سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نیم نگاهی به مجله گرانسنگ-منجی- که درشیراز به سرپرستی حضرت ایت الله دانشمند فاضل جناب اقای حاج شیخ-محمد رضا حدائق رحمت الله علیه چاپ میشود—دراغازبحثی از اصل انتظار دارد- حدیثی از رسول اکرم صلواته الله علیه اله والسلم ذکر ده است- افضل اعباده انتظار فرج- برترین عبادت انتظار فرج است وباز میفرمایند اعمال امتی انتظار الفرج – برترین کارها ی امت من انتظار فرج است- خود رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم سالهامنتظربود که نبوت ایشان زمان اش برسد چون غیراز این کار کار مهمی دیگر ی به ظاهرنمی تواست بکند- یعی خداوندمنان کارا اسان کرده است تاهرحدی که ولو انتظار کشیدن است باشد کافی است واجر عظیمی دارد- این حداقل ممکن است- درحدیث است دراخرالزمان اگرفرد ده درصد احکام راعمل کند اهل بهشت است- معلوم میشود مانند زمان پیامبر اکرم صلواته الله لیه واله والسلم سخت خواهد بود-ولی به اینمعنا نیست که کاری بیشتربتواندبکند نه کند-!!ودقیقا بایدشخصیت مومن که عمده اش در پشت پرده است- تاثیر گذار مثبت باشد نه تاثسیر گذار منفی به اصطلاح حدیت –خشک مقدس ک تاثیر منفی میگذارد- یکفرد عالم واگاه وروشنفکر حقیقی بامنش دلپذیر وجادوئی ولو ارتباطیب کم داشته باشد- جناب حضرت استادرحمت اله علیه درتفسیر زیارت ال یاسین- ایه قران که درگفتمان علت خلقت انسان بعنوان خلیفه الهی –خداوندمنان درجواب ملائکه که اصل خلقت برای تسبیح- وت تحمید وتقدیس الهی وبندگی او است علاوهبرانکه انجام نمیدهد-خوبان راهم هم به فساد میکشند وهم به قتل میرساند-خداوندمنان میفرماید- من چیزی میدانم که شما نمی دانید—خداوندمنان درقران میفرماید وظیفه شمای پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فقط ابلاغ است- وگاهی میفرمیادفلات مطلب را باقل میاورد نه ترس بگو- انسان همچنان که در درس خوان یک زمان طوطی واری میخواند –خیلی هم زحمت میکشد به اصطلاح خرخوانی میکند ولی بعدا متوجه میشود که بجائی نرسیده است درحل مسائل مانده است رشدواقعی پیدا نکرده است ومتوجه میشود انجائی که مطلبرافهمیده است کمک به اومیکند- ارزش علم در درک درست ان است اگردرک درستی پیدا نکند- به اصطلاح مغز ساز ی نکرده باشد- عمر خودرا ببطالت گذارنده است ونتجهای هم عایدان نمیشود ولو دربی به تخته بخورد وبه نوائی برسد احساس شخصیت برجسته نمیکند وخیلی زود به امراض روانی دچار میشود که کمکم نفسش را از شسماره میاندازد ونمیتواند انرا مهار کند روانشناسان اصطلاحی دارند تخلیه فرد از فکر خوداش –مثلا سوظن بی جا دارد=- یاخودرا حقیر میشمارد وغیره از طریق نمایش روانی یک رل مخالف ان به اومیدهند دریک جمع که جمع میشه تاثیر گذار است باز ی کند مثلا نقش یکفرد فکور دانشمند واقعی راباز ی کند- خداوندمنان میداد که کم کم فرد به این نتجه میرسد- خیلی جالب است که ابولهب یکمرضی گرفت که درعربستان فقط چهارنفر گرفته بودند ان است که اعضا ی بدن عفونت پیدامیکند وپوسیده میشود وتبدیل به کرم میشود که اعضلات را میخوردبطوریکه راه بروداین کرم ها ازبردنش میریزند وبوی زنندهای ازاونشر پیدا میکند وعاقبت دربستر بیماری میرد-کفار مکه گفتند این نفرین الهی اورا گرفت- هستی این جهان چون باهوش است به انسان درس میدهد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نیم نگاهی به مجله گرانسنگ-منجی- که درشیراز به سرپرستی حضرت ایت الله دانشمند فاضل جناب اقای حاج شیخ-محمد رضا حدائق رحمت الله علیه چاپ میشود—دراغازبحثی از اصل انتظار دارد- حدیثی از رسول اکرم صلواته الله علیه اله والسلم ذکر ده است- افضل اعباده انتظار فرج- برترین عبادت انتظار فرج است وباز میفرمایند اعمال امتی انتظار الفرج – برترین کارها ی امت من انتظار فرج است- خود رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم سالهامنتظربود که نبوت ایشان زمان اش برسد چون غیراز این کار کار مهمی دیگر ی به ظاهرنمی تواست بکند- یعی خداوندمنان کارا اسان کرده است تاهرحدی که ولو انتظار کشیدن است باشد کافی است واجر عظیمی دارد- این حداقل ممکن است- درحدیث است دراخرالزمان اگرفرد ده درصد احکام راعمل کند اهل بهشت است- معلوم میشود مانند زمان پیامبر اکرم صلواته الله لیه واله والسلم سخت خواهد بود-ولی به اینمعنا نیست که کاری بیشتربتواندبکند نه کند-!!ودقیقا بایدشخصیت مومن که عمده اش در پشت پرده است- تاثیر گذار مثبت باشد نه تاثسیر گذار منفی به اصطلاح حدیت –خشک مقدس ک تاثیر منفی میگذارد- یکفرد عالم واگاه وروشنفکر حقیقی بامنش دلپذیر وجادوئی ولو ارتباطیب کم داشته باشد- جناب حضرت استادرحمت اله علیه درتفسیر زیارت ال یاسین- ایه قران که درگفتمان علت خلقت انسان بعنوان خلیفه الهی –خداوندمنان درجواب ملائکه که اصل خلقت برای تسبیح- وت تحمید وتقدیس الهی وبندگی او است علاوهبرانکه انجام نمیدهد-خوبان راهم هم به فساد میکشند وهم به قتل میرساند-خداوندمنان میفرماید- من چیزی میدانم که شما نمی دانید—خداوندمنان درقران میفرماید وظیفه شمای پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فقط ابلاغ است- وگاهی میفرمیادفلات مطلب را باقل میاورد نه ترس بگو- انسان همچنان که در درس خوان یک زمان طوطی واری میخواند –خیلی هم زحمت میکشد به اصطلاح خرخوانی میکند ولی بعدا متوجه میشود که بجائی نرسیده است درحل مسائل مانده است رشدواقعی پیدا نکرده است ومتوجه میشود انجائی که مطلبرافهمیده است کمک به اومیکند- ارزش علم در درک درست ان است اگردرک درستی پیدا نکند- به اصطلاح مغز ساز ی نکرده باشد- عمر خودرا ببطالت گذارنده است ونتجهای هم عایدان نمیشود ولو دربی به تخته بخورد وبه نوائی برسد احساس شخصیت برجسته نمیکند وخیلی زود به امراض روانی دچار میشود که کمکم نفسش را از شسماره میاندازد ونمیتواند انرا مهار کند روانشناسان اصطلاحی دارند تخلیه فرد از فکر خوداش –مثلا سوظن بی جا دارد=- یاخودرا حقیر میشمارد وغیره از طریق نمایش روانی یک رل مخالف ان به اومیدهند دریک جمع که جمع میشه تاثیر گذار است باز ی کند مثلا نقش یکفرد فکور دانشمند واقعی راباز ی کند- خداوندمنان میداد که کم کم فرد به این نتجه میرسد- خیلی جالب است که ابولهب یکمرضی گرفت که درعربستان فقط چهارنفر گرفته بودند ان است که اعضا ی بدن عفونت پیدامیکند وپوسیده میشود وتبدیل به کرم میشود که اعضلات را میخوردبطوریکه راه بروداین کرم ها ازبردنش میریزند وبوی زنندهای ازاونشر پیدا میکند وعاقبت دربستر بیماری میرد-کفار مکه گفتند این نفرین الهی اورا گرفت- هستی این جهان چون باهوش است به انسان درس میدهد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- در روز نامه تهران تایمز –درباره فولاد بندرعباس شرح مفصل داده بود- که تاامروز میلیونها دلار ضررکرده است ونوشته بود از صددرصد تولید فقط هشت درصد سهم انهااز فولاد ایران است- ونمیتوان فولاد در ذخیره کرد وبازار هند هم بدستورامریکا از دست داد وبازارهای دیگر- من خیلی تعجب کردم- که ماهنوز سیاست جهانی رامیفهمی ونه اقتصاد میفهمیم درحایکه میبایست یک ذوب اهن دوازده درصدی خریداری میشود- وادامه اداده بود مدیریت جدید باروش جدید گفته است که انشا الله چهارده ریال ازچندماه بعد به سهم داران اضافه خواهد شد انهم دراگر بود البته اخیر فرمودند وضع بهتر شده است وباز بیان کرده بودن-که میبایست کارخانجات زیردستی بوجود اید تا این کارخانه بتواندرشد مناسب داشته باشد وبحثی از ایجادفولادهای بسیارمقام برای مستحکم کردن خانه بیان کردهبود که متاسفانه قدرت خریدندارد؟؟ درامریکا باهمین وضعیت روبرو شدن ودستوردادند که خانه بایدتا مقاومت هشت ریشتهری مستحکم شوندواسمان خراش هاتانه ریشتهری  وتمام پلها تا نه ریشتهر- وام بدهند وبسیارناچیز از پنجاه سال به بعدقسط دهند- درباره پل ها بایدمستحکم سازی کنند در رسانها تک تک پل ها راشرح دادن از مردم متخصص درخواست طرح کردن- وبه اینتجه رسیدند پلها بی اش از هشت ریشتهر مقاوم باشند ودر نزدیکی ان یک پل بیشاز نه ریشتهرساخته شود وگاهی مکان مناسب نبود وبافاصله زیادباید پل را میساختند وبسیارهزینه بر میشود ولی قبول نکردن وگفتند بایدبسیارنزدیک باشد که اگر اتفااقی افتادبتوان بهان پل کمک کرد ولی پل بالتر ساخته ش.د که بعداکشتی های بزرگتری از زیران ردشودودوطبقه ساخته میشود واز یک طبقه ماشینهای سواری وقطار ردخواهد شد درحالیکه امریکا همه جای ان زلزله خیز نیست- خدای نکرده درایران اگر زلزله خیز شود ومردم امیدشان به حکومت برمیگرد واین حکومت مانندحکومت سابق خواهند دید وحاضر میشوند میلیونها دلار به غرب بروند که از ایران فرار کنند- میبایست فکر اساسی کرد- در زمان سابق من به جلسه عظمت مرحومایت الله کرامت الله ملک الحسینی رحمت الله علیه میرفتم- این جلسات توسط بازاری ها میچرخید- بحث عدالت شد یکی از اقایان موسس وبارزی گردن کلفت فرمودند رژیم منحس پهلوی نصف پول هزینه تهران میکند واین عدالت نیست من متوجه شدم که حضرت اش رحمتالله علیه خیلی ساده عبور کرد گذشت ما باهم بیرون امدیک ومن جریان گفتم=- ایشان فرمودندانجا نمیشد بعضی حقایق را گفت-تاحدی کارانهادرست است مردم انچه میبیندند راقبولدارند وتحت تاثیر واقع میشوند –نه انچه عقلانی است- غرب وشرق ثروتمند پایتخت بزرگ باشکوه دارند وهروز نزد می ایند اقای سریه بکویت بزنید وسری به لندن بزنید کشورهای اسلامی وعربی فقط یک پایخت بزرگ دارند- اگر قراراست عدالت شود تهران فوق اش نیم میلیونمیشود که اکثرخانه انها متوسط است واین مردم روحیه خودشان راازدست میدهند من به فردی گفتم شماقرض کردید وان مراسن عروسی را ه انداختی حال ان پول صرف اینده بچه میکردید ایشان فرمودند مردم انچه میبینند قضاوت میکنند به بعدان کاری ندارند میگوینداین ها بیچارههستند تا ابد این دیگاده دربارانها صدق میکند ماهم ابرو داریم مجبور هستیم- اما رژیم منحوس پول ها درست هزینه نکرد الان تهران بخش جنوباش مایه ننگ است واینهمه افرادنبایدبه تهران مهاجرت کنند اگر درست هزینه کرده بوداینچنین نمیشود حال بایدمااز تاریخ درس بگیریم هم رشد فرهنگی بالابرود وهم کارها براساس درستی عمل شود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- در روز نامه تهران تایمز –درباره فولاد بندرعباس شرح مفصل داده بود- که تاامروز میلیونها دلار ضررکرده است ونوشته بود از صددرصد تولید فقط هشت درصد سهم انهااز فولاد ایران است- ونمیتوان فولاد در ذخیره کرد وبازار هند هم بدستورامریکا از دست داد وبازارهای دیگر- من خیلی تعجب کردم- که ماهنوز سیاست جهانی رامیفهمی ونه اقتصاد میفهمیم درحایکه میبایست یک ذوب اهن دوازده درصدی خریداری میشود- وادامه اداده بود مدیریت جدید باروش جدید گفته است که انشا الله چهارده ریال ازچندماه بعد به سهم داران اضافه خواهد شد انهم دراگر بود البته اخیر فرمودند وضع بهتر شده است وباز بیان کرده بودن-که میبایست کارخانجات زیردستی بوجود اید تا این کارخانه بتواندرشد مناسب داشته باشد وبحثی از ایجادفولادهای بسیارمقام برای مستحکم کردن خانه بیان کردهبود که متاسفانه قدرت خریدندارد؟؟ درامریکا باهمین وضعیت روبرو شدن ودستوردادند که خانه بایدتا مقاومت هشت ریشتهری مستحکم شوندواسمان خراش هاتانه ریشتهری  وتمام پلها تا نه ریشتهر- وام بدهند وبسیارناچیز از پنجاه سال به بعدقسط دهند- درباره پل ها بایدمستحکم سازی کنند در رسانها تک تک پل ها راشرح دادن از مردم متخصص درخواست طرح کردن- وبه اینتجه رسیدند پلها بی اش از هشت ریشتهر مقاوم باشند ودر نزدیکی ان یک پل بیشاز نه ریشتهرساخته شود وگاهی مکان مناسب نبود وبافاصله زیادباید پل را میساختند وبسیارهزینه بر میشود ولی قبول نکردن وگفتند بایدبسیارنزدیک باشد که اگر اتفااقی افتادبتوان بهان پل کمک کرد ولی پل بالتر ساخته ش.د که بعداکشتی های بزرگتری از زیران ردشودودوطبقه ساخته میشود واز یک طبقه ماشینهای سواری وقطار ردخواهد شد درحالیکه امریکا همه جای ان زلزله خیز نیست- خدای نکرده درایران اگر زلزله خیز شود ومردم امیدشان به حکومت برمیگرد واین حکومت مانندحکومت سابق خواهند دید وحاضر میشوند میلیونها دلار به غرب بروند که از ایران فرار کنند- میبایست فکر اساسی کرد- در زمان سابق من به جلسه عظمت مرحومایت الله کرامت الله ملک الحسینی رحمت الله علیه میرفتم- این جلسات توسط بازاری ها میچرخید- بحث عدالت شد یکی از اقایان موسس وبارزی گردن کلفت فرمودند رژیم منحس پهلوی نصف پول هزینه تهران میکند واین عدالت نیست من متوجه شدم که حضرت اش رحمتالله علیه خیلی ساده عبور کرد گذشت ما باهم بیرون امدیک ومن جریان گفتم=- ایشان فرمودندانجا نمیشد بعضی حقایق را گفت-تاحدی کارانهادرست است مردم انچه میبیندند راقبولدارند وتحت تاثیر واقع میشوند –نه انچه عقلانی است- غرب وشرق ثروتمند پایتخت بزرگ باشکوه دارند وهروز نزد می ایند اقای سریه بکویت بزنید وسری به لندن بزنید کشورهای اسلامی وعربی فقط یک پایخت بزرگ دارند- اگر قراراست عدالت شود تهران فوق اش نیم میلیونمیشود که اکثرخانه انها متوسط است واین مردم روحیه خودشان راازدست میدهند من به فردی گفتم شماقرض کردید وان مراسن عروسی را ه انداختی حال ان پول صرف اینده بچه میکردید ایشان فرمودند مردم انچه میبینند قضاوت میکنند به بعدان کاری ندارند میگوینداین ها بیچارههستند تا ابد این دیگاده دربارانها صدق میکند ماهم ابرو داریم مجبور هستیم- اما رژیم منحوس پول ها درست هزینه نکرد الان تهران بخش جنوباش مایه ننگ است واینهمه افرادنبایدبه تهران مهاجرت کنند اگر درست هزینه کرده بوداینچنین نمیشود حال بایدمااز تاریخ درس بگیریم هم رشد فرهنگی بالابرود وهم کارها براساس درستی عمل شود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-درمحفلی – طنز هائی بیان شد- من جمله فرمودند- هرزمان را ساده بگیرید وسرسری زندگانی- کنید شماجوان هستید -؟؟!!- جنابی فرمود دراینترنت- مرقوم شده است درعربستا ن جوانانی پدرخویش به بادکنک بستن وپدر به هوا رفته است- ظریفی فرمود این امر امکان ندارد یابالن بوده است ویابادبادک بوده است- واین امر نشان میدهد که دنیا به اخر میرسد وازنو شروع میکند—لطیفه بعد جوانی از حکیمی پرسید که گفته شده است دربهشت شراب است ولی مستی نمیاورد- پس نوشیدن ان چه سودی دارد –حکیم فکری کرد وفرمودندبرای کلیه خوب است- امادرحقیقت لذت مثبت زیادی دارد ونورانیت وهوشیاری عقل را زیاد میکند- دختری درگوگل جستجو کرد که شوهر چگونه انسانی است گوگل جواب داد فعلا شوهر نیست ولی یک پیرمردی است بافلان خصوصیات چناچه مایل باشدی خصوصیات اش رابیان میکنم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-پاشنه اشیل مذهب مسیحیت درغرب – مخالفت به ظاهر خداوندمنان- باعلم است- تمام فیلسوفات غربی مخالف مسحیت ویا بعضی از قوانین مسیحیت- تنها رد مطالب کذب وباطل نیست بلکه اساس براین است که انسان بایادبدنبال علم برود-افرادی مانند دکارت وکانت وغیره البته امروز تحول عظیمی درمسیحیت رخ داده است انها هم بدنبال علم میرونند- درامریکا یک گروه شصت وپنج نفری سازمانی درست کردند—وتمام اثاری که درباره مسیحیت در دنیا بود جمع اوری کردند وبه زبان انگلیسی برگرداند درحدود صد جلد قطور شد واز همه خواستنداز ان یک سیستم منطقی مسیحیت بیرون دربیاورید- واخیرا ان وارد اینترنت کردند وفرمودند که ماپول ان کتاب ها راتهیه کردیم وپول اینترنت راباید کمک کنید- وتمام استنباط غلط متعلق گذشته درحال پاک سازی است واستنباط های جدید میخواهد جای گزین شود- درسرکلاس دانشگاه لندن خانم استادحمله به وهابیت کردکه استباط های مسیحیت غلط است ایشان ضرب المثل ایرانی اش که دیگ به سه پایه میگوید روی توهم سیاه- شماهم استبباط میکنید وبعضی استنباط های شما واقعا جوک است- ولی اگر تا مریخ انسان تحقیقات کند هنوز انتم فقرا است قران میفرمیاد خداوندمنان غنی درتمام ابعاداست شما فقیر درتمام ابعاد الی الابد هستید – وبه همین دلیل است هوز نتوانستند یک سیستم هدایت ان سانمنطقی بوجود بیاورند-اما داستان ان جناب پیش گوی فرانسوی تبار اسپانیائی داموس- زمانی من کلاس مهدویت میرفتم استادبر جسته درباره ایشان صحبت میکرد که اخیرا من فهمیدم که ایشان کتاب هم نوشته است- من دراینترنت ایشا ن را جستجو کردم- یکمقاله جالبی به زبان انگلیسی وجودارد که دقیقا کامل است- ایشان اول میخواسته نقاش شود درمنزل پدری سری به انبار میزد یک کتاب نقاشی بسیار ساده پیدا مکیند وشروع میکن ازروی ان نقاشی کردن وبعدا بدبال مذهب میرود وپس از مدتی ادعا میکند من میتوان اینده را پیشگوئی کنم وپیشگوئی خودرابیان میکند وقتیکه ان پیشگوئی من خواندم دقیقا احادیث امام صادق علیه السلام به زبان انگلیسی است موئی اتلاف ندارد وسرکلاس انرا مطرح کردم- مردم اسپانیا از ایشان مداوم سئوال کردن شمابایدیک منبع داشته باشی- ایشان مجبور میشود که این دروغ را بسازد من از این کتاب نقاشی هروقت از روی ان نقاشی میکنم به من الهام میشود این کتاب منبه اسرار میشود ومردم مداوم تاز روی ان نقاشی میکند ولی الهامی بدست نمیاید ولی احمق ها معتقد بودن که یکعلتی وجودارد به ما الهام نمیشود استعمار امریکا به نظر حقیر جریان میدانسته ومثلا رافاش میکند که این نقاشی ها منبع اسرار هستندخیلی ها شروع کردن بر اساس ان عمل کردنوتحقیقات نشان دادکه حرف مزخرفی است وهیچگاه ان پیشگوئی ها بدنبال منبع اسلامی ان نرفتند وهنوز در هاله ابهام است وهرپیشگوئی غیراز احادیث امام صادق علیه السلام کرده است همه قلابی وکذب محض


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب اقای الگیتور لیبرمن- فرمانده پیشین قوای نظامی اسرائیل- نام اش لقب محبوب جوانان امریکا به معنای تمساح است که امروزه بسیارمد است- درکلمات قصار امده است که طراح لباسی موفق است که میداند روزی مدل اش سقوط میکند- که جناب لیبرمن- ئکه فامیلی جالبی دارد که موردتوجه سیات مداران امریکائی است مرد ازادی – ایشان میفرمودند من ازادی را انتخاب نکردم من خود ازادی هستم- طراح های مدل هم همین را میگویند- بعضی مدل ها را هم گفتند دزد بانقاب است- وبعضی معتقد هستند که بامدل بودن کاری سخت ودشوار است وگران تمام میشود خودت باش بهترین مدل های جامیکا دریک شب عروسی همه افرادمدل میپوشند وشرطز ان است که هم زیبا باشد وهم عجیب باشد وهم هواخواه بتراشد وفردا دیگر از مد خبری نیست که نیست- درامریکا عروسی مشکلاش لباس عروس وداماد نیست لباس مادر عروس ومادر داماد است-که جناب اقی لبیرمن ازان- نجات پیدا کرد ژانویه سال اینده درهنگ گنگ 1400 نمایشگاه معظممد بر پا میشود وجای اقای لیبرمن انجا بایدقطعی باشد


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0