سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- ظریفی میفرمودند- که زمانی که خداوند منان گل انسان را درست میکرد- جناب ملائکه فرموند این گل چیست خداندمنان فرمود خلیفه من انها پرسیئدند گل خلیفه شما میشود خداوندمنان فرمودند روح من دراین گل قرار میگرید- شیداترین موجود نسبت به من تمام شادی ها وسایل شادی هارا برای اوتهیه میکنم ولی شادی او درعبد بودن من است دراذان خواندن است درقران خواندن است عابدمیشود عاشق مناجات بامن است- درپرستش من بعناون معبود سراز پا نمیشناسد- شادترین مخلوقات میشود غم اش هم برای من است نه برای دینا- عرفای ما این پیام را خوب درک کردند- صحبت ان جان جهان مارابس—طواف کعبه دل کن- اگر دل داری – دل است کعبه معنی – توگل چه پنداری – جناب حافظ میفرمیاد—صبا به خوش خبری هدد سیلمان- که مژده- طرب— از گلشن سبا اورد-باز- ازدل وجان- شزف صحبت جانان غرض است—غرض این است وگرنه – دل وجان این همه نیست- منظور سکولار است—دولت ان است که بیخون دل ایدبه کنار—رنه باسعی وگل با جنان (دنیائی() این همه نیست—حاصل کارگه- کونومکان- اینهمه نیست- باده پیش ار که اسباب چهان اینهمه نیت—مرا به کارجهان هرگز التفات نبود- رخ تو درنظرمن چنین خوشش ازا سست—چوبشنوی سخن اهل دل مگر که خطاست- سخن شناس نه ای- جان من خظا این جا است- ای گدایان خرابات خدا یار شما است- چشم انعام مدارید- زانعامی چند- - خواهم شدن به کوی مغان استین فشان- زین فتنه ها که دامن اخر زمان گرفت- جنگ سکولاریسم- ان روزشوق ساغرمی خرمنم بسوخت- کاتش ز عکس عارض ساقی دران گرفت—افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع- شکرخدا که-سر دلش- درزبان گرفت- اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند- مثلا میخانه را- دل قوی دار که ازبهر خدا بگشایند—دلا طمع مبر ازلطف بی نهایت ذوست- چولاف عشق زدی سربباز- چابک وچست- امروزه متاسفانه گرفتاری ها ی روحی درسن بالا دامن گیر مرد زن شده است- بچه تربیت کردن که تصور میکردندرچه انهابخواهند بیاداجرا شود وحال مادر شوهر ازدست داده وبچه عازم امریکا شده اند ویک دختر درتهران مقیم است درحالی که ایشان درشیراز است دریک خانه درن دشت دربهترین نقطه شیراز اتفاقا درنزدیکی ایشان یک اقای بسیارزیبا وبسیار ارام وتحصیل کرده به همین سرنوشت دچار شده است وایشان زن خود راازدست دادهاست ودلخوشی ان این بوده است به امریکا سفری کنند وبرای همین منظور هردو دریک کلاس مکالمه انگلیسی شرکت میکنندواین یکنوع شکست انسانی است- دریک جلسه ریس جلسه فرمودند-قرار است از طرف کمیته امداد امام خمینی رحمت الله تعدادی ر خانمی بیایند که بیشترانها افسرده هستند وماترتیب یک جلسه نشاط اور اسلامی را میخواهیم نشان دهیم- اول فردی اذان میگوید بسبک عربی ابادانی –وبعد ایشان قران میخواند وبعدایشان اشعار نغز باموزیک میخواند این خانم بنظر من بیادترتیب میدادند که دراربعین شرکت کنندیک خانم استاد دانشگاه کانادا دراثین راه پیمائی شرکت است ومعنویتی که دران دیده است بینظیر بیان کرده است ومدتا درکنارفرات برای امام حسین علیه السلام که خالق این معنویت است گریه کرده است چرا جامعه انروز عظمت این شخصیت اعجاب وشگفتی ساز رادرک نکردند- البته دستور است که فقر رانابود کنید ولی مشکلات روحی بعلت درک نکردم ان جان جهان است امید است که ما راعرفای خودرابخوبی بشناسیمتا درسفینه فضائی رحمت الهی قراربگیریم انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- ظریفی میفرمودند- که زمانی که خداوند منان گل انسان را درست میکرد- جناب ملائکه فرموند این گل چیست خداندمنان فرمود خلیفه من انها پرسیئدند گل خلیفه شما میشود خداوندمنان فرمودند روح من دراین گل قرار میگرید- شیداترین موجود نسبت به من تمام شادی ها وسایل شادی هارا برای اوتهیه میکنم ولی شادی او درعبد بودن من است دراذان خواندن است درقران خواندن است عابدمیشود عاشق مناجات بامن است- درپرستش من بعناون معبود سراز پا نمیشناسد- شادترین مخلوقات میشود غم اش هم برای من است نه برای دینا- عرفای ما این پیام را خوب درک کردند- صحبت ان جان جهان مارابس—طواف کعبه دل کن- اگر دل داری – دل است کعبه معنی – توگل چه پنداری – جناب حافظ میفرمیاد—صبا به خوش خبری هدد سیلمان- که مژده- طرب— از گلشن سبا اورد-باز- ازدل وجان- شزف صحبت جانان غرض است—غرض این است وگرنه – دل وجان این همه نیست- منظور سکولار است—دولت ان است که بیخون دل ایدبه کنار—رنه باسعی وگل با جنان (دنیائی() این همه نیست—حاصل کارگه- کونومکان- اینهمه نیست- باده پیش ار که اسباب چهان اینهمه نیت—مرا به کارجهان هرگز التفات نبود- رخ تو درنظرمن چنین خوشش ازا سست—چوبشنوی سخن اهل دل مگر که خطاست- سخن شناس نه ای- جان من خظا این جا است- ای گدایان خرابات خدا یار شما است- چشم انعام مدارید- زانعامی چند- - خواهم شدن به کوی مغان استین فشان- زین فتنه ها که دامن اخر زمان گرفت- جنگ سکولاریسم- ان روزشوق ساغرمی خرمنم بسوخت- کاتش ز عکس عارض ساقی دران گرفت—افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع- شکرخدا که-سر دلش- درزبان گرفت- اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند- مثلا میخانه را- دل قوی دار که ازبهر خدا بگشایند—دلا طمع مبر ازلطف بی نهایت ذوست- چولاف عشق زدی سربباز- چابک وچست- امروزه متاسفانه گرفتاری ها ی روحی درسن بالا دامن گیر مرد زن شده است- بچه تربیت کردن که تصور میکردندرچه انهابخواهند بیاداجرا شود وحال مادر شوهر ازدست داده وبچه عازم امریکا شده اند ویک دختر درتهران مقیم است درحالی که ایشان درشیراز است دریک خانه درن دشت دربهترین نقطه شیراز اتفاقا درنزدیکی ایشان یک اقای بسیارزیبا وبسیار ارام وتحصیل کرده به همین سرنوشت دچار شده است وایشان زن خود راازدست دادهاست ودلخوشی ان این بوده است به امریکا سفری کنند وبرای همین منظور هردو دریک کلاس مکالمه انگلیسی شرکت میکنندواین یکنوع شکست انسانی است- دریک جلسه ریس جلسه فرمودند-قرار است از طرف کمیته امداد امام خمینی رحمت الله تعدادی ر خانمی بیایند که بیشترانها افسرده هستند وماترتیب یک جلسه نشاط اور اسلامی را میخواهیم نشان دهیم- اول فردی اذان میگوید بسبک عربی ابادانی –وبعد ایشان قران میخواند وبعدایشان اشعار نغز باموزیک میخواند این خانم بنظر من بیادترتیب میدادند که دراربعین شرکت کنندیک خانم استاد دانشگاه کانادا دراثین راه پیمائی شرکت است ومعنویتی که دران دیده است بینظیر بیان کرده است ومدتا درکنارفرات برای امام حسین علیه السلام که خالق این معنویت است گریه کرده است چرا جامعه انروز عظمت این شخصیت اعجاب وشگفتی ساز رادرک نکردند- البته دستور است که فقر رانابود کنید ولی مشکلات روحی بعلت درک نکردم ان جان جهان است امید است که ما راعرفای خودرابخوبی بشناسیمتا درسفینه فضائی رحمت الهی قراربگیریم انشاالله


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است با الهام از بیانات استادمعزز حضرت استاد دکترجمشید شفیعی نیا- رحمت الله علیه- میدتیشن از نظر استادمعزز- حرکت از تاریکی به نور است- لذا اسم متیدیشن خودرا مدتیشن نور نامیده است—که نور تمام کمالات را داردواز همه مهمتر ایجاد ارامش میکند ومیتوان به این نتجه رسید- که کمالات ایجادارامش میکنند—درمرحله اول انسان باید احساس ازادی مطلق کند- سپس به ایمان میرسد- زمانی که به ایمان رسید عاشق ایمان میشود- که-مرحله عشق- به ایمان است –وسپس –مرحله ازادی از هرچیز- به جز -ایمان- اسیر عبد –ایمان میشود-مرحله بعد متدیشن-خاک برداری وگند زدائی- درون است از هرچه پلیدی وضد ایمان است- که از تاریکی به نور است در درون خوداش خداومند منان که بینهایت کمالات دارد- که نزدیکی به خداوندمنان هدف او است که حجاب زیادی در درون مطرح است- سئوال- این خداوندمنان بصورت تناسخ در روح مطرح است همانطور که بودائی ها معتقد هستند- درجواب تناسخ اتحاددوروح است- روح فرد وروح ان میدیودوم- که مثلا فرد حلیه گر ی بوده است حالاباروح روباه اتحاد ایجاد کرده است- ایمن اتحاد نحوه اش مشخص نیست وبه نظر میرسد که روح روباه- فعال مایشا است فاعل است وروح فردمنفعل ومطیع روح روباه است- وان روح فرد ازار میدهد- سئوال اینجا است که فرد تصور کنیم خوداش در دنیا یک روباه مانندی بود واز وجدان خودرا فلج کرده بود وممکن است از روح روباه خوشش بیاید وشریک جریانات باشداز کجا معلوم است که درایشان غفلت فراموش میشود وجدان دوباره احیا میشود اگر اراده از فرد سلب شود- سازندگی بوجود نمیاید- درباره خداوند مثال سخت است ولی عرفا فرمودند حلقه از اهن تصور کنید که به نخی وصل است ودرلیوانی قراردارد البته خداوند همان داخل روح است وهم داخل بدن است وهم خارج از روح وبدن است ولی ما به داخل کارداریم- عشق سرمایه است که به حساب خداوندمنان واریز میشود- خداوندمنان اصل وفرع با سرمایه گذاری بیشتری به فرد پس میدهد- خداوندمنان کمک میکند که این حجاب ها بر طرف شود واز کمالات الهی فرد بهرمند- شود-این کمالات ایجا امنیت در فرد میکند- شوق وذوق وجهت به فرد میدهدتاریکی هارا- به نور تبدیل میکند- وبقول مولانا- هرکه جامه زعشقی –چاک شد- او زحرص و جمله عیبی پاک - تبدیل شد- تبدیل به ارغنون میشود ساز ی که احتمالا – ساز چنگ است که فقط یک نوا را سرمیدهد- که ان نوا- انا لله- انا الیه راجعون- ماتوسط خداوندمنان افریده شدیم وبه سمت-او-   رجعت میکنیم- که مولانان میفرماید- جسم خاک از عشق بر افلاک شد- کوه در رقص امد وچالا ک شد که اول روسنگینی چو کوه داشته است که بعد عشق اورا سبک وچلالک کرده است که به راحتی عروج به سمت الهی میکند- وبه حریت و.اقعی میرسد که از هرچه ازار واذیت وشر وپلیدی است رهامیشود- وبفکر نجات خود ودیگران است- ان زمان مقام حضرت یوسف را درک میکند ویوسف خودرا میبیند وخداوندمنان بیشمار زیباتراز یوسف درک میکند واین امر اغاز بوجوداوردن شایستگی است که به ملاقات الهی نایل شود

 

ارسال شده در  توسط علی

ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است با الهام از بیانات استادمعزز حضرت استاد دکترجمشید شفیعی نیا- رحمت الله علیه- میدتیشن از نظر استادمعزز- حرکت از تاریکی به نور است- لذا اسم متیدیشن خودرا مدتیشن نور نامیده است—که نور تمام کمالات را داردواز همه مهمتر ایجاد ارامش میکند ومیتوان به این نتجه رسید- که کمالات ایجادارامش میکنند—درمرحله اول انسان باید احساس ازادی مطلق کند- سپس به ایمان میرسد- زمانی که به ایمان رسید عاشق ایمان میشود- که-مرحله عشق- به ایمان است –وسپس –مرحله ازادی از هرچیز- به جز -ایمان- اسیر عبد –ایمان میشود-مرحله بعد متدیشن-خاک برداری وگند زدائی- درون است از هرچه پلیدی وضد ایمان است- که از تاریکی به نور است در درون خوداش خداومند منان که بینهایت کمالات دارد- که نزدیکی به خداوندمنان هدف او است که حجاب زیادی در درون مطرح است- سئوال- این خداوندمنان بصورت تناسخ در روح مطرح است همانطور که بودائی ها معتقد هستند- درجواب تناسخ اتحاددوروح است- روح فرد وروح ان میدیودوم- که مثلا فرد حلیه گر ی بوده است حالاباروح روباه اتحاد ایجاد کرده است- ایمن اتحاد نحوه اش مشخص نیست وبه نظر میرسد که روح روباه- فعال مایشا است فاعل است وروح فردمنفعل ومطیع روح روباه است- وان روح فرد ازار میدهد- سئوال اینجا است که فرد تصور کنیم خوداش در دنیا یک روباه مانندی بود واز وجدان خودرا فلج کرده بود وممکن است از روح روباه خوشش بیاید وشریک جریانات باشداز کجا معلوم است که درایشان غفلت فراموش میشود وجدان دوباره احیا میشود اگر اراده از فرد سلب شود- سازندگی بوجود نمیاید- درباره خداوند مثال سخت است ولی عرفا فرمودند حلقه از اهن تصور کنید که به نخی وصل است ودرلیوانی قراردارد البته خداوند همان داخل روح است وهم داخل بدن است وهم خارج از روح وبدن است ولی ما به داخل کارداریم- عشق سرمایه است که به حساب خداوندمنان واریز میشود- خداوندمنان اصل وفرع با سرمایه گذاری بیشتری به فرد پس میدهد- خداوندمنان کمک میکند که این حجاب ها بر طرف شود واز کمالات الهی فرد بهرمند- شود-این کمالات ایجا امنیت در فرد میکند- شوق وذوق وجهت به فرد میدهدتاریکی هارا- به نور تبدیل میکند- وبقول مولانا- هرکه جامه زعشقی –چاک شد- او زحرص و جمله عیبی پاک - تبدیل شد- تبدیل به ارغنون میشود ساز ی که احتمالا – ساز چنگ است که فقط یک نوا را سرمیدهد- که ان نوا- انا لله- انا الیه راجعون- ماتوسط خداوندمنان افریده شدیم وبه سمت-او-   رجعت میکنیم- که مولانان میفرماید- جسم خاک از عشق بر افلاک شد- کوه در رقص امد وچالا ک شد که اول روسنگینی چو کوه داشته است که بعد عشق اورا سبک وچلالک کرده است که به راحتی عروج به سمت الهی میکند- وبه حریت و.اقعی میرسد که از هرچه ازار واذیت وشر وپلیدی است رهامیشود- وبفکر نجات خود ودیگران است- ان زمان مقام حضرت یوسف را درک میکند ویوسف خودرا میبیند وخداوندمنان بیشمار زیباتراز یوسف درک میکند واین امر اغاز بوجوداوردن شایستگی است که به ملاقات الهی نایل شود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—جناب دکتر سعید قاضی پور- یکی از چهرهای درخشان است که خداوندمنان به ایشان استعداد عجیبی داده است که چهار رشته دکتری گرفت است منجله بصورت ماکتبه ای ان لاین از دانشگاه اکسفورد دکتری درمدیریت گرفته ورشته اولیه ایشان پزشکی از دانشگا شیراز است واکنون دانشجوی دکتری درعلوم قران وحدیث است- ازجمله کتاب ایشان کتاب هجرت است باروش بسیارعالمانه تحقیق شده است –و-کتاب دیگر ایشان- بنام – مجمع الرسائل ازمایشی کمک اموزشی وخودازمائی احکام فقهی است- جلد اول ان درباره تقلید است که از دوازده مرجع عظیم الشان که-در صدران احکام رهبرمعزز ومکرم وعظیم الشان ایران میباشد کتاب بذدو بخش تقسیم میشود- اول تست ودوم پاسخنامه- من جواب درست بیان میکنم—اولین شخصیت رهبر معززومکرم وعظیم الشان است—ایاتقلید صرفا یک مسئله عقلی است یا ادله شرعی نیز دارد ادله شرعی به معنای که شرط شرعی دارد یاندارد-پ- هردو میباشد-2- عمل به احتیاط بهتر است یاتقلید-عمل به احتیاط یعنی فرد مرحعی برای تقلید انتخاب نمی کند ولی نظر اکثیریت علمارا درنظر میگیرد-که- مطابق احکام الهی باشد البته کاری سخت است-پ- تقلید-3- متابعت از نه مجتهد در تشخیص موضوع—واجب نیست-4- ایا کسی که در اموختن احکام دینی مورد نیاز خود کوتاهی میکند گناهکار است—پ-اگر نیاموختن احکام- به ترک واجب (منجر شود)یا ارتکاب حرام بیانجامد- گناهکار است-5- درمسائلی که مجتهد اعلم فتوا ندارد رجوع به –  مجتهدی که دران مساله احتیاط نکرده است –و-فتای صریح دارد—پ-با رعایت ترتیب العلم فالاعلم اشکال ندارد- یعنی بهترین فرد را باید انتخاب کند—6- درصحت تقلید از مجتهد جامع الشرایط تصدی مرجعیت یا- داشتن رساله عملیه-د منظور این است که از مرجعیکه تقلید میکنن درمقام ودرتدی مرحعیت باشد ویا رسال عملیه نوشته اشد-پ- شرد نیست یعنی ایندو که قبلا ذکر شدشرط نیستند عالم باشند کافی است—7- فتوای مجنهد متجزی برای خوداش(حجت است ) مجتهد متجزی مجتهدی است که تعداد ی از احکام وتکالیف را خوداش به نتجه و درک ودادن فتوا رسیده است-پ- حجت است – یعنی بای خوداش حجت است—در تقلید از مجتهد جامع الشرایط-پ-شرط نیست که مجتهد اهل کشور مکلف باشد- -و- شرط نیست که ساکن درمحل سکونت(فرد) باشد-9- باید از مجتهدی تقلید نمود-پ-که پرهیزگاری او به حدی رسیده باشد که از روی عمد مرتکب گناه نشود-10- اطلاع از اوضاع زمان ومکان از شرایط اجتهاد است-پ- ممکن است این شرط دربعضی از مسائل دخیل باشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- چند لحظه پیش سری به رادیو فردا زدم-خانم مجری از اقای بنام اقای طبرسی درباره گناه اطز لحاظ ادیان وسکولار سدوال کرد وبطورکلی درباره اخلاق وگناه ایشان مطالبی بیان کند واشاره ای به عصر حاضر داشته باشد- زمانی فردی ادعاهای عجیب وغریب میکرد از ظریفی درباره ایشان سئوال کردم ان جناب فرمود – که دربندرعباس یک کرمی دربدن ایجاد میشود بنام پیوره وایشان این کرم درمغزاش بوجود امده است- ایشان بیان کردن مسئله گناه- که این کلمه درفارسی ظریفی میفرمود درتاریخ باستان کسی خطائی میکرد ویادروغی می گفت پس از توبه دادن- یک گیاه ویاسبزی – بنام گناه به خورد او میدادند چناچه راست بگوید که توبه کرده است ودیگر دروغ نمیگوید این سبزی موثر واقع میشود واگر فریب دهد این سبزی اورا میکشد- ایشان فرمودند مسئله گناه ازز مان حضرت ابراهیم علیه اسلام شروع شد؟؟ حضرت ادم عیله السلام به چه دلیل از بهشت رانده شد وجناب قابیل چرامورد سرزنش درادیان الهی است- عذاب الهی قبلاز حضرت ابراهیم علیه السلام ویا درزمان ایشان به چه علت بوده است- مانند عذاب زمان حضرت نوح علیه السلام- ایشان میفرمیاد که درزمان حضرت ابراهیم علیه السلام ایشان فرمودند انسان ذاتا گناه کار است- پس خود ایشان هم گناه کار است بر اسا س کدام سند حقیقی این ذنب عظیم قابل اثبات است هیجکس انرادرک نکرده است جز جناب اقای طبرسی-؟؟- ایشان میفرمیادحضرت مسیح علیه السلام این مطلبراقبول داشت ولی درجرم ان تخفیف داد کههرکس به حضرت مسیح علیه السلام معتقد شود دراخرت بخشیده میشود- اگر واقعا انسان ذاتا کناه کارباشد قرنهای بسیار قبل نسل انسان نابود شده بود- ایشان بیان میکند که انکار خداوندمنان بعنوان نمونه گناه کبیره است- که عقل انسان به اثبات ان نمیرسد- اما دلیل غربی ها در شناخت چشم به اینتجه رسیدند سه تا اظاق است بین این سه اطاق یکلوله بیسار نازک باقطربسیارکم نایلونی که هوز جنس انرا مشحص نکردند قراردارد یک مایع- سیاه بین انها درحال حرکت است مشهوربه اب سیاه اکر دروسط این لوله عاملی انسداد کند انسان دیدهاش تار ویاکور میشود- هنوز این اب سیاه را  فورمل اش رانتوانستند وعجیب است فقط درچشم انسان این لوله به بوجود میاید برای انکه از اب سیاه نجات پیدا کننداین لوله را مقداری گشادکردنددید ونگاه وتصویر از بین رفت وهنوز نمی دانند این مایع نقش درایجادتصویر چیست- هیچ جوابی جز علم وقدرت الهی متصورنیست ودلیل دیگر اعجاز پیامبران اعظام صلواته الله علیه واله والسلم است وامروزه قران مجید علیه السلام کههروز درغرب افرادی کهدانشمند هستند به خودجلب میکند- ایشان اشاره به مجازات های الهی میکند کدراین جهان بسیارسخت است یکعقل منصف مجازات الهی را بامجازاتی که درامریکا بروی افراد خاطی انجام میشود مقایسه کنیم- درامریکا اگر سرود ملی امریکا نواخته شود وفرد بلند نشود هزاران سرزنش وغیره براو وارد میشود واگر صورت خودرا با پرچم خشک کند- زندانی میشود وایشان حق توبه ندارد درحالی که غیراز حق الناس که درامریکا بخصوصبر ای خارجیان  درمواردی اصلا مطرح نیست- وبه راحتی به پیامبر ان اعظام صلواته الله علیهم اجمعین دشنام وناسزا گفته میشود ولی به افراد سرشناس درامریکا جرم محسوب میشود امریکا شش کشور اسلامی تروریست پرور ودرفکرنابودی امریکا وایجاد جرم وجنایت درامریکامعرفی میکند درحالیکه دین فردی ضدخداوند باشد ولی خطائی از او سرنزد بااو دراین دنیا کاری ندارد ولی دراخرت برموازین کاملا عقلانی اورا مجازت میکند که بدون دلیل که مسلما به گپناهانی مبتلا شده است وبعد میفرمیادانسان بدنبال لذت است ودین همه لذتهارا شهوت میداند که وسوسه شیطان است قران مجید به نمایدگی از همه ادیان همه چیز را به طیبات وخبائث تقسیم کرد حضرت سیلمان وحضرت داود علیهم السلام اجمعین بر روایت تاریخی خود یهودیان چهارصد زن داشته است- وبه حضرت رسول اگکرم صلواته الله علیه واله والسلم نسبت زن پرستی دادند که از دختر نه ساله که زیبا است نگذشته است بحث بعد که اادیان گرایش به جنس مخالف را امروزه درایران ممنوع اعلام شده است گرایش به چنس مخالف یک گرایش فطری است ولی میباسیت از رامنطقی وعقلانی باان برخورد کرد غرب- انسانراموش ازمایشگاهی کرده است وزمانی متوجه شد یک گرایش به نحوی مضر است تحقیقات میکند ولی انرابایگانی درکتابخانه های دانشگاه میکند ومداوم دم از حقوق بشر وازادی ولذت بردنمیکند سئوال این است که امریکا درویتنام وارد جنگ شد بهاین علت بود که ویتنامی ها ازادی نمی خواستند- حق.وقبشر نمیخواستند- لذت نمیخواستند وقوانین سازنده نمیخواستند امریکابرای انکه به انها اخلاق وعقل مدرن بدهد رفته انجا بجنگند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-یک خانم کارشناس غربی درباره استراتژی سیاسی اقای ترامپ- انرا استراتژی- توئیت نام گذاشته است- که برخلاف سنت امریکا که درجلسات دولتی بحث میشد وسپس بیان میشد اجر ا نمیشود- بلکه بعداز توئیت اقای ترامپ دولت از ان تبعیت میکند- درحقیقت تقلید از سیستم عقلانی واسلامی- ایران است مشهور است شیطان هم جعلیات خوداش براساس سیاست الهی  است یک تقلید معوجی –وکجی از روشهای وسیاست الهی است البته درتاریخ متاسفانه مذهب گاهی از کفر تقلید کرده است ولی بیشتر کفر از مذهب تقلید کرده است- نکته ان است که اقای ترتمپ یکنوع افتخارات احمقانه را مطرح میکند که بشکل بسیاراحمقانه اقای بن سلمان تقلید میکند ودرقران به این نوع افتخارات هشدار سنگین داده شده است درهمین دینا پاسخ داندن شکنی داده خواهد شدبنا برمقاله  رروزنامه رای الیوم عربستان اعراب را سوریه وعراق ودیگر کشورهای عربی عرب نمیداند- ومسلمان هم نمیداند ولی اکر داعشی شود عرب است لذا به پناهنده جویان سوری همین نکته راگفته است ولی المان انهاراپذیرفته است-  ودرضمن افرادخودرا امیرعربدانسته که سوریان ودیگراعراب بایداز انها تبعیت واطاعات کنند اگرانها عرب نیستند پس چرا ذبه انجا میروندتازمانی که امام زمان علیه السلام ظهور نکردند مسلمانان ازد هستندنوع حکومت اسلامی خودرا مشخص تبینکنند وپس چرا دافغانستن که عرب نیستند دخالت میکند- وهمه نوع جنایت از جمله تجاز جنسی به افرادی که انهاراقبول ندارندانجام داده است درحدود هزاراندی حکم جعلیکه درفقه مسلمان نبوده است اختراع وجعل کرده استمثلا در زمان خلفای ایا کسی میامد پیش انان که من که میخواهم به فلان کشوراسلامی بروم یانه- ویافلان رنگ رابرای لباس انتخاب بکنم ویانکنم- ویامیزان ریش چقدرباشد تا چه حدی مجازات داردوغیره اگرعکس یک فوت  بالیست برزیلی جرم است که بچه دوازده ساله را شلاق بزنند- پس بازی کردن با انها به مراتب جرم سنگنین تری است-

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99