سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی بر هشدارچین درباره وقوع جنگ جهانی سوم- بسیار مطلب دقیقی را ایشان گفتند- فردی که خودکشی میکند ویا به کاری انتحاری از روی میل دست میزند یک شبه به این کار اقدام نمیکند کم کم ظرفیت تمام میشود ولی افراد فکر میکنند که دارای ظرفیت بالائی است در شیراز شهید اعجوبه هنریشه رحمت الله علیه بالای یک تانک درمیدان کل مشیر رفت که دست گل به گردان افسران وسربازان بیاندازد وبا انها شیرینی بخوراند افسر تانک با شدت وقدرت میخواست اورابه پائین پرتاب کند او لوله تانک را گرفت وهردو درغضب کامل بودند وسرانجام یک دست گل به گردان ان افسر انداخت که اوردوبه پائین پرتاب کرد وخلاصه کشمکش شدید شد استوار تانگ یک مسلسل سنگین را دم گوش ایشان قراردادوبه هوا شلیک کرد ایشان تکانی نخورد وهمچنان به کار خوداش ادامه داد ما که نزدیک بودیم میدانستیم مانور مسخرهای است ولیمردم که دیدنداشتند بعضی خانم های پیر به خیالشان افرادی تار ومار شدهاند غش کرده بودنوعدهای هم به دروم مغازه وزیر پل ها رفته بودند جلسه اطاق فکر تشکیل شد بعضی از بچه ها که حس ششم عجیبی داشتند بقول سر گروه شامه سگ دارند- ایشان گفتند که رژِیم ظرفیت اش تمام شده است اماده کاری خواهد بو.د ما میبایست انجا رابانارجک میزدیم من گفتم ما کاری نکردیم که رژیم ظرفیت اش تمام شده است ماباید ظرفیتمان تمام شود بعد فهمیدم که عده ای برای انکه رعب شکنی کنند دم خانه میروندوعلنا اعلامیه میدهندوساواک انها را جلب میکند واز طرف وزرات خانهها وشرکت های دولتی حکم اخراج انها را میدهد وبه شرکت خصوصی دستو.ر اخراج میدهد ومیگوید تا انجا که میتوانید پولی به انها ندهید وبعد من وارد محل زندگانی مان شدم که کمی بالاتر از حد معمول بود که بچه جمع بکنیم انها این کار را بکنند اسوه های مبرزشهر انجا هم بودند سخت مخالفت کردند که ساواک مار زخمی است وهرکس را خراج کند مجبور است از صندوقی که اهل بازار درست کردهاند استفاده کند که این امر وبال بازارشدن است وصحیح نیست ودرکارهای جمعی شرکت کنند وگفته است انتقام خواهیم گرفتوصدمحفل روشنفکری غربی را راه انداخته است که مخالف این وضع هستند وشایع شده بود  پسران خانوادهای انقلابی درارتش هستند سربه نیست میشوند باور ان برای من سخت بود تا حادثه هفده شهریور رخ داد البته علت های زیاد دارد که ظرزفیت امریکا روبه پایان است ولی برخلاف چینی ها امریکا نشان داده است که درخاورمیانه بیسار حساس است واز سوریه احتمالا اقادمی را شروع خواهد کرد تا جوساکت وخفه شود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- خداوند منان وجل وجلاله الشریف- به شیطان فرمودند که به مخلصین کاری نمیتوانی بکنی یعنی نمیتوانی انها را فریب ووسوسه منفی کنی ودیگران را هرکاری که میتوانی انجام بده این بیان به این معنی نیست که خداوند این حکم را داده است این یک رای دوفاکتو سیاسی است( دو فاکتو- براساس دیکشنری اکسفورد- زمانی که قبل از اسم قرار میگرد ودرمقام صفت است به این معنا است که وجود واقعیت پیدا کرده است ولی قانونی نیستدرمقابل ان دی ژور به معنای ان است که قانونی است) وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم درروز پنچشنبه سیاه که مشهور روز سقیفه بنی ساعده است به ان جمع ان گفتند رای من بهتر ازرای شما است وباید علی علیه السلام به خلافت برسد اطاق را ترک کنید وهرکار که دوست دارید بکنید واین هم یک رای دوفاکتو سیاسی بود زیرا هم خداوند منان وجل وجلاله الشریف وهم پیامبر اکرمش صلولته الله علیه واله والسلم وهم خلیفه اش صلواته الله علیه واله والسلم دمکرات عاقل با ملاک وسنجش دقیق هستند میدانند این طورخواهد شد ولی قانونی نیست ولی شدنی است انسان بقول حضرت علی علیه السلام کار برای روز ترازو بایدبکند تمام کارهای ما یک پایه اش برای دنیااست سه پایهاش برای اخرت است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- جناب اقای اوباما-نقد ارزش- ظریفی میفرمودندکه بعضی فیلم ها برای احمق ساخته میشود- امیدوارم این امر درسیاست رخ ندهدبخصوص در سیاست گذاری جناب عالی صحت نداشته باشدیک قانون ارزش گذاری ساده چنین بحث میکند- چنانچه بعنوان مثال مطلبی راباید به مردم بگوید بر اساس نظریه کل عقلا چنانچه کامل گفت پنچ نمره مثبت میگیرد وچانچه نگفت پنچ نمره منفی میگیرد چناچنه درگفتن دستکاری کرد ولی مفهم رساند ولی بامشکلات بود چهار نمره منفی میگیر د وباز چناچه مقداربیشتری درست بود و ومقدارکمی ان مبهم بودسه نمره منفی میگرد والی اخر ودرعمل هم همینطور است حکال کسی بالاترین نمره رابگیرد ریاست حق او است ولو جن وانس به شما رای بدهنداین نظر اسلام عزیز است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نقدی برسیاستهای ارتیستیک غرب- سیاست های امروزه غرب عموما مانند فیلم هایشان- مانند یک نوشیدنی های گاز دار است که بیش ازانچه در واقع دارا هست نشان میدهد شعارها وبیان واقعیتهانه شفاف است ونه انطورکه بیان میشود حقیقی هستند- وبسیار تکراری وکلیشهای که نخ نماشدهاند- واکثر باترس وتحمیل میخواهند روحیات افراد راتخریب کنند وزیر مجموعه بازی های سیاسی کلان گذشته هستند—ترکیبی از مقدس سازی وبیانان موثر وتخریب را تشکیل میدهند که بسیار مواقع خنده دار وبچه گانه هست- وچنین وانمود میکنند که مسیر جریانات کشورها را ازنزدیک ودقیق رصد میکنند وبه کنه مطالب بخوبی پی میبرند وبا حرارات درباره ان صحبت میکنند که ابدا ایجاد انگیزه قوی وتاثیر هیجان اوری هم نمیگذارنند- درباره کشورهادی مانند ایران عزیز که ازیک تمدن درخشان وسابقه داروقتیکه ربرو میشوند نقاطی را درنظر میگرند ومداوم با قدرت ونیروی تمام انهارا برجسته کرده وروی ان مانور میدهند ولی بخوبی قابل لمس ودرک استکه جز تلف کردن زمان وپول وانرژی بخصوص جریانی را که انتخاب کردهاند که بسیار احمقانه است واز هیچ گونه تفکر منطقی هم برخوردار نیست تنها به این علت که گوینده ا زیک کشور صاحب نام وثروتمند وقدرتمند نظامی است ودارای دانشگاهای معتبر است این تلقی را بوجود اورند که درمسائل سیاسی ان کشورها صاحب اطلاعات وتخصص هستند وزا شناخت علمی بالائی برخوردار میباشند وخود ر درسطح قهرمانان سیاسی معرفی کنند درحالیکه درعمل- بیچارگی وبدبختی ومصیبتزده دردرک وفهم سیاسی ازان کشورها بخوبی اشکار ومبرهن است- ویک مدیریت ابکی را اشکار میکنند- انان با ترفند های نمایشی رسانهای وبا ایجاد احساسات وبیان خاطر ات حساب شدهایکه ئرحافظه افرزاد برای خود جائی باز کند بخصوص از تکنیک میناتوری فن بیان- وافسانه سازیدر یک چالش سیاسی جدیدی را رقم بزنند که پر از ماجرا باشد- که در عمل دقیقا ازتاکتیکهای زمان رنسانس ویا هنر نوع انقلاب های ادبی وسیاسی و هنری وغیره سود بجویند درحالیکه مخاطب انهایک ایدلوژِی فنا نا پذیر بسیار زیبا درتمام ابعاد که شاهکار الهی است که قدرت شگرف انگیزی درایجاد هیچان وانگیزه متعالی وتفکر خلاق را دار است چه درفکر وچه درعمل واجرااشتیاق شدید مردمان را بجود خواهد اورد وانهم در یک شرایط سخت وناهموار سکان هدایت را بعهده گرفتهاستمیخواهند فرصت معرفی کردن خود اشرا نداشته باشد با نقزدن های سیاسیوایجاد طوفان های دندان قورچه ای ستون فقرات انرا خورد کنند وپشت یک نقاب سطح صاف که به نظر براق میرسد مانند یک صدف توخالی چون یک سر بازترسوئی گارد شاهان که در زیر زره وکلاخودخودر درسطح شوالیه نشان میدهد معرفی کنند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- اسرائیل هم خوب خاک میشود- دراوائل که کامپیوتر خریده بودم سری هم به روزنامه  اسرائیلی ": هارتص ان لاین:" زدم که تصور میکرد که بر قله قاف نشسته است به هرکس که مخالف اوبود مشتی ارسال میکرد وازارتش اسرائیل چه تمجیدها که نمیکرد باجودانکه بسیار وحشیانه عمل کرده بودند ودربخش افکار عمومی اش بچه دوازده از پاپ گرفته مخصوصا ایران کلنک بدست گرفته وریشه میزد وناسزا میگفت که چرا وجود انان را ازکره خاکی پاک نمیکنید  .یک بخش ملاها داشت که هوائی مینوشت چند روز پیش باز سری به زدم بسیار سایت اش اب رفته بود وازبچه میمونبازی کمی به سمت بچه ادم حرکت کرده است گوئی مدتهای زیادی درکما بوده است ویا ازقبر بیرون امده کمی معقول ترشده است عیب این است که اصلا به مشکلات اسرائیل نمی پردازد ودیگران هم که راجع به اسرائیل مینویسند چیزی منعکس نمیکند البته باید از روزنامه های امریکائی درس عبرتی گرفته باشد ولی به نظر میرسد زمان میخواهد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- اسرائیل هم خوب خاک میشود- دراوائل که کامپیوتر خریده بودم سری هم به روزنامه اسرائیلی ": هارتص ان لاین:" زدم که تصور میکرد که بر قله قاف نشسته است به هرکس که مخالف اوبود مشتی ارسال میکرد وازارتش اسرائیل چه تمجیدها که نمیکرد باجودانکه بسیار وحشیانه عمل کرده بودند ودربخش افکار عمومی اش بچه دوازده از پاپ گرفته مخصوصا ایران کلنک بدست گرفته وریشه میزد وناسزا میگفت که چرا وجود انان را ازکره خاکی پاک نمیکنید .یک بخش ملاها داشت که هوائی مینوشت چند روز پیش باز سری به زدم بسیار سایت اش اب رفته بود وازبچه میمونبازی کمی به سمت بچه ادم حرکت کرده است گوئی مدتهای زیادی درکما بوده است ویا ازقبر بیرون امده کمی معقول ترشده است عیب این است که اصلا به مشکلات اسرائیل نمی پردازد ودیگران هم که راجع به اسرائیل مینویسند چیزی منعکس نمیکند البته باید از روزنامه های امریکائی درس عبرتی گرفته باشد ولی به نظر میرسد زمان میخواهد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- اسرائیل هم خوب خاک میشود- دراوائل که کامپیوتر خریده بودم سری هم به روزنامه اسرائیلی ": هارتص ان لاین:" زدم که تصور میکرد که بر قله قاف نشسته است به هرکس که مخالف اوبود مشتی ارسال میکرد وازارتش اسرائیل چه تمجیدها که نمیکرد باجودانکه بسیار وحشیانه عمل کرده بودند ودربخش افکار عمومی اش بچه دوازده از پاپ گرفته مخصوصا ایران کلنک بدست گرفته وریشه میزد وناسزا میگفت که چرا وجود انان را ازکره خاکی پاک نمیکنید .یک بخش ملاها داشت که هوائی مینوشت چند روز پیش باز سری به زدم بسیار سایت اش اب رفته بود وازبچه میمونبازی کمی به سمت بچه ادم حرکت کرده است گوئی مدتهای زیادی درکما بوده است ویا ازقبر بیرون امده کمی معقول ترشده است عیب این است که اصلا به مشکلات اسرائیل نمی پردازد ودیگران هم که راجع به اسرائیل مینویسند چیزی منعکس نمیکند البته باید از روزنامه های امریکائی درس عبرتی گرفته باشد ولی به نظر میرسد زمان میخواهد


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4      >