سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- وهابیت- ابن وهاب-مجدد اسلام است از طریق بدعت نه انکه احکام اسلامی عمل نمیشد حال احکام اسلامی رابه جریان انداخته است اجتهاد هم نییست بلاکخ مانند غربیان دین سازی است وچون دین سازی دراسلام حرام است یکنوع ایدولوژی سیاسی ازدرون اسلام بوجود امده است- اصل ان قبول عدم قعطیت است- درغرب- قبلا معتقدبودند- که میشودبه قوانین ثابت رسید واینراهم قبول دارند قوانین نسبی  بایدبه قوانین ثابت برسد- ولی ازان جهت مدلها بسیارمختلف است ودانشمند هرمدلی راقبول کند اشتباه کرده است مدلها درحال تغیر هستند  مثال زمانی که درکانادا- اتم رامیتوانستند ببینند- ومدتها اتم را مشاهده میکردند متوجه شدند مدارات الکترون مداوم تغیر میکند- تصور میکنم پس از سه ماه یکدفعه مشاهده کردن که یک  الکترون بشدن تحت زوایه از اتم دورشد وتصور کردند از میدان اتم خارج شده است وپس طی مسافتی زیاد دوباره دوضلع مثلث متساوین به میدان اتم باز گشت که بهان حرکت شلجمی میگویند ونتجه گرفتند شایدسالها همین طور مشاهده کنیم حرکات جدید ناگهان رخ دهد پس قعطیت را ما نمیتوانیم درماده بدست اوریم وازطرفی هرمدلی از حرکات الکترون ها ریاضیات خاصی دارد ومدلهای مختلفی ایجادمیشود که معادلات خاصی دارد واولا مکن است مابعضی مدل هارنتوانیم فرمول ریاضی انرا بدست اوریم وازهمه مهمتر یک مدل مطلق برایندکه مدله راهم نمیتوانیم بدستاوریم چون بقول جناب راسل ان ریاضیات کهان مدل مطلق رابه دهدهنوز دراختیار مانیست وهمین موضوع درباره ستارگان هم صادق است-لذا عدم قعطیت است  انهم بعلت ضعف عقل وعلم انسانی   است-  وبشر کلا بیشتر درشرایط نسبی گرا است- شیطان ششهزار سال عبادت الهی کر د واول شاگرد بعدتوسط  فرشتگان بود وبعدتوسط الهام الی علمی بالاتراز فرشتگان پیدا کردن- واین سابقه برای  اوعلم شد که قانون این است- حضرت ادم علیه السلام خلق شد وبلافاصله شاگردخداوندمنان شد واز همه پیشی گرفت وشیطان این امررا نپذیرفت- وفرمود این  برخلاف عرف است- دستور سجده داده شد وانرانپذیرفت که اقرار است سجده ایدرکارباشد حضرت ادم علیه السلام بر شیطان بایدسجده کند- درحالیکه فرشتگان بر شیطان سجده نکردند-  چون درمسابقه علمی شیطان متوجه شد که حضرت ادم علیه السلام علم اش بیشتر است- دراین موقع حسادت و برتری طلبی ودرک عقلانی  ضعیف باعث شد که سجده نکند دلیل اورد که من از لحاظ هوشی وعقلی بالاتراز حضرت ادم علیه السلام است امام صادق علیه السلام فرمودند که شیطان جسم ملاک را قرار داد-درحالیکه حضرت ادم علیه السلام از لحاظ روحی بالاتر از روح شیطان است وعلما میفرمایند درست این است که خلقتهای بعدی  بالتر باشند مثلا یک نقاش یک نقاشی بکشد که اول جهانی شود وسپس نقاشی بعدی بطورکلی ازدورخارج شود این موقع انجناب نقاش  سرزنش میکنند که مبیایست کوشش بیشتری میکردی  که باز مقام عالی بیاوری- درثانی  خداوند منان- حضرت ادم علیه السلام راخلق کرد وسپس حضرت حوا علیها سلام الله فرمودند احسن خالقین هستم یعنی جسم هم باوجودانکه خاکی است بهترین جسم برای روح است باوجودانکه جسم جن کارهای خاصی میکند کهجسم انسان نمیتواند کند ولی قدرت ندارد که روح انسان راغنی سازد جناب حضرت علامه ایت  رحمت الله العظمی  طباطبائی  الله علیه فرمودندمن نزدعالمی بودم کهمیتوانست جن را تسخیر کند وظاهر کند وهیمن بحث مطرح شدکه جن از لحاظ عقلانی ضعیف ترازانسان است لذا بزرگان انها کهبانها گفتمان علمی داشت ظاهر کرد وایشان متوجه شد که عقل انهادرسطح بچه است- پس دستورات الهی بایدقبول کرد ولو باعقل ماجوردرنیاید ولی بقول حضرت علی علیه السلامدرطول تاریخ انسان به بعضی حکمتها کهدرک اش سخت است خواهد رسید- ولی امکان دارد تا امام زمان علیه السلام ظهور کرده است دربعضی احکام قدرت علمی زیادی پیدانکند ودلیل برای اومبهم باشد فرشتگان که عقل محض  هستند- باز درک انسان بقول علما انقلت داشتند یعنی اشکال داشتند- باز خداوندمنان فرمودند شمادرک نمیکنید  نسبی گرائی میشود- جناب اقای ابن وهاب- تحت تاثیر اقای ابن تیمیه قرار گرفت- وفکر کرد که ایشان سرامد علما جهان اسلام اصست ومتوجه نشد که ایشان یکفرد سیاسی مغرور وخودخواه .نها راه نجات سوریه از چنگال صفویه وعثمانی بلد است- دین سازی از زمان معاویه علیه العنت شروع شد- ایشان اقای ابن تیمیه برای کوچکترین حکمی اگرکسی قبول نکرد وتوبه نکرد بایدانرا باشمشیر ویا بااتش ویا ازبلندی پرت کرد- حتی نمازی که بایداهسته بخواند وفردبلند خواند کافر شده است وبایدتوبه کند وگرنه باشمشیر گردن اش زده شود واز خوداش احکام ساخت- ابن تیمیه زیاداحکام ندارد وبیشتر دراصول است لذا چون ابن تیمیه راقبول دارد احکام ابن تیمیه احکام اقای ابن وهاب است- امادراصول دین سازی کرده است- چگونه اولا چهار خلیفه راشدین راقبول ندارد- وپنج ائمه مذاهب را قبول ندارند قبول  بعنوان مثال اشاعره قبول ندارد- معتزله راقبول ندارد شیعه هم قبول ندارد- اشاعره به جبر معتقد هستند ومعتزله به ازادی مطلق وشیعه جمع ازادی نسبی انسان وجبر مطلق- دیگرچیز نمی ماند- ایشان رد کرده است وامری را اثبات نکرده است لذا دراحکام به نسبیت معتقداست حکم جاودان نیست واسم انرا اجتهاد گذاشته است ودراصول باعقل خود سنجیده است-هرتفسیر قران که باملاک عقلی ایشان علط باشد قبول نمیکند ولوجمهورمسلمان انرا بذیرنند وهمچنین دراحادیث ولو جمهور مسلمانان انرابپذیرند ایشان اگرمطابق عقل اش نباشدنمیپذیرند- واحکام متضاددارد- بعنوان مثال به ایرانیان میرسند میفرمیاندیهود موحد است ولی دردانشگاه  وموسسات وهابی درانگلستان وفرانسه درکتب دنی نوشتهاند که یهود ومسیحیت  کافرومشرک است که ریشه درسیاست دارد- نمونه دیگر  درعیه شهری که ابن وهاب انجا بود وهنوز ابن سعود تماسی باانگلیسی هانداشت- ولی جاسوس انگلستان با ابن وهاب دردرعیه بود- نزدیکی ایشان یک شهرک مسلمان شیعه بود ایشان بزرگان انها احضار کرد اگر به  به میدنیه میروید وزیارت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میکنید- من اجازه نمیدهم مگرفلان مقداربرای توبه به من بدهید مدتی پول گرفت وجون ابن سعودقوی شد فرمودند یکباربیشتر بروید وسپس فرمودنداگر ازمناطاعت نکنیدکشته خواهیدشد وچنین هم گردند-عربستان باما مشکل ندارد مشکلاش به خاطر اسرائیل است که هم پیمان او است- مشکل اسرائیل دراین جا است-که زمانی که اسرائیل بوجود امد- یک طرح کلی ریختند که اسرائیل درچه موردهائی خوداش تحقیقات کند وچه کارخانجاتی بیاورد دلیل مخالفت اسرائیلبامصر وشوروی این بود که کمکهای نظامی خاصی کرد وتکنولوژی وموشکی وغیره دادکهمورد خشم اسرائیل واقع شد ودرنتجه ناصرایسیم امید کشورهای مسلمان شد- وهابیت که فقط در داخل عربستان بود به دستور امریکا وغرب برای کوبیدن ناصرسیم وارد جوزه جهانی شدمثل گلن درامروز باپیشرفت ایران کهخیلی کاخانجات اسرلئیل درامریکا وغرب با کمک غرب در انجا ساخته میشود وبیادانهارا به داخل اسرائیل بیاورند ولی بعللی امکان پذیر نیست اینجا است که مشکل  ایجادمیشود-

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-لهستان به فرمان امریکا- ترس از روسیه را میخواهد ایجاد کند- دلیل انهم نبرد سوریه است- البته روسها دیگر اشتباه لنین واستالین وخروشچف را نخواهد کرد- امریکا درجنگ خاور میانه یکی ازاهداف اش جمع اورپول برای پیشرفت ارتش بودکه بخشی ازان راتوسط جهان بخصوص خاور میانه وبخش هم از مردم امریکا بدست اورد با بازی هائی که سر دلار کرد- درحالیکه حقیقت رااستار کرد- شهرهای امریکا متناسب بازمان پول بیشتری میخواهند تا خوب اداره شوند وپول ان درمجموع نجومی است الان سیرقهقرائی دارند نهتنها مشکلات خوداش راشهرها حل نکردند- بلکه مشکلات جدیدی هم به مداوم اضافه میشود وضع انگلستان درمجموع به مراتب بهتراز امریکا است که مداوم کسری عظیم خوداش را اشکار میکند وجبور است از خدمات بهمردم ومتوقف کردن طرح ها خودداری کند- شکست اقای اوباما یک شکست استراتژی بسیارمهم امریکا است- تمام عقول امریکا هر ترفندی بلد بودن زدند- باید اعلام بحران جدی کنند واین امر یک رنسانس بزرگی را درامریکابوجود میاورد لذا بایدپرده دود واستتار کنند این ماموریت به اقای ترامپ که به شیطان درس میدهد- محول شده است که کاری ازپیش نخواهدبرد وسرانجام حقایق روشن میشود مثل زمان اخر امویان است- لهستان وظیفه داردترسیاز روسیه عمده کند وسپس کشورهای دیگر- دیگر نمی داند دفاعی شخصی درمیاقبل هجوم زیاد انهم اتمی کاری ازدست خانم هابرنمیاید- کمی بایدعاقلاهتر فکر کند وان هم مسئله نبش قبر ریس جمهمر اینها تاترهای سیاسی است که تعدادانهازیادشود مردم اتوماتیک وارد-ریل مناسب اقایان خواهند شد- برگشت مصر ومالزی به سمت شرق- زنگ هشدار مهمی برای جهان است- نمیتوان  کشورهای رادیکال  بهاین سادگی منزوی کرد ولو از تاریخ نامناسب قبلی سود جست ومردم رافریب داد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- تحلیل انتقادی درباره دروس  فلسفه – مارکسیستی- لنینستی حزب توده-فصل اول-درس اول- جهان بینی  پرولتاری وجای فلسفه مارکسیستی دران- درس اول –جهان بینی – چیست واهمیت ان درکجا است-؟ نخست  درباره جهان بینی واهمیت ان عبارت  است از مجموعه اندیشه ها وعقاید درباره زندگانی – گیتی- پدیده ها وریداد های ان- جهان بینی  عبارت است از یک سیستم نظریات- تصورات وعقاید درباره کلی ترین مسائل طبیعت یا جامعه وانسان- از همین تعریف اشکال پیدا میشود که  مسائل طبیعت و ویامسائل مذهبی واجتماعی انسان چگونه از طریق جهان بینی پرولتاری حل وفصل میشود مگر برای تبین  هستی چند نوع فلسفه باید باشد شما بیاد تمام فلسفه های دیگرا رد کنید مکهداین خواست از اقایان کمونیست خواسته شده است وجواب دادن دیالکتیک مادی شکست پذیر نیست؟؟ دیاکتیک مادی دوحالت دارد  یا از علم اثبات میشود ویا از طریق عقل محض اثبات میشود درهردو حالت در یک تحلیل درست است ودریک تحلیل غلط است  نمیتوان متناقض انرا رد کرد دریک شرایط حتما غلط میشود مثلا دو بعلاوه دو میشودچهار این امرشعاری نیست قابل اثبات است نمیتوان گفت- دو بعلاوه دومیشود پنچ- وقابل رد کردن نیست- در ثانی  جهان بینی پرولتیاری – اصل غلطی است- واین را مانفیست  اقتصادی – اجتماعی  طبقاتی اقای مارکس نامید همان طور خود ایشان فرموده است که بدنبال کشف روند  پیشرفت جامعه بوده است وبه این مانفیست رسیده است که بخش بسیار اندکی از هستی رابیان میکند در مرحله به سئوالتی که متناقض این مکتب است توجه کنید- درطول تاریخ شورشیان میامدند اقتصاد وافراد یک ملت را نابود میکردند ومیرفتند- تاحدودی مانند داعش پاسخ این منفیست چیست؟ از لحاظ – مانیفست اقای مارکس انرا چگونه تبین میکند- یا راه پیمائی  عطیم اربعین از لحاظ مانفیست – اقتصادی- اجتماعی اقای مارکس چگونه تحلیل میشود— ادامه میدهند- درجوامع طبقاتی  یعنی  دران اجتماعاتی  که بر اساس وجود طبقات متخاصم بهره ده وبهره کش استوار است این دیدکلی نسبت به جهان وروی دادهای ان بر شالوده موقعیت اقتصادی –اجتماعی  طبقه بنا شده است- شما اول ترور شخصیت سرمایه دار میکنید وسپس میخواهید این استثمار برطرف کنید- درسوئد ونروژ که ازادی بیان است ومیتوانند کارگران حتی اعتصاب کنند پس چرا  اقدامی برعلیه سرمایه داری نمیکنند- وان قوانین را پذیرفته است- پس نظر اقای مارکس نحلیل میرود- به بخشی خاص که بین کارگران  وکارفرمایان تخاصم باشد- وکارفرمایان  ستمکار باشند پس نمیتوان مانفیست اقای مارکس کل تاریخ را تحلیل دهد که این اشکالرا گرفتند- بخشی از تاریخ  را میتوان با ان نظریه تحلیل کرد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- تحلیل انتقادی درباره دروس  فلسفه – مارکسیستی- لنینستی حزب توده-فصل اول-درس اول- جهان بینی  پرولتاری وجای فلسفه مارکسیستی دران- درس اول –جهان بینی – چیست واهمیت ان درکجا است-؟ نخست  درباره جهان بینی واهمیت ان عبارت  است از مجموعه اندیشه ها وعقاید درباره زندگانی – گیتی- پدیده ها وریداد های ان- جهان بینی  عبارت است از یک سیستم نظریات- تصورات وعقاید درباره کلی ترین مسائل طبیعت یا جامعه وانسان- از همین تعریف اشکال پیدا میشود که  مسائل طبیعت و ویامسائل مذهبی واجتماعی انسان چگونه از طریق جهان بینی پرولتاری حل وفصل میشود مگر برای تبین  هستی چند نوع فلسفه باید باشد شما بیاد تمام فلسفه های دیگرا رد کنید مکهداین خواست از اقایان کمونیست خواسته شده است وجواب دادن دیالکتیک مادی شکست پذیر نیست؟؟ دیاکتیک مادی دوحالت دارد  یا از علم اثبات میشود ویا از طریق عقل محض اثبات میشود درهردو حالت در یک تحلیل درست است ودریک تحلیل غلط است  نمیتوان متناقض انرا رد کرد دریک شرایط حتما غلط میشود مثلا دو بعلاوه دو میشودچهار این امرشعاری نیست قابل اثبات است نمیتوان گفت- دو بعلاوه دومیشود پنچ- وقابل رد کردن نیست- در ثانی  جهان بینی پرولتیاری – اصل غلطی است- واین را مانفیست  اقتصادی – اجتماعی  طبقاتی اقای مارکس نامید همان طور خود ایشان فرموده است که بدنبال کشف روند  پیشرفت جامعه بوده است وبه این مانفیست رسیده است که بخش بسیار اندکی از هستی رابیان میکند در مرحله به سئوالتی که متناقض این مکتب است توجه کنید- درطول تاریخ شورشیان میامدند اقتصاد وافراد یک ملت را نابود میکردند ومیرفتند- تاحدودی مانند داعش پاسخ این منفیست چیست؟ از لحاظ – مانیفست اقای مارکس انرا چگونه تبین میکند- یا راه پیمائی  عطیم اربعین از لحاظ مانفیست – اقتصادی- اجتماعی اقای مارکس چگونه تحلیل میشود— ادامه میدهند- درجوامع طبقاتی  یعنی  دران اجتماعاتی  که بر اساس وجود طبقات متخاصم بهره ده وبهره کش استوار است این دیدکلی نسبت به جهان وروی دادهای ان بر شالوده موقعیت اقتصادی –اجتماعی  طبقه بنا شده است- شما اول ترور شخصیت سرمایه دار میکنید وسپس میخواهید این استثمار برطرف کنید- درسوئد ونروژ که ازادی بیان است ومیتوانند کارگران حتی اعتصاب کنند پس چرا  اقدامی برعلیه سرمایه داری نمیکنند- وان قوانین را پذیرفته است- پس نظر اقای مارکس نحلیل میرود- به بخشی خاص که بین کارگران  وکارفرمایان تخاصم باشد- وکارفرمایان  ستمکار باشند پس نمیتوان مانفیست اقای مارکس کل تاریخ را تحلیل دهد که این اشکالرا گرفتند- بخشی از تاریخ  را میتوان با ان نظریه تحلیل کرد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- اقای ترامپ-بخش دوم-من در دانشکده شبانه بنام دانشگاه باز- یا بهتربگویم- ازاد- که بسیاری برای مدرک نمی امدند فقط برای یاد گیری میامدند- درس ادبیات ونقد ان گرفتم فقط یک درس- ادبیات درشرق مذهبی بود ودربارای وموتور حرکت فقط مذهبی بود- تا رنسانس غرب کم وبیش مانند شرق بود- وشرق اساسا الگوی جهان بود- بقول یک فرهیخته عرب کلمه- نهضت- همام معنی رنسانس رامیدهد به این معنی مکتب های مختلف اسلامی مانند داعش میخواستند رنسانس ایجاد کنند تحت احکام ومعرفت مذهبی خود دراورنند وایشان معتقد است که بهار ازادی وباز گشت به اسلام درجهان اسلام بدنبال یک رنساس مذهبی است یعنی نهضت است- بعنوان نمونه نهضت اسلامی تونس- رهبر سیاسی ان که یک معلم بود وپناهده به انگلستان شد مداوم درانگلستان به رهبران انگلیسی وامریکائی هشدارداد کهزا این حکومت فاشد تونس حمایت نکنید وانها کردند - انقلاب امام الخمینی رهبر باعظمت فکری ومذهبی تونس رانجات داد حال ایشان میفرماید این بار نوبت ما است-!! یکی از عجائب قران مجید وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ان است که تمام ژن های استعداد بشر به حرکت دراورد از درخت کاری تا شناخت کهکشان ودرخت سدرالمنتهی دربهشت- تمام علوم انسانی ودنیائی تاثیران در درنیا واخرت وتاثیر و متقابل اخرت دردنیال واخرت وهیچگاه اجازه نمیدهد این قوانین یک طرفه شوند ولی متاسفانه هرجا این نهضت نرسید چنین شد- استادی درکلاس دانشگاه ازاد تدریس میکرد- دکتری ادبیات ونقد انراداشت وبازنشسته- وزرات پست وتلفن بود- ایشان ادبیات ومذهب مال روستاها ی کشاورزی است- طبیعت بسیار شگفت انگیز استه وکشاورزی فرصتهای زیادی به انسان میدهد که انسان تفکر کند وبدنبال ادبیات است زمانی که شهرها مرکز صنعت شدند واز طبیعت جدا شدند وصنعت زمانی زیادی میگرفت وهرچقدر میخواستند کاربود-0لذا به سمت علوم صنعتی رفتند وادبیات ومذهبرا رها کردند- با صنعتی شدن روستاهای یزرگ همین بلیه سرانها امدعلتی که من به مذهب وادبیات علاقمندشدم برای ان است دریک روستا بیست خانوادهای که صنعت نقش کمی داردمتولد شدم که سه نویسنده برجسته به انگلستان داده است درحقیقت انسان بعضی ژن هارا خاموش میکند وبعضی ژن ها رابیدار میکند وگاهی درجاده درست وگاه ای درجاده غلط پرورش میدهد- ایشان فرمودند من ادبیات این میدانم که ریشه اخلاق عقلانی اشته باشدواخلاق ا عقلانی را   نمایندگی کند وضد ادبیاتی هستم علوم انسانی تجربی نمایندگی میکند علوم تجربی انسانی نوپا است وصیقل نخورده است وامدن این ادبیات ضربات مهلک به انسان میزند وانسانرا موش ازمایشگاهی میکند- این علم بایددرکمون رشد پیدا کند- مگرانکه کمک به ادبیات اخلاق عقلانی کند-در شناخت من- اساس ادبیات شناخت بدبختی های انسان وخوشبختی انسان است که کل اخلاق بدنبال این هدف است- به نظر حقیر- هنر دریونانکه به دراما وکمیک تقسیم میشد همین هدفرا دنبال میکرد وپر واضح است نسانیکه میخواهد تجربه کند- طبق امار علوم انسانی بیشتر خطا میکند وکمتر به سلامت میرسد ولذا دراما بیشتراز کمیک تاثیر گذار است وبههمین علت قران هم اصطلاح –فوز- رابکاربده است نجات از جهنم- جناب اقای ترامپ فرمودند من نمیدانم انواع مسلمانان مارا کدام به جهنم میبرند!!- لذا شما میتوانید یک صفت اخلاقی درادبیات جهان موردتوجه قراردهید ودرادبیات جهانمورد توجه قراردهید که جهان درقبل روی ان کار کرده است وسپس نقش انرا دربدبختی وخوشبختی موردتوجه قراد دهید ونمونه از غرور وتعصب که ریشه ان ادبیات دراندونزی هم متبلور شده است بیان کرد واز ادبیات جهان کد اورد وهمچنین از جناب خیام - درلندن بچه های ایران ی به من اصرارکردند که یک رستوران بروم ببینم که مخصوص لرد ها است لردهای انگلستان است- یک شب هم ولخرجی کن – اشپزی را نگاه کن وبعداز غذا رقص های کلاسیک لردها هم مشاهده کن- من رفتم بیشتر رستوران انگلستان از چوب ابنوس سیاه استفاده میکنند وفضا سیاه است یک استادی ضمنی یک اشاره کرد این بعلت سیاه بودن هوای لندن از دودهای سیاه ذغال سنگ که البته من ندیدم- ولی میگویند این دوده ها مانند باریکه کاغذ دراسمان حرکت میکند وبروی لباس هامینشید- انگلیسی مداوم ان لباس از نو میشورند البته اخیر تکنولوزی انسان راقادر میسازد- درحمام انهارخشککنند- شرکت هائی که لباس خشنک میکند لذا برای انکه تاثیر ان را کم کنند- رنگ سیاه را زیادکردند- مثلا ما رنک زرد ویاطوسی را مطرح کنیم ویا مکانندانگلستان مجسمه موش را زیاد کنیم- ویافیلم های جنگی را زیاد کردند- ومن شبی رفتم زمانی که به انجا رسیدم درحال غذا خوردن بودند سکوتی عجیب حکم فرما بود ویک موزیک کلاسیک مانند لایم لایت نواخته میشد واکثرا سن بالا داشتند ولباس گرانقیمت که بسیارهنرمندانه بود وبه خصویات جدید انها هماهنگئ داشت- جای خالی نبود یک پیشخدمت به من فرمودندکه درلابی بنشینم   شاید جائی خالی شود که من بعداز انکه صحبتم بادوجوان فرانسوی تمام شد رفتم- وبهمن گفت شمادرلابی که من سالونرا نمیدیدم- فقط موزیک میشنیدم متیوانید غذای سبک بخورید- درهمین ضمن جوان بسیارزیبا- که زیبائی فرانسوی –ایتالیائی داشت که من معتقدهستم تمدن فرانسهد هشتادر صد تمدن ایتالیائی است کهنرا تکامل داده است وبیست درصد المانی است اکثراروپا تمدن المانی دارند که به سبک خودشان تکامل دادند- وانگلستان وسط تمدن فرانسوی والمانی است- به ایشان گفتم شم اینجا میشناختید ویا شانسی امدید فرمودند مادرپاریس شهرت این رستوران را شنیدیم وخواستیم یک شب هم ولخرجی کنیم- من پرسیدم شما سیاسی هستیید خنده کرد وفرمودند البته- گفتم سیر سیاسی شما چگونه بوده است فرمودند سیاسی مااز اول دبیرستان شروع در درس سیاست واستادما سخت طرفدار اقتصاد امریکائی بود ومقلات زیادی به ما داد کار گروهی داد تدریسش کاردستجمعی بروی مقلاتی که دریک کارگروه انجام میدایم وما شیفته سیاست امریکاشدیم- سال بعد درس سیاست استادما کمونیست بود وایشان همین طور عمل کرد وبخصوص روزنامه کمونیستی هم میخواندیم وماهم شیفته کمونیست شدیم سالبعد استادما سوسیالیست تندرو وافراطی ورادیکا ل- سال بعد   استادما طفردار خرده بورژازی فرانسه بود وسال بعد سوسیالست بودیم حال که سال اخردبیرستان است ما دونفردریک گروه مطالعه کردیم وطرفدار سوسیالیست متعدل بانگاه به خرده بورژازی امریکایئ شد که حزب اقابسم الله الرحمن الرحیم- اقای ترامپ-بخش دوم-من در دانشکده شبانه بنام دانشگاه باز- یا بهتربگویم- ازاد- که بسیاری برای مدرک نمی امدند فقط برای یاد گیری میامدند- درس ادبیات ونقد ان گرفتم فقط یک درس- ادبیات درشرق مذهبی بود ودربارای وموتور حرکت فقط مذهبی بود- تا رنسانس غرب کم وبیش مانند شرق بود- وشرق اساسا الگوی جهان بود- بقول یک فرهیخته عرب کلمه- نهضت- همام معنی رنسانس رامیدهد به این معنی مکتب های مختلف اسلامی مانند داعش میخواستند رنسانس ایجاد کنند تحت احکام ومعرفت مذهبی خود دراورنند وایشان معتقد است که بهار ازادی وباز گشت به اسلام درجهان اسلام بدنبال یک رنساس مذهبی است یعنی نهضت است- بعنوان نمونه نهضت اسلامی تونس- رهبر سیاسی ان که یک معلم بود وپناهده به انگلستان شد مداوم درانگلستان به رهبران انگلیسی وامریکائی هشدارداد کهزا این حکومت فاشد تونس حمایت نکنید وانها کردند - انقلاب امام الخمینی رهبر باعظمت فکری ومذهبی تونس رانجات داد حال ایشان میفرماید این بار نوبت ما است-!! یکی از عجائب قران مجید وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ان است که تمام ژن های استعداد بشر به حرکت دراورد از درخت کاری تا شناخت کهکشان ودرخت سدرالمنتهی دربهشت- تمام علوم انسانی ودنیائی تاثیران در درنیا واخرت وتاثیر و متقابل اخرت دردنیال واخرت وهیچگاه اجازه نمیدهد این قوانین یک طرفه شوند ولی متاسفانه هرجا این نهضت نرسید چنین شد- استادی درکلاس دانشگاه ازاد تدریس میکرد- دکتری ادبیات ونقد انراداشت وبازنشسته- وزرات پست وتلفن بود- ایشان ادبیات ومذهب مال روستاها ی کشاورزی است- طبیعت بسیار شگفت انگیز استه وکشاورزی فرصتهای زیادی به انسان میدهد که انسان تفکر کند وبدنبال ادبیات است زمانی که شهرها مرکز صنعت شدند واز طبیعت جدا شدند وصنعت زمانی زیادی میگرفت وهرچقدر میخواستند کاربود-0لذا به سمت علوم صنعتی رفتند وادبیات ومذهبرا رها کردند- با صنعتی شدن روستاهای یزرگ همین بلیه سرانها امدعلتی که من به مذهب وادبیات علاقمندشدم برای ان است دریک روستا بیست خانوادهای که صنعت نقش کمی داردمتولد شدم که سه نویسنده برجسته به انگلستان داده است درحقیقت انسان بعضی ژن هارا خاموش میکند وبعضی ژن ها رابیدار میکند وگاهی درجاده درست وگاه ای درجاده غلط پرورش میدهد- ایشان فرمودند من ادبیات این میدانم که ریشه اخلاق عقلانی اشته باشدواخلاق ا عقلانی را   نمایندگی کند وضد ادبیاتی هستم علوم انسانی تجربی نمایندگی میکند علوم تجربی انسانی نوپا است وصیقل نخورده است وامدن این ادبیات ضربات مهلک به انسان میزند وانسانرا موش ازمایشگاهی میکند- این علم بایددرکمون رشد پیدا کند- مگرانکه کمک به ادبیات اخلاق عقلانی کند-در شناخت من- اساس ادبیات شناخت بدبختی های انسان وخوشبختی انسان است که کل اخلاق بدنبال این هدف است- به نظر حقیر- هنر دریونانکه به دراما وکمیک تقسیم میشد همین هدفرا دنبال میکرد وپر واضح است نسانیکه میخواهد تجربه کند- طبق امار علوم انسانی بیشتر خطا میکند وکمتر به سلامت میرسد ولذا دراما بیشتراز کمیک تاثیر گذار است وبههمین علت قران هم اصطلاح –فوز- رابکاربده است نجات از جهنم- جناب اقای ترامپ فرمودند من نمیدانم انواع مسلمانان مارا کدام به جهنم میبرند!!- لذا شما میتوانید یک صفت اخلاقی درادبیات جهان موردتوجه قراردهید ودرادبیات جهانمورد توجه قراردهید که جهان درقبل روی ان کار کرده است وسپس نقش انرا دربدبختی وخوشبختی موردتوجه قراد دهید ونمونه از غرور وتعصب که ریشه ان ادبیات دراندونزی هم متبلور شده است بیان کرد واز ادبیات جهان کد اورد وهمچنین از جناب خیام - درلندن بچه های ایران ی به من اصرارکردند که یک رستوران بروم ببینم که مخصوص لرد ها است لردهای انگلستان است- یک شب هم ولخرجی کن – اشپزی را نگاه کن وبعداز غذا رقص های کلاسیک لردها هم مشاهده کن- من رفتم بیشتر رستوران انگلستان از چوب ابنوس سیاه استفاده میکنند وفضا سیاه است یک استادی ضمنی یک اشاره کرد این بعلت سیاه بودن هوای لندن از دودهای سیاه ذغال سنگ که البته من ندیدم- ولی میگویند این دوده ها مانند باریکه کاغذ دراسمان حرکت میکند وبروی لباس هامینشید- انگلیسی مداوم ان لباس از نو میشورند البته اخیر تکنولوزی انسان راقادر میسازد- درحمام انهارخشککنند- شرکت هائی که لباس خشنک میکند لذا برای انکه تاثیر ان را کم کنند- رنگ سیاه را زیادکردند- مثلا ما رنک زرد ویاطوسی را مطرح کنیم ویا مکانندانگلستان مجسمه موش را زیاد کنیم- ویافیلم های جنگی را زیاد کردند- ومن شبی رفتم زمانی که به انجا رسیدم درحال غذا خوردن بودند سکوتی عجیب حکم فرما بود ویک موزیک کلاسیک مانند لایم لایت نواخته میشد واکثرا سن بالا داشتند ولباس گرانقیمت که بسیارهنرمندانه بود وبه خصویات جدید انها هماهنگئ داشت- جای خالی نبود یک پیشخدمت به من فرمودندکه درلابی بنشینم   شاید جائی خالی شود که من بعداز انکه صحبتم بادوجوان فرانسوی تمام شد رفتم- وبهمن گفت شمادرلابی که من سالونرا نمیدیدم- فقط موزیک میشنیدم متیوانید غذای سبک بخورید- درهمین ضمن جوان بسیارزیبا- که زیبائی فرانسوی –ایتالیائی داشت که من معتقدهستم تمدن فرانسهد هشتادر صد تمدن ایتالیائی است کهنرا تکامل داده است وبیست درصد المانی است اکثراروپا تمدن المانی دارند که به سبک خودشان تکامل دادند- وانگلستان وسط تمدن فرانسوی والمانی است- به ایشان گفتم شم اینجا میشناختید ویا شانسی امدید فرمودند مادرپاریس شهرت این رستوران را شنیدیم وخواستیم یک شب هم ولخرجی کنیم- من پرسیدم شما سیاسی هستیید خنده کرد وفرمودند البته- گفتم سیر سیاسی شما چگونه بوده است فرمودند سیاسی مااز اول دبیرستان شروع در درس سیاست واستادما سخت طرفدار اقتصاد امریکائی بود ومقلات زیادی به ما داد کار گروهی داد تدریسش کاردستجمعی بروی مقلاتی که دریک کارگروه انجام میدایم وما شیفته سیاست امریکاشدیم- سال بعد درس سیاست استادما کمونیست بود وایشان همین طور عمل کرد وبخصوص روزنامه کمونیستی هم میخواندیم وماهم شیفته کمونیست شدیم سالبعد استادما سوسیالیست تندرو وافراطی ورادیکا ل- سال بعد   استادما طفردار خرده بورژازی فرانسه بود وسال بعد سوسیالست بودیم حال که سال اخردبیرستان است ما دونفردریک گروه مطالعه کردیم وطرفدار سوسیالیست متعدل بانگاه به خرده بورژازی امریکایئ شد که حزب اقای میتران است؟؟-ادامه دارد

بسم الله الرحمن الرحیم

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- اقای ترامپ-بخش دوم-من در دانشکده شبانه بنام دانشگاه باز- یا بهتربگویم- ازاد- که بسیاری برای مدرک نمی امدند فقط برای یاد گیری میامدند- درس ادبیات ونقد ان گرفتم فقط یک درس- ادبیات درشرق مذهبی بود ودربارای وموتور حرکت فقط مذهبی بود- تا رنسانس غرب کم وبیش مانند شرق بود- وشرق اساسا الگوی جهان بود- بقول یک فرهیخته عرب کلمه- نهضت- همام معنی رنسانس رامیدهد به این معنی مکتب های مختلف اسلامی مانند داعش میخواستند رنسانس ایجاد کنند تحت احکام ومعرفت مذهبی خود دراورنند وایشان معتقد است که بهار ازادی وباز گشت به اسلام درجهان اسلام بدنبال یک رنساس مذهبی است یعنی نهضت است- بعنوان نمونه نهضت اسلامی تونس- رهبر سیاسی ان که یک معلم بود وپناهده به انگلستان شد مداوم درانگلستان به رهبران انگلیسی وامریکائی هشدارداد کهزا این حکومت فاشد تونس حمایت نکنید وانها کردند - انقلاب امام الخمینی رهبر باعظمت فکری ومذهبی تونس رانجات داد حال ایشان میفرماید این بار نوبت ما است-!! یکی از عجائب قران مجید وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ان است که تمام ژن های استعداد بشر به حرکت دراورد از درخت کاری تا شناخت کهکشان ودرخت سدرالمنتهی دربهشت- تمام علوم انسانی ودنیائی تاثیران در درنیا واخرت وتاثیر و متقابل اخرت دردنیال واخرت وهیچگاه اجازه نمیدهد این قوانین یک طرفه شوند ولی متاسفانه هرجا این نهضت نرسید چنین شد- استادی درکلاس دانشگاه ازاد تدریس میکرد- دکتری ادبیات ونقد انراداشت وبازنشسته- وزرات پست وتلفن بود- ایشان ادبیات ومذهب مال روستاها ی کشاورزی است- طبیعت بسیار شگفت انگیز استه وکشاورزی فرصتهای زیادی به انسان میدهد که انسان تفکر کند وبدنبال ادبیات است زمانی که شهرها مرکز صنعت شدند واز طبیعت جدا شدند وصنعت زمانی زیادی میگرفت وهرچقدر میخواستند کاربود-0لذا به سمت علوم صنعتی رفتند وادبیات ومذهبرا رها کردند- با صنعتی شدن روستاهای یزرگ همین بلیه سرانها امدعلتی که من به مذهب وادبیات علاقمندشدم برای ان است دریک روستا بیست خانوادهای که صنعت نقش کمی داردمتولد شدم که سه نویسنده برجسته به انگلستان داده است درحقیقت انسان بعضی ژن هارا خاموش میکند وبعضی ژن ها رابیدار میکند وگاهی درجاده درست وگاه ای درجاده غلط پرورش میدهد- ایشان فرمودند من ادبیات این میدانم که ریشه اخلاق عقلانی اشته باشدواخلاق ا عقلانی را   نمایندگی کند وضد ادبیاتی هستم علوم انسانی تجربی نمایندگی میکند علوم تجربی انسانی نوپا است وصیقل نخورده است وامدن این ادبیات ضربات مهلک به انسان میزند وانسانرا موش ازمایشگاهی میکند- این علم بایددرکمون رشد پیدا کند- مگرانکه کمک به ادبیات اخلاق عقلانی کند-در شناخت من- اساس ادبیات شناخت بدبختی های انسان وخوشبختی انسان است که کل اخلاق بدنبال این هدف است- به نظر حقیر- هنر دریونانکه به دراما وکمیک تقسیم میشد همین هدفرا دنبال میکرد وپر واضح است نسانیکه میخواهد تجربه کند- طبق امار علوم انسانی بیشتر خطا میکند وکمتر به سلامت میرسد ولذا دراما بیشتراز کمیک تاثیر گذار است وبههمین علت قران هم اصطلاح –فوز- رابکاربده است نجات از جهنم- جناب اقای ترامپ فرمودند من نمیدانم انواع مسلمانان مارا کدام به جهنم میبرند!!- لذا شما میتوانید یک صفت اخلاقی درادبیات جهان موردتوجه قراردهید ودرادبیات جهانمورد توجه قراردهید که جهان درقبل روی ان کار کرده است وسپس نقش انرا دربدبختی وخوشبختی موردتوجه قراد دهید ونمونه از غرور وتعصب که ریشه ان ادبیات دراندونزی هم متبلور شده است بیان کرد واز ادبیات جهان کد اورد وهمچنین از جناب خیام - درلندن بچه های ایران ی به من اصرارکردند که یک رستوران بروم ببینم که مخصوص لرد ها است لردهای انگلستان است- یک شب هم ولخرجی کن – اشپزی را نگاه کن وبعداز غذا رقص های کلاسیک لردها هم مشاهده کن- من رفتم بیشتر رستوران انگلستان از چوب ابنوس سیاه استفاده میکنند وفضا سیاه است یک استادی ضمنی یک اشاره کرد این بعلت سیاه بودن هوای لندن از دودهای سیاه ذغال سنگ که البته من ندیدم- ولی میگویند این دوده ها مانند باریکه کاغذ دراسمان حرکت میکند وبروی لباس هامینشید- انگلیسی مداوم ان لباس از نو میشورند البته اخیر تکنولوزی انسان راقادر میسازد- درحمام انهارخشککنند- شرکت هائی که لباس خشنک میکند لذا برای انکه تاثیر ان را کم کنند- رنگ سیاه را زیادکردند- مثلا ما رنک زرد ویاطوسی را مطرح کنیم ویا مکانندانگلستان مجسمه موش را زیاد کنیم- ویافیلم های جنگی را زیاد کردند- ومن شبی رفتم زمانی که به انجا رسیدم درحال غذا خوردن بودند سکوتی عجیب حکم فرما بود ویک موزیک کلاسیک مانند لایم لایت نواخته میشد واکثرا سن بالا داشتند ولباس گرانقیمت که بسیارهنرمندانه بود وبه خصویات جدید انها هماهنگئ داشت- جای خالی نبود یک پیشخدمت به من فرمودندکه درلابی بنشینم   شاید جائی خالی شود که من بعداز انکه صحبتم بادوجوان فرانسوی تمام شد رفتم- وبهمن گفت شمادرلابی که من سالونرا نمیدیدم- فقط موزیک میشنیدم متیوانید غذای سبک بخورید- درهمین ضمن جوان بسیارزیبا- که زیبائی فرانسوی –ایتالیائی داشت که من معتقدهستم تمدن فرانسهد هشتادر صد تمدن ایتالیائی است کهنرا تکامل داده است وبیست درصد المانی است اکثراروپا تمدن المانی دارند که به سبک خودشان تکامل دادند- وانگلستان وسط تمدن فرانسوی والمانی است- به ایشان گفتم شم اینجا میشناختید ویا شانسی امدید فرمودند مادرپاریس شهرت این رستوران را شنیدیم وخواستیم یک شب هم ولخرجی کنیم- من پرسیدم شما سیاسی هستیید خنده کرد وفرمودند البته- گفتم سیر سیاسی شما چگونه بوده است فرمودند سیاسی مااز اول دبیرستان شروع در درس سیاست واستادما سخت طرفدار اقتصاد امریکائی بود ومقلات زیادی به ما داد کار گروهی داد تدریسش کاردستجمعی بروی مقلاتی که دریک کارگروه انجام میدایم وما شیفته سیاست امریکاشدیم- سال بعد درس سیاست استادما کمونیست بود وایشان همین طور عمل کرد وبخصوص روزنامه کمونیستی هم میخواندیم وماهم شیفته کمونیست شدیم سالبعد استادما سوسیالیست تندرو وافراطی ورادیکا ل- سال بعد   استادما طفردار خرده بورژازی فرانسه بود وسال بعد سوسیالست بودیم حال که سال اخردبیرستان است ما دونفردریک گروه مطالعه کردیم وطرفدار سوسیالیست متعدل بانگاه به خرده بورژازی امریکایئ شد که حزب اقابسم الله الرحمن الرحیم- اقای ترامپ-بخش دوم-من در دانشکده شبانه بنام دانشگاه باز- یا بهتربگویم- ازاد- که بسیاری برای مدرک نمی امدند فقط برای یاد گیری میامدند- درس ادبیات ونقد ان گرفتم فقط یک درس- ادبیات درشرق مذهبی بود ودربارای وموتور حرکت فقط مذهبی بود- تا رنسانس غرب کم وبیش مانند شرق بود- وشرق اساسا الگوی جهان بود- بقول یک فرهیخته عرب کلمه- نهضت- همام معنی رنسانس رامیدهد به این معنی مکتب های مختلف اسلامی مانند داعش میخواستند رنسانس ایجاد کنند تحت احکام ومعرفت مذهبی خود دراورنند وایشان معتقد است که بهار ازادی وباز گشت به اسلام درجهان اسلام بدنبال یک رنساس مذهبی است یعنی نهضت است- بعنوان نمونه نهضت اسلامی تونس- رهبر سیاسی ان که یک معلم بود وپناهده به انگلستان شد مداوم درانگلستان به رهبران انگلیسی وامریکائی هشدارداد کهزا این حکومت فاشد تونس حمایت نکنید وانها کردند - انقلاب امام الخمینی رهبر باعظمت فکری ومذهبی تونس رانجات داد حال ایشان میفرماید این بار نوبت ما است-!! یکی از عجائب قران مجید وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ان است که تمام ژن های استعداد بشر به حرکت دراورد از درخت کاری تا شناخت کهکشان ودرخت سدرالمنتهی دربهشت- تمام علوم انسانی ودنیائی تاثیران در درنیا واخرت وتاثیر و متقابل اخرت دردنیال واخرت وهیچگاه اجازه نمیدهد این قوانین یک طرفه شوند ولی متاسفانه هرجا این نهضت نرسید چنین شد- استادی درکلاس دانشگاه ازاد تدریس میکرد- دکتری ادبیات ونقد انراداشت وبازنشسته- وزرات پست وتلفن بود- ایشان ادبیات ومذهب مال روستاها ی کشاورزی است- طبیعت بسیار شگفت انگیز استه وکشاورزی فرصتهای زیادی به انسان میدهد که انسان تفکر کند وبدنبال ادبیات است زمانی که شهرها مرکز صنعت شدند واز طبیعت جدا شدند وصنعت زمانی زیادی میگرفت وهرچقدر میخواستند کاربود-0لذا به سمت علوم صنعتی رفتند وادبیات ومذهبرا رها کردند- با صنعتی شدن روستاهای یزرگ همین بلیه سرانها امدعلتی که من به مذهب وادبیات علاقمندشدم برای ان است دریک روستا بیست خانوادهای که صنعت نقش کمی داردمتولد شدم که سه نویسنده برجسته به انگلستان داده است درحقیقت انسان بعضی ژن هارا خاموش میکند وبعضی ژن ها رابیدار میکند وگاهی درجاده درست وگاه ای درجاده غلط پرورش میدهد- ایشان فرمودند من ادبیات این میدانم که ریشه اخلاق عقلانی اشته باشدواخلاق ا عقلانی را   نمایندگی کند وضد ادبیاتی هستم علوم انسانی تجربی نمایندگی میکند علوم تجربی انسانی نوپا است وصیقل نخورده است وامدن این ادبیات ضربات مهلک به انسان میزند وانسانرا موش ازمایشگاهی میکند- این علم بایددرکمون رشد پیدا کند- مگرانکه کمک به ادبیات اخلاق عقلانی کند-در شناخت من- اساس ادبیات شناخت بدبختی های انسان وخوشبختی انسان است که کل اخلاق بدنبال این هدف است- به نظر حقیر- هنر دریونانکه به دراما وکمیک تقسیم میشد همین هدفرا دنبال میکرد وپر واضح است نسانیکه میخواهد تجربه کند- طبق امار علوم انسانی بیشتر خطا میکند وکمتر به سلامت میرسد ولذا دراما بیشتراز کمیک تاثیر گذار است وبههمین علت قران هم اصطلاح –فوز- رابکاربده است نجات از جهنم- جناب اقای ترامپ فرمودند من نمیدانم انواع مسلمانان مارا کدام به جهنم میبرند!!- لذا شما میتوانید یک صفت اخلاقی درادبیات جهان موردتوجه قراردهید ودرادبیات جهانمورد توجه قراردهید که جهان درقبل روی ان کار کرده است وسپس نقش انرا دربدبختی وخوشبختی موردتوجه قراد دهید ونمونه از غرور وتعصب که ریشه ان ادبیات دراندونزی هم متبلور شده است بیان کرد واز ادبیات جهان کد اورد وهمچنین از جناب خیام - درلندن بچه های ایران ی به من اصرارکردند که یک رستوران بروم ببینم که مخصوص لرد ها است لردهای انگلستان است- یک شب هم ولخرجی کن – اشپزی را نگاه کن وبعداز غذا رقص های کلاسیک لردها هم مشاهده کن- من رفتم بیشتر رستوران انگلستان از چوب ابنوس سیاه استفاده میکنند وفضا سیاه است یک استادی ضمنی یک اشاره کرد این بعلت سیاه بودن هوای لندن از دودهای سیاه ذغال سنگ که البته من ندیدم- ولی میگویند این دوده ها مانند باریکه کاغذ دراسمان حرکت میکند وبروی لباس هامینشید- انگلیسی مداوم ان لباس از نو میشورند البته اخیر تکنولوزی انسان راقادر میسازد- درحمام انهارخشککنند- شرکت هائی که لباس خشنک میکند لذا برای انکه تاثیر ان را کم کنند- رنگ سیاه را زیادکردند- مثلا ما رنک زرد ویاطوسی را مطرح کنیم ویا مکانندانگلستان مجسمه موش را زیاد کنیم- ویافیلم های جنگی را زیاد کردند- ومن شبی رفتم زمانی که به انجا رسیدم درحال غذا خوردن بودند سکوتی عجیب حکم فرما بود ویک موزیک کلاسیک مانند لایم لایت نواخته میشد واکثرا سن بالا داشتند ولباس گرانقیمت که بسیارهنرمندانه بود وبه خصویات جدید انها هماهنگئ داشت- جای خالی نبود یک پیشخدمت به من فرمودندکه درلابی بنشینم   شاید جائی خالی شود که من بعداز انکه صحبتم بادوجوان فرانسوی تمام شد رفتم- وبهمن گفت شمادرلابی که من سالونرا نمیدیدم- فقط موزیک میشنیدم متیوانید غذای سبک بخورید- درهمین ضمن جوان بسیارزیبا- که زیبائی فرانسوی –ایتالیائی داشت که من معتقدهستم تمدن فرانسهد هشتادر صد تمدن ایتالیائی است کهنرا تکامل داده است وبیست درصد المانی است اکثراروپا تمدن المانی دارند که به سبک خودشان تکامل دادند- وانگلستان وسط تمدن فرانسوی والمانی است- به ایشان گفتم شم اینجا میشناختید ویا شانسی امدید فرمودند مادرپاریس شهرت این رستوران را شنیدیم وخواستیم یک شب هم ولخرجی کنیم- من پرسیدم شما سیاسی هستیید خنده کرد وفرمودند البته- گفتم سیر سیاسی شما چگونه بوده است فرمودند سیاسی مااز اول دبیرستان شروع در درس سیاست واستادما سخت طرفدار اقتصاد امریکائی بود ومقلات زیادی به ما داد کار گروهی داد تدریسش کاردستجمعی بروی مقلاتی که دریک کارگروه انجام میدایم وما شیفته سیاست امریکاشدیم- سال بعد درس سیاست استادما کمونیست بود وایشان همین طور عمل کرد وبخصوص روزنامه کمونیستی هم میخواندیم وماهم شیفته کمونیست شدیم سالبعد استادما سوسیالیست تندرو وافراطی ورادیکا ل- سال بعد   استادما طفردار خرده بورژازی فرانسه بود وسال بعد سوسیالست بودیم حال که سال اخردبیرستان است ما دونفردریک گروه مطالعه کردیم وطرفدار سوسیالیست متعدل بانگاه به خرده بورژازی امریکایئ شد که حزب اقای میتران است؟؟-ادامه دارد

بسم الله الرحمن الرحیم

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم- اینده اقای ترامپ- یک نکته ظریفی درقران است-که فرد مسلمان میشود وبعد باز گشت به کفر میکند که اسلام  نام انرا ارتداد نامیده است- که اینان با افراد پست از خود همگام میشوند واندیشه های سخیف دارند زیرا دینا درنزد انان جلوه کرده است یعنی بدنبال ارتقا وتکامل نیستند در ایه یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَأَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی‏شَیْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُتَأْویلا»اى کسانى که ایمان آورده‏اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبرخدا(ص) و اولو الأمر [اوصیاى پیامبر(ص)] را! و هر گاه در چیزى نزاع داشتید،آن را به خدا و پیامبر(ص) بازگردانید (و از آن‌ها داورى بطلبید) اگر بهخدا و روز رستاخیز ایمان دارید! این (کار) براى شما بهتر، و عاقبت و پایانشنیکوتر است».—قران مجید دراطاعت از رسول اکرم شان صلواته الله علیه واله والسلم-دلائل زیادی می اورند در اخر به این ایه میرسیم-میفرماید درهر چیزی دقت کنید مطلق است درست است که  شان اول درامر اطاعت از حکم ولی امر است ولی بعد ایه مطلق میشودهمه چیزرا دربر میگیرد- میفرماید دلیل اطاعت از خداوندمنان ورسول گرام اش صلواته الله علیه واله والسلم واولی الامرش-برای این استکهدرباره هرچیزی-نزاع داشتید-مطلق-یعنی مسئله را نتوانستید حل کنید- انرا به خدا وپیامبراش وطلواته اللهعلیه واله والسلم واولوالامراشمراجعه کنید کهانها مسئله راحل کنند پر واضح است که باید شخصی بنام اولی الامر باشدصلواته الله علیه واله والسلم  که به همه مسائلپاسخ صحیحی بدهد-که دو ویژ گی دارد- یکی نتجه اش نیکو وخیر است ولی احسن تاویلا نتوانستند درست درک کنند ورها کردند که امروزه کشف شده است بهترین وپیچیده ترین نظریه است- یعنی بهترین دیدگاه است- براساسی یک تحقیقات یک دانشجوی نخبه شیرازی درامریکا که همسایه من در شیرازبودند-بالاترین نظریه درباره مسائل مثلا ریاضی جهان سوم از سال دوم در دانشگاه مثلا ریاضی درامریکا ولو فوق دکتری بدهد-بیشترنخواهدبود واین یک مسئله منراحل کرد که چرا اساتید ایرانی ان دیدگاههای ماننداساتید غربی که به دانشجویان نمیدهند زیرا جهان سوم درعرض حرکت میکند ودیدگاه عمقی ان کوتاه است ولی مال غرب دراعماق بیشتری بیان میکند که مداوم دریجه های جدید ی باز میشود-کلاس اول باکلاس دوم نباید اختلاف درعرض داشته باشند-لذا درعلوم اسلامی به درستی درک کردند که این دیدگاه های عمقی مقداری توسط عقل است ومابقیه توسط اشراق است-که باعنوان-فرقان –نامبرده شده است-نکته حایز اهمیت این است که شیطان به خاطر نعمتهای دنیائی-شما را به پستی وفقر علمی نکشاند-یعنی ارتداد—نکته جالب- اثبات شده است- که- ماده قدرت ساخت حیات راندارد- به معنائی شعور وروح- درکلیت ان ماده میکانیکی است ارگانیکی نمیتواند باشدچون درکلیت نمیتواند غیر ماده بسازد پس درجزیت نمیتواند باتغیران عیرماده وشعور را بسازد دراین باره همه چیز روشن شده است-جای شکی باقی نمانده لست-جناب اقای راسل اینمطلب میدانست- ایشان فرمودند ماده زمینی نمیتواند شعورا بسازد شاید درکرات موادی باشدقویترا ز زمین؟انها میتواند انسان را بیافرینند-بقول علماحواله به غیب-و- یا حواله به مجهول-برای انکه ریشه دین رابزنند که ترقی کنند؟؟-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0