سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-امروزه- تاثیرایه قران مجید که درعصربعثت گرانشی وموجی به اندازه یک کیلو طلا درفضا ایجاد میکرد ولی امروزه چندین تن طلا گرانش وموج ونور ایجاد میکند انهم بعلت ان است که بسترسازی ان بخوبی ایجاد شده است- وتاحد مطلوب هنوز فاصله دارد که باید بستر سازی لازم را بوجود اورد وتشعشعات اش درجهان خود جوش درحال ایجادتغیرات وتحولات شگرف است- که اژیر خطر عرب بخوبی به صدا دراورده است وخاورمیانه وکشورهای اسلاامی بادقت وحسایت زیاد نظاره میکنند ودرصدد خاموش کردیان این نورانیت الهی هستند- اسلام درحال عبور از نژادها ورنگ ها وناسونالیست ها وایسم ها است- وانها دریک بهت وسرگردانی وگیچی دچار شده اند- امار ها وملاک ها بایدبراساس نظریات ایدولوژی ساخته وپرداخته شود- تعدادزنان ما درمجلس کم میابشد یک دلیل ان ما تازه وارد سیاست مستقل واسلامی شدیم وزمان میطلبد ولی امار کار وامار تجارت زنان ما پایئن است اولا بسترسازی لازم وجود ندارد ودرثانی زنان محور خانواده وسازنده نسل اینده که یک نسل شاخص اسلامی باشندبرعهد دارند که از همه کارها مهمتر است ونمیشود این سمت رابه دیگران داد بخصوص در زمان قبلاز بلوغ ونتایج دهشتناکی بوجود خواهد امد که امروزه درجهان شاهدان هستیم- ولی میایست سطح سواد واگاهی بخصوص درعلوم اسلامی وتربیتی وسیاسی میابیست درسطح اول جهانی باشیم که بعلت کمی بودجه این امر درزمان فعلی رشدی زیادی نمیتواند داشته باشد- امید است که بهبودی وضعیت مالی کشور این نقیصه هم بخوبی حل شود-انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- المان- از عربستان وسعد حریری در اوضاع منطقه دفاع کرده است- کاملا نشان داد که دردرک سیاسی بسیار طبق زمعمول ضعیف است وزود تابع اربابان خوداش میشو.د- که وعده منافع نامشروع در منطقه به او داده اند زمانمی که امریکاهائی وانگلیسی بی جهت شهر المانرا کوبیدند از انها تشکر کرده است ؟؟؟ واز لات بازی انگلیسی منش سعد حریری هم دفاعکرده است اینقدر این فرد بیشعور نیست که باتلفن باحزب خود ورهبران سیاسی لبنان صحبت نکند معمول است موبایل از اوگرفتند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به مقاله عالمانه- جناب دکتر علاالدین غروی استاد دانشکده روابط بین الملل-در روزنامه شرق سه شنبه- تحت عنون مثلث واشنگتن-تل اویو وریاض- ایشان هم درضمن به مسئله اقای سعد حریری هم پرداختند- ایشان متذکر شدند- بحران قطر که اساس مقاله است وبحران لبنان- با بازیگری اقای سعد حریری—افریننده ان عربستان است ودر طل مقاله بخوبی روشن کردند که کار امریکا واسرئیل است- که قبلا این نقش را ایران بازی میکرد بعنوان ژندارم منطقه که دامنه ان به شاخ افریقا وهندوستان کشیده شد وبرای کنتروب منطقه میبایست نیروی دریائی معظم وموشک های راهبردی بعید پرواز فراهم شود وسودی که امریکا وشوروی از جنگ سرد میبردند دوباره به جریان افتاد باین تفاوت که کشورهای جهان سوم در حال انفجار هستند ونیرویهای انقلابی برسرکار خواهند امد تنها راه ایجا بحران دائم است که این مقاله به ان گوش زد کرده است واین بحران یک ویاچند عامل خارجی میخواهد ویکسری دوستان شستشو شده مغزی- که فقط مسائل انها اخلاق واعتقاداست نه اقتصاد وروابط اجتماعی پیشرفته- بعنوان مثال تاجیکستان داعش میخواست به اسم حزب نهضت اسلامی- ان میزان اندکی پیشرفت اقتصادی واجتماعی وشهرسازی وغیره که از شوروی رسیده بود نابود کند واقتصادموجود درخدمت جهاد باشد وبه روسیه وکشورهای هم جوار حمله ورشود تنها یک اخلاق خشک مداوم دربوق وکرنا دمیده شود ورزق مردم مانند-مائده اسمانی نزول اجلال میکند-لذا اقای ابن سلمان بقول ایشان -مرد بیمارخاور میانه- که نقش ان یک جاه طلبی محد رضا شاهی میخواهد منطقه-را- درکنترول خود داشته باشد وقطر نمی بایست خود مختار شودایشان هدف نهائی مسئله قطر ولبنان را بهاین علت که مخواهد با ایران ربرو شود وتاثیرات ایران را خنثی کند- به این جبهه محتاج است- یکی از متخصصین منافقین که مدتها باانهاهمکاری میکرده است طبق تحقیقات اش به این نتجه میرسرد که خصوصیات اقای مسعود رجوی وبهاالله سرانجام یکی میشود فرقه مداری – حرف دقیقی است هرکس پااز گلیم میخواهد دراز کند بدنبال منابعی است انهارا یاری دهند وانها بیجهت یاری نمیدهند پهلوی ها ملک حسین ها بنی صدرهاحریری ها- وحال محمدبن سلمان خصصویات انها یکی است وهمگی متصل یکمنبه واحدهستند وپس باهم همکاری دارند واسرائیل هم درهمین حلقه است- یک خبرنگار اسرائیلی متعلق روزنامه هارتض مقاله مفصلی در دفاع از اقای سعد حریری نوشته است من جمله میگوید خانه نخست وزیر یک برج مراقبت داشت که اطراف را رصد میکرد وبه اطلاعات خوداش را به داخل خانه ومراکز اطلاعتی میداد که افرادی میخواستند بایشان درمنزل حضور پیدا کنند- به خوبی شناسی شوند- خوب- منطقی است ودولت این برج راساخته است شب قبلاز حرکت به عربستان این برج متلاشی میشود؟؟- کی انرا متلاشی کرده است؟؟ بجز اسرائیل چه کسی نفع میبرد؟؟ این بهانه را ساختندکه ایشان احساس خطر کند وانرا کار ایران ومقاومت بداند وفرار کند تا بحران درلبنان که درحال اوفول بود دوباره شعله ورشود-جناب استادبیان کردند که مصر بعلت فقر وارد حلقه شیوخ شد تا کمک مالی دریافت کند خداوندمنان میفرماید همه قدرت ها در دست من است بدنبال شیطایئن نروید- نمونه اخیر همین کشور قطر- بجای اتلاف عربستان ایران وترکیه جانشین شدند که بهمراتب قوی تراز ائتلاف عربستان هستند-جالب انکه ایشام میفرماید یک شرکت طرفداراقای ترامپ-کمک تبلیغاتی به امارات برعلیه قطر میدهد ویک سری شرکت امرکائی کمک به قطر میکنند- بقولی توتم وتابوی امریکائی سودبردن است یعنی سودحلال واجب- وخط قرمز یاحرام واجب همه اش درحلقه سود دنیای است-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به مقاله عالمانه- جناب دکتر علاالدین غروی استاد دانشکده روابط بین الملل-در روزنامه شرق سه شنبه- تحت عنون مثلث واشنگتن-تل اویو وریاض- ایشان هم درضمن به مسئله اقای سعد حریری هم پرداختند- ایشان متذکر شدند- بحران قطر که اساس مقاله است وبحران لبنان- با بازیگری اقای سعد حریری—افریننده ان عربستان است ودر طل مقاله بخوبی روشن کردند که کار امریکا واسرئیل است- که قبلا این نقش را ایران بازی میکرد بعنوان ژندارم منطقه که دامنه ان به شاخ افریقا وهندوستان کشیده شد وبرای کنتروب منطقه میبایست نیروی دریائی معظم وموشک های راهبردی بعید پرواز فراهم شود وسودی که امریکا وشوروی از جنگ سرد میبردند دوباره به جریان افتاد باین تفاوت که کشورهای جهان سوم در حال انفجار هستند ونیرویهای انقلابی برسرکار خواهند امد تنها راه ایجا بحران دائم است که این مقاله به ان گوش زد کرده است واین بحران یک ویاچند عامل خارجی میخواهد ویکسری دوستان شستشو شده مغزی- که فقط مسائل انها اخلاق واعتقاداست نه اقتصاد وروابط اجتماعی پیشرفته- بعنوان مثال تاجیکستان داعش میخواست به اسم حزب نهضت اسلامی- ان میزان اندکی پیشرفت اقتصادی واجتماعی وشهرسازی وغیره که از شوروی رسیده بود نابود کند واقتصادموجود درخدمت جهاد باشد وبه روسیه وکشورهای هم جوار حمله ورشود تنها یک اخلاق خشک مداوم دربوق وکرنا دمیده شود ورزق مردم مانند-مائده اسمانی نزول اجلال میکند-لذا اقای ابن سلمان بقول ایشان -مرد بیمارخاور میانه- که نقش ان یک جاه طلبی محد رضا شاهی میخواهد منطقه-را- درکنترول خود داشته باشد وقطر نمی بایست خود مختار شودایشان هدف نهائی مسئله قطر ولبنان را بهاین علت که مخواهد با ایران ربرو شود وتاثیرات ایران را خنثی کند- به این جبهه محتاج است- یکی از متخصصین منافقین که مدتها باانهاهمکاری میکرده است طبق تحقیقات اش به این نتجه میرسرد که خصوصیات اقای مسعود رجوی وبهاالله سرانجام یکی میشود فرقه مداری – حرف دقیقی است هرکس پااز گلیم میخواهد دراز کند بدنبال منابعی است انهارا یاری دهند وانها بیجهت یاری نمیدهند پهلوی ها ملک حسین ها بنی صدرهاحریری ها- وحال محمدبن سلمان خصصویات انها یکی است وهمگی متصل یکمنبه واحدهستند وپس باهم همکاری دارند واسرائیل هم درهمین حلقه است- یک خبرنگار اسرائیلی متعلق روزنامه هارتض مقاله مفصلی در دفاع از اقای سعد حریری نوشته است من جمله میگوید خانه نخست وزیر یک برج مراقبت داشت که اطراف را رصد میکرد وبه اطلاعات خوداش را به داخل خانه ومراکز اطلاعتی میداد که افرادی میخواستند بایشان درمنزل حضور پیدا کنند- به خوبی شناسی شوند- خوب- منطقی است ودولت این برج راساخته است شب قبلاز حرکت به عربستان این برج متلاشی میشود؟؟- کی انرا متلاشی کرده است؟؟ بجز اسرائیل چه کسی نفع میبرد؟؟ این بهانه را ساختندکه ایشان احساس خطر کند وانرا کار ایران ومقاومت بداند وفرار کند تا بحران درلبنان که درحال اوفول بود دوباره شعله ورشود-جناب استادبیان کردند که مصر بعلت فقر وارد حلقه شیوخ شد تا کمک مالی دریافت کند خداوندمنان میفرماید همه قدرت ها در دست من است بدنبال شیطایئن نروید- نمونه اخیر همین کشور قطر- بجای اتلاف عربستان ایران وترکیه جانشین شدند که بهمراتب قوی تراز ائتلاف عربستان هستند-جالب انکه ایشام میفرماید یک شرکت طرفداراقای ترامپ-کمک تبلیغاتی به امارات برعلیه قطر میدهد ویک سری شرکت امرکائی کمک به قطر میکنند- بقولی توتم وتابوی امریکائی سودبردن است یعنی سودحلال واجب- وخط قرمز یاحرام واجب همه اش درحلقه سود دنیای است-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—با تشکر از سایت گرانسنگ- ولی عصر عجل الله تعالی فرجه- گفتمان حضرت ایت الله قاسمی رحمتالله عزیز با اقای –عرعور وهابی که فامیلی با مسمی دارد- به فارسی ترجمه کنید—من تاحدی توجه شدم که ایشان مداوم قران نشان میدهد- وقسم به کتب حدیثی  میدهد- وچالش برسر شرایط است بعضی جاها درست میگوید وبعضی جا میخواهد ماست مالی کند-

گفتمان


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—با تشکر از سایت گرانسنگ- ولی عصر عجل الله تعالی فرجه- گفتمان حضرت ایت الله قاسمی رحمتالله عزیز با اقای –عرعور وهابی که فامیلی با مسمی دارد- به فارسی ترجمه کنید—من تاحدی توجه شدم که ایشان مداوم قران نشان میدهد- وقسم به کتب حدیثی  میدهد- وچالش برسر شرایط است بعضی جاها درست میگوید وبعضی جا میخواهد ماست مالی کند-

گفتمان


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب اقای محقیقی امریکائی درباره شاه تحقیق کرده است-با گفتمان با مجری بی بی سی-نکته ای میخواهد جا بیاندازد- ومسلم است نکاتی راهم که عمومیت پیدا کرده است بیان میکند—به چند نکته من اشاره میکنم—این نکته بسیار ی میگویند- که زندانی سیاسی در زمان شاه بین دوهزار تا سه هزارتا- بوده است ولی امروزه چندین برابر است اما کمی دقت کنیم- قبلا مردم سیاسی نبودند به اصطلاح منفعل بودند بقول انروزی ها- سری که درد - نمیکند دستمال نبند- هوس زندان نکن—کلهاش بوی قرمه سبزی میدهد—یک تیکه مغزاش کار نمیکند واز این مثال ها—حرکات انقلابی ورادیکا ویابهتربگویم- بیشتارحالت اعتراض بود- وشدت ان نسبت به امروز بسیار کم بود-کم کم زندانی شدند وکم کم شکنجه سخت شدند- برای اعلامیه وبرای اب عکس حضرت امام رحمت الله علیه- شخصیتی درشیراز بود بنام اقای عدلو فقط به خاطر صلوالت برای حضرت امام رحمت الله علیه به زندان میافتاد برارای مدت زیادی درمسجد قائم شیراز حضرت ایت الله اعظمی جناب ااقای ناصر مکارمشیرازی سخنری میکردند اقای عدلو بالا رفت وخودرا دربین مردم انجا پنهان کرد وصلواتی رابرای حضرت امام علیه السلام درخواست کرد روی راپله ها به سمت بالا مردم نشسته بودندجناب سرهنگ شهربانی با تمیمی وارد ولی مدانست که جناب اقای عدلو دربال است شروع کردن مردم که روی راپله نشسته است باتوم زدن ومردم کنارنرفتند وگفت اگرکنار روید همه را زندانی میکنم اقای عدلور گرفتندوایشان مداوم برای امام صلواته میفرستاد شاه به شیراز امد در استانداری بود ومیخواست به جائی برود یا مرکز پیاده بود ویا شاه چراغ- مخصوصا این تاکتیک رابکار میبر دند بحث بود که بیشتر شاه به شاهچراغ میرود- ولی از مرکز ستادبه سمت مرکز پیاده اندک مردمی رانگه داشته بودند من کلاس درس در دانشگاه داشتم- به سمت مرکز پیاده حرکت کردم- یک پاسبان به فرماندداد بایسته- من ایستادم لب خیابان یک اقائی درسن سی وپن سال خیلی شیک پ.ش وبایک کیف مهندسی به پاسباتن گفتمن کار دارم گفت لب خیابان بایست- ایشان داخل باغچه زیر یک درخت ایستاد- اقا ی پاسبان که دید بشدت خشگمین شد گفت الان درست میکنم ایشان گفت برای انجا ایستادم که سایه بو.د به ایشان گفت به دیوارمقابل تکیه میدهیوایشان سری هم به من تکان دادرفت به دیوار تکیه داد همین موقع شاه باهلی کوپتر از ستادبه سمت مرکز پیاده رفت—ایشان میفرمیاد شاه بسیار مطالعه داشته یک فیلسوف معلوم الحال- امریکای فرموده اند- که برای جهان سوم بهترین سیاست تک حزبی است ؟؟!! کی گفته است شمابرای جهان سوم مهندسی سیاسی کنید؟؟- حال فرض براین که این نوع سیاست برای جهن سوم خوب باشد که که مسلما نیست- شاه فرمودند هرکسی جزو حزب رستخیز نشود بایداز مملکت بیرون رود این توهین است به مردم- وتوهین است به ازادی مردم که مداوم توی بوق میکردند- ایا اقای هویدا بعداز حزب رستاخیز تغیر کرد؟؟ سیاست عمومی تغیر کرد؟؟ زندانها کمتر شد؟؟ چه تغیرعمدهای کردتوی تلویزیون اقای علم دریک مهمانی دربار شاه که امد خکمشد وکفش واکس زده ایشان رابوسید-کدام طاغوت در اسلام چمنین کاری کرده است وشاه هیچگونه عکس العملی نشان ندارد رفت برسر میز نشست- یعنی همه چون بردگان بایدعمل کنند بعداز انقلاب نوشتهبود دریک مهمانیعلم پای اش روی سگ شهبانو میگذارد بلافاصله علم پ


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99