سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-برگرفته از سایت-باعنوان-(www.nejatngo) –مقاله-فرقه رجوی سربراستان بیت العدل! دامنه اختلافات بین بهاءالله و صبح ازل آنچنان شدت گرفت که برخی از اسرار نهانی این فرقه ضاله در فساد و بی بند و باری بین محارم خود نیز افشا و آشکار شد؛ از جمله آن که بهاءالله حرامزادگی برادرش صبح ازل را اعلام نمود و فاش ساخت که در بغداد، همسر دوم باب مورد تجاوز و کامگیری صبح ازل واقع شده و چون به طور کافی مورد پسند این شخص قرار نگرفته است، او را وقف مریدان خود کرده است! ازلیان نیز اسرار پشت پرده ای را افشا نمودند که از آن جمله اعلام داشتند: همسر باب را هم در ایام ریاست اازلیان نیز اسرار پشت پرده ای را افشا نمودند که از آن جمله اعلام داشتند: همسر باب که سهل است، را هم در ایام ریاست ازل جناب بهاء دختر خودش به وی تقدیم نموده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-برگرفته از سایت –nejatngo-.وی عملا در جلسات متعدد این نکته را یادآوری می کرد که راهی را می روم کهپیامبران نرفتند یعنی عملا شرک و کفر می گوید برای همین هم در فرقه مثل یکبت پرستیده می شود و از اعضا می خواهند اینگونه فکر کند که مسعود فقط یکیهست وبس!؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-یک بزرگواری بیان فرمودند- که جناب اقای جلال ال احمد این مطلب را که- انقلاب مشروطه- کار انگلیسی ها است- یک جمله سخیف است- به نظر حقیر جمله بسیارعالمانه است ولی ایشان معنی جمله را درک نکرده است- به اصطالح امروز منطق تحلیلی اصطلاحات را درک نکرده است- انقلاب مشروطه- کهدرست بگویم – قیام مشروطه- قیام از اصلاحات تا انقلاب رادربر میگرد- علت قیام- بی عدالتی ازدیدگاه ترم واصطلاحات- اسلامی-نه غربی بود وریشه اندر دربار- بودلذا شعار درخواست عدالت خانه بود انهم عدالت خانه اسلامی نه دادگستری غربی-قیام هم اسلامی بو.د ولی دران زمان اسم روی قیام ها دردنیا نمیگذاشتند بعدا رسم شد که نوع قیام را مشخص کنند—درفقه اسلامی هم حدود نقش مشخص میشود وهم رفع مشکلات وهم مجازات را مشخص میکند-عدالت خانه برای این منظور میخواستند—درباره سرجای خوداش بود- ولی شاه اسلامی میشد- این شاه اسلامی میتوانست مشروب بخورد- زن باره باشد وبعضی افکار غربی داشته باشدولی گوش به حرف علما باشد طبق رای مکاسب-از خمس وزکات وانفال حقوق بگیرد؟؟ صوفی بازی ودرویش بازی بکار میبایست برود- مجلسی در کار نبود یک کابینه  انهم سالامی ویا باتظاهر اسلامی وجود پیدا میکرد- یک انجمن شهر استاداری وفرمانداری که از هخامنشیان تا بعداسلام وجود داشت والا ماشالله انجمن های ازاد ودولتی با گرایش اسلامی میتوانست بوجود بیاید درهرزمینه ایتحقیق کند ویا نظرات خودرا به دولت ومردم بدهد وبخصوص مردم را اگاه کند اقای کلیستون در انگلستان فهمید که اگر چنین شودحساب غرب وشرق رسیده شده است مشروطه مشروعه- شد مشروطه سلطنتی به شکل وشمایل انگلستان


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-یک بزرگواری بیان فرمودند- که جناب اقای جلال ال احمد این مطلب را که- انقلاب مشروطه- کار انگلیسی ها است- یک جمله سخیف است- به نظر حقیر جمله بسیارعالمانه است ولی ایشان معنی جمله را درک نکرده است- به اصطالح امروز منطق تحلیلی اصطلاحات را درک نکرده است- انقلاب مشروطه- کهدرست بگویم – قیام مشروطه- قیام از اصلاحات تا انقلاب رادربر میگرد- علت قیام- بی عدالتی ازدیدگاه ترم واصطلاحات- اسلامی-نه غربی بود وریشه اندر دربار- بودلذا شعار درخواست عدالت خانه بود انهم عدالت خانه اسلامی نه دادگستری غربی-قیام هم اسلامی بو.د ولی دران زمان اسم روی قیام ها دردنیا نمیگذاشتند بعدا رسم شد که نوع قیام را مشخص کنند—درفقه اسلامی هم حدود نقش مشخص میشود وهم رفع مشکلات وهم مجازات را مشخص میکند-عدالت خانه برای این منظور میخواستند—درباره سرجای خوداش بود- ولی شاه اسلامی میشد- این شاه اسلامی میتوانست مشروب بخورد- زن باره باشد وبعضی افکار غربی داشته باشدولی گوش به حرف علما باشد طبق رای مکاسب-از خمس وزکات وانفال حقوق بگیرد؟؟ صوفی بازی ودرویش بازی بکار میبایست برود- مجلسی در کار نبود یک کابینه  انهم سالامی ویا باتظاهر اسلامی وجود پیدا میکرد- یک انجمن شهر استاداری وفرمانداری که از هخامنشیان تا بعداسلام وجود داشت والا ماشالله انجمن های ازاد ودولتی با گرایش اسلامی میتوانست بوجود بیاید درهرزمینه ایتحقیق کند ویا نظرات خودرا به دولت ومردم بدهد وبخصوص مردم را اگاه کند اقای کلیستون در انگلستان فهمید که اگر چنین شودحساب غرب وشرق رسیده شده است مشروطه مشروعه- شد مشروطه سلطنتی به شکل وشمایل انگلستان


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- عربستان با ایجاد تنش-چه در داخل عربستان وچه درخارج سعی میکند- ضعف های استراتزیکی وتاکتیکی سیاسی-خودر را محفی کند وجلب توجه سیاست مداران غرب را که شیشه عمرشان بدست-انان است- جناب اقای ترامپ باهمین سیاست- روی کار امد- که درغرب مشهور به جنجال افرینی- اقای هیتلر وسیاست او میدانند—ایجادتنش ودرگیری-چه لفظی- چه فیزیکی- طبق بیان قران مجید –کار شیطان است- که اهداف خوداش را از طریق جنگ ودعوا ومخالفت های غیرمنطقی انجام میدهد وترسی هم ندار د به اصطلاح قرانی ابائی ندارد- متاسفانه مذهب وهابیت باهمین سیاست عجین است- وجنایت را جهادمقدس نام داده است وتوانست بابرتری نظامی به سرکوب مسلمانان بی پناه ومستصعف مسلط شود ومذهب خودرا دیکته کند که امروزه بصورت نیمه وهیچگونهعلن ومخفی اقدام میکند- وهیچگونه فرنگ سازی وتمدن سازی ناب اسلامی انجام نداده است که امروزه تئوریسین این امر شخصی بنام عبدالعزیز شیخ میباشد-کلمه شیخ منظور عبدالوهاب است- که مداوم تئوری توطئه وبرجصسب های ناحق- چون امویان به مومنین ومومنات میزد وهیچگونه ترسی هم ندارد- ومداوم نفرت پراکنی مذهبی میکند- تاطرف مقابل خلع ا لسلاح کند- ومداوم از طریق سیاست عمومی جهانی خلع السلاح-میشود—حتی باکمال وقاحت میفرماید که حج جای مسلمانان است یعنی جای فقط وهابیون است ومکه راهم ارث پدری خود میداند- این چنین فتوائی نهتنها به عربستان ضربه میزند بلکه به دیم وهابین ضربه میزند وانرا جزو مذاهب هفتادودومذهبی که وارد جهنم میشود قرار میدهد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به مقاله- دایره تحریریه- روزنامه النهار بیروت درباره استعفای سیاسی- اقای سعد حریری- اقای نخست وزیرحریری روز شنبه دریک کنفرانس مطبوعاتی در عربستان-بصورت زنده - استعفای خوداش را اعلام کرد- که نشانه اخرین تنش وچالش بین عربستان وایران است-که اثاراش در منطقه ولبنان هم موجی لیجاد میکند-؟؟!!درحالیکه –در-طول مقاله- بیان میشود که سیاست لبنان بخوبی لبنان را ازدرگیرهای منطقه خوداش رابیرون کشید وبخوبی ارامش راحفظ کرده است- دراسلام هراسی در امریکا مدعی هستند که اسلام رادیکال ایران میخواهد تک تک خانه های اسرائیلی رامنفجر کند ودرتضعیف اسرائیل گام میزند ومانع ان عربستان است که ایران در واشنگتن میخواست سفارت عربستان رامنفجر کند- وبعدنوبت سفارا اسرائیل بوده است؟؟!! وباز درمقاله بیان میکند سنی های طرفدار امریکا- درمنطقه از اقای سعدحریری پشتبانی میکردند- ولی ایشان بانزدیک شدن مسیحت مارونی به حزب الله درلبنان دراقلیت قرارگرفته است اقای سعد حریری فراموش کرده است داعش والنصرت مداوم درلبنان بمب منفجر میکردند واین حزب الله ومارونی ها بودند که جلی انها سبز شدند-اقای سعد حریری فرمودند – ما با ایران درکجا باهم ملاقات میکنیم در جدال سیاسی وجنگ!!/ واقاع من انتظارنداشتم اینقدر فرد خود را وابسته به پول عربستان وسیاست امریکا کند مانند یک فردی شتسشوی مغزی شده است- وریس بانک مرکز لبنان فرموده است پول ماخودکفا است نیازی به خارج ندارد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به مقاله- دایره تحریریه- روزنامه النهار بیروت درباره استعفای سیاسی- اقای سعد حریری- اقای نخست وزیرحریری روز شنبه دریک کنفرانس مطبوعاتی در عربستان-بصورت زنده - استعفای خوداش را اعلام کرد- که نشانه اخرین تنش وچالش بین عربستان وایران است-که اثاراش در منطقه ولبنان هم موجی لیجاد میکند-؟؟!!درحالیکه –در-طول مقاله- بیان میشود که سیاست لبنان بخوبی لبنان را ازدرگیرهای منطقه خوداش رابیرون کشید وبخوبی ارامش راحفظ کرده است- دراسلام هراسی در امریکا مدعی هستند که اسلام رادیکال ایران میخواهد تک تک خانه های اسرائیلی رامنفجر کند ودرتضعیف اسرائیل گام میزند ومانع ان عربستان است که ایران در واشنگتن میخواست سفارت عربستان رامنفجر کند- وبعدنوبت سفارا اسرائیل بوده است؟؟!! وباز درمقاله بیان میکند سنی های طرفدار امریکا- درمنطقه از اقای سعدحریری پشتبانی میکردند- ولی ایشان بانزدیک شدن مسیحت مارونی به حزب الله درلبنان دراقلیت قرارگرفته است اقای سعد حریری فراموش کرده است داعش والنصرت مداوم درلبنان بمب منفجر میکردند واین حزب الله ومارونی ها بودند که جلی انها سبز شدند-اقای سعد حریری فرمودند – ما با ایران درکجا باهم ملاقات میکنیم در جدال سیاسی وجنگ!!/ واقاع من انتظارنداشتم اینقدر فرد خود را وابسته به پول عربستان وسیاست امریکا کند مانند یک فردی شتسشوی مغزی شده است- وریس بانک مرکز لبنان فرموده است پول ماخودکفا است نیازی به خارج ندارد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7   8   9   10      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99