سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- روز نامه- رای الیوم- مقاله ای دارد- عنوان ان این است که- محمد بن سلمان دیکتاتوری بی نظیر در منطقه--- باوجود ادعا ی اجرای اصلاحات- بدترین نوع دیکتاتوری را درعربستان ومنطقه دارد—فراعنه هم سازندگی های زیاد داشتند تنها اصلاحات هاملاک نیست- عقل واخلاق ملاک است که تقوی را بوجود میاورد- عقل و اخلاق راهنمائی به اسوه هستی پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میکند- درکتابی خواندم- که حضرت جبرائیل علیه السلام میفرماید ما فرشتگان عرشی دور یک نوری که خداوندمنان از درون ان باماصحبت میکندمیگردیم وگاهی هم به زمین وبه پیامبران صلواته الله علیه واله اجمعین نگاه میکنم- ولی زمانی حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلام بعث رسیدند مامداوم به زمین وبه ایشان نظاره میکنم واز نورایشان که خیرکننده است بهره میبریم- برای پیامبران گذشته اگر ملاقاتی بودمثلا درساعت ده صبح ما چندلحظه قبل انجا بودیم ولی زمانی برا ی پیامبر اکرم صلواته الله علیه بایدمشرف میشدیم خیلی زود به زمین میامدیم واز زمین اشیان رانظاره میکردیم تاساعات معین شده به خدمت به ایشان  نائل شویم وحی ویافرمان به خدمت ایشان ابراز میکردیم وحضرت رسول اکرم صلواته الله علیه  تفسیر انراجویا میشدند وسپس ایشان شروع به صحبت میکردند نورعظیمی ازدرک وشناخت برمن فرود میاید که بانورعظیم تر باز گشت میکردم که فرشتگان درشگفتی میماندند- روز ی حضرت جبرائیل علیه السلام به اندازه یک گنشچک به نزد ایشان امدند که ابهتی درنزد ایشان نداشته باشند وحضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم به ایشان فرمود فردا باتمام توان برمن ظاهر شو حضرت جبرائیل پا درعرش سرش در افق واین سر ارام ارام دراز شدتا به ده سانتی پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم رسید وپیامبر اکرم صلواته اللهعلیهواله والسلم به نظرحقیر غش مصلحتی کرد دلیل اش این است که خدواندمنانبقول حضرت ایت الله شهید جناب مکرم سید عبدالحسین دستغیب رحمت الله علیه حضرتاش صلئاته اللهعلیه واله والسلم چنان قلبی وصدری دارد کهقران میفرمیاد که بهشت وجهنم رادید هیچگونه تغیری رخ نداد نه جاذب بهشت شد ون ترس از جهنم پیدا کرد چون فقط در یادالهی است ونزد خداوندمنان رفت غش نکرد چگونه درمقابل مخلوق غش کند این که درس اخلاقی است که از جهتی از از عقل برای درک توحیدبالاتراست وسخت تراست چون انسان زمانی عقلاش نمیرسد ئلی خداوندمنان ان عقلرا بارور میکند ولی پذیرش عقل مهم است که انجا کاراخلاق است-درمقابل ملعون اب لهب کمال ادبرا بکاربرد- تمام انبیا فبلی ماننداب خوردن- نفرین میکردم- درانجیل خواندم حضرت عیسی علیه السلام درمسیری حرکت میکرد وداوم درجائی وعظ میکرد دربین دوروستا سه نفر باعث نارحتی حضرت مسیح علیه السلام شدند ایشان هرسه رانفرین کرد یکی مثلا شل شد ودیگر قطعه سنگی از کوه کنده شد وبرروی او افتاد- ام جمیل بازنبیلی به گردن اداخته خارهای درشت میکند ودرراه خانه پیامبر اکرم صلواته الهعلیه واله السلم میانداختد ودم خانه شروع به فحالشی میکرد-که حضرت محمد صلواته الله علیه والسلم بامن طرف هستی سنگی به پیشانی تو میزنم وکارتورا میسازم وپیامبر اکرم صلواته اللهعلیه والسلم جواب نمیداند یاران به نزد ایشان میامدد ودرحرکت حضرت صلواته اللهعلیه واله والسلم باپای بدون جوراب درروی خارها  میگذاشت ومیگفتند چراچنین میکین فرمودندچون او چنین دوست دارد ومیگفتند شمارا اذیت نمیکند درجواب حضرت صلواته اله علیه واله والسلم دوپهلو جواب میداند که انها نارحت نشوند ومی  مفرمودند-من درد نمی کشم ولی بایدبانوک خنجر انهابیرون بکشم وسپس با اب نمک شسشتودهم وسپس بروی ان پارچه ببندم ولی برا ی ایشان شبها گریه میکنم-که میدانستند بر دل سنگ انها هیچ لطفی وازاری که میدهند سرسوزنی رحم ومورت وانصاف وخجالت بوجودنمیاید ودرجهنم همین خانم همین زنبیل رادارد که با ات درحالیکه خودش مشتعل اتش است اتش بر پای جهنمیان ودوستان خوداش خواهد انداخت ویا از کوچه ای میگذشت ویک پیر زن یهودی برسر مبارک ایشان خاکستر واشغال غذا رامیریخت- اصحاب گفتند یا پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله السلم- شما مجبور نیستید از کوچه بروید فرمودند من از این کوچه میروم که بفهم که زنده است وخوشحال شوم که شایدراه نجاتی برای او پیدا شود- روزی رفتند واین اتفاق نیافتد وایشان به اصحاب گفتند برویم به نزد ایشان دلیلا ش رابپرسیم- پسرش دم درامد وعلت جویا شدن وگفت مادرمن بشدت مریض است وبه نزد ایشان رفتند اولان پیرزن ترسید وقیافه حضرت صلواتهاللهعلیه واله والسلم بسیارارام وخندان بود وان پیرزنشگفت زده شد وبسیارتعجب کرد وگفت شما همانپیامبر ی هستید که وصف شما بدرستی درتورات کرده اند وایمان اورد وبالافاصله فوت کرد وپیامبر اکرم صلواته الله علیه مانندکسی دنیا به اودادند خوشحال شد .شکرالهی کرد وبه اصحاب گفتند ایشان در قبرستان مسلمان دفن کنید وخواستندباز گردند پسرایشان گفت ما پولی دربساط نداریم چه کنیم و وحضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم به اصحاب فرمود هرکدام یک مشک اب درحوض ایشان بریزیذ وچون حوض پر شد وایشان انگشمبارکش ا درحوض کرد ودعا خواند واب حوض به بهترین عطر تبدیل-که مشهور عطز مشک بودشد وبه پسر گفت این برای شما کافی است ولی اگر کم اوردی به نزدما ای وگسر ایشان تمجیدوتقدیس کرد – خانم دکترامامی رحمت اللعلیها که دربیمارستان نمازی کار  میکند امروز فرمودند این داعش حیوانه انسان مای –انسان تراز شده هستند که سرسوزنی رحم دراین ها نیست گرچه غلو است ولی انسان میتواند به این درجه برسد نمونه ابولهب وام جمیل است ان رفتارشگفت انگیز حضرت رسول اکرم صلواته الهعلیه واله والسلم با وحشی عموی پرعظمت اش انچنان مثله کرد حضرت سیدالشهدا حمزه عبدالمطلب رحمت الله علیه- حضرت علی علیه السلام میفرماید من انروز رحمت واسعه پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم رادرک کردم- که تنها ایشان رحمت اللعالمین است بلکه رحمت برکل مخلوقات است حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دست حضرت جبر ائیل ودیگرفرشتگان را گرفت که به معراج نزد خداوندمنان- ولی درطول مسیر فرشتگان درماندند وحضرت جبرائیل علیه السلان تا نوک درخت سدره امنتهی بالا امد وپیامبر اکرم صلواته الله خواست ایشان باز بالاببرد که حضرت جبرائیل علیه السلام گفتندتاینجا لطف توبود ودیگرمن نمیتوانم جلوتر بیایم وان عظمت صلواهه الهعلیه والسلم نارحت شدندوفرمود من درنزدالهی ذکری از شمامیکنم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب اقای حافظ رحمت الله علیه –برو ای زاهد خودبین که ز چشم من وتو- رازاین پرده نهان است ونهان خواهد بود- باز تا گنج نعمت در دردل ویرانه مقیم است- همواره مر کوی خربات مقام است—فروغ ماه می دیدم زبام قصر او روشن- که- رو-ازشرم ان- خورشید در دیوار می اید—من ان شکل صنور بر- را از –باغ- دیده- بر- کندم- کههرگل کزغمش بشگفت-محنت- بار میاورد-راز درون پرده چه داند فلک خموش- ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست- زمانی بوده است که شیعیان درشمال ایران بخصوص دراورمیه تواستند- پادشاه مغولرا شیعه کنند- درجنوب هنوز قدرت در دست حکمران مغولی سنی بود- حربه بزرگ بردارن سنی پشت پرده امام زمان علیه السلام است- دلیل اش این است چه بردران سنی وبرادران شیعه- معتد هستند که اسرار قضا وقدرتاحدی قابل درک است حتی حضرت علی علیه السلام فرمودند تا انجا که میتواند به اسرار حکمت های الهی واحکام .قضاوقدر پی ببرید ولی انها میل به سمت بی نهایت دارند- زمانی که امامزمان علیهالسلام ظهور میکنند-  مردم همین سئوال میپرسند که چرا شما این همه زمان درپشت پرده غیبت بودید وایشان سلام الله علیه انرا توجیه میکند وهمه میذیرنند این حدیث است- لذا جناب حافظ رحمت الله علیه میفرماید که این راز نه تومیدانی ونه من حق یاوه گفتن درباره یک حکمت عظیم الهی که مسلما بسیار عظیم است نداری وجالب است میفرماید من ساقی یامن خداوند ویامن امام زمانعلیه السلام زمانی که باهم متحد شدیم لشگرغم را برمیکنیم-نکته اخر این است که سیاست الهی بر این است افرادرا ازمایش کند وان ظالمین درکوری وکری نگه دارد که باحقایق درگیرشوند وجهنمی شوندولی بضورت اعجاز خداوندمنان پیروز میشود- عقلا میفهمند واحمق ها درچاره وحیله میمانند

 


ارسال شده در توسط علی

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب اقای حافظ رحمت الله علیه –برو ای زاهد خودبین که ز چشم من وتو- رازاین پرده نهان است ونهان خواهد بود- باز تا گنج نعمت در دردل ویرانه مقیم است- همواره مر کوی خربات مقام است—فروغ ماه می دیدم زبام قصر او روشن- که- رو-ازشرم ان- خورشید در دیوار می اید—من ان شکل صنور بر- را از –باغ- دیده- بر- کندم- کههرگل کزغمش بشگفت-محنت- بار میاورد-راز درون پرده چه داند فلک خموش- ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست- زمانی بوده است که شیعیان درشمال ایران بخصوص دراورمیه تواستند- پادشاه مغولرا شیعه کنند- درجنوب هنوز قدرت در دست حکمران مغولی سنی بود- حربه بزرگ بردارن سنی پشت پرده امام زمان علیه السلام است- دلیل اش این است چه بردران سنی وبرادران شیعه- معتد هستند که اسرار قضا وقدرتاحدی قابل درک است حتی حضرت علی علیه السلام فرمودند تا انجا که میتواند به اسرار حکمت های الهی واحکام .قضاوقدر پی ببرید ولی انها میل به سمت بی نهایت دارند- زمانی که امامزمان علیهالسلام ظهور میکنند-  مردم همین سئوال میپرسند که چرا شما این همه زمان درپشت پرده غیبت بودید وایشان سلام الله علیه انرا توجیه میکند وهمه میذیرنند این حدیث است- لذا جناب حافظ رحمت الله علیه میفرماید که این راز نه تومیدانی ونه من حق یاوه گفتن درباره یک حکمت عظیم الهی که مسلما بسیار عظیم است نداری وجالب است میفرماید من ساقی یامن خداوند ویامن امام زمانعلیه السلام زمانی که باهم متحد شدیم لشگرغم را برمیکنیم-نکته اخر این است که سیاست الهی بر این است افرادرا ازمایش کند وان ظالمین درکوری وکری نگه دارد که باحقایق درگیرشوند وجهنمی شوندولی بضورت اعجاز خداوندمنان پیروز میشود- عقلا میفهمند واحمق ها درچاره وحیله میمانند


ارسال شده در توسط علی

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب اقای حافظ رحمت الله علیه –برو ای زاهد خودبین که ز چشم من وتو- رازاین پرده نهان است ونهان خواهد بود- باز تا گنج نعمت در دردل ویرانه مقیم است- همواره مر کوی خربات مقام است—فروغ ماه می دیدم زبام قصر او روشن- که- رو-ازشرم ان- خورشید در دیوار می اید—من ان شکل صنور بر- را از –باغ- دیده- بر- کندم- کههرگل کزغمش بشگفت-محنت- بار میاورد-راز درون پرده چه داند فلک خموش- ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست- زمانی بوده است که شیعیان درشمال ایران بخصوص دراورمیه تواستند- پادشاه مغولرا شیعه کنند- درجنوب هنوز قدرت در دست حکمران مغولی سنی بود- حربه بزرگ بردارن سنی پشت پرده امام زمان علیه السلام است- دلیل اش این است چه بردران سنی وبرادران شیعه- معتد هستند که اسرار قضا وقدرتاحدی قابل درک است حتی حضرت علی علیه السلام فرمودند تا انجا که میتواند به اسرار حکمت های الهی واحکام .قضاوقدر پی ببرید ولی انها میل به سمت بی نهایت دارند- زمانی که امامزمان علیهالسلام ظهور میکنند-  مردم همین سئوال میپرسند که چرا شما این همه زمان درپشت پرده غیبت بودید وایشان سلام الله علیه انرا توجیه میکند وهمه میذیرنند این حدیث است- لذا جناب حافظ رحمت الله علیه میفرماید که این راز نه تومیدانی ونه من حق یاوه گفتن درباره یک حکمت عظیم الهی که مسلما بسیار عظیم است نداری وجالب است میفرماید من ساقی یامن خداوند ویامن امام زمانعلیه السلام زمانی که باهم متحد شدیم لشگرغم را برمیکنیم-نکته اخر این است که سیاست الهی بر این است افرادرا ازمایش کند وان ظالمین درکوری وکری نگه دارد که باحقایق درگیرشوند وجهنمی شوندولی بضورت اعجاز خداوندمنان پیروز میشود- عقلا میفهمند واحمق ها درچاره وحیله میمانند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب اقای حافظ رحمت الله علیه –برو ای زاهد خودبین که ز چشم من وتو- رازاین پرده نهان است ونهان خواهد بود- باز تا گنج نعمت در دردل ویرانه مقیم است- همواره مر کوی خربات مقام است—فروغ ماه می دیدم زبام قصر او روشن- که- رو-ازشرم ان- خورشید در دیوار می اید—من ان شکل صنور بر- را از –باغ- دیده- بر- کندم- کههرگل کزغمش بشگفت-محنت- بار میاورد-راز درون پرده چه داند فلک خموش- ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست- زمانی بوده است که شیعیان درشمال ایران بخصوص دراورمیه تواستند- پادشاه مغولرا شیعه کنند- درجنوب هنوز قدرت در دست حکمران مغولی سنی بود- حربه بزرگ بردارن سنی پشت پرده امام زمان علیه السلام است- دلیل اش این است چه بردران سنی وبرادران شیعه- معتد هستند که اسرار قضا وقدرتاحدی قابل درک است حتی حضرت علی علیه السلام فرمودند تا انجا که میتواند به اسرار حکمت های الهی واحکام .قضاوقدر پی ببرید ولی انها میل به سمت بی نهایت دارند- زمانی که امامزمان علیهالسلام ظهور میکنند-  مردم همین سئوال میپرسند که چرا شما این همه زمان درپشت پرده غیبت بودید وایشان سلام الله علیه انرا توجیه میکند وهمه میذیرنند این حدیث است- لذا جناب حافظ رحمت الله علیه میفرماید که این راز نه تومیدانی ونه من حق یاوه گفتن درباره یک حکمت عظیم الهی که مسلما بسیار عظیم است نداری وجالب است میفرماید من ساقی یامن خداوند ویامن امام زمانعلیه السلام زمانی که باهم متحد شدیم لشگرغم را برمیکنیم-نکته اخر این است که سیاست الهی بر این است افرادرا ازمایش کند وان ظالمین درکوری وکری نگه دارد که باحقایق درگیرشوند وجهنمی شوندولی بضورت اعجاز خداوندمنان پیروز میشود- عقلا میفهمند واحمق ها درچاره وحیله میمانند

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-باا قتباس از سخنان جناب دکتر شفیعی نیا-در سرکلاس که برای رحلت ناگهانی مرحومه عذرا بهاری مومنه کلاس که بخواب ایشان هم امده است—حق جذب کننده تعادل بخش وارامش دهند وشادی دهنده است وباطل اضطراب ایجاد میکند- شک بوجود میاورد کهرنج وازار ایجاد میکندوبقول قران سرانجام به جای اب -کف انسانراجلو میبرد- حق همیشه اراده عقلانی پشت او است وبا اختیارمیرود ولی باطل چوب پنبه برروی اب بالاجبار میرورد وعقلی ازان پشتیبانی نمیکند- مثال کنکوراست انجا که درست فهمیده است شادی ونشاط وتعادل وارامش دارد وانجا که بفهمد غلط بوده است رنج واضطراب دارد ودرشک هم این چنین است- زمانی دراینترت- بدنبال حرف اضافه درزبان انگلیسی بودم افعال انگیسی بخاطرانکه سریعا ساخته شود فعل خاص بسیارکم درست کردند وبا حروف اضافه فعل درست کردن که امروز به ان بخشی از فعل گفته میشود-با کمال تعجب دیدم نوشته پرپوزیشن- یعنی حمل کردن یعنی فردی وباری را درراهی درجهتی خاص حمل کردن وبیشترین موارداستعال ان درفلسفه است که افرادی مانند راسل درباراین مطلب درفلسفه نظریات خاص خودرادارد- عرفا بر ای این مخلوقات این جهانی برا ی مبتدی همین نظر دارند بقوا امام راحل علیه السلام خانمی که به طلا علاقمند است خود موحد است ولی درک نمیکند زیرا کسیبگویداین جهان مفیداست وزیبائی وحکمت دارد موحد است-غربی ها به صدای باران میگویند زیباترین ملودی خداوندمنان در دعا میفرمیاد دوی الما-صدای اب که بسنگ میخورد- یا ابشار که بسنگ میخورد- یعنی دراین مواردکوچک هم دقت کنید-مولوی چنین فردی است پدر ایشان روحانی بود وجناب مولوی مداوم از مراکز تعلیم دینسیر میداد از بلخ به هرات وبه خراسان وبه قزوین وهمدان وغیره ولی برای من معلوم نشد چرا به عثمانی رفت- دراین مراکز تشبیه میکند به صدای باد درنیزارها معلوم بوده است مدتها درکنار نیزار ها بوده است درعثمانی تبدیل شده به وسیله نی که خوداش دران میدمد مانند نعلبک شده است- فرشتگان انهائی اهل باطل هستند- چون افرادمنگول ویامغولی میبنند این اصطلاح گرچه مسئله ظاهراست ولی ناروا است وباید انراتغیر داد- شایع بود که در زمان شوروی یکفرد ازبک هوشی مانند انیشتین داشته است که درمرکز اتمی شوروی کار میکرده است وغرب هیچگونه اطلاعانی از ایشان بدست نیاورد—انصسان لاجرم خطا میکند ولی بایدمدیریت کند تا انجا که ممکن است خطا نکند واگرخطا کرد زودتوبه وجبران کند وریشه گناه وخطا انسان تصور میکند هین بازار دنیائی است که میبایست هرچه میتواندبدست اورد وازبازار اخرتی غافل است ایننظرمولانا است-حضرت علی علیه السلام هدف اگر این جهان باشد ارزش اش کمتر از عطسه بز است خداوندمنان انسان برای شادی وبهجت وارمش وتعادل وتکامل خلق کرده است که مداوم به موفقیت برسد ومرگ پرواز یا ازدنیا ی خاکی به جهان علوی است


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- ریاست محترم اموزش وپرورش دریزد فرمودند که بچه ها درمدرسه میبایست تکلیف را انجام بدهند این فکر امریکائی بود که البته انزمان علم تعلیم وتربیت بسیار ضعیف بود وتصور میکردند هرچقدربیشترتعلیم بدهند بهتر است زیا فرد میبایست مطالب زیادی را یادبگیرد وزدگی زیادی پیا میشد وانگیزه برا ی یادگیری کم میشود اسان کردن یک راه بهتری بود بخصوص متوجه شدن درس بایدزیادتکرار شود- این مطلب یادگیری دراغاز مانندهرکاری سخت است وبایدجا بیفتد همانطور حضرت استادشهید دکترایت الله مرتصی مطهری رحمت الله علیه فرموده است درس دراغاز مانند حرکت قطارارام ارام میشود زمانی زیاد میگیرد وبعد سرعت پیدا میکند وجبران میکند وهم امرورز خلاقیت است که درفرنگ توجه به ان نمیشود بای انکه درس جانیافتده است ایجادخلاقیت روش دارد- لذا امروز میبینم برخلاف گذشته زبان اگلیسی رای خارجیان-که دانگلستان دانشگاه کمبریج واکسفورد هستند درامریکا شیکاگو وپنسی والنیا- هستند- اصلا ازاغاز گرامر نیست یک ساختارساده انگلیسی است من علی هستم- تو احمدهستی او جان است فقط سه ضمیر بیان یشود واینرا میگویند ترجمه کنید وسپس خودتان اسامی زیادی رابکاربرید تا اینموضوع جابیفد این اغاز خلاقیت است وسپس –سپس ما- علی هستیم شماها علی هستند وانهاعلی هستند باز تمرین وسپس ما علی واحمدهستیم لذا میابیست تمرین های زیادی بخصوص مانندتست درخانه بچه عمل کند وگرنه من دردانشگاه تا گرامر علی راخواندم دربیرون همینطور وخلاقیت بسیارکم بود وزودفراموش شد بخاطرعدم کارائی دزیرا زیادجانیفتده بود این روش اینترجنچ میگویند- نکته بودم این است تجرکمه از انگلیس یبفارسی هیچ مهم زیادنیست فرد باداز فارسی به انگلیسی ترجمه کند- اینهمه است من گاهی که میخواهم جواب یک خارجی بدهم که ماطلب ایشان زیادموافق نیستم درجواب هنگ میکنم چون مغز ازسسیستم انگلیسی بخواهد به سیستم ایرانی بر گرد نمیداند چه بایدبکند- شیمی همین طور است ریاضیات همین طور است- یک جمله امروز در یک دیواربلندی درشت نوشته بودبه انگلیسی ایا در رویا ی خودزندگانی میکنید- ار یو لیوینیگ این یور دیریم- هر زمان اگلیسی نصف صفحه وتمرین تست زیاد مطرح میشود


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99