سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-مقاله استاد معزز ومکرم حضرت جناب اقای رحیم پور از غدی – باعنوان-نتجه اقتصاد برجامی همین است که امروز می بینیم- روزنامه-9 دی- شنبه –نوزدهم ابان- صفحه 2- گزارش سیاسی—این سخنرانی در دانشگاه علامه طباطبائی ایراد شده است—با اشاره به پیروزی انقلاب الامی – تاکید کرد—هیچکشوری درجهان قانون اساسی خودرا به رای مردم نگذاشته است—اما از بعد پیروزی انقلاب امام(ره) این کار را انجام داد- عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی – با اشاره به نفوذ امریکا در ایران در دوران پهلوی گفت- : قبل از پیروزی انقلاب حتی عالی ترین مقامات رژیم پهلوی در مسائل-مختلف باید با مقامات ومستشاران امریکائی مشورت میکردند- واز انها نظر می گرفتند—پس بااین وضعیت مشخص است- که ما نباید در ان زمان تحریم میشدیم-جناب اقای ازغدی رحمت الله علیه با بیان اینکه ما به شدت نیازمند علوم انسانی اسلامی هستیم-یاد اور شد—علوم اسلامی-به معنای ان است-که-عقل ئتجربه ذیل نور وحی تعریف شود—وی ادامه داد-: برخی ها تا نام اسلام درپسوند علوم انسانی قرار میگیرد-میگویند-علوم انسانی اسلامی-را- لیبرال ها قبول نخواهند کرد—ولی- مگرغربی ها علوم انسانی سوسیالیست ها را قبول دارند؟؟- مگرما- علوم انسانی سوسیالیست ها ویا لیبرال ها را قبول داریم-؟- حضرت استاد ازغدی رحمت الله علیه—در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات منافقین- علیه مر دم اشاره کرد وادامه داد: منافقین همانند موشهای صحرائی چند سوراخ احتیاطی- به- چند طرف برای خودشان حفر میکنند- هیچ وقت- مشخص نیست حرف ان ها چیست- ومداوم حرف خودشان را عوض میکنند- وبه اصطلاح- چند شخصیتی هستند—حضرت استاد رحمت الله علیه- تصریح کرد: این افراد متاسفانه هنوز هم درمیان-مسئولان ما هستند- افرادی که دریک روز متحجر هستند ودریک روز دیگر انگونه روشنفکر می شوند- که کسی باورش نمی شود- عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی – با- اشاره به بدعهدی های  غرب وامریکا یاد اور شد:- غربی ها سفیدترین حرف ها رامیزنند- ولی سیاه ترین عمل را دارند-وی –ادامه داد: خونین ترین قاره جهان اروپا است- ان ها فقط درقرن بیستم-خودشان- 100 میلیون نفر را از همدیگر را کشتند—ان وقت – از حقوق بشر ودموکراسی وازادی نیز حرف میزنند- حضرت استد رحمت الله علیه گفت- درحوزه علو م سیاسی غربی ها ادعا دارند-که- از قرن نوزدهم—و- اگوست کنت—ما سیاست( انها را) را علمی وعینی و-بدور- ازنگرش های متافیزیکی-و-مذهبی می بینیم—وبرهمین اساس قواعد رفتار های سیاسی را کشف وداد ه ها را تجزیه وتحلیل میکنیم وپس بر بر مبنای ان ها عمل میکنیم—وی افزود: این حرف ان ها هم غلط-و- هم دروغ بود—غربی ها بعد از این ادعا هایی که- داشتند- همواره تحت- پوشش علم سیاست- ارزش های فاسد خودرا تبلیغکردند—عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با انتقاد از اظهارات برخی مسئولان در زمان امضای برجام- اضافه کرد: برخی دبه جای پاسخگو بودن به نا کارامدی اقتصاد – برجام—انتقاد کردند- که چرا موشک هایتان- را نشان دادید وروی ان نوشتید:" مرگ بر اسرائیلL درحالیکه اسرائیل تمدن اسلامی را غروب میدهد- ما بگویم اودارد طلوع میدهد)-وی گفت-: به جرات میتوان گفت- که نشان دادن موشک های ایران طی سال های گذشته- جنبه بازدارندگی بسیار زیاد داشته است—عضو شورای عالی انقلاب-:فرهنگی : در ادامه اظهار داشت: بعضی از مسئولان بعداز برجام گفتند که اقای – جان کری قول داده -!ولی نتجه قول اقای جان چه بود؟- حضرت استادمعز رحمت الله علیه—بابیان- اینکه- نتجه اقتصاد برجامی همین است-که- امروز درجامعه میبینم-.گفت: اقتصاد مقاومتی – اصلا درکشور شروع نشد- نمی شود- همه چیز را به اراده دشمن گره زد- این ملت چند بار باید ازیکسوراخ گزیده شود؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-نیم نگاهی به به مقاله- نظام دیجیتال- تولید دانش کلاس را بی معناکرده است –به مناسبت ارتباطات علم وفناوری- یونسکو- با مشارکت علامه طباطبائی برگزاری شد- ایشان اغاز مطلب با – اجماع معرفتی شروع کردند که درست است که بعدا شرح دادم ولی قبلاز فرهنگ کار است- از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم حدیثی است- کسی درکار دنیائی خود تنبلی کند بیش درکار اخرتی خودم تنبلی خواهد کرد- یعنی اول زرنگی درکاردنیائی ایجاد جوهر میکند برای کار اخرتی واین مطلب دقیق است- بههمین علت است که بیشترمراجع اعظام رحمت اله علیهم اجمعین بیشر از روستا ویا شهرهای کوچک بوده است=- زیرا دران جا فرهنگ کار دربچه ها تولید میشود وجوهری زرنگی بوجود میاید واین خصوصیات درغرب رایبج است خانمی این انگلیسی میگفتند من بچه سه ساله خودم از مهد می اید به اظاق مخصو خوداش میرود وجاروی ان اطاق با وسائل کوچک بعهده خوداش است عروسک های ش که ده تا است از کمدبیرون میاورد وروی میزی میچنید وبعد باانها باز یمکیند ودباره درکمد قرار میدهد همراه من روی صندلی میرود ولیوانهای کوچکرا میشورد-ودر روی زمین ملحفه ای پهن میکنم-و وسایل اشپزی دران قرار میدهم وبه ان دختر بچه میگویم چنگالرابه من بده وبعدمثلا کاردرا بده ومن لباس ایشان رااطومیکنم- ولی ایشان باوسایل اسباب بازی پارچه ای مانندمن اطو میکند- وبعد یک برگه سفیدبسیاربزرگ مقوائی اشکالی ماندمثلت ومربع نومنه روی یک مقوا میکشم وخودم انراقیچی میکن وبه کمک یکدیگر انرادرو مقوای سفید می چسبانیم- ودرپنچ سالگی خوداش بایداین کار بکند ولوتعداد زیادی خراب کند ومیفرلمود من درپن سالگی وبرادرمن درنه سالگی ایشان قعطات ماشین سواری خودمان باز میکردومن انرا باموادی شستشومیددانیم وبعضی باهم وصل میکردم وبا پدر به مزرعه میروفتیم ودر ماشین تراکتور همین کار میکردیم که امروزه کمی تخفیف قائل هستنتد- تمام شهرما سمبل تنبلی شده است تاجوهر کار ایجاد نشود حتی درس خواندن هم سطحی است انگیز زیادی ایجاد نمی کند وان همت عالی بوجود نیم یاید- حضرترسول اکرم صلولاته اله علیه واله والسلم به حضرت سلام اله علیها فرمدندیک روز شما کار کن یک روزهم ان خانم کار کند- دوم اجماع معرفتی است ما جهان سوم عادت به کیش شخصیت وتک نفری کار کردن است نه کاراجتماعی وسیستمی – به این معنا ما متکلم وحده میشویم- تکنفر جلومیرویم به هیج وجه اجماعی نداریم ولو از همدیگرتقلید کنیم وراورسم اجماع رابلدنیستیم که کاری سخت است درغرب باهم همفکری میکنند ومیخواهد به یکنظر واحد برسند وهمه دراین مورد سعی میکنندنظر اکثریت نظر واحد میشوند وهمه سعی میکنند انرابخوبی پیاده کنند ولو قبلا نظر مخالف داشتند ولی ما اگر کسی مخالف سئوال کرد سرد میشویم وکنار میکشیم وحاظر نیستیم نظر اکثریت قبول کنیم ویا درجهت ان کوشش کنیم درحالیکه نظراجماعی درسلام ارزش والائی دارد وکسی اهل انشعاب باشد بشدت مذموم است- یزرگواران فرمودند بعلت فقر ما عقب افتادیم وبا امدن نفت اندکی پیشرفت ایجاد شد دقیقا من معتقد هستم بر عکس است فقر رشد ایجاد میکند- ولی موانعی در راه رشد ایجاد میشود باعث دلسردی – ترس وفرار کردن- است- دراینترنت خواندم که یک خانم امریکائی مدتها درشمال ایران بوده است علاقه به گیاهان داشته است- یک بوته ای درجنگل شما ل نظر وعلاقه را جذب میکند- از این بوته دانه میگیرد وانرا درمنزل خود رشد میدهد- تعدادای از انرا به امریکا میبرد ودروز معارفه فامیل به نزد ایشان به هرکدام یک گلدان میدهد- یکی از افراد این گل را نزدیک شرکت معظم پرورش گیاه- درشهر خود میبرد ومیگوید انرا تولید کنید انها سعی خودرا میکنند ولی بعلت اختلاف اب وهوائی به خوبی جنگل های شمال درنمیاید بااین خانم تماس میگیرد ومیگیوید من سرمایه میدهم شما به ایران بروید ودرشما شرکتی رادرست کنید واین بوته را درانجا پررش بدهیدذ به حد معینی که رسید به امریکابفرستید- ایشان گفته است که این کارمن نیست اینکارخودایرانیان است – شرکت ها ی توریستی- غرب مداوم ردبندی میکنند – درپنج ساحل اول دنیا- بالقوه بحر خزر است که درتمام فصول قابقل قایق سواری وشنا کردن است وبعدازان اندونزی است که فقط سه ماه متویتند قابل استفاده ذاست که دحتی باقایق معمولی یک موتور به ان میبندند و از استرالیا به انودنزی میایند وحتی از نیوزلند ساحال استرالیائی هیچ اهمیتی ندارد وشهرک تفریحی ساخته است ولی ما هیچ کار نکردیم- تمام دارلترالمعارف مشهور دانشگاه غرب بخصوصامریکا وحتی دارالتعارف ویکی پیدابراس اس گفته خوداش پنچ درصد دکتری نوشتند مابقه اکثریت انرا دانشجویان لیسانس نوشتند وماتصور میکنیم که بیتادمثلا سیصدصفحه مطلب ناب بویسیم- درحالیکه بیشتراین مطالب جزئی نگر است یک اصطلاح سیاسی شهر داده است- مندر یک قماله سیاسی بدنبال درک یک اصطلاح سیا سی بودم در دارالتالمعارف سیاسی دانشگاه- استند فورد—این اصطلاح که برای یک پدیه ساسی وضع شده است من پیدا کردم- نویسند فرمودند زمانی که من دانشجو علوم سیاسی –بودم- این اصطلاح را استادسیاسی من وضع کرد- ومن به کتاب لغت مراجعه کردم ومتوجه شدم هیچگون ارتباطی وتطابقی ونسبتی با معنای ادبی ان ندارد- از استادعلت را سئوال کردم- ایشان فرمودند کهمن درجوانی این کلمه رابسیار دوست داشتم؟؟!!- خداوند منان پدر اعراب رابیامرزد تاحدی معنای مختلف ارتباطی ولو ذهنی دارند- امروزه این اصطلاح هفت مرد درامریکا وهشت مورد دراورپا برای پدیده های سیاسی مختلف بکار رفته است که پنچ تای معروف هستند ودوتای ان کابرد وسیع دارند ایشان تمام ان تعاریف بیان کرده است ونمونه اورده است وپس وارد علوم انسانی شدع وبعدا واردعلوم تجربی شده است- وایشاه تهعاریف مختلف متعل به لغت نامه های مختلف اورده است که فرموده بعضی ازانها ذکر کرده است بیا دفرد درسطح فوق دکتری باشد- لذا کوشیده است تاحدی یکتعریف عامیانه که تاحدی تمام تنوع را پوشش دهد   بیان کند- ماهم میتوانیم چنین کنیم درجمع بازنشتگان تهایکخان سه جلد نوشته است ویکجلد شعر نه سایتی داردکه با افراد واردگفتمان شود وراهنمائی کند—حتی میتوان برای یک بیت بزرگان-کار دقیق کرد- جناب دکتر جمشید شفیعی نیا- رحمت الله علیه این بیتجناب بزرگوار مولانا که میفرمیادهرکس به اندازه وجودمعرفتی یک قدحی از شراب ناب دارد- کسی قدر این قدح وشراب را میداند تمام روزگاربرانها فشار بیاورد که انرا بشکند شکسته نمیشود بلکه رشد میکند واگر قدر ندانست شکسته میشود حتی خداوند منان به ظاهر به زمین میزند ولی شکسته نمیشود مثال کربلا لذا مابیادان جوهر وان همت ایجاد کنیم وامکانات رشدرا فراهم سازیم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نان بنرخ روز خوردن-   در اوائل خدمت دراموزش وپرورش درابادان بودم درمدرسه دخترانه ششم بهمن که کنار شط وائداره کل اموزش وپرورش بوددیوار به دیوار-مداوم اداره دختری را میخواست- فرهنگی ان زمان دراواخر خدمت مارخورده ای که اژدهامیشد- عظیم ترین فیلسوف- سیاست مدار- وغیره خوداش وزیراموزش وپروش بود- یکی از انها درزنگ تفریح فرمودند- این جوجه- یعنی ریس اداره کل میخواهد مارا تعلیم دهد- به دختری حکمی صادر کرده است- دراوائل خدمت فرهنگی با فرد مماشات میکنند که جزوباند شود ولی بعدا که متوجه میشوند این فرد جزو باند نمیشود اصول وادا درمی اورند دبیگر نمیداند من مقرارا رابهترازاومیفهم وضعف این مقرارات هم بهترازاومیفهم وپرونده کاری انها زیربغل من است همه یک کرباس هستند- درسرکلاس اوراحال را جا میاورم دختران نسبت به تبعض بسیارحساس تراز پسرها هستند وایشان زنگ میخورد به راهرو کنار پنچره میامد بهیک دختر گیره میداد بلند دادمیزد احمق چرا قبول کردی من هروقت ادارمنرامیخواست باخش روئی برای انکه من باند شوم رفتار میکرد ومیفرمودند فلانی دفتر نصیحت اش مثل اینکه هنوز باز است-وگاهی خانم مدیر از ایشان زمانی نبود گله میکرد هم جاهم ایشان درست نمیفهمئد- ولی درکل درست بود ونقشه این است گزکی وقانونی بدست کسی نه دهند وهمه چیز داد وستد طرفینی است که درجائی گیر بیفتند کسی سردرنمیاورد- امام صادق علیه نکته رامیفرماید- که درکل تنها ( دراخرالزمان) چهاردمعصوم هستند حرف انها یکی است وقانون مندهستند وهمه چیز شفاف روشن است فرمودند من اگر چای پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بودم- مانند ایشان رفتار میکردم .اگران عظمت صلواته علیه واله والسلم جای من بود مانندمن رفتار میکرد والبته درکل انبیا علیهم السلام اجمعین بدین نحو هستند- ودیگرهیج کس از رهبران اینطور نیستند وقضا وقفدر الهی هم انهاراوادار که از شاخه ای به شاخه ای دیگر روند- واینامرسرانجام مردم راعص2بانی وانقلابی میکند


ارسال شده در توسط علی

 

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- امریکای سرمایه داری – همه چیز اش پولی است- مثلا تلفن در امریکا میگویند- =پی فون- پی = پرداخت پول- فون= تلفن- یعنی تلفن پولی – اما سعی کردن ارزان باشد از امریکا به هرجا دنیا بیش از دقیقه ای یک دلار نیست- انگلستان سوسیالیست بود درداخل مجانی بود ومیگفتنداگر مردن فقط روز پنچ دقیقه بخارج صحبت کنند انراهم مجانی میکینم – بچه ایرانی میگفتند اگر چنین کنند ایرانی ها لحاف وتشک خودرا کیوسک تلفن پهن میکنند- تصور میکتم که انها امروزه پولی شده باشند من تعدادی از دوستان به هلند رفتیم- یکی از بچه مدتی درانشگاه درس خوانده بود وانرا رها کردهبود دریک رستوانی کار میکرد وبعد دوره کوتاه رستوان داری خوانده بود خیلی بعدا من فهمیدم اعجوبه است کمونیستمعتدل بود وضد کمونیست ایران وایشان دوستی ایرای درهلند داشت- ما بهامستردام رفتیم یک چادر در پارک معروف زدیم وشبها درکلسیای سنتی سابق که خیلی ساده بود وبا افراد بسیارفرهیختهمواجه بودیم مدوام لبخند میزد ومیخندید وچشمانش رامیببست- ایشان خواست زنگ بزند به رفیق اش – از عجایب هیچکس درکیوسک تلفنها نبود ایشان مقداری زیادی- گلدن- واحد پول هلند تهیه کردیم مداوم ایشان میریخت تلفن قطعمیشد ویکی از بچه ها مداوم-میدانداخت قطع میشد وفقط میخواست ایشان سری به مابزد وجاهای دیدنی به ما نشان دهد پولما تمام شد ایشان فرمود به سوپرمارکت بروید- مت واردیثک سوپر ماکرت معمولی فقط یک دلان متوسط بود وهاج واچ به اطراف نگاه میکردیم- درته سالن دقیقا یک داش تهرانینشسته بودتاما رادید تلفن را بالابرد ومیخندید وجلوی سه تا خانم بودند نوبیت ما که رسیدفرمود که چقدرمیخواهید در داخل هلند بزنید مجانی است بعداما فهمیدیم که سوپر مارکت ها وهتلا وغیره برای تبلیغات- تلفن مجانی دارند سوسیالیسم!!؟؟ روانشسانان هلند اثبات کردن بعلت گرانی تلفن مردم هلند کم حرف شدند-!!


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- امریکای سرمایه داری – همه چیز اش پولی است- مثلا تلفن در امریکا میگویند- =پی فون- پی = پرداخت پول- فون= تلفن- یعنی تلفن پولی – اما سعی کردن ارزان باشد از امریکا به هرجا دنیا بیش از دقیقه ای یک دلار نیست- انگلستان سوسیالیست بود درداخل مجانی بود ومیگفتنداگر مردن فقط روز پنچ دقیقه بخارج صحبت کنند انراهم مجانی میکینم – بچه ایرانی میگفتند اگر چنین کنند ایرانی ها لحاف وتشک خودرا کیوسک تلفن پهن میکنند- تصور میکتم که انها امروزه پولی شده باشند من تعدادی از دوستان به هلند رفتیم- یکی از بچه مدتی درانشگاه درس خوانده بود وانرا رها کردهبود دریک رستوانی کار میکرد وبعد دوره کوتاه رستوان داری خوانده بود خیلی بعدا من فهمیدم اعجوبه است کمونیستمعتدل بود وضد کمونیست ایران وایشان دوستی ایرای درهلند داشت- ما بهامستردام رفتیم یک چادر در پارک معروف زدیم وشبها درکلسیای سنتی سابق که خیلی ساده بود وبا افراد بسیارفرهیختهمواجه بودیم مدوام لبخند میزد ومیخندید وچشمانش رامیببست- ایشان خواست زنگ بزند به رفیق اش – از عجایب هیچکس درکیوسک تلفنها نبود ایشان مقداری زیادی- گلدن- واحد پول هلند تهیه کردیم مداوم ایشان میریخت تلفن قطعمیشد ویکی از بچه ها مداوم-میدانداخت قطع میشد وفقط میخواست ایشان سری به مابزد وجاهای دیدنی به ما نشان دهد پولما تمام شد ایشان فرمود به سوپرمارکت بروید- مت واردیثک سوپر ماکرت معمولی فقط یک دلان متوسط بود وهاج واچ به اطراف نگاه میکردیم- درته سالن دقیقا یک داش تهرانینشسته بودتاما رادید تلفن را بالابرد ومیخندید وجلوی سه تا خانم بودند نوبیت ما که رسیدفرمود که چقدرمیخواهید در داخل هلند بزنید مجانی است بعداما فهمیدیم که سوپر مارکت ها وهتلا وغیره برای تبلیغات- تلفن مجانی دارند سوسیالیسم!!؟؟ روانشسانان هلند اثبات کردن بعلت گرانی تلفن مردم هلند کم حرف شدند-!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در روز محشر نامه اعمال افراد را بدست انها میدهند- دراین نامه بعضی گناهان نوشته نشده است وبعضی ثواب ها با رنگ سبز است فرد از خداوندمنان علت را سئوال میکند دلیلا شان است گناهان باسبز نوشته شده است جای گناهان پاک شده است- بعضی را با قلم ریز نوشه شده است- دراین گناهان تخفیف داده شده است بعضی گناهان با رنگ سفید نوشته شده است با شفاعات بزرگان وعظمت ها پاک میشوند دربهشت درختی است وقتیکه وارد میشوید گناهان فرد مانند وزنه ای به ان اویزان میشود وفرد پس از مدتی دربهشت بایدیکی یکی انها راازدرخت بکند ودور بی اندازد مال فرد ی مانندتو ازهمه کمتر است


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم- رها از زنجیر حقارت – این شعر را جناب اقای دکتر شفیعی نیا از یک شاعر غربی ترجمه کرده اند—عنوان راخودم به ان داده ام- تحقیررا باور نکن— تو شاهکارخالقی – تحقیر را باورنکن--روی بوم زندگی هرچه خواهی بکش – زشت وزیبا ازان تو –ست—تقدیر ( جبر) را باور نکن- تصویر اگر زیبا نشد- نقاش خوبی نیستی – ازنو دوباره رسم کن- تصویر را باور نکن-خالق تورا شاد افرید—ازاد ازاد افرید—پرواز کن تا اروز – زنجیر را باورنکن-


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99