سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب سایت کلمه- فرمودند پیامبران صلوات الله علیهم  اجمعین رحمت اللهعلیهم اجمعین- بهترین ورزشگاران دنیا ومجهز به انواع دفاع شخص ورزمی بودند منجمله حضرت موسی علیه السلام پس چرا ایشان فرارکرد دوتا کنفومیزدند به فرعون وریس مصر میشدند وهمه میترسیدند- بروس لی –الهی- چراموقع بازشگت ترسیدند وچرا روز زینت-چشن ترسیدند—چرا شما درباره اسلام فقط به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ختم میکنید بعداز پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم چراموردبحث قرار نمیدهید شما میبایست بعداز رحلت جانسوز پیامبر اکرم صلولته الله علیه واله والسلم این همه خون که ریخته شد توسط کسانی بود که خود را علامه الدهر ومجتهد مسلم  ومومن طاق وناب الهی میدانستند—چرا اینبعد تاریخ را غفل میشوید شماجواب داندن شکن برای این نوع مسائل را پیدا کنید که عقلای اسلام مجبور باشند سرخم کنند فرمودید در دانشگاه های امریکا گروهی بنام اشتراس پیدا شدند که میگویند برای حل مسئله از دانشمندان یونان بایدشروع شودتا دانشمندان امروزی مسئله تازه ای نیست- زمانی ارام ارام درغرب گفتند انتظارحل همه مسائل را ازمانداشته باشید این نوع اندیشها شروع شد واتفاقا بایدخوشحال شد که بروند ومسائل حل کنند که بیشتراین افراد درتحقیقات  میمانند ومانند علم کیمیا درشرق به یک نتایج درمواردی دست پیدا میکنند واگر  شما بلدهستید خوب جواب انهارا بدهید-اینان مانند جنابان دکتر مصدق- کریم سنجابی و هستند- الهیار صالح – بختیار- بنی صدر کشاورز- اسکندری  وغیره حداقل درغرب سالی دویست هزار نفر به این گروه اضافه میشود وباان تربیت علمی که درغرب استکه درس تا انجا امکان دارد مشکل وگسترده باشد وتا دکتر جواب قطعی نگیرد رها نمیکند هنوز انقلابی رخ نداده است-  شماترسی ازانه داشته باشید بلکه به انها کمک برسانید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-امریکا نظریه جدیدیدرباره شکنجه دارد- افراد پس از تحقیقات دقیقی درلیست سیاه قرارمیگیرند- امریکاکسی که برده بودند- برده جهل خودشان بودند به امریکا اوردند تا ازاین بردگی نجات پید کنند امدن به امریکا خود یک موهبت الهی است- ولی اینان برده شیطان شده بودندکه خود خبرنداشتند وجان انها درخطربود وما میخواهیم اول جان انها را نجات دهیم- کسی از سیا این سئوال را نکرد چگونه جان انها درخطر بوده است وچگونه ازاین خطرنجات پیدا میکنند-تمام مردم دینا میدانندکه درامریکا هرکس حق دارد دارای اسلحه باشد که از خوداش دفاع همه حق دارند که وکیل برای خود داشته باشند ولی زمانی که تفیهم اتهام میشود ومعلوم میشود که حرفی دقیقا برای گفتن ندارند وقت تلف میکنند یکسری اقدامات میشودکه نام ان شکنجه نیست وگذاشتن نام شکنجه    یک دروغ شاخدار هست ویک تبلیغات مضحک – اینها مسلماغسل تعمیدنشدند - رنتجه سه فرشته سه خداوند منان که بر حضرت ابراهیم علیه السلام وارد شد همراه اینها نیستندکه همراه اقای اوباما وسازمانهای امریکاهستند-جلوهای الهیندارند پس جلوه شیطانی دارند- این نوع برنامه ها هم دراسلام هست وموردتائی هست به داستاه حضرت یوسف علیه السلام درقفران مراجعه کنید داخل زندان شکنجه میکردندحضرت یوسف علیه السلام ساکت بودند ودوم به فردی فرمودند چون شما دزدی کردید بایدسر داربروید تا کلاغان سرشما که زنده هستید بخورند تا ادم شوید تمام نماینده گان مجلس ما درهر یدوان عالی هرکشوری بروند میتواند دیوان عالی انهارا توجیه وحتی درانجا بخوبی قضاوت بکنند-حال این جانیان بخوبی اسلام ناب را شناخته  وبخوبی استراتژیک وتااکتیکهای صحیح را انالیز میکنند وتشخیص میدند به جای انکه به امریکا مسیژ خطرناک بفرستند از امریکا به جهان مسیز صلح ودوستی میفرستند-ان ششصدصفحه ای که کم شده است به ضررانها بوده استکه حذف شده است- جناب اقای بوش سه روز تحول داد وتاریخ را پشت سر گذاشت وتنبیه را موقوف کرد ولی بعد متوتجه شد بایدهمراه تاریخ باشد واز تاریخ جلونزند- اگر زودتر اقدام نکرده بودیم افریقادرشعله های اتش میسوخت وبسیارجای دیگر مااز پرهابردرس اموختیم سهل انگاری درمقابل تروریستها چه عواقبی میاورد ارامش جهان مدیون ما است که به موقع عمل میکنم- شمادرانجیل کلمه تثلیت را پیدا نمیکنید وضشمادرتورات کلمه شما یعنی توحید را پیدا میکنید ولی درانچیل عدد سه تاحدودی تکرارشده است پس شما به تثلیث میرسید وپس بایدبگوئید خدا –پدر- برای جسم حضرت مسیح علیه السلام وخدای مسیح علیه السلام برای روح حضرت علیه السلام وخدای حضرت جبرائیل علیه السلم که طبق یک قراردادبعنوان یک واسطه بین دوخدا عمل میکند ماهم چنین درکی را از شیاطین داریم- دنیائی که متوجه نیست ما بیدار واگاه هستیم- ما این اگاهیرادرزندان ابوغریب بخوبی بدست اوردیم ودرعراق بخوبی لمس کردیم بلکه چشیدیم- حال یک سئوال شیطانی وبیخردانه مطرح میشود-که اگر کشوری دیگر مانندامریکاعمل کند-امریکا اوراقبیح میکند-دلیلاش این است ما میفهیم که درمغز انها چه میگذرد – میدانیم که میخواهند در امر یکا رنگین کمان بوجود اورند- بیادبچذریم که جناب اقای اوباما چون یک غسل تعمید که سه فرشته همراه ایاشن بوده است بخوبی درتحقیقات شکنجه فهمید که یک نوع روح سازی وتصفیه قلب وبه سازی ذهن بعمل است که هرگز شکنجه نام ندارد- خطراینجا است که مسلمان میخواهد فوبیا راباحیله پاک کنند با ورود دمکراسی به سیا – سیارا خلع سلاح کنند وما با بعضی روش های روانی وبعضی خصوصیات میخواهیم این حیله وفوبیارادر افراد ازبین ببریم- ما اگر تاکتیک های خودمان را ازدست بدهیمدقیقا به اینمعنی هست که اجازه دایم کله مارابزنند- پس ایا شکنجه درمریکا یک ارزش مثبت شده است؟ایا اقدامات شمادراین زندان ها ارزش جهادی دربین مسلمانان زیاد نکرد وسرکوب تظاهرات مسلمانان بدر از شکنجه نبود – خیربرعکس ماجلوی اقدامات بیشتر راجلوی را گرفتیم وجهان به سمت ارامش رفته است                                                                          


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-علم امام علیه السلام بر اساس یکی علممای شیعه الجزایر- علم امام علیه السلام علم وجودی است یعنی تمام موجودات در ذهن امام علیه السلام انچنان که هستنددرحد مستحیل واغراق یعنی تمام وکمال حضور دارند این علم همه اجزای ان موجود دقیق وروشن وبین اشکار است  درحالیکه درنزدما موجودات شناخت معنائی داریم که از طریق اکتساب بدست میاید- هرکس شاید وغم ومیزان یقین ومیزان شک رابخوبی درک میکند زیراحضوری است ولی دیگر ابعاد ذهن را بخوبی درک نمیکندچون ازذهن مخفی است ولی دیگری شادی فرد دیگر را مانند ان فرد درک نمیکند زیرا شادی ان فرد درذهن ان فرد حضوری نیست وعلم امام از راه فقط لدنی یعنی از طریق فیض الهی بدست اورده است واز هیچ طریق دیگری قابل بدست اوردن نیست وبقل یک شخصیت کربلائی امام علیه السلام فرمودند که امام مانند افتاب است- همانطور که افتاب وقتی کرد تمام تاریکی را ازبین می برد وجائی تاریک باقی نمیگذارد- امام علیه السلام باهرکس بحث کند تاریکی های انفرددرا متوجه میشود وتمام انها را باعلم خوداش روشن میکند تا فرد کاملا روشن لذا اگذ  کسی با امام بحث کرد وگفت روشن نشدم دروغگو ومنافق است که بحث اش بماند- وتا اخرین لحظه حیات این هوشیاری است – اما مسئله اصحاب که برادران اهل سنت فرمودندهرکدام نوری بودند ویپامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام فرمده است از هرکدام خواستید پیروی کنید درحالی که تاریخ اسلام درست برعکس ان است به احادیث شخص پیامبر  اکرم صلواته علیه واله والسلم رجوع میکنیم- اول فرمودند هیچ پیامبری به اندازه من اذیت وازار نشد یعنی از حضرت موسی علیه السلام واز حضرت عیسی علیه السلام بیشتر ایشان اذیت شد وبقول ان شخصیت کربلائی اخبار از اینده هم است واحدیث دیگر فرمود شمابه هفتادسه دگروه تقسیم میشوید که یک گروه شما اهل نجات است ببعدفرمودندپس از رحلت من عده ای مرتد میشوید- عدعای اهل جهنم میشوید من اضافه کنم حضرت شبی به بقیع رفتد وناله کردند وبه انها فرمودند خوش به حال شمازودتر مردید ودچارفتنه نشدید ودرجائی فرمودند که فتنه هائی خواهد امدمه فرد دست اش را بالابگیرد نخواهد دید- یعنی انقدر درگناه وشهوات ودنیامداری وقدرت طلبی فر و خواهید رفت که حقایق مسلم رانخواهید دید- بحث گروه مسئله پنچشنبه سیاه بود چگونه باید تفسیر باید کرد- حضرت رسول اکرمصلواته الله علیه واله والسلم درخدیرخم مسئله را روشن کردند- تمام صحابه طبق گفته اقایان همگی دلسوز اسلام بودند وهمگی مطیع رسول اکرمصلواته الله علیه واله والسلم.بودند که میبایست چنین باشند حرف هائی شدند که بعضی ها مسئله درست نفهمیدند شک هائی ایجاد شده است- خدمت رسول اکرم صلوته الله علیه واله والسلم مسئله این است لطف کنید مکتوبی را بنویسید که مسئله حل شود این راه حل درست بود- با چنین وانمودی هم امدند ولی زمانی پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم قلم ودوات وکاغذی بیاورید گفتند اعوذبالله ایشان هذیان میگویند اوردند کاغذ ودوات مسئله را روشن نیمکنددیگر نمیدانستند که هیجکس جز منافق هذیان گفتن رسول اکرم صلولته الله علیه واله والسلم قبول نمیکند درثانی هذیان جملاتی استکه معنی ندرد وجواب درست همان بودکه رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند که کاغذی بیاورند که مطلب را روشن کند

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تحلیلی از جبهه سوریه درجنگ- ربه ای که سوریه در دیرالزور زد ودویست کشته از اوباشان گرفت نشانه ملموس قدرت مسلط است دراین حالت بایدمیزان نفرات وتعدد جبهه ها را زیاد کرد ومداوم بعضی جبهه ها حمله کنند وبخش دیگر پشتیباین ودفاع کنند وسپس جای انها عوض شود تا درنهایت ضربه نهائی رابزنند انشالله پیروزی زیاد دور نیست


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-گفتمانی با سایت کلمه-خانم ":ارمی گود": مشاور ومتخصص سیا- در زمانی که اقای دیک چنی مسولیت داشت- بوده است که اکنون ریس یک تشکیلات برای دمکراسی است- ایشان میفرماید اگر از داعش سئوال شودنظر شما راجع به دمکراسی چیست وحقوق بشر با یایزدیان ودیگر  افاراد عراق وسوریه چه میباشد جواب میدهد ازاین چیز ها صحبت نکنید واز نحوی سربریدن سئوال کنید:" من درباره تحولات جدید ترکیه انشا الله میخواهم اثبات کنم برنامه هائیکه درحال  پیاده شدند هست الگوی امریکائی دارد حتی داعش که مسلمان همدیگر را حذف کنند درحالیکه لائیک ها وسکولار ها بقولی دینا گراها درحال اتحاد ومداوم از مسلمانان ایراد میگیرند مسلمانان تندتراز انها بابعضی از مسلمانان صاحب قدرت درگیر شدند وصاحبان قدرت درکشورهای اسلامی با مسلمانان بیشتر درگیر هستند تا بالائیک ها وسکولاریسم ها- مقدمه دوم- ان است دونوع مذهب یکی افراطی از این جهت بدون مجوز دین مبین اسلام یک استباط ارتجاعی دارد که قرون وسطائی ات دردانشگاه لندن یکدانشجوی ایرانی پیش من امد فرمودند به زودی از شما سئوال میکنند قانون اساسی شما چگونه است ایا قرون وسطائی نیست جواب بده که هست من گفتم درست است قرون وسطائی است- وسپس فرمودند ومنهم همین را گفتم وهمه شاد شدند نزدیک بود برا ی من دست بزنندولی من اضافه کردممن حتی بر قانون اسلام هم انتقادهای سازنده دارم ومن دردل گفتم عجب اتفاقا این سئوالرا کردند- اینهم یک ژست روشنفکری بودکه غرب درکله افراد جهان سوم میکرد اخیرا درترکیه یک دین بسیارمدرن اسلامی بنام گولن که اقای فتح الله گولن انرا ساخته وپرداخته وعجیب دردنیا صدا کرده است ودر154کشور مدرسه ونمایندگی دارد ضد داعش وطالبان وسلفی والقاعده است واخیرا اقا اردوغان یک خبرنگار ایشان زندانیکرده است وجنگ لفظی بین هردو شروع شده است اقای اردغان ادعا کرده است دین پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلامتنها ایشان درترکیه پیاده میکند واقای گولان غیرمستقم فرموده است دست پروده امریکا است زیرا مدتها ایشان روحانی پایگاه هوائی امریکائی ها بوده است وعکسی از ایشان درحالی که کراوات قرمز که با جناب پاپ درفرودگاه درحال خوش امدن گوئی انداخته است مصبیت اسلام این است- هیجکس مانندخلیفه دوم نمیگوید این استنباط من است روش من است تاکتیک استراتژی من است ونحوی عمل من است میگیوینداین همان روش دقیق پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم است-اخیرا اقای گولن فتوادادن طرفدران ایشان حق هیچ نوع وحدت با مذاهب دیگر مسلمانان نداشته باشیدوب رضد سلفی ومانندان مطالب بنویسید زنان درحجاب ازادهستند وبرابر مردان هستند- اخیرا اقای اردوغان حملات  خود رارابه یونانشسروع کرده است که مسلمانان ترک دریونان حقدندارند از یاین پس بگویند مسلمانان ترک یونان بایدبگویند مسلمانان یونان- اقای اردوغان فراموش کردندکه ایشان علویان رابه رسمیت نشناخت کردهرافرمود جزو ترکیه هستند کرد ترکیه هستند ودیگر مسائل ومن نمیدانم چرا از امریکا تقلید میکنند که بعضی مسائل بسیارحساس کنندوسپس روی ان شعار دهند چه نقشهای پشت سران است؟؟ گرچه یک نقد نویس فرمودند امسال اقای بشار اسد قهرمان سال بود سال اینده شایدهم باشد وجناب نخست وزیر تر کیه فرمودند هرکس با ما واردچالش شود میبایست هزینه اش بپردازددرحالیکه مردم مسلماندرحال تظهرات کردن برای مشکلاتی که حکومت ایجاد کردند که انهارا نمی پسندند واسلامی نیمدانند ومتاسفانه در امت اسلامی هرکس تنها به قاضی رفت خندان بر میگردد هیچگونه یک مرکز داوری عقلای بنام دران به موشکافی مسائل  وایر اد حقایق وراه حل نشادن برای معضلات وجودندارد بحثی درگیر شده است که جناب اقای اردوغان میفرمایدمن دکترین جناب مولوی اناطولی دارم اجرا میکنم دوفرد از نسل بیست ودوم جناب مولانا فرمودن که ایشان مخالف مسائل مادی انهم ازنوع چپاول بوده است وشما سماع راهم کلای تجارتی کردید بیادگفت جناب مولانااصطلاح صوفی ودرویشی را به مثابه طلبه دینی گرفته است که انها هم ایرادندارند که واردتجارت شوند بلکه چه بهتر این تیپ افراد درتجارت هم سهم داشته باشند منظور این نیست تجارت وبه معنای دینامداری است وهرکس یاین هدفرابرای مردمتبلیغ کند درحقیقت دکانی درست کرده است بلکه بدنبال دنیای ممدوح باید بودجناب سایت کلمه بادواستاندارد  مانندغرب عمل میکند- جناب اقای اوباما اخیرا فرمودندهرکس روشش خوشایندمانباشد  میتوان انهارا شکنجه کرد واقای دیک چنی مضمون حرف این است هرکس بخواهد مانند برای ما مشکل بزرگ دست کند شایسته است که شکنجه شود- سایت کلمه میفرمایددرجواب انکه شیطان میتواند درپیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم نفوذ کندمیفرمایدبله میتواند چون عصت پیامبر اکرم صلواته االله علیه واله والسلمذاتی نیست بلکه همه جانبه درحفاظت الهی است- سئوال این چه حفاظت الهی است که شیطان میتواند از ان عبور کند وچگونه است که یکفرد عادی درخوداند قران چنین نفوذی دران نمیشود؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن ارحیم—اخیرا دریک کانال ماهوارهای فارسی غربی- درباره اتشزدن سینمارکس ابادان-را به روحانیت؟؟ ورهبر عیم الشان بسیار فرهیخته وبسیار منصف وبسیار اهل توکل! است که بارمز اسم عبداله رهبری نسبتا عملیات پیچیده سینمای رکس را انجام داده است- بخوبی معلوم میشود امریکا به سیم اخر زده است- در زمان یهلوی انگلستان مکار با به شهادت رساندن حضرت اسوه شهید نواب صفوی رحمت الله علیه به سیم اخر زد و.هم خواست ایرانیان راتست کند نتجه اش متوجه خطر شید را شد وبعضی مقدمات شروع شد وای تصور من این است که حضرت ایتالله العظمی بروجردی رحمت الله علیه مانع شددرباره حضرت ایت اسوه شهید سعیدی رحمت الله علیه اصحاب مسجدنارک کر را به جناب اقای صحرا نورد ادند که ایشان شخصا از هرات اسلحه تهیه کد که نبرد با ساواک شروع شود به خاطر اوردن تریاک که تنها باتریاک زنده بود وهیجده کیلو وز ن کم کرده بود وناراحتی قلبی ایشانشدت پیدا کرده ویک حواس پرتی به ایشان دست داده بود وپسران اصحاب اماده نبرد بودندولی نمیدانم چرا اتفاق نیفتاد مسلم یک رهبر الهی مذهبی اجازه نداده است وایشان یک سفر به کر بلاکرد وداستان جالبی را تعریف میکرددر داخل استانه باشیخی که کنار ایشان نشست- در موردشهادت حضرت نواب صفوی رحمت الله علیه ارتش به شاه هشدار داد که شهادتان بزرگوار بروی سربازان ورده پایئن ارتش تاثیرگذاشته است وفرمانده من درمرکز زرهی به من میگفت انها که افراد بی گناه میکشند باید کشته ضشوند ومابقیه راباید رژیم به مسکوتبعید کند وکشتن انها اثار خطرناکی دارد وبعضی سروانها نخ دادبودند که کر امریکا است- امریکا به ظاهر خیلی دلسور اهل مماشاتاست بقول خودشان کابوی خوش مرام هستند هم میکشند وهم شریف میشود کلمه شریف درعربی به معنای کلانتر هم است درامریکا این کلمه با کمی تغیر تلفظ همان معنای کلانتر میدهد بسیارقلدر هستند وفکر میکنند پس از جنایت میتوانند باتاکتیکی دوباره برسر کار بیایند مانند ویتنام والبته به در ایران هم امریکابه  سیم اخر زده بود-درباره سینما – ابادان تنها جائی درایران بوددرخانه راباز میگذاشتید کوجکتریت دزدی نمیشد وحتی قاب زنی نبود یک دبیری پس از پنج روز به ابادان میامد به او میگفتند رادیکال باز ی موقوفویا به ایشان فلان پست رابدهید ورژیم تصور میکرد که ابادان کمترین حساسیت انقلابی رادارد- وکمترین حساسیت مذهبی همچنین- یک تست انجا میخواست انجام دهد واتفاقا ین تست نشان داد که تاریخ مصرف رژِم تمام شده است- نشانه های بارزی در اش زدن سینمای رکس موجود است که کامل نشلن میدهدجز ساواک هیچکس دیگری نمتواست چنین برنامهای پیاده کند دلیل اش ان است که جناب اقای هویدا فر مودند که عراق بوده است گرچه دراین کانال مجبور شده است که روحانیت باساواک همکاری داشته است بیان کند دربادان بعضی اقوام اعراب به دو شاخه ایرانی وعراقی که رابادان واطراف مرز ودربصره واطراف مرز عراق سکنی دارند وباهم وصلت دارند وساغواک از این موضوع باخبر بود وگاهی ان افرادبرای مدتی به ابادان میامدند وساواک اشراف کامل داشتکه تعداد زیادی از انها درامر سینما واردبودند واین بندگان خدا درسینما میخوابیدند وپول بیمه غیررابه انها نمیداند مدتی بودند وبعد به عراق میرفتند ویا بازنشسته گمرگ عراق بودند وبه چند زبان اشنا بودند وبه ابادان میامدند وبه گمرگ ابادان کک میکردند وبعضا بعضی کالاهارا از کشتی مثیخریدند ودرابادان وعراق میفروختند- ویکی ازانها که بامادوست شده بود قبل تصور میکنم مدیر  کل بازرگانی بصره بود که باسواد کلاس سوم ابتدائی مدیرکلمیشود وچون عاشق درس خواندن بوده است باماشین اداره وکیف ادراه برسرکلاس معمولی چهارم مینشسته است تا دیپلم میگرد وشعری راهم میخواند ودرن سمت هفتادکار یاد میگیرد از جمله موز سبز با پیت وگوگرد تبدیل به موز زرد کند یک جناب عربی کارگاهی درست کرده بود واز ایشان دعوت کرده بود این کاررا به انهایاد دهد-لذا هویدا ا این موضوعات باخبر شده بود وگفته بود یک عراقی درسینما رکس کار میکرده است عامل ساواک عراق بوده است وانرا اتش زده است مردم چون ار کیفیت مسئله اطلاع نداشتند وفکردند مثل بایک بشکه بنزین کارتمام میشده است برای خلاصه چندروز قبل بهمسئل این سینما گیر میدهند که پنجره های هواکش خوب باز وبسته میشود وریس سینما تمام پنجره به سبک مدرن خریداری میکند وسوار میکند وقتیکه این پنجره اها ازامیش کردندهمه انها جوش خورده بود که مسئو.ل سینما ا تعجب مات ومبهوت میشود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نوحه ای سینه زنی عراقی سبک رومانتیک غربی گرفته- مطاب عالی انسانی- با زخمه های غمناک ملکوتی که انسان اروز میکند-شاهد حافظ دوباره زنده شود درباره ان یار شیدای حجازی که طعام اغاز وبه طبابت ختم کردرا زده کند


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0