سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-تلویزیون منافقین برخورد تعدادی بقول اقایان شورشی باپایگاه معظم اشرف را نشان میدهد که چه خفتی را کشیدند- این حادثه بخوبی وجود خداودمنان را اثبات میکند اولا مسعود واشنگتن کجااست- فرمانده مقاومت درکدام سوراخ مخفی شده است چگونه است انهم لشگر زرهی توپخانه ونفز بر وادات نظامی انهم دوره دیده جنگ چلچراغ وغیره عاقبت اش این است بودن اسحله ما بادستخالی میجنگیدید؟؟ میبایست تمام ان خانه رابرسر شماخراب میکردند شما به اندازه سرسوزنی جنایتهائی که برایاخوش خدمتی به طاغوت عراق ودجال غرب انجام داده اید ومغرور بودید کور وکر ولال شده بودید-میدیدید- تابریا دیگران درس عبرتی بشوید که هوس این چنین اندیشه های باطل وبدنبال چنین سراب هائی نروند وبدانند که دردنیا حساب وکتاب هست قدرت جمهوری اسلامی امروز درچه حدی است وهمین امر باعث میشود که مومنین به خداوندمنان دل گرم شوند وکل صحیفه حض1رت زهراعلیها السلام برای همین منظور انزال شده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-توجیه غربی- اخیرمتخصصین درباره وضعیت اوکراین به بحث پرداختند که نیمی از انهاامریکائی هستند وجالب انکه متخصصین امریکائی بیان میکنند که طرفدارغرب بودن به تنهائی ملاک دمکراسی است بیادگفت بسیارجا ها امریکا دقیقا دیکتاتور ماب بوده است منجمله ایران- ایا دمرکراسی میگوید ملت خودات رابکش- ایا روش امریکائی ان است که حداقل بیست درصد منافع اقتصاد اوکراین دود شدبه هوا رفت- مگر غرب چقدر کمک میکند از زمان عثمان ومعاویه علنا گفتند که اصحاب درمقال حکومت به خاطر مصلحت سکوت کنند- تا امروز این حکم صدق میکند به نظرحقیر امام صادق علیه السلامتازمانی که منصوردوانقی بیست درصداحکام ایشان تغیر دادسکوت کردند وسپس دستور دادند اعتراض کنید وجناب میرفمودند من ولی مسلمین هستم مصلحت بامن است روسیه کنار کشیده است مداوم میگویند روسیه دخالت ندارد مداوم دربوق میکنند که عامل روسها هستند دقیقا امریکا روش یونان را مرحله به مرحله در اوکراین پیاده میکند وحقیر معتقد است که سپس طرح یوگسلاوی را تعقیب خواهد کر د- وغرب ئر مدتی قبل مداوم میگفتندکه ناتو وسیا دورانش تمام شده است بعد جنگ سردرا انداختندودوباره ناتو وسیا جان تازه ای گرفتند- وبایدبرای تعریف دمکراسی الترناتیودیگری پیدا کرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب سایت کلمهفارسی – که علم شما بقول حضرت استادمغزز مرحومایت الله زبرجد رحمت الله علیه پاره سنگ میبرد- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم به حضرت فاطمه سلام الله علیهاعظمت کهکشانی برای ایاشن تعریف که نیست بلکه توهین هم هست نفرمودن شما استثنا هستید هیچ کارنمیخواهدبکنید درصدر این جهان وان جهان خواهید بود- فرمودند که میزان سعی خود انتظار داشته باشید- امام زمان علیه السلاموصلواته الله علیه ووالسلم همین تز رادارد اینکه فرمودیدکه اگر امام زمان علیه سلام وتهنیت الله هست تیم فوتبال ایران رادربرزیل اول کند امام پرعظمت چون فوتبال درجهت فطرت الهی است دعا میکنند که هرگکس سعی خودرابخوبی درک کند وبه ان برسد وبه همین علت ایشان اسوه جهانی هستند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای اولمرت سیاستمدارسطح بالای اسرائیل بعلت اختلاس دویست هزاردلار که به برادراش داده است به شش سال زندان محکوم شد- ایا واقعیت همین است؟؟ ای اگر ایشان ازیک ایالت امریکا تقاضای کمک میکرد کمتر از ده میلیون دلار به اونمیدادند مافیا که جای خود دار-پس علت چیست- اسرائیل توسط مافیای غرب بوجود که در راستای اهداف انها حرکت کند ولی جامعه یهودرافریب داد که برای نجات انان است واروزه حتی متعصب ترین یهودیان اسرائیل متوجه حقایق شدند بشدت نبست به وضع موجود معترض است ولی به جای انکه به سمت بهبودی برود- به سمت وخامت میرود-البته درطول تاریخ طاغوتیان لشگرهائی طرفدار داشته اند مانند نمرود-فرعون- وچنگیز –اتیلا- هیتلر ودیگران مافیا هم استثنا نیست-مدتی قبل د یک روزنامه اسرائیلی یک دختر خانم دوازده ساله مقاله نوشتهبود که چرا دراسرائیل یک جوان شجاع باشرافت پیدا نمیشود ئکهحضرت سید حسن نصرالله رحمت الله علیه والسلم راترور کند همچنین رهبر عظیم الشان ایرانرا وبه پاپ گفته بودچنانچهدرامور کشورما دخالت کنی ما بامشت کوچکم اگر باش ماطرف شدم توی دهانت میزم- سپس گفته بودفرهیختگان دانشگاهی به چه حقی دم از حقوق فلسطینی میزند وان جوانائیکه معترض وضع موجود هستند کتک بزنید ومجروح کنید وحتی بکشید-کاملا مشخص است که باند اولمرت داشتند دیکتاتوری زیربنای کار خود قرار میدادند وامروزه نه تنها انها بلکه غرب به بن بست رسیده است-ولی یک فکراحمقانه دارند که مافیا ویهودبه بن بست نمیرسند- واین فکر تمام طاغوتیان درطول تاریخ است که ازجاهای باحساب وبی حساب به حساب انها خواهند رسیدوبهتر است به فرمایشات وحی گونه رهبر معززومعظم انقلابرحمت الله علیه دل بسته وتوکل کنند وسپس نتایج ان درطول تاریخ هویداخواهد شد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-متشبهات وبطن-دو اصطلاح مهم قرانی است-سئوال این است که اصولامشابه درادبیات بشر هست یانیست- امام راحل عظیم الشان یک بیت شعر عربی رامثال میاورند- که قریب به این مضمون- که فلانی شیر است درمتشابه ظاهر ملاک نیست وگاهی غلط است وگاهی بی ارزش استوبعد ادامه بیت میفرماید با ان یال وکوپال وچنگال این سه کلمه مختص شیراست نه انسان دلیل غلو کردن درشیربودن است- - یاضرب المثل هرکه بام بیشتر برف اش بیشتر- اصلا ظاهر ملاک نیست باطن مطرح است که برف بیشتر باعث اذیت وازار است هرکس بعد بیشتری دارد درهر مقوله ای وظیفه بیشتری هم دارد- ویابقول بازاری ها هرپول دهی- اش میخوری یعنی میزان بیشتر ویا باکیفیت بهتر-در زبان انگلیسی این ضرب المثل ها مانندایران به سنگ صیقل خورزیادنخورده است یک رابطه مجازی عجیب وغریب دارد- بعنوان مثال به اسمان نگاه کردم ستارگان دیدم به دهان تو نگریسیتم باز ستارگان دیدم یعنی دندان ها- اما- بطن- قران یک ظاهر داردکه از لحاظ علمی باید گفت بطن صفر- بعد بی نهایت بطن داردهر ایه- اینهم یکی از شاهکار ها است -هرجمله نمیتواندبینهایت بطن داشته باشد وهربطن نسبت به به باطن بالاترپیچیده تر است- هربطن دریک سری معقولات که وجه اشتراک درکلیاتدارند صحیت وبیان میکند که ز یک سری قوانین کلی تبعیت میکنند مانند انسان وفرشته فرشتگان یک بطن دیگر هستند نمیشود گفت انسان سفید یک بطن است وانسان سیاه یک بطن دیگر است- برا داران اهل تسنن برای حل مسدله فرمودند هرلغتی چند معنا دارد مثلا ولی صدوبیست معنا دارد هر کدام یک بطن محسوب میشود البته یک عدد نجومی میشود ولی بینهایت نمیگردد جناب علامه الدهر حضرت استادمعزز ایت اله محمد حسین طباطائی رح ولی در اصل متعلق به ظاهر هستند بعضی عرفا سعی کردند کهبه بطن اول برسند به هر نتجه که رسیدند که زمانی چالش هائی دیرگیر شد درظاهر هستند فقط ائمه اطهارعلیم السلام میتوانند این بی نهایت بطن اگر خواستند نشان دهند وهمین جا است میبایست چنین شخصیتی باشد- جناب اقایان وهابی ازترس انکه نمیتوانند این حدیث که قران بی نهایت بطن دارد رد کنند انرا ذکر میکنند ولی درعمل میفرمایند قران فقظ ظاهر دارد وتمام ظاهرهم محکم است- برادران اهل تسنن چون درمعنای ولی هم معنای دوست میدهد وهممعنای رهبری باصفات زیاد مجبور هستند هردقبول کنندبعنوان بطن لذا هم میتواند فرقهسنی باشد وهم فرقه شیعهولی طاغوتیان باتوجه به ایناصل درکوبیدن شیعه سعی بلیغ کردند ولی جنابان وهابی تنها معنای دوست قبولدارند ومابقیه شرک وبدعت میدانندولی تصوراحمقانه دارندکه تاحدودی برادران اهسنت ازکمی فاصله گرفتند وان این است تصور میکنند بشر امروزی همان درک وشعور بشر صدر اسلام رادارد وباهرنوع استدلال میبایست فرد بپذیرد اقایان وهابی درهند به برادران اهل سنت فرمودندهرکسی درماه محرم سینه زنی کند درقعر جهنم است واستدلا ل اوردند پاسخ اقایان رایک محقق بودائی داده استکه بعد بعللی شیعه شده است که درجواب برادران اهل سنت وامانده اند وشیعه شدند- یک دانشجوی دکتری ایرانی کمونیست متوجه میشود یک مبلغ وهابی در دانشگاه لندن عده ای جمع کرده است- مثلا فلیپینی وتایلندی گفته ایرانی هانباشندعراقی شیعه نباشدشروع بحث کردند این جناب ازاقای فلیپینی خواسته بده است یک وقت ملاقات از ایشان بگیرد ایشان امتناع میکرده است این دانشجو به اقای فلیپینی گفته چنانچه تو حرف ایشان قبول کنی ودانشگاه بتومدرک دهدمن این دانشگاه رها میکنم وبه امریکا میروم ایشان گفته مگرمن احمق هستم من دارم گوش میکنم یک دفعه در راهرو به هم میخورندهرچه ایشان میگوید جناب به ایستد من چند کلمه با شما کار دارم ایشان اعتنائی نمیکند تا ایشان دادمیزند یابو به ایست وان جناب وقتیکه معنارا میفهمد فرار میکند وبعد جاراتغیر میدهد وام فلیپینی باان جناب دریگر میشود وبر ضد ایشان مقاله مینوشته دربرد میگذاشته است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرمن الرحیم—ترانه امریکائی-من زاده موسیقی ام من زاده گیتارم –اوباما –بسیاردقیق است-تو یک ترانه داری-اول دنیا رادیوانه میکند بعدمارا دیوانه میکند انرا-بخوان- اوباما -نهایت فلسفه-من درغاری مابین دوخط قرمز دو.تصور قرمز هستم-اوباما جایت خوب است ازپشت غار –از پشت دیوار ازدرون تاریکی انرژی ونور میاید-اوباما همین کافی است- پوستر دربین ستاگارن منرا تسخیر کرد درقفس راباز کردی ولی کمن بدنبال قفس جید هستم –اوباما این رامداوم تکرار کن—اقای اوباما مافقط گیتارمیخواهیم- بلند گو- سالن رقص-وپوست-ما جهان عاشق ودیوانه میخواهیم-اوباما مندرسالن رقص و فلسفه ملی- با زنم با ترانه تو خواهم رقصید امریکا بامن خواهد رقصید—اول سیکاربکش بعد الکل بخورسرانجام مواد بزن درسالن رقص عاشقی کن-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-احادیثیدرباره امام زمان علیه السلام والسلم-امام محمدباقر علیه السلام-روزهای خدا (ایام الله)سه روز است روزی که حضرت قائم علیه السلام قیام میکند وروز رجعت وروز قیامت-بخوبی مشهود است دراین سه روز کار وتحول شگرفی رخ خواهد داد ومیباست باموج امام علیه السلام هم موج وهماهنگی تنگاتنگی داشت-امام مهدی علیه السلام صلواته الله علیه واله والسلم—من مایه امان اهل زمینم چنان که ستارهگان مایه ای امان اهل اسمان اند- البته چنین حدیثی برای کل ائمه اطهار علیهم السلام هم داریم-نظم ستارگان هم بعهده امام معصوم علیم السلام است لذا شیعیان امام علیه السلام بیش از دیگران درحفظ وامان هستند—امام صادق علیه السلام-اوبرطرفکننده ی رنج واندوه های از شیعیان است بعد ازاز اندوهی سخت وبلائی طولانی وستمی جانکاه-مشخص است که یک امتحان کمی سخت وغربال کردن شیعان وابدیده کردن شیعان برای یک چالشبزرگ تاریخی است که بار امانت رابتوانند بخوبی بردوش بگیرنند—امام سجاد علیه السلام منتظران ظهور امام مهدی علیه السلام وصلواته الله علیه والسلم-برترین اهل زماناند – باید به این درجه رسید—امام مهدی علیه السلام وصلواته الله علیه والسلم-برای فرج تعجیل درفرج بسیاردعا کنید- زیراهمانافرج شما دران است-مسلم است که میبایست دل حرف های دنیا طلبان نباید بست—امام صادق علیه السلام واله والسلم وصلواته اللهعلیه واله والسلم—هرکس خوش دارد-از یاران امام مهدی صلواته الله علیه والسلم باشد-باید منتظر و|پارسائی کند- پارسائی چون حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلمکه فرمودند کمر اشان راشکست ونگهداری اتش در دست سخت تر از حفظایمان است-البته حداوندمنان پس از امتحان انرا راحتر خواهد کرد—رسول خداصلواته الله لیه واله والسلم-اگر انسان باداشتن روحیه استقامتوصبر وتسلیم- باطل نشده وانتظار ظهور حق را بکشد-یقینابندگی خداوند منان رانموده است—پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله .السلم- درمیان شما استوارترینگام ه بر روی پل صراط از ان کسی است که حب انها به اهل بیت صلواته اله علیه واله والسلام من بیشتر محکمتر تر است- انسان دوگونه هستند بعضی حب نفس دارند وبعضی حب اللهدارند انهای که حب اللهدارند وسیله انها وحبل متین انها حب اهلبیت رسول الله علیهمصلواته الله اجمعین است—امام رضا علیه السلام واله والسلم-امامهمدمی-رفیقی-پدری مهربان-برادریبرابرومادری دلسوز به کودکان است-مسلم است که این خصلت هارا طاغوتیان ندارند—امام مهدیعلیه السلام وصلواته اله علیه والسلم-من باقیمانده از ادم علیه السلام وذخیره حضرت نوح علیه السلام وبر گزیده ازحضرت ابراهیم علیه السلام وخلاصهی محمد حصرت رسول صلواتهالله علیه واله والسلم می باشم—کلمات –باقیمانده-ذخیره-برگیزه وخلاصه نشان از عظمت های بی نظیر ایشاناست که هم خواست الهی وهم دعای پیامبران علیهم تهنیت وصولواتالله اجمعین وهم رشد بسیار والائی رانشان میدهدکه پسامبران الهی در خلقت ایشان اصرار وخواست ودعای ویژه ای داشتند-امام مهدی علیه السلام والسلم-هریک از شما باید کاری کند که به ان محبت مانزدیک میشود-نزدیک شدن به امام یعنی نزدیک شدن به خداوند منان هم هست-پیامبر اکرم صلواته الله –از علیه واله والسلم- از مشرقپرچم هائی سیاهی(سربازانی)میایند که گویا دل ایشان مانند اهن (قوی) میباشد- پرچم-نشانه وعلامت ایدولوژی است کهنشانمیدهد دوران ایدولوژی غرب پایان میابد ودارای ایمانی چون پاره ای اهن مستحکم هستند به عظمت ایمان رسیدند—امام رضاعلیه واله والسام-کمالدین در ولایت ما وبیزاری جستن ازدشمن ماست-امامهدی علیه السام وصلواته الله علیه واله والسلام-انکس کهمن راباورنداشته باشد وانکار نماید ازمن نیست وسرنوشتاومانند سرنوشت پسر نوح علیه السلام خواهد شد- مبرهن است یعنی اعتقاد به احکام الهی وسنت واقعی رسول اکرم صلواتهالهعلیه واله والسلم ندارد وکافر ازدنیا میرود-


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99