سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

  بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه سرکوب غیر دمکراتیک خواهان حجاب دانش اموزان درباکو-هیچ کس درعالم به اندازه امام الخمینی رحمت الله علیه از امریکا ندارد وشواهد تاریخی بخوبی این مهم را رابه اثبات میرساند- اولا سرخداوند را نمیشود کلاه گذاشت هم ادعای اسلام بسیار مترقی کرد وهم با قوانین قرانی معارضه نمود اصطلاحات سکولاریسم ودمکراسی ومانند ان امروزه اصطلاحات علم سیاست است که ازقوانین علمی خاصی برخوردار میشوند وقبل ازان میبایست نظریه علمای اعلام اسلامی درتعریف دقیق ان که دقیقترین تعاریف علمی خواهد بود جویاشد کشور اذربایجان دارای یک پیشینه تاریخی اسلامی است که غرب فاقد ان است وسالها باید دراین راستا غرب کار کند تا به ان برسد- غرب جدید دست به اغتشاش وهجمه جدید فرهنگی از نوع نرم افزاری ایذائی بر علیه اسلام وکشورهای پیشرو اسلامی را شروع کرده است تا بعدابا پیوست انها به هم یک طوفان سیاسی ایجاد کند بهترین حربه امروزه مسئله حجاب است که درلبنان -ترکیه مصر وغیره کشورهای اورپائئ واغاز کرده است که تصور میکرد سیلی بوجود میاورد ولی تا امروز به حول الهی دروضعیت کف است- موقعیت ژئو- استراتژیک کشور اذربایجان برای غرب بسیار مهم است وبهیچ وضع غرب بدنبال ارامش وثبات منطقه نیست این را اسناد ساواک وسیاستهائی که تا امروز دنبال کرده است نشان میدهد چون از دورمیدان خارج خواهد شد- ارامش راهمانطور که خداوند جل وجلاله الشریف میفرماید کلید مهمی است که تنها در دست خداونداست- وسکولار واقعی ودمکراسی واقعی که امریکا بدنبال نیست طرفین رای وجود خواهند داشت هم طرفدار حجاب وهم مخالف حجاب واگر یک طرفه شد دیکتاتوری است نه ازادی واستقلال البته مسائل زیادی است که امریکا محتاج اذربایجان است قوانین حقوق بشر بقول حضرت مرحوم ایتاالله معرفت رحمت الله علیه یکموضوع علمی دقیق مانند علوم ریاضی است با رای گیری سیاسی نمیشود ان را تبین کرد- مهندسی قدرت سازی برای ثبات وارامش ووحدت اصلا امریکائی ازان بوئی نبردند ئدرست درجهت خلاف ان مهارت کامل دارند واین هم مسئله بسیار دقیقی است که ائمه اطهار علیم اسلام انرا فقط درحیطه وقلموری شخص خودشان میدانند- وفقط در مسیر صراط المستقیم قابل استحصال است ئر گذشته تجربه شده است در اینده هم تجربه خواهد شد الگوی منطقه ای باید باهمکاری کشورهای منطقه بعلاوه ترکیه بوجود بیاید که غرب سخت مخالف ان است وارد کردن مسئله هستهای درفاکتور ثبات منطقه از شیطنت های امریکا است با ایجاد برق اتمی فراوان مسلما درثبات منطقهای نقش سازندهاش را نشان خواهد داد گرچه امریکا به ظاهر وبا بی طرف بودن اذربایجان درچالش بین امریکا وایران را میپذیرد ولی درباطن با دادن امیتازات مالی میکوشد که اذربایجان وارد این کمربند حفاظتی دور ایران را بکند که فقط همین را بلد است- وباید دانست بین حق وباطل شق دیگری موجود نیست امریکا خود بزرگترین سازنده جنایگران تاریخ بوده است وامروزه هم صادر میکند خوب است امریکا هنرمندی وهوش زیرکانهاش را اول درامریکای لاتین نشاان دهد وسپس به منطقه بسیار حساس ودشوار وارد شود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانه مقاله سر دبیر روزنامه کریستیچین مانیتورامریکائی- بخش دوم- روزنامه مزبور انتخابات ایران یک انتخابات فریب قلم داد کرده است که باعث شکافدر حکومت دیکاتوریاسلامی ایران شده است؟ که درنتجه ان قدرت حمایت ایران را ازترویست ها کم توان گردیده است- اگر بخواهم این اتهامات راپاسخ بدهم مثنوی وهفتاد من کاغذ میشود- اسناد ساواک ولانه جاسوسی وبخوبی روشن میکند چه کسی فریب کار است وچه کسی تروریست است-وهنوز ذره ای از اسرار های جنایت بار شما در ایران فاش نشده است ان بدبخت فلک زده شاه طبق بخشنامه سری شماره چهار نیروی هوائی دستور میدهد که بخلاف دستورات سابق امریکا درنیروی هوائی بایدافراد نیروی هوائی از افرادی باشند که دارا ی خانواده معتبر وبا ارزش فرهنگی واز شهر های بزرگ باشند ودردرچه دوم دارای استعداد هوش باشند درست مانند امریکا ولی به نظر میرسدبعد ازچهارده خرداد دستور امریکا محرمانه این بوداست افرادی که هیچگونه بینش سیاسی نداشته باشند وبله سادگی هم بدست نیاورنند واز دهات کوچک باشند وسربازانی مطیع باشند که هرفرمان سخیفی را به راحتی به ان عمل کنند وانرا مناسب با مقتضیات انروز ایران توجیه میکنند که دربین مادران خلبانان چند دوره قبل به غربتی های شراب خوار مشهور شده بودند وبین انان واین خلبانان جوان درگیری لفظی شدیدی رخ میداد- ودر مرکز زرهی دستورات جدیدی داده بودند که میبایست به هرنحوکه شده به هرقیمت اقتدار ارتش حفظ شودلو حق با مردم عادی باشد- ابروی ارتش ایران در ظفار وبا حمایت از هایله سلا سی از میان رفت وسازمان ساواک با حمایت از اسرائیل وامریکا وانگلستان هم ارزشهای معنوی ایران به باد فنا رفت وتمام این اقدامات به دستورغرب بخصوص امریکا وانگلستان بود که ایرانیان قربانیان منافع انها میشدند- تمام روزنه ها بسته بودند وتنها روزنه برای درک حقایق وانتشار حقایق مساجد بود که بدنبال حداقل به سکوت کشاندن ان بودند عقب ماندگی ایرانیان هم مسئول مستقیماش امریکا وانگلستان بود میکروسک های قوی را به دانشکده پزشکی شیراز نفروختندتا بخش خصوصی انرا خریداری کند وبسیار مسائل دیگر وبخوبی هم میدانستند که حرکت مردمی –انقلابی شروع خواهد شد که هر گروه که بخواهد درمقابل اش ایستادگی کند از ریشه محو ونابود میشود وعامل جنایت اول سفارت اسرائیل بود که طرح بسیار زیبائی ریخته شده بودکه امریکا طرح ریختن را یاد بگیرد- اما فرهنگ امریکا به خوبی در دانشگاه تجزیه وتحیلی میشد وبخوبی از رمانهای انان مشخص میشد که فرهنگ گاوچرانی بخصوص در ارتش ور ریسجمهورهای انان رگه های زیادی ازان موجود است وهنوز ایرانیان وفرهنگ ایرانیان را بخوبی درک نمیکنند ومنطقه وکشورهای اسلامی سرانجام با تمام تمهیداتی که انان خواهند کرد سرانجام از فرهنگ ایران پیروی خواهند کرد ودراین نبرد این نخودهای نا پز پخته خواهند شد ووجهه امریکا به محاق گمنامی وبیشرمس خواهد رفت


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-کربلا جای گاهی که کلام را رزشی نبود انجا هم زمان راارزش نداشت انجا که بصیرت رژف هم پایانی جزپشیمانی عمیق چیز دیگری نداشت انجا فلب ها به شکوفه دادن نمیرسید این حقیقت کربلا است دین حضرت محمد علیه والا والسلم کهنه مورد اتهام بود دین منجی تازه را میطلبید امام علی علیه السلام در درخششی که به جاهلیت داده بودند در عمق تاریکی ونفرت دفن شده بود از خلفای راشدین جز نامهای که سلطنت به یزید بخشیدهاست احترامی دیگری نداشتند درمسجدی که انان به شام بخشیده بودند میتوان شراب خورد وفروخت ا ز روز تولد وبعثت ورحلت پیامبر اکرم صلواتالله علیه واله .السلم خبری نبود رویه سلحشوری وجاه طلبی وقدرت طلبی ودنیا مداری افراطی مرده دوباره زنده شده بود ودین تفسیر جاهلی پیدا کرد- جاهلیت نا نوشته مکتوب شدودین مکتوب شده نا مکتوب گشت نفاق اوجی تازه یافت میبایست هم درود بر ال پیامبر اکرمصلواتالله علیه واله والسلم در نماز فرستاد وهم بعد ازنماز ال اورالعن کرد ان واقعیت بود واین حفیقت بود هرکس هرچه میخواست از قلب دین بیرون میکشید- جنگ شعر جاهلی وشعر ربانی اغاز شده بود نوید یک معرکه داغ واتشین میداد تنها امام حسین ازنسل اساطیری حق باقی بود که میتوانست ازمحبوبیت دوباره احیا شدنشدرحالیکه چون حضرت موسی علیه السلم دروادی وسرزمین طی به احیا دین دست زدانرا درسرزمین طف دین را ازحالت احتضاربه جایگاه رفیعاش باز گرداند وناگفته های پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بازگو کند وابروهای ازدسترفته دوباره باز گرداند وتوحید را بر قله افتابی اش بنشاند وشرک رت در زیر پای خویش به خاک بسپارد وانهمه بیش از حوصله زمان بود امیداش به پس از شهادتاش بود رهبری را که گوشه نشین کرده بودند ناطقی را که ساکت ساخته بودند افتخاراتش را تکذیب کرده بودند حرمتاش رانمیپذیرفتند وازحضور اش درجمع چشم پوشی میکردندفقط درمیدان چنگ اورا راه میدادند به امید ان بود که خونش مهارتش را کلاماشرا عنوان از دست رفتهاش را- اندیشه منوراش را شاه راه هدایت وسعادت اش را- روز غدیر را روزهاایکه در کنار پایمبراکرم صلواته الله علیه واله والسلم که رفته بود وامیدی ببازگشتنش نبود باز گرداند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب انگلستان- ایا شما قیافه اصلی جناب دکتر بصیری را میشناسید؟ که در شیراز برچسبی به خاندان ایشان زده میشود که انگلیسی هستند-دانشجویان انگلیسی در جعبه اگهی در دانشگاه های لندن باید بنویسند- پرندهای که ازاد است پرنده است- ازادی طلای ناب است- و- خواص عسل راهم بنویسند و خصوصیات بهداشت روانی را که با بوق و کرنا گوش جهانیان را کر کردهاید- وخصوصیات دانشچویان انگلیسی را برحسب امارهای بهداشت روانی- وبدانید که درایران جوانانی هستند که هواپیماهای جنگی شمارا به اهن پاره تبدیل کنند برای انها کاری اسان است هستند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب انگلستان- ایا شما قیافه اصلی جناب دکتر بصیری را میشناسید؟ که در شیراز برچسبی به خاندان ایشان زده میشود که انگلیسی هستند-دانشجویان انگلیسی در جعبه اگهی در دانشگاه های لندن باید بنویسند- پرندهای که ازاد است پرنده است- ازادی طلای ناب است- و- خواص عسل راهم بنویسند و خصوصیات بهداشت روانی را که با بوق و کرنا گوش جهانیان را کر کردهاید- وخصوصیات دانشچویان انگلیسی را برحسب امارهای بهداشت روانی- وبدانید که درایران جوانانی هستند که هواپیماهای جنگی شمارا به اهن پاره تبدیل کنند برای انها کاری اسان است هستند-


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم-چرااز امام حسین علیه السلامهرگز جدا نمیشویم-دید گاه امام حسین علیه السلام بعنوان یک امام که دربلندای بی کرانه یک حس وشعورباشکوه وپرعظمت که هستی ظرفیت گنجایش انرا نداردبه بشریت بخشید—شناخت وتبین این حماسه که ریشه اش درعرش برین است درحد باشکوه وعظمت اش کاری بس سنگین وتوان فرسا است یک نقشیکه فراتر از تصور ودرک انسانی است که شاهکار میسازد وهیچ ادبیات وزبانی نمیتواند بیان وترجمان تشریح وتوصیف ان باشد شاید شعر بهتر از نثر بتواندبهتر به ان دیدگاه نزدیک تر شود برای بیان ان ازتمام هنرها بایداستمداد گرفت وچون یک شوالیه با موانعی که در راه است جنگید ودر تاریخ بشریت بی همتا است. ودرهیچ تاریخی دیده نشده است در تواریخ حادثه هائی که رقت قلب ودلسوزی وهم دردی واظهارتاسف رابوجود اورد هست ودر باره انان هم نکته سنجی شده است وبرای مدتی هم شهرتی وپیامی هم داشته است ولی به تدریج کمرنگ شده است ونامی ازانان باقی مانده است حتی درتاترهای تراژدیک انسانی که روح خلاق انان را ساخته است جنین حادثهای وجود ندارد وبی همتا است وهیچکدام قابل مقایسه با حادثه عاشورا نیستند ودر حدیک جنایت باقی مانده اند ولی عاشورا هستی را پوشش میدهد وجلوتر اززمان حرکت میکند در هستی وباهستی حضور دارد شعری که شکوه خلقت انسان را بیان میکند ونمودار میسازدهرگام امام را باید با مقیاس عرشی سنجید- وشاهکارهای بشری در باره اش مداوم یافته هایاشان به شاهکارهای بالاتر هدیه میکنند ومیباست این انسانها برای این کار ساخته شده باشند مردان وزنانی که بسیار کمیاب هستند از درون عاشورا باید امام حسین علیه السلام را شناخت این حادثه است که حس وحال وشخصیت امام را برای ماتبین میکند هرچه از امام حسین علیه السلام بدانیم از عاشورا دور نیست عاشورا خودر ا وارد زیانها وادبیات ملتها کرد نه دستورات حکمرانان ودر صدر ادبیات انان قرار گرفت وخوداش خوداشرا معرفی کرد واوای خویش را بگوش تاریخ وملتها رساند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانه مقاله سر دبیر روزنامه کریستیچین مانیتورامریکائی- در زمان شروع انقلاب رژیم پهلوی مداوم خبرپراکنی :"بی بی سی:"متهم میکرد که دارد درایران انقلاب:" را میاندازد ولج بچه ها درمیاورد که انقلاب ربطی به بی بی سی ندارد رژیم ول کن معامله نبود درانگلستان به بچه ها بدنبال ان بودند که رهبر اینده کیست- بیست کاندیدا داشت که نفربیستم اقای شاپورر بختیار بودکه احتمال اش از لحاظ عقلانی درحد زیرصفر بود ولی حزب توده درخارج میگفت امریکا ":گرگ باران دیده است:" ومن میگفتم گرگ باران دیده هم یک ذره شعور هم میخواهد- نفر اول جناب دکتر احسان نراقی بود هیپی معروف ایرانی پاریس یک پدیده جدیدی امریکا ساخته بود که سیاستمداران به ظاهر فرانسوی وعاشق فرانسه وفرهنگ فرانسه ومدل موی فرانسه ولی اژانس امریکا گول زدن درحد بینهایت- نفر دوم حناب دکتر سنجابی بود خدای به به ودلائل محبت عاشق فرانسه ایشان فقط در تهران سخنرانی میکرد وتیکه کلامش –": شما میبیند- شما مبینید:" سوم جناب اقای هویدا عاشق بلژیک وسبک اورپائی بلژیک_ نفر جهارم جناب اقای دکتر مهندس مهدی بازرگان که طرفین قبولاش داشتند بهترین گزینه ونفر پنچم جناب دکتر اقای یدالله سحابی نفر دوم قابل قبول بچه تودهای ها به در خانه اقای بختیار رفته بودند در رده بودند در باز کرده بود ودوبار هبسته بود پشت در گفته بودند ما گذشته تورا فراموش میکنیم وتوهم گذشته مارا فراموش کن یک پکپنچره به سمت خیابان داشت کنار ان امده بود وگفته بود تحلیل تو از ایران چیست واقعیت را بگو وایشان گفت من چیزی نمیدانم وتوی هیچکاری هم نیستم بازنشست سیاسی هستم وبچه های تودهای گفته بودند چناچه به دستورامریکا وارد گود شوی رسوا میشوی وفکرنکن با صحبت نکردن میتوانی ایران رامدتی گول بزنی تو شرکت نفت به خاطر امریکا به فلاکت کشاندی گرچه بسیاری از ایرانیان تورا نمیشناسند وشرق وغرب بخوبی تورامیشناسد وخواص هم تورا خوب میشناسند-صلاحت نیست وارد گود شوی واگر وارد شوی تورا رسوا خواهیم کرد- سیاستمداران احمق غرب برای انکه شاه درقالب بختیار احیا شود ایشان وارد گود کرد وفکر میکرد که بینش ایرانیان درحد بچه هست ایشان با تاکتیک انگلستان وارد شد که حکومت ملی یر گروه انگلستان ساخته تشکیل دهد که باند امام رحمت الله علیه ناتوان باشدو این قول استاد من دردانشگاه لندن است ولی بچه توده ایها دست انگلستان خوانده بودند وگفتند به افتخار امام ما در دولت شرکت نمیکنیم واز ایشان حمایت میکنیم ودیگر جائی برای بر وبچه ها نخواهد بود باردیگر امریکا حماقت کرد بر وبچه ها را پیش کشید اگر دقت کنید تمام حوادث که در طول انقلابرخ داد ظاهراش عذاب وباطنش رحمت بود همان که امام رحمت الله فرمود اللطاف خفیه وبقول غرب استخوان لای گلوی بدون معالجه- درهمان زمان بهترین تحلیل انقلاب ایران توسط یک روزنامه کویتی انگلیسی زبان نوشته میشد که این رسانه های عربی بسیار عجیب وغریب هستند روزنامه کریستین مانیتور تا حدودی وزنهای داشت ولی این مقاله نشان میدهد که امریکا به اخر خط رسیده است- درست مانند ساواک در مراحل اخر ونزدیک به انقلاب- حضرت علی علیه السلام فرمودند اگر ار مقام خودم کنار بکشم میگویند ایشان ترسیده است واگر از مقام خودم دفاع کنم میگویند بدنبال پست ومقام است من باید چه کنم روشی که دیا مورد است که به انسان تحمیل میکنند بچه ها اسمش را گداشته بودند گربه بدنبال موش وموش بدنبال گربه- هر اعلامیه که بچه میدادند ساواک هم به اسم دفاع از کارگر یک اعلامیه میداد که انرا خنثی کند وهمه را گیچ کند مثلا اعلامیه میدادند که حقوق فرهنگیان زیاد نخواهدشد واین یک اعلامیه انقلابی بود سه روز به انکه حقوق فرهنگیان زیاد بکنند که این تاکیتک را جناب مرحوم شهید ایت الله حقانی خوانده بود که جاهدی هم امیتاز خواهند داد که زبان را ببندد نباید چنین کاری کرد ساواک اعلامیه میداد بابدست اوردن اخریت اطلاعات موثق تا سال اینده حقوق فرهنگیان اضافه نمیشود دست به اعتصاب بزنید وبعد از سه روز حقوق فرهنگیان زیاد میشد- حالا یک چنین بازی این روزنامه راه انداخته است این روزنامه با این تیتر": گفتگوی برنامه اتمی ایران درگروی مقتضیات وشرایط تحریم دارد:" وعلت انکه ایران دراین جلسه سری برنامه اتمی شرکت میکندبه خاطر تحریم سازمان ملل متحد که بدنبال منزوی شدن انها را فراهم کرده است ورنج بردن از تحریم سخت که اقتصاد ایران که درتنگنا قرار گرفته است که باعث تجربیات زیادی که مانع از پیشرفت اتمی اش هم شده است- حملات بمبی به دانشمندان اتمی اش ووارد شدن ویروس به کامپیتورهای مراکز اتمی که کار پیشرفت را متوقف کرده است خوب پس این دوکار مشخص شد که کار شما ست واقایان باید بدانند کسی پشت اش به حضرت عباس علیه السلام است ترس ندارد شما بفکر خودتان باشید- ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99