سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- ریاست محترم اموزش وپرورش دریزد فرمودند که بچه ها درمدرسه میبایست تکلیف را انجام بدهند این فکر امریکائی بود که البته انزمان علم تعلیم وتربیت بسیار ضعیف بود وتصور میکردند هرچقدربیشترتعلیم بدهند بهتر است زیا فرد میبایست مطالب زیادی را یادبگیرد وزدگی زیادی پیا میشد وانگیزه برا ی یادگیری کم میشود اسان کردن یک راه بهتری بود بخصوص متوجه شدن درس بایدزیادتکرار شود- این مطلب یادگیری دراغاز مانندهرکاری سخت است وبایدجا بیفتد همانطور حضرت استادشهید دکترایت الله مرتصی مطهری رحمت الله علیه فرموده است درس دراغاز مانند حرکت قطارارام ارام میشود زمانی زیاد میگیرد وبعد سرعت پیدا میکند وجبران میکند وهم امرورز خلاقیت است که درفرنگ توجه به ان نمیشود بای انکه درس جانیافتده است ایجادخلاقیت روش دارد- لذا امروز میبینم برخلاف گذشته زبان اگلیسی رای خارجیان-که دانگلستان دانشگاه کمبریج واکسفورد هستند درامریکا شیکاگو وپنسی والنیا- هستند- اصلا ازاغاز گرامر نیست یک ساختارساده انگلیسی است من علی هستم- تو احمدهستی او جان است فقط سه ضمیر بیان یشود واینرا میگویند ترجمه کنید وسپس خودتان اسامی زیادی رابکاربرید تا اینموضوع جابیفد این اغاز خلاقیت است وسپس –سپس ما- علی هستیم شماها علی هستند وانهاعلی هستند باز تمرین وسپس ما علی واحمدهستیم لذا میابیست تمرین های زیادی بخصوص مانندتست درخانه بچه عمل کند وگرنه من دردانشگاه تا گرامر علی راخواندم دربیرون همینطور وخلاقیت بسیارکم بود وزودفراموش شد بخاطرعدم کارائی دزیرا زیادجانیفتده بود این روش اینترجنچ میگویند- نکته بودم این است تجرکمه از انگلیس یبفارسی هیچ مهم زیادنیست فرد باداز فارسی به انگلیسی ترجمه کند- اینهمه است من گاهی که میخواهم جواب یک خارجی بدهم که ماطلب ایشان زیادموافق نیستم درجواب هنگ میکنم چون مغز ازسسیستم انگلیسی بخواهد به سیستم ایرانی بر گرد نمیداند چه بایدبکند- شیمی همین طور است ریاضیات همین طور است- یک جمله امروز در یک دیواربلندی درشت نوشته بودبه انگلیسی ایا در رویا ی خودزندگانی میکنید- ار یو لیوینیگ این یور دیریم- هر زمان اگلیسی نصف صفحه وتمرین تست زیاد مطرح میشود


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99