سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-برادران سنی در طول تاریخ شما هعمیشه طرفداران طاغوت بودید وشیعیان ضد طاغوت وشماها تمام فسادها راتا امروزرایج کردید که شیعیان همیشه ضد ان بودند- بیخود نسبت زنا به شیعیان نزنید- ساحل دریا ها وکاباره بهترین علامت فساد شما است- شراب ومشروبات الکلی درکشورهای سنی بحد فوفورفروخته میشود- خداوند منان ایرانیان رابوجود اورد ودرطول تاریخ علی علیه السلام را یاری کردند سپسدین حقه شیعه را شمااین ملت را نمی شناسیدسرانجام پرچم شیعه رابرفراز کاخ مصر خواهند کوبید هرچند پیراهن پاره کنید ولو انگلستان از کانال های خون ریز شما دفاع کند این را تاریخ اثبات خواهد کرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-برخطاب به برادران مسیحی-سلام علیکم-مطالب انجیل درمزامیر حضرت داود علیه السلام بخوبی حقایق رادرباره حضرت مسیح علیه السلام گفته است- که حاکی از ان استکه حضرت مسیح علیه السلام هیچگونه ضربه فیز یکی بر ایشان وارد نمیشود-دال بر ان ست که هرگزگشته نمیشود نه انکه کشته میشود وهیچگونه ضربه فیزیکی بر ایشان وارد نمیشود ولی ضربات روحی انحضرت والا مقام داشته است وزمانی که میزان این ضربات روحی شدید شدخداوندمنان ایشان را ازدست شریران کافر نجات داد وتاحدودی پیامبر عظیم الشان اسلام صلواته الله علیه واله والسلم هم همین طور بودند- تحریف انجیل وتورات درست مانندجعل حدیث فراوان رخ داده است- حتی اسم بها الله درتورات وانجیل امده است واسم خلیفه دوم درتورات امده است- وخیلی عجیب است که یهود پیامبران مخالف خودرا به راحتی میکشت ولی نتوانست حضرت مسیح علیه السلام را بکشت واینهم بعلت حمایت الهی بوده است-ممعنای پدر وپسر از اینجا ناشی میشود که درصدسال اول هروقت سئوال میشد که پدر حضرت مسیح علیه السلام کیست میگفتند خداوندمنان منظور مخلوق خداوندمنان است- ومیگفتند که خداوندمنان به مسیح علیه السلام روح خدائی بخشیده است یعنی فرمانده است وهر دستوری بدهد- دستور الهی است مرحوم دکتر عباس یمین شریف در دانشگاه کلمیبا با بحثی با اساتید دراین باره داشته است به همین نتیجه رسیده است کسی دستور میداده – که درایران مانند اصطلاح کد خدا است که معنای کد راهنوز برای ایشان مشخص نشده بود شاید به معنای –بزرگ ویامانند باشد- بعد تحریفات درانجیل رخ داد- همچنان که درتورات رخ داد- درغرب بسیاری سعی کردن کهتوسط مسیح علیه السلام اشراقاتی بدست اورند درتمام موارد دستور این بوده است که من خدا نیستم واین را به همه بگوئید ویکبار حضرت مسیح علیه السلام تعداد علائم شگفت انگیزی از یک ایرانی درامریکاداده بوده است که بدین او درائید وگفته بودند که این القات شیطان است درهرحال اعجاز قران مسلم است وسعی کنید بر ضعف های خودچیره شوید انشا الله

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-حناب اقای استاد عبدالقادرترشائی که مغز متفکر وهابیت است- درترجمه کتاب مختصر صحیح بخاری مینویسد-که ایه قران-می فرماید-ترجمه-":چیزهائی که را که پیغمبربرای شما-از احکام الهی-اورده است بگیرید(محکم بگیرید) وا انچه شمارا باز داشته –دست بردارید"| وسنت هم مانند قران واجب اطاعه است باید به ان عمل کرد- مانند قران مجید-سپس-ادامه میدهد-|" وحتی در اغاز رسالت خویش-ازنوشتن احادیث بخاطر اینکه باقران مخلوط نشود والتباس پیش نیایدمنع کردند وفرمودند:": از من چیزی ننویسید- وهرکس به چز قران- چیزی نوشته است- باید انرا از بین ببرد"|؟؟ این معنی سنت رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم محک بگیرید است؟؟ شخص رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم چنین درکی داشته است- ایا رسول اکرم صلواته الهعلیه واله والسلم میبایست مردم اگاه سازنند؟؟ که طریقه درست کدام است- ایا خداوندمنان هم ساکت بودند وپایمبر اش راهدایت نمیکردند وایا احادیث رابا –قال رسول الله شروع نمیکردند وایا نمیشد احادیث راجداگانه بنویسند؟؟ مگرهمه مردم قران را حفظ کرده بودندکه احادیث راهم بتوانند حفظ کنند- اینکه می فرمایند احادیث تدوین نشد پس بر چه اساسی تاریخ اسلام را واحکام رابیان میکردند وبه انعمل میکردند وان همه کتب حدیثیکه خلیفه اول ودوم اتش زدند خلق الساعه بوجود اماده بود؟؟-حال که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دستور نوشتن دادند –چراخلیفه اول ودوم دستور اتش زدن دادند وهمان مطلب را دوباره احیاکردند وباعث انحرافات بعدیتا ظهور حضرت مهدی علیه السلام شدند که امروزه بسیاری نتوانند تشخیص بدهند فلان مذهب فتنه است یا حقیقت است وهمگی ادعای راستین بودن مذهب خودبر اساس قران وسنت داشته باشند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جنابان سایت": کلمه":- به این کلام هم دقت بفرمائید-شما ها لیوانوهابیت راپر میبنید- ولیوان مذهب حقه شیعه راخالی-ایا این انصاف است؟؟!!جنابخلیفه اول ودوم وسوم را تطهیر میکنید؟؟ درحتایکه خلاف کاری انهارا وبدعت انان رابخوبی میشناسیدهمین جناب اقای عثمان که حکم بر خلاف سنت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلام میداند- میفرمودند هرکس فردا بر سنت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم باشد کاری نداشته باشید ولی اگر به جماعت عمل کرد گردن بزنید ولو علی علیه السلام باشد- به نظر حقیر میدانست که اول جناب ابوکر میشود وسپس عمر میشود وبعدخوداشمیشود وسپس حکومت بدست علی علیه السلام میرسد وایشان حکومت را ازدست او خارج میکند واین مطلب راعایشه وحفصه شنیده بودکه روز عایشه ازحضرت رسول اکرم صلواته الله وعلیه واله والسلام به اصرارپرسید بعد از شما واقعا که به خلاف میر سد حضرت صلواته الله علیه واله والسلم فرمودندسری به شما میگویئم به هیچ کس نگوید وجریان را گفت وانهابلافاصله به پدران خود گفتند ولی انهاباور نکردند وتصور کردند برای دلخوشی ان عظمت صلواته الله علیه واله والسلم گفته است- لذا نبست علی علیه السلام وحشت داشت مداوم به علی علیه السلام میفرمود من کلافه هستم خلق من تنگ است سربه سرمن نگذار ومداوم حکم سنت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نقض میکرد ومیگفت من مامورهستم که حکومت همیشه در دست امویان تاقیامت باشد واین مردمان گرگ ومار بیابان هستند ومن گول نمیخورم وبازبان شمشیر باانهاصحبت خواهم ئکرد وحضرت علی علیه السلام دراخرعمر خوداعوذبالله سگ شهری بیان کردکه اومنراپاره کند بهتر از ان است گرگان ومارهای بیابان منراپاره پاره کنند-تعدادی از اصحاب را پیامبر اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم را راستگو معرفی کرد وتعدادی عادل دانست که شهادت انها دوبرابر محسوب میشود وعده ای را اهل بهشت دانست و. عده ای رافرمودخداوند منان انها رادوست دارد وحتی توسر حضرت جبرائل علیه السلام برای انها سلام خودرا ابلاغ کرد همه این افراد طرفدارعلی علیه السلام صلواته الله علیه واله والسلم شدند لذا مجبورشدندهمه را راستگو وعادل تعریف کنند-جناب ابو هریرکه خودرا بخوبی تعریف کرده است- پیامبر اکرم صلواه الله علیه واله والسلامدستوردادندکه یک سکو ربرو خانه ایشان درست شود- غربی ها درست فهمیدند که نشانه باشد وبنام محل صفه شناخته شودتعدادزیادی افراد درهمان محل زندگانی میکردند وهرکس که وارد مدینه میشد وجائی نداشت میگفتند برو محل صفه ونکته جالب ا ش این استکه هرکس خدمت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میرسید ومکنتی داشت دلش برای انهامیسوخت وکمکی میکرد ویا رسول الله صلواته الله علیه واله والسلمتشویق میکردند که به انها کمک کنند از جمله افرادابوهریره انجا بود ودراوخر چادر به انه داده بودند وانهابا پارچه سرپناهی درست کرده بودند میگوید هرقت برای رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم مقداری حلوا میاوردند من زودخودم رابه انفر میرساندم بعداز تعریف از حلوا میگفتم معلوم میشودبرای من اوردی وفرد خجالت میکشید ومن حلوارا میخوردم یا حداقل دوقاشق میخورردم وبعضیاز اصحاب منرا صدا میکردند ومیگفتند ایا این مدتی که درانجا بودی بر خوردی هم با حضرت رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم داشتی من میگفتم فر اوان داشتم وهمراه به سمت منزل اش میرفتیم ومن خودرا به لنگی میزدم وان صحابی میگفت که چرا میلنگی ومن میگفتم من بدروغ میگفتم مردحسابی دوروز است که غذا نخوردم ومن را به منزل میبرد ومقداری غذا میگذاشت ومن میدانستم که غذاهای بهتری هم دارد ومن درباره حضرت سرول اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم داستانهای مهیجمیساختم که مثلا روزی رسول اکر م صلواته الله علیه واله والسلم باموهای سیخ شده وخشمگین بیرون امد گفتم رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم چه اتفاقی افتاده است فرمودن یک جن شیطان واردمنزل من شده وباعث اسبابنارحتی اهل خانه ومن شده است ومیخواهم انرا بیابم وتنبیه کنم ومنگفتم ادرس بدهید وانرا دستگیر کنم فرمودند شما انرانمیبیید ولی من میبینم وبریان غذاهای دیگر میاوردند وشب راهم من میخوابیدم ومیفرمودهرقت گرسنه شدی سری به مابزن ولی به ابن عباس مداوم گیر دادندکه احادیث ایشان به هزار ویک دلیل صحیح نیست چون از حضرت علی علیه السلام پشتیبانی کرده است- کمی خرد خودرا بکاربندیید مسئله بخوبی روشن است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- سایت محترم اهل سنت –درمورداحسان بیاناتی داشتند- فرمودند خداوند احسن الخاقین است – انسان به وجه بهترین وزیباترین خلق کرده وحسن های زیادی درخلقت انسان بکاربرده است که مسلما باید گفت عقل یکی ازاین حسن ها است وفرمودند ححسن یک عاملش اندازه است اندازه متناسب میباشد- واضافه کردندشخص تعدادبیش اندازه خرگوشی درمزرعه خودرها وان خرگوشها بیش از اندازه بود ومرزعه راخراب کردتناسب رارعایت کرد ان اقایانی که جبرمعتقد هستند دراین موردچه جواب میدهد- عقل میگوید اندازه درست نبوده است وخداوندمنان احسن ومحسن است وچنین کاری نمیکند لاجرم بایدگفت انسان ازاد است وجبری انچنان که تعریف میفرمایندوجودندارد واعتقادبه ان کفر است زیرا یک نسبتی به خداوندمنان داده شدهاست که لامحال دروغ است وخداوندمحسن از احسن بودن انداخته است سئوال این است که انداز ه که میبایست احسن باشد برای زنگانی بشر ازکجا بدست میاید اگر میفرمائید تعدادبیشتری از ان ازقران که احسن حدیث وکلام رسول اللهصلواته اللهعلیه واله والسلم که احسن کلام بدست میاید- پس چرامابین کلام ائمه اطهارعلیهم السلام وجناب اماشافعی اختلاف است ودام سمت راباید گرفتدرشهری برای ال علی علیه السلام سرودید که بسیارمتین بود ومیبایست به این خاندان حسنات کر د پس چرابرای براگاه این بزرگان پول خرج کردن بدعت است؟؟ ایا میشود هردومعیار درست باشد؟؟- میفرمائیئ به والدین بایداحسان کرد حتی کلمه اف رانباید گفت نسبت به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام چنین دستوری هم جایز است یانیست واگر جایز است انهم شرارت چه معنا میدهد ونسبت به خاندان ایشان ایاروابوده است که شرارت انجام شود- ایا تصور میکنید که حضرت فاطمه الزهراسلامالله علیها به کسانی به فرزندان ایشان جسارت کردند در روز قیامت شفاعت خواهد کرد؟؟ایا افرادی مداوم شعاربرله رسول اکرم صلواته اله علیه والسلم میدهد ودرعمل بر خلاف ان عمل میکنند- ایا حضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم اعوذ بالله استهزا نکرده اند-؟؟ایاخداوند منان فرزندان حضرت علی علیه السلام وفاطمه الزهرا علیها السلام رادوست ندارد –چرا دوست وایانسبت انان محسن نیست بله محسن است- پس هرکس انان رادوست بدارد خداوندمنان هم انهادوست خواهد داشت-چرا کسی نذر کند به کسی پولی بدهد به شرط انکه مثلا خواهراش خوب شود- باطل است مگرپیامبر اکرم صلوالته اللهعلیه واله والسلم چنین کاری را انجا نداده است- نماز حاجات چرا جایز نیست- امید است اقایان دربحث های خودانچنان که امام حسن علیه السلام فرمودند تعمق کنند واز عقل حسن مددبجویند که مسلم خداوندهم احسان خواهد کرد وراه حقیقت را پیدا خواهند کرد-انشااله بهکمک احسان ائمه اطهار علیهم السلام وتهنیت الجمعین


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-درسایت ":نجات-انجی –او:" که طرفداران سابق اقای رجوی بوجود اوردند که انشاالله سعی شان مشکور باشد-درمقاله":ازنیایش عاشورا وزیارت ال علی تاطواف کاخ سفیدودمیدن درصور صیهونیزم":نقل قولی از جناب اقای رجوی اورده است---- این شخصیت انتقادناپذیرتا به جائی رسیدکه مریم مدعیبود-بیش از امام حسین تضاد حل میکند---- مریم صراحتا گفت که"| امام حسین علیه السلام که تضادمهمی ر حل نکرد؟؟؟!!تضادهائی که در این زمانه مسعود حل میکند؟؟!!بسیاربیشتر ازتضادهائی استکه امام حسین حل میکند؟؟":وقاحت تا چه حد- ریشه این بحث چون توسط عومال فرهنگی بخصصو کمونیت درلموزش پروش انرارشد زیادبود وزمانی که موردپاکسازی قرار گرفتند فرمودنظر مانبوده است بلکه نظر کمونیست مطرح کردیم که انشالله علمل مارا روشن میکنند وهربار که پاکسازی میشدند انراتکذیب میکردند ودشمنان خودرادرقبله وشهر غیره دلیل میاوردند- بیان میکردند ظاهراش اینطور است- ریشه این به ساواک بر میگرددرجهان اول فرانسویان وسپس انگلیسی بر هرعقیده اشکال میگیرند- ایدلوژی نیست از تیغ انها سالم بیرون بیاید- ساواک درتت تاثیر مطالب حضرت ایت الله العظمی طباطبائی وشاگردممتاز شان حضرت ایت الله دکتر شهیدمطهری رحمت الله علیه روی این ایه- اگر قران مال بشربود دران تضاد پیدا میشد که حضرت علامه روی ان کار میکرد وکمونیست هابر همین ایه ودرطول تاریخ عقایدهای مختلف ردمیکردند- ایه اطلاق دارد شامل ریاضیات وفلسفه وغیرهم میشود دانشگاه لندن استاد همین مطلب را میگفت که سطح علمی بشر گسترده نیست به تضاد برخوردمیکند- حتی درریاضایات وجبور میشودبرای انکه به تضاد برخورد نکند یک ریاضیات جدید ایجاد کند ونمیتواند انرا یک کاسه کندفقط خداوندمنان میتواند ساواک بخوبی میفهمد که نقشه ان است علاوه بر کمونیست –سرمایه داری غرب ورژیم شاه هم مطرح است لذا میبایست هم کمونیست وهم اسلام را ازمیدان بدرببرد- لذا یک جزوه بسیار دقیق وحساب شده که مسلما کارغرب است به انها یادمیدهند یکی از بچه هاکه درزندان بوده است متوجه میشود همه کمونیست سفره خاص دارند بادیگران مخلوط نمیشوند ویک سفره مخصوص مائیست بده است وپس از مدتی یکی از انها از سفره جدا میشود وبه تنهائی زندگانی میکرده است وچند باربین انها زدوخورد میشود- ان جناب مدتی به نزد ایشان میاید که بحثهای انها استماع کند دوست من علت رامیپرسد- ایشان میگوید –یکی ساواکی یک توده ایرا صدا میکند که باهم بحث علمی داشته باشیم- ومیگویدطبق تحقیقات من مائو علمی تراز لنین واستالین است وبهتر تضادهاراحل کرده استوان جزوه شسته ورفته راموبه مومطرح میکند اینمطلب کهبگوش مائوایستها میرسد قند دردلشان اب میشود وان جزوه میگرندکه روی ان کار کنند ایشان میگوید زودقضاوت کردید ما کمونیست پشتیبان به هرجهت افرادکمونیست است وبیش ازهمه توده ایها تجربه دارندپشتیبان استراتژیک مامیتوانندباشند که باعث میشودایشان را مورد هجوم الفاظ رکیک قرار مبدهند وفردی ساواکی معرفی کنند- خوددوست منرا ساوا ک میخواهد علاوه بر انکه میگوید تاریخ اثبات کرده است اسلام نمیتواند تضاد هاراحل کند- میفرماید مثلا جناب اقای هاشمی نژاد درسخنرانی خود ودربیاناتش درساواک صفاتی به امام راحل داده است وجناب اقای ایت الله کروبی هم ایاشن صفات دیگری به امام راحل نسبت داده است وماتحقیق کردیم ان صفات اساسی دربین انها نیست کم نیست-معلوم میشودکه امام این صفات ندارد ودرضمت بین این دوجناب تضادکدام رابایدانتخاب کرد؟؟!! واین مطلب دربچه های ساده لوح زندان اثر گذاشته بودکه امام راحل معصوم نیست خیلی صفات رانخواهد ومکن است بعضی تضادهارا نتواندحل کند اشکال ندارد؟؟!!-سپس ساواکی بیان کرده بودکه کشور سوسئس که یک کشور پیشرفته است ازنبوغ اعلیحضرت تمجیدفراوان کرده است- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به سیاست هجومی- تبلیغاتی- روسیه—تبلیغات سیاسی-که امروزه یکی از حربه های مهم سیاسی محسوب میشود- میتواند عامل نفوذی بسیارقوی باشد وتاحدودی بعضی نقاط ضعف ها رابپوشاند-ودر طول تاریخ هم روبه رشد بوده است-روسیه در زمان تزار ها تبلیغات انچنان قوی نداشتند ودربسیار جاها باانگلستانکهدشمنان تاریخی وسیاسی همبودنددرضمن دشمنی همکاری های مقطعی باهم داشتند-درایران نمونه ان حمایت از بهاالله بود- کهروسها به انگلیس ها چراغ سبز نشان دادند گرچه بهاالله که عامل روسهابود بهروسیه خیانت کرد وبه سمت انکگلستان چرخید وانها هم که قدرت مالی بهاالله باپرداخت پولی نجومی تامین میکردندیکباره قطع کردند ولی اسراری رافاش نکردند انگلیس تصور میکردند که یک وحدت تزارها- قاجار-علمای روحانی ایرانی برعلیه بهاالله تشکیل شود که انوقت انگلیسی ها باشکست ربرومیشدند لذا از دعوت افراد به عکا کهمجانی تمام میشد وحتی پاداش هم میگرفتندخودداری  وفقط تعدا معدودی راکه یکباررفت افراد پول بدهند ودوهفته بیشترنباشند پذیرفت وبهانه اش کمبودمالی بخاطرجنگ شد بهالله که تصور نمیکرد تزارها جریان رابفهمند-دران زمان برادران تبریزی در دستگاه بها الله هم جاسوسانگلیسی ه وهم روسها وهم عثمانی بودند وصبح ازل برادرکوچک بها الله جاسوس روسها وجزو طرفداران تزاربود وبدستور تزار ها به قبرس رفت که تزارها انجانفوذ داشتند بهاالله هم موقع فهمید که قافیه راباخته است ومیگویند دیگر کمترمیخندید وبیشتر درفکر بوده است-زیرا ثروت اش درایران مصادر شد وثروت ثروتمندان بهائی که چهارتا بودندمصادر شد خانه های بهائیت چپاول شد وهرکگس مقاومت میکردکشته میشد خانه ها راترک کردند وفرارکردند وحتی دردهاتن بدستور ناصراادینشاه به دهکده شاهزاده گان کهافرادبهائی درانهابودنددستورچپاول وکشتار دادند کهانهبه داخل جنگل ها وغارها رفتند وریزش عظیمی بوجودامد ومسائل دیگر- انگلستان بسیاردرایران منفور بود وایرانیان بخوبی انگلستان میشناختند وانگلیس دران زمان درایران شمشیررا ازروبسته بودند-وقتل امیرکبیر نقطه عطفی شد که دیگرکوجکترین اعتمادی به انگلیسی هانبود وبخصوص تبیلغات زیادی انگلیسی هابرعلیه ایران درهند کردند وحتی انها راتشویق کردند که انتقامکشتار نادرشاه افشار از ایران بگیرید یک دانشجوی هندی دردانشگاه لندن بهمن گفت کهزمانی سرابازان هندی در زمان جنگ دوم به ایران امد یکی از ازاین سربازان جدمن بوده استکه زیر نظریک ستواندوانگلیسی کار میکرده است انهادربهبهان یک پل قدیمی وجوداشته استان جناب سروان فرمودند اینپل راخاراب کنید یک پل اصطرای بسازید وهرکس انتقادکرد درجا میکشید وانتقام نادر شاه میگرید- چهار نفر میایندکه این پل قدمیم باشد ومابه شما کمک میکنیم که پل راجدیدرابسازید انها نمیپذیرنند ودونفر میروند واندونفر سماجت میکنند که دستور تیر صادر میشود که یکی از کشندگان جد ایشان بوده است ونامه ای مفرستد کههنوز ان نامه درقابی حفظ میشود که من انتقام یک هندی بی گناه راگرفتم-من درلندن دردبیرستان شخص دکتری تاریخ داشت و کادرادارای دبیرستان پرسیدمکه ایازمانی بهاالله درعکا بود وخبرنگاران انگلیسی وفرانسوی انجام بودند اطلاعاتی وجودارد ایشان گفت هیچگونه اطلاعاتی موجودنیستواجازه نمیداند خبرنگار ازاد انجابرودهمه انها سیاسی ونظامی بودند وفقط ایرانیان ازانجا بیشتربه پاریس رفتد که انها هم حق افشاهیچگونه اطلاعاتی رانداشتند والان هم فاش نمیکنند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0