سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-صدای منافقین-که تحلیل های امریکا راقرقره میکند خواستم درک دقیق اوضاع برای ایشان تحلیل کنم که بفهمند از سیاست چیزی نمیفهمند اکنون امریکا کشتی سیاسی بقول مرحوم حضرت ایت اله شهیدعبدالحسین دستغیب رحمت الله علیه تا هشتاد درصد ارتفاع اش اب گرفته است تمام موتورخانه دراب است نمیداند چه بکنددراین شرایط ریس گروه دستور باچراغ پایئن سرعت ارام حرکت دادن رامیداد سال پنچاه وپنچ- خاورمیانه حتی یمن وبحرین درشرایط جهش قبل از طوفان هستند- شما خودتان مواظب کنید که سرشمارا زیر اب نبرند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-کربلا-زندانی که درب وقفل هاراشکسته است به نمایش میگذارد-قفسی که پرندهدرحال خروج از قفس است-گل پژمرده ای که به اواکسیژن واب میرسد-خانه ای ویران که در اشک غرق شده است-چهره ای ازمه پاره ایکه خونین است ودل رابیتشرمیبرد- زنگ هائی که بدون صدا مینوزاند-ترانه ای که زجاده ایکه به تبعید رفته است میخواند-احساسی که مستی را از سر میبرد وانسان را از خواب وخوراک بازمیدارد-مسجدی تمام سنگفرش های ان تورابه سمت خود دعوت میکند وهرکه انجا است شخصتیی بزرگ است-کتبیه ای مکه ومدینه وکوفه دران نصب استفصاحت وبلاغت کلمات الهی درانجه چون گل های زیبا شکفته است-وحی درانجامقیم است در عجین کلمات واشک سرخوشی ملکوتی فضای روح را مملو میسازد-هم جا یاس کبریائی راتورا به سمت خودمیخوانتد-کلمات سرخ که جایگاه سبز را نشانه رفته است ان جاست که خون رشد میکند ودرحمی که از قران تغذیه میکند انسان را|پرورش میدهد-تودرانجا یکفردنیستی یک قبیله ای- یک امتیانجا است که خلاقیتیجدید هویدا میشود وظهور وبرزو شگفت دارد-جایگاه موعود ومدام محل بازگشت انسانها است-جایگاهی که شعر به اوج میرسد وانسان به ماورای ابرها صعود میکند-انجا کتاب خواندنی است-کتاب افرینش کهدرتئلدی جدیدچون طفلان بایداموخت- بارگاه ای که ناپلئون ان شکوه را ندارد ومکان قدسی که واتیکان ندارد-جایگاه بیداری وجایگاه خوش امد گفتن به انسان جدید است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم— نگاهی به کتاب |"دیدار درحلب": -بخش سوم-دراین کتاب بحثی رامطرح کردند که شورای فرماندهی نهضت اکثریت انها درک صحیحی ندارند وجناب اقای احمد با نام ای که معلوم است نام مستعار ات ": شهاب الدین سهروردی":که نام عارف وعالم واشراقی مشهور است برخود نهاده است وشایدخودشان ویا شورای فرماندهی ویاقطبی که شیفته ایشان است که معلوم میشود الگوی امام راحل علیه السلام وارد حوزه نهضت هاشده است اینطور به ایشان تفهیم کرده است که به دیگران هم انتقال بدهید که ایاشن خوداش همان شخصیت ممتاز تاریخی شیخ شهاب الدین سهروردی هستندچون در شبه قاره هند وبعضی کشورهای عربی تناسخ رابه نحوی میپذیرند- مسئله اکثریت واقلیت یک مسئله ساده وعوامی که درکشورهای جهان سوم بیشتر مطرح میشودنیست تنوع زیادی دارد-درزمان که جامعه تنبل وبی سواد مانند جامعه عصر جاهلیت است که حتی دربدیهیات هم نظر دیگری داشتنداکثریت نادان واقلیت مطلع معنی دقیقی داشت ولی درشورای فرماندهی که همه اهل تمیز وتشخیص هستندنظراکثریت درست است فرض کنیمکه دریک مجمع مراجع اعظام رحمت الله علیه اجمعیننظریک مرجع جوان برخلاف نظر افراد باشد جمع سرانجام نظر ان شخصیت را میپذیرد ودرهرحال نظر اکثریت ملاک است ویک اکثریت واقلیت غربی داریم انها برای انکه چالش رابرطرف کننددرمرحله اول همه نظریات راتساوی طرفین میدانند وبرای انتخاب رای اکثریت را میپذریند ولی دراسلام معیارمهم است که ممکن است اکثریت ویا اقلیت ویاهیچکدام ویاهردومساوی باشد ولی رسیدن به معیار ویقین کاری مشکل است ومیبایست مقداری هم حدس علمی زددر ایبن حال انهائیکه تجربیات زیاد دارندملاک است بعلاوه رای اکثریت ولو رای غلط از اب دراید- یک بحثی درغرب طرح است بااصطلاح ":پیچ":که اولین باراین موضوع امام صادق علیه السلام بیان کردند-فرض کنید تمام اشیا ی مادی را منجمد وبه درجات حرارت پائین میبریم انها تماما حجم انها کم میشود وزمانی که اب را میخواهیم تجربه کنیم باخودمیگویم این شی هم ماند دیگران است اما برعکس حجم اب زیاد میشود- بهاین میگویند پیچ دارد- ران میفرماید زمانی که از اسمان بلا میریزم- افارد فکر میکنند که ابر ها پائین میایند ویا سیب وپرتقال بهشتی اول فکر میکنندکهماند سیب ویاپرتقال دنیائی است بعد میفهمند زمین تا اسمان اختلاف است ویک زمان علم فرد نقص داردکه یک تجربهراهمه دانشمندان به یک نتجه رسیدند ایشان به یک نتجه دیگر میرسد واین هم پیچ است- به امام صادق علیه السلام اصحاب فرمودند که ابوحنیفه دربعضی احکام نزدیک به شما است- امام فرمودند که اگر تما م بشریتهرچقدر زمان بخواهد به اوبدهند محال است مانند ما اهلبیت حکم کنندکاشکی ابوحنیفه درهمین نزدیکی منجمد میشد ولی دراستباط بعدی پیچ میخورد از ما بشدت دور میشودممکن در ظاهر قیاس حکم یک مسئله به نظر برسد که این دوموضوع شبیه هم هستند ویک ریشه دارند وحکم انها نزدیک به هم است ومتوجه پیچیدگی نشوندبعضی جناب حضرت جبرایئل علیه السلام تصور میکردندکه فردی خاص است- وهمه معتقد هستند که بایداطلاعات ریز به ریزبا کشف فرمولهای یقینی دراختیار داشته باشنددرغرب معتقدبودند که شوری میزالن اطلاعات علمی اشت –پانزده تا پنچاه برابرژاپن است- یک شی سری از غرب به شوروی رفت وغرب فهمید وگفتند معلومات روسیه بیش از سی درصدانراکشف کند نیست وحدس درست بود شوروی به یک دانشمندی جوان که بهنظر حقیر هوشش نصف هوش عظمت دکترشهیدچمران رحمت الله علیه دادند وایشان هفتاددرصد راکشف کرد-چرابراین سوپر کامپیتورها که این اطلاعات درانها است-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم اله الرحمن الرحیم- نگاهی به کتاب-":دیدار درحلب|"- بخش دوم-کتاب در ظاهریک حادثه مستند با ترکیب طنز مدرن بیان میکند که درقالب یک سناریو سناریوئی است؟؟تا حدودیتقلید از جنابذ هیچاکاک باکمی دلهره-لذا بیشتر از سبک داستان های تخیلی- پلیسی سودجسته است –لذاداستان ازدرون تاریکی ومبهم به سمت طلوع خورشیدی حرکت میکند-بیرون را یا افاق رارریز به ریز شرح میدهد درحالیکه از ماموریت سخت خودچیزی نمیگویددرحالیکه به همان اندازه میبایست از ماموریت خود- سخن میگفت- گرچه درباره بعضی افراد وبعضی افراد وبعضی معقولات درست میاندیشد ولی بسیارجاهها عجولانه وغیر منطقی است- تضادهای زیادی رخ میدهد وبسیار سئوالات مهم بی جواب میماند که از لحاظ عقلانی درست از اب درنمی اید چون کتاب را کسی برده است من از رلوی حافظه صحبت میکنم ایشان ماموریک سازمان انقلابی- صوفیانه-اسلامی درکر اچی است-که جای شکر دارد که فضا سازی مهیب وهولناک غرب نتوانسته است همه افراد را کاملااستحاله کند بخصوص در افراد فرهیخته؟؟شبه قاره هند متعصبین وحشتنانک جهان بشریت راداشتکه بشدت استحاله شدبطوریکه ایشان از یکمقام سیاسی انگلیسیدعوت نکرد تا انکه مسئله همجنس گرائی به نحومطلوب دمکراسی هندی حل کرد وسامان گل وگشادی با بودجه سالانه مطلوبی به حضرات هدیه داد وتمام قوانین ان مطابق قوانین انگلستان بود زمانی کهمجلس فرمودند بایداین مسئله درمجلس مطرح شود فرمودند دمکراسی هند مطلق است درجائی درمجلس مطرح میشود که دمکراسی نسبی باشد—درباره عک جناب اقای حافظ اسدکه بقول شما عکسی عبوس؟؟ است ایراد گرفتید بایدبدانیم اعراب به اجداداهمیت زیاد میدهد وعلت انتخاب جناب اقای بشار اسد عمده ان به جناب اقای حافظ اسد برمیگرد-زمای که دمشق مشرف بودم سری به کتاب فروشی  سفارت ایران در دمشق زدم-در انجا بایک مهندس سوری که یک بورس سه ماه از امریکا گرفته بود ودرامریکا ان بورسرا تبدیل به یادگیری زبان کرده بود ویک بورس دوساله فنی داه بودند ودیک هتل بسیار گرانقیمت جا داده بودند وایشان تابستان به دمشق بازگشته بود- ایشان عاشق انقلاب ایران بود وضد مرحوم دکترشریعتیرحمت الله علیه وبابعضی دانشجویان ایرانی دراین مورد درامریکادرگیر شده بود- وبیشتر کتب انجا متعلق به مرحوم شریعتی بود من به ایشان گفتم همان مسیری ماطی کردیم شماباید طی کنید بخصوص شما غرب زده تر از ما هستید وبنده خدا بسیاری خرید ومنرابه ناهار دعوت کردمنظرم این نکته است که درباره جناب حافظ اسد بحث شدایشان باوجوانکه مخالف سرسخت حافظ اسد دربیاری جاها نظرایشان راقبول داشت- من جمله فرموددرسوریه یک قراردادنانوشته شده است که همه رعایت میکنند- وان این است که به عقاید یک دیگر احترام بگذاریم و.تسای طرفین بنگریم چون غیراز این باشد سوریه جنگ داخلی پثیدا مثیکند وبر نده غرب واسرائل است- ویهود ومسیحیت مداوم پیشرفته ترین کتب سکولاریسیم ترجمه میکنند وحتی من اطلاع دارم افرادمترج به امریکامیروند وخوب انها توجیه وکمک میکنند ولی کسی برعلیه انه صحبت نمیکند زیرا اگر ممانعت شضودمارک دیکتاوری زده میشود وکتاب درامریکا چاپ میشود واسرائل دربرنامه عربی خوداش انراشرح وتفصیل میدهد وجاذبیت ان دوبرابر میشود وطبیعتمردم سوریه کهبرخلاف طبیعت مردم عراق است زود تحت تاثیر قرار میگیرند وتا اخر میرونذد وکسی جلودارانه نخواهد بود تا زمانی متنبه شوندلذا جناب حافظ اسد یک شگردیزده است کهتعدادی افرادقدر دارد-درحضور ایشان بانترجمین بحث میکند وبعضی بعللی انتشارانها را رد میکند- ومذهبیون بعضی اصئل غربی قبول کردند وبعضی اصول غربی درضنت ایه قران وحدیث رد میکنند بدون انکه اشاره ای کنندولی کنترول مردم به مراتب سخت ر از بلوک شرق است بطوریکه اگر دانشجوئی با دوست اش نکته ای بگویدان فرذداررسیدن به بعضی مقامات واستخدام در وزرات خانه منع میود وفرد دوراه بیشتر نداردیا بهغرب رود ویاچاپلوسی کند تا مدتها وتغیر عقیده دهدشاید یک درجه بالاتر وما یک دشمن عربی بنام اردن داریم که اگر کلاه من انجا بیفتد به انجا نخواغهم رفت کهدرحقیقت یار اسرائیل وغرب است- فضا برای حکومت چه بخواهد حقه بازی کند ویا عمل کند بسختی اماده شده است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نگاهی به کتاب-":دیدار درحلب":به قلم- جناب اقای جعفرمدرس صادقی- نظریات شخصی است- این کتاب از جهاتی قبلا ارزش زیا د است که یک ژانر ونوع وتیپ جدیدی است که در ایراندوباره احیا شده است وتاحدودی سبک اسلامی –اروپائی به خود گرفته است بحث های مذهبی – سیاسی است که تاحدودی جناب سعدی رحمت الله علیه اغاز گر ان بوده است- تا حدودی چون سبک جناب اقای رضا امیر خانی وکارگردان مطرح جناب اقای حاتمی کیا است—متاسفانه درمذهب شیعه از اغاز- بعد سیاسی که هسته ان عدالت بود برتمام ابعاد این مذهب سترگ سایه انداخت وعامل با لاترین جاذبیت ان برای جذب دیگران به این مذهب شد وخیلی زود الگو ومدلی شدبرای دیگران وعلت ان این است که دیگران درسطح گرد وغبار نسبت به کوه هیمالیا هستند وانهائیکه بقول امام صادق علیه السلام از پشت بام به منزل امدندکه درعصر جاهلیت رواج کامل داشت بفکر مفاسد اش نبودند بلکه بسیارجاها مفاسداش رابالاترین حکمت متعالیه اش قلمداد کرده اندوگاهی هم از منزل دزدی هائی میکردند—انگیزه درک شیعه در سطح منطقه عراق واطراف در زمان حضرت امام موسی بن جعفر صلواته الله علیه واله والسلم است جنگ های سختی مابین روم شرقی با هارون الرشید شد که هارون میخواست ترکیه رافتح کند دشمنی بقدری بود که رومی ها به محض انکه میفهمیدند فردی مسلن وارد کشورشان شده است درجا گردن میزدند وبلعکس هم عباسیان به این نحو بودند ولی افرادی از رومی ها به نزد امام موسی بن جعفر علیه السلام از طریق بعضی مرزها بارشوه دادن ودارو دادن وارد میشدند ویاانکه ااز طریق شام وارد میشدند وامام علیه السلام واله والسلمدرمنزل حتی درزندان ملاقات میکردند وجاسوسان هارون الرشیداز انها سئوال میکردند- یا مسلمان شدید تقیهمیکردند که نه بردین سابق هستیم وشهرت ایشان باعث شد بدین جا بیایئم- درتاریخ ترکیه نوشته شده داست درزمان روم شرقی سه نفر بی احتیاطی کردند وبدوستانش گفتندکه ما مسلمان شدیم انها بهحکومت اطلاع دادند وانهارا به بالای ساختمان بلندی بردند وگردن زدند وجسداش رابه برروی خیابان پرتاب کردند وچند روز برای عبرت باقی گذاشتند لذا هارون الرشید دروغی راجعل کرد که صدتا کشیش از روم شرقی به نزد هاروالرشید امدند که میخواهیم درباره اسلام تحقیق کنیم؟؟!! ایشان فرمودند شافعی کجا است گفتند که شافعی گفته است کهمن درنزد فرات هستم وانهارابنزد من بفرستید انها به نزد جناب شافعی رفتند دیدند که ایان در روی سجاده بر روی اب درحال سکون نشسته است؟؟ گفتند ماهمین رامیخواستیم بدانیم وشافعی مذهب شدند ورفتند بعد یک سیاست جدیدی عباسیان بوجوداوردند که افرادی کوجکترین ارتباطی با امام علیه السلام داشتند ومخفیانه تبلیغ میکردندویابرای ایاشن گریه میکردند شب ترور میکردند وجسداش را درخیبان رها میکردند واین سیاست در زمانی که درضعف شیدبودند تکرارمیشد وانهم فقط دربغداد ویاافرادی احضار میکردندبدون انکه دلیل اش را بگویندگردن میزندند لذا فراد شیعه بعضی به قیافه حکومت درمیامدند تا دلیل انرا بیایند که بنظر حقیر ابن ابی الحدید از جمله انان است- امام صلواته الهعلیه واله والسلم به نظرمیرسددستور تیر اندازی به گارد کربلا وکاخ بغداد وجنگیدن تا شهاد ت رادادند که گارد از اطراف پادگان به داخل رفت وکاخ از بغداد به سامرا رفت ولی در زمان امام هادی علیه السلام صلواته الله علیه واله والسلم-دستور توقف داده شد تاریخ دانهای اروپائی وعرب دلیل انرا این میدانند که امکان انکه در سامرا تکرار شودنبوده است همدرطول راه وهم کاخ قلعه ایدر قلعه است ونیمی از افراد ان جاسوسان کاخ هستند ولی این مطلب درست نیست اکگر فرمانبود راه انرا پیدا میکردند شخصا معتقد هستم اسم افراد ونحو کارا امام علیه السلام داده است ومرکزان قم بوده است ودلیل دیگر انکه هم کاخ دربغداد وهم پادگان درکربلا باهم متوقف شد از جهتی هردوگروهنوشتند از جهتی درست است زیرا عباسیان به سمت افول شدید سیر میکردند وعلمای سنی وشیعه درحال وج گرفتن بودند وقدرت مذهبی- سیاسی- عباسیان درحال احتضار واین علمای سنی بودند باعلمای شیعه میخواستند رقابت کنند وبهردری میزدند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—انکس که زکوی اشنائی است-داندکه متاع ما کجائی است-در دانشگاه لندن برای انکه وضعیت دروس هر رشته رامعین کنند از پرفسورهائی کهبعد از دکتری هیچده سال درسازمانهای تحقیقاتی انگلستان وامریکا مطالعه – البته که میدانید که تمام تحقیقات درهر موردی چه نظامی وجاسوسی وپزشکی زیر نظروزرات تحقیقات واموزش عالی است ود البته هم میدانید درامریکا زیر نظر صدها سازمان علنی مخفی سیا است بخصوص زبان شناسی که شهرت جهانی دارد وهمه را بگرد گذاشته است-در رشته فلسفهطبق سنت دانشگاه لندن باید هفت نفر از غول های جهان هم شرکت داشته باشند والبته میدانید انگلیی ها وسازمانهای اطلاعاتی انگلستان وامریکاروی لهجه های جهان کار میکنندخانمی از انگلستان از سازمان اطلاعاتی انگلستانکه درلهجه یک کشور افریقائی کار میکرده است هم شرکت داشته است خانم استادمن از ایشان پرسیده است شما درچه امرتخصص دارید- ایشان گفته است زبان شناسی افریقائی گفته است پس چرابعنوان یک فیلسوف مطرح امده اید ایشان گفته است ازز بانش شناسی علاقمندبه فلسفه ان کشور شدم واز فلسفه وارد علوم عقلانی ان کشور شدم وسپس فرهنگ ان جامعه شانختم وسپس علوم تجربی انها کشف کردم- این یعنی علمه البیان- درجهان سوم میفرمایندچهل وش نمونه زیاد است برای تحقیقات شانزده تا کفایت میکنددر دانشگاه لندن فرمودند مادرموردفلسفه روی ششهزاز نفر کار کردیم به قانون نه رسیدیم- انرا شصت هزار کردیم به قانون نرسیدم انراششصدهزار کردیم به قانون نرسیدیم به قانون نرسیدیم شاید درنهصدهزار برسیم- نمونه دیگر یک تابلو در سرساختمانیکمیدان که درروی ان یک جمله نوشته بوده است نصب کردندمثلا": بیماری درچشم پیدا شداز ترک سرمه کشیدن است": ده دوربین مخفی کار گذاشتند افرادی که از کنار تابلو میکردند انتخاب میکردند ادرس انها پیدا میکردند مخفیانه سئوال میکردند چه تاثیر روی شما گذاشت – پس از پنجاه هزار نفر به قانون نرسیدند این یعنی الحمدلله رب العالمین-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-مقاله ای در روزنامه هفتگی وزین": نه دی": نگارش یافته بود-که ": چرا حرف دولت خریدار ندارد":در سر کلاس درس در دانشگاه لندن خانم استاد بحثی از یک فلیسوف سوئدی کرد چون بسیاری از فیلسوفان و عرفا چون جناب حافظ رحمت الله علیه خود سانسوری دارند- سالها باید بگذرد تا جامعه پی به حقایق ببرد- ایشان درجوانی در نزد اهنگری کار میکرده است شکل صحیح به اهن دادند بسیار مشکل است واگر دقت نشود بعد ها مشکل ساز میشود واین استاد اهنگر به دیگر اهنگران یاد میداد وعیب انهارا میگرفت- ودرمسائل اجتماعی هم صاحب نظر بود وایراداش به پادشاه وحکمران ها بود- این فلیسوف از اهنگر شدن منصرف شد وخیلی زود فهمید-تاثیر گذارن جامعه کشیش ها هستند و وارد حوزه دین شد خیلی زود پی به عظمت خداوند منان وحضرت مسیح علیه السلام برد ولی متوجه شد که پیروان کلیسا از همه درمسائل عقلانی واجتماعی عقب افتاده هستند ان زمان علم مسیحیت درنزد المانها وسپس فرانسویان بود جهان متمدن مسیحیت دور زد درالمان وبخصوص درفرانسه پی برد که کتاب انجیل متعلق به خداوندمنان وحضرت مسیح نیست ونقدخودرابر انجیل شروع کرد ومنزوی شد ومجبور شد باخود سانسوری مطالب رابه نحوی بنویسد که بتواند حیات داشسته باشد سالهاگذشت تا جامعه درک کرد که اوچه میگوید- درغرب بنا بر گفته یکخانم دانشمند پزشک در مغز واعصاب وروان اثار فرهنگ روان درمانی شرق که بسیار سترک است در ازمایشگاه های غرب تبدیل به علم غربی میشود وتوسط علوم غربی بسط پیدا میکند وزمانی که وارد شرق میشود برای ان دست وپا شکسته میشود وکشورهای شرقی خوداز عظمت علم خود بی اطلاع هستند وشعاری هستند لذابعنوان مثل درپاکستان یک روزنامه بسیاروزین اسلامی و شیعی است که از برجستگان شیعه حضرت عظمت امام خامنه ای حضرت ایت الله شهید دکتر مطهری رحمت الله علیه واله وهم چنین حضرت علامه جوادی املی رحمت الله علیه ودیگران مقالات دارد وهمچنین از بزرگان غرب شرق وانتقاد کوبنده هم بر حکومت پاکستان دارد- حکومت پاکستان همان جواب دولت مالزی را میدهد که اگر امریکا کمک نکرده بود ماچگونه میتوانستیم –تلفن واتوموبیل وخودرو وغیره بسازیم وچگونه میتوانیم قطع رابطه کنیم اسلام یعنی چند زنی-در انگلستان شخصی به میگفتکه اسلام یک نقطه قوت دارد انهم چند زنی است واین راهم ماتدارک دیده ایم امروزه نیازی نیست فردی بگویئ چند زنی ائین من است- شما چهر صد زن داشته باش ولی یکی ازانهارسمی است ومابرای بقیه یک شرایط نیمه رسمی درست کرده ایم- وبه همین دلیل است که از÷یشرفت ماه درمسائل اجتماعی- اقتصادی وغیره سخت شکار هستند ودلیل ان حضور دراطراف ما هستند وحتی مسئله اوکراین سرنخ هائی داردلذا این مجله درپاکستان حتی دربین شیعیان هم طرفداری نخواهد داشت زیرا غرب عملی فکر میکند-نه شعاری -در انگلستان زمانی که میخواستند افریقا را استعمار کنند از یک لرد مافیا درخواست کرد که راهنمائی کند که این لردبعد بزرگترین پلی تکنیک انگلستان را درلندن ساخت ایشان فرمودند چنین کاری نکنید دود اش بعد به چشمان خواهد رفت گفتند میخواهیم بکنیم- ایشان فرمودند وزرات کار درست کنیدوبه مردم انجا وعده کار ورفاه بدهید وسپس ضرب المثل عربها که کدخدا راببین وده راچپاول کند واخر زور-


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99