سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم—امام حسین علیه اسلام هادی من-هستی فریاد وسرزنش ولعنت کرد هرکسظ که امامحسینعلیه السلام را نشناخت-اگر جهان تمام جهالت اش رابرمن فروبریزد- اشکهای من روا است- وقلب من عصاره خونشرابا صدای مهیبی به خرج پرتاب خواهد کرددرغم جانگاه امام حسین علیه السلام اسطورامام حسین علیه السلام وان طفل ششماهه هنوز سبک واسان نشده است-چگونه میشود انرا اسان گرفت-باالهام- ازجناب اقای محمد وجاهت علی شیخ


ارسال شده در توسط علی

-بسم الله الرحمن الرحیم-چالشی باجناب اقای کسروی-تمام کسانی درایران وحتی درجهان اسلام منحرف شدندبعلت انبوده است که مدتی درحوزه ها بودند سپس بسیار سطحی مسائل غربی را فهمیدند- انسان طبیعی- ازمسائل سطحی خوش نمیاید- بدنبال مسائل پیچیده میرود این هم به خاطران استکه روح وعقل ظرفیت قابل ملاحظه دارد بخصوص مسائلی که قابل رویت نباشد باور نمیکند-البته امروزه بشر درک کرده است مسائل ساده میتواند بسیار پیچیده هم باشددرجنگ های امروزی نه تنها زیر دریائی ها وناوها وهواپیماهایجنگی مجبور به جنگ حمله وگریز هستند واین امر بخصوص برای زیر  دریائی ها مداوم هست  وبسیار پیچیده است که خاصیت دفاعی  از کشورخود را ازدست ندهددرجنگهای زمینی هم این چنین است فرض کنید یک نیروی زمینی بخواهد فاصله خوداش را  بادشمن کم کند هر فردی باید سی کیلو فشنگ داشته باشد ودر طول حرکت جاده اصلی را خواهند زد بایدبه کوه بکشد تمام محل استقرار فرمول های خاص دارد وسپس جاده سازی انهم قوانین خاصی دارد واثابت شده است که طول جبهه- باید گسترده واز قوانین کانال سازی موریانه ومورچه استفاده کرد-درعلوم اگر سه هزارجز باید ایجاد کر ددرنظامی حداقل ده بر ابر است – اثبات شده است یک طرح الف برای تکاملاز هشصدقانون جدید استفاده شده است اندکی تغیر داشته است لذا فرض کنیم کوشش زیادی شودبرای انکه اب اسراف نشود- به اینتجه میرسیم- مثلا هفت بار کافی است وهشتبار نیست-جناب میفرماید من پول ابر امیدهیم اسراف اش گردن من- یا انکه بخداوندمن توکل کنید- فوری میفرماید بشریتی که توکل کردپس چرا مشکلاش حل نشد؟؟شیطانرا قبول نمیکند درباره شیطان وامام معصوم هرچه غلو شود کم است بشرطی که رعایت بندگی ومخلوق بشود انرا مسخره میکندکه اگر جناب سلمان رحمت الله علیه مدتیدر شهرانبار حاکم بوده است پس مردم انجا بایدبهترین دکترها وفلیسوفان وجامعه شناسان وتوحید شناسان باشند که همه مردم جهان انگشت بدست درباره انها باحیرت صحبت کند ؟؟ ومانند ان وازطرفی علوم غربی اعجاز کرده استکه پیامبران به گرد-ان نمیرسند- یک دانشجوی ایرانی پیش من امد فرمودند – پرفسور زبان عربی دانشگاه لندن شعرهای فلکوریک پیچیده عربی مثل اب خوردنترجمه میکند قران که سهل است واگر ایشان فرمودند من اعجازی درقران درک نکر دم شماچه میفرمائید بسیارمطالب پچیدهای عدهای حدس زدند در گذشته-که  امروزه اثبات شده است- درحالیکه اثبات غلط بودن یانبود دروحی منزلتا انجا که عقل حکم میکند در سطحی وسیع ملاک است ولی ساده گفتندال بر پیچیدنبودن نیست وصحیح نبودکه دین بسیار پیچیده باشد بلکه تاانجا که ممکن است بایدساده باشد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—جناب اقای ارانی-اسرائیات مدرن-مطالعات ارانی در زمینه علوم طبیعی و تجربه عملی، هسته اولیه تفکر ماتریالیستی را در وی به وجود آورد-؟؟ازقضا--- نشانه های الهی-ماتریالیست رابوجود میاورد-؟؟هیچ قضیه را نمی‌توان عاری از شرایط زمان و مکان و شخص متفکر تحقیق نمود. از طرف دیگر حالت شعور، هوشیاری و دانستن از خود دائمأ تغییر می‌کند. خود اجتماعی من در چند سال پیش با اکنون فرق دارد!!-نفس وذهنیک سری حقایق ثابت دارندکه به انها یقینیات ومطلقیات گفته میشودکه تغیری درانها رخ نمیدهد هرچه زمان میگذرد زمان ماضی دیگر تغیری دران رخ نمیدهد وان خاطرات ثابت هستند- ولی مطالب جدید که میتواندمنشا اثرجدید باشندومطالب نسبی که میتواند متغیر شوند درحالیکه خاطره انها همیشه ثابت است-درک موضوعات متغیر زمانی امکان پذیر استکه ما به قوانین ثابت انها پی ببریم-خودچون رودخانه ایستکه بستر ان را میشناسیم ودریکنقطه معین ابی کهوارد میشودموردشناسی واقع میگر بخاطر همین خصوصیات ثابت خودما همیشه یک هویت داریم وهویت گذشته ما وحال ما واینده ما یکی است وتغیرهویت نمیدهیم-ما یک مسیر را داریم طی میکنیم نه انکه هرلجظه خاص ازنوع شروع به هویت سازی کنیم-«مذهب با آن که حقیقتأ دائمأ در تغییر است، معتقدین و پیشوایان آن، آن را جامد و دائمأ صحیح و لایتغییر می‌دانند. اما مذهب مطابق با معلومات زمان اصلاح می‌گردد؛ ولی دیگر «مذهب اصلاح شده» آخرین درجه ترقی مذهب است. ظهور طبقه روحانیون نیز مانند طبقات دیگر برحسب طبیعت خودِ هیئت جامعه بوده و به مجرد این که تاریخ، وجود آنها را نالازم دانست ضعیف شده و به خودی خود از میان رفته‌اند. عقاید آن‌ها که خود هم مانند عموم معتقد بوده‌اند، عقاید عمومی و مناسب با درجه تمدن زمان بوده‌است. ممالکی که رو به ترقی می‌باشند مذهب را از حکومت جدا می‌نمایند.» (پسیکولوژی ارانی)-مذهب تمام اقلام و مادهدرتغیر نیست ولی مذهب میتواند درحقایق مهمه خود توسط معصومعلیه السلام بسط پیدا کند وبه سمت بینهایت برود- ولی برای رفع احتیاجات- ذات مذهب قدرت بهنیه شدن دارد- وبخصوص درمسائل سکولار بعد عقل ناب راهم میپذیرد-ولی درکلیت اش تفکرات انسانرا اصلاح میکند نه انکه حوداث وشرایط وعلوم بشری مذهب ر ا اصلاح کنند-تاریخ عقلی مداوم بدنبال شارحین وشارعین مذهب راستین میگردد که از تاریکی جهل ونفسبیرون اید وبه انوار حقیقت های تامه برسد- اگرانسان خودرا بدست امواج عصر بسپارد در هرزمانی به سمتی کشیده میشود که هیچگاه به اهداف نجات بخش وکمال افرین واقعی نخواهد رسید-لذا علوم الهی ضعیف وکهنه نمیشوند وچنان درشرایطیظرفیت ثمردهی انهاپایان یابد  وحی جدیدی جای انهارا خواهد گرفت- کسی نمیتواند راه انهاادامه دهد جزانکه به بیراهه میکشاند0-کلمه جامد به معنای انکه ظرفیت زمانی را ازدست بدهد درباره وحی صادق نیست بهترین مثال براساس بیانات علبامهالدهر وشهیرعلم حضرت ایت الل سیدمحمد حسین طباطبائی رحمت الله علیه وحی مانند پوست بدن انسان است که بهترین لباس انسان است بارشد انسان انهم رشد مطلوب خوداش  را دارا است وجایگزین ندارد وبشر سعی میکند لباسی مانندانرا بسازد – کشور هائیکه مذهب را رها کردند وبه پیشرفت نسبی در سکولاریسیم رسیدند ان مذاهب منحط وازدایر ه سود رسانی خارج شده بودند واسارت بار بودند ولی همین کشورهای مترقی دراخلاق ودرک معنویت با ورشکستگی سنگینی ربرو شدند- که ان لذت بودن درد را دارانبودند بلکه پیشرفتهای انها گاهی بیش از ملتهای بدوی برای انها رنج اور شد-

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-ال تطهیر والاطیاب- صنعت مجد اله یکه دراسمان به عظمتترین مخلوق الهی نامیده میشود ودر زمین سرور احسن الخالقین در روی زمین صفحات تاریخی راساخت وپرداختکه حضرت زینب سلام الله علیها در کربلا به شگفتی وحیرت عجیبی دچار کرد که هنوز وهیچگاه درفرق- اعتقادی- تربیتی بشری عاجز از بوجود اوردنش هستند- معاویه اب رابرلشگرعلی علیه السلام بست وحضرت سرچشمه را گرفت واب رابرانهانبست-وامام حسین علیه السلام اب رابه لشگریزید داد وانها اب رابرامام حسینعلیه السلام بستند- وال مکر وخدعه والخسران وشقاوت که مکر معاویه وشقاوت وسنگدلی یزید را اساس حکومت ا ش بود- که حضرت اش از تمام مکر وشقاوت این شجره خبیثه بخوبی مطلع بودومیدانست این ال شقاوت ولو امام علیهالسلام به قدرتهم برسد مداوم اطراف کوفه جنگ افروزی خواهد کرددرست مانند پدر پلیداش-ان حوادث که ایجاد شددر زمین فرونرفتوارد نفوس ها شد تاثیرات شگرف خوداش را گذاشت وارد درس مکتب خانه شد وموردبحث وچالش قرار گرفت ومداوم دامنه ان وسعت وشیوع فراوانی یافت واین درس را داد بهترین بحث های ارشادی واصلاحی- درسی است که از نهضت کبری عاشورا میتوان اموخت هیچ حادثهای مانند کربلا اموزنده برای رسیدن به سعادت واصلاح- انسانی تر وارتقا دهنده تر از ان نیست-درسی که شامل راه رسم سیروحرکت اش وزمان سنجی اش- شانها ونگرانی ها درد هابرای نائل شدن بخواسته  ها ونتایجهاتا به نتجهار زشمن وثمرات دل نشین انرا بدستاورد-حضرت علیه السلام از مدینه جد پرعظمت اش کهخارجشد میدانست نجات اسلام درمقصدی است که به انجا سیر مکند وحسن غایت خواهد داشت وعارف بود که امت فایز خواهند شد پس از شهادت اش حیات دین جداش بوجودمیاید-وموجب تصفیه وپاکی مذهب خواهد شد ومذهب دوباره تاثیر گذارخواهدشد- وقریب اینمضمون فرمودند برما شهادت نوشته شده است  وتخلف ازان فتحی نیست-رضا اللهرضانا اهل البیت نصبر على بلائه فیوفینا اجر الصابرین: الا ومن کان باذلاً فینامهجته وموطناً على لقاء الله نفسه فلیرحل معنا انی راحل مصبحاً ان شاء الله 


ارسال شده در توسط علی

بسم  الله الرحمن الرحیم-درکتاب در دامگه حادثه- بحثی از سفر شاه وهمراه های شاه به رو سیه دارد- علت اختلاف ایران وروسیه بر سر پیمانبغداد بود که بعد به نام پیمان سنتوتبدیل شد- اگر فردی کمی اطلاعات از این پیمان سنتو داشته باشد علت وحشت اقای خرو شجف را درک میکند ومتوجه میشود به راحتی این سنتو میتوانست روسیه را تجزیه کند وارتش تا حتی پنجاه برابر روسیه وبسیار مجهز تر از روسیه وارد کارزار کند- مورد اشتیاق ارتش ایران هم بود دلائل خاصی دارد که این برد نشد گر چه در ان زمان غرب هم مازاد تولید داشت وهم مازاد سرمایه وهم مازاد نیروی انسانی پس به نفع اش بود ولی روسیه درحالیکه ضرر هائی برای ایران داشت منافعی هم داشت از این بحث بگذریم-دراین مهمانی جناب اقای خرشجف برای نطق که بلند شددستور داد یک شیشه ود کا را برایش اوردند- و ودکا را راقل قل ریخت توی لیوان وبه همانراحتی که من وشا اب میخوریم  وودکاررا خورد- ولیوان خالی رابالای کله براق از ته تیغ انداختهاش گرفت وبرگرداند کهمعلومشد حتی یک قطره هم ان باقی نیست وشاه هم چنین کردتنها معنائی که دارد این است که حاضر هستند برای ملت خود سم بخورند یکی رهبر یکی از  قطب ها ودیگری شاه مملکت شیعه- کل جنگ ما باغرب ورزیم منحوس پهلوی بر سرهمین خرافات مدرن بود وسرا ن میز میبایستجزوهای ازقوانین اسلام به حضار میدادند که مشوربات مضر هست وکار شیطان است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-خانم لمپتون ایشان جزو سفارت انگلستا ن درایران بوده است – مسلما دران زمانمذهبی نبوده است-ور ایران بهنظر میرسد گزینشی تحقیق میکرده است  موضوعاتی مانندتحقیقات در باره سلجوقیان وصفوی برای راه گم کردن ایرانیان بوده است درمسائل قبلائل سرحدادت بخصو پاکستان وجنوب مهم بوده است ودرروی ادبیات فارسی وبسیار پنهان درباره مذهب- یکی از شاگردان ایشان در امریکا که بعضی ازانها بورس سازمان دفاع امریکا در ادبیات فارسی داشتند در باره ایشان نوشته است که نمیخواست هوش واستعداد درخشان خوداش را اشکار کند- که نشان میدهد یکفرد تکنیکی است- نه احساسی-نکته جالبی درباره گرامرزبان فارسی گفته است که بهنظر ایشان به مرحله ثبوت رسیده است که تکنیکی نیست- الهامی است- ایشان بعداز انقلاب اسلامی فرموده است که من اول شیفته انقلاب شدم وسپس مایوس شدم—امانکته قابل توجه از ایشان پرسیدند حاظرهستید چادر به سر کنید؟؟!!خیلی سئوال عجیبی است موردی ندارد؟؟ ایشان فرموده است-که فعلا قصدی ندارم؟؟ ایشان بشدت طرح هائی به کلیساداده است وجالب انه فرموده است شاه علاقه به اصلاحات عرضی نداشته است؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نهضت امام حسین علیه السلام چرا سحر الهی دارد- وبقول ان خانم عراقی مارایته الاجمیلا-همین معنی ر ا میدهد- سرتا پا زیبائی سحرانگیز جاذبه فوق البشری داردچون لقا ی الهی که عارف پر میکشد- شخصیتی سرانرادرشناخت دقیق مبدا ومعاد امام حسین علیه السلام میداند-تمام بشریت درشناخت مبدا ومعاد ترکیب حق وباطل کردند وایندو باهم مخلوط شد بخصوص امویان وخداوند منان درطهارت وپاکی نفس شناخته نشدچون یهود هرچه میخواستند میکردند ومیفرمودندعین فرمان الهی است مانند قوم بنی نظیر لذا امام حسین علیه السلام دراوج تنزیه صفات الی حرکت میکند بقول ان خانم حضرت زینب علیها السلام در بارگاه یزید امروز را میدید که هزاران خانم باحجاب کامل  دردست گرفتن جان خود ورها کردن دنیابدون توجه به سختی راههرلحظه ملکوت الهی را میچشد تمام کسانی دراین موکب یعنی خدمت به زوار میکنند هم چنین حالتی رادارا هستند نشانه انتخاب الهی است وبشر عاجز است که چنین انگیزهای رابااین خصوصیات رابوجود اورد-وحدتی که درحدود پنجاه کشور بوجود اورده است از شرق عالم تا غرب عالم بی نظیر  است وبرای اولین بارمعنای امت اسلامی بدرستی تبین میشود- سعادتی که بر اساس عقل است واحساسات سلیم انرا هدایت میکند-افکاری که حیات بخش است- وسرانجام انسان به اطمینان قلبی میرسد وبقول انخانم باز گشتش تشنگی مضاعف ایجاد میکند- وزمان هرگز انرا کهنه وبه فراموشی دچارنخواهد کر د چون بهره اش پایانی ندارد- یک شعار رویائی نیست یک حقیقت ملموس است ودرفرد انقلابی را پایه گذاری میکند- فرهنگ جاهلی همیشه سعی میکندکه به اهدافیکه دوستدارند وبه رغبت های انها توجه کند-ولو همراه ظلم وبغی وجور باشددرحالی که امام حسین علیه السلام برعکس ان حرکت کرد وفرمود من مرگ رجز سعادت حیات با ظالمین جز نکبت نمی بینم-


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99