سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اقای فلیپ هموند – که نزدیک زمان بودجه بندی است- فرموده اند ما بیکار نداریم--؟؟ درحالیکه مقامات رسمی اعلام کردند که- یک میلیون وچهار صدهزاربی کار هستند- درکامنتی فرموده است انها شغل نمیخواهند؟؟- کامنت دیگری فرموده است دوازده میلیون حقوق بازنشتگی میگیرند راهم اضافه کنید وفرد دیگری گفته است انهائیکه حقوق زیر استاندارد میگیرند وباز تشستگی ندارند- واینده کوچکی ئهم دانرند- ایشان درمصاحبه مجبور شد که گاف خودرا تصحیح کند- مخالفین ایشان گفته اند ایشان دریک سیاره دیگر زندگی میکنند-ایشان بیان کردند که ما رکوردشغل باتولید نیم میلیون شغل شکسته ایم- ودر کامنتی فرموده است که مادر مسئله برکسیت گوش خوکی داشتیم- وقتیکه انگلستان برای انکه امریکا در افغانستان تنها نباشد ومیدانست این جنگ برنده ندارد وسرتا پا باخت است- امروزهم میابیست پیش بینی میکرد وتحریم ئهایکه کشورهار ا میکنند هم باید اضافه کرد- درظرف هفت سال میزان کمبود مالی دولت دوبرابر شده است-کمی هم درهورا کشیدن درمجلس را بادقت باشد!!


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم—بخش سوم –عدالت فقهی اسلامی—میفرمایند- جناب دکتر ایت الله شهید معزز بهشتی رحمت الله از حوزه بیرون رفت دکتر بهشتی شد- وهمچنین-حضرت دکتر ایت الله مرتضی مطهری رحمت الله علیه از حوزه بیرون رفت ودرحوزهتکفیر شد—اصلا درفقه اسلامی هیج جا نمیتوان که به یک بحث عدالت رسید-؟؟ جناب اقی دکتر عزیر بهشتی بدستور حضرت ایت الله العظمی بروجردی رحمت الله علیه به سمت مدیریت مسجد هامبورگ انتخاب شد- درانجا چند کار ایشان خشم کمونیست ایران رابرانگیخت که از کمونیست المان هم دراین مورد کمک خواستند وایشان را لجن مال کردند- من ایشان درانگلستان شناختم واز عملکردایشان حمایت میکردم دونفر کمونیست از المان نزد من امدند که من روشن کنند ودلائل من راهم خنثی کنند- مهمترین انها این بود-ک- بیست جوان کمونیست ایران درالمان مسلملن شده بود- که به نظراقایان سقوط کردند واز انسانیت وانقلابی به لمپمن تبدیل شدند وحرکت انقبابی دارند به سمت انقلاب کثیف بورژوازی- میکشند دستان انها دردست سرمایه داری غرب است-حدیثی ازرسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- یک کافر اگر مسلمان شود-درنزد کفار یک کوه هیمالیا از دست رفته است- ولی اگر یک مسلمان کافرشود درنزدمسلمانان از یک دشت عظیم یک شن خارج شده است—هیچگاه بامعلول نمیشود مبارزه کرد هرچه بامعلول مبارزه کند معلول بیشتر خواهد شد مانند مبارزه شاه با کمونیست ومسلمانان- بیادباعلت مبارزه کرد وبهنحوی مبارزه انجام شود که ان علیت عقلانی ریشه کن شود- درنتجه میبایست روحانیت با فلسفه های غرب وشرق مبارزه کند وهم با رژیم منحوس پهلوی- انهم مبارزه ریشه ای- به هرحال حضرت ایت الله العظمی بروجردی رحمت الله ایشان راخواست- -ولی حضرت ایت الله العظمی بروجردی رحمت الله- میال نبودد درایران- فلسفه غرب وشرق وفلسفه اسلامی مطرح شود برای عموم مردم نه برای دانشمندان- فلسفه وعرفان درتمدن اسلامی بیشترازانکه مثبت باشد ضربه زده است واین ظربه برای عموم مردم است- شخصی بسیار نزد علما میرفت   من ایشان رادرشاه چراغ رحمت الله بحث های اسلامی داشت- میفرمودند وحدت وجود یعنی یکقطره اب دردریا- درحالیکه دریا – دریا است قطره قطره است انسان سرانجام انسان میرود درشکم خداوند-منان ولی انسان باقی میماند--- اما ذات الهی-ایشان یک مقدار چلوار داشت- میفرمودند کل این چلوار یک جنس است ا زیک نظر یکچلواری درنظر بگیرید که درکل هستی استواز یک نظر مقداریاز چلوار در دست میگرفت این مقدار درنظر بگیرید- همه رامات و - مبهوت میکرد- دلیل این امراین بود-که کتاب های فلسفی پیجده بود وبیشتربه عربی بود درک این مطالب سخت بود ومسائل روز هم مطرح نمیشد ولی فلسفه غرب وشرق- اسان تربود وقابل درک بود وبه مسائل روزهم میپرداخت- درنتجه این بزرگان بفکر افتادند برای حفظ جوانان کار کنند ومیفرمودند که اگرما جلوی فلسفه غرب وشرق رابگیریم- انهاهم جلوی فلسفه اسلامی راخواهند گرفت وبر اساس مرغ همسایه غاز است انگیزه زیادی ایجاد میکند که انهارا درک کنند وانها از طرق به خارج رفتن ورادیو ونیروی های مزدورغربی وشرقی درایران کتب خودرا سرانجام به چاپ میرسانند- وسپس مارک اختناق ونداشتن جواب به ما میزنند- لذا میابیست در تهران دبیرستان هائی مذهبی درست کنندوزمانی که تجربه جواب منطقی داد به سراسر ایران ان را بسط دهند- وسرانجام حضرت ایتالله العظمی طباطبائی رحمت الله علیه- حضرت ایت العظمی بروجردیرحمت الله علیه قانع کرد- کهدرمسائل مختلف عقلانی از جمله توحید وکمونیست که بیش از همه درایران طرفدار داشت مطالبی فلسفی را به نگارش دراورند وسرانجام ایشان معظم له متقاعد شد که اتفاقا جواب مثبت داد—حال چندمحدود دراوائل اشکال میگرفتند ولی کم کم انها متوجه شدند واین هم سنت حوزه است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—بخش دوم- عدالت فقهی- سئوال این است که فقه نفت چه معنا دارد-مقدمه اول- نفت جزو انفال است انفال زمینها ونعمتهای که دست انسان دربوجود اوردن ان دخالت نداشته باشد—این نعمت ها به دودسته تقسیم میشود- دسته اول هرفردی سهمی ازبخش سوخت –حال میخواهد خار باشد یا چوپ باشد ویا نفت بایدشد دارد- ومقداری از زمین اطراف محل سکونت انسان- که تعداد زیادمیشود به تعداد میتواند زمین اطراف ان محل به اندازه متعارف مالک شوند واز انفال خارج شود امروزه فتوا براین است به نیاز زمینهائی کهمثلا برای کارخانه کهموردنیاز مردم است- یافرودگاه وغیره هم برداشت کنند ومابقیه جزو انفال است- این انفال ملک پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است غیراز خمس وزکات وخراج وباج است وبههمین علت هیچگونه حکمی درباره ان نیامده است که چگونه ازان استفاده شود هرنوع خواستی که رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم تصمیم بگیردولی قید شده است شامل بیت الرسول الله صلوات الله علیه واله والسلم است-جناب اقای معاویه درجریانی به امام حسین علیه السلام- دراین مورد گفت این امرمتعلق به ولی است- یعنی متعلق به ایشان است ولی من بعلت گرفتاری حق شما رانپرداختم-عذر میطلبم هرچقدربفرمائید پرداخت میکنم-در زمان حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم از انفال فرمودند به اندازه مصرف شخصی وبرای تجارت میتوانید استفاده کنید وپولی هم پرداخت نکنید—ولی این حکم نمیتواند- حکم ابدی باشد باید دید حضرت علی علیه السلام چه برنامه دارد- زمان امام صادق علیه السلام- چون به معادن-مراتع- اب وغیر نیاز شدید داشتند کهاینها دراختیار حکومت بود وبخش ناچیزی دراختیارمردم بود فرمودند استفاده کنید وخمس بدهید- وقتیکه این موضوع به گوش عباسیان رسید که انزمان- شیعه بود وضد شیعیان وامام علیه السلام بودند بشدت ترسیدند که اگر خمس انرا به امام علیه السلام بدهند شیعیان ثروتمند میشوند- علت جذب افراد برای عباسیان موضوع پول بودورق بر میگرددلذا گروه ای نزدامام صادق علیه السلام فرستاند که اگر امام صادق علیه السلام این حکم را تائید کند درجا ایشان رابقتل برسانند- نزدامام علیه السلام امدند وجریان جویا شدند وامام علیه السلام فرمودندتاظهور حضرت مهدی علیه السلام من انفال را بخشیدم- بعدا از رفتم ایشان اصحاب معترض شدند که شما به ما میفرمائید کهخمس بدهید ولی به عباسیان میگوئید ازاد است- امام علیه السلام فرمودند من مجبوربودم تقیه کنم- بعضی از اقایان دراویش میفرمایندتا ظهورحضرت مهدی علی علیه السلام بایدتقیه کرد پس انفال ازاد است- جواب این است درحکومت اسلامی که تقیه معنا نمیدهد- درخارج از حکومت اسلامی درشرایطی تقیه معنا میدهد- ونمیشود که خمس بایدبدهند چون دراختیارامام علیه السلام نبوده است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—بخش دوم- عدالت فقهی- سئوال این است که فقه نفت چه معنا دارد-مقدمه اول- نفت جزو انفال است انفال زمینها ونعمتهای که دست انسان دربوجود اوردن ان دخالت نداشته باشد—این نعمت ها به دودسته تقسیم میشود- دسته اول هرفردی سهمی ازبخش سوخت –حال میخواهد خار باشد یا چوپ باشد ویا نفت بایدشد دارد- ومقداری از زمین اطراف محل سکونت انسان- که تعداد زیادمیشود به تعداد میتواند زمین اطراف ان محل به اندازه متعارف مالک شوند واز انفال خارج شود امروزه فتوا براین است به نیاز زمینهائی کهمثلا برای کارخانه کهموردنیاز مردم است- یافرودگاه وغیره هم برداشت کنند ومابقیه جزو انفال است- این انفال ملک پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است غیراز خمس وزکات وخراج وباج است وبههمین علت هیچگونه حکمی درباره ان نیامده است که چگونه ازان استفاده شود هرنوع خواستی که رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم تصمیم بگیردولی قید شده است شامل بیت الرسول الله صلوات الله علیه واله والسلم است-جناب اقای معاویه درجریانی به امام حسین علیه السلام- دراین مورد گفت این امرمتعلق به ولی است- یعنی متعلق به ایشان است ولی من بعلت گرفتاری حق شما رانپرداختم-عذر میطلبم هرچقدربفرمائید پرداخت میکنم-در زمان حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم از انفال فرمودند به اندازه مصرف شخصی وبرای تجارت میتوانید استفاده کنید وپولی هم پرداخت نکنید—ولی این حکم نمیتواند- حکم ابدی باشد باید دید حضرت علی علیه السلام چه برنامه دارد- زمان امام صادق علیه السلام- چون به معادن-مراتع- اب وغیر نیاز شدید داشتند کهاینها دراختیار حکومت بود وبخش ناچیزی دراختیارمردم بود فرمودند استفاده کنید وخمس بدهید- وقتیکه این موضوع به گوش عباسیان رسید که انزمان- شیعه بود وضد شیعیان وامام علیه السلام بودند بشدت ترسیدند که اگر خمس انرا به امام علیه السلام بدهند شیعیان ثروتمند میشوند- علت جذب افراد برای عباسیان موضوع پول بودورق بر میگرددلذا گروه ای نزدامام صادق علیه السلام فرستاند که اگر امام صادق علیه السلام این حکم را تائید کند درجا ایشان رابقتل برسانند- نزدامام علیه السلام امدند وجریان جویا شدند وامام علیه السلام فرمودندتاظهور حضرت مهدی علیه السلام من انفال را بخشیدم- بعدا از رفتم ایشان اصحاب معترض شدند که شما به ما میفرمائید کهخمس بدهید ولی به عباسیان میگوئید ازاد است- امام علیه السلام فرمودند من مجبوربودم تقیه کنم- بعضی از اقایان دراویش میفرمایندتا ظهورحضرت مهدی علی علیه السلام بایدتقیه کرد پس انفال ازاد است- جواب این است درحکومت اسلامی که تقیه معنا نمیدهد- درخارج از حکومت اسلامی درشرایطی تقیه معنا میدهد- ونمیشود که خمس بایدبدهند چون دراختیارامام علیه السلام نبوده است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اتلاف عربی- عربستان- برای انکه تاثیرات خارجی جریانات اخیر غربستان را به نحوی توجیه کنندکه تاثیرات انها کم شود- شروع به توجیه منطقی بازداشت های اخیر عربستان پرداختند- اقای جاسم علی- نماینده پارلمان بحرین دبرای سایت- گلف نیوز امارات- مقاله-ای- ارائه کرده است- عنوان ایشان این است درهم شکستنفساد مالی واداری؟؟ عربستان فقط میتواند استارت حرکت باشد- پادشاهی بسیار باید اقدامات پیشرفته تری بکند- تا فاصله موقعیت جهانی در شاخص شفافیت را پر کند- بنظر حقیر بسیاربی معنا است-؟ شاخص شفافیت اقتصادی وغیره به اقدامات حکومت بر میگیرد وراس تصمیم میگرفته است نه زیر دستان-؟؟!!-مینویسد- جریان اخیر-کهد بوسیله رهبریت سعودی برای – دور کردن مسائل-مالی واداری-غیر قانونی ورفتارهای ناشایست-میباسیت درارتقا درجه حیاتی اندازه گیری مقایسه ای مانند شفافیت منظم واسان کردن برنامه های تجارتی میباشد ؟؟ واحتمالا برای هدف دیگری که در رتباط بامستحکم کردن سرمایه گذاری خارجی در داخل دراینده میباشد-؟؟مطلب عجیی میفرماید- که حرکت کند عربستان سعودی نسبت به دیگراقتصادهای مهم خلیج در لیست معیار سنجی- این امر مسلم است- حقایق-را- برای معیار سنجی بعنوان اینکه عربستان بیشترین تولیدناخالص ملی دارد درمیان اقتصادکشورهای عربی-موقعیت اور ا به توان نمیرسانند؟؟- معلوم میشود مدتی میکردند- ومقام 62 جهانی دارد- چطور امروزه متوجه شدن که مسئله حاد است وبه موقعیت عربستان ضربه حیاتی میزند-؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- یک بحثی را مطرح کردن- که قوانین فقه- اسلامی عامل عقب ماندگی مثلا ایران شده است- یا اصلا علمای اسلامی موضوع عدالت را درایران مطرح نکردند- ویا فقه ؟؟نفت چه معنا دارد- ویا روحانیت در تمتام شئون حضور داشته باشد چه معنا دارد؟؟ ویا کار روحانیت یک تحصیل کرده-دانشگاهی مثلا دریاست جمهوری میتواند انجام دهد ویا اقایحضرت ایت الله دکتر بهشتی رحم الله علیه ومانندایشان چون از حوزه بیرون امدن وعمل کردن وشایدمنظورایباشن این است که کمی هم غربی عمل کردند شهرت پیدا کردن؟؟ ویا مانند حضرت مرحوم مجاهد دکتر بازرگان میتواستند کار روحانیت انجام دهند- من گاهی بسیارتعجب میکنم کسی درحوزه بوده است واین چنین صحبت میکندمثلاکسی اشپزی خوانده باشدمثلا در دانشگا بعدبه ایشان گفتند برای انکه سبزی خورشت خوش مزه شود اهک واهن بریزید- اولا این یک اشکال بزرگ است- که متصور کنیم- عدالت درهرجا بهاین مضمون است که به محض انکه حاکمه ظلم کنار رفت هرکاری روا است- فقه ای نمیخواهد-بعنوان مثال فردی بگوید مت داروی خوب میخواهم ولی به قوانین علم داروسازی معتقدنباشد با کمترین هزینه همه مسائل حل شود درطول تاریخ انسانها اینطور فکر میکردند- یک بعد فقه یعنی عدالت- میزان سنجش اقتصادی که دین تعین نمیکند که کیلوچه قدر باشد- مسلم است درطول تاریخ ودوران تغیر میکند ولی قفوانین حاکمبران کارفقهذ است مثلا فرض کنید که یک کیلوی شهرستان مرو دشت دوبرابر یک کیلو شیراز باشدفرد نمیتواند به مرودشت تحمیل کند که توباید کیلوی ات برابر شیراز باشد- ونمیتواندبگوید یک کیلوی شیراز برنج میدهم ویک کیلو مردوشت برنج میگیرم- یک کیلو مس یک پارچه بدهد ویک کیلو مس خورد بگیرد ولو طرفین راضی باشد این امر حرام است- این قوانین عدالت است روز نزد استادمعززحضرت ایت الله زبرجد رحمت الله علیه بودیم- یکی از طلبه های پیشکسوت مطرح کردن اگراثبات شددرپیت حلبی پنیر اب نجس است قوانین اقتصادی ان چیست- ایشان فرمودن سرنخ های زیادی داردبایددید عمدی بوده سهوی بوده است یکاز طلبه های باز پیش کسوت فرمودن ما حکم الله میخوا هیم—ایشان فرمودنداز دولت وبعضی ار وزرا و بعضی سازمانها- وحوزه علمیه- ریس شرکت واعضای شرکت دراین امر سهیم هستند-مردم به اعتبار اسلامی خرید میکنند اولا نجس امروزه تنها نجاست اسلامی نیست اگرمواد میکربی وارداب پنیرشد ومثلا سرطان ساخت انهم نجس است چرا کنترول لازم را انجام نداده اند تمام کسانی پنیر حرام خورده اندپول انها بایدبه انهادادهشود وهمچنی پول حلبی حرامی که درمغازه است وحق ندارنداز بیت المال بدهند ومیبایست از پول شرکت بدهند وهرکس خاطی بوده است مجازات شود-در دنیا- که حکومت طاغوتی بودند چند درصدنوابغ وانسان دوستان وضد استکبارتوانستند حکومت را معتدل کنند که این انتظار داشته باشند در حکومت کشورهای اسلامی عدالت ایجادشودامروزه درعربستان چقدر شیعیان موفق هستند- دربحرین چقدر موفق هستند درزمان دوران حکومت ویکتورین- بعد مبارزات بسیاز زیاد بناها- کهمیخواستند پیمانکاران دولیت ودربارهای کناربزنند ترور میشدندبعدمبارزات زیادچهارده درصد تا پانزده درصد سهیم شدند امام رضا علیه السلام امام حسن علیه السلام چقدرموفق بودند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- یک بحثی را مطرح کردن- که قوانین فقه- اسلامی عامل عقب ماندگی مثلا ایران شده است- یا اصلا علمای اسلامی موضوع عدالت را درایران مطرح نکردند- ویا فقه ؟؟نفت چه معنا دارد- ویا روحانیت در تمتام شئون حضور داشته باشد چه معنا دارد؟؟ ویا کار روحانیت یک تحصیل کرده-دانشگاهی مثلا دریاست جمهوری میتواند انجام دهد ویا اقایحضرت ایت الله دکتر بهشتی رحم الله علیه ومانندایشان چون از حوزه بیرون امدن وعمل کردن وشایدمنظورایباشن این است که کمی هم غربی عمل کردند شهرت پیدا کردن؟؟ ویا مانند حضرت مرحوم مجاهد دکتر بازرگان میتواستند کار روحانیت انجام دهند- من گاهی بسیارتعجب میکنم کسی درحوزه بوده است واین چنین صحبت میکندمثلاکسی اشپزی خوانده باشدمثلا در دانشگا بعدبه ایشان گفتند برای انکه سبزی خورشت خوش مزه شود اهک واهن بریزید- اولا این یک اشکال بزرگ است- که متصور کنیم- عدالت درهرجا بهاین مضمون است که به محض انکه حاکمه ظلم کنار رفت هرکاری روا است- فقه ای نمیخواهد-بعنوان مثال فردی بگوید مت داروی خوب میخواهم ولی به قوانین علم داروسازی معتقدنباشد با کمترین هزینه همه مسائل حل شود درطول تاریخ انسانها اینطور فکر میکردند- یک بعد فقه یعنی عدالت- میزان سنجش اقتصادی که دین تعین نمیکند که کیلوچه قدر باشد- مسلم است درطول تاریخ ودوران تغیر میکند ولی قفوانین حاکمبران کارفقهذ است مثلا فرض کنید که یک کیلوی شهرستان مرو دشت دوبرابر یک کیلو شیراز باشدفرد نمیتواند به مرودشت تحمیل کند که توباید کیلوی ات برابر شیراز باشد- ونمیتواندبگوید یک کیلوی شیراز برنج میدهم ویک کیلو مردوشت برنج میگیرم- یک کیلو مس یک پارچه بدهد ویک کیلو مس خورد بگیرد ولو طرفین راضی باشد این امر حرام است- این قوانین عدالت است روز نزد استادمعززحضرت ایت الله زبرجد رحمت الله علیه بودیم- یکی از طلبه های پیشکسوت مطرح کردن اگراثبات شددرپیت حلبی پنیر اب نجس است قوانین اقتصادی ان چیست- ایشان فرمودن سرنخ های زیادی داردبایددید عمدی بوده سهوی بوده است یکاز طلبه های باز پیش کسوت فرمودن ما حکم الله میخوا هیم—ایشان فرمودنداز دولت وبعضی ار وزرا و بعضی سازمانها- وحوزه علمیه- ریس شرکت واعضای شرکت دراین امر سهیم هستند-مردم به اعتبار اسلامی خرید میکنند اولا نجس امروزه تنها نجاست اسلامی نیست اگرمواد میکربی وارداب پنیرشد ومثلا سرطان ساخت انهم نجس است چرا کنترول لازم را انجام نداده اند تمام کسانی پنیر حرام خورده اندپول انها بایدبه انهادادهشود وهمچنی پول حلبی حرامی که درمغازه است وحق ندارنداز بیت المال بدهند ومیبایست از پول شرکت بدهند وهرکس خاطی بوده است مجازات شود-در دنیا- که حکومت طاغوتی بودند چند درصدنوابغ وانسان دوستان وضد استکبارتوانستند حکومت را معتدل کنند که این انتظار داشته باشند در حکومت کشورهای اسلامی عدالت ایجادشودامروزه درعربستان چقدر شیعیان موفق هستند- دربحرین چقدر موفق هستند درزمان دوران حکومت ویکتورین- بعد مبارزات بسیاز زیاد بناها- کهمیخواستند پیمانکاران دولیت ودربارهای کناربزنند ترور میشدندبعدمبارزات زیادچهارده درصد تا پانزده درصد سهیم شدند امام رضا علیه السلام امام حسن علیه السلام چقدرموفق بودند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99