سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- برخلاف انچه وانمود میشود که افرادحکومتی امریکا وافراد سازمان سیا بسیار باهوش هستند برعکس بسیار خنگ الله تشریف دارند فقط بعلت نیروی های زیادی که دراختیار دارند وامکانت زیادی که جمع میکنند وبخصوص با ملتهای شرقی که دراین وادی هاسیر نمیکنند وانسانهای بسیار رقیق قلب که به خیر وشر کسی کاری ندارند یکه تاز میشوند- بچه های در لندن به سفارت ویتنام شمالی در میروند که چه کمکی ازدست ما برمیاید انجام دهیم گفته بودند ما پیروز میدان هستیم وبه سرعت هم پیروز میشویم شما ملت خودتان را ازرخوت نجات دهید سراست میگفت دلیل اش این بود که ویتنام جنوبی به پاایستاده بود وبا مردم طرف بود که هیچگونه تاکتیکی درمقابل انها جز فرار وجود نداشت واحمق ها با یانتجربه باز میدان ملت ایران امده بودند وبقول سازنده عظمت وشکوه ومجد ایران بقول یک فرد برجسته نیروی هوائی پایگاه شیراز کورش درقالب جدید از قول ان مجد الهی واسوه عقل تامه وفهم بی نظیر که فرموده بودند":مراقب باشید وسکوت کنید زیرا درهمه جا مردان الهی ونیروی غیبی هستند تا فرصت طلائی رابدست اورید:" تصمیم گرفتم که مدتی درخوابگاه ارم دانشگاه باشم واطلاعی نداشتم که یک جناب سرهنگی از طرف ساواک درانجا مستقر است واز فضای خوابگاه هم بی اطلاع بودم ویک دانشجوی پزشکی که خوداس درخوابگاه مهندسی بود ویک اطاق درانخوابگا ه دست وپا کرد وگفت اطلاعات زیادی از مملکت بدست میاوری- من به انخوابگاه رفتم روز دوم که وارد هال سرتاسری خوابگاه شدم که به اطاق بروم جوانی جلو امد با قدمی بلند وبه من خوش امد .گفت پیشرفته ترین تمدن غرب مال کدام کشوراست گفتم نمیدانم ایشان گفت اسپانیا به خصوص اشپزی انها من انها را دراطاقم به بچه ها یاد میدهم من گفتم مگر شما اشپزی بلد هستی گفت من ادعا دارم که بهترین اشپز ایران هستم واینرا اثبات کردم دربهترین رستوران ایران ورفتم از اشپزی غربی انه ایراد گرفتم ومسابقه دادم که غربی ها معین کنند ومن برنده شدم وهروقت انجا میروم پول غذا ازمن نمیگرد وشماهم بروید ومن کد بدهم نصف قیمیت میگیرد ومن به چه ها بزودی اشپزی اسپانیوله را یاد میدهم اگر خواستی بیا وحالا خنگترین تمدن غرب کدام است باز من گفتم نمیدانم ایشان گفت امریکا است من گفتم صحیح نیست که ملت ها را ما خنگ بدانیم ایشان گفت منظور من حکومت وسیا واحمق ترازان ساواک است اینهمه هوش ما نتواند بر این احمقها فائق شود چه فایدهایدارد بزودی جناب سرهنگ تورا میطلبد پیش ما بیا تجربیان مارا یاد بگیر ورفت -ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

·       بسم الله الرحمن الرحیم-تحلیلی بر شهادت وبرجراحت دو ابرمردان الهی که دشمنان این مرز وبوم را به ستوه دراوردند نفس های ذکیه ای که نشان های عظمت های بزرگ اینده هستند- نظریات شخصی است- اروپا وامریکادیگر به راحتی گذشته نمیتوانند سمبل فرهنگ مسلط جهان باشند واسوه کشورها- امروزه به خوبی اثبات شده است تاثیر شگرف از ان فرهنگ است ولی برای رسیدن به این تاثیر – رفاه نقش کلیدی هم دارد که میبایست از طریق تکنولوژی بدست بیاید- از زمانی که در اروپا غربی غیر کمونیست ایجاد شغل مشکل شد که بدنبال ان درامریکا وضع به مراتب بدتر ازاورپا شد فرهنگ این کشورها در داخل هم مورد سئوال واقع شد دمکراسی که سطح مطلوب ان هند است نمیتوانست پاسخ این مسئله باشد که فقر را نتوانست به راحتی ریشه کن کند ولی ارزش معنویت را تاحدودی مشخص کرد وسوسیالیسم نیمه مدرن چین گرچه امنیت شغلی وکاررا بوچود اورد ولی فاقد دمکراسی بودواروپا وغرب میبایست به سمت یک سوسیالیسم قوی تر وسفت وسخت مانند چین میرفتند ولی معنویت فردی میبایست ازاد باشد تا مشکلات بی شغلی وامنیت شغلی ورفاه را بوجود اوردند که تا حدودی به یکنوع کمونیست نزدیک میشدند گرچه میبایست اصطلاح جدیدی برای ان درنظر گرفت که ازکمونیست امروزی جدا شود وتصور میکردند که امریکائی ها اصطلاح انرا میسازند وخصوصیات انرا تدوین میکنند ودوباره فرهنگ مسلط جهان را بوجود میاورند مشکل غرب دراین است که مردم باید با اراده شخص انرا انتخاب کنند ومعتقد بودند درامریکا چهل سال پیش به 7.5 در صد رسیدهاست ودر ژ ابن به 25 % رسیده است لذا میابیست جلوی رشد اسیا گرفته شود وناثیرات هند وچین وژآپن همدر اسیا کنترول شود ومغایر با فرهنگ غرب نباشد وچناچه میخواهد تاثیر بگذارد در راستای فرهنگ غرب باشد- دوبلوک غرب وشرق درباطن به سمت قانون جنگل میرفتند همان اندیشه جناب اقای هیتلر ومردم اروپا ازمیزان موشکهای اتمی که دردوطرف دیوار برلین ایستاده یود وحشت داشتند وضربه هولناک به فرهنگ اروپا وغرب وارد میشد وچناچه غرب با شوروی وارد چالش سنگین میشد تاثیرات اش به نفع جهان سوم واسیا بود که بدنبال ازادی وپیشرفت بودند منجمله ایران که درجاده انقلاب افتاده بود زیرا بیشاز %50 امادگی انقلاب را دارا بودند لذا ارام باهم کنار امدند تاانگلستان وامریکا بتوانند در باره جهان سوم نقش ابن الوقت بودن را بخوبی بازی کنند همچنان که کردند لهستان را وادار میکردند که مذهبی شود وایرانیان انواع ایسم های غربی بخصوص کمونیست های تازه ابداعشده غربی را ترویج میکردند لذا جنگ باشوروی بر سر پیشرفت شوروی درتکنولوژی وپذیرش فرنگ غربی وازاد سازی اورپای شرقی ارام ارام انجام میگرفت تا تاثیر مثبتی بر روی ایران گذارد چون همام زمان ایران تاثیرات باورنکردنی بروی قفقاز گذاشته بود وبه جاسوسان روسی گفتند به غرب بیائید ویک مدل عقب تر را تحویل بگیرید وبه کشورهای جهان سوم گفتند هرچه غرب وشرق از شما میطلبد به انها بدهید بجز دایره قرمز را- دایره قرمز غرب وشرق درتکنولوژی نیست در مرحله اول شناخت رهبران وطرز تفکر انان است وچانچه معزول شوند دلیل ان چیست وجعلی است یا واقعیت دارد به نفع انان است یا به ضرر انان است ودرجهان سوم هم مداوم دراین فکر هستند که رهبران چگونه میاندیشند وچه میزان تاثیر میگذارند- ایران درخاورمیانه تاثیراتهای غرب رادرحال محو کردن است وانان بخوبی سنجش وارزیابی میکنند جه عواملی درایران درداخل وخارج تاثیر گذار است وسعی میکنند که انرا کنترول ویا کند کنند وچناچه نتواند لاجرم به فکر حذف ان خواهند پرداخت-


ارسال شده در توسط علی

بسم اله الرحمن الرحیم- -دیدی به عقب- بخش دوم-معاون دانشگاه جناب دکنر بصیری شدند خاندان بصیری یکی از خاندان بسیار ریشه دار کهن شیراز است که افراد مذهبی بسیار داشته وافراد مذهبی شاخص هم کم نداشته است وایشان ظاهری ظاهرالصلاح داشت که جای امیدواری بودیکروز من وارد دانشکده شدم ایشان وسط هال مدور ایستاده بودند ویک دانشجوکنار دست ایشان ایستاده بود وپرسید از ایشان شما اختلافتان با رئیس دانشگاه درچیست ایشان جواب دادند من پیشنهاد نماز جماعت دادهم وایشان مخالفت کردهاند وبعد ها مداوم بگوش میرسید که ایشان با روسای بعدی هم اختلاف نظر دارند ایشان در دانشگاه تنسی امریکا تحصیل کرده بودند وتعلیم وتربیت مدرن راز مهد کودک تا سطوح عالی دانشگاهی خوانده بودند وتخصص ایشان درسطوح دانشگاهی بود ویک درس اختیاری تعلیم وتربیت مدرن امریکا درسطح دبیرستان گذاشتند که من دران شرکت کردم ایشان به انگلیسی وکتاب دانشگاهی هم انگلیسی بوددر ضمن درس دادند فرمودند که دردانشگاه معظم تنسی درتمام ساختمان انها هرجا را که پیدا کردند جعبه اگهی زدند که دانشچویان هرچه خواستند بنویسند- البته باید قانون اساسی وبعضی چهار چوب های عقلانی را رعایت کنند  وبرای زدن یک مقاله حداقل ششماه توی نوبت بیاد باشید ودرضمن دانشجویان امریکائی دارند به سمت مذهب متمایل میشوند-ومن هم میخواهم همین کار در دانشگاه بکنم البته بارعایت قانون کشوری ومذهب اسلام وگذشت مدتی تا جعبه اگهی هااماده شود وهمچنین دوساعت وقت از رادیو گرفتکه دراختیار بخش ها باشد که اصلا تاریخ وقتی نداشت وسپس ربع ساعت شد وبعد به نیم ساعت ارتقا پیدا کردمفالات باید ساواک میدید وتا مشروطه هم بیشترحق نوشتن نداشتند وانهم کتب خاص که در راس ان کتاب جناب اقای مومنی استاد کمونیست دانشگاه فردوسی مشهد بود وتمام کتب های تاریخ دانشگاه را از مشروطیت به زمان حال انروز انچه مطابق میل انان نبود برداشتند وسرانجام دستورتعطیلی وقت تاریخ را صادر کردند دران جعبه ها بچه هیچز نمینوشتند تا انکه یکبار من شعری ازنادر نادرپوردیدم .گاهی طنز در باره دانشچویان ونوشته میشد بعد ازمدتی قفل پیدا کرد و ویک دفعه متوجه شدم شعر کاوه اهنگر وسپس ارش کمانگیر رازدنددرحال خواندن بودم که یدانشچوئی ارام به من نزدیک شد ودم گوش من ارام گفت اینهارا ساواک میزند زیادخیره نشو وتوجه ای به ان نداشته باش- استادان امریکائی بعضی مواقع به دانشجویان تحقیقاتی میدادند وساواک متوجه میشد به دانشجو میگفت به نفع شاه بنویس- وان دانشجو پس از مدتی انرا رها میکرداستاد امریکائی منهم یکسری موضوع داد که بین اسلام ومسیحیت مقایسه کنم وایشان گفت ساواک نفهمد ویکهم باره بین اسلام وبهائیت- روزی از خانم استاد امریکائی راجع به کندی سئوال کردم ایشان گفت درامریکا طوری انسانها را تربیت میکنند که بیاد بر دنیا حکم براند بخصوص رئیس جمهورها وایشان برای منافع خاصی امده است وبا ایران هم باتحکم صحبت کردهاست ومن این موضوع را درجمعی ازدانشجویان گفته بودم سال اخر بودم جناب ریس بخش من را صدا کرد گفت تزت درباره چیست گفتم تاثیر اما م حسین علیهالسلام بر تمدن وملت ایران ایشان فرمودند خوب است ولی بهتر ان است که تا این امریکائی ها هستند شما درباره روش های تحقیقات مدرن تاریخ ورشتهای مختلف علوم تاریخی ازانها یادبگیری- من روی امام حسین علیه السلام مداوم کار میکردم ولی با شندیدن انکه مشروطیت کتاب شاخص ان مال جناب مومنی است تغیر عقیده دادم که نظریات ایشان را رد کنم وحقایق واقعی درباره شخصیتهای مشروطیت را بنویسم استادم قبول نکرد وایشان فرمودند دردسر برای خودت ومن درست نکن وئدرضمن ایشان استاد دانشگاه هستند بایددقت زیادی بکنی مدارک پایه باید به بسیار دقیق باشد ودقیق مطالب ایشان را درک کنی وچون درایران دفتر اکادمیسین علوم تاریخی نیست که بیاد پنچ نفر برجسته دران حضور پیدا کند وحتما از خارج بیایدشخصیتها شما نجا باید اثبات کنی که مطالبت حقیقت تاریخ است ومن دوما هم بیشتروقت نمیدهم واز منابع فرانسوی نه خودت ونه دوستانت نباید ترجمه کنند مگر انکه ترجمه مال مترجم رسمی باشد وعین ترجمه ایشان به تزت ضمیمه شود- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- روزغدیر خم- روز طلوع مجدد کهکشان اسلام برهمه اولوالباب الهی مکرم ومبارک ورحمت گرانسنگ الهی برانها نزول باد- چناچه مقام علی علیه السلام کمتر ویا مساوی با حضرت مسیح علیه السلام باشد این سئوال مطرح در ذهن متبادر میشود که خداوند حکیم وعادل چرا حضرت مسیح علیه الاسلام را درموقع ولادت سراسر میمونش را درمعبدنباید باشند و درتمام مواضع بسیار بحرانی حضرت علی علیه السلام دواطلب بودند وتائید های شاهانه الهی لوح افتخار نصیب ایشان میکرد وتا اخرین ایه کوچکترین ایراد حتی کوچک نه به پیامبر اکرم صلوات الله علیه واله والسلم نیامد درحالیکه حضرت ادم علیه السلام مقداری گندم خوردند وانهم مصیبت ها رخداد که درقران ذکرشده است ویا حضرت یونس علیه السلام یک تفسیر به رای کرد ایشان هم ان مصیبت ها را تحمل کرد- دفاع حضرت علی علیه السلام واله والسلم درباره خوداش بسیار رسا است ولی وضعیت فکری وروحی امت اسلامی با پذیرش یزید علیه العنت الی ابد دهر ودادن لقب امیر المومنین به ان احمق ستمگر وترجیح دادن یزید به امام حسین علیه السلام واله والسلم بخوبی روشنگرحقایقی است که امت اسلامی انز مان در چه فضائی ودرچه مرامی زندگانی وسیر میکرده است ودراخر مسئله بیعت بخوبی روشن است که در زمانصدر اسلام جزبرای تعین رئیس قبیله وزعمیم شهر مورد استفاده دیگری نداشته است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-باتبریک به دانشجویان انگلستان اول بیاد بدانند که ملت ایران این اقدام وحشیانه استالنیستی رامحکوم میکند وازان بشدت متنفر است-واین اقدامات بی شک دستور امریکا است- که امروزه ژست اقتدار وروشنفکرانه خوداش را ازدست داده است وقیافه یم فرد عادی امریکای گیچ ومنگ را گرفته است باد دانشجویان انگلستان به سنت نیرومند خودشان باز گردند ودرخواست تغیر روسای های دانشگاه های انگلستان کنند بخصوص در انگلستان به میزان بسیار کم دانشچوی گرفته میشود- واین کلمه :" الفاتحه: برای رهبران انگلستان فاکس کنند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-باتبریک به دانشجویان انگلستان اول بیاد بدانند که ملت ایران این اقدام وحشیانه استالنیستی رامحکوم میکند وازان بشدت متنفر است-واین اقدامات بی شک دستور امریکا است- که امروزه ژست اقتدار وروشنفکرانه خوداش را ازدست داده است وقیافه یم فرد عادی امریکای گیچ ومنگ را گرفته است باد دانشجویان انگلستان به سنت نیرومند خودشان باز گردند ودرخواست تغیر روسای های دانشگاه های انگلستان کنند بخصوص در انگلستان به میزان بسیار کم دانشچوی گرفته میشود- واین کلمه :" الفاتحه: برای رهبران انگلستان فاکس کنند-


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه حوادث دوکره- جناب اقای اوباما نه تنها به این داستان بلکه به سریالی از این نوع قصه ها نیاز دارد- درمرحله اول نقش اخلاقی- اومانیستی فریبکارانه – ماکیاولیستی خوداشرا ازمایش کند وشاید فرجی شد وزمانی که به لبه پرتگاه میرسد کانادا نیست که جا بزند تا اخرین فشنگ میجنگند- کره شمالی نیابد بفکر پیدا کردن موقعیتی درغرب باشد تضاد را درداخل خوداش ایجاد خواهد کرد حتی الگر شما بگوئید که ما حاضر هستیم ایالت دیگر امریکا باشیم- بخصوص انقلاب ایران تاثیر گذار است کلی گوئی دیگر فایده ندارد هم اکنون امریکا بفکران است که اسلحه دوران جنگ دوم خود را که درته انبار است بقروشد تانک ام 23 را باز سازی میکند ومیفروشد که حداقل ضد نفر کار میکند بیش از150 قلم کالاهای نظامی مورد نیاز کره جنوبی نداده است تا خوداش همه کار جنگ باشد وتا دویست سال جنگ نخواهد بود سناریواش به پایان رسیده است- کره شمالی باید به جزئیات چپاولاز شرکت های کره شمالی مطالب زیادی را منتشر کند وهمچنین از افراد جکومتی کره جنوبی که با امریکا زد وبند دارند پرونده سازی کند وانهارا منتشر کند ومیزان پیشرفت دانشگاهها وبیمارستانهای ومیزان مثبت دردانشگاه ومراکز نظامی کره جنوبی اطلاعات لازم را منتشر کند ومیزان مواد مخدر وتکا تکیهای برای ایجا د فحشا وامراض مقاربتی اطلاعات لازم را منتشرکند


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99