سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-باتشکر ازارتشهای دلاور ومجاهد عراق وسوریه- ارتش عراق با چند لشگر به سمت رقه در سوریه گسیل داردکه در اطرف کوه  های نزدیک به رقه موضع بگیرندتا  وضعیت جنگی حساب شده ای رادرنظر بگیرند واورد کاراز شوند- انشالله پیروز ی نزدیک است-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- چرا اقای ترامپ بالامی اید-؟ به همان دلیل که اقای اوبامارا انتخاب کردند که بالا بیاید-زمانی که من وارد انگلستان ولندن شدم- بایک دانشجوی ایرانیکه در دانشگاه لندن درس میخواند اشناشدم ایشان یک تحقیق علمی بر ای درس اقتصاد که درس اختیاری بود زیرنظر استاداش انجام دادبود که موفقیت امیز بوده است جدال بزرگان ها ی میانی با بزرگان های دراس- ابته تحقیق ایشان موردبحث کامل بامن نشد وایشان میخواست فاز دوم تحقیق را بامن انجام بدهد ولی من نپذیرفتم ولی این سئوال کلیدی مطرح بود که انتقال قدرت از راس به طبقه میانی یک جبر اقتصادی است ماندانکه فئودالیسم جبر اقتصادی میبایست تبدیل شود به خرد بورژوازی یعنی تجارت ازادی که صنعت مداوم دران نقش بارز تری پیدا کند وسپس به سرمایه داری که صنعت فوق مدرن را توسعه بدهد وصنعت نقش اولرا در اقتصاد بازی کند- این نبرد درانگلستان از صنعت لاستیک شروع شد وسپس به بخش های دیگر صنعت کشیده شد ولی جالب اینکه هیچگونه اطلاعاتی درایران از این موضوع نبود مسلم است کسانی در مسئا ل اقتصادی استراتژیک در دست دارند مانند اسلحه –نفت وغیره کلید سیاست وسیاست اقتصادی هم در دست انان است- ومابقه باید تابع انان باشند –گروه ای از این راس ها سرومایه گذاری سنگنینی باکمک وام های نجومی از دولت وکمک مراکز تحقیقاتی دولتی انگلستان وتعداد ی هم بخش خصوصی درمورد لاستیک وانواع لاستیک چه لشگری وچه کشوری در سطح دلخواه که از المان وژاپون هم میزانی عقب تر بود ودران سطح متوقف شدند وخودهم تاحد زیادی بازار خرده فروشی درانگلستان وفروش به خارج در دست گرفتند- درنتجه لاستیک فروشان میانی وسطح پایین بامشکل ربرو شدند زیرا انان از دوجنبه سود میردند که از تولید ودوم از فروش میتوانستند باسطح میانی وپائین رقابت بالای داشته باشند- وسهامی هم دربورس نداشتند لاستیک فروشان میانی وسطح پائین به این امر اعتراض کردند ومایل بدون که پنجاه درصد سهام مال انها باشچون پذیرفته نشد یک نبرد اقتصادی را سازمان دادند- طبق قانون اقتصادی انگلستان تاسی درصد نیاز میتوان از خارج اورد به شرطی که کیفیت مناسب را داشته باشند- واینان از المان وژاپون وارد کردند وسود کمتری را گرفتند واین امرباعث ورشکستگی انان میشد ولذا سهام تا سی درصد پذیرفتند ولی چون سیاست انگلستان اجازه نمیدهد که چالش ها زیادطولانی باشد واین امربصورت مخفی درحال برسی ومبارزه بود وسرانجام که مشخص نشد چگونه ان راحل کردند درموارد دیگر هم چنین اتفاقی میافتاد مثالا صندلی پلاستیکی رنگی که سرانجام دولت کوتاه میامد وکارفیصله پیدا میکرد حال به نظر میرسد این مسئله به امریکا رسیده است اهرمها وسکانها دیگر دردست سرمایه دارهای بسیار بزرگ نمیتواند باشد وباید سهم متوسط ها بالابیاید کهخودبخود تا حدی به سطح پائینی هم کمک میکند وسیساتاقتصاد امریکا بسیارباز تر خواهد شد دوم مسئله رنگین پوسته است- که عمد ان مکزیکی هاهستند- یک کارشناس بیان کرده است- اگر این سه میلیون از امریکا اخراج شوند که امروز دغدغه ریس جمهور مکزیک شده است- هیچکس جای انهارا نمی گیرد ودوباره بایدازانان دعوت شود زیرا هیجکس حاضرنیست در گرمای سوزان تکزاس کلم بکند وتوی ماشین بی اندازد وپول بسیار کمی بگیرد- وحقوق وافرادامریکائی بسیار زیاد است که دیگر کاشتن کلم صرف نمیکند از   از کاشت وداشت وبرداشت اینان افراد لمپن مکزیک هستند افراد تحصیل کرده نیستند تا هیچده ساعت هم کار میکنند ودر یک اطاق حداقل چهارنفر باهم هستند وپول را برای خانواده خود به مکزیک میفرستند سوادی ندارند وهیج کس حتی الیت های مکزیکی کاری برای انها نمیکنند درنتجه تنها دلخوشی انان درمیکده هابودن است وفحشالذا گاهی تجاوز جنسی هم انجام میگیرد وامریکائی هیچگونه سنخیت فرهنگی واخلاقی باانهاندارند واز انها هم متیرسند وارد کننده موادمخدر هستند که این امر بستگی تام به مافیا امریکا دارد که اینها را کمی تسکین دهد وپلیس امریکاهم درجریان است یک شهرک بر ای انها نساختند هیچگونه اقدام فرهنگی نکردنددرهرحال اقای ترامپ بایدسکان وال استریت بگیرید اتفاقا مرشد ایدولوژیکی ایشان از رهبران وال استریت است تا مشکل اقتصادی امریکا وارد یک چالشی مانند انگلستان نشود- اما مسئله زنان بیجهت نبودکه ایشان ان بیانات کرد-مدتها است که زنن امریکا فهمیدند ارزش انان بیشتراز روابط جنسی است بهنحوی مسئلهمذهب واسلام دارد نخ هائی را میدهد واینمعنای اش این است که امریکا مغلوب فرهنگ شرق شود نمونه ان سایت فیس بوک منرا تا ساعت یک صبح از مدار خارج کردند-اان تصور میکنند که ضربه فرهنگی واقتصادی خواهند خورد


ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-من حضرت مجاهد  ودانشمند دکتر علی شریعتی رحمت الله علیه از جهات زیادی  خود را شاگرد ایشان میدانم وایشان رابخوبی درک میکنم وخودم  هم درغرب مانند ایشان نسبت به اسلام دریک پارادوکس روانی مدتی مبتلا بودم که گاهی احساسات برخواسته از پیشرفتهاثی غرب- بر تعقل چیره میشود وگاهی تعقل از عظمت اسلام بر احساسات- انسان درمرحله اول قدرت تعقل دقیق را ازدست میدهد لذا اما م معصوم علیه السلام فرموده است که دراخر زمان در داخل چادر پیامبر اکرم صلواته الله علیه  واله السلم باشید یک تکلمه دارد که خیلی جا دیدم نمینویسند- که باهم مباحثه کنید وجلو بروید وبه کسانیکه تمایل دارند یادبدهید – درست مانند انسانهائی که در زندان هستند- این نکته جالب است  درکتاب – به نام- برسد به دست پوران عزیزم- میفرمایند-پوران عزیر------ ایامی که از هم جدا هستیم( ایشان در پاریس بودند)- به خاطر اینکه دیگر محرومیت کمتر بکشیم-توی ان محیط تو سری کمتر بخوریم—باشخاص پست وبی شخصیت کم تر معاشر باشیم ورای زندگی کردن کم تر بتوانیم با تملق وپستی وچاپلوسی نظر این وان را جلب کنیم وغیره  یعنی دکتری ایشان این خواص دارد- پس چرا ایشان انقلابی شدند؟؟ که بسیاری از این مشکلات برای ؟؟ ایشان رخ دهد اتفاقا همه چیز برعکس شد  بعضی از اقایان دکتر واخوند درباری ایشان انها بدترین خلق میدانست وناس را بهترین ایشان متوجه شدکه بار اگاهی مردم نه فقط دانشجویان بردوش ایشان هم هست که قبلا تصور نمیکردند واز همه مهمتر برای خداوند درس نخواندن- من در دبیرستا ن بودم – همکلاسی من در کلاسی  یک دانش اموز بهائی بود که من کنار ایشان مینشستم- پسربسیار مودب ودرس خوان بود  ومن با ایشان درس میخواندم پدراش معاونت در اداره گاز داشت ویک عموی اش دکتر بود ویک عموی اش سرهنگ ارتش بود- یک جوانی به کلاس ما امد نخبه بود که پسریتیم بود وپل زندگانی انان را بخصوص خرج ایشان را دائی ایشان پرداخت میکرد یک روز به من گفت شمادرستان خوب است وبچه  ها اینطورتصور میکنند که کنار این فرد بهائی نشسته اید بهایت خوب است از کنار ایشان جدا شوید وایشان ته کلاس مینشست من امدم کنار ایشان نشستم- مادران جوان زنگ به خانه ما زد وازمادرم علت جدائی منرا طلب کرد وفرموده بودند ماخانواده تحصیل کرده  هستیم-مادرمن گفت مسئله را روشن خواهم کرد-مادرم مسئله از من جویا شد من وجریان را گفتم ان ز مان اداره گاز یک بازی جدیدی درست کرد- بازی این بود یک قیمتی اداره گازتهران بر ای ایران تعین کرده بود- در ادارگاز شیراز فرموده بودند این مقدار زیاد است قیمترا کمتر کرده بودند- تهران هم سکوت کرده بود- پس از هفت سال اعلام کردند کار بیخود بوده است وبایدما به تفاوت را پرداخت کنید خانه مال یک مهندس شرکت نفت بود که به مافروخت وخوداش باخانواده اش به امریکا رفت روز اخریک سند اورد که تصفیه شده است ویک نایلون که قبض دوسال اخر بود به ما داد وقتیکه پدرم من مراجعه به شعبه گاز کرد انها قبول کردند وفرمودند قبض هفت سالرا بایدبیاورید ولی گاز را قطع نکردند وماهیج ادرسی انها نداشتیم وجستجوی ما بی حاصل بود مادرمن گف اقلا تو بان اقای بهایت رفاقت میکردی شاید کارمارادرست میکرد من اعتنائی نکردم ان جوان بهائی کنار من امد نشست وکم کم بحثائی بین ایشان واندوست یتیم مادر گرفت خیلی واردبود وچیزی نگذشت که ان خانواده بهائی ان پسر  را ازمدرسه ما بردند- اداره گاز درشیراز هروز خدا مورد نیش خند وتمسخر وزیرسئوال بردن بود روزنامه محلی بود یکروز در تظاهرات من دیدم یک صف بزرگ تعدادی افراد پشت ان منسجم حرکت میکنند ان زمان بنر وپارچه ای نبود اولین مدرسه من بنر واسم مدرسه درست کرد وسپس باب شد- یکی از جوانان انقلابی من درتظاهرات دید وفرمودند این صف بزرگ پشت سر شما مال اداره گاز است وان قای سیه چرده- ریس است من نزد ایشان رفتم ایشان همیشه یکچهره جدی اخمو داشتند خنده ای کردند من را کنار خودشان جادادن و من ازایشان جریان روزنامه ها پرسیدم ایشان بهتفضیل جواب من راداد که به هیچکس چیزی نگفته بود فرمودند جریان گاز مرودشت که قراربود به چندین روستا برود ومقداریهم کنوکب شده بود دستور امد برا ی خانه های کارکنان پتر وشیمی کشیده شود  بعددرشیراز میخواستیم به جنوب شیراز گاز رسانی کنیم مقداری هم کند وکوب کردیم- جناب اقای فرمودند که به شمال بکشید زیرا خانه بیشتر استادان دانشگاه انجا است میزان زیاد وسایل خردیم که گاز  رسانی کنیم دستور امد همه انهارا به اصفهان بدهیدمن از کنار ایشان خواستم دورشوم کارمندان اداره گاز دست من راگرفتند گفتند شما پسر استاندار هستی گفتم نه گفتند شما پسرفرماندار هستی گفتم نه گفتند مادرشما ویاپدر شما دردربارکار میکند گفتم نه گفتند پس چرا به شما ایشان گفت وبه مانگفت –گفتم من نمیدانم؟ دوروز گشت من مدارک گازرا به نزد ایشان بردم وگفتم من شمار در تظاهرات دیدم فرمودند به خاطر دارم- وجریان راشرح دادم ایشان فرمودندسنت ادارات بایدیک بازی درست کند سرتا پای کارانهاراقبول ندارم والان یک نامه مینویسم مسئله حل شد- یک بار دیگر پدرم پول  گاز راپرداخت کرده بود ولی قبض امد که پرداخت نکردید- من به پدر گفتم پرداخت کنید اشکال ندارد ایشان فرمودندکه برو سعی ات بکن وپولش ماتو میشود- باز من نزد ایشان رفتم- ایشانفرمودند به کرات این امراتفاق میافتد بانک ملی-  مسولاش متوجه نمیشود ویا به جای دیگر میرود وسخت است  پیدا کند ونمیخواهدبگوید ما اشتباه میکنیم اشتابه وتوبه فقط کار مومنین است الان نامه مینویسم که یکباردیگر جستجو کنید ایشان پسرخاله بنده است بعد فرمودند یکی از  ژاپونی ها ئیکه درمخابرات شیراز کار میکند به من گفت ما اینکارها توسط دانش اموزان میکنیم وگفتیم که حاضر هستیم بیست روز به ایرانیان یاد دهیم ولی دولت ایران قبول نکرده است وباز یک ژاپونی بهمن گفت جوش لوله حاضر هستیم به ایرانیان بدهیم باز دولت ایران قبول نکرده است زیرابدستور امریکا بر ای ژاپون کاسه خرجی کرده است- این مملکت ما است بانکملی انفرد راکه مسئول بود به جای دیگررفته اوره بودند پس کاوش متوجه شدن ته برگ تا خورده بوده است وایشان متوجه نشده بوده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- تاریخ چیست- یا نقل قول است ویا یک داستان است-  اسنادی از حوادث  زمانداری که پشت سرهم وبسیارمهم هم هستند – رخ میدهد- که بر یک ملت یا یک سازمان بسیارمهم تاثیر مثبت  یا منفی میگذارد- ویاشرح دادن درباره یک پدیده طبیعی که دارای  یک نظام پیچیده که شرح طولانی دارد بیان میکند ویا یک نظام انسانی باز پیچیده که شرح طولانی داردمانند شناخت قرون وسطا- یا یک سند  سازمان یافته از یک حادثه بغرنج مانند تاریخ یک زندانی که شورش عظیمی را بوجود اورده است- یا سندی که تاریخچه یک مریض را روشن میکند-که همیشه بیانگر حوادث در گذشته است- اتفاقات موضوع تاریخ را شکل میدهند بعضی ها   بخش برنده شدن هارا تاریخ میگویند چه در افراد مهم وچهدر یک ملت ویا یک دوره تاریخی وبعضی نقاط ضعفرا ملاک قرار میدهند وبعضی هر دوررا لحاظ میکنند قران این چنین است- وبعضی ها روش سابق درموردی چگونه عمل می کرده است وچگونه مدیریت میشده است وبا کدام علم وتجربه عمل میشده است- اگر دقت کنید قران تمام حالات رادارد- به همین علت نوشتن تاریخ کار گروهی باتخصص های فراوان است-جریانهای تاریخی که مناسب یک قلمرو  ویا یک ایدولوژی ویا موضوع بسیار مهم در گذشته است- تاریخ اخلاق وارزشها در گذشته تاریخ خانواده های مهم- تاریخ مشاغل وکار-تاریخ موفقیت ها-تاریخ ازنگاه افراد-پذیرش  که تاریخ تکرار میشود ونمونه  های ان- اشکار سازی تاریخ- وکسان وحوادثی که تاریخ ساز هستند باعلم تاریخ ارتباط دارند-تاریخ با دونظر میتوان مطالعه کرد- -1-اول انکه خودرا از اشتباهات گذشته عبرت بگیرد-دوم ایا تاریخ پایانی دارد ویا ندارد مقصدی را دارد یاندارد-برای غیر خدا پرستان- انسان سازنده تاریخ است ونقطه پایانی تاریخ ندارد مگرانکه این کره زمین نابود شود وانسان فرصت فرارهم نداشته باشد- اماتاریخ ازنظر  خداپرستان- ترکیب اراده وعمل خدا- انسان است- هرگاه انسان اراده وعمل مطابق خواست واراده وعمل الهی باشد- انسان عبد میشود درحقیقت انسان دوست الهی میشود وخداوند منان حبیب الهی است  وانسان محبوب الهی است- که فرمول  این است خلقت انسان تصعید- عدالت-یاعصمت- حبیب ومحبوب است-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-من حضرت مجاهد  ودانشمند دکتر علی شریعتی رحمت الله علیه از جهات زیادی  خود را شاگرد ایشان میدانم وایشان رابخوبی درک میکنم وخودم  هم درغرب مانند ایشان نسبت به اسلام دریک پارادوکس روانی مدتی مبتلا بودم که گاهی احساسات برخواسته از پیشرفتهاثی غرب- بر تعقل چیره میشود وگاهی تعقل از عظمت اسلام بر احساسات- انسان درمرحله اول قدرت تعقل دقیق را ازدست میدهد لذا اما م معصوم علیه السلام فرموده است که دراخر زمان در داخل چادر پیامبر اکرم صلواته الله علیه  واله السلم باشید یک تکلمه دارد که خیلی جا دیدم نمینویسند- که باهم مباحثه کنید وجلو بروید وبه کسانیکه تمایل دارند یادبدهید – درست مانند انسانهائی که در زندان هستند- این نکته جالب است  درکتاب – به نام- برسد به دست پوران عزیزم- میفرمایند-پوران عزیر------ ایامی که از هم جدا هستیم( ایشان در پاریس بودند)- به خاطر اینکه دیگر محرومیت کمتر بکشیم-توی ان محیط تو سری کمتر بخوریم—باشخاص پست وبی شخصیت کم تر معاشر باشیم ورای زندگی کردن کم تر بتوانیم با تملق وپستی وچاپلوسی نظر این وان را جلب کنیم وغیره  یعنی دکتری ایشان این خواص دارد- پس چرا ایشان انقلابی شدند؟؟ که بسیاری از این مشکلات برای ؟؟ ایشان رخ دهد اتفاقا همه چیز برعکس شد  بعضی از اقایان دکتر واخوند درباری ایشان انها بدترین خلق میدانست وناس را بهترین ایشان متوجه شدکه بار اگاهی مردم نه فقط دانشجویان بردوش ایشان هم هست که قبلا تصور نمیکردند واز همه مهمتر برای خداوند درس نخواندن- من در دبیرستا ن بودم – همکلاسی من در کلاسی  یک دانش اموز بهائی بود که من کنار ایشان مینشستم- پسربسیار مودب ودرس خوان بود  ومن با ایشان درس میخواندم پدراش معاونت در اداره گاز داشت ویک عموی اش دکتر بود ویک عموی اش سرهنگ ارتش بود- یک جوانی به کلاس ما امد نخبه بود که پسریتیم بود وپل زندگانی انان را بخصوص خرج ایشان را دائی ایشان پرداخت میکرد یک روز به من گفت شمادرستان خوب است وبچه  ها اینطورتصور میکنند که کنار این فرد بهائی نشسته اید بهایت خوب است از کنار ایشان جدا شوید وایشان ته کلاس مینشست من امدم کنار ایشان نشستم- مادران جوان زنگ به خانه ما زد وازمادرم علت جدائی منرا طلب کرد وفرموده بودند ماخانواده تحصیل کرده  هستیم-مادرمن گفت مسئله را روشن خواهم کرد-مادرم مسئله از من جویا شد من وجریان را گفتم ان ز مان اداره گاز یک بازی جدیدی درست کرد- بازی این بود یک قیمتی اداره گازتهران بر ای ایران تعین کرده بود- در ادارگاز شیراز فرموده بودند این مقدار زیاد است قیمترا کمتر کرده بودند- تهران هم سکوت کرده بود- پس از هفت سال اعلام کردند کار بیخود بوده است وبایدما به تفاوت را پرداخت کنید خانه مال یک مهندس شرکت نفت بود که به مافروخت وخوداش باخانواده اش به امریکا رفت روز اخریک سند اورد که تصفیه شده است ویک نایلون که قبض دوسال اخر بود به ما داد وقتیکه پدرم من مراجعه به شعبه گاز کرد انها قبول کردند وفرمودند قبض هفت سالرا بایدبیاورید ولی گاز را قطع نکردند وماهیج ادرسی انها نداشتیم وجستجوی ما بی حاصل بود مادرمن گف اقلا تو بان اقای بهایت رفاقت میکردی شاید کارمارادرست میکرد من اعتنائی نکردم ان جوان بهائی کنار من امد نشست وکم کم بحثائی بین ایشان واندوست یتیم مادر گرفت خیلی واردبود وچیزی نگذشت که ان خانواده بهائی ان پسر  را ازمدرسه ما بردند- اداره گاز درشیراز هروز خدا مورد نیش خند وتمسخر وزیرسئوال بردن بود روزنامه محلی بود یکروز در تظاهرات من دیدم یک صف بزرگ تعدادی افراد پشت ان منسجم حرکت میکنند ان زمان بنر وپارچه ای نبود اولین مدرسه من بنر واسم مدرسه درست کرد وسپس باب شد- یکی از جوانان انقلابی من درتظاهرات دید وفرمودند این صف بزرگ پشت سر شما مال اداره گاز است وان قای سیه چرده- ریس است من نزد ایشان رفتم ایشان همیشه یکچهره جدی اخمو داشتند خنده ای کردند من را کنار خودشان جادادن و من ازایشان جریان روزنامه ها پرسیدم ایشان بهتفضیل جواب من راداد که به هیچکس چیزی نگفته بود فرمودند جریان گاز مرودشت که قراربود به چندین روستا برود ومقداریهم کنوکب شده بود دستور امد برا ی خانه های کارکنان پتر وشیمی کشیده شود  بعددرشیراز میخواستیم به جنوب شیراز گاز رسانی کنیم مقداری هم کند وکوب کردیم- جناب اقای فرمودند که به شمال بکشید زیرا خانه بیشتر استادان دانشگاه انجا است میزان زیاد وسایل خردیم که گاز  رسانی کنیم دستور امد همه انهارا به اصفهان بدهیدمن از کنار ایشان خواستم دورشوم کارمندان اداره گاز دست من راگرفتند گفتند شما پسر استاندار هستی گفتم نه گفتند شما پسرفرماندار هستی گفتم نه گفتند مادرشما ویاپدر شما دردربارکار میکند گفتم نه گفتند پس چرا به شما ایشان گفت وبه مانگفت –گفتم من نمیدانم؟ دوروز گشت من مدارک گازرا به نزد ایشان بردم وگفتم من شمار در تظاهرات دیدم فرمودند به خاطر دارم- وجریان راشرح دادم ایشان فرمودندسنت ادارات بایدیک بازی درست کند سرتا پای کارانهاراقبول ندارم والان یک نامه مینویسم مسئله حل شد- یک بار دیگر پدرم پول  گاز راپرداخت کرده بود ولی قبض امد که پرداخت نکردید- من به پدر گفتم پرداخت کنید اشکال ندارد ایشان فرمودندکه برو سعی ات بکن وپولش ماتو میشود- باز من نزد ایشان رفتم- ایشانفرمودند به کرات این امراتفاق میافتد بانک ملی-  مسولاش متوجه نمیشود ویا به جای دیگر میرود وسخت است  پیدا کند ونمیخواهدبگوید ما اشتباه میکنیم اشتابه وتوبه فقط کار مومنین است الان نامه مینویسم که یکباردیگر جستجو کنید ایشان پسرخاله بنده است بعد فرمودند یکی از  ژاپونی ها ئیکه درمخابرات شیراز کار میکند به من گفت ما اینکارها توسط دانش اموزان میکنیم وگفتیم که حاضر هستیم بیست روز به ایرانیان یاد دهیم ولی دولت ایران قبول نکرده است وباز یک ژاپونی بهمن گفت جوش لوله حاضر هستیم به ایرانیان بدهیم باز دولت ایران قبول نکرده است زیرابدستور امریکا بر ای ژاپون کاسه خرجی کرده است- این مملکت ما است بانکملی انفرد راکه مسئول بود به جای دیگررفته اوره بودند پس کاوش متوجه شدن ته برگ تا خورده بوده است وایشان متوجه نشده بوده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- جناب اقای ترامپ وطرفداران حزب دمکرات. در امریکا- هرکدام نیمی درست فکر میکنند ونیمی غلط- اقای ترامپ در ظاهر بامافیا ی مخوف امریکا مخالف است انشا الله که اینطور باشد- که اسرائیل یک سر-ان است- ونیمی غلط مادراسلام برتری نژادی نداریم برتری عقیده داریم- دیوار اهنین نداریم ورود عقاید ازاد است مگرانکه باطل بودن از نظر عقلا اثبات شود که کفر ومضر است- ولی شخص میتواند حتی ان عقیده باطل راقبول کند بضورت شخصی حق چاپ عقاید وتبلیغ ازاد ندارد طبق نظرعلما مذهب شیعه که مذهب راستین الهی جلوگیری ازان کردن میتواند منجر  به جهاد شود البته زمانی که مردم اگاه شده باشند وحاظر به کمک باشند وتوان های مختلف اماده شده باشد- توزیع عادلانه از اصول اسلام است که  اقای ترامپ  معتقد است اسلام هم به ان معتقد است در توزیع بیت المال ودرموارد دیگر دستورات زیادی دارد حق فرد درکوشش وتلاش محترم است ولی دعوت به انفاق وهمکاری فراوان است- از ارتش درصورتیکهدرجبهه حق میجنگند  بایدحمایت کرد ولی نبایدبیگناهان کشته شوند که اای ریگان به انمعتقدبود کخ صیهونیستی ونازیسم وار نسبت به لبنان عمل شود- هر امر خیر ومفیدی را جلوگیری کنند  اول دعوت به مباحثه وچالش وسپس به اصلاحگری وسپس به رادیکال بودن  یعنی اعتصابات وسخنرانی ها واعتراض ها وسارانجام به انقلاب یعنی حذف فیزیکی یابرکنار کردند اسلام حتی مایل نیست که تظاهرات شود  امرمعروف ومنکر بصورت علمی بیان شود ورشد واگاهی داده شود وبه همین مرتبه ختم شودمابقیه مراحل تحمیلی است- درحایکیه غرب میخواهدبگوید مسلمانان از لفظ انقلاب خوششان ان می اید وحاضر به مباحثه وگفگتوی سازنده نیستند درحالکی کابینه اقای اوباما نشان دادکه درامریکا حاضر بقبول کردن حقایق نیست چه برسد به جهان سوم که در ظاهر دم از گفتگو میزدند ئولی درباطن سرنیزه هارا سوار بر تفنگ میکردند- وانرا –بدانیدکه- بشریت ومردمان مخلوق الهی هستند  وجزو عیال الله هستند وخداوندمنان نسبت به انها غیرت وتعصب خاصی دارد وسرانجام راه راباز خواهد کرد ولومنکرین شدیدا مخالف باشند سیلی بوجود خواهد اورد که تمام قلاع  محکم را سیل خواهد-کند وباخود خواهد برد- وشما تک تنها بد.ون هیچگونه یاوری وقدرتی درمحضر عدل الهی  بایدپاسخگو باشید ومجازات های سخت خواهید شد- به خودبیایید ودرجهت دستورات الهی ناب عمل کنید که انزمان عظمت وقدرت ومفید بودن بسیاران رادرک کنید- انشاالله


ارسال شده در توسط علی

گزارش «شیعه نیوز»، چهارمین مجمع اسلامی ـ مسیحی با عنوان «احترام و حفظکرامت انسان؛ زمینه‌ساز صلح و امنیت جهانی»، بعد از ظهر دیروز، 16آبان‌ماه، در این سازمان افتتاح شد.
 
شیخ مهدی الصمیدعی، مفتی عاماهل سنت عراق طی سخنانی در آیین افتتاحیه چهارمین مجمع اسلامی ـ مسیحی،گفت: علمای اهل سنت نسبت به افراطی‌گری و تکفیر، معترض‌اند و اعتراض خود رابیان و همه را به صلح پایدار دعوت می‌کنند.

وی از کشورش با عنوان «عراق زخمی» یاد کرد و گفت: پیامبر راستگوی ما یاد داده که سلامت و امنیت،بهتر از جنگ است. حتی یاران و اصحاب خود را از برخورد با مرد یهودی که درمسجد و پیش انظار ادرار کرد، برحذر داشت تا ثابت کند که اسلام به دنبال صلحو از جنگ بیزار است.

مفتی عام اهل سنت عراق در بخش دیگری از سخنانشبا تأکید بر اینکه مسلمان و یهودی و مسیحی باید با همزیستی در کنار همزندگی کنند، افزود: عراق به این ترکیب مشهور است. در اکثر جهان و درکشورهای غربی و عربی، این همزیستی وجود دارد؛ اما در عصر کنونی اتفاقاتیافتاده است که نگران‌کننده است.


وی ادامه داد: اندیشمندان حاضردر این مجمع، رهبران این اقوام هستند. مسلمانان و مسیحیان به این علمااعتقاد دارند؛ پس باید مواردی بیان شود تا گام‌های ما رو به جلو و برایپیشرفت باشد.


الصمیدعی افزود: همه در این مجمع در حال خوانشموضوعات صحیح هستند؛ از صفات اخلاقی صحبت می‌کنند که باید در هر جامعه‌ایوجود داشته باشد. همچنین به این اعتقاد داریم که باید امنیت خود را از خدابخواهیم و برای بنیان قوانین همزیستی، همت کنیم. ما باید این قانون را وضعکنیم که به دیگران تجاوز نکن تا به تو هم تجاوز نکنند.


شیخ مهدیالصمیدعی تصریح کرد: ما به دنبال امنیت هستیم؛ پس وظیفه این مجمع این استکه ضد تکفیر و افراطی‌ها و آنها که قتل را مباح اعلام می‌کنند، بایستد. برای این امر جان‌ها زیادی را می‌دهیم و خون‌هایمان را اهدا می‌کنیم.


الصمیدعیسپس با بیان 2 سوء قصد به جانش(یکی با عملیات انتحاری در سال 2012 که بهشهادت خواهرزاده وی منجر شد و دیگری انفجار بمب کنارجاده‌ای بعد از ملاقاتبا نماینده کلیسای ارتدوکس عراق در بغداد) گفت: برخی انتقاد می‌کنند که چراعلمای اهل سنت نسبت به این فجایع افراطی ساکت مانده‌اند؛ در‌حالی‌کهاینطور نیست و ما علمای اهل سنت هم نسبت به افراطی‌گری و تکفیر، معترضیم واعتراض خود را بیان می‌کنیم و همه را به صلح پایدار دعوت می‌کنیم.


مفتیعام اهل سنت عراق در ادامه با انتقاد از نقش‌آفرینی قدرت‌های غربی درشعله‌ور بودن جنگ در عراق، یمن و سوریه، اظهار کرد: ما دنبال آن پیروزیهستیم که خدا در پی آن است و امیدوارم این تجمع نتیجه‌ای داشته باشد که آنهم ترویج صلح و امینت و همزیستی در تمامی جوامع است.

 آیت‌الله تسخیری: برای تحقق گفتمان انسانیت تلاش کنیم
آیت‌اللهمحمدعلی تسخیری، مشاور مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام نیز با بیاناظهاراتی در این مجمع با تأکید بر اینکه صلح، پیام همه ادیان است، گفت: دراین مجمع تأکید می‌شود که تمام ادیان، سعی در ترویج امنیت و صلح دارند.


وی ادامه داد: در جلسات گفت‌وگوی ادیان همه موافقند که تمام گفتمانی که پیروان ادیان باید از آن صحبت کنند، صلح و امنیت است.

 

آیت‌اللهتسخیری گفت: آنهایی که از دین صحبت می‌کنند ولی تروریسم را نشر می‌دهند،دعای دین‌داری دارند و دین ارتباطی با آنها ندارد. در حقیقت تروریست هیچدینی ندارد.


مشاور مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام در بخشدیگری از سخنان خود گفت: دشمنی پیام شیطان است؛ ولی محبت و صلح پیام خداوندمتعال هستند. در میراث فقهی ما آمده است که آیا دین چیزی جز محبت است؟


ویادامه داد: نباید این پیام را فراموش کنیم و سعی در تحقیق گفتمان انسانیتداشته باشیم که همان گفت‌وگوی منطقی و صحیح است که قرآن آن را سفارشمی‌کند.

 
اسقف نیجریه: گفت‌وگوی بینادینی بشریت را به سمت صلح رهنمون می‌‍‌کند
کاردینالجان اونایکان، اسقف اعظم اوبایجا از نیجریه نیز در افتتاحیه چهارمین مجمعاسلامی ـ مسیحی، گفت: گفت‌وگوی بینادینی بشریت را به سمت صلح رهنمونمی‌‍‌کند.


کاردینال جان اونایکان با بیان اینکه کشور 170میلیونی نیجریه دارای جمعیت تقریباً مساوی مسلمان و مسیحی است، گفت: مردمنیجریه چه مسلمان و چه مسیحی با هم زندگی می‌کنند و گاهی با هم با مسائلمبارزه می‌کنند و برخی اوقات هم می‌جنگند؛ اما همه سعی می‌کنند که زندهبمانند.


وی افزود: مؤمنان و مردمی در این مجمع گرد هم آمده‌اند که به اعتقاد من، آخرین و بالاترین راه حل خدا برای رفع این مسائل است.

 
 
کاردینالجان اونایکان در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد به نظر مخالفان دین ومذهب، گفت: اسلام و مسیحیت و حتی بودیسم و هندوئیسم و حتی مذهب پدرانِپدران من در آفریقا، همه اقدامات بسیار خوبی انجام داده‌اند. مذهب در حقیقترهنمون انسان‌ها برای حرکت در مسیر راه راست بوده است.


اینرهبر مسیحیت کاتولیک در نیجریه همچنین اظهار کرد: مردم دنیای جدید دنیایصلح و تفاهم می‌خواهند و برای تحقق این خواسته، بسیاری در حال تلاش هستند. مانند همین افرادی که در این مجمع حضور دارند و البته این مجمع یکی ازقدم‌های بسیار زیادی است که در سراسر جهان در حال طی‌شدن است تا بشریت رابه سمت صلح رهنمون سازد.

اسقف اعظم اوبایجا ادامه داد: برخی هم دراین میان، این تلاش‌ها را بیهوده و بدون اثرات و همچنین عامل هدر دادن زمانو پول می‌دانند. باید به آنها گفت که باید به این جمع اعتماد کرد و اعتقادداشته باشیم که این جلسات ادامه یابد که نتیجه آن بدون شک تحقق صلح درجهان خواهد بود. البته نباید تنها به این صحبت کردن‌ها بسنده کنیم؛ بلکهباید عمل و حتی تصمیمات سیاسی اتخاذ کنیم.

 
اسقف کلیسای کتدرال واشنگتن: ایران پایه‌گذار مجمع اسلامی ـ مسیحی است
اسقف «جان برایسون چین»، اسقف اعظم کلیسای کتدرال واشنگتن نیز طی سخنانی درمجمع گفت: اقدامات بینادینی ایران در نهایت  به تشکیل مجمع اسلامی ـ مسیحیشد.


اسقف جان برایسون افزود: چهره‌های مسلمان و مسیحیت و علما وصاحب‌نظران از سال 2010 در قالبی با عنوان مجمع اسلامی ـ مسیحی گرد هممی‌آیند تا به تبادل نظر بپردازند.


وی افزود: در سال 2006رئیس‌جمهور وقت جمهوری اسلامی ایران در کلیسای انگلیکن در واشنگتن دی سی،با موضوع دیدگاه‌های شرقی و غربی سخنرانی و تأکید کرد که همه باید نسبت بهتمامی امور ارزشمندی که در این دیدگاه‌ها وجود دارد، متعهد باشیم. وی در آنسخنرانی گفت‌وگوی مبتنی بر احترام برای حل و فصل عدم اعتماد میان ملت‌ها وپایا‌دادن به تروریسم در سطح جهانی هم تأکید کرد.


جان برایسونادامه داد: در همان ایام ایشان از اسقف واشنگتن دعوت کردند تا ادامه مباحثدر ایران پیگیری شود تا اینکه بتوان کاتولیک و انگلین در مسیحیت و شیعه وسنی در اسلام را متحد کرد.


بنابراین گفت‌وگوها دنبال شد کهگفت‌وگوهای تهران در سال‌های 2007 و 2009 از آن جمله‌اند. سپس اینگفت‌وگوها در واشنگتن، رم در ایتالیا و بیروت ادامه یافت.

 
وی در ادامه بیان کرد: امیدوارم نتایج ارزشمند حاصل از این گفت‌وگوها را به جوامع و فرهنگ‌های خود بازگردانیم و شاهد اثرات آن باشیم.


اسقفاعظم کلیسای کتدرال واشنگتن در ادامه با تأکید بر اهمیت گفت‌وگوی بینادیان، گفت: پاپ معتقد است که انگیزه گفت‌وگوهای دینی باید بر اساس صلح وعدالت دو طرفه باشد و به عنوان مکتبی مطرح شود تا بشریت را در ایجاد اتحاد واحترام و دوستی متقابل یاری برساند.


وی سپس با یادکرد از موضوعانتخابی برای این مجمع با عنوان «احترام و حفظ کرامت انسان؛ زمینه‌ساز صلحو امنیت جهانی»، ادامه داد: ما همه مخلوق خداوند واحد هستیم و خداوند رابا تمام قلب خود دوست داریم و با هم کار تلاش می‌کنیم تا این ارزش عطوفت ومهربانی و رحم و مروت را در قلب خود داشته باشیم.

سخنان جان برایسونچین در این آیین اینگونه پایان یافت که خطاب به اندیشمندان حاضر در مجمعبیان شد: با توجه به وضعیت کنونی دنیا، مسئولیت سنگینی بر دوش ماست و آنترویج صلح در سطح جهان است.


رئیس مرکز بهاءالدین العاملی لبنان: با همکاری یکدیگر در نجات بشریت سهیم باشیم
شیخجعفر المهاجر، رئیس مرکز بهاءالدین العاملی لبنان دیگر سخنران افتتاحیهچهارمین مجمع اسلامی ـ مسیحی نیز گفت: با نگاه به اسلام و مسیحیت و همچنینگمراهی کنونی حاکم بر جهان، خواهیم دانست که این وضعیت نتیجه جدایی ایمان ودین از تأثیر در سرنوشت ملت‌هاست که از آن با نام لائیک یاد می‌شود.

ویافزود: با توسعه عقاید لائیک در جهان، ارزش‌هایی که خداوند پیامبران رابرای ترویج آنها مبعوث کرد، از تأثیرگذاری افتاد. برخی آزادی‌های فردی همنیروهای شر را در جهان آزاد کردند تا ملت‌ها را به سمت پرتگاه ترسناکبکشاند. بنابراین در دنیا مشکلات زیادی وجود دارد که متفکرین و عاقلان راباید نسبت به آنها آگاه کرد.

جعفر المهاجر در ادامه با ابراز تأسفاز توزیع ناعادلانه ثروت در دنیا اظهار کرد: بخش زیادی از ملت‌ها زیر خطفقر زندگی می‌کنند؛ در حالیکه بخش اندکی از مردم، از داشتن ثروت زیاد دررنج هستند.
 
وی سپس حرص برخی کشورها و قدرت‌ها برای جمع‌آوری انواعسلاح‌ها را مورد انتقاد قرار داد و گفت: برخی قدرت‌ها آنقدر سلاح دارند کهمی‌توانند با آنها تمام بشریت و حیوانات و گیاهان و درختان زمین را چندینبار نابود کنند، با این حال باز هم به دنبال اسلحه‌اندوزی هستند و برایخرید سلاح‌های جدید ثروت خود را صرف می‌کنند. آنها فقر و گرسنگی مردم فقیررا رها کرده‌اند تا با این عمل خود، بخش بزرگ‌تری از مردم را تحت سیطرهداشته باشند.

رئیس مرکز بهاءالدین العاملی لبنان تأکید کرد: صرف نظراز مسائل عقیدتی و اخلاقی و سلوک بشری و اهداف آنها، همه اینها مسائلمشترک بین اسلام و مسیحیت است و آنچه این دو دین را با هم جمع می‌کند،مسیح(علیه السلام) و محمد(صلی الله علیه وآله) است که هر دو در کنار فقرابودند.

وی در پایان سخنانش در تأکیدی دوباره اظهار کرد: همه معضلاتجهان کنونی نتیجه جدایی ایمان و دین از تأثیرات سرنوشت بشر است. باید باهمکاری یکدیگر در نجات بشریت سهیم باشیم.
یادآور می‌شود، چهارمین مجمعاسلامی ـ مسیحی به میزبانی مرکز بین المللی گفت‌وگوی ادیان سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی، تا 19 آبان‌ماه ادامه دارد و اندیشمندانی از کشورهایایران، عراق، لبنان، نیجریه، آمریکا، سوئیس، ایتالیا، هند، فرانسه، انگلیس،واتیکان و هنگ کنگ در آن حضور یافته‌اند.

منبع: ایکنا

آسیب شناسی

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99