سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است درگیری ایران وگرجستان-قبل ا ز نوشتن این مقاله- من تحلیل خودم رادرذهن خودم مرور کردم به این نتجه رسیدم که بقول سفیر گرجستان در تهران سیصدوپنجاه هزار مسافر یراین به گرجستان درسال درحدود 400 واندی مورد باز خواست واقع شدن طبیعی است کشور گرجستان وغرب با افراد کمی لا ابالی کاری ندارد- با افراد خاصی برخورد میکند واز طرز کار مشخص بودواقعیت رادقیقا شفاف بیان نمیکند یکنوع موش مردگی که از تکنیک های کشورهای غربی دارد استفاده میکند جهان سوم از خوداش متاسفانه درکوهوشی ندارد گرچه کشوری مانند گرجستان که تمدن بسیارقدیمی است حضرتاستادمعزز مرحوم ایت الله حائری عزیز رحمت الهعلیه – میفرمیاد- استعمار یعنی تعطیل فکر- نه به ان معنا که اجازه ندهند شما فکر کنید- بلکه به ان معنا که- فرصت ندهند- شما فکر کنید—استعمار نو- استعمار رسیدن به جواب قبل از رسیدن به سئوال است- جناب اقای ترامپ- باروش جدیدی میخواهد هژمونی امریکا رادرجهان پیش ببرد- ونمیتواند شاهد باشد که درامریکا اتشفشانی میشود- درگرجستان ارامش است وبدنبال یک ملیارد دلار دادوستد را به سه ملیارد دلار باایران بر ساند این یعنی اب کردن درخون اقای ترامپ است- به یک مجله گرجستانی رفتم- مقاله ای درباره ایران وگرجستان نداشت- دریک مقاله دقیقا داستان لحاف ملانصرالدین گرچی ها از امریکا یادگرفتند که مردم راچگونه ساکت کند که بیان خواهم کرد وفرانسه به متخصصین گرجستانی سه ماه ویزا وکار میدهد وبرای پول دارهای گرجستنانی بشرط خرید موقتا ششما ه اجازه میدهد روز گذشته خان ریس جمهور خواسته بوداز یک کاخ قدیمی باز کند برای اولین بار گردان زن پلیس دران محل نقل مکان کرذده است ونرده گذاشته است وریس احزاب مخالف باعده ای پشت نرده ریس جمهوری هنوز عرق اش خشک نشده اعتراض به قوانین اساسی شروع شده شده است که سردراز دارد واز لا میله به پلیس گل میدهند وریس گردان پلیس به انها میگوید- اگر مرد هستید با ایشان کشتی بگیرید-کامل روش جدید اقای ترامپ به سبک گرجی درحال پیاده شدن است وخانم ها حقوق مدنی خودرا خواستار شدن هیچ چیزی با ارامش وگفتمان صلح مدارپیش نمی رود- در گوگل این عنوان جست وجو کردم- اتفاقا یک روزنامه بنام گرجی نو دریام مورد مقاله داشت- به تحلیل توجه کنید از زمان هخامنشیان تا سا سانی همیشه اروز های پادشاهان ایرانی فائق شدن بر خاور میانه بوده است وهم چنین جنوب قفقاز وبخش از اسیای مرکزی – جنگ سرد امریکا با ایران که دران تحریم غرب همیشه بعلت مسائل اتمی-برعلیه ایران بوده است وایران سعی کرده است پاسخ امریکا را در گسترش نفش خود درمنطقه داده باشد- لذا اقای ترامپ هیچگونه اهرمی که بتواند ایران رامحدود کند ندارد واز طرفی جریاناتی که امریکا برای ایران وترکیه وروسیه ایجادکرده است این سه کشور یک اتحادمثلت دادند- برای حفظ اقتصاد وقدرت ساسی ومبارزه با امریکا خاورمیانه وجنوب قفقاز وبخش از اسیا مرکز ی با بخش عمده- برای رسویه که همیشه رقیب سرخت منطقه است وتقشیم بعدی بین ایران وترکیه که جاه طلبی ایران سایه برجاه طلبی ترکیه افتاده است ونمونه ان مسل لوله کشن نفت اریان به اروپا بود که بهترین راه از گرجستان ویا اذربایجان انجام میشد ولی ترکیه جبران ونفت ایران از طریق ترکیه اروپا میرود وغرب میخاست از طرق گرچستان واذربایجان وارمنستان یک خط قطاربه اروپا کشیده شود ولی منفعت زیادنداشت وهزینه سنگین بود وخط قطارایران توانست کارامد شود ومابقیه ماجرا اصلا ایشان درک نمیکند که ایران به کمک همسایگان که مسلمان هم هستند ودتحت فاشار غرب واقع شدندومظلوم هم میباشند واین امریکا وغرب است درمنطقه تاخت وتاز میکنند چه ربط ی این مثلث به جاه طلبی دارد امدی است واقع کشور متمدن خودشان رانبازنند وفریب غرب فتنه انگیزرا نخورند وهمان معصمیت وشفافیت وعقل را ملاک قراردهند-انشالله

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-ما هنوز درک صحیحی از فرهنگ ماشین نداریم ولی تا انتهای اخرت مو به مووقدم به قدم بیان میکنیم ودرک عالی شعور ی انراتبین میکنیم- امروزه درخیابن های تجار ی هیچگونه پارکنیک نداریم که مجبور میشوند دوبله پارک کنند- به محض چراغ سبز میشود بقول ظریفی زنگ اخر دبستان زدند درامریکا مشان های پر سرعت ساخته میشود وکیلومتر ها طول خیابان است باین سرعت حرکت نمیکنند- یکی از دوستان من که بسیار در رانندگی محتاط است وهمه را به احتیاط تشویق میکند با یک ماشین خارجی که داخل انرا لوله بنزین نایلون وتاانجا که میتواند- در داخل موتور از پلاستیک استفاده میکنیم اقائی برای انکه خانم اش ازبانک پول بگیرد ماشینعمودی پارک کرده بود وهمین که ماشین بغل دستی رفته بود خواسته بود ماشین بیرون اورد وافقی پارک کند درهمین چراع سبز میشود وایشان با احتیاط حر گکت میکرد ماشین پشتی شروع به بوق زدن میکند ایشان کمی دست اش به سمت پیاده رو میکند وماشین ایشان برخورد میکند به باک ماشن گازسوز اینجا بیادتشکر کرد چند لایه بودن باک منفجر نمیشود ولی لوله بنزیمپاره میشود وسر کاپوت بالا میرود وبنزین داخل موتور واز شیشه خورد شده عقب ماشین به داخل ماشین پرتاپ خوشبختانه کسی درپشت نبوده است راننده ماشین پراید هول میشدوبه سرعت به سمت جلو میکنذ وبه ماشین جلوی ضربه میزند ومتوقف میشود واتش نشانی میاید وماشینهاراخاموش میکند- جای شکراش باقی است که هرکس خطا خودراقبول دارد- وتنها چیزی ما بلد هستیم زن ومرد وای وای کنیم ولحظه ای بعدهمه چیزا رافراموش کنیم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-ما هنوز درک صحیحی از فرهنگ ماشین نداریم ولی تا انتهای اخرت مو به مووقدم به قدم بیان میکنیم ودرک عالی شعور ی انراتبین میکنیم- امروزه درخیابن های تجار ی هیچگونه پارکنیک نداریم که مجبور میشوند دوبله پارک کنند- به محض چراغ سبز میشود بقول ظریفی زنگ اخر دبستان زدند درامریکا مشان های پر سرعت ساخته میشود وکیلومتر ها طول خیابان است باین سرعت حرکت نمیکنند- یکی از دوستان من که بسیار در رانندگی محتاط است وهمه را به احتیاط تشویق میکند با یک ماشین خارجی که داخل انرا لوله بنزین نایلون وتاانجا که میتواند- در داخل موتور از پلاستیک استفاده میکنیم اقائی برای انکه خانم اش ازبانک پول بگیرد ماشینعمودی پارک کرده بود وهمین که ماشین بغل دستی رفته بود خواسته بود ماشین بیرون اورد وافقی پارک کند درهمین چراع سبز میشود وایشان با احتیاط حر گکت میکرد ماشین پشتی شروع به بوق زدن میکند ایشان کمی دست اش به سمت پیاده رو میکند وماشین ایشان برخورد میکند به باک ماشن گازسوز اینجا بیادتشکر کرد چند لایه بودن باک منفجر نمیشود ولی لوله بنزیمپاره میشود وسر کاپوت بالا میرود وبنزین داخل موتور واز شیشه خورد شده عقب ماشین به داخل ماشین پرتاپ خوشبختانه کسی درپشت نبوده است راننده ماشین پراید هول میشدوبه سرعت به سمت جلو میکنذ وبه ماشین جلوی ضربه میزند ومتوقف میشود واتش نشانی میاید وماشینهاراخاموش میکند- جای شکراش باقی است که هرکس خطا خودراقبول دارد- وتنها چیزی ما بلد هستیم زن ومرد وای وای کنیم ولحظه ای بعدهمه چیزا رافراموش کنیم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-اخیرا توسط خانم فرنگیس کبیری که خود نیز ازشعرای شیراز هستند با شاعر معروف شیراز جناب اقای مهدی مباشری رحمت الله علیه اشنا شدم که خانم کبیری شعری از ایشان دربراه کربلا که سجل واستراتژی کربلا را مشخص میکند که با گویش امروزی شیرازی بنگارش درامده است- ارائه میشود- اول دراطراف پلی کپی چند نکته نوشته شده است مرقوم میشود- گفتی که میخواهی که مسلمان باشی- اول قدم ان است که سلمان باشی- وابسته به هرملت ودینی هستی- فخرتو دران است که انسان باشی ارسال یادداشت جدید—بیچارگی جهان عوام الناسند- دیندار نمایان خدانشناسند—بسیاری ازاین به مصلحت دینداران-موستوجب تیغ حضرت عباسند—اگر یک حق –چرا هفتاد ائین- چرا بین مذاهب نفرت وکین –چرا بانام دین انسان ستیزی- خدا فرموده لا اکراه فی الدین—منفورترین تروریست ها ترور کنندگان افکارند- هرفرد که شایستگی نام انسان را دارد –باید درحد امکان با تروریسم مبارزه کند-کربلا- کربلا ر هرکسی زیر ذربین وجدان ببینیم- نه که پشت عینک-فلان وبهمان ببینیم- کربلا یه اتفاق دینی وسیاسیه- پی ورشضمعنوی ویه سمتشم-حماسی- کربلا یه ازمون وسط شک ویقین- -- توپوست دورنگیش بشکنومغزش راببین---- کربلا مدرسه دین وکلاس غیرت --- چهارده قرن که واسی تمومه دنیا عبرت- کلاس اول درس زندگی معرفت –موندن باعزت مردن باشرافته-می نگفت من اومنم که ظلم ظالم نباشه--- هیچ سرمستبدی- سرخود حاکم نباشه- خون به شمشیر مگه پیروز نمیشه؟؟منتظریم---- می شب تاریکمون روز نمیشه؟؟منتظریم—تو که هی همش میگی اگر درکربلا بودم—یاور اقا حسین دشمن ظالما بودم؟؟- اگر مردیراس میگی- همه جو- زمین کربلان- ---- هرکجا که زوز باشه مصیبت ورنج وبلان- تو عراق ای روز چقد ادم کشته میشه---خون مشتی بیگناه به در ودیوال مشته میشه- سوریه که بیشترلز ازچهل هزار شهید داره- شام امروز که زیاد تر از قدیم- یزید داره—هرستمکاری به هر اسمی- یزید مگر نه؟؟---شر خون بناحقی – خون شهیده-مگه نه-؟؟- ا مسلمان ای همه خون بناحق ندیدی؟؟ ---- ای همه ظلم وستم میبینی- بازم تمرگیدی؟؟- من خجالت میکشم-بگم::فلون فلون شده---- از بری بعضی شما- دین خدا دکان شده-= --بعضیا که ازبری پست ومقام دین میخوان---- پله ام فقط واسه ی فقط واسه ی نهار وشام دین میخوان—عینهو بوقلمون نباش ورنگ عوض نکن- نون نخور به نخر روزو- نقضت غرض نکن—ای همه خون بناحق- چه کسی جواب میده؟؟--- به لبوی تشنه ازادی چه کسی اب میده-؟؟ تموم مردم دنیا- نون وازادی میخوان- میهن بی انگل-اروم-وابادی میخوان- وختی ازادی نباشد- حق وباطل قاطیه- ---- همه حق میگن شما بگید حق با کیه؟؟ کربلار زیر ذربین وجدان ببینیم—نه که پشت عینک فلان وبهمان ببینیم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب اقای ترامپ دیگر برای عرضه اهداف اش دست به تاکتیک های حراج ساز ی زده است- وبقول حضرت سعدی رحمت الله علیه از قضا سنکجبین سودا فزود- همان عامل که حیات رابرای انسان فراهم میکند فرشته حیات بقول حضرت ملاصدار از عجائب است که مرگ راهم فراهم میکند سیاست زمانی شکست میخورد که تعادل مثبت به بی هنجاری تبدیل میشود چه درطبیعت وچه درانسان هر زدوخوردبی سازنده نیست زمانی که بقول غربیان سگ وگربه شد فاتح اش خوانده میشود بقول انگلیسی ها سیاست- یعنی میخ زدند به قطعات چوپ که جعبه ساخته شود وضدان میخ ها رابیرون کشیدند است که جناب اقای ترامپ درحال انجام دادن است ولی نمیداند فرهنگ امریکای برامده است از هفتاد دوملت است که دارند میخ های خودرا بیشتر فرو میکنند ظریفی میفرمود سیاست هر کشور وروند هرکشور از دادگستری اش مشخص میشود نه چیزی دیگر  وبقول استادمعزز مرحوم حضرت ایت الله حائری شیراز ی رحمت الله علیه خداوند درکار پاکساز ی افکار عنکبوتی است- طریقت منم منم- کهتعادل ونظم چهانی بهم بزند چه درطبعیت بعلت حرص وطمع درچه درسیاست- این اتش افروز ی وطوفانها بوجود می اید تا انسان درجهت اهداف خداوندمنان جل وجلاله الشریف گام زند وتنهاراه چاره راه امامازمان علیه اسست-با شافعی نگوئید این م


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-رپی نگاه کردن سریع به کانالهای ایران بودم-یک کانال درباره کنکور اخیر ایران در رشته تجربی تحلیل اماری میداد- که درحدود چهل وپنج درصد تاحد صفر گرفتند؟؟ سه تا سئوال اسان را درشته ریاضی نزدند ان جناب اگر زنگوه هوش ویا منحنی ااستعداد سنجی را خوانده بود میفهمید که چنین چیزی امکان ذیر نیست درکل ایران پنچ درصد چنین باید باشند- وانها حداکثر تا شش ابتدائی بالا نمی ایندذ سئوال درحال یبیار اسن بود ولی هرگز درذسرکلاس این نوع سئوال تدریس نشده است واینم یکنوع توهین به نسل جوان است هیچ جا غرب دانش اموز به کلاس کنکور نمیرود وحق ندرند چیزی را که بخوبی تعلیم حمقاتی کردند که اینهم کار استاید پیشکسوت دانشگاه تهران- که هرچه اساتید دانشگتاه دیگر مثل شیراز گفتند این روش ها غلط اسیت به شدت خندیدند-؟؟ که همه افراد به سمت کلاس کنکوربروند وفکر کنند استعدا دلازم را ندارند- وسواد اقایان هرچه بهانها گفته میشد-به فرانسه نروید بخصوص درعلوم انسانی- وبه امریکا بروید استاد تاریخ دانشگاه تهران-در- باره نژاد توسکان ها – که باتحقیقات دانشگاه هاروارد ایتالیاکرده بود اثبات کرده بود که نژاد ایرانی هستند که از ایران اخراج شدند وتمدن انها متعلق به تمدن ایران است وشصت صفحه درمجله دانشگاه هارواد نوشته بود- کمی یک خبرنگار روزنامه اطلاعات چیزی پی برده بود از استاد دانشگاهتهران سئوال کرده بود ایشان فرموده اندمن درفرانسه چهارسطردرباره توسکان هاخواندم=- اینها نژادها مشخص نیست وزمانی درترکیه بودند وسپ وارد روم شدند من تحقیق کردم .به این مقاله دست پیدا کردم ونصف انراترجمه کردم ودرسرکلاس دبیان کردم و.بدستود استادهمه راتجمه کردم وبه ایبشان دادم وایلاشن در گردهائی چگونه عقب ماندگی را درعلم جبران کنیم وراه حل هائی دادند واساتید دانشگاه تهران خندید وهمه9 را وتو کردند- چندی پیش به بچه یکی ازنبوغ ایران که از کلاس دوم به زبان انگلیسی بیرون رفته از است چهار سال بقول اقایان استارتترمی دویست هزازتومان الفبا انگیسی وپنچاه لغت یادگرفته است حالا چهارسال است دیگر در دوره -ران- است ایا بچه روستائی- این امکان رادارد تمام این پییچدگی ها درکنکور است باید فورومل شود وبه دانش اموزان بابیان علت علمی بیان شود واز ان نمیتواند خارج شود وگرنه هو بر خلاف عقل است وهم بی عدالتی است- امروزهدرجهان غرب هرگز برای لیسانس هوش سنجی نمیکنند وهم چنین برای ظرفیت میزان حافظه- ایا قابل قبول است که فرد ی دیپلم بگیرد- که یک مسئله ریاضی ساده که فقط فرومول انرا بلدنبوده است وتدریس هم نشده است نتواند حل کند واین نشان میدهد نصف جوانان ماخنگ هستند؟؟ این دقیقا کار استعمار است- بقدری علم پیشرفت کرده است- که یکجوان درلیسانس فقط چهارده درصد مطلب یاد بگیرد-میتواند کارهای زیادی درعمل انجام دهد حتی در انگلستان- که رقیب سرسخت شوروی درعلم بود ومیابیست انهارابه زنوا دربیاورد- چنین نمیکردند- فقط بین سیزده تا پانزدهزار نفر که دقیقا امار ما هم همین رانشان میدهد از افرادی دکتری را گرفتند روی انها کارعظیمی برای شناخت استعداد میکند- که در سرکلاس دانشگاه لندن استادمفصل بیان کرد چگونه حافظه سنجی میکننیدوچگونه استعد سنجی میکنند که مخفصثل است دوماه ان فرد درخانه تیمی اساتید است وبه کنکور در اسکاتلنددارند که دیکی از کاخ ها است که بی بی سی مفصل کرد واز میان انها هفتصدنفر انتخاب میشوند- امیداست که ما روش خودرا تصحیح کنیم که اب به اسیاب دشمنان نریزیم که دشمنان قدری داریم- انشااالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-رپی نگاه کردن سریع به کانالهای ایران بودم-یک کانال درباره کنکور اخیر ایران در رشته تجربی تحلیل اماری میداد- که درحدود چهل وپنج درصد تاحد صفر گرفتند؟؟ سه تا سئوال اسان را درشته ریاضی نزدند ان جناب اگر زنگوه هوش ویا منحنی ااستعداد سنجی را خوانده بود میفهمید که چنین چیزی امکان ذیر نیست درکل ایران پنچ درصد چنین باید باشند- وانها حداکثر تا شش ابتدائی بالا نمی ایندذ سئوال درحال یبیار اسن بود ولی هرگز درذسرکلاس این نوع سئوال تدریس نشده است واینم یکنوع توهین به نسل جوان است هیچ جا غرب دانش اموز به کلاس کنکور نمیرود وحق ندرند چیزی را که بخوبی تعلیم حمقاتی کردند که اینهم کار استاید پیشکسوت دانشگاه تهران- که هرچه اساتید دانشگتاه دیگر مثل شیراز گفتند این روش ها غلط اسیت به شدت خندیدند-؟؟ که همه افراد به سمت کلاس کنکوربروند وفکر کنند استعدا دلازم را ندارند- وسواد اقایان هرچه بهانها گفته میشد-به فرانسه نروید بخصوص درعلوم انسانی- وبه امریکا بروید استاد تاریخ دانشگاه تهران-در- باره نژاد توسکان ها – که باتحقیقات دانشگاه هاروارد ایتالیاکرده بود اثبات کرده بود که نژاد ایرانی هستند که از ایران اخراج شدند وتمدن انها متعلق به تمدن ایران است وشصت صفحه درمجله دانشگاه هارواد نوشته بود- کمی یک خبرنگار روزنامه اطلاعات چیزی پی برده بود از استاد دانشگاهتهران سئوال کرده بود ایشان فرموده اندمن درفرانسه چهارسطردرباره توسکان هاخواندم=- اینها نژادها مشخص نیست وزمانی درترکیه بودند وسپ وارد روم شدند من تحقیق کردم .به این مقاله دست پیدا کردم ونصف انراترجمه کردم ودرسرکلاس دبیان کردم و.بدستود استادهمه راتجمه کردم وبه ایبشان دادم وایلاشن در گردهائی چگونه عقب ماندگی را درعلم جبران کنیم وراه حل هائی دادند واساتید دانشگاه تهران خندید وهمه9 را وتو کردند- چندی پیش به بچه یکی ازنبوغ ایران که از کلاس دوم به زبان انگلیسی بیرون رفته از است چهار سال بقول اقایان استارتترمی دویست هزازتومان الفبا انگیسی وپنچاه لغت یادگرفته است حالا چهارسال است دیگر در دوره -ران- است ایا بچه روستائی- این امکان رادارد تمام این پییچدگی ها درکنکور است باید فورومل شود وبه دانش اموزان بابیان علت علمی بیان شود واز ان نمیتواند خارج شود وگرنه هو بر خلاف عقل است وهم بی عدالتی است- امروزهدرجهان غرب هرگز برای لیسانس هوش سنجی نمیکنند وهم چنین برای ظرفیت میزان حافظه- ایا قابل قبول است که فرد ی دیپلم بگیرد- که یک مسئله ریاضی ساده که فقط فرومول انرا بلدنبوده است وتدریس هم نشده است نتواند حل کند واین نشان میدهد نصف جوانان ماخنگ هستند؟؟ این دقیقا کار استعمار است- بقدری علم پیشرفت کرده است- که یکجوان درلیسانس فقط چهارده درصد مطلب یاد بگیرد-میتواند کارهای زیادی درعمل انجام دهد حتی در انگلستان- که رقیب سرسخت شوروی درعلم بود ومیابیست انهارابه زنوا دربیاورد- چنین نمیکردند- فقط بین سیزده تا پانزدهزار نفر که دقیقا امار ما هم همین رانشان میدهد از افرادی دکتری را گرفتند روی انها کارعظیمی برای شناخت استعداد میکند- که در سرکلاس دانشگاه لندن استادمفصل بیان کرد چگونه حافظه سنجی میکننیدوچگونه استعد سنجی میکنند که مخفصثل است دوماه ان فرد درخانه تیمی اساتید است وبه کنکور در اسکاتلنددارند که دیکی از کاخ ها است که بی بی سی مفصل کرد واز میان انها هفتصدنفر انتخاب میشوند- امیداست که ما روش خودرا تصحیح کنیم که اب به اسیاب دشمنان نریزیم که دشمنان قدری داریم- انشااالله


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0