سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم—از دار الرحمه به خانه می امدیم- راننده تاکسی اسنپ اقای دانشمندی بحث پدرشان شد که بسیارمومن وکمک کننده بوده است وقران را حفظ کرده بوده است وکارمند پتروشیمی بوده است ونذری هرسال دربیست وهشت صفر داشته است-که همه باوضو باوضو باشند ووصیت کرده بوده است این نذر همهشه ادا شود وهرمشکلیداشته است به امام حسین علیه السلام متوسل میشده است- خیلی راحت بعدنماز صبح رحلت میکند در حدود هشت ماه پیش درخواب گفته است امام حسین علیه بدادم رسید وگفتم حضرت شما کی هستید فرمودند اول دنیاحسین واخر دنیا حسین- وقبل از فوت این شعر گفته است- یاحسین خدمت گذارتترک یاران کرد ورفت- - هجرت ناباورش دلها پریشان کرد و رفت—تاندای ارجعی از خالق یکتا شنید- میل دیدار حسین سلطان خوبان کردورفت- وخواهر ایشان بسیارمومن هستند شب قبل از بیست وهشت صفر5 حضرت فاطمه سلام الله علیها به خواب ایشان امدن به همه بگوئید با وضو برسر نذری دست کردن بیایند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—از دار الرحمه به خانه می امدیم- راننده تاکسی اسنپ اقای دانشمندی بحث پدرشان شد که بسیارمومن وکمک کننده بوده است وقران را حفظ کرده بوده است وکارمند پتروشیمی بوده است ونذری هرسال دربیست وهشت صفر داشته است-که همه باوضو باوضو باشند ووصیت کرده بوده است این نذر همهشه ادا شود وهرمشکلیداشته است به امام حسین علیه السلام متوسل میشده است- خیلی راحت بعدنماز صبح رحلت میکند در حدود هشت ماه پیش درخواب گفته است امام حسین علیه بدادم رسید وگفتم حضرت شما کی هستید فرمودند اول دنیاحسین واخر دنیا حسین- وقبل از فوت این شعر گفته است- یاحسین خدمت گذارتترک یاران کرد ورفت- - هجرت ناباورش دلها پریشان کرد و رفت—تاندای ارجعی از خالق یکتا شنید- میل دیدار حسین سلطان خوبان کردورفت- وخواهر ایشان بسیارمومن هستند شب قبل از بیست وهشت صفر5 حضرت فاطمه سلام الله علیها به خواب ایشان امدن به همه بگوئید با وضو برسر نذری دست کردن بیایند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم.-نظریات شخصی است-اقای ترامپ امریکا که روزی عقاب جهان بود- امروز تبدیل به خفاش کرده است- که چادر ملی ایران دربر دارد ونقاب عربی بر صورتش - وکلاه یهودی برسرش وروی ا ن چپیه وهابی کشیده است- وسرانجام کنچشگ خواهد شد- وایرانی که روزی کنجشگ بود- حال عقاب گشته است—پس از شهادت امام حسین علیه السلام- که شیپور انقلاب زده شد حرکت کوچگ انقلابی شروع شد ومهترین فاز انقلابی متعالق به خراسان بزرگ بود که انزمان برهشتاد درصد ایران بزرگ سیطره داشت انها توانستند از شیر اموی یک روباه اموی بسازند که از ده منطقه مهم جهان اسلام نه تای ان رهبران روحانیت انها- ایرانی بودند- باوجود انکه اکثریت سنی بودند- ومیدانستند عباسیان که بقدرت برسند سالها باید سعی کنند- تا انهارا رام کنند ولی حاضر شدند بشرطی که امام صادق علیه السلام به رهبری برسند امویان را ریشه کن کنند—شخصی خدمت امام صادق صلواه الله علیه واله والسلم رسید وگفت امام من عاشق یک دختر خوزی شدم میتوانم با ایشان ازدواج کنم- خوزی یک نژادبسیارمهم خوزستان بود امام علیه السلام فرمودند- خیر- ایشان گفت منظورمن زنان ملحد خوزی نیست انها مسلمان هستند درحالیکه هیچکس انهارا مجبور بقول دین اسلام نکرده بود امام صادق صلواته الله علیه والسلم فرمودند مشخص داست که با ملحد شمانمیتوانیدازد.واج کنید- ده نژاد که مسلمان هستند انها ضد اهل بیت هستند – مانند سودانی وامویان وخوزی ودیگران- وهیچ کس انهارا مجبور به شیعه شدن نکرد واین قدرتهم وجود نداشت—برای همین علت است که موردتوجه اهلبیت مکرم رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بودند—حال یک فاز جدید انقلابی در حد وسطح ملت درایران بوجود امده است- از تعداد اندک ویاقم وقبیله ونژاد گذشته است- امروزه جهان از جهتی میخواهد که یک وحدت جهانی بوجود اید- واز طرفی رهبران سیاسی بدبنال ناسیونالیسم هستند واز طریق سازمان ملل متحد میخواهند منافع خودرا تامین کنند- تنها کشوری بدبنال انترناسیونالیسم اسلامی است- ایران است—که ترامپ در سازمان ملل متحد همین تز را خواست پیاده کندگرچه مورد مسخره جهان واقع شد- ولی تاحدی هم این چنین هست- وبقول ظریفی وقتیکه میخواهد راجع به ایران صحبت کند وفشاری که بخود- میاورد نزدیک است سقط جنین کند- بیادگفت هنوز تحریم ها تمام نشده است زورت رابزن- تا مشخص شود فتح نهائی با کیست- تاریخ گواه است که عالیترین انسان ها- یپامبران اعظام رحمت الله علیهم اجمعین- هستند ولی مردمان به انها پشت کردند- وبه سمت طاغوتیان رفتند وزمانی که درک کردند وارد اتش شدند انهارانابود کردند ولی رحمت الهی این بار باحق است ومردمان ان مردمان سابق نیستند واهل درک وشعور هستند واراده الهی بر ان است مردمان جهان را نجات دهد واین پرچمی اسلامی ناب  که درایران برپا شده است بر بال فرشتگان برسراسرعالم کشیده خواهد شد انشا الله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—در یوتوب دنبال یک موضوعی میگشتم- دریوتوب پیدا کردن موضوع به زبان فارسی کمی مشکل است- کاملا سیاست یوتوب درباره ایرانیان گرچه بعنوان پنیر .سبزی سفره بعضی مطالب دارد- که قابل بحث است که قریب اکثریت انها مزخرفات است- مانند روزنامه زرد وتجاری غرب میماند ولی داری تحریکات شهولانی زیادی است- دربین این –نوع موضوعات- ایرانی – یک فیلم بنام لزبین –معتدل لزبین به همنجسگرا زن میگویند- فیلم به زبان انگلیس ی بود ولی از کمه –چا- من فهمیدم که ایتالیائی است- چا و –خداحافظ- است- فیلم نشان میدهد که خانمی که مجرد است زنگ خانه ای میزند ودرب خانه یک دختر خانم نوزده سال باز میکند وایشانمنتظر میماند تا اقای پسربیرون برود- اولین چیزی من را کمی متعجب کرد که ان خانم ابهت مردانه بیشتری داشت تا ان اقا پسر که بایک لبخندعصبی بودن سلام وعلیک بیرون رفت—گرچه درطول فیلم این خانم ابهت مردانه دارد وخیلی زودهم از دست میده ومیزند زیرخنده- این نکته مردان ابهت دارند یک اشکال دارد که سعیمیکند زمانی تا اخر ادامه دهند وتاخصم تسلیم شود مراعات ندارند- مداوم ان خانم میاید وصحبت میکنند ان دخترخانممردصفت سن بیشتر است وکارمند یکی سازمانی است واین دختر دیگربه ظاهر خانه دار است- دخترخانم خانه دارمداوم کتاب میخواهد حتی مدتها در رختخواب کتاب میکند وبه فکر فرومیرود- وبرافراخته است- صحبت ایشان با ان دختر خانم درباره غذا پذی است که دخترخان کارمند غذا راخراب میکند وایشان به اوتشر میزد که راه این است واومیخندند واز اومیپرسد مگر درخانه غذا درست نمیکین واوجواب میدهد گاهی درست میکنم وگاهی از بیرون میخرم وبعدپای تلویزون- مینشینند – میدانند این ساعت درباره فیلم بحث میشود- از فیلمی که درباره اش بحث میشودتعریف میکند وان دخترخانم میفرمیاد من این فیلم درتلویزوین نه دیدم زیرا ترسناک بود وایبشان جواب میدهد این فیلم ترسناک نیست هیبچان اور است وترسناک اش کم است منطقی است- فیلم منطقی است وهیچان-ان هم واقعی است- درایران فیلم هیچانی وبا ترسناک کلا ترسناک میگویند درحالی که اینطور نیست هیچانی با ترسناک فرق دارد گرچه بخشی هم ترسناک باشد- سپس تلویزوین خاموش میکنند مگر برای موضوعات دلخواه- کاملا مشخص است مطلبی که عمقی داشته باشد وجودندارد بحث خودمانی که خانم کارمند میگوید ریس میخواست- به من گیربدهد من هم با فلان جواب پیچاندم- وخوداش میخندندواومات ومبهوت است لحاظ های اخر فیلم ان خانم واردمیشود ودوش حمام میگیرد روی بازو خال کوبی است وان دختر خانم دوش میگیرد ودراطاق میرود نشسته برافروخته است که چگونه بااورفتار کند تو ذهنی نخورد- وخلاصه بهخوداش جرئت میدهد درحاکیه به اوخیره شده است گونه اورا میبوسد واوهم اورا میبوسد ومتوجه میشود که چراغ سبز داد وایشان بشدت اورا میبوسد وتمام میشود درهمین موقع زنگ میخورد وان پسر پشت در است واین خانم بیرون میرود واقا پسر وارد میشود حالت بسیار لطیف وزنانه دارد وصحبت میکند که چرا من تنهاگذاشتی دختر میگوید در رستوران رفتی ودیگر به من سرنزدی ایشان میگوید من گفتم یک کارمهم دارم ورفتم ودیگراز طرف توخبری نشد وایشان میفرمایدحلا شمابروید به موقع به شما زنگ میزنم وجوان دم درمیگوید بایدفعلاتنها باشم واور میبوسد وخداحافظی میکند- هیچ خوراک متعالی که انسان را - جذب کند وجودندارد-چنگ هفتاد دوملت همهر عذر بنه- چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدند- حافظ


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—ما دراموزش وپرورش – داریم به حواشی بیجهتی خودرا مشغول میکینم- ومتن را نمی شناسیم-در مرحله اول میبایست استراتژی ما دریادگیری برجسته علمی باشد سطح فرهنگ یادگیری بالا باشد یادگرفتن از مهد تا لحد دیمی وبدن استاد وسازمان وکتاب وتعلیمات حساب شده امروزه امکان ندارد- من زمانی که درایران بودم مداوم میگفتند درفلان موضوع عقب هستیم من میگفتم به جهنم ایمان مطرح است- اما زندگانی به انگلستان رفتم ودردانشگاه لندن بودم یک از بچه منرا صدا کرد وفرمودند درمسابقات علمی ما نودام شدیم نه بینم سرکلاس – مزخرف گفته باشی وابروی ابروی ایرانی های ببری با شما برخورد میکنیم الحمدالله که بسیارخوب بودم گرچه بسیارضعیف بودم وهمین موضوع کمونیست میساخت که تنها راه نجات ایران که برجسته شودکمونیست است- در امار امریکا- افرادی درسطح جهانی کارعلمی کرده باشند که واقعا برجسته باشد چهاردرصد تاشش ابتدائی خوانده بودند- بیست درصد تادیپلم- پناخ درصد تا سال دوم دانشگاه عجیب در امریکا بخصوص هرفردی میخواهد چیزی به دیگری یاد دهد اورپا هم همین طور است واین عمل درجهان سوم نیست- این امربعلت فرهنگ سازی است که از مهد کودک تا اخر دبیرستان تعلیم داده میشود وسپس در دانشگاه ادامه پیدا میکند درامریکاسیصد هزار شغل تا دکتری دارد- براساس گفته کارشناس امار شیراز که ایشان درامریکا فوق لیسانس درامار سرشماری وکلان خوانده بود وهرنوع شغلی درامریکا تاسطح عالی دراموزشگاه خصوصی درس داده میشود بخصوص تعمیرات وریشه پیشرفت علمی درهمین موضوع است ضمن تعمیرات علوم پایه وعلوم تکنولوژی- درس میدهند یک دانشجوی ایرانی که ادعا میکرد شاگرد اول کنکور ایران در رشته میکانیک وفوق لیسانس گرفته بوده است به دانشگاه لوس وانجلس میرود که دکتری بخواند گفته بود تا روش تحقیق ممتاز نشوی شمار قبول نمی کنیم واگربخواهی به کلاس خصوصی بروی پگران تمام میشود پشیش یک دانشجوی سال دومیروی در باع شهر پدرش که دویست هکتار بوده است ایشان دبیرستان را ناپلونی قبول شد وبه پدراش گفت من دیگر درس نمیخوانم وپدر گفته بوده است که باغشهر برود وانجا رمدیریت کند دویست نفر انجا کار میکردند روبروی ایشان انطرف جاده یک باغ شهر دیگر بده که خانواده انجا زندگی میکرده است یک دختر خانمی داشته است که فوق لیسانس میکانیک بوده است وبه ایشان میگوید من تعمیر ساده واسان تلمه اب رابه تو یادمیدهم بعد ایشان کهمیخماهدبه لوس انجلس برود ودوره مقدماتی تعمیر تلمبه ابرایادبگیر پدر میگوید ما یک باریک سازی میکنم که کلاس درس وازمایشگاه وکتابخانه ومحل تعمیرات وداروخانه واطاق استراحت اساتید تهیه میکنم وگرانترین اساتید دعوت میکنم وایشان دوره مقدماتی راطی میکن وبکمک ان دختر خانم اولین اشکال مهم تلمبه ابرا حل میکند این هنر مال استاد وبعد ابتکار زیادی درتلمه اب میکند وسپس به پدر میگوید میخواهد دانشگاه برود ودرسال دو جایزه بزرگ اختراع درتلمبه میگیرد وبهترین فرد دروش تحقیقق میشوددانشجوی ایرانی به ان باغ شهر میروفته نزد ایشان دوره روش تحقیقات سطح ممتاز را یادمیگیرد وسپس وارد رشته دکتری میشود- درانگلستان این چنین اموزشگاه وجود دارد نصف انها دولتی هستند با پول ناچیزی تاسطح عالی میتوان یادگرفت ونصف دیگر خصوص یهستندکه بسیار گران هستند ومردم انگلستان میگویند کسی بیست وپنج مهارت یادنگیرد تاسطح ممتاز کودن است-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظزیات شخصی است- با الهام دوشخصیت برجسته پاکستانی- جنابان- اقایان-مولانا- نعاوشه احمد-وجواد احمدقامودی- درباره اربعین امام حسین علیه السلام – جاده به نجف کربلا جاده سبیل الهدی نام نهادند- یک نصف روز درعاشور چون اذان شد اذانی مقدمه تمام الحسنات جامع کمالات درتمام ابعاد حقایق واعمال صالح بود- انسان خاموش ده- سرده شده- حرارتی بقول پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلمدر روح های افسون شده بجود امد که انسان به حرکت درجهت اهداف عالی یشری چون صلح   همدلی وعدم تبعیض عدم ظلم عدم تحقیرواشاعه از توحید گرفته تا کمال انسانیت تبین واشکار شد- این یک سفر جسمی نیست- یک سفر روحانی است عاملن معنویت حسینی است- نجات از جهنم- رسید به تمام فضائل- که سعادت رابه ارمغان میاورند وسرانجام انسان بهشتی میشود- این پیام در تمام شئونات انسان تاثیر ونفوذ کندودراین مسیر سیروسلوک میکند- درعاشورا این حقایق وارد مغز شد ودراربعین وارد قلب شد—حق را اثبات کرد وانسان به یقین رسیدوباطل محو ونابود شد- وسرانجام به بندگی خداوندمنان رسید- انسانی که هویت خودرا باخته بود یک هویت جعلی یزیددرست کرده بود- یا مسلمانی بایدطرفدارمن باشی وگرنه کافر وخوارجی هستی-دریک بیابان بدون نام نشان-جلوه الهی اشکار شد وهویت بخش الهی تا ابد شد چون مکه همچنان اکر مکه کسادشود به هویت الهی خیانت شده است- واگر اربعین هم کسادشود به هویت الهی خیانت شده است بنی امیه میخواستند نور الهی را خاموش کنند ودین حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم راقربانی کنند ولی درعاشورا دین انها قربانی شد- و- به همین دلیل است که معصومین صلواته الله علیهم اجمعین همیشهد پرچم حسینی رابرافراشته نگه داشتند- امام حسین علیه السلام امانت الهی رابخوبی درعاشورا پاسداری کر د وانرا به دیگران تحویل دادکه میبایست بخوبی ازان پاسداری شود- بعداز عاشورا علما فلسفه دین را از عاشورا یادگرفتند که عمقی عمیق دارد مثلا امروزه درپاکستان بعنوان تحقیقات علمی حوادت و وقایع راتفسیر میکنند درکتابها روزنامه ها وتلویویزیون اما ملاک راستین با ملاک های عاشورا بایدتطبیق داده شود وحتی شناخت اندیشه های قرانیراهم با ملاک های عاشور بایدتطبیق داده شود قران میفرماید هراندیشه وعمل باید مطابق دستورات الهی باشد که بهترین شارح ان امامان معصوم علیه السلام بخصوص امام حسین علیه السام است

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- با الهام از اساتید معزز- تفکر ونقد انتقادی – از دیدگاه روانشناسی—یک مبحثی است – در روانشناسی- متخصصین بودن تخصص- وبسیارهم شایع است-فردی نزد دکتر رفته است وبیان کرده است که فلان درد را دارم- ایشان بعداز ازمایش فرمودند کیسه صفرا شما- دهانه اش گشاد- شده است دوائی داده است- وایشان مداوا شده است- همین درد برای امراض قلبی هم است وبرای امراض دیگر هم است ایشان فردی دیگر مبتلا به این درد است تجویز کند که دوا رابخورد- درخیلی زمینه ها بخاطر بعضی تجربیات تصور میکند که راه حل  پیدا کرده است- روانشناسان- زمانی   که متوجه میشوند- فرد دچار توهم است- اول برای انکه دقیقا روشن شود این توهم است ویا نیست- چند تا سئوال میکنند- از پاسخ ها میفهمند ریشه مسئله کجا است ایا توهم است- یا امر دیگری است هرفرد باید به شناخت خود وحالات خود از خودسئوال کند که ایا این موضوعات ریشه حقیقی دارد ویا خیال وتوهم است- سقراط به فردی فرمود درموضوع تو من نادان هستم وشماهم نادان هستی ولی من میدانم که نادان هستی وشمانمیدانی وفکر میکنید که اگاه هستی با جواب وسئوال سقراطی شما به جهل خود اگاه میکنم- امروز غرب به همین علت تفکر ونقد انتقادی رشد زیادی کرده است ولی بهترین ان درقران میجید چرا بهترین است برای انکه روانشناسی از افراد بسیار دقیق است- اول میفرماید تا علم ندارید ساکت باشید وسپس مفرماید علن در نزد اهل ذکر است درنزد اهل کتاب است- هرکسی چیزی گفت دلیل ندارد که علم باشد- بقول ظریفی جناب حافظ رحمت الله علیه میفرمایدمن رند هستم از مردمان کوچه وبازار- علم بدست نمی اورم از پیر مغان علم میاموزم- که نصحیت حکیمانه- رای برهمن- که برهمن پیامبرالهی برای منطقه ای درهند بوده است- مخالفین پیامبر ان صلواته اله علیه واله والسلم رهبران قبائل واشزاف وثروتمندان بودن- اینان ملاک هرچیز را مشخص میکردند- در زمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- یک جناب سعدبن معاذ وحضرت خدیجه سللا الله علیها وحضرت ابوطالب رحمت الله علیه سیدو بزرگ ئ قبیله هاشم- ومابقیه برضد پیا مبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بود وبالاجبار تسلیم شدند وبعداز رحلت جانسوز ایشان مسائل بخوبی روشن شد- فقط حضرت عباس علیه السلام که ایشان رهبر بنی هاشم نبود حضرت علی علیه السلام رهبر بنی هاشم است وزمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم رهبر حقیقی بنی هاشیم ایشان هستند ولی به لحاظ بعضی ملاحظات حضرت ابوطالب علیه السلام بودند وهمین مسئله هم در زمان علی علیه السلام تکرار شد- خداوندمن در سوره کوثر برای انهائی حتی درخواب درفکر سیاست وحکومت است ضمیر ناخوداگاه- دست از قدرت برداشتن ندارد- در علم روانشناسی ثابت شده است بیشتر انسان انچه میخواهد وان ارتباطی که میخواهد بیشتر میال است تا انچه محیط به میدهد- واین یک فکر غیر علمی است شایئدانچه محیط به انسان میدهد بهتر باشد- قران میخواهد به این سری افراد یک نقد وتفکر انتقادی بدهد در سورکوثر میفرماید انکسی لیاقت رهبری دارد که مه به ایشان کوثر دادهایم- سه اصل را بیان میکند- اول رهبری انتخاب اش باما است- دوم ما به کسی کوثر دادهایم ایشان حق رهبری دارد وسوم کسی کهنپذیرد ودرفکر گند ومزخرف خود است وقابل اصلاح نیست ضربه هولناک میخورد تافرد اگاه سازد از توهم خارج شود0


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99