سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- تاریخ تکرار میشودعلی علیه السلام شاهد عقل وحی- تیغ بران برهان پیامبراکرم صلوالته علیهواله والسلم درمقابل سا سیت های احمقانه پروسوسه شیطانی که خودر چون غول نشان میدادند –قریش ویهود که سرانجام به چاه ویل رهسپار شدن وهروز ر برای اسلام عاشورا ساختند با ردیگر درحل شکل گیری است-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-مشکل داخلی ویاخارجی – مشکلات علت ان درونی است- حل انها بامهارت های خاصی قابل حل است- ولی مشکلات خارجی حل ان زمانی است گه از خارج حل شود- بعنوان مثال تحقیقات خارجیان نشان میدهد- که درزمان صفوی سه سئوال مطرح بود- 1- چطور تیمور دریک کشور کوچگی چنین ارتش نیرومندی راایجاد کرده است وایران صفوی نمیتواند چنین ارتشی را تدارک کند .ودر زمان سلجوقیان قدرتی نبودکه بتواند به ایران نگاه چپ کند- ودر سلجوقیان به مشکلات مردم توجه میشد امروز کسی- بدادمردم نمیرسد ومردم اواره بیابان ها شد ودرهر ز مستان جمعیت مردم نصف میشدند-که میبایست کوچ میکردند وبه سرزمین های گرم میرفتند وسوم اینهمه نزاغ بین مردم داریم-  در ان زمان نبود-حکومت بلد نبود تاکتیک های مهار رابکارببرد- مداوم مردمرا تشویقکند که بدادمردم برسند- ارتشی تهیه کند وبه جنگ تیمور بروند و گوشمالی درست وحسابی به انها بدهد لذا گفتند مانه این حکومت راقبول داریم ونه این روحانیت را قبول داریم- ولی سنی هم نمیشویم- فقط امام حسین علیه السلام راقبول داریم وجز نماز وروزه به هیج حکمی عمل نمی کنیم ومورد غضب خداوند  واقع شدبم این همه زجر برای شیعه کشیدم- لذا مردم را رها کردند وجنایات وفساد زیادی ایجاد کردند- ولی کم کم به راه امدند وتنها تاکتیک این بود که این انها که به ایران حمله کردند- قوم یاجوج .ماجوج هستند عن القریب امام ز مان صلواته الله علیه والسلم ظهور خواهند کرد-ولی پس از مدتی کم کم پی به اشتباه خود بردند- چون مشکل داخلی بوداما مشکل خارجی تا خارج تغیر عقیده ندهد وبه اشتباه خود اقرار نکند وعوامل محکمی در داخل داشته باشد حل ان مشکل امکان پذیر نیست- مانند بی حجابی حقوق بشر ومانند ان-در دانشگاه لندن یکدانشجوی ایرانی نزد من امد وگفت از استادات این سئوال بکن وجوابش به من بگو- من سئوال وجوابش به ایشان گفتم ایشان فرمودند جواب این سئوال من فقط همین است ومن همیشه انرادرکانون توجه خواهم داشت—خوب به تاکتیک امام راحل عظیم الشان رحمت الله علیه وجضرت شهیدایت الله دستغیب رحمت الله علیه دقت کنید هر تاکتیک غرب زد یک تاکتیک محکمتر جواب گرفت-حضرت عظمت ایت الله دستغیب سلام الله علیه-امریکارا کافر –عرق خور کافر حربی اشغال گر ومستکبر –حقوق بشراش توی سرش بخورد- ومداوم برای مردم دلسوزی میکرد-حال مشکلات شاه نادان وکشور اذربا یجان وترکیه ریشه اش داخلی نیست وخارجی است وانعطاف ها تاکتیکی است ولذا باید بقول امام راحل علیه السلام هرچه فریاد باید زد برسر امریکا باید زد وبرای انها خط ونشان کشید دراینترنت حواندم مردم امریکاهائی گفتند تا مافیا هست درامریکا از عدالت خبری نخواهدبود-


ارسال شده در توسط علی

·          بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- دراخباربود که کشور اذربایجان وارد منازعه با ارمنستان شده است دوکشورکهن باسابقه درخشان تمدن کهن نمی بایست مسائلی حل نشدنی درانها باشد- گرچه بودجه دومیلیارد دولاری اذربایجان که برای انکشورسنگین است ومورد لزوم مصارف بسیار حیاتی که اگر بداد-ان نرسند بحران رابوجود خواهد اورد برای جنگ  بودجه زیادی نیست بعنوان مثال برای حفظ پل های استراتژیکدرمقابل میگ های بیست وسه به بالا برای خلبانهای معمولی نه کامراد 110 بدون هزینه نجومی کاری از پیش نخواهد رفت وزدن انها بسیار اسان است ومشکلات عظیمی برای مردم وحتی ارتش ایجاد میکند – اگر یکمسئله حل نشود غرب مسائل دیگری راایجاد میکند- ومداوم مملکت به سمت وابستگی فرو خواهد رفت .وسرانجام با دیکتاوری خشن باید مهار کرد-وجهان سوم وبخصوص اخلاق ایرانی غیر قابل اعتماد وکنترول است-درنتجه غرب خداحافظی بااذربایجان خواهد کردد-اما جنگ باایران اگر هر پنچ دقیقه بیست موشک بالاستیک در ده کیلومتر بزند- ومهمات دیگر درحالی حنگ است شهرهای اذربایجان دربخش های دیگری یکی بعداز دیگری محاصره خواهد شد ومیگهای بالای سی سه بکار گرفته خواهدشدراه عقلانی وحتی شما از اساتید دانشگاه لندن سئوال کنید خواهند گفت روسیه وایران بنفع شما است نه غرب- واینراهم بدانید که سرعت یشرفت ایران حداقل پنچ برابر شمادر روز است--


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- تحلیلی ازکتاب در دامگه حادثه": بامختصر  خواندن بخش مختصری از اول واخر کتاب مسائل برای من تصور میکنم روشن شد-نیازی نیست که تک تک جملات ایشان رامن جواب بدهم نمونه ایشان اقای حمید قحطبه ریس هارون الرشیدعلیه العنت ست-ایشان- اقای پرویز نه چنان باهوش است که دردبیرستان درک میکرده است که بعضی مطالب مانند انکه جناب مصدق دربعضی موارد برخلاف قانون اساسی کرده است یاجناب رزم را که مخالفت با ملی شدن نفت داشت است-بحثی نمی کند گهایشان موافقت ملی شدن نفت بوده است ؟-فردی صالخ وخمتگذار بوده اسثت وجناب مصدق تمام کار ها ی اش عوام فربیی بوده است وبرخلاف قانون اساسی بوده است و ایشان بفدری تیز بین بوده است که درک میکرده است- جنالب مظفر بقائی فقط شعار میدهد دولی عجیب است که دکتر باهری را تشخیص ندادیدعلتی که چناب مظفر بقائی را تشحیص دادید ان بود که چون جمهوری اسلامیماهیت ایشان را لبرملا کرد شما چهل سال چله نشستید تانقاطصعف ایران رابدست اورید وسپس درمقایسه مسخره با رژیم پهلوی خودتان را تبربه کنید-انشاالله منبعداز خدمات جناب سرلشگرطوفانیان مسول خریدارتش خواهم نوشت که با شش میلیارد دلاری که دربانک راکفلرها برای خرید لوازم ارتش که خورد خورذد بخرند چه میکرده است گه نصف سود مال راکفلر بوده است ونصف سود مال شاه بوده است تا جدودی اسراران فاش شد شایعه که کار انگستان وپخش در ایران کار یهودیان وکمونیست هابوده استدرحالیکه کار ایت الله مرحوم جناب عظمت محمدتقی جعفری رحمت الله علیه وسپس روحانیت فارس سپس اصفهان وسپس روحانیت تهران وسپس سراسر یران-روسها گفتند یک قطعه در امریکتا پانزده دلار بوده اسا انرابه ایران پنچاه وپنچ دلار فروخحته شده است ریس دانشکده نظامی امریکا به جناب سرهنگ فرموده است ازما سئوال شد که این قطعه چند به ایران برفروشیم ما گفتیم حداکثر بیست وپنچ دلار ولی مافیای بیشرم پنچاه وپنچ دلار فروختند که پانزده دلار به چیب راکفلرمیرفته وبیست وپنج دلاربه جیب شاه میرفته است-من خیلی تعجب میکنم- که شمتا باان حدتی کم مخالف مذهب هستید؟ که اینقدر هم کودن نیستید-! رشته حقوق ر ا انتخاب کردید که سرتا پا مذهبی است  میتوانستید علوم سیاسی بخوانید ویا جامعه شناسی سیاسی بخوانید همانطور که فرمودید به ان نیاز داشتید؟؟ همچنان که به فقه وهابیت نیاز داشته اید- ولی غرض بحث شما تفسیر هائی از قران  مجید که قران فقط برای اعراب عربستان امده است واین سئوال به ذهن شما خظور نکر د اینهمه جهاد اعراب برای چه بوده است؟ من درکتابی خواندم که اعراب فرمودند جهادرا بخصوص باایرانیان  باید قطع کنیم زیرا نسل سنی از اعراب باقی نمی ماند وتنها اعراب شیعه ز نده خواهند بود—اما جواب- ایه اول شما- قران میفر  ماید قریب به این مضمون –ما برای هر قومی پیامبری که بزبان ان قوم صحبت کند فرستادیم- علت این است کم کم زم زمه کردند این دین مسشکل است جهنمدارد وقوانین سخت دارد ومااین دین نمیخواهیم-مثلا ازدیت های دیگر ساده تر است بهره میگیریم- وبعد از مدتگفتند این دین بدرد عجم میخورد-ایه امد که این قران بزبان فصیحح عربی است واگر انرابرای مردمی که عربی نمیدانند نازل میکردیم- محال بود انرا که انرابفهمند وه به ان ایمان اورند- از کلمه قوما به هیبچ وجه مستفاد شود فقط قوم حصرت رسول اکرم صلوته الله علیه واله والسلم شود ودلیل نمیشود جون در گذشته پیامبران برای قوم خودامدند این قانون همیشگی باشد- ایات متعدد وازهمه مهمتر احادیث فراوان دال برجهانی بودن دین اسلام ست که مسلم کسانی قرانرا در مرحله درک میکردند به زبان عربی مسلط  واز همه مهمتر این شک وشبهه گه سلمان فارسی قران را بفارسی نوشته است- وسپس به عربی ترجمه شده است ویاجن گفته است  وسپس به زبان فصیح عربی تبدیل شده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-می وزداز چنین نسیم بهشت- هان بنوشیم دم به دم می ناب –عزم دیدار تودارد جان برلب امده – باز گردد یابر اید چیست فرمان شما-پیامبرشناسی-وحی شناسی پیامبر شناسی های گم نام کار سختی نیست—یکدانشجوی دخترپزشکی دانشگاه لندن متوجه میشود که چهاردستور پزشکیدر دین بودای نپال با پچیده ترین کشفیات پزشکی غرب یکی است.ولی کتابی که درباره علوم دین بودائینپال نوشته شده اسنت همه را تحربف کرده اند-ایشان به نپال میرودودر بیمارستانی که ریس ان یک دکتر که متخصص انگلیسسی بوده است مشغول کار میَئد وجریان رابه ایشان میگوید- ایشان مطالب ایشان را تائید میکند ومیگوید ومن وطالب بیشتری راهم درک کردم که جزوات انرا به شما میدهم- ایبشان میفرماید پس چرادرباره کتبی که درانگلستان نوشته میشود ساکت بودید؟؟- ایشان جواب میدهد من میخواهم یک کتاب کامل بنویسم-جز چز وشتن فایده ندارد- انخانم نامه ای به ناشران کتاب مینویسد که نامه را به نویسنده بدهد و در ان نامه مطالب رامینویسد ومیگوید کتاب راتصحیح کن و از مردم عذر خواهی کن واز مردم عذر خواهی کن ایشان بعضی را تصحیح میکند؟؟!!ایشان متوجه میشود حقایق را افراد نادان تحریف کردند وپس از سعی فراوان چهار کتاب اصیل بدست میاورد که بخشی از دین ایشان میشود وبعض            هم از مسیحیت وبعضی هم بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-می وزداز چنین نسیم بهشت- هان بنوشیم دم به دم می ناب –عزم دیدار تودارد جان برلب امده – باز گردد یابر اید چیست فرمان شما-پیامبرشناسی-وحی شناسی پیامبر شناسی های گم نام کار سختی نیست—یکدانشجوی دخترپزشکی دانشگاه لندن متوجه میشود که چهاردستور پزشکیدر دین بودای نپال با پچیده ترین کشفیات پزشکی غرب یکی است.ولی کتابی که درباره علوم دین بودائینپال نوشته شده اسنت همه را تحربف کرده اند-ایشان به نپال میرودودر بیمارستانی که ریس ان یک دکتر که متخصص انگلیسسی بوده است مشغول کار میَئد وجریان رابه ایشان میگوید- ایشان مطالب ایشان را تائید میکند ومیگوید ومن وطالب بیشتری راهم درک کردم که جزوات انرا به شما میدهم- ایبشان میفرماید پس چرادرباره کتبی که درانگلستان نوشته میشود ساکت بودید؟؟- ایشان جواب میدهد من میخواهم یک کتاب کامل بنویسم-جز چز وشتن فایده ندارد- انخانم نامه ای به ناشران کتاب مینویسد که نامه را به نویسنده بدهد و در ان نامه مطالب رامینویسد ومیگوید کتاب راتصحیح کن و از مردم عذر خواهی کن واز مردم عذر خواهی کن ایشان بعضی را تصحیح میکند؟؟!!ایشان متوجه میشود حقایق را افراد نادان از علم سکولار غرب یادگیری مطالب ایشان چهار سال فشرده لازم دارد-در تحقیق من در تمدن اموزشی چین درقرون وسطی- شخص بسیار شاخص است کهدشمنان زیادی پیدا میکند ایشان استادیک دانشگاه کوچک است- کلاس استاد درسکوی برجسته مینشسته است وشا گر دان در سطح پایین تر- استادسعی میکرده است که باجذبه باشد ونفس درسینه ها حبس میشده است وحق سئوال نداشتندو یا بسیار محدود بوده است- ایشان پائین مینشسته است و بسیار خنده رو بوده است- وبیشتر اوقات که هوا خوب بوده است- کنار دیوار ودرختانگه بچه ها روی صندلی باشندوبه دیوار وویا درخت تکیه بدهند- ضمن درس به اخلاق توجه زیادی داشته استکهدرست برخلاف اخلاق چین بوده است- تمام عهلومی که تدریس کرده است منحصربفرد است که استاید میگفتند به هیج وجه الهام الی نیست وبلکه الهام شیاطین است ویا ازخوداش دراورده است وبه شاگردان خود میگفتند که باانهاتماس نداشته باشید- ایشان فرموده است   با تحقیق نمیتوان با گیاه داروئی رسید- بایداسامی انهارابدانید ومن اسامی نشانه انهاراخواهم گفت اولین انها همین درختی است من به اوتکیه دادم ومابقیه رات درسراسرچین ادرس میدهد ولی از میزان واندازه بحثی نیامده است ولی تمام تادرس ها درست بوده اسنتد پس از پنچاه اسل دران محل ریشه ان دین واخلاق زده میشود ودریک  استان میانه چین تا یکصد وپنچاه سال ادامه پیدا میکند وانجاهم سرانجام ریشه ان اخلاق زده میشود


ارسال شده در توسط علی
[ نظر]

بسم الله الرحمن الرجیم-نظریات شخصی است- رهبر معظم رحمتالله غلیه والسلم- بدرستی کشور لیبی رابعنوان مثال اوردند- دولت وجزب های واسطه میفرمایند ما سکولارهستیم بدون دستور امریکا اب نمیخوریم چون چیزی بلدنیستیم؟؟- طرفداران قذافی میگویند قذافی هم همین را میگفت پس چرا اورا کشتید و ما فدرال میخواهیم که نیمه مستقل باشد- گروه ها ی جدید هم بوچود امده است مانند طالبان وداعش که بزودی جبل انها به کجا وصل است مشحص میشود- تا حدودی دلائل ان مشخص است- اخیرا در کانال پرس-تی-0وی ایران بیان کرد که برای اقای بورقبه- اولین ریس مهور تونس فوت کرده است اول جاسوس المانها بود وسپس چاسوس فرانسه و انگلستان روزه رابرای کار گران ممنوع کرد وزمانی که روس ها فضما نورد به اسمان فرستادند ایشان فرمودند اینکه مابگو.یم خداوند در اسمان است دروغ است وفضا نوردان روسی خدا را در اسمان ملاقات نکردند وتمام فساد غربی رادرتونس قانونی کرد وخیلی از مسلمان رادیکال یاکشت و یا زندانی کرد صد رجمت به رضا شاه اخیرا تبدیل به امام زاده ده شده است- انجا میروندو فاتجه میخوانند-یکمچله اسلامی-سیاسیدر لندن توسط پاکستانی ها منتشر میشد تیراژان بین پانصدتا پنچ هزاربود از چهارده امه به بروزنامه امده بود- ده نفر نوشته بودندکه اولویت اول ما-سکس است-لطفا سکس حلالرادرانگستان برای ما روشن کنید و راه های علمی انرا بیان کنید- یکی نوشته بود شما حقایقراتحریف میکنید-دیگری مطالب شما پیش پا افتاده است ویکی مطالب جدید لبگوید- ویکی هم تعریف کرده بود-کسی نیست که دراین باره تحقیق کند-اخیرا خواندم قوام السلطنه- بیسمارک ایران است؟؟ عجب- بیسمارک المان را المان کرد-سیاست مدار بایدراه پیشرفت رابه جامعه نشان دهد-دولت وملت دررسیدن به ان اهداف کمک کند- تاحدودی امیر کبیر وسپس جضرت مدرس رحمتالله علیه والسلم وجناب دکتر مصدق بود-خیلی عچیب مانی بوده اسیاست زمانیر که اقای قوام السلطنه در فرانسه سیاست میخواند-زمانی بوده است کههرکس از خانه قهر میکرد تز سیاسی-میداداز بقال- چغال حتی فوق د یپلم های سیاسی- مهمترین تز سیاسیمتعلق به اندلس بود خیلی زود فهمیدند که بایدانها بهنجوی بنویسند که غیر عقلانی باشد یک نهضت بزرگ بوچود امد تمام ایدولوژی شرق وغیراز جوزه مسیجیت غربی غیر عقلانی کنندوسپس بگویند+ ما فرزندان دلیل هستیم": اگرجناب قوام السلطنه- عربی بلد بودودر احادیث شیعه کار کرده بود- به فرانسه میرفت واستادانان میشد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب پرفسورنادر انتصار-من تصور میکنم مثل بسیاری دیگرکه درغرب بودند- شماراهم فریب دادند- ول یک کارشناس برچسته وزرات دارائی- درباره باند خانم اشرف فرمودند این نمونه ای ا ز سیاست- بی پدر ومادر امریکا است-یک سیاست دغل شلول بند تکزاسی -صد رحمت به سیاست انگلستان-مسله بهائیت ایشان دقیقا انها نقش خوارج وبنی امیه رابازی میگردند-بخصوص در غرب نمیشد بهانها گفت بالی چشم شما ابرو استدر دانشگاهای امریکائی گروه تدریس دین بهایت راه انداخته بودند- به جناب پرفسور رشته مهندسی بهائی فرموده بودند که علمی ترین دین بهائی است- ومن همان زمان فهمیدم- خداوندمنان مسائلی برای امریکابوجود میاورد که دهنش را بزند تا حالش بیاید درست امام راحل عظیم الشان رحمت الله علیهد فهمید قضیه عثمان ومعاویه وعایشه وطلحه وزبیر است—جناب ساواک طرحهائی- پیاده کرد- گهدرسطح سازمانهای مخوف بی نظیر است ویا کم نظیر است- بعداز پانزده خرداد- مردم را ازمسلمانان ترسانده بود به جواان بانمد ساواک کهبعد خواهم گفت چگونه انهارابه دام می انداخت واز انها عوامل میساخت- هر مذهبی که میبنید به ان باصدای بلند بخندید—تمام طرحی که ایشان داده است- متانند بستن سفارت امکریکا وانگلستان بیرون کردن خبرنگار –بی بی سی- تماما جزو طرح انگلستان و امریکا تا مردم ایران عصبانیر کند ومردم وارد مبارزه-شوند که نیازی زدیگرنبود- من بایک راوی ی واسطه انهم جناب اقای کریمی استوار نابغه ارتش از مادر ملکه به ایشان گفتهبود دوپسرمن ناخلف بار امدند- بخصوص شاپور غلامرضا وهردو دستئور از شخصی بنام فاضلی(اگردرست به یاد اورده باشم)- میگیر که سرانجام- تخت وتاج را ازدست خواهند داد- اخیرا یک- سیاست مدارامریکائی گفته است- تمام کارهای شاه بدستور من بوده است- ما به پول زیاد نیاز داشتیم وشاه راقربانی کردیم- عرب میدانست با رهبری امام عظیم الشان پیروزی قطعی است ولی میخواست که این پیروز ی با شکست فاحش کمونیست ها ربروشود- زیرا ایران بقول شاه  ایرانستان میشد بیرون امدن ایران از چنگ- کمونیست مشگل میشد وضربه سختی هم به پرستیژ غرب  میخورد – لذا- توسط ساواک کمونیست ساخته میشد ودستگیر میشد وبغضی از نخبه های انهتا دوباره عامل میشدند- تا روسها فریب بخورند- اما درباره بازی امریکا باهم – زمانی که اکمریکائی ها درایران زیاد چپاول میکردند- وروسها مقداری ازانرافاش میکردند- انگلیسی هه اسرائی از چپاول امریکا فاش میکردند وامریکارا سرزنش میکردند وحتی درامریکا درنیویورک سازمانی دارند مخصوص همین کار- تا اثر صدای مسکو را خنثی کنند- وافراد ساده خوش  فریب بخوردند وزمانی که انگلستان چپاول میبکرد-کار برعکس میشد-ادامه دار


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99