سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسماللهالرحمن الرحیم- خاطرات از قبل ظهور انقلاب- درابادان معلم بودم یک مسجدی در کوی احمد بود بنام مسجد امام حسن صلواتالله علیه یه دالدل خاصی من به ان مسجد رفتم ظهرها انان جا میرفتم روزی کنار دست من یک جوان نشست من از قیاقه اش فکر عرفان زده به که کله اش بهلول شده است باقیقه که نشان از یک پختگی وپریشانی داشت روبه من کرد گفت من تازه از زندان ازاد شدم من قبلا در این مسجد احادیث انقلابی لایه کتاب های دعا وقران میگذاشتم  وبعد کنار افراد میفتم ومیگفتم تفسیر این حدیث چیست به زندان افتادم سه ما بدبختی زیادی کشیدم که قابل گفتن نیست – هیچکس حال من را در زندان حتی قوم وخویش نپرسید امروزه هرکس من را میشناسد ازان طرف خیابان میرود وهیچ تاثیری دربین مردم واهل این مسجد نگذاشتم- گفتم اشتباه میکنی من تنها راه تورا قبول دارم بعدگفت  مرد نیست کسی زندان نرود من به ایشان گفتم شما صلاح نیست به این مسجدی بیائی از هرده نفر یکی ناسیونالیسم- ساسانی- هدایتی دواتیشه علیه السلام است بیشتر با ایما واشره صحبت کن وبرو طلبه حضرت ایتالله العظمی قائمیرحمت الله علیه شد گفت وضع بدتر میشود دیگر کسی با من صحبت نمیکند گفتم ناراحت نباش وبعدارام درگوش گفت احادیث را یکی از طلبه های ایشان بلرایم من جمع کرده است ولی من اسماش به کسی نگفتم ما بلند شدیم وبه ایشان گفتم مطلب انقلابی این نیست ما بفهمیم چند چاه نفت شاه به نیکسون بخشیده است وهمین اشکلات ساده که مئیبنی کافی است رفت   از فردا یک جوانی امد حدیث میخواند قبل از نماز سنت شد یک دفعه یک حدیث خواند کسی از ایشان درباره نفسیر پرسید ایشان که امد جواب بدهد کم سئوالا ت یکدفعه منوجه شدم دارد جواب انقلابی میدهد وبعد ازان روز چند روز نیامد وبعد که امد ایشان فرمودند من سعی کردم ترجمه روان باشد تفسیر ازمن نپرسید از جنابی که جای اقا نماز میخواند ویم اقای دیگ را نمامبرداز ایشان بپرسید ویا خودتان مطالعه کنید یک روز بعداز نماز یکی اقائی بالباس شیک پیش من امد فرمود شما نروز با ان جوانک چرا بلند بلند صحبت کردید انها چه بود که به ایشان میگفتی مگر نمیدانید ساواک ابادان در ایران درجه اول است- خیلی نپخته هستید من دونفر به زور به این مسجد اوردئم با هزار حیلی وکلک شما انها را پراندید اینجا مردم ازجانشان نمیترسند از ابرو واموالشلت میترسند به ساواک بروید شما را شکنجه میکنند که حزب بعث مراوده دارید واگرهم شکنجه نکنند در کیفر خواست میاید که اقرار کرده است اینجا هرسال باید پروانه کسب را ساواک بایدتائید کند و از هر دهنفر یکنفر خبر چین است اشاره کرد به فردی جلو نشسته بود ویک پارچه به سر بسته بود وعبا کمرنگ بردوش انداخته بود که این فرد ساواکی مخصوص این مسجد است وهرگز سرش به اطراف نمی چرخاند الان که پهلوئی صحبت میکند دستور میدهد بعد چگونه کسب خبر کند ویارانش در اطراف هستند فکرمیکنم که مازنی بود مانند مازنی های حضرت مختار علیه السلام بعد فهمیدم ابدارچی یک شرکت خصوص بوده است بعدا ملبس به لباس شده است ساواک به هر طریقی بود ان طلبه سید لرستانی که طلبه حضرت قائمی بود پیدا کرد ایشان با کتاب به نزد ساواک ساواک میگوید که صلاح نیست شما در ابادان باشید ایشان میگوید من بیرون نمی روم مگر با زور منرا بیرون کنید پس صحبت های زیاد به شرطی که مزاحمتس برای حضزت قائمی رحمت الله علیه وطلاب ایجاد نشود ششماه قم خواهم بود وششماه ابادان ساواک میگوید پول رفت وامد را میدهد واگر حجر پیدا نکرد قم نصف کرایه خانه راهم میدهد ایشام میرفت .ولی گاهی بیشاز ششماه میماند وبهانه امد درس عقب هستم سر درس باید بروم حناب حضرقائمی ایشان را کرد قائم مقام خودشان وایشان به فتاوی علمای عراق مسلط بود واگر فتوارانمیدانست فتوای ایشان راقبول داشتن ساواک میرود پیش طلبه میگوید شما باعلنای عراق مراوده دارید ایشان میگوید البته مگر شما با امریکا مراوده ندارید شما اخبار کذب راجع به ایرالن میگوئید وعلمای عراق را گیچ ومگ میکنید وبه اشتباه میاندازید ساواک سئوال میکند با صدام هم مراوده دارید ایشان میگوید ما صدام درست مانند شاه میدانیم مراوده باشیم؟ من سر کلاس دختران رفتم گفتم هرکس انشائ مذهبی مینویسد اول بیاد من حدیث را ببینم وتشخیص انقلابی وغیر انقلابی بدهیم بچه ماندند کهمنظور من چیست یک دختر خانم بود بهترین انشا مذهبی را مینوشت ایشان بلند گفت انقلابی ترین چیز توی این شهر ارایش خانم هاست وعدم حجاب ونماز نخواندن اقایان وخانم ها است من گفتم همرا درچند به صورت بنویس ویه جبعه اگهی بزن وهرکس چیزی گفت بگوئید فلانی گفته است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-سیری در شناخت زنان فهرمان-زنان قهرمان نسبت مردان قهرمان بعلت انکه جامعه مرد سالاری بوده است همیشه بیشتر مورد استهزا وشماتت قرار گرفته اند زیرا این نوع منش را مخصوص مردان میداند خوشبختانه زنان قهرمان درجهان کم نیستند ورو به فزونی هم میباشند واکثریت انان متکی به خداوند را اساس کار خود میدانند وخود را مکمل کمک الهی میشناسندواز خداوند میخواهند که الهامات وعدم باورها انها را به بلوغ کامل برساند در صدر زنان بیشک حضرت فاطمه سلامالله علیها وحضرت زینب اسلامالله شاخصترین وبی همتا ترین زنان قهرمان میباشند زیرا به خوبی درطول تاریخ روشن است که بر طرف کردن هدایت های نه چندان درست مذهبی کار ی بس مشکل است متاسقانه بشر درمسائل مذهبی یا مسائل مذهبی بخصوص توحید را جنبه بشری میدهد که انرا مطابق میل وخواسته خود تصور وترسیم میکند که خیلی برای افراد دل پذیر است ویاانکه خداوند را غیر انسانی میداند ولی بسیار خشن وترسناک وبسیار دورترازدسترس انسان است وقابل درک برای انسان نیست ومتاسفانه جامعه غیر الهی راستین به جامعه طبقاتی مستکبرین و محرومین تبدیل میشوند که در ان محرومین از روحیات ضعیف ولرزان وبسیار ترسان ونا اگاه وکم همت وابسته به دیگران که احمق وظالم هستند وبه انان هدایت غلطی را میدهند در خصلت انان شجاعت نقش بسیار والائی دارد زیرا قهرمانان راهی را میخواهند باز کنند که برای اهمیشه باز باشد ومداوم به سمت کمال برود که با اهداف طبقات مستکبر مغایرت دارد- علم واگاهی درانها چون ستاره های بسیار درخشان راهنما انان است واهل تحمل وصبر بسیار زیاد هستند زیرا میدادند که هدایت بشر با گام به گام های کوچک باید شروع شود زمانی شروع بکار میکنند که هواخوان های زیادی دررنج وازار وتحقیر هستند گرچه قدرت تصمیم گیری لازم راندارند تا بتوانند بالاترین درجه اعتبار را بدست اورنند زمانیکه محرومیت کشنده جامعه رادر بر گرفت احساس نجات به انها دریک لحظه تاریخی به انها الهام میشود که حوادث خاص تاثیری شگرف دران لحظه را دارا است دران زمان بدشانسی بزرگ این است تمام امکانات لازم از دست رفته است و روحیات بشدت تغیر کرده است ترس حاکم است وامید به رهائی بسیار کم است ولی اشتیاق به نغیر کم کم احساس میشود دراین زمان قهرمام دلسرد نمیشود بلکه خود را طبیب الهی خودرا میداند وبه اسیب شناسی جامعه دست میزند وشرایط ایده ال های تحریف شده را مد نظرمیگرد تا انها را احیا کند انان چشم وگوش وقلب جامعه هستند وباید هدایت ناب را از اول وارد مغز کنند وسپس از مغز به فلب وارد کنند ومیباست عقول جامعه رابیدار کرد فطرت وعقل هدایا بسیار گرانبهای انان که از راه توحید وارد میشوند وبه یک مذهب عقلانی راستین مجهز هستند تاثیرات شگرف انانرا پس از مدتی که با رنج وازار وسعی وکوشش بدست خواهد دید- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه ارسال مواد مخدر واسلحه به افریقا توسط ایران- ارسال مواد مخدر بیاد خیلی زودتر ازاین شروع میشد- چشم درمقابل چشم وقتیکه پول حرام خوردن وگرگ شدند باید متقابل به مثل کرد تا اگر ذره ای هوش هست بیدار شود- برای اروپا وبخصوص کشورچک از ترکیه باید عمل میشد وبه ادرس یک بنده خدا در اروپا ارسال میشد دترکیه میگویند تعدادی از نمایندگان بخصوص یک خانمی مسئول این کاراست وکشتیهای ایتالیا دراین رابطه نقش سازنده دارند وسازمان های امنیتی مسئول حفاظت ان هستند به خصوص به امریکا باید برسد اخیر امریکا حزب حربی جندالله را ترویست اعلام کرده است درحالیکه دروغ میگوید همانطور انها جند الله مجهز کردند ما هم باید دوستان خودمان را مجهز کنیم وسازمان افریقا باید بداند که نمیتواند تحت فرمان امریکا باشد ومسلمانان افریقا درتحت فشار قرار دهد وسرش زیر برف کند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه عملکرد مفتضح جبهه ملی- بخش دوم- یکی از از اهداف ایجاد ساواک که زیر نظر امریکا وموساد وانگلستان عمل میکرد واداره هشتم ان کارش جاسوسی مثلا درکشور عراق برا ی درک توان نظامی عراق ودادن طرح مقابل ان به دولت ایران است من این امرااثابت میکنم مه هرگز این برنامه نبوده است بلکه هدف اصلی ساواک درخارج مثلا درعراق تاز مانی که صدام به نفع غرب وشرق است حفظ شود واگر شیعیان درعراق بخواهند قیام کنند انها را به سازمانهای اطلاعاتی غرب لو دهد تاسرکوب شوند- در جنگ ظاهری عراق با ایران در زمان شاه تماتم مراکز اطلاعات زیادی ار برتری عراق دربعضی قسماتها دادند هیچگونه علسالعملی نشد درهمان زمان برای که پی ببرید ارتش ایران درچه موضع مفتضحی بود- بیادتابلوی نشان دهنده واحد مانند تابلوهای راهنمارانندگی در شهر وجاده درست میشود تا واحد راهرا گم نکنند فقط رنگ خریدند انها برای تزیئن مرکز زرهی بکار بردند واحدها گم میشدند ویا نزد عراقی ها میرفتند وانها واحدها رایاری میداند- عراق 48 ساعت میتوانست اتش تهیه سنگین روی ما بریزد وما ابدا مرکز مهمات سنگینیی در جبه ها نداشتیم شاید متوسط برای چند ساعت وشوروی میتوانست برای سه سال اتش فوق سنگین روی خط ما بریزد تعلیمات کماندوئی و لشگرهای فارغ التحصیلی دبیریستانهای شوروی بقدری قوی بود که کماندوهای اسرائیل وانگلستان به محض حرکت انها 100 کیلومتر فرار کرده بودند شاه بیشرف به جای انکه یک ارتش قوی درست کند مداوم به دروغ فقط برای مردم ایران شعار میداد با 600 هواپیمای مدرن روسیه با خاک یکسان میکنم درحالیکه میدید در ویتنام روسها چه بلائی بر سر امریکائی ها اوردهاند روسها تمام توان خودرا دراتش وجاسوسی گذاشته بودند هیچکس حریف انان نمیشد فقط درمسائل اقتصادی عقب بودند واگر درمسائل اقتصادی جلو بودند جهان سوم انها متحد میشد وکار غرب تمام بود- درهمان زمان ارتش ایران در ظفار بود میجنگید وفقط جهار نفر ظفاری که دوتای انها نوجوان بودند یک تیپ ایران را قلع وقم میکردند توسط موشکهای نیم مدرن روسی وچینی که توسط ماهواره از روسیه وچین میزد وفقط این چهار نفر گزارش کار میدادند واگر از دید ماهوار ارتش ایران گم میشد انها موشک ها را هدایت میکردند فقط یک باریک گروهبان حدس میزند که درجائی در بیابان افراد ظفار کمین کردند انجا را به اتش سنگین میبندند ودونفر نوجوان که مجروح شدند دستگیر میکنند وتمام شکنجه هار میدهند وانها چیزی نمی گویند ویک وحشت ارتش ایران این بود که عراق مسلما این نوع موشکها رادارد ولی هیچگونه عکسالعملی نشد اما چرا از صدام غرب میبایست دفاع کنددرجنگ اعراب با اسرائیل دو لشگر عراق رفت درجولان درمقابل واحدهای مردمی اسرایئل بودند از دانش اموز گرفته تا افراد پست وزنان پیر نرس جلوی اینها بودند کافی 72 ساعت اتش فوق سنگین بربزند از وسط نیروی تازه بیاورند واز ا طراف نیروی فرسوده را خارج کنند ونیم دایرهای موجی زیگزاکی بزنند وسنگر هایانها را بگیرنند وکار اسرائیل تمام بود یک تانک عراق ازدست نداد وسریع باز گشت به عقب بله چناچه غرب وشرق در جابجائی فردی درعراق متحد میشدند انوقت سازمان ساواک وارد عمل میشد ما درجبه ها چند ساعت اتش تهیه تا حدودی متوسط میریختیم وپیروز میشدیم- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه عملکرد مفتضح جبهه ملی- مشگل بزرگ جامعه ایران درگذشته حماقت وحقه بازی .وبی دانشی رهبران به ظاهر سیاسی ممکلت بود که مردم فکر میکردند چون مدرک دکتر ویا مهندس دارد سیاست و تاکیتکیهای سیاسی بلد است وهمه مسائل سیاسی به خوبی میداند ودیگرنمیدانست که خوداش که درجنوب شیراز زندگانی میکند غولی است که نظیر ندارد شهربانی وساواک وارتش را مچاله میکند بودن انکه یک تیربی اندازد – در ایران رژیمی مانند شاه نداشتیم بقول علما گرام زمانی بحث شده بوده است که ایشان شاه سلطان حسین است است یکی از علما فرموده بودند شاه سلطان زمانی که در زندان مرد شد شاه شهید وبه خاطر انتقام گرفتن ازخونش افغان را شکست سختی دادند ایشان به مراتب بدتر از شاه سلطان حسین است- درهر انقلابی شرط پیروزی اول اگاهی است که بالاترین حربه است فرد اگاه بالقوه بسیار خطرناک است ودر جامعه اثرش را میگذارد و فرد سیاسی میبایست بیش از همه چیز اطلاعات در ست به مردم بدهد و وحقایق را اشکار کند ومابقیه کاربدست خود مردم است عالی عمل میکنند که دشمنان مات ومبهوت شوند ومتاسفانه درایران سابق معلوم نبود بعنوان مسادل چبهه ملی واقعا کدام طرفی بود واهدافاش چه بود وهنوز برای من مسجل نیست بقدری دروغ به این ملت گفتند که در هیچ کشوری اینقدر دروغ نگفتند- نمونه عرض کنم یک بزرگان انقلابی شیراز در سازمان راه کار میکرد ومن را خواست که جزوات انگلیسی شرکت انتر پرایز دانمارک را باهم ترجمه کنیم ولی هدف اصلی او این بود ما با انها اشنا شوم وانها بپرسم برای چه برای بار انم برای شکایت امده اید ومن رفتم پس انکه به کمک هم مقداری ترجمه کردهایم من بیرون امدم یک زن وشوهر دانمارکی که هردومهندس برجسته بودند میخواستند سوار لندروربشوند به محل کارشان در بیابان بروند من دست بلند کردم وپرسیدن شما برای شکایت امدهاید گفتند برای بار":انم:" امدهایم شکایت بکنیم گفتم چرا فرمودند طرحی کت باید حداکثر 9 ماه تمام شود سه سال است که ادامه دارد من گفتم این که به شما ربطی ندارد ایشان فرموند سه برابر بودجه مصرف شده است وما مداوم به دادگاه دانمارک شکایت کردهایم که ابروی ما در خطر است ابروی دانمارک هم درخطر است وبه ایران فشار بیاورید که سریعا اقدام کند من پرسیدم خطر برای دانمارک چرااست دقت کنیدایشان گفتند روسها انگشت میگذارند وما پرئنده این جاده را به زبان روسی نوشتیم واماده کردهایم چناچه بیان کنند به انها نشان دهیم ودیگر درایران کاری را تفبل نخواهیم کرد وشما جوانان فکری برای ملت تان بکنید ما این پولها راحلال نمیدانیم- گذشت جاسوسان مدیرکل جریان را به ایشان گزارش میکند ایشان دستور میدهد که منرا پیدا کنند وایشان بگوید دلیل اش این است که فورمول جدیدی یعنی انتگرال جدیدی بدستاوردهایم که زیر ساخت را بهتر میکند واقایان دانمارکی برای انکه نارحت نشوند نمیخواهند انرا قبول کنند وماهم سرانجام انهارا مجبورخواهیم کرد دور زیر سختی مقداری ما درمحاسبات اشتباه داشتتیم که حق با انها بد ولی سرانجام به فورمول دقیق دست پیدا کردهایم وحالا اقایان لج کردند که فومورل خودشان را عمل کنند البته من نرفتم جبهه ملی کجا بود وبه چه دلیل حزب توده را اجازه نمیداد درجبهه ملی باشد کهانها متوجه این قضایا میشدند جبهه ملی بودن مسمی برخلاف ائین نامهاش به خاطر شاه عمل میکرد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای سایمون گس سفیر محترم دولت انگلستان- پس از عرض سلام- قوانین حقوق بشر درکلیت که عقلانی است با اصول عقلانی اسلام اختلافی ندارد بلکه اسلام عزیز اصول بسیار زیادتری دارد که هنوز در اصول قانون بشر سازمان ملل متحد وارد نشده است ولی در مصادیق اختلاف است – ولی این تفسیراین امر خدواند منان وحکیم کرده است مثالی بیاورم از کشورخود شما که دانشجویان به دانشجویان کشورهابسیار دوست- دوست وتا دشمن تمام عیار تقسیم میکنید وبرای هرکدام قوانین خاص وظرفیت خاص معقتد هستید تا انجا که حافظه یاری کند به میزانی که شوروی سابق به انگلستان بورس میداد انگلستان هم به همان اندازه بورس میداد ویا شرایط ویزا دادن شما بر اساس معیار های خاصی است که زیاد با قوانین حقوق بشر سازگارنیست ویا شما هیچگاه از حقوق دیپلماتهای ربوده شده ایرانی درلبنان دفاع نکردهاید ورعایت سلسله مراتب دولتی را کردهاید درحالیکه قوانین حقوق بشر رانمیتوان با قوانین وزرات امور خارجه نقض کرد- بقول یک دانشجوی چینی انگلیسی تبار یکیاز مشخصات خوب سکولار انگلیسی اطلاعات بسیار گسترده معلومات عموی درابعاد سیاسی وایده لوژییاست که متاسفانه من نمیدانم چرا درمورد اسلام عزیز وایران هیچگاه درمورد حقوق بشر اسلامی وتاریخ سیاسی ایران کم لطفی شده است- جریانات اخیر انگلستان در عراق وافغانستان انگلستان از قول خبرنگاران انگلیسی حتی مورد اعتراض به خاطر عدم رعایت حقوق بشر شده است ومتاسفانه ملکه محترم انگلستان ودول انگلستان هیچ گونه توجه ای به انان نکردهاند وحتی اعتراضات مردمی ودانجودی مانند شاه گوئی هرکس این اتفاق درانگلستان رخ نداده است ویک خودسانسوری حتی درخبرنگارانا انگلیسی به خوبی مشاهده میشود امید است که انجناب دراین مدت که درایران تشریف دارند بذل توجه کرده ومطالعاتی درمورد حقوق بشر اسلامی را انجام دهند و وارد یک چالش علمی شوند ویک حسن غربی ها به نسبت شرقی ها دراین است به همه چیز توجه میکنند وما را ازفیوضات خودشان محروم نسازند – باتشکر فراوان علی گریست


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم-گشتی در فلسفه جنگ انقلابی- جنگ انقلابی را مردانه ازادنه خلق میکنند تمام جنگهای دیگر با میزان گشته هایشان اندازه گرفته میشود ولی جنگهای انقلابی با مشعلی که در دست چنگچویان وخطبهای خطیب عشقکه با وزن شرف وکمال وشکوه همت عالی سنجیده میشود- میدان جنگ تجلی گاه ظهوریک فرا رویاست که میتواند بالاتراز شهود ملا ئکه درعرش باشد- یک رهاشدن ویک وصل شدن—یک جاده کشیدن است -لقد کرمنا بنی ادم- غوطه ورشدن در دریای نور- غسل کردن با اب شرافت وانسانیت ونوشیدن شراب طهورا-ارزش یافتن درحد بیکرانه-مکان یافت درجایگاه تقدس که فرشته گان هم از درک ان عاجز هستند – جایگاه بزرگان ورهبران بشریت- جایگاهی که با گوش عقل بشنوید وباچشم احساس بگرید- که میگویند مادرجنگ نبودیم جنگ با ما بود- مارا شگفتی بود چرا- به خانه هایشان بروید در بروی همه چیز بستند- به قوانین انها بنگریدهمه حقایق را به بیرون پرتاپکردند قوانینی ساختند که پاسخی نمیدادند – درگفتگوی خیابانی مداوم کتک میزدند وما شکار انها بودیم هرگاه ازتپهای بالا میرفتیم اشتیاق دیدن مارا درصحنه نبرد داشتند- ما صدای دلخراش جنگ را میشنیدیم وناگهان خودرا درمیدان جنگ دیدم جان میبازیم- ولی به هرقیمت شرف وکمال وازادی را پاس میداریم- جنگی ما اغاز گر ان نبودیم ویایان بر انهم نیستیم- ازادی تاریخ ندارد- جاده روشن تعقل ندارد- تاریخ زمانی که گویا است سند نمیخواهد- تاریخ همراه ما وگواه ما ودارنده ارزشهای ما است- جنگ انقلابی عدد ندارد- جنگ انقلابی یک- مسیر بیشتر ندار- جنگ انقلابی تغیر قانون ندارد- قبر های بزرگان ماسند ما است- جنگ انقلابی انعطاف ندارد- جنگ انقلابی میزان واندازه دقیق دارد- ما توسط جنگ انقلابی شماراتعلیم میدهیم- جنگ انقلابی تائید الهی داردجنگ انقلابی تقوا دارد که بایدهمیشه حفظ شود- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99