سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- هوش ملت- بعداز حادثه مولمه 17 شهریور که روحیات پائین امد قرار بر ان شد یک سری کارهای نیمه جهادی صورت بگیرد تا روحیات بالا بیاید- اولین طرح تظاهرات دائم درجلوی زندان عادل اباد بود که برای ازادی زندانیان سیاسی انچام میگرفت زیرا این خطر احساس میشد که رژیم دراخرین لحظه برای تسلیم حداقل افراد سرشناس را شهید کند واصناف باید مداوم اعلامیه بدهند ونمایده انها در جلوی زندان باشد وزندان را ازلحاظ خوراک وپوشاک دیگر مایحتاج اداره کند وهمچنین خانواده انانرا وهرکس سرپیچی کرد نامهاش رابه مردم بگویند تا ازنها خرید شود واحتمالا یک تنبیه کوچگ هم بشوند این بیشتر برای ترساندن رژیم بود تا علکسالعمل حادی انجام ندهند ما توی این فکر بودیم چه بکنیم-نزدیک ظهر من از کنار مرکز ستاد ارتش سوم که درگوشه میدان ستاد0 امام حسین علیه السلام) هست عبور میکردم دیدم داخل محوطه ستادپایه سکوی مجسمه شاه رنگ زدند ومجسمه نیست وروی ان سکوی یک سنگ مرمر زیبائی انداخته بودند واین مجسمه خاطراتاش گفتنی است بت بزرگ شیراز بود روز تولد شاه افرادبسیار سرشناس میرفتند انکه ازهمه مهمنر بود از پلکانبالا میرفت دست گل گردن شاه میانداخت وشاه میبوسید ودیگران پای مجسمه یا ردیف اول یا ردیف دوم بودند که دسته گل بگذارند محصوص خانم ها که پارتی بازی شده وهمیشه نوبت یک خانم خاص که دست گل روی گردن شاه میگذارد وحتی گریه میکردند ومن ازدور تماشا میکردم- ان روز من به حافظه ام شک کردم ازسرباز دیپلمه وظیفه سئوال کردم اینجا یک مجسمه نبود گفت بله بود گفتم بچه های انرا چگونه پائین اوردند؟ ایشان گفت ماخودمان انرا پائین اوردیم مشخص است رنگ زدیم وسنگ انداخته ایم گفتم کی این رانجام دادهاید گفت دیشب گفتم پس ستاد هم با مردم است ؟ گفت نه دیروز صبح فردی زنگ زد .گفت ما به تمام وسایل مجهز هستیم ودینامیت زیادی داریم وشب برای پائین کشیدن مجسمه اقدام میکنیم و.تعداد ما به حد کافی است وهرکس مانع ما شود خود داند وفرمانده فرمودند این کار نکنید وما خودمان امشب این کاراخواهیم کرد من خیلی تعجب کردم بعد متوجه شدم که مقدار زیادی دینامیت دریک مرکز مهمات گم شده است که بعدا پیدا شد عدهای زرنگ به فکر افتادند که یک حیله برنیم شاید گرفت وچنین وانمود کردند که از واحدها مسلسل سبک وسنگین وموشک انداز کش رفتند تعداد 500 نفراماده حمله هستند وگفتند چرا تعداد زیادی سرباز وافسر بی گناه کشته شوند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- هشدار به غرب-ایه قران – که مضمون ان این است که ای اعراب مسلمان چناچه پرچم اسلام راروی زمین بیاندازید من قومی را بر میانگیزم که این پرچم را بلند خواهند کرد وبقول استاد رجائی این ایه هم هشدار میدهد وهم تحقیر میکند برای اعراب ان زمان وجهه خاص است وبرای شما وجهه عام است لطفا در راه ایجاد امت واحده چوب لای چرخ این حرکت نگذارید که اگر بکنید فاتحه شماسریع خوانده خواهد شد- ایران جای زیاد مناسبی برای اعراب بود وجاهای بسیار بهتر ومتعدل بهتری وجود داشت ولی بالاترین تمدن راداشت پس ار فتح ایران ارتش مسلمانان دوپیام داشتند یکی انکه طاغوت برشما حاکم است که باید کنار برود که ایرانیان به سرعت انرا پذیرفتند ودوم تغیر دین بود که کاری بس در ذاتاش مشگل است بخصوص که در استان فارس وکرمان مداوم زرتشتیان متعصب بااین شعار که اهورامزدا به زودی اتش خواهد فرستاد وشمارانابود میکند مگرانکه توبه کنید ومداوم اعراب را میکشتند وکشتن اعراب تقریبا همه جا شروع شد- ولی ایرانیان فرهیخته به نزد حضرت علی علیه السام رفتند ومیدانستند که ایشان هم فارسی رابه خوبی صحبت میکند بطوریکه که درزمانیکه ایشان صحبت میکردند هم قانع میشدند وهم بوجود میامدند وهم گریه میکردند وبه اعتمال بسیار زیاد جای انها را دربهشت نشان میدادند-


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99