سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمنالرحیم نیم نگاهی به ام طاووس بهشت بخش چهارم- برادران اهل سنت تصورانها این است ما باجناب خلیفه دوم بعلل مختلف مسائل شخصی داریم وبههمین دلیل ما شیعه شدیم درحالی که بایدسنی شویم بخصوص روی صحبت من با برادارن کرد است هرگز چنین نیست برادرا در طول تاریخ ایران کرد یک روحیه مستفلی از خودنشان دادند وهمیشه تفکرات انان از جمع ایرانیان جدا بوده است ودر زمان ساسانیان که هردو طرف بشدت معتصب بودند وبسیار جنگجو تقریبا کرد را محاصره کردند روابط انها با قسمت های دیگران قطع میکردند وهرمدت یورش های سنگینی به داخل محدوده کردستان میکردند وکشتار فراوانی ایجاد میکردند وانها مجبور بودند درکوهستانها باشند وخود کفا شوند وتقریبا از علوم ایران کمتر اطلاع داشتند وازتمدن ایرانکمتر بهره بردند وشناختی از ایرانیان در سرزمین های دور دست نداشتند وشانس دیگرانها این بود که امویان وبدنبال ان عباسیان کمتربه انها دسترسی داشت در تحقیقات شده است در زمان خلیفه دوم در مدینه گروهی از ایرانیان انجا به رنگزدن پارچه مشغول بودند وحضرت علی علیه السلام ازکنار انها میگذرد وبه انها میگوید که از رس قرمز استفاه کنید واندازه راهم میدهد واولین بار درتاریخ استفاده از رس قرمز درمدینه وزمان خلیفه دوم وبنام علی علیه السلام بدست میاید وبعدا درکوفه اولینبار کات کبود باز توسط علی علیه السلام به ایرانیان یادشده است شایع است که خلیقه دوم ازرنگرزی ایرانیان باز دید میکند ومگوید این سنگ قرمز خورد کنید وبکار ببرید تا قرمز شود رئیس ایرانیان به ایشان میگوید لطفا در سایه باشید تابرای شما اب خنک بیاوریم ومرکز خلافت شما ازدحام است به انها رسیدگی کنید ایا این مسائل نارحتی خلیفه شد یانه نمیدانم ولی مسائل دیگری هم رخ داد که ایشان دستور دادند که ایرانیان از مدینه اخراج شود ولی تازمان صفویه که بعدا شرح دخواهم داد اکثریت ایرانیان کارهای جناب عمر راپرازحکمت میدانستند وبر عکس حصرت علی راعلیه السلام بر صد امویان وعباسیان وبدون حق میدانستند وحتی در سراسر ایران نام مبارک ایشان زیر کفش خود مینوشتند درحالیمه حصرت علی را بخوبی نمیشناختند بعلت انکه امویان راقبول داشتند ازانها اطاعت میکردند بطوریکه درنیشابور اگر یک نیشابوری شیعه میشد فوری به امویان گزارش میدادند ومیگفتند ما خودانها را میکشیم وشما خودتان رابدنام نکنید وزمانی که عباسیان روی کار امدند بشدت نیشابوری ها گریه کردند ولی اگراین قضایا برای کردها رخ میداد مسلما تحمل نمیکردند واگر کسی از کردها شیعه میشد کاری با نداشتند- سالهای زیادی زجر کشیدند تا زنگرزی وفرش بافی به درجه عالی رسید وعلت ان خواست دربار بود وخود انگلیسی میفرمودند ما اگرانزمان جای شمابودیم هرکس چنین کارهائی نمیکردیم وهمجنین درساختن ساروج براورد هزار سال است وکمترین رای پانصدسال است وعلت ان این بوده است که شاهان میخواستند کاخ خودرا حداقل درکنار رودخانه پراب برپاکنند درحالیکه جند طبقه وارتفاع زیادی داشته یاشند وابزیر زمینی انرا خراب نکند ولی توانستند ساروج بسازی که کنار رودخانه کم اب پاسخ میداد وبدنبال کشف اروج بودند که کنار دریا بتوان از ان استفاده کردوزمانی حضرت علی علیه السلام فرمودند به ایرانیان که میخواهم شهری درکنار بصره بسازم گفتند امکان پذیر نیست ایشان فرمودند من دستور میدهم وشما انرا اجرا کنید ومتاسفانه ان ساروج کشف نشده است چون بندرهاچوبی بود واطاق های کناررودخانه گپر مانند بود ولی متاسفانه اعرابی که پول رسیده بودند بدنبال تنبلی بودند وازحضرت استفاده نمیکردند ولی اشعث بن قیس با ارتباز با امویان باشایع انکه جضرت به اعراب اعتنائی ندارد وفنون رابه ایرانیان یادمیدهد که درجریان حضرت علت انرا برای ایشان روشن کرد طبق اصول تجارت که ایرانیان خود تولید میکردند وخود میفروختند بیادخصوصیات جنی رابرای افراد بیان کنند وراه ضررزدن به کالا رابیان کنند ایرانیان اول از منرجم استفاده میکردندولی مترجمین درک درستی نداشتند درنتجه خود زبانرا یادگرفتند وبعد به کمک اعراب معادل ها بسیار زیبا ودقیق ساخته شد ودران زمان ما باحجم عظیمی ازلغات عربی مواجه هستیم که فبلا نبود واین تنها به ایران بسنده نمیشد بلکه کلیه تمدنا اینجنین عمل کردند که هیچ یک از فنون دراعراب حتی عراق وجود نداشتهاست ومیتوان به خوبی پیدا کرد که هر لغت ازکدام سرزمین امدهاست وزبان عربی بصورت خیره کنندهای غنی شد- مهمترین بحث علمی متعلق به تفسیر است تفسیرهای گوناگونی پیداشد وایرانیان با سعی عجیب که برای انگلیسی تعجب انگیز است که باز میگویند ما دران مدت قدرت کار اینکار ا نداشتیم به اینتجه رسیدند که بهترین تفسیرها متعلق به حضرت علی علیه السلام است ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم نیم نگاهی به ام طاووس بهشت بخش سوم- پاسخی به بیان برادرمحترم کرد که فرمودند شما فارس ها بعلت کنیهای نسبت به خلیفه دوم دارید ازاهل تسنن بدتان میاید وشیعه شدهاید- در این باره زیادقلمرفرسائی شدهاست وغالبا برادران سنی مسبب ان بوده اند روز به روز مسائل علوم انسانی وهنر بخصوص مسائل ایدلوژی ها وشناخت ان موردتوجه انسان واقع میشود وبه نظر میرسد دیگر نمیتوان انهارا حکومت ها مهار کنند ومسلم بودهاست این مسئله همانطور که موردتوجه شیعه بوده است مورد توجه برادران سنی هم بوده است- وچون پاسخ حقیقی انرا نمیتوانستند بیان کنند- مجبور دلائل انحرافی بسازنند زیرا یک زلزله شدیدی بوجود میامید که یک دگرگونی عظیمی فراهم میکرد در دانشگاه لندن استادی میفرمودند تصور کنید روزی بی جهت ساختمان": امیریال بلدینگ نیویورک) فروبریزد بعدازان چه اتفافی میافتد اتفاق این است که هیچ انسانی چه امریکائی وچه غیر امریکائی به علم مهندسی امریکا دیگر ایمان نمی اورد ومردم امریکا وحشت دارند که هرلحظه پل ها وساختمانها فروبریزد وبا کوچکترین زلزله متوحش میشوند در علوم انسانی چنین اتفاقی میتواند رخ دهد وبسیار بایدزلزله وحشتناک باشد وسیستم مداوم رو به اضمحلال باشد ولی معایب خودرا نتواند حل کند ودرصدد فریب براید ودر یک بحران عظیم همه حقایق روشن شود لذا ایشان میفرمودند که درانگلستان به سیاست مداران میگویئم که قبل ازانکه مردم متوجه مسائلی شوند شما انها را بیان کنید وبه همین علت است انها تا امروز پابرجا هستند زمانی که دریوگلسلاوی جنگ شد من از قبل میدانستم که رهبران انها کل پوک هستند روز اول ثبت نام دردانشگاه لندن بچه های ایرانی اصرار کردن که برو از انجمن دانشجوئی دانشگاه لندن بپرس که ایا شما اطلاعاتی ازدانشجویان به سازمان های اطلاعاتی خاص میدهید یانه من خام رفتم این سئوال بکنم امری طبیعی بود انگلساتی وجب به وجب را شناسائی میکند بعدا من متوجه شدم حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه واله والسلم چنین بودند واعراب مدیریت مملکتداری از ایشان یاد گرفت وبعدا امویان از حضرت علی علیه السلام یادگرفتند اگر یاد نگرفته بودند نمیتوانستند این ممالک را اداره کنند دانشگاه هادرانگلستان بهترین جا برای شناخت مسائل کشورهاست واحتمالا انتخاب افراد برای همکاری سازمان بسیار پیچیده وعظیمی است در دانشگاه لندن به ندرت میگویند برای حل مسئله ات به فلان بخش مراجعه کن غالبا به این سازمان ارجاع میدهند واینها ازدبیرستان وخانواده یاد میگرند مگرنه امکان ندارد یک دختر سالاول اینقدر درمدیریت پیچیده مسلط باشد که اروزی میکردم که ایشام مدتی مشاور سفیر ایران باشد که بفهمد چقدر کل پوک است وهمچنین مشاور ریس جمهور یو.گلسلاوی باشسد که باز بفهمد چقدر کل پوک است من پیش رفتم انروز ایشان ریس کل بودند سوئال کردم خندید وگفت منظورتان سازمان انتلیجنس سرویس است گفتم بله گفت بله ما ا ارتباط داریم ولی جریانهای عمموی را بیان میکنیم اطلاعات خاص افراد نمیدهیم ودر عوض انها در سیستم مدیریتی کمک های فراوان میکنند گفتم سیستم شما از کدام نوع است من تصور میکردم سیستم پائینی باشد گفتم سیستم "دی- سگمنت ام-سی" خندید گفت شما هنوز در سگمت ها هستید من یک دفعه یاد خانم استاد امریکائی در ایران افتادم که این سیستم ها را به مایاد میداد وگفت اینها بسیار پیشرفته است درایران هم پیاده نشده است ولی کاربری اسانیرا فعلا تو با این سیستم ها کار کن- بعد ایشان شرح داد که سیستم یک دایره است که داخل ان بخش هائی است به اشکال مختلف به هم مربوط میشوند و ریز سیستم هستند وبعد به دایره توسط ی ریز سیستم به دایره وصل میشوند وبرای ایجاد بخش های مختلف ان سازمان به مایاد میدهد انرا کجای دایره وچکونه به سیستم وصل کنیم وظایفهای اضافی را میدهد من گفتم شکل های منظم هندسی است باز ایشان خندید وگفت نه مثل یک کروه رگهای خونی تصور کن گفتم رگهای خونی قورباغه این راقبلا شنیده بودم خندید گفت نه به رگهای خونی انسان نزدیک شده است بام دانشمند عرب درباره مدیریت بحث شد ایشان فرمودند حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم عدهای از اصحاب راخواست وپرسید ازان بادیه چه خبر دارید؟ گفتن فدایت شویم این وادیه بسیار ازما دور است ورفت وامد زیادی باانجا نداریم وجضرت به علم غیب مجهز است وهمچیز را بهتر ازما میداند حضرت قرمودند علت سئوال من این است که شما یادبگیرد اصحاب رفتن وقبلاز وادیه عدهای پنهان شدن ویک نفر را که شبیه انان بود برسر جاده گذاشتند فردی امد ان صحابه از او سئوال دروادیه چه خبر قرد فکر کرد که اینفرد مال خود وادیه است تمام اسراررا گفت بعداصحاب به داخل وادیه رفتن وگفتن ما اصحاب رسول الله صلواتهالله علیه واله والسلم هستیم وچنین اخباری رابرای ما اوردهاند موضوع چیست وانها همه حقایق گقتند- جناب یوگسلاوی فکر نمیکرد امریکا کروز بزند زیرا فکر میکرد که لاشه ان به روسها تحویل داده خواهد شد وفکرنمیکردامریکا کروزی ساختهاست بعضی ثسمت ان از پلاستیک است وبخشیازانها فقط برای ایز گم کردن ساخته شده است فکر نمیکرد که امریکا از کوشکهای وهواپیما های وهلی کوپتر رادرگریز استفاده کند ودر ساختن بعضی از رنگهای رادر گریز در دانشگاه لند دانشجویان ایرانی هم شرکت داشتند وفکر نمیکرد پل ها بزنند با خلق البانی درافتاد وفکر میکرد که البانی حداگثر اگر حمایت از یوگسلاوی نکند بیطرف خواهد بود والبانی بسیار تعجب کرد که یوگسلاوی باخلق البانی چنین رفتار کرد وبار یوگسلاوی فکر نمی کرد البانی به امریکا پایگاه دهد البانی برخلاف تصور یوگسلاوی درحدود چهار ویا پنج سطر مطالبی از لایحه زیرین سیاستهای یوگسلاوی راخواند من که شوکه شدم ومسلم میدانستم تمام ان که متاسفانه فاش نشد به غرب میرود وسران یوگسلاوی چاره ای ندارند که عبیدوعبید المان وامریکا شوند ورفتن به سمت شوری چاره انها نخواهد بود ولی اگر یک ایدولوزی خوب عمل کندد وبعد مشکلات روبروشود بطوریکه مردم ازان گریزان شوند کارشناسان معتقد هستند تا هفت بار میتوانند به قدرت برسند چناچه تا150 به قدرت نرسند دیگر مرده باید تصور کرد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به ام طاووس بهشت بخش دوم- اهلبیت مکرم رسول الله اعظم صلوالته الله علیه واله والسلم به خوبی میدانستند ورق بر میگرد به سمت همان نظام ودو باره بنی امیه حاکمان سیاسی اینده هستند وقبائل گذشته همان درجات سابق را بدست خواهند اورد ومیابیست مقام معنویت به بنی هاشم برسد بخصوص پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ازانها است وایات الهی ودستورات پیامبراکرم صلواتهالله علیه دراین رابطه غنی وکثیر وحتی شدیداست ولی این بار این اجازه رانخواهد داد وباان سخت برخود میکنند زیرا درقبل تجارت وسیاست مهم بود واین بار معنویت حرف اول راخواهد زد وتجارت وثروت  وسیاست حرف دوم را میزند جناب خلیفه دوم در اواخر عمر متوجه این نکته شد بشدت به سمت جلب بنی هاشم برامد تا درمقابل بنی امیه یک خزب نیرومندیرابوجود اورد که اینده ازان قبیله عدی تضمین شود لذا زمانی ضربه خنجر خورد وطبیبان وضع اورا مساعد ندانستند ایشان پیشنهاد پسراش عبدالله راداد پذیرفته نشد وبعد فرمود که جناب عثمان به که انتخاب شد گفت اوبر شانه های شما سوارخواهد شد وچناچه این کارا کرد که میدانست خواهد کرد اورا بکشید گفتند چه کسی را انتخاب کنیم باز گفت پسرم را باز نپدیرفتند دراصل روانشناسی انسان ذاتا بدنبال تفاخر است ومیخواهد خود را بالابکشد ولی باید این تفاخر منطقی باشد ولذا قران توجه به ایمان وبه تقوا رامایه تفاخر میداند غرب هم دارد به همین نتجه میرسد امریکا تصور میکرد که تکنولوژی حرف اول را میزند لذا در این جهت سعی فراوان کرد بعناوان مثال در لیوان سازی کوشش زیادی کرد وحقوق بی جهت مداوم بالابرد که مردم انواع لیوان را بخرنند وجهان را سعی کرد که عقب نگه دارد به پیشرفت کوبا دقت کنید وامروزه ایران را همچنین مورد توجه قرار دهید وبا پیشرفت نیجریه مقایسه کنید اخیرا که مقداری اوضاع مسلمانان بهم ریخته است افریقای که زمان شوروی عجیب مورد توجه بود وبالا امدن درجه حربی یک عامل اش یادگیری زبان های افریقائی وشناخت افریقا بود ومداوم پول تهیه میکردند تا حدامکان به افریقا کمک کنند از ترس انقلاب ها وکمونیست شدن افریقا بودناگهان پس ار فرو پاشی شوروی به کنار گذاشته شد اخیرا زیدی از غرب به نیجریه رفته است نتجریهای که 155 ملیون جمعیت داردوبه زبان انگلیس مجهز است ومنابع طبیعی زیادی دارد ونفت هم دارد ازتک تک کشورهای اروپائی معدن ومواد طبیعی بیشتر دارد وبا ژاپن قابل مقایسه نیست میفرماید دراینده شما کشور یازدهم جها ن سوم از قیبل مصر وفیلیپین میشوید بیچاره جرئت نمیکند بگوید جهان سوم فقیر- دترحالیکه باید بگوید یازدهم جهان بشوید وسن عمر متوسط 48 سال است وضع پزشکی انرا باکوبا مفایسه کنید اقلا انها را ازاد بگذارید تا خودشان از طریق جهان مشکلات خودشان را حل کنند تا بفهمید تا کجا پیشرفت میکنند این تازه عصر مدرن است چه برسد به چهارده قرن گذشته چه بوده است لذا سعی فراوان شد که مقام بنی هاشم واهلبیت مکرم را بشدت پائین بیاورند جناب عمر جناب اقای ابو بکر را شایسته خلافت نمیدانست درحالیکه قبیله تیم مال جناب ابوبکر اور تا حد یک نبی بالابردند شایسته ترین انسان روی زمین پس از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم درباره جناب عثمان طاعتی را بیان کردند که حتی پیامبر اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم در این حد انجام نداده است که طاعات دو خلیفه اولین وثانوی به گرد ایشان نمیرسد وهرکس که بخواهد انرا حتی شک کند دشمن خدا ونسبت به ان فرد کینه شتری دارد وچناچه سرش را پاین بیاندازد وهیچ چیزی نگویند تمام زنان ان قبیله کل وهلهله میکنند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به ام طاووس بهشت-زمانی که که اسلام میخواست رهبری جدید که مسلما با پرداختی جدید به قدرت برسد- که هرگز نامعقول ودرسنت عرب هم نمونه های فراوان داشت سعی اش بدون موفقیت شد وشخیصت های والا مقام که در حد اسوه های مردمی بودند که موردتائید سرور کانئات وفخر موجودات بودند وجزو بزرگان کابینه حضرت قلمداد میشدند سعی انها هم نتجه ای نداد وطراحان سیاستهای گذشته ابوسفیانی مدیریت جریان سیاسی را بعهده گرفتند وهمان طرح های نظامی- سیاسی دوران قبل به کمک انا نامد که غالبا طرح های عمده دوران جاهلیت بود وطرح اسلامی پیامبر اکرمصلواتالله علیه واله والسلم درتاثیر گذاری شکست خورد وضربه مالی وهمچنین سازمانی قابل توجه ای خورد واز تاثر گذاری قابل ملاحظ هاش بشدت کاسته شد- وجریان اسلام در مدار بسته وپشت درب ها بسته تا انتخاب مجدد نماینده اش با مشکلات زیادی دست وپنچه نرم کرد- سیاست دردست پائینترین طبقه سیاسی که همیشه سعی میکرد عوام الناس را باخود همراه کند ادامه یافت واین جامعه عوام از رهبری فرهیخته حمایت قاطع نکرد وجلوی پرواز رهبران الهی را گرفتندچامعه که سالها نظارگر سیاست های حلقه شیوخ بودند وهرگز به دورن جامعه سیاست ساز راه نداشتند وبا یم مذهب بسیار پیچیدهای که هیچ گونه فرهنگ سابق را پذیرا نبود ونمیتوانستند دران شرایط با وجود رهبری بسیار کار گشته فاصل خودشان باان رهبر کم کنند ودارای فرهنگ محلی وقبائلی بودند که همیشه شیوخ برای انها برنامه ریزی کرده بود خود را خارج از ان حلقه قرار دهند وان سازمان متلاشی نشده وبه تاریخ نپیوسته بود وبه سرعت اعاده حیثیت کرد ونبض جامعه را درباره در دست گرفت احساسات ناسیونالیسیم را در قالب جدید اسلامی زنده کرد وقهرمان جنگ های بزرگ اسلام را یک روح ناارام جنگ طلب که از رافت انسانی بهره کمی دارد وبی محابا انسان میکشد قلمداد کرد که دوره سازش وتساهل وبه خواست توده توجه کردن رسیده است- وعدالت درتقسیم افتخارات ورهبری را مطرح کرد تا ازجنگ ها ی بیدلیل؟ جلوگیری بعمل بیاید ومیبایست در این رهبری جدید از بعضی ضعف های ان چشم پوشید به تازه واردها بایا لبخند زد وبه انهاهم یک اسب سواری باید دادتا از خفه شدن نجات پیدا کرد- واقعا چه افتضاحی وچه وحشتناک به همین علت است که امام باقر علیه السلام میفرماید ظلم بنیاد پیدا کرد- ومیفرمودند انان گرچه دردرک اسلامی طفل هستند ولی به زودی به شیوخ عظیم الشانی تبدیل خواهند شد وترس انان به امید تبدیل میشود وانان به احترام وتوجه نیازمند هستند شما پیشنهاد دهید وانان به خوبی عمل خواهند کرد- مردان کوتاه نظر از خود راضی بالبنخد سیاسی وتسلیم بودن قید وشرط وپیروی از شیوخ تازه مسلمان شده ونداشتن ادعائی به رهبری رسیدند هیچ پیشنهادی نداشتند وتسلیم امر بودند وبرای خود درمقابل رهبران سیاسی اعتباری قائل نبودند کسی متوجه نشد که درک فسیل شدهای دارند که انرا محکم گرفتهاند مردمانی مریض احوال که دیدگاهی بسیار عقب افتاده درباره زنان دارند وارام ارام شهوات را دامن میزنند زبان اور هستند ومیدانند چگونه رقیب را ازمیدان بدرکنند وبه راحتی تهمت وصحنه سازی میکنند وبرای خود ارزشی خاص قائل خواهند شد ونبض معیشت مردمان را در دست خواهند گرفت وبه خوبی خود را بهترین خلق خداوند جا خواهند زد ومداوم از حقوق خلق میگویند ودر پشت درهای بسته تصمیم میگرند وهمیشه چنین مگویند ما حقوق جدیدی برای شما ابداع کردهایم ومداوم در بوق ها میدمند که فقرا بیشتر از اغنیا از ما حمایت میکنند هیچگاه به جزئیات حقوق افراد وارد نمیشوند وهمیشه کلی گوئی میکنند قدرتی زیاد به شیوخ میدهند ودورانها دیواری میکشند ومداو انان را مردمی رادیکال وحق طلب وخدا دوست وحقیقت طلب معرفی میکنند وافراد از حقوق خود کمترین اطلاع دارند وراهی برای تحقیق ندارند وسئوالی هم مطرح نمیشود وغالب افراد بین خط فقر وکمی بالا امدن درنوسان هستند ودرک سیاسی از بالا به پائین در حرکت است وچون شیوخ چنین درک میکنند انانهم باید چنین درک کنند تمام مشکلات به انطرف مرز حواله میدهند وشیوخ مداوم رقبارا سرزنش میکند ومداوم صغری وکبری میچینند به شعرا واصحابی که درجهت انان هستند ورهبران نظامی جوایزی خاص داده میشود ومشاورینی که غول های مار کبری هستند بر برنامه ها نظارت دارند وجنگ برای اعتقادات – حفظ امنیت – وادامه حیات در جریان است واروزهای طلائی زیادی هم پراکنده شده است وکشوری بزرگ .اباد- وخوشبخت را مداوم نوید میدهند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- یک دانشمند ودر ضمن شاعر امریکائی میفرماید در امریکا ظالمین مداوم طلوع میکنند وبه وسط اسمان میرسند وسپس به سمت افول میروند ولی هیچگاه غروب نمیکنند ونمیگذارند نظریه فرهیتختگان همیشه درحالت کمال یافتهاش درسحر بیشتر اجازه سیر نمیدهند وهیچگاه طلوع نخواهند کرد- ودراین نظریه نکات بسیار دقیقی موجود است که ظالمین وان دسته از ایدولوژی هائی که نقض وضعف وانحراف از حقایق دارند سرانجام به سمت افول حرکت خواهند کرد وان شادابی وقدرت اولیه را ازدست میدهند البته تاریخ نشان داه است بعضی ایدولوژی ها از این دسته چه بعلت جبر وی اختیار افول کامل کردهاند وحتی گروهی از این دسته که نیرویهای فراوانی داشته اند سرانجام درکنار غروبگاه اطراق کردهاندحتی اگر به استحاله وتغیر وانشعاب وغیره دچار نشده باشند باز ان قدرت اولیه راندارند ودریک چالش نیرومند درگیر هستند علت این امر درغرب وشرق این است رهبران جامعه با ظرافت وتاکیتک های خاصی انسانهای نادان واحمق ومنحرف میسازنند که ظالم پرور هستند وبدنبال کشف حقایق نیستند درست مانند خوارج ویا امویان ولی جبهه حق ایدولوژی انان هرگز افول ندارد واز وسط اسمان هم دورتر نخواهد رفت ولی بعلت قلت نفرات .وپراکندگی انان که تشکیل یک قدرت لازم را نمیتوانند بوجود بیاورند اگر حتی یک دهم نیروی کفر رادشته باشند قطعا طلوع میکنند در وضعیت سحر میمانند اما امروزه جهان در سیر به یک انقلاب جدیدی است در جهان سابق انسانها به تکنولوژی وثروت اهمیت بیشتری تا علوم انسانی وهنر میداد وچند سکه کافی بود فردی راعبد وعبید بسازد نمونه ان خوارج است زمانی که ثروت لازم را بدست نمیتوانستند بیاورند به دزدی دست زدند وسپس با ارتش نیرومند امویان وقدرت کنترول انان درشهر مورد لوزم انان مواجه شدند باانها همکاری راشروع کردند- لبیرالیزم دمکراسی در بطن وحقیقتاش پیام های دل انگیزی داشت ولی امپریالیسم بعد ازانکه مقداری دانه پرا نی کردبه دهنه زد واورا درجهت منافع مادی –سیاسی خوداش سوق دارد که ازیک انسان کامل یک شبه انسانی ساخت وبدنبال او رفت وانسان واقعی پشت سرش درحال حرکت بود وعلوم انسانی وهنر وحقیقت انها ایدولوژی درجهت منافعی که امروزه فهمیده است سخت اشتباه کرده است سازمان دهی کرد از شیطان تا امروز انسانهای زیادی هستند که خواسته انها با حقایق وخواسته الهی وحقیقت زاویه پیدا میکند وبغیر از شیطان چهار چوب برنامه الهی را میگرفتند وانرا مطابق خواسته ومیل خود دستکاری میکردند تنها شیطان درقبل بود که یک مانیفست مستقل برای خوداش نوشت وای امروزهچون درغرب تمام خصوصیات یک ایدولوژی را یاد میدهند هرکس میتواند برای خوداش یک ایدولوژی برای خوداش تهیه کند در دانشگاه لندن استاد فرمود که ده مشکل شهر لندن را پیداکنید وراه حال ها سیاسی را مثلا گروهی بنویسند خانمی به من در لندن میگفت که من درسفری که نپال شروع کردم از هرچه خوشش امد جمع اوری کردم وازکمونیست ومسیحیت خاص وغیره یک ملقمه ای درست کردم وروی ان کار میکنم که من یاد دکتر مرحوم شریعتی میافتادم وبه یک کلیسا معتقد هستم ولی برای وعظ به یک کلیسا دیگری میرفتم .حال روی مانیفست خودم کار میکنم واین نوع گروهها درغرب روبه تزاید است درتمام ابعادیکی از علائم اخر زمان همین تعداد گروه هستند که افراد از صبح تا شام چند گروه عوض میکند وفردایش روز ازنو وروزی ازنو- افرادی مانند شمر وسنان بن انس ومانند انان افرادی ازاین نوع هستند که میخواهند نظریات انان لحاظ شود واب انها با نظریات علی علیه السلام دریک جوب نمیرود وبعد هم منافع مادی هم پیدا میکنند وسرانجام به سمت گرگان به ظاهر باانها همراهی دارند کشیده میشوند-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نگاهی برای به نظریات جناب حجت الله السلام الله وردی باتشکر از ان که در پشبرد اسلام کوشش میکنید خدمت ان بزرگوار عرض کنم من خط شمارا خواندم ولی اجازه بدهید چند نکته را خدمتان عرض کنم اولا خرچه ائمه اطهار علیم السلام فرموده اند تا زمانی که امام زمان علیه السلام رد نکردهاند پابرجا است وعین نظر مبارک امام زمان علیه السلام است- نکته دوم امام علی علیه السلام مطالب گوناگون درباره یک مطالب فرمودهاند گه باید حمله بر جهات مختلف کرده- بعنوان مثال زمانی که خلخال از پای یک بانوی یهودیه ارتش معاویه دراورد فرمودند که انسان اگر به اینحاطر بیمیرد جا دارد وجای شماتت نیست یعنی دفاع لازم است یک ا مر عقلانی است ایا اگر دزدی به خانه شما بیاد وبخواهد به ناموس شما تجاوز کند شما میفرمائید خروج برای من حرام است؟ بله حضرت درانتشار اسلام به صورت جنگ کردن عمل کردن وصیحی هم نبود خارج از امر ودستور پیامبر اکرم صلوا ت الله علیه واله والسلم عمل کنند وحتی به کشورهای مسیحی هم حمله کردند خروج به معنای فتح کشورهای بیگانه ممنوع است ولی دفاع واجب است دین ممکن است به صورت اعجاز حفظ شود ولی مردمان چه چطور؟ بایدبوسیله عوامل طبیعی وامداد الهی حفظ شود درباره امام صادق علیهالسلام فرمودید که ایشان امام هستند ایا اسوه نیستند ودیدن مخصوص ایشان است شما مداوم از احدیث استفاده میکنید وایا بین احادیث هم در اجرا وعمل فرق میگذارید؟ چناچه ما درک کنیم چناچه امام صداق علیه السلام در شرایطی چه حکمی مورد نظر دارند ما هم باید درهمان شرایط همان حکم را اجرا کنیم شما خروج وقیام ناچارا باید برای فتح کشورها استنباط کنید باعرض سلام وتهنیت وتشکر


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نگاهی به شاخص های تعین کننده ولایت- نظریه شخصی است- انسان دونوع سنت دارد یک سنت دلیلاش رافقط خوداش میداند ومطابق سلیقه او است که بیشتر سنت های جهان چنین است وقدرت دفاع ندارد رئیس گروه من قبل از انقلاب تعریف میکرد من در زندان شنیدم که شاه یک طرح جامعی میدهد با علم که برو انرا اجراکن علم انرادرهیت دولت مطرح میکند تمام طرح رامیدپزند بجز یک ماده وانرا تغیرات مختصر مید هند وعلت انهم وزیران ا یکه دارای تخصص بودند اشکال گرفته بودند – علم برای محکم گاری از سفارت امریکا میپرسد طرح مال شما است؟ میگویند خیر ما مال مانیست واز سفارت انگلیس میپرسد که این طرح مال شما است انها میگویند خیر مال مانیست ایشان طرح شروع میکند به اجرا دراوردند شاه علم را میخواهد وعلم ملاحظه میکند که شاه مانند برج زهرمار شده است تعظیم میکند دست میبوسد وبه پای شاه میفتد وصداهائی از خود درمیاورد که شاه میخندد وشاه اورا بلند میکند علم میپرسد ناراحتی شما به خاطر طرح است- شاه میگوید بله به خاطر طرح است وعلم میگوید الساعه میروم تغیر میدهم وشاه میگوید بفرمائید وبروید وانجام دهید ا یشان کی هستند که باید سلیقه وفکر ایشان فقط باید پیاده شود وانهم زمانیکه متخصص نظر داده است واین زندان طولانی من یک خاصیت بیشتر نداشت که فهمیدم که شاه بیسواد وخود خواه است وبسیاری افراد ساواک وارتش وشهربانی اینچنین هستند دلم می وخواست در زندان بودی وبا این جنابان سرهنگ ها که از تهران میامدند روبرو میشد ومنطق انها میشنیدی ایشان گفت یک فردی برای یک مسئله مالی به زندان اوردند هشت ماه رسیدگی سطحی کردند چون طرفش گردن کلفت بود نزدیک عید ایسشان در زندان من را چون سابقه زیاد بود خبر زندان میدانستند رو کرد به من وگفت گویا اعلی حضرت فرموده اند به زندانی ها در شب عید ارفاق کنید که به نزد خانواده خویش برونند ایا این خبر را شما هم شنیدهاید؟ وچه نظر دارید ومن با عصانیت گفتم شاه را میفرمائید از این حرف زیادمیزند ایشان گفت قربان من از پاسبان ها شنیده ام من گفتم محمد رضا یک حرف میزند برای انکه جلب خبر نگاران داخلی وخارجی کند و364 روز مال انها است وشب عید ما ل مردم است ومردم فحش پشت سرش میدهند ولی به شهربانی دستور دیگری میدهد وهروقت حکم را دردست گرفتی ان موقع باور کن- ایشان اضافه کردند چیزی نگدشت افسری من را خواست .پفت چرا شما به شاه لقب اعلی حضرت ندادهاید؟ من گفتم معنای انرا برای من بگوید گفت ومن گفتم به موسس انقلاب ما میگویم حضرت اقا وحال به شاه بگوئیم اعلی حضرت بالاترر از موسس انقلاب پیامبر اکرم صلوات الله علیه واله والسلم وائمه اطهار صلوالتالله علیهم اجمعین ایشان افزود من حس کردم میخواهد بامن وارد یک معاملهشود چون میدانست دیگر شکنجه اثر ندارد من گفتم یک سئوال از شما دارم که جوابش ازاین اطاق خارج نمیشود واگرهم خارج شود اثری برای شما ندارد شما به اندازه سالهائی که من در زندان بودم زندان بان بودهاید شاه چگونه دیدی وافسران مافوق خودات ایشان گفت شاه راهمانطور می شناسم که افسران مافوق میگویند وافسران مافوق همانطور که خودشان میگویند- جناب یک دانشجوی عرب خدمت جناب راسل میرسد وبحثی کشاف در باره خلیفه دوم میکند ونظر جناب راسل را میپرسد جناب راسل میفرماید که ایشان انفال را جزو بیت المال کردن کاری بسیار پسندیده بودهاست ولی انهائی که انفال مال شخصی کردن کاری احمقانه است ونظر شما چیست وایشان گفته است مه من نظر ندارم وواقعا نمیدانم وتا جدودی با نظر شما موافق هستم سئوال من این است چرا خمس را داخل بیت المال نکردن وچرا فدک را داخل بیت المال نکردن وائه اطهار چون فدک از بیت المال خارج شد مانورراشروع کردن ودر زمان عباسیان خدمت امام صادق علیه السلام امدند وگفتند دلیل خمس وانفال وازدواج موقت وفدک به خاطر سنت عربی ما قبول نداریم بلکه بعلت این است خلیفه دوم پذیرفته است واصحاب رای دادند والبته امام علیه السلام جواب شافی رادادند ودر انگلستان یک فرد امریکائی میفرمودند درمورد حجاب در دنیا بیادرای مردم امریکا باشد ومردم چاره ای هم ندارند چون ما سنت خودرا خوب کادوپیچی میکنیم ومال دیگران رالجن مال میکنیم-ادا البته جناب اقای راسل نه پیامبر اکرم صلواتالله علیه واله والسلم رابخوبی میشناسد ون اهلبیت مکرم وهم چنین نسل پیامبر اکرم- صلواتالله علیه واله ووالسلم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99