سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-اخبار وروایت اخر الزمان چراغ راه زمان است که امروزما راه گم نکنیم- وبه افراط وتفریط دچار نشویم وخوش خیالی به بعضی مسئال پیدا نکینم- وبه دودسته حتمی وغیر حتمی تقسیم میشود غیر حتمی ان است که اولا میتوانست رخ ندهد ودرثانی خود فرد وانسانها انتخاب کرده اند اجباری درکارنبوده است بعوان مثال تکنولوژی پیشرفت زیاد میکند میتوانست این چنین نباشد ویا جناب مامون به حکومت میرسد وان جنایت هارا میکند میتوانست خلیفه نشود ویاا ن جنایت هارا نکند- ولی انجام میدهد ولی صیحه اسمانی حتمی است چون خداوند اراده کرده است وروزاش راهم خداوند اراده کرده است درباره یهود هم حدیث داریم افرادی هستندمداوم شرارت میکنند ودراخر زمان به میزان هفتاد درصد درهمین فلسطین به امام علیه السلام یپوندند ویا درباره رضا شاه بعضی علما گول نخوردند مانند جناب مدرس عزیز خوب درباره مردم عرب فلسطین به تدریج به سمت کمال میرونند ودر زمان ظهور امام علیه السلام جزو بهترین ها میشوند وبقیه مسائل وبه همین علت ما گول صیهونیست نخوردیم .نخواهیم خورد بسیاری از ایرانیان معتقد بودند که ایرانیان ادم بشو نیستند ولی حدیث میفرمود سارنجام به هوش میایند وکاری کارستان میکنند وسرانجام درعلم دین حرف اول را خواهند زد که اثارش شروع شده است واعراب ار غفلت بیرون میایند وحکومت جهان برای حل مسئال خود دست به هر اقدام جنایت بار میزنند وبرای بدست اوردن جیفه دنیا از اخلاق انسانی به سمت اخلاق حیوانی حرکت میکنند وبه هرج مرج میرسند وشرانجام عقل انها بارورمیشود جز عدهای خاص روی سخن با این دو عبدالله است شما نقطه پایان شناخت غرب نباشید باندو عبدالله اصیل شریر نسبت کمی عمل کردهاید سعی کنید برائت بجوئید وان روح یهودی گری مزخرف را ازخود دور کنید ویک چهره کمالی افته انسانی وارسته به خدا پیوسته نشان دهید وبدانید فومورل های بیجهت تغیر نمیکند وسرانجام راه بر شما بسته میشود همانطور که بران جناب وبنی عباس بسته شد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریه شخصی است -جناب اقای ابان از یاران امام صادق علیه السلام امام صادق علیه السلام به ایشان امر میکند که مسجد برو وفتوا بده وایشان امتناع میکند وامام میفرماید شما برو وفتوا بده ومنهم از خداوند جل جلاله الشریف میخواهم انچه که حق است به دل شما بیاندازد- انسان یا فتوا را میداند ویا نمیداند واین مطلب ترس ندارد فوق اش از امام علیه السلام سئوال میکند درعصر حاضر بقدری مسئله راداغ میکنند که حد ندارد وانزمان هم تا حدودی بدین منوال بوده است وتا حدودی حقیقی مثلا سئوال میکنند چتر باز هواپیمارا زدند وایشان وارد یک مرداب شده است که پایش درمرداب فرورفته است وبیرون نمیتواند بیاورد وپس از ظهر شرعی شدن حکم ایشان چیست حالا باید سئوال کرد اولا به سمت قبله هست یا نه ودوم وضو دارد یا ندارد درکنار ایشان جلبکی است که روی سجده کند ویا چوب درختی وایا اطمیناندارد که قبل از زوال بیرون بیاید ویانه وبعد دوباره بیان میکند که هنگام فرود چوبی درچشمش رفته است وخونین شده است وخون ثطع نمیشود واین خون وارد مرداب میشودوسپس وارد لباس میشود وایا بیاد لباس را دربیاورد ویا درنیاورد ومانندان وقتیکه به هرصورت حل شد فرد شم پیدا میکند ومسائل مردن به مراتب پائین تر ازاین بحثها است واستنباط بسیارموارد درست است وترس ندارد ول مسائلی که نام   انها بقول انگلیسی ها اطلاعات رمزی حزبی ویا اطلاعات عضو ناتو بودن   که انهارا میشود سئوالات مدیریتی خاص نامید پاسخ به انها دادن بسیار سخت است مثلا فردی میاید که تصور میکنم که همسایه میخواهد من را اذیت کند چون عامل حکومتی است و وتصور میکند که من شیعه هستم من چه بکنم وسئوالاتی درباره نماز میکند درانگلستان استادم فرمودند کتابی است که درباره موضوعات سیاسی با علم احتمالات تحقیقاتی کرده است این کتاب رابخر ومطالعه کن روزی جائی من مهمان بودم در بر گشت به یک کتاب فروشی بزرگ رسیدم واز پله بالا رفتم وجوانی که تشخیص اهل مطالعه وقبراق است تنها پشت میز بود وسئوال کردم فلان کتاب دارید درمن خیرهشد وکمی ترس دراو پیدا شد بر خودت اش مسلط شد درحالیکه گارد داشت پرسید شماچه تخصصی دارید گفتم تخصص من درتاریخ است ایشان پرسید این کتاب رابرای چه میخواهی بسیار جدی گفتم این کتاب برای استادم میخواهم ایشان گفت تخصص ایشان چیست گفتم دررابطه با علوم سیاسی نیست ولی میتواند خود اموز با کمک استادان دیگر انرا مطالعه کند دست چپاش راانداخت پائین دور سه بار روی صندلی چرخدار چرخید به چپ وراست .کاملا دست کنار میز حرکت میکرد من حدس زدم میخواهد عکس بگیرد ایشان قفسه بالا را نگاه یک جا است کتاب نیست وجای خالی یک کتاب ویک جای خالی بود وکه پشت ا ش یک صفحه سیاه بود ومن به انجا خیره شدم فرمودند هفته دیگر بیا چناچه من نبودم کتاب انجا است ولی اگر عجله دارید اسم تان به من بگوئید من به یک کتاب فروشی زنگ میزنم واسم شما را به ایشان میدهم که اکر دارد یکی را نگه دارد من گفتم شما ادرس بدهید ومن اسم استاد را میگویم خودشان را میروند کتاب را میگرند ایشان دید تیر اش به سنگ خورده است فرمودن من یک کتاب سطحی واسان انرا دارم که مقدماتی است اسمتان را بمن بگوئید ومقداری کمی پول فرمودند بدهید وومن این کتاب را به دانشگاه لندن میفرستم وانها به شما تخفیف میدهند ومن گفتم متاسفانه این مقدار پول ندارم خندید وفرمودند که این کتاب پیچیده ای نیست یعنی محرمانه نیست وبه زودی بالاتر ازان خواهد امد من در دل گفتم بقول انگلیس ها من گنچشگ را رنگ میکنم وجای بلبل میفروشم درهرحال تحت کنترول باشم گرچه بودم انگلیس بعد میگویند میخواهی بایت اثبات کنیم من بیرون امدم جنابان فیلم پایان دنیا2012 دوازه ساختند جنابان امریکائی هنوز حضرت مسیح علیه السلام نیامده است قیامت میشود منتقد این فیلم مینویسد که هرکس قبلا فیلم درباره قیامت ساخته است برای ان بوده است که ایجاد عبرت کند تمام ادیان فرمودند درقیامت همه میمیرند حالا فیلم قیامت را ساخته است وطبق گفته ایشان علت قیامت ان است که در داخل زمین خلا ایجامیشود وبعلت سنگینی روی زمین همه چیر در زمین فرو میرود الا زیر دریائی ایشان در واقع درحال مسخره کردن قیامت هستند یعنی امریکائی هامیتوانند از قیامت هم فرار کنند یم زیر دریائی بودن تمهیدات پیچیده میتواند نجات پیدا کند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نگاهی به فیلم هائی که درباره اخرت شناسی وحوادثی که که از پیش تعین شده است یاالهام به بزرگان شده که بیشتر به حوادثسال2012 میباشد امروزه ساخته میشود- نظریات شخص است مسئله پیچیده نیست- بطورکلی روند تاریخی انسان نشان میدهد که مداوم دومتخاصم همیشه سعی کردهاند ازتمام امکانات ومعلومات خودشان بر علیه یک دیگر استفاده کنند تا طرف مقابل را به زانو دراورند وبستگی به خصوصیات دشمنانشان نرم افزار وسخت افزارهای مناسب راتهیه میکردند وبتدریج این تاکتیک رشد فزایندهای پیدا کرد وبا اگاه شدن جوامع دریک مقیاس بسیار زیاد وایجاد حزب وایدولوژی هائی که ادعای بهروزی وحتی بهشت روی زمین داشتند سطح توقع جوامع خود را بسیار بالا میبردند وچون در براوردن اهداف خودشان با مشکلات ربرو شدن به جای انکه به غلط بودن عقاید خودشان اعتراف کنند ود ربرنامه ای خودشان تجدید نظر کنند یک نوع تعصب جاهلی انها را فرار گرفت زیرا دریک موقعیت ممتازی قرار داشتند ومایل نبودن انرا ازدست بدهند- بعنوان مثال جناب اقای تیتو رهبر وموسس حزب کمونیست کشور سابق یوگسلاوی که به نظر حقیر بهترین نوع کمونیست میتوانست باشد که نوعی از کمونیست است که حزب را خدمت گذار صنوف میداند وصنوف پس از تعین خط مشی خودشان حزب سعی میکند انرا تحقق دهد وبرای اولین بار سران یوگسلاوی وشوروی جناب استالین که نظریات متفاوتی در باره حزب داشتند یک سری نامه نگاری درباره عقاید خودشان ورد نظریات دیگری انجام دادند که بسیار میمون ومبارک بود که به اطلاع رسانی خودکاری شهرت پیدا کرد ولی زود متوقف شد واستالین بر علیه نظریات ایشان دستزدو به ازبین بردن بلوکی که اقای تیتو از با کشورهای بلغارستان ومجارسان وچکسلواکی ایجاد کرده بود زد وسرانجام جناب اقای تیتو تنها ماند ولی پی از مدن کوتاه ای جناب اقای تیتو راه اقای استالین را رفت که حرب دستور میدهد واصناف اطاعت میکنند در اوائل دوره ایشان امکاناتی که تیتو به گارگران ساده میداد سیه برابر امکاناتی که یک گارگر ساده انگلیسی بدست میاورد وگروه بسیار کمی دربخش تحقیقت کار میکردند وبه سمت خودکفائی رفت که از هیچ کشوری استفاده نکند ولی کم کم امکانات بعدی کمتر شد وبه سمت یک ارتش مقتدر رفت که انز مان نشان ابهت واقتداربود وبه همین علت مجبور شد به شوروی تمایل نشان دهد ودلیل اش این میدانست المان به خاطر دست اوردهای شاهکاراش روزی ازایشان انتقام میگرد این تاکتیک همیشه درتاریخ پیروان زیادی داشته است – حرکت فکری بشر در طول تاریخ بعداز رنسانس بیشتر به سمت سکولار فته است تا مذهب ونبرد بین شرق وغرب بیشتر نبردی درحوزه سکولاریسم بود ومذهب راهم برای دنده کمکی وکشورهای جهان سوم استفاده میکردند وغرب خیلی زود فهمید که برنده است واماده دادن امتیازاتی به شرق سکولارشد تا مسئله راحل کند گرچه یک طرح مخفی از بین بردن کمونیست را در دراز مدت کشیده بود وکمونیست از تاکتیکهای غرب واهمه زیادی نداشت ولی پیشرفت کند شده بود وضعفهای اساسی اش پیدا شده بود جنگ افغنستان به ضرر غرب نبود بلکه از شر افغنستان هم راحت میشد ولی انقلاب ایران که تصور نمیرفت که به تحقق بپیوندد وتصور نمی رفت که استقامت کند متوجه شد که موسس ان ادعای خواست الهی ورقم زدن یک سرنوشت محتوم برای مستضعفان که در احادیث اسلامی مندرج شده است وبه زودی رهبر مذهبی واقعی الهی قیام خواهد کرد که طومار غرب را وشرق را درهمخواهد پیچید ویک مکتب جهانی به مدیریت ایشان ایجاد خواهد شد که مقدمه اش انقلاب اسلامی ایران است- اقایان همیشه از بازگشت حضرت مسیح علیه السلام بیان میکردند که ایشان برای صلح خواهد امد همین وهیچگونه اقدامات ایشان را بیان نمیکردند ولی برخلاف انها حرکت امام زمان علیه السلام وحضرت مسیح علیه السلام نابودی شیطان تنها نیست بلکه ظالمین جهان میباشد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-نگاهی به کثرت ووحدت- کثرت بردونوع است جزانکه هرد و وجود دارند ولی هیچگونه شناختی از یکدیگر پیدا نمیتوانند بکنند وهیچگونه اطلاعاتی را نمیتوانند به هم بدهند وهرکدام زاویه خاصی دارند که بهم ارتباط پیدانمی تواند بکند این امر درجهان امر که فوق جهان ماده وانسان است میتواند رخدهد مثلا درعالم فرشتگان زیرا نیازی به یکدیگر ندانند وهردو میفهمند که مخلوق یک خالق هستند وخالق را خود به یقین میشناسند ومشکل انکه چند خدائی ممکن است باشد نیست ونیازمند بحثهای علمی ومانند ان نیستند وازهمه مهمتر نمیخواهند به جامعیت برسند ولی انسان این چنین نیست از دوبخش درست شده است کی عقل وفطرت درکلیت یکی هستند اختلافی دران نیست چناچه اختلافی بود مانند فرشتگان میبایست قران شماره دو واحادیث شماره دو برای ا ایشان میامد خالق هستی یک تدبیرشگرفی بکار برده است وعلت ان اینست که اولا شناخت بسیار پیچیده است وفرد نمیتواند به زودی و.دران واحد به جامعیت این شناخت برسد بخصوص رب الارباب درنتجه شروع میکند بخشی را انتخاب کردن غربیان با این مثال که رودخانه به چند شعبه تقسیم میشود ودوباره به میپیوندند- تفسیر میکند لذا  خداوند به هرانسان یک ژن روانی داده است که یک بایک زاویه خاص وبایک فرمت خاص به هستی وخالق نگاه میکند این فرمت وزاویه خاص خصوصیتاش این است که به خاطر ان ژنی که دارد بعضی نکات را اسان تر وسریعتر وبهتر درک میکند ونکاتی داخل ان زوایه قرار نمیگرد کمی سخت تر درک میکند واز همین زاویه یک متد منطق یابی ومنطق گذاری دارد وبایک چیدمان خاصی منطق گذاری میکند ومسئله حل میکند رسیدن به این مطلب درغرب بسیار سخت بوده است واین تدبیر اولا افراد برای یکدیگر جالب میشوند که باعث برراه انداختن یک دیگر میشوند وبقول خارجی همدیگر هندل میکنند ودوم باعث اطمینان به موضوع میشوند وسوم به جامعیت میرسند وچهارم اثبات یکخدائی کاری اسان است که متاسفانه بشر غالبا به چند خدائی مبتلا بود وشاید میتوان گفت که جناب حافظ رحمت الله علیه ازبیان کسب جمعیت از ان زلف پریشان کردم منظور همین است عرفان با علوم چه عقلانی وچه تجربی فرقی ندارد وحقیقت عرفان یکی است همان طور حقیقت علم ریاضی یکی است دو تا عرفان نداریم ولی علوم عرفانی با جلوه های الهی پیش میرود وهر جلوه برای فردی خاص درنظر گرفته میشود عارف نباید جلوه ها کرامتی را انکار کند وبیادمنتظر باشد تا نمونه همان مطلب با تغیرات خاص را چه جناب حق جل وجلاله الشریف وچه حضرت حجت صلواتاالله علیه واله والسلم ارائه دهند وهمه عرفا به یک حقیقت میرسند خالق وهادی وارحمان وتمام صفات های دیگری که برای خالق هستی است یک جا درک میکنند یک بحث مهی درباره فرهنگ هست که ایا فرهنگ جبراجتماعی میسازد ویا این فرمتهای خاص گروهی جبر اجتماعی میدانند وگروهی فرمت های خاص گروه دوم معتقد هستند درشرایط خاص انسان مجبور است از جبر اجتماعی تبعیت کند ولی درازادی ارفرمت خاص استفاده میکند وکم کم این فرمت شکل سنتهای اجتماعی را تغیر میدهد ولذا این فرمت ها سازنده اصلی فرهنگ ها میشوند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نگاهی به اعجاز قران- غرب مدتها است از اعچاز قران وحشت پیدا کرده است به طرق مختلف سعی میکند که ایرادهای بر قران پیدا کند تاانرا از اعجاز خارج کند وجلب انکه عدهای ازدانشمندان غرب به نکاتی از بیانات قران رسیدهاند که نشانه هائی از اعجاز دران پیدا کرده اند درکلاس درس انگلیسی که یکفردلبیائی که درسطح دکترا بود حضور داشت بحص به اسلام کشیده شد- ایشان فرمودند چه نظری میدهید که یک گروه تحقیقاتی برای شناخت ماهی ها به الاسکا برود وعده ای مجبور باشند باقایق ازکشتی جداشوند وهوا بسیارسرد باشد ودربین راه احتمال زیادی که گرمایش انها ازبین برود زیاد باشد من از بیان این مسئله حاج واج شدم فکرکردم که جزو مقولات هوشی وفکری است که درغرب بسیار رایج است باید یک راحل منطقی داد جناب دکتر فرمودند یکته بندی با مشروب بکند وبروند وبگردند من مات برد ومبهوت شدم واوین بار درعمرم چنین راه حلی میشندیم ایشان تصور کردبود که من از این جواب ناراحتشدم جناب خانم استاد فرمودند چناچه مدت زمان بیشتر شد چه بکنند ایشان نگاهی به من کرد وگفت باید از کشتی لوله کشی گاز بکنند خانم استاد فرمودند این امکان ندارد وباز جناب دکتری فرمودن رفتند منتفی است ایشان فرمودند واجب است من گفتم هیچ راحلی جز مشروب ندارد گفتند هیچ راه حلی جز مشروب ندارد گفتم اشکال ندارد به اندازه رفع مشگل میتواند مشورب را صرف کنند وایشان با نارحتی فرمودند پس قران درباره مشروب حکم غلط داده است من گفتم چراحکم غلط داده است؟ ایشا نگفت مسلمانان معتقد هستند درهر شرایطی نوشیدن مشروب حرام است وقتیکه تعجب من را ملاحظه کرد متوجه شد هوش های عجیبی که واقعا انسان را به شگفتی وامیدارند من انزمان متوجه شدم این داستان را برای اشکال گرفتن به قران جعل کردهاند ودوسه بار این داستان توسط افرادی تکرار شد باز با لبخند من متوجه شدن واشکلات دیگری هم مطرح میشد دال بران بود که حتی یک شناخت سطحی هم از قران نداشتند درحالیکه اینطور تصور میکردند که به تمام ابعاد قران پی بردهاند در سر کلاس از خانم استا د علوم ایدولوژی همین سئوال کردم که ایا قران معجزه است ایشان فرمودند به نظر من معجزه است زمان برای اثبات معجزه بودن قران کافی است وقوانین احتمالات انرا بخوبی میتواند اثابت کنداول نیاز ی به کامپیوتر زیادندارد زیرا برای کلمه ممکن است چهار کلمه باشد که به راحتی تشخیص داد انتخاب قران دقیق است ازتمام ابعاد صحیح است وحال به فصاحت وبلاغت اول توجه میکنیم کامپیوتر زمانی کارائی دارد که بخواهد یک لغت جدید بسازد ویا یک لغت که از لحاظ اهنگ فصیح است پیادکند ویک معنی جدید به ان بدهد که بلاغت پیداکند ویا یک لغتی که بلاغت دارد دستکاری کند تا فصاحت پیدا کند تمام این شروط باطل است چون جزو شرط نیست با ید باهما قاعده روز اول کار کرد قاعده را نمیشود عوض کرد زیاد خداوندجل وجلاله الشریف میتواند این اعتراض  دارد منهم باید ازاین قواعد جدید استفاده کنم تنها این است به همه کلمات همه معنا هارا بدهیم این هم باز خلاف قاعده است مشکل بیشتر در ضرب المثل است چناچه در امروز درجهان عرب بهتر پیدا میشد مطرح میشد وائمه اطهار که اسوه ادبیات عرب هستند نتوانستند بهتر از ضرب المثل قران وهمیشه به ان استناد کردهاند ومال خودشان ویا دیگران پائین تراز ضرب المثل قرانی اسن زیرا فقط بهتر نسبت به دیگران اشاره دارد ولی معنای علمیندارد که مال قران معنای علمی هم دارد- این دم زیاد درغب مطرح نیست اندویکه زیادمطرح است این است ایاقران به اندازه کافی مطلب را گفته است ومکن است به خاطر فصاحت وبلاغت نتوانسته باشد بعضی مطالبرا بگوید وچناچه این طورنباشد حتما درانتخاب کلمات درظول تاریخ عرب جامعه را بستر سازی کرده است تا به این کلمات دست پیدا کند البته که اینطور است ودرتمام علوم انسانی ومورد نیاز انسان هم همین طور است اگر خدواند انسان را هدایت کند هرگز نمیتواند مشکلات خوداش راحل کند بستر سازی باخداوند است واین نه تنها نه اشکالندارد بلکه حسن هم هست اشکا مهم دیگر ان است چرا درقران فرمولها علمی مورد نیاز نگفته است جواب این است که خداوند انرا به عهده انسان گذاشته استا لبته پیامبران وائمه اطهار علیم السلام رل مکمل دارند ولی انرا درخرد جمعی وکوشش همگانی قرار داده است تا طناب ها به هم گره بزنند واین امر درمسیر فطرت انسان است وبه نفع انسان است وچناچه از این قاعده عدول کند مجازاتشود وتا تنبیه گرد ومنتبه شود وچناچه نشد حذف شود واین سیاست موردتوجه تمام فیلسوفان با مکاتب مختلف جهان است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نگاهی به روزنامه عربی انلاین- گرچه بعضی نویسندگان این روزنامه افراد خارجی وغربی هستند ولی بیشتر مقالات انرا برای مصرف داخلی اعراب خصوص اعراب مسلمان خاور میانه نوشته شده است وگرایشاتش نشان میدهد ترس شدیدی است که از بیداری مسلمانان پیدا کرده است- به خوبی تاثیر این جریانات را درسطح جهانی وبخصوص اقتصاد غرب کاملا مشخص است-باید خدمت این روزنامه عرض کنم من درانگلستان روزی به اداره معروفترین مجله اسلامی که درلندن چاپ میشدرفتم که یک گروهای از مسلمان ازکشورهای مختلف انرا اداره میکردند ولی ناشر ان پاکستانی بود ایشان فرمودند من معروفترین مجله اسلامی انگلستان هستم که بالاترین خرید مجله اسلامی را دراین شهر دارا میباشم من فقط 50 عرب مسلمان اشتراک دائم دارد ولی اطلاع دارم که مجله گاردین15000 هزار عرب مسلمان مشترک هستند که چون بعضی از این افراد دانشجوهستند بعد ازخواندن انرا دربرد خوابگا ه میزنند تا مابقیه دانشجویان مسلمان هم بخوانند فقط برای اینکه بفهمند درکشورهای اسلامی وکشورخودشان چه خبر است وبعد درانگلستان ودنیا چه خبر است وانگلستان مجبور کردهاند که بعضی مواقع بعضی اطلاعات محرمانه به من بدهند وگاهی من مقالاتی را قبلاازانکه چاپ کنم میدهم انگلیسی ها بخوانند وانها موافق نیستند ومن باانها درگیر میشوم پس من روزنامه را باید ببندم وتیراژ من افتضاح است درحالیکه من سعی میکنم مجله من بعنوان یک مجله اسلامی وزین باشد وبا مجلات انگلیسی ازجهاتی رقابت کند وسرمایه من به سختی برمیگردد ولی من راضی هستم ودومقاله هم راجع به امام پر عظمت نوشته بوده است ولی کم حجم بوده است دومقاله دارد یکی در باره شورش های ونزاع بین مسلمان ومسیحیت ویک مقاله درباره ایاکوبا درجهت تغیراست؟درباره نزاع بین مسیحیت ومسلمانان مینویسد یک نزاع خانه بر انداز تاریخی است؟ واشاره میکند دراول شورش مسجد وکلیسا اتش زده میشود هم اختلاف نژادی وهم اختلاف مذهبی؟ است نیجریه هفت نژاد دارد فقط بین مسلمان ومسیحیت اختلاف است ونویسنده اشاره دارد علت این شورش بعلت تصاحب تسلط وبرتری پیدا کردن در مسائل اقتصادی- وسیاسی در منطقه است تا زمانی که غرب قدرتی نداشت ونمیدانستند درمنطقه مسیحی نشین در کنار رودخانه دلتا نفت است همه چیز به ارامش درجریان بوده است حالا باید مسلمانان انجا را ترک کنند ونفت انجا را بدهند به برادران مسیحی درست همان اقدامی که درسودان رخ داده است وجالبانکه درمرحله اول حمله به مسجد وسپس کلیسا است نویسنده خواسته از این موقیعت زمانی استفاده کند که مسلمان اخیرا حمله اول به کلیسا را شروع میکنند درحالیه اقای رحمان که خود اهل نیجریه است انرا تکذیب کرده است پیامبر اکرمصلواتالله علیه واله والسلم دستور اکید دادهاند به مذاهب دیگران ورهبران انهابی احترامی نکنید ولی عده ای بنام مذهب از دو طرف این کار میکنند خوب شما که مخالف اتش زدن کلیسا هستید وانرا هم کموسیون حقوق بشر مجلس نیجیریه انرا بیمعنی وکشته شده را بیگناه وبی معنا میداند ورهبرانطرفین اقای گود لاک جانتان از طرف مسیحیت واقای ژنرال محمدو بوهاری هردو مردم به ارمش دعوت کردند وهردو گفتند نتیجه انتخابات را میپدیرنند- پس علت دعوا چیست ولی چرا اقای نویسند نمی نویسید که خراب کردن مسجد شیعیان بودانکه برادران شیعه مساجد برادران سنیرا وحتی مساجد برادران وهابی را گوچکترین اسیبیرا نرساندند وشماننوشتید که این کار بی معنا است وافرادی دراین شورش کشته شدهاند بی گناه بودند چون منافع غرب چنین اقتضائی دارد همانطور که نیچریه دارد- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-چرا بی تفاوت هستیم؟-روزی یک دانشجوی انگلیسی پیش من امد- وفرمودند که اقتصاد را نمیشود نظری یاد گرفت وان یادگیری فایده ای ندارد اقتصاد اولا صورتهای گوناگون دارد وبایدشرکتهای با سبک های مختلف اقتصادی موجود باشد ومحققین باید ازدرون ان شرکت ها به نتایج افتصادی نوین برسند وچون انگلستان بعضی سبک ها راندارد ویا به دانشجویان ارائه نمیدهد روی کاغذ وبقول نظامی روی تخته شنی داردطرح نظامی را ازمایش میکند- وما به امریکا رفتیم تا عملا دران شرکت کارکنیم وبه نفع انان تحقیق کردیم ومدتی است که انان هم از ورودما به این شرکت ممانعت میکنند ومامیخواهیم شما این مطلب را پخش کنید که چناچه هردو اقدامات لازم رانکنند ما به ژاپن خواهیم رفت وبدنبال ما دانشجویان جهان سوم هم به ژاپن خواند امد اتفاقا این نقشه موثر واقع شد افتصاد اکادمیکی بودن تحقیق میدانی بقول یک دانشمند انگلیسی مانند ان میباشد که کتب اکادمیکی درهوامعلق است ودانشمند با دیدن ان یایش درچاله ودستانداز میرود ونتجه ان هم این است که معماری مدرن ایران برای دیبرستانهای انگلستان چهارتا عکس بود وچهار صفحه امروزه دنیا دیگر بصورت ناسیونا لیسم نمیتواند بچرخد واز بایدازمعلومات جهانی مداوم استفاده کند تجربه روسیه ویوگسلاوی کافی است من واقعا نمیدانم موقعیت تخت جمشید درایران امروزی چیست وکجا بایدباشد واشکال ندارد که ما ازسطح جهانی یک طرح معقول داشته باشیم درمورد سیاست اسلامی کاملا منفعل هستیم ومنتطر هستیم یا حریف کم کاری کند ویا اشتباه کند ودرکل بقول یک فرد انگلیسی بالاترین هنر ما تشکیل اداره ضبط و ثبت اداره متوفیات است ابتکار عمل را بدست مخالفین خود داده ایم اولا دولت بحرین مرده است جامعه بحرین بایدچون جامعه انگلستان وفرانسه والمان ابتکار عمل در دست بگیرد درمحل شورا ایجاد کند وبه سازمانهای دولتی طرح بدهد وکشورهای پیشروی اسلامی بیادفاصله خودشان با القاعدین ومنرجعین مداوم زیادکند وبه نمیاندگی از این کشورها تحت ستم مداوم درسامانهای جهانی ونیرویهای پیشروی جهانی تشکیل جلسات بدهد ومقالات زیادی درروزنامه های پیشروی جهانی به چاپ برساند وروزی درسطح کشورهااسلامب روز دارو برای بحرین وکشورهای دیگر تعین کند ولو این داروها با بالن به سمت بحرین ارسال کند که به نتجه هم نرسد ارزش دارد امید است هرچه زودتر خداوند شر انسانهای که خودر به کوری وکری ونفهمی میزنند بر طرف کندوفردا که میخواهند درکتب درسی انگلستان راجع به انقلاب بحرین مقاله بدهند اقلا چهار صفحه ای –چهار بدرد بخور وجود داشته باشد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99