سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی بر هشدارچین درباره وقوع جنگ جهانی سوم- بسیار مطلب دقیقی را ایشان گفتند- فردی که خودکشی میکند ویا به کاری انتحاری از روی میل دست میزند یک شبه به این کار اقدام نمیکند کم کم ظرفیت تمام میشود ولی افراد فکر میکنند که دارای ظرفیت بالائی است در شیراز شهید اعجوبه هنریشه رحمت الله علیه بالای یک تانک درمیدان کل مشیر رفت که دست گل به گردان افسران وسربازان بیاندازد وبا انها شیرینی بخوراند افسر تانک با شدت وقدرت میخواست اورابه پائین پرتاب کند او لوله تانک را گرفت وهردو درغضب کامل بودند وسرانجام یک دست گل به گردان ان افسر انداخت که اوردوبه پائین پرتاب کرد وخلاصه کشمکش شدید شد استوار تانگ یک مسلسل سنگین را دم گوش ایشان قراردادوبه هوا شلیک کرد ایشان تکانی نخورد وهمچنان به کار خوداش ادامه داد ما که نزدیک بودیم میدانستیم مانور مسخرهای است ولیمردم که دیدنداشتند بعضی خانم های پیر به خیالشان افرادی تار ومار شدهاند غش کرده بودنوعدهای هم به دروم مغازه وزیر پل ها رفته بودند جلسه اطاق فکر تشکیل شد بعضی از بچه ها که حس ششم عجیبی داشتند بقول سر گروه شامه سگ دارند- ایشان گفتند که رژِیم ظرفیت اش تمام شده است اماده کاری خواهد بو.د ما میبایست انجا رابانارجک میزدیم من گفتم ما کاری نکردیم که رژیم ظرفیت اش تمام شده است ماباید ظرفیتمان تمام شود بعد فهمیدم که عده ای برای انکه رعب شکنی کنند دم خانه میروندوعلنا اعلامیه میدهندوساواک انها را جلب میکند واز طرف وزرات خانهها وشرکت های دولتی حکم اخراج انها را میدهد وبه شرکت خصوصی دستو.ر اخراج میدهد ومیگوید تا انجا که میتوانید پولی به انها ندهید وبعد من وارد محل زندگانی مان شدم که کمی بالاتر از حد معمول بود که بچه جمع بکنیم انها این کار را بکنند اسوه های مبرزشهر انجا هم بودند سخت مخالفت کردند که ساواک مار زخمی است وهرکس را خراج کند مجبور است از صندوقی که اهل بازار درست کردهاند استفاده کند که این امر وبال بازارشدن است وصحیح نیست ودرکارهای جمعی شرکت کنند وگفته است انتقام خواهیم گرفتوصدمحفل روشنفکری غربی را راه انداخته است که مخالف این وضع هستند وشایع شده بود  پسران خانوادهای انقلابی درارتش هستند سربه نیست میشوند باور ان برای من سخت بود تا حادثه هفده شهریور رخ داد البته علت های زیاد دارد که ظرزفیت امریکا روبه پایان است ولی برخلاف چینی ها امریکا نشان داده است که درخاورمیانه بیسار حساس است واز سوریه احتمالا اقادمی را شروع خواهد کرد تا جوساکت وخفه شود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- خداوند منان وجل وجلاله الشریف- به شیطان فرمودند که به مخلصین کاری نمیتوانی بکنی یعنی نمیتوانی انها را فریب ووسوسه منفی کنی ودیگران را هرکاری که میتوانی انجام بده این بیان به این معنی نیست که خداوند این حکم را داده است این یک رای دوفاکتو سیاسی است( دو فاکتو- براساس دیکشنری اکسفورد- زمانی که قبل از اسم قرار میگرد ودرمقام صفت است به این معنا است که وجود واقعیت پیدا کرده است ولی قانونی نیستدرمقابل ان دی ژور به معنای ان است که قانونی است) وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم درروز پنچشنبه سیاه که مشهور روز سقیفه بنی ساعده است به ان جمع ان گفتند رای من بهتر ازرای شما است وباید علی علیه السلام به خلافت برسد اطاق را ترک کنید وهرکار که دوست دارید بکنید واین هم یک رای دوفاکتو سیاسی بود زیرا هم خداوند منان وجل وجلاله الشریف وهم پیامبر اکرمش صلولته الله علیه واله والسلم وهم خلیفه اش صلواته الله علیه واله والسلم دمکرات عاقل با ملاک وسنجش دقیق هستند میدانند این طورخواهد شد ولی قانونی نیست ولی شدنی است انسان بقول حضرت علی علیه السلام کار برای روز ترازو بایدبکند تمام کارهای ما یک پایه اش برای دنیااست سه پایهاش برای اخرت است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- جناب اقای اوباما-نقد ارزش- ظریفی میفرمودندکه بعضی فیلم ها برای احمق ساخته میشود- امیدوارم این امر درسیاست رخ ندهدبخصوص در سیاست گذاری جناب عالی صحت نداشته باشدیک قانون ارزش گذاری ساده چنین بحث میکند- چنانچه بعنوان مثال مطلبی راباید به مردم بگوید بر اساس نظریه کل عقلا چنانچه کامل گفت پنچ نمره مثبت میگیرد وچانچه نگفت پنچ نمره منفی میگیرد چناچنه درگفتن دستکاری کرد ولی مفهم رساند ولی بامشکلات بود چهار نمره منفی میگیر د وباز چناچه مقداربیشتری درست بود و ومقدارکمی ان مبهم بودسه نمره منفی میگرد والی اخر ودرعمل هم همینطور است حکال کسی بالاترین نمره رابگیرد ریاست حق او است ولو جن وانس به شما رای بدهنداین نظر اسلام عزیز است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نقدی برسیاستهای ارتیستیک غرب- سیاست های امروزه غرب عموما مانند فیلم هایشان- مانند یک نوشیدنی های گاز دار است که بیش ازانچه در واقع دارا هست نشان میدهد شعارها وبیان واقعیتهانه شفاف است ونه انطورکه بیان میشود حقیقی هستند- وبسیار تکراری وکلیشهای که نخ نماشدهاند- واکثر باترس وتحمیل میخواهند روحیات افراد راتخریب کنند وزیر مجموعه بازی های سیاسی کلان گذشته هستند—ترکیبی از مقدس سازی وبیانان موثر وتخریب را تشکیل میدهند که بسیار مواقع خنده دار وبچه گانه هست- وچنین وانمود میکنند که مسیر جریانات کشورها را ازنزدیک ودقیق رصد میکنند وبه کنه مطالب بخوبی پی میبرند وبا حرارات درباره ان صحبت میکنند که ابدا ایجاد انگیزه قوی وتاثیر هیجان اوری هم نمیگذارنند- درباره کشورهادی مانند ایران عزیز که ازیک تمدن درخشان وسابقه داروقتیکه ربرو میشوند نقاطی را درنظر میگرند ومداوم با قدرت ونیروی تمام انهارا برجسته کرده وروی ان مانور میدهند ولی بخوبی قابل لمس ودرک استکه جز تلف کردن زمان وپول وانرژی بخصوص جریانی را که انتخاب کردهاند که بسیار احمقانه است واز هیچ گونه تفکر منطقی هم برخوردار نیست تنها به این علت که گوینده ا زیک کشور صاحب نام وثروتمند وقدرتمند نظامی است ودارای دانشگاهای معتبر است این تلقی را بوجود اورند که درمسائل سیاسی ان کشورها صاحب اطلاعات وتخصص هستند وزا شناخت علمی بالائی برخوردار میباشند وخود ر درسطح قهرمانان سیاسی معرفی کنند درحالیکه درعمل- بیچارگی وبدبختی ومصیبتزده دردرک وفهم سیاسی ازان کشورها بخوبی اشکار ومبرهن است- ویک مدیریت ابکی را اشکار میکنند- انان با ترفند های نمایشی رسانهای وبا ایجاد احساسات وبیان خاطر ات حساب شدهایکه ئرحافظه افرزاد برای خود جائی باز کند بخصوص از تکنیک میناتوری فن بیان- وافسانه سازیدر یک چالش سیاسی جدیدی را رقم بزنند که پر از ماجرا باشد- که در عمل دقیقا ازتاکتیکهای زمان رنسانس ویا هنر نوع انقلاب های ادبی وسیاسی و هنری وغیره سود بجویند درحالیکه مخاطب انهایک ایدلوژِی فنا نا پذیر بسیار زیبا درتمام ابعاد که شاهکار الهی است که قدرت شگرف انگیزی درایجاد هیچان وانگیزه متعالی وتفکر خلاق را دار است چه درفکر وچه درعمل واجرااشتیاق شدید مردمان را بجود خواهد اورد وانهم در یک شرایط سخت وناهموار سکان هدایت را بعهده گرفتهاستمیخواهند فرصت معرفی کردن خود اشرا نداشته باشد با نقزدن های سیاسیوایجاد طوفان های دندان قورچه ای ستون فقرات انرا خورد کنند وپشت یک نقاب سطح صاف که به نظر براق میرسد مانند یک صدف توخالی چون یک سر بازترسوئی گارد شاهان که در زیر زره وکلاخودخودر درسطح شوالیه نشان میدهد معرفی کنند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- اسرائیل هم خوب خاک میشود- دراوائل که کامپیوتر خریده بودم سری هم به روزنامه  اسرائیلی ": هارتص ان لاین:" زدم که تصور میکرد که بر قله قاف نشسته است به هرکس که مخالف اوبود مشتی ارسال میکرد وازارتش اسرائیل چه تمجیدها که نمیکرد باجودانکه بسیار وحشیانه عمل کرده بودند ودربخش افکار عمومی اش بچه دوازده از پاپ گرفته مخصوصا ایران کلنک بدست گرفته وریشه میزد وناسزا میگفت که چرا وجود انان را ازکره خاکی پاک نمیکنید  .یک بخش ملاها داشت که هوائی مینوشت چند روز پیش باز سری به زدم بسیار سایت اش اب رفته بود وازبچه میمونبازی کمی به سمت بچه ادم حرکت کرده است گوئی مدتهای زیادی درکما بوده است ویا ازقبر بیرون امده کمی معقول ترشده است عیب این است که اصلا به مشکلات اسرائیل نمی پردازد ودیگران هم که راجع به اسرائیل مینویسند چیزی منعکس نمیکند البته باید از روزنامه های امریکائی درس عبرتی گرفته باشد ولی به نظر میرسد زمان میخواهد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- اسرائیل هم خوب خاک میشود- دراوائل که کامپیوتر خریده بودم سری هم به روزنامه اسرائیلی ": هارتص ان لاین:" زدم که تصور میکرد که بر قله قاف نشسته است به هرکس که مخالف اوبود مشتی ارسال میکرد وازارتش اسرائیل چه تمجیدها که نمیکرد باجودانکه بسیار وحشیانه عمل کرده بودند ودربخش افکار عمومی اش بچه دوازده از پاپ گرفته مخصوصا ایران کلنک بدست گرفته وریشه میزد وناسزا میگفت که چرا وجود انان را ازکره خاکی پاک نمیکنید .یک بخش ملاها داشت که هوائی مینوشت چند روز پیش باز سری به زدم بسیار سایت اش اب رفته بود وازبچه میمونبازی کمی به سمت بچه ادم حرکت کرده است گوئی مدتهای زیادی درکما بوده است ویا ازقبر بیرون امده کمی معقول ترشده است عیب این است که اصلا به مشکلات اسرائیل نمی پردازد ودیگران هم که راجع به اسرائیل مینویسند چیزی منعکس نمیکند البته باید از روزنامه های امریکائی درس عبرتی گرفته باشد ولی به نظر میرسد زمان میخواهد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- اسرائیل هم خوب خاک میشود- دراوائل که کامپیوتر خریده بودم سری هم به روزنامه اسرائیلی ": هارتص ان لاین:" زدم که تصور میکرد که بر قله قاف نشسته است به هرکس که مخالف اوبود مشتی ارسال میکرد وازارتش اسرائیل چه تمجیدها که نمیکرد باجودانکه بسیار وحشیانه عمل کرده بودند ودربخش افکار عمومی اش بچه دوازده از پاپ گرفته مخصوصا ایران کلنک بدست گرفته وریشه میزد وناسزا میگفت که چرا وجود انان را ازکره خاکی پاک نمیکنید .یک بخش ملاها داشت که هوائی مینوشت چند روز پیش باز سری به زدم بسیار سایت اش اب رفته بود وازبچه میمونبازی کمی به سمت بچه ادم حرکت کرده است گوئی مدتهای زیادی درکما بوده است ویا ازقبر بیرون امده کمی معقول ترشده است عیب این است که اصلا به مشکلات اسرائیل نمی پردازد ودیگران هم که راجع به اسرائیل مینویسند چیزی منعکس نمیکند البته باید از روزنامه های امریکائی درس عبرتی گرفته باشد ولی به نظر میرسد زمان میخواهد


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0