سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- حماقت های داعش- شخصی  با خانم اش  درگیری پیدا کرد- وخواست ایشان را طلاق دهد هرکس را مشخص کرد خانم نپذیرفت تا ان مرد گفت نزد امام حسن علیه السلام  ان زن پذیرفت- نزد امام حسن  صلواته الله علیه واله والسلم امدند ومرد از بدی زن خود  صحبت کرد-امام حسن علیه السلام فرمودند این خانم هم خوبی های زیادی دارد وشماهم بدی هائی دارید ان مرد گفت شمااز کجا فهمیدید؟ امام حسن صلواته الله علیه واله والسلم از زمان حضرت ادم علیه السلام من میدانم توچگونه به اینجا رسیدی وبه کجا میرسی وهمین طور خانم شما  را میخوانی تور ا زن کنم  وایشان را مرد کنم تا همان باز ی را سر شما دراورد-زن پذیرا شد ومرد به التماس افتاد امام فرمودند شما باهم مدت ها انس گرفتید بروید سازگاری کنید ونصایح فرمودند وبه انخانم گفتند انچه خداوند منان تقدیر میکند نیکو است- بحث اول با بعضی علمای شیعه- بعضی اقایان به این حدیث براساس احتیاط زیاد عمل میکنندکه پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- فرمودند که هرامری که کلیه مسلمان بپذیرند درست است لا اقایان ان احادیث قبول میکنند که کلیه مسلمان قبول کردند این درست است لذا علم کونین امام علیه السلام  راقبول ندارند بر همه وبر طبیعت  اگاه است  برهستی اگاه است ومیتواند برطبیعت چیره وتغیرات را ایجاد کند دراین جا دوتبصره است- هر امری که عقل سلیم قبول کند وعقلای سلیم قبول کردند انهم درست است- ودراحادیث شیعه چناچه مادرستی حدیث شیعه اثبات کنیم وحدیث متناقض اهل فرق را بخوبی رد کنیم بقول علما دوقبضه شود انهم درست است- درهر سه مورد دلیل عقلانی دارد تقلیدی بودن علم دانش نیست راست شکمی نیست بقول علما محصل است اکتسابی درست است اقای ابوبکر بغدادی یک دختر ایزدی بعنوان کنیز گرفتهد است که علمای  میدانند زن ازاد کنیز نمیشودولو مسلمان نباشدمدتی با ایشان بوده است ایشان به ده درهم به فردی فروخته است وفتوا داده است که مرد خریدپس از مدتی  ایشان  باز به کس دیگری به ده درهم بفروشد تا فرد دهم صاحب اصلی او شود این قساوت تنها مال یهود است نفردومی که خرید ه است با ایشان ارتباط جنسی نداشته است وبهد ایاشن پول داده است وراه فرار نشان داده است ماموم از امام عقلاش بیشتر است ودین اش بهتر است ایه قران میفرمایدکه پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم با کفار ومناقین غلیظ است یعنی شدت دارد ولی درظاهر برعکس است بعنوان مثال دودشمن سرخت پیامبر اکرم صلواته  الله علیه واله والسلم داشت یکی ابوسفیان ودیگری عبدالله بن ابن ابی سلول که یک یهودی منافق بود- جریان ابوسفیان مشخص است این عبد الله مدینه دودسته بودند یک اوس ودیگری خزرج باهم میجنگیدند بعلت کمب.ود زمین ومنابع اقتصادی وبت هم کاری نمی کرد پس باجنگ یکی بیادتسلیم شود ومدینه را رها کنداین عبدالله بی طرف بود  به هردوطرف اسلحه میفروخت ودارو کالاهای دیگر میفروخت وهر طرف که میخواست که اورابه دسمت خودببرد ایشان میفرمودند جنگ فایده ای ندارد-کم کم حرف ایشان تاثیر گذاشت که ایاشن رابه رهبری برسانند زمانی که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم مبعوث شدند وپیشرفت کردند از این عبدالله سئوال کردند ایا این شخص پیامبر است ویانیست- ایشان گفت هست- یاران ایاشن به اوگفتند اگراین شخص پیامبر است کهبرما مسلط میشود  وما بیادبه دین برگردیدم ایشتن گفت این شخص مانندپیامبر  ان قبلی است اگر باما موافقت نکرد سرنگون میشود وقتی که فهمید پیامبر اکرم صلواته الله  علیه واله والسلم به ایشان پستی نمیدهد اعتنائی نمیکند متیازی قائل نیست – مخفیانه شروه به کارشکنی کردن وچوب لای چرخ گذاشتن  نفاق ایجادکردن ودشمنی بین سملمانان ویهود ایجاد کردند وپیامبر اکرم صلواته  الله باحلم وتدبیر  اتش راهرا خاموش کرد تا انجا که پسراش مسلمان واقعی شد  به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم یا اجازه به من دهید تا ایشان را بکشم یا خود راسا اقدام کنید پیامبر اکرم فرمودند حواس من جمع است باپدرت مدارا کن- تا عبدالله مرد وبه به درک اسفل رسید- صحابه نادان خدمت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم رسیدند که برایشان نماز بخوانید زیرا اسلام ماتاحدودی مدیون ایشان است بقدری اصرار کردند که پیامبر اکرم صلواته الله علیهواله والسلم قبول کرد وشروع کردن به وضو گرفتن که ایه نازل شد پیامبر اگر هفتادباربرایشان نماز بخوانی من ایشانرا نمیامرزم انگاه اصحاب متوجه شدند- علما میفرمایند این شدت  ونفرت باطنی است وطردی که پیامبر اکرم  صلواته الهعلیه واله والسلم ایشان راکرد وعبدالله مداوم درلعنت الهی است داردگام به گام به جهنم نزدیک میشود تصور میکند خداوند دارداورا رحمت میکند خداوند منان هم همین طورعمل میکند ابو بکربغدادی به جای انکه از سنت واقعی اسلام عمل کند از سنت معیوب ابن تیمیه که پراز کامپلکس وعقده بوده است عمل میکند مسلمان به هرفرقه اسلامی عمل کند مسلمان است ومرتد نیست ومشرک وکافر نیست ایشان بدون تحقیق  راست شکمی حکم صادر میکند وبقول علما خلیفه شخصی است نه خلیفه اسلامی-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- چرا اولواالامر-درسرکلاس در دانشگاه لندن از خانم استاد  سئوال کردم- شنیدم هشت هزار نفردر بخش های خصوصی ودانشگاهی کلاس هائی رادرداستان ونویسی بر اساس فلسفه ای اجتماعی ودیدگاه روانشناسی اجتماعی یاد میگرند که تجربیات خودشان بر ان اساس فرمول کرده وبنویسند وده جلد بیرون امده است نظر شما چیست  صورت اش مانند کسی برق است باجدیت گفت هرگز انهارا نخوانید که بسیار خطرناک است ما سریعا در دانشگاه لندن دکتری نقد انها بوجود اوردیم- ومجلات تخصصی ایرادهای خودشان را گرفته اندکه دریک صفحه پنجاه ایراد داشته است واین امر به رسانه رسیده است وانها هم بشدت انهار زیر مهمیز نقد گرفتند البته اینان متوجه نیستند که تجربیات انان ممکن است به یک نتجه غلط رسیده باشند ولی دراثر همین فشارها درتجدید چاب دربعضی جاها تصحیح کردند ونوشتند ماومتوجه شدیم که اشتباه فکر میکردیم انسان در مراحل اول تصور میکرد که این جهان مادی بسیار سطحی است وساده میتواند بههمه امور ان پی ببرد- دریکی از جزایر قرق شده برای پرندگان وغیره- روی یک خرجنگی تحقیق کردند- تعداد انها بی شماره است این خرجنگ ها گرمارا زیاد نمیتوانند تحمل کنند بایداز اب که بیرون   می ایند بلافاصله باید به لانه برونند وغذای خودرا در اب میخورند لانه انها نزدیک بهم است درطول وعرض زیاد- اولین نکته مبهوت کننده که رمز اش هنوز کشف نشده است خرجنگ که از اب بیرون میاید درست مقابل  لانه است—دوم امدند لانه را کوبیدند ودر عرض بیست سانتی یک لانه درست کردند خرچنگ امده است روی لانه کوبیده ایستاده است تا مدتها وسپس گرم شده است وبه لانه بغلی رفته است- یک خرچنگ ماده که باخرچنگ جفت گیر کردند روی انها نشان گذاشتند- خرجنگ ماده بردند نزدیک کوه پایه مثلا درشیشه ای اورا فیکس وثابت کردند- خرچنگ درست مستقم به سمت خرچنگ ماده حرکت میکند وچپ وراست ان به خاطر خرچنگی است که درسر راه او است- تا میرسئ به خرچنگ ماده درحالیکه قبلا اورا نمیدید وبعد خرچنگ ماده را ازاد میکنند وانها به لانه میروند – تمام فرضیه ها درباره این موضوع چک کردن- تنها فرضیه قابل قبول این است که بین خرچنگ ماده وخرچنگ نر امواجی ردوبدل میشود واین امواج توسط رادار درونی تبدیل به حرکت دقیق میشود مانند ناوبری ها اتوماتیک هنوز طول موج این خرچنگ را بدست نیاوردند- دانشمندان فرمودند خداوندمنان میخواهد انسانرا تحقیر کند به نظر حقیر- تحقیر نیست خداوندمنان میخواهد انسان را از قدرت وعلم خود ولی میخواهد اگاه سازد- تا دیگران را بکناری بزند واز خداوند منان تبعیت کند- جنبا استاد گتنر در دانشگاه شیراز بیان میفرمودند- نطفه مرد کور است رحم هم تاریک است اگر نطفه مرد  خودارا به لوله تخمدان نرسانند که درحدیث طناب گفته شده است وبسیار هم دقیق است خیلی زود از بین میرود زیرا نمیتواند تغذیه کند وتلاش زیادی میکند که به جلومیرود انرژی او تمام میشود کتاب گفتته بود که هدایت میشود ما مطلبرا درک نمیکردیم اتفاقا برادر من انروز در جلسه بود پرسید چگونه هدایت میشود- ایشان فرمودند فاکتوراش اسید است ایشان ادامه دادند که به لوله میرسد نطفه مرد بالامیرود جوانی سئوال کرد چگونه بالا میرود فمودند طبق قانون اسمزی اگرفرد  نخی یا طنابی در روغن کند روغن طبق  قانون اسمزی به بالامیرود وپیاهان ابررا توسط همین قانون به نوک درخت میرسانند این نطفه که به بالمیرسد هشتاددرصد  انرژِ یخودرا ازدست داده است به سمت نطفه زن میرود ودور غشا قرار میکیرد- ایشان فرمودند ما اول تسوط میکروسکپ الکترونیکی تصور میکردیم- که اطراف غشا سوراخ های زیادی است ولی بعذا این سئوال مطرح شد که چرا مایه نطفه زن ازاین سوراخ بیرون نمیرود لی بعد ا متوجه شدیم که گود است- ولی سوراخ نیست یک پرده نازک دارد نطفه مرد از دهانش بزاقی بیرون  میریزد که ان پرده نازک را سوراخ میکند ولی لگر به قسمت کلفت غشابزند  اثری ندارد به محض انکه نطفه مرد وارد نطفه زن شد- اول سر ودوم  دم کنده میشود وهضم میشود باعث انقلاب در نطفه زن میشود بالافاصله سوراخ ها بسته وکلفت میشوند ونطفه های مرد که بیرن هستنداز نطفه زن دور میشود کهمن حدس میزنم یک محلول بازی تولید میشود وپس ازمدت کوتاهی ان نطفه های مرد- میمیرند حال دوقلو وپاچند قلو زمانی رخ میدهد که هم زمان وارد شود ولی دیده شده که گاهی پس از لحظه تاخیرهم وارد میشوند یعنی سوراخ ها هنوز بسته نشده است دلیل ان این میباشد که هنوز سر ویا دم کنده نشده است حال اگر قرض کنین دونطفه مرد وارد شد بالافصله مایه نطفه زن بدوقسمت مجزا که باپرده نازک جدا میشوند- حال فرض کنیم چنین اتفاقی نمیافتاد یک مخلوق عجیبی کهمثلا نصف ان مرداست ونصف ان ز ن است بوجود میامد-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- برگرفته از سایت –WWW.SHIA-NEWS..COM-ه گزارش«شیعه نیوز»، آیت الله علوی بروجردی در جمع طلاب و فضلا به دلائلاثبات وجود حضرت رقیه (سلام الله علیها) پرداخت و گفت: ما نمی‌خواهیم ازنظر تحقیقی وارد بحث وجود تاریخی ایشان بشویم؛ ولی از نظر اکثر اعلام دختریبه نام رقیه برای سیدالشهدا(علیه السلام) بوده است و مرحوم طبری در کتابخود به وجود ایشان تصریح می‌کند. همچنین، شخصی در محضر وجود مقدس امام صادق (علیه السلام) اشعاری خواند و در آن، دختران سیدالشهدا (علیه السلام) راکه ذکر می‌کند و من جمله به رقیه و سکینه اشاره می نماید.

بنابراین،ما نباید بی خود وارد این مسائل بشویم و ذهن مردم را خراب کنیم؛ بالاتر ازاینکه امروز حضرت رقیه (علیها السلام)، نماد تشیع در دمشق است و حتی ایشانپیش سنی‌ها دارای احترام است به طوری که خود سنی‌ها از قدیم که حرم ایشانیک اتاقکی بود، مقید بودند که در ماه رمضان به حرم ایشان بیایند و دو رکعتنماز بخوانند و برای ایشان نذورات داشتند. البته، ایشان نیز به قدری دردمشق منشأ آثار و برکات، مانند شفا دادن و حاجت دادن برای شیعه و سنی استکه وجودشان مسلم گرفته شده است. این به عنایت خدا است که در مرکز سلطه امویکه در دمشق و کنار کاخ ساعات است که همه جنایت در آنجا واقع شد، آن کسانیکه آنجا نشستند و عربده کشیدند، رفتند و تمام شدند، ولی این  قبر، اینگونهآباد و پر از زائر از شیعه و سنی شده است و این واقعا یک کرامت است.

برایما هر کسی که وابسته به دستگاه سیدالشهدا علیه السلام باشد یا از یاران آنحضرت باشد، محترم است ولی باید به ویژه از دخترانی که مانند حضرت رقیهعلیها السلام این همه صدمات دیدند و بعد در آن حالت از دنیا رفتند، بیشترمورد احترام باشند. بالاخره قضیه حضرت رقیه این گونه نیست که امروز و دیروزساخته شده باشد و یا مداحان و واعظان آن را ساخته باشند؛ بلکه اینها اصالتدارد، و ما باید در این امور قدری با احتیاط ورود کنیم؛ چرا که اینچیزهایی که در اعتقادات مردم جا گرفته است، بیخودی نیامده است، بلکهبزرگانی قبل از ما بودند که اهل دقت بودند و بسیار توجه به این امورداشتند، لذا باید بزرگان و اعتقادات مردم که از این بزرگان اخذ کردند، مورداحترام باشد. و از سوی دیگر، اینها مثل رسوم عزاداری است که باید موردتوجه باشد؛ همانطور که اصل هر نوع عزاداری که در هر محله‌ای وجود دارد همانمستحسن و شایسته است؛ و اگر یک رسمی در عزاداری تعاندی با دین مردم ندارد،ما نباید با آن مبارزه کنیم که مثلا چرا به هنگام عزاداری نخل برمی‌دارید؟ ما نباید اینگونه با رسوم مردم برخورد کنیم.

همین دیشب ازبنده سوال کردند که اگر خوف قتل، یا خوف هتک ناموس در زیارت امام حسین (علیه السلام) وجود  دارد، آیا رفتن به زیارت اربعین جایز است؟

البته،ما در حج اگر خوف جان داشته باشیم وجوب ساقط می‌شود؛ اما نسبت بهسیدالشهدا علیه السلام و زیارت امام حسین علیه السلام نمی‌توانیم چنین چیزیرا بگوییم؛ زیرا مردم جلوی چشم ائمه علیهم السلام به زیارت می‌رفتند درحالی که دشمنان، دستشان را می‌بریدند، ولی آنها سال دیگر هم می‌رفتند ومی‌گفتند این دست را هم ببرید و باز می‌گفتند آیا پا را هم جای دست قبولمی‌کنید؟ این وقایع در مرأی و منظر ائمه علیهم السلام بوده است، فلذا،نمی‌توانیم فتوا بدهیم که جایز نیست. بله باید در عزاداری سعی کنیم کهموجبات وهن مذهب و وهن اهلبیت نباشیم. نباید کلماتی که می‌گوییم یا روضه‌ایکه می‌خوانیم و یا عزاداری که می‌کنیم موجب وهن اهل بیت علیهم السلامبشود.

اینجا قضایایی است که عقل و منطق در آن دخیل نیست و فوق اینمعانی است و اصلا برای آن کسانی که رفتند و اینگونه در جلوی امام حسین علیهالسلام جان دادند، چه توجیهی می‌توانیم بیاوریم در حالی که خداوند هم کارآنها را ضمانت کرد و مقام آنها هم قبل از شهادت به آنها نشان داده شد.

 ازسوی دیگر، خداوند اسلام را توسط امام حسین علیه السلام بیمه کرده است و درطول تاریخ، وقتی که کل حکومت اسلامی از خلافتش گرفته تا ادارات و مردم علیعلیه السلام را شصت سال لعنت کردند علی علیه السلام تمام نشد، بلکه تازهعلی علیه السلام زنده شد. خدا می‌خواهد این بساط را سرپا نگه دارد.

مگردر زمان صدام کسی می توانست عزاداری کند و مگر حتی یک پرچم سیاه در بالایحرم نصب بود و حتی یک یا حسین علیه السلام هم بلند نبود؛ اما صدام رفت؛ رضاخان هم در ایران روضه ها را تعطیل کرد ولی او هم نماند و رفت. اما روضه واربعین ماند.

اربعینی که حالا اتفاق می‌افتد قابل مقایسه با اربعینبیست سال و صد سال و هزار سال پیش نیست، به طوری که این خبرگزاری هایمختلف  بین المللی گفتند که در آنجا بزرگترین اجتماع بشری، و حدود بیست وپنج میلیون انسان دیده شده است. بنابراین، کار امام حسین علیه السلام حسابدیگری دارد و ما نباید وارد آن بشویم و لطمه ای به این اساس بخورد. اینبساط محفوظ است و ما را هم کنار خودش حفظ کرده است. نه اینکه خیال کنید کهما این بساط را حفظ میکنیم. بلکه او مذهب تشیع را و ما را در طول تاریخ نگهداشته است. لذا مقام فوق العاده‌ای است و هر کسی که انتسابی به این بساطدارد، مانند حضرت رقیه (سلام الله علیها) کمال احترام را دارد و ما بایدنسبت به آنچه در عقیده مردم است احترام بگذاریم؛ چرا که خراب کردنش چیزی رادرست نمیکند و مباحث تاریخی را هم باید در جای خود و در مباحثات حوزیبررسی شود و به میان مردم نکشید.

 به هر حال در قضایای کربلا، همهاین عزیزان دخیل بودند و همه در آن سهمی دارند و هر کدام به نوبه خود پیامیدارند. همین اسارات شام بود که سبب شد تا یک اثر هم از بنی امیه نماند؛ درحالی که آثار و جزئیات و حتی رد پای اهل بیت علیهم السلام در مسجد امویدمشق مانند مقام زین العابدین علیه السلام وجود دارد. آنجایی که حضرت زینالعابدین ایستاده و سخنرانی کرده و مقام راس الحسین نیز محفوظ است که مردمهم به زیارت آنجا می‌روند؛ اما از آنها هیچ خبری نیست اربده کشی ها نماند،قلدری ها نماند. بالاخره این مظلومیت‌ها بعد از گذشت هزار و چهارصد سالزنده ماند. هرچند داعش را به وجود آوردند و این همه جنایت آفرید؛ اما هنوزاین هویت‌ها سر و پاست و حتی اگر این دسته دیگرشان و ریشه آنان آثار و قبورائمه بقیع و امام مجتبی را خراب کردند باز دوباره ساخته خواهد شد. داعشرفتنی است و تمام می‌شود ما خودمان را نبازیم.

انتهای پیام
/


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-بحث این است حقوق بشر اول نیازمند لبیرالیسم ودمکراسی وازادی است- پس قوانین اهنین پرده اهنین  خلاف حقوق بشر است- جهت حقوقو بشر امروزه درجهت پلواریسم وچند ضلعی سیاسی  است وازادی بیشتر که برای تک ادمیان باید فر اهم شود پس چرا غرب از حاکمیت بحرین دفاع میکند چرا دریمن حاکم غیر مذهبیرا برحاکم مذهبی ترجیح میدهد- چرا داعش را پروش میدهد چرا از شاه دفاع کرد وچرا کودتا برعلیه مصدق را انداخت- چرا مذهب بهائیت- درغرب پشتبانی میشود وتحسین میگردد ولی باحجاب درگیر میشوند- اقایان میفرمودند  لهستان باید پانزده درصد اقتصاد امریکا را داشته باشد حال میگویم پنج درصد اقتصاد امریکا- نه پنج درصد اقتصاد انگلستان نه پنج درصد اقتصاد سویس- گرچه اروپایشرقی  از لحاظنظری انها دهم دنیا هستند ولی از لحاظ تبدیل به تکنولوژی پنج درصد سویس هستند که  سیسات ما گناه کار را  شوروی میداند که بخوبی میتوانست لهستان به پناه درصد برای ایجاد تکنولوژی تبدیل کند البته من با دروس در دانشکاه خوانده بودم از لحظ تحقیقت قبول نمیکردم تا بالهستان وشوروی تبادل نظر کنیم وهمچنین باغرب وان مطالعات با دانشمندان عاقل ایرانی به بحث بپبردازم وفرومول را کشف کنم .به نتجه برسم- ولی  ظاهرا این طور هست- اروپای  شرقی یک دانشمند مطرح درفلسفه اجتماعی ندارد روس ها سه نفر دارند اخیرا دانشگاه ورشو یک گروه پانزده نفری تشکیل داده است وجزوات ما را بدست اورده است ودقیقا فرومول ما را کشف کرده است که من مات ومبهوت کرده است زیرا بسیار مشکل است- من هم روز فهمیدم تاریخ ورق خورده است لهستان بر ای انکه تحقیر خوداش را نسبت به غرب برطرف کند- مسیحی شده است- به سمت فرمول های علوم ا انسانی غرب بر گرشته است که یعنی ما باشمائیم- واین نکته مهمی است که استاد دردانشگاه لندن میفرمودندکه اسنان ربات نیست که یک برنامه به اوبدهید تا ابد  انرا اجرا کند  عقل انسانی زمانی که مطلب رافهمید اکثریت به سمت را بهتر ولو از لحاظ نسبیت بهتر باشد میرود همیشه سیاه وسفید نیست بلکه خاکستری است- دانشجویان ایرانی  از یک کلیسا صحبت میکردند ویک روز من با ایشان به ان کلیسارفتیم جناب اسقف دکتری داشت- دربحث مذهب فقط تلقینات بود دربحث های دیگری چه اخلاقی وچه سیاسی  عقلانی بود جناب مرحوم دکتر عباس یمین شریف ایشان هم مکتب رفته بود وهم دبستان ودربیرستان تا اخر مکتب رادامه داده بود ایشان فرمودندتحقیقات من نشان دادکه تقلید ازغرب بر ای مدارس کاری دست بود  وروحانیت هم نقش داشت ولی بعد استعمار یک فرهنگ که ژن عقل واستدلال درایرانیان خفه کرد دقیقا این جمله دکتر کتنر استادبیولووژی ما درددانشگاه شیراز گفت که حتی ژن تلاش ندارید ما در لیسانس  سال اول استاددوپروانه اورد در شیشه سیانورقرار داد پروانه بزرگ تر یک بالزد وتامردن بالی نزد  وپروانه کوچک تر بال زیاد تامرد علت انرا از ما جوی شد وما یگ گروه پانزده نفری درست کردیم وکشف کردن عامل ژن است وپس روی این پروانه باز تحقیق شد که پروانه اول نیاز  زیادی به بالزدن بر یا بدست غذا ندارد ودومی نیاز دارد موتور حرکت بال هردومناسب حال انها است شما میتوانید چنین کاری بکنید؟؟ بر یا انکه تلاش واستدلال در شماخفته است ولی درحوزه بر ای من اثبات شد پدرجد غرب است وهیچ گاه غرب  ازدانشمندان اسلامی وحوزه دعوت نمیکرد وحال مجبور است ودارد طرحی نومیریزد- درکلیسا پس از  پایان ان بچه بهمن گفتند درمیدان قرار بگیرد کنار مغازه دخاصی که چون هواسذداست کمی گرم شوی وما مییایم- من ایستادم یک مرد وزن مسن از راه رسیدند وجناب مرد درمن خیره شد مدتی صبر کرد وفرمودند شما دانشجوی دانشگاه لندن نیستید گفتم هستم درهمین موقع بچه  هابه من اشاره کردن که شمابروید من باانها همراه شدم ازایشان شما این کلیسا چنین دیدید ایشان گفت کدام کلسیا؟؟ من گفتن همین کلیسا پشت سر ایشان فرمودند ما به این کلیسا نمیرویم بلکه کلیسا مقداری بالاتر هست میرویم- گفتم ان کلیسا را چطور دیدید- ایشان فرمودند ما استادتحقیقاتی دانشگاه لندن هستیم نه استاد تدریس روزی خانم استد انگلیسی سر کلاس امد ورو کردبه من وفرمودن امروز تصویب شدکه دوباره بودجه شما ما تکنولوژی بخریم  هفتاد درصد از امریکا ومابقیه ازجهان حتی شوروی واین غیر از کمک هائی  که امریکا واروپای غربی از سوئد تا ایتالیا به ما میکند وماطرح های مانند سوئد حتی امور نظامی که ت هفتاد درصد رسیدند کامل میکنیم وهزینه اش را میگیریم جناب استادفرمودند ما زن وشوهر تا زن سی وپنج سالگی بی دین بودیم کشفیات علمی ماراخداپرست کرد این فرمول درغرب رایج است اگرامار میدهند که انگلستات نصف بی خدا هستند اکثریت انها تا سن قبلاز سی وپنج  سالگی است امریکاخیرا گفته است بیست وپنج درصد بیخدا هستند اندکی درسن های بالا بی خدا باقی میمانند ایشان که فرمودند ما ده درصد انجیل قبول کردیم ومابقیه دینباکمک چندنفر ازجمله همان کشیش دین سازی کردیم امیدارویم که خداوندمنان قبول کند انچه درنسبیت عقل بیشتر قبول دارد اخیرا عده ای اسلام شناس الیت همین نظردارند نه اجتهاد به معنای بسط دین که مسائل امروز را حل کند بلکه دین سازی یعنی هرچه عقل انسان تشخیص داد که عاقلانه است ولی نسبیت باشد باید وارد دین شود- که انشاالله بعدا بحث خواهم کرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-بحث این است حقوق بشر اول نیازمند لبیرالیسم ودمکراسی وازادی است- پس قوانین اهنین پرده اهنین  خلاف حقوق بشر است- جهت حقوقو بشر امروزه درجهت پلواریسم وچند ضلعی سیاسی  است وازادی بیشتر که برای تک ادمیان باید فر اهم شود پس چرا غرب از حاکمیت بحرین دفاع میکند چرا دریمن حاکم غیر مذهبیرا برحاکم مذهبی ترجیح میدهد- چرا داعش را پروش میدهد چرا از شاه دفاع کرد وچرا کودتا برعلیه مصدق را انداخت- چرا مذهب بهائیت- درغرب پشتبانی میشود وتحسین میگردد ولی باحجاب درگیر میشوند- اقایان میفرمودند  لهستان باید پانزده درصد اقتصاد امریکا را داشته باشد حال میگویم پنج درصد اقتصاد امریکا- نه پنج درصد اقتصاد انگلستان نه پنج درصد اقتصاد سویس- گرچه اروپایشرقی  از لحاظنظری انها دهم دنیا هستند ولی از لحاظ تبدیل به تکنولوژی پنج درصد سویس هستند که  سیسات ما گناه کار را  شوروی میداند که بخوبی میتوانست لهستان به پناه درصد برای ایجاد تکنولوژی تبدیل کند البته من با دروس در دانشکاه خوانده بودم از لحظ تحقیقت قبول نمیکردم تا بالهستان وشوروی تبادل نظر کنیم وهمچنین باغرب وان مطالعات با دانشمندان عاقل ایرانی به بحث بپبردازم وفرومول را کشف کنم .به نتجه برسم- ولی  ظاهرا این طور هست- اروپای  شرقی یک دانشمند مطرح درفلسفه اجتماعی ندارد روس ها سه نفر دارند اخیرا دانشگاه ورشو یک گروه پانزده نفری تشکیل داده است وجزوات ما را بدست اورده است ودقیقا فرومول ما را کشف کرده است که من مات ومبهوت کرده است زیرا بسیار مشکل است- من هم روز فهمیدم تاریخ ورق خورده است لهستان بر ای انکه تحقیر خوداش را نسبت به غرب برطرف کند- مسیحی شده است- به سمت فرمول های علوم ا انسانی غرب بر گرشته است که یعنی ما باشمائیم- واین نکته مهمی است که استاد دردانشگاه لندن میفرمودندکه اسنان ربات نیست که یک برنامه به اوبدهید تا ابد  انرا اجرا کند  عقل انسانی زمانی که مطلب رافهمید اکثریت به سمت را بهتر ولو از لحاظ نسبیت بهتر باشد میرود همیشه سیاه وسفید نیست بلکه خاکستری است- دانشجویان ایرانی  از یک کلیسا صحبت میکردند ویک روز من با ایشان به ان کلیسارفتیم جناب اسقف دکتری داشت- دربحث مذهب فقط تلقینات بود دربحث های دیگری چه اخلاقی وچه سیاسی  عقلانی بود جناب مرحوم دکتر عباس یمین شریف ایشان هم مکتب رفته بود وهم دبستان ودربیرستان تا اخر مکتب رادامه داده بود ایشان فرمودندتحقیقات من نشان دادکه تقلید ازغرب بر ای مدارس کاری دست بود  وروحانیت هم نقش داشت ولی بعد استعمار یک فرهنگ که ژن عقل واستدلال درایرانیان خفه کرد دقیقا این جمله دکتر کتنر استادبیولووژی ما درددانشگاه شیراز گفت که حتی ژن تلاش ندارید ما در لیسانس  سال اول استاددوپروانه اورد در شیشه سیانورقرار داد پروانه بزرگ تر یک بالزد وتامردن بالی نزد  وپروانه کوچک تر بال زیاد تامرد علت انرا از ما جوی شد وما یگ گروه پانزده نفری درست کردیم وکشف کردن عامل ژن است وپس روی این پروانه باز تحقیق شد که پروانه اول نیاز  زیادی به بالزدن بر یا بدست غذا ندارد ودومی نیاز دارد موتور حرکت بال هردومناسب حال انها است شما میتوانید چنین کاری بکنید؟؟ بر یا انکه تلاش واستدلال در شماخفته است ولی درحوزه بر ای من اثبات شد پدرجد غرب است وهیچ گاه غرب  ازدانشمندان اسلامی وحوزه دعوت نمیکرد وحال مجبور است ودارد طرحی نومیریزد- درکلیسا پس از  پایان ان بچه بهمن گفتند درمیدان قرار بگیرد کنار مغازه دخاصی که چون هواسذداست کمی گرم شوی وما مییایم- من ایستادم یک مرد وزن مسن از راه رسیدند وجناب مرد درمن خیره شد مدتی صبر کرد وفرمودند شما دانشجوی دانشگاه لندن نیستید گفتم هستم درهمین موقع بچه  هابه من اشاره کردن که شمابروید من باانها همراه شدم ازایشان شما این کلیسا چنین دیدید ایشان گفت کدام کلسیا؟؟ من گفتن همین کلیسا پشت سر ایشان فرمودند ما به این کلیسا نمیرویم بلکه کلیسا مقداری بالاتر هست میرویم- گفتم ان کلیسا را چطور دیدید- ایشان فرمودند ما استادتحقیقاتی دانشگاه لندن هستیم نه استاد تدریس روزی خانم استد انگلیسی سر کلاس امد ورو کردبه من وفرمودن امروز تصویب شدکه دوباره بودجه شما ما تکنولوژی بخریم  هفتاد درصد از امریکا ومابقیه ازجهان حتی شوروی واین غیر از کمک هائی  که امریکا واروپای غربی از سوئد تا ایتالیا به ما میکند وماطرح های مانند سوئد حتی امور نظامی که ت هفتاد درصد رسیدند کامل میکنیم وهزینه اش را میگیریم جناب استادفرمودند ما زن وشوهر تا زن سی وپنج سالگی بی دین بودیم کشفیات علمی ماراخداپرست کرد این فرمول درغرب رایج است اگرامار میدهند که انگلستات نصف بی خدا هستند اکثریت انها تا سن قبلاز سی وپنج  سالگی است امریکاخیرا گفته است بیست وپنج درصد بیخدا هستند اندکی درسن های بالا بی خدا باقی میمانند ایشان که فرمودند ما ده درصد انجیل قبول کردیم ومابقیه دینباکمک چندنفر ازجمله همان کشیش دین سازی کردیم امیدارویم که خداوندمنان قبول کند انچه درنسبیت عقل بیشتر قبول دارد اخیرا عده ای اسلام شناس الیت همین نظردارند نه اجتهاد به معنای بسط دین که مسائل امروز را حل کند بلکه دین سازی یعنی هرچه عقل انسان تشخیص داد که عاقلانه است ولی نسبیت باشد باید وارد دین شود- که انشاالله بعدا بحث خواهم کرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله  الرحمن الرحیم- اخیرا غرب بشدت از اسلام درهراس  است  ویک سایت- میدل ایست فروم- را انداختند- که انچه درباره خاورمیانه میگذرد وبر ای غرب قابلتجه است  برای مردم امریکا روشن کند دارد ایا ایران میتواند در دانشگاه های امریکا تاثیر بگذارد؟ مانند ان بساری از بحث های نویسندگان این اسیات که البتهمختلف است اسلام بر ای غرب- خطری دارد ویک سئوال کلیدی وطلائی دارد- اسلام درهمان جهت که دنیا دارد حرکت میکند حرکت خواهد کرد – واسلام  ودمکراسی  را عمده کردند-   واین چهار مقوله را  مورد کنکاش قرار دادند- شریعت- اجماع- اجتهاد- جهاد- ودرضمن مطالب دسته دوم- برادری دراسلام به چه معنا است- عقب ماندگی درعلم در کشورهای اسلامی مقصر کیست – همچنین – اقتصاد کشورهای اسلامی ودرضمن روشنفکران اسلامی را مطرح کردند و دیکتاوری  در کشورهای اسلامی  و اهنین بودن قوانین اسلامی ومانند ان- - بحث اول که جهان به سمت پلورایسم سیاسی حرکت میکند وبه سمت دمکراسی قوی تر واسلام درجهت خلاف ان است- این بحث من به کنکاش بگذارم- چند ضلعی سیاست درغرب  نشان قدرت انها نیست بلکه نشان ضعف انها است- که برخاسته از ضعف اندیشه است معنا ندارد که خدا پرست باشند وهم بی خدا پرستان – عقل بشری کجا رفته است ؟ یک گزینه ازان غلط است وباطل است- چطور عقلای بشر نمی توانند مسئله را حل کنند چون نمیخواهند حل شود- درایران جوان را ساده لوح بار میاوردند واین جوان وارد محیط میشدند شاخ شان درمی امد عجب گرگ هائی وجود دارند که انسان مات ومبهوت میشود – دونمونه ذکر میکنم- دانشگاه  شیراز طرح امریکائی داشت- دوسال اول دانشجویان علوم انسانی چند واحد درس علوم تجربی  بایدمیگرفتند وعلوم فنی و.تجربی باید درست علوم انسانی بگیرنند به ان – کراس کالچرا- گفته میشد الحمد الله دردانشگاه لندن استادفرمودند که  این طرح مال مسلمان دراندلس بوده است طرح موفقی است وجالب انکه  دردانشگاه شیرا زمیگفتند که درااروپا نیست؟؟ درحالیکه پدرجد-ان است- واحد معین ندارند سه رشته باهم میخوانند مثلا نفت میخوانند تعداد زیادی درباره اسلام وکشورهای عربی میخوانند وزبان عربی  تاحدودی بخوبی صحبت میکیند بخصوص در اصطلاح علمی- دانشجویان بدودسته تقسیم میشوند- الیت ومعمولی- وبه الیت ها تکلیف میکنند بعد دوسال  متالوژی دوسال بعد متالوژی پروانه کشتی بخواانید مندردانشگاه لندن متوجه شدم که چقدر پروانه کشتی مهم است واز شاهکار های علم بشری است تا فوق لیسانس بیاد متالوژی پروانه کشتی بخواند ودرضمن زبان کره ای یا بگیرد  به کره شمالی برود که دران زمان شاهکار کرده بود پروانه کَشتی  اقیانوس پیما ساخته بود با تکنیک خودا شبسیار ارزان کهدرغرب میلیادر های دلار خرج شده است وپنجم- دنیا بوده است انجوان مقاله عظیم درمجله  سانت- دانشجویان دانشگاه لندن نوشته بود بامن درباره ان مقاله صحبت کرد- گفتم من مجله الماناک65 امریکارا خواندم- تماما ازفقر وعقب ماندگی کره شمالی نوشته بود چیزی دراین باره ننوشته بود ایشان فرمودند درانگلستان مطالعه کنید حقه های امریکائی بخوبی درک میکنی دوست هرکس باشند به اسمان میبرند ودشمن هرکس باشند به زمین میزنند وانصافی ندارند البته سیاست مداران- ادامه  درهان سال دوم دانشگاه فرمودند رشته بیولوژی باز شد یعنی زیست شناسی هیچ چیز نداشت—بقول معاون دانشکده پزشکی یک سئوالی از ایشان میخواستم بکنم به چالشی عظیم  تمام شد فرمودند همین مقدار که رشته بیولوژی دارد مال دانشگاه پزشکی است این رشته انگل پزشکی است مها هیچکدام از قول هائی که اقایان دانند که نفس  شان از جای گرم بر میاید مانمیتوانیم تدارک کنیم- مرحوم جناب سلامی- ریس کامپیوتر وبخش نمرات به من محرمانه فرمودند علم هفتصد میلیون تومان بر ای دانشگاه گرفته ولی چشم  اب نمیخورد که کاری کارستان کنند من  بین ترم به تهران رفتم به دانشگاه بهشتی رفتم که به دوستم بگویم کا ر شما برای انتقال به شیراز درست شده است ایشان فرمودند من هم مطلع شدم باهم از دانشگاه شهید بهشتی  بیرو امدیم که سوار تا کسی شویم یک رفیق اش رادید ومن رامعرفی کرد ایشان فرمودند ان سیصد میلیون چکار کردم؟؟ من گفتم هفتصد میلیون بوده است- خوب سیصد میلیون دادند وضع بهتر شد> من گفتم شما از کجا فهمیدید / ایشان فرمودند روزی استاد سرکلاس  وبسیار عصبانی بود وفرمودند دانشگاه شیراز سصید میلیون گرفته است بروید انجا درس بخوانید-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله  الرحمن الرحیم-جناب اقای ابوبکر بغدادی- خواب جدید از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم را تعبیر کنید !! ورمان موصل را با زمینه فلسفی ابوبکر بغدادی را بنویسید- موصل فاتال شد( جهنم) یا بهشت شده است- اسب عربی را رها کنید به بز ترکمنی بچسبید-


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99