سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

·       بسم الله الرحمن الرحیم-نظریا ت شخصی است-دیروز سری به یککتابفروشی زدم متاسفاته در تهرانهم کتب فلسفی فیسوفان معاصر هم نیمی اید-کتابفروش جونی بود زرنگ- فرمودند-کتاب های ان ور اب راهم دارم داز جملهکتاب که بعدا متوجه شدم بعضی از انها چاب ایران است-دربین  انها-کتابی بود بنام": در دامگه حادثه’": گفتگوئی با اقای": پرویز ثابتی": است- نسل وان این اقای نمی شناسد-ایشان بعنوان یک مقام امنیتی در تلویزون ظاهر شد-انزمان من هیچگونه تاطدرباره سازمان اطلاعانتی نداشتم مقدتر کمی در ارتش فهمیدم- گروبان من در مرکزی هم از لحاظ اطلاعات وهم ازلخاظ ابهت بیش از ایشان بود- بعد من از بیانات مرحوم عظمت حجت اسلام اثنی عشررحمت الله علیه که متاسفانه اخیر فوت کرده است ومن متوجه نشدم این افراد کهتعدادانها زیاد است و.در تمام سازمانها کاشته شدند وگست کلیدی داشتندوهمه بیشتر انها دیپلم بودند وپول وریاست درانها دراختیاربودند وچه نکردند بقول ایشان بنام ":باند خانم اشرف:" مینامید وباتمام انها مبارزه میکرد- به جرئت میتوان بگویم کهانقلاب درشیراز اثر این هتا ب.ود که یک نوع دهن کجی به شیراز بود-بخصوشهردار شیراز که به پنجم دبیرستان شهرداذ شیراز شد سروصدا زیاَدکه به بچه های کم بادیپلم  گست ریاست بدهید و دانشجواین دانشگاه شیراز اقای حجت اسلام مرحوم اثنا عشری-سنگ تمام گذاشتند ودرجلسات ماه محرم ایشان شرکت میکردند وقتیکه ایشان وارداین مکسائل میشد که قبلا ذجناب ارجع به یزید درهمین موارد صحبت کشافی کرده بود وبا اینها مقایسه میکرد مداوم- حسین- حسین یکردند وسینه میزدند- وبعد بیرون از منزل میامدند د جناب سرهنگ درماشین جیپ نظامیکهخوداش راننده بود وسه سربازهمراه اوبود کنار این دانشجویان قرار نمیگرفت- وجیپ های دیگر اطراف خانه رادور میزدند – وجوانان حسین – حسین میکردند سه نفر بهانها ملحق میشدندوتماشاچی زیادبود ودرهمین اثنا ماشین اتش نشانی میامد وجوانان یکدفعه میگفتند –مرگ بر شهردار زنده باد اثناعشر- جناب سرهنگ با سرعت از جیپ بیرون میامد وباجوب تعلیمی انهارا میزد وسربازان سعی میکردند انهارا دستگیر کنند ولی نمیتوانستند انهارا دستگیر کنند وانها فرار میکردند وچند قدم بالا تر شروع  میشد- وماشین اتشنشانی اب ولرم با رنگ سرخ میپاشید – ریو ماشین نظامی میامد هرکس که رنگ سرخ داشت باخود به بازداشتگاه میبرد ومابقیه ماجرا-سازمان های اطلاعاتیدر غارب وشرق پیشتاز علوم انسانی هستند بعنوان مثال مردم روسیه بهتر از کار شناسان خودشان میبشناسند- بقول استاددرچهان سوم سازمان های اطلا عاتی فقط نظامی وسیاسی- وطرفدار رژیم هستند وکمک به پلیس وارتش میکنند درحالیکهدر غرب علوم انسانی به همان اندازه نظامی مهم است که میبایست تغیرات لازم درافکار کشورهای موردهدف ایجاد کنند—ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99