سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-دیشتب من درشیراز درطبقه دوم خنه که مدتها درحال مطالعه بودم برای استراحت وقدم زدنبه اطاقیکه کنار کوچه است رفتم ک اطاق مشرف به ایوانی برروی پارکنیگ است ناگهان چندثانیه احساس کردم کف اطاق به جلو رفت وشیشیه لرزیدند- خواستمفریادبزنم زلزله ولی زودتمام شد- به اطاق مهمان خانه که انجا مطالعه میکنم روبه حیاط درحایکه ساختمام بلند شهرداری جلوی ساختمان ما است ودیگربادی درجریان نیست برای جند دقیقه بادباکمی شدت وزیدن گرفت


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- با الهام از مقاله- صنعت احساس- جنگ ونابودی جناباقای حمید باقریان- کارشناس وتحلیل گراقتصادی—روزنامه شرق- سه شنبه گذشته - اسلام به- نیت- توجه زیادی شده است -مسلم است- در طول تاریخ بشری- نیت – یا انگیزه- یا- قصد وهدف ذهنی – ویا تصمیم – همیشه نقش داشته است-ولی بیشترتوجه به عمل بوده است-ولی دراسلام بعنوان یک عنصر قابل ارزش وسنجش وبار رحمت وغضب را دارا شد- و وارد- دایره تکلیف شد بقدری که فردی فقط با نیت بهتر درجات عالی بهشتی را میتواند بدست اورد- هرچه قدرانسانیت اودر ذهن بالاترباشد –درجات بهشتی او بیشتر است—کسی که جنگ طلب است با کسی که صلح طلب است از اعمال کوچک تا اعمال جهانی اختلاف ماهوی دارد- بشر امروز-دریک میدان برزگ انتخاب قراردارد- همه را نمیتواند انتخاب کند-فر ض کنیم در کالاهای ساخته بشر یا کدام مکتب اقتصادی را انتخاب کینم-فرق نمیکند با کدام جنس مخالف ازدواج کنیم- ویا کدام کالارا بخریم-یکی را که انتخاب کردیم به این معنا است دیگران را کنار گذاشتیم- این عمل – این انتخاب راهزینه فرصت میگویند که مسلما ایشان ترجمه اصطلاح غربی کرده است- شاید فرصت تدبیر- بهتر باشد- یا هزینه تدبیر- زیرا فرد میبایست میزانی هزینه- زمان وپول کند- اقای ریجارد تایلر- برنده جایزه نوبل اقتصادی سال2017- امسال به این نتجه رسید- که دراقتصاد تبلیغات غلط ویاشناخت غلطدرامر اقتصاد به اقتصاد ضربه میزند- وسئوال اساسی این است کالاهای اقتصادی   ومکاتب اقتصادی مطابق- احساسات مشتری باشد ویا مطابق منطقی درست باشد ولومطابق احساسات مشتری نباشد- ایشان متوجه شد- نوع احساسات فردی که نشت گرفته از معرفت روانشناسی فرد که به ان روانشناسی روانشناختی میگویند یک عمال مهم است وتاثرات اجتماع یا جامعه شناسی که باز اینجا هم میتوان گفت معرفت جامعه شناسی عومال اقتصادی باهم ترکیب میشود وجهت میدهد به نیت وانتخاب فرد- یک نوع نیت وانگیزه را درامر اقتصاد-تاثیر گذار میکند-یک نو سلیقه وذائقه یابقول علمای اخلاق عادت ایجاد میکند-برای رسیدن به اینهدف باید تبلیغات همه جانبه بکند وهمه یکچیز بگویند- تواتر تا بیشترین نتیجه را بگیرنند به این عمل صنعت احساس یا صنعت احساس سازی میگویند- یعنی احساس واحد وهمگنی را بوجود میاورند- اهمیت این تحقیق در این است- قبلانیت وانگیزه- درعلم روانشناسی – تحقیق میشد- دانشمند علم اقتصاد اگر میخواست در این زمینه کار کند باید خوداش میرفت وروانشناسی مطالعه میکرد ودرعلم اقتصادهم کاربرد های جزئی میگرفت- به این روش میگویند روانشناسی برا یاقتصاد یک علم بین الر شته ای است –ولی از این به بعدروانشناسی علم اقتصاد بوجود می اید- که جز علم درون علم اقتصادمیشود- مانند ریاضیات فیزیک- ریاضیات دمهندسی وریاضیات پزشکی وشیمی وغیره وبقول نویسنده درجهان سوم بیادفعلا بعنوان علم بین رشته ای موردتوجه واقع شود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظر یات شخصی است- اقایان سایت کلمه- که ادعای علمی بودن دارند-میفرمایند اجامع گفته است که جناب اقای ابوبکر افضل است- روایتی بیاورید که مانند غذیر خم ئحداقل هشتادهزارنفر تا یکصدبیست هزار نفر ذکر شده است کهدرغدیرخم بودند وروایت کرده اند- شاماهم عدد بیاورید- درثانی عدهای تنها اقای ابوبکرقبول داشتند که افضل است بعدا عده ای اقای عمر راقبل داشتن که افضل  است- وبعد عدهای فرمودند عثمان افضل است وسپس عدهای فلرمودند علی علیه السلام افضل است کهباعث بوجودامدند علویان سنی شد- طبق روایت صحیح برادران اهل سنت که درتمام کتب روایی اهل سنت موجود است- جناب اقای عمر – اقای ابوبکر-فله- نامید- خوشبختانه این لغا امروز هم مورد استعمال است حتی دربوشهر فارسیان هم بکار میبرنند زمانی که ازیک عرب خوزستانی سئوال کنید که فله یعنی –چه- ومعادل عربی ان چیست –میفرماید-خربوزی- خربوزی یعنی چه یعنی خراب کرد ن چیزی که اباد است حال شما حرف اقای عمر قبول کنید ویا روایت طرفداران اقای ابوبکررا کدام را-؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظر یات شخصی است- اقایان سایت کلمه- که ادعای علمی بودن دارند-میفرمایند اجامع گفته است که جناب اقای ابوبکر افضل است- روایتی بیاورید که مانند غذیر خم ئحداقل هشتادهزارنفر تا یکصدبیست هزار نفر ذکر شده است کهدرغدیرخم بودند وروایت کرده اند- شاماهم عدد بیاورید- درثانی عدهای تنها اقای ابوبکرقبول داشتند که افضل است بعدا عده ای اقای عمر راقبل داشتن که افضل  است- وبعد عدهای فرمودند عثمان افضل است وسپس عدهای فلرمودند علی علیه السلام افضل است کهباعث بوجودامدند علویان سنی شد- طبق روایت صحیح برادران اهل سنت که درتمام کتب روایی اهل سنت موجود است- جناب اقای عمر – اقای ابوبکر-فله- نامید- خوشبختانه این لغا امروز هم مورد استعمال است حتی دربوشهر فارسیان هم بکار میبرنند زمانی که ازیک عرب خوزستانی سئوال کنید که فله یعنی –چه- ومعادل عربی ان چیست –میفرماید-خربوزی- خربوزی یعنی چه یعنی خراب کرد ن چیزی که اباد است حال شما حرف اقای عمر قبول کنید ویا روایت طرفداران اقای ابوبکررا کدام را-؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-امروزه- تاثیرایه قران مجید که درعصربعثت گرانشی وموجی به اندازه یک کیلو طلا درفضا ایجاد میکرد ولی امروزه چندین تن طلا گرانش وموج ونور ایجاد میکند انهم بعلت ان است که بسترسازی ان بخوبی ایجاد شده است- وتاحد مطلوب هنوز فاصله دارد که باید بستر سازی لازم را بوجود اورد وتشعشعات اش درجهان خود جوش درحال ایجادتغیرات وتحولات شگرف است- که اژیر خطر عرب بخوبی به صدا دراورده است وخاورمیانه وکشورهای اسلاامی بادقت وحسایت زیاد نظاره میکنند ودرصدد خاموش کردیان این نورانیت الهی هستند- اسلام درحال عبور از نژادها ورنگ ها وناسونالیست ها وایسم ها است- وانها دریک بهت وسرگردانی وگیچی دچار شده اند- امار ها وملاک ها بایدبراساس نظریات ایدولوژی ساخته وپرداخته شود- تعدادزنان ما درمجلس کم میابشد یک دلیل ان ما تازه وارد سیاست مستقل واسلامی شدیم وزمان میطلبد ولی امار کار وامار تجارت زنان ما پایئن است اولا بسترسازی لازم وجود ندارد ودرثانی زنان محور خانواده وسازنده نسل اینده که یک نسل شاخص اسلامی باشندبرعهد دارند که از همه کارها مهمتر است ونمیشود این سمت رابه دیگران داد بخصوص در زمان قبلاز بلوغ ونتایج دهشتناکی بوجود خواهد امد که امروزه درجهان شاهدان هستیم- ولی میایست سطح سواد واگاهی بخصوص درعلوم اسلامی وتربیتی وسیاسی میابیست درسطح اول جهانی باشیم که بعلت کمی بودجه این امر درزمان فعلی رشدی زیادی نمیتواند داشته باشد- امید است که بهبودی وضعیت مالی کشور این نقیصه هم بخوبی حل شود-انشاالله 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-امروزه- تاثیرایه قران مجید که درعصربعثت گرانشی وموجی به اندازه یک کیلو طلا درفضا ایجاد میکرد ولی امروزه چندین تن طلا گرانش وموج ونور ایجاد میکند انهم بعلت ان است که بسترسازی ان بخوبی ایجاد شده است- وتاحد مطلوب هنوز فاصله دارد که باید بستر سازی لازم را بوجود اورد وتشعشعات اش درجهان خود جوش درحال ایجادتغیرات وتحولات شگرف است- که اژیر خطر عرب بخوبی به صدا دراورده است وخاورمیانه وکشورهای اسلاامی بادقت وحسایت زیاد نظاره میکنند ودرصدد خاموش کردیان این نورانیت الهی هستند- اسلام درحال عبور از نژادها ورنگ ها وناسونالیست ها وایسم ها است- وانها دریک بهت وسرگردانی وگیچی دچار شده اند- امار ها وملاک ها بایدبراساس نظریات ایدولوژی ساخته وپرداخته شود- تعدادزنان ما درمجلس کم میابشد یک دلیل ان ما تازه وارد سیاست مستقل واسلامی شدیم وزمان میطلبد ولی امار کار وامار تجارت زنان ما پایئن است اولا بسترسازی لازم وجود ندارد ودرثانی زنان محور خانواده وسازنده نسل اینده که یک نسل شاخص اسلامی باشندبرعهد دارند که از همه کارها مهمتر است ونمیشود این سمت رابه دیگران داد بخصوص در زمان قبلاز بلوغ ونتایج دهشتناکی بوجود خواهد امد که امروزه درجهان شاهدان هستیم- ولی میایست سطح سواد واگاهی بخصوص درعلوم اسلامی وتربیتی وسیاسی میابیست درسطح اول جهانی باشیم که بعلت کمی بودجه این امر درزمان فعلی رشدی زیادی نمیتواند داشته باشد- امید است که بهبودی وضعیت مالی کشور این نقیصه هم بخوبی حل شود-انشاالله 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-امروزه- تاثیرایه قران مجید که درعصربعثت گرانشی وموجی به اندازه یک کیلو طلا درفضا ایجاد میکرد ولی امروزه چندین تن طلا گرانش وموج ونور ایجاد میکند انهم بعلت ان است که بسترسازی ان بخوبی ایجاد شده است- وتاحد مطلوب هنوز فاصله دارد که باید بستر سازی لازم را بوجود اورد وتشعشعات اش درجهان خود جوش درحال ایجادتغیرات وتحولات شگرف است- که اژیر خطر عرب بخوبی به صدا دراورده است وخاورمیانه وکشورهای اسلاامی بادقت وحسایت زیاد نظاره میکنند ودرصدد خاموش کردیان این نورانیت الهی هستند- اسلام درحال عبور از نژادها ورنگ ها وناسونالیست ها وایسم ها است- وانها دریک بهت وسرگردانی وگیچی دچار شده اند- امار ها وملاک ها بایدبراساس نظریات ایدولوژی ساخته وپرداخته شود- تعدادزنان ما درمجلس کم میابشد یک دلیل ان ما تازه وارد سیاست مستقل واسلامی شدیم وزمان میطلبد ولی امار کار وامار تجارت زنان ما پایئن است اولا بسترسازی لازم وجود ندارد ودرثانی زنان محور خانواده وسازنده نسل اینده که یک نسل شاخص اسلامی باشندبرعهد دارند که از همه کارها مهمتر است ونمیشود این سمت رابه دیگران داد بخصوص در زمان قبلاز بلوغ ونتایج دهشتناکی بوجود خواهد امد که امروزه درجهان شاهدان هستیم- ولی میایست سطح سواد واگاهی بخصوص درعلوم اسلامی وتربیتی وسیاسی میابیست درسطح اول جهانی باشیم که بعلت کمی بودجه این امر درزمان فعلی رشدی زیادی نمیتواند داشته باشد- امید است که بهبودی وضعیت مالی کشور این نقیصه هم بخوبی حل شود-انشاالله


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99