سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی بر فلسفه |": اخلاق ذی الشعور"|درک هستی از دوراه ممکن است- 1--از علت به معلول -2- ازمعلول به علت- قران مجید هردو رابیان کرده است زیرا از معلول به علت برای بشر عادی تا حدی انهم کلی میرسد و انهم برای همه مقدور نیست- رسیدن به روح غیر مادی کاری بس مشکل به نظرمیرسد که درتوان همه نمیباشد د انشمندان جهان اخیرا شناخت ازمعلول به علت درجهان ما وجهانهای کهکشانی وهستی شروع کردندکه دراین امر دانشمندان پیشتاز روسها هستند- ودراین مورد کتابهای زیادی نوشته اند وبه نتایج برجسته هم رسیدند که اولین شخصیت ممتاز جهانی دراین مورد جنابان خانم هلنا واقای نیکولاس رواریچ میباشد که اخرین انها اکامدیسین خانم روسی"| ال- وی-شاپو نیکووا هست- انسان مجبور است ازماده حرکت کند ومداوم به ماده پیچیده تر میرسد به نظم میرسد وبه یکسری تحولات هوشمندانه درهستیدریافت میکند که دراثر تبادل انرژی واطلاعات جدید بوجود امده است تعامل بین انرژی درجهان هستی-جهانهستی را به سمت یک بسط وگسترش هوشمندانه پیش میبرد که میبایست از یک بخش هوشمندانه که بعنوان مغز متفکر هست هدایت میشود که تصور میرود یک ماده فوق العاده ظریف وبسیار پیچیدهای که به درجه روان وروح رسیده است ویا دارا شده است زیرا این نوع تفکر .اندیشه متعلق به روان است که باهستیکه یک انرژی یک پارچه که تمام اطراف هستی را دربر گرفته استوبین اجزا هستی هم تبادل انرژی وتبادل اطلاعات است هربخش از هستی در مرحله ودر سطحی خاص وشکل خاص  از ماده بوجود اورده است که باتمام ذرات هستی درارتباط مرادی- مریدی است ومیتواند ماده را درسطح روان روح دار کنداین شناخت که نیازمند بسط علومی خاص است به نظر دانشمندان جهانی اشدراینده فراتر از هر ایدلوژیمذهبی که قدرت درک این شناخت را ندارندفرا تر خواهد رفت جای تاسف است که مشخص است این علم سالها باید کوشش وتلاش کند تا به درک خداوندمنان که اسلام عزیز بیان میکند بر سد وبتواند از عالم ماده وانرژی خنارج شود وارد عالم مجرد ازماده وانهم ازنوع مطلقاش شود وفلسفه هستی را بخوبی درک کند گرچه زحمات کشیده قابل قدردانی بسیار است بخصوص اثابت انکه انسان با ان مغز هستی در اتباط تنگاتنگ است وازان منبع انرزی فراوان میکند وان تجلیلت را میتواند به خارج به عالم هستی ویا فرد دیگری انتقال دهد ولی هرگز نیمتواند مانند علوم الهی شکافنده این علم باشد


ارسال شده در توسط علی

بسم اله الرحمن الرحیم-ملاصدرابا الهام جمله حضرت علی علیه السلام که خداوند منان را درتضادها بخوبی میتوان شاخت تفسیر فلسفی کرده است- ونمونه انهم یکی حج است—درسرزمینی خشن وازاد ورها انسانهای لطیف که بسیار اهل قید وبند بخصوص درززمان حج تربیت کرد- مردمانی باید که کمترین میزان علم ودانش بخصوص درمسائل مذهبی باید داشته باشند ولی برعکس منبع ومعدن علوم و وحی اسمانی شدند-منبع تکامل ها بیحد- مکه ومدینه دومنبع با تشعشعات انوار الهی که درهیج جای دنیانظیر ندارند وجایگزین ندارند- کتابی که درسطح ان عرب صدراسلامی را به جایگاهی رساند ومیتواند برساند که هیج دانشگاهی درجهان هیچ زمان قادر نیست معادل انرا بسازد سلمان فارسی نه دراصفهان ونه در مصر ونه دراشام اندکی از ان علوم را نتوانست بدست اورد وهم چنین بلالحبشی وصهیب رومی ونه دربیت المقدس مرکز علوم الهی یهود ونه امروزه در کشورهائی که قطعات بهشتی روی زمین را دارا هستند ونه چنین انسانهائی پر واضح ست که جایگاهائی که دارای امکانات برتری هستند میبایست به ساخت انسانهائی با این برنامه بتوانند انسانهای والائی رابسازنند گرچه فاقد مدینه ومکه هستند ولی میتوانند نماد انرا در قلب خود داشته باشند واز ان علوم بهره وافر را دریافت کنند انشائالله به امید انروز-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-شهید شخصیتی است که درمشکلی عظیمی که قرار دارد که قابل برطرف کردنش نسیت بخوبی اگاه است وتوطئه وانحراف وجنایت وظلم را بخوبی درک میکنداو بخوبی دشمنان خوداش را میشناسد واز اهداف انان بخوبی مطلع است- ودشمانش هم بخوبی اور میشناسندمعلوم نیست فرصت تفکر را بدهند ویاندهند- برای او اهدافش وحقوقاش وحقوقدیگران وجهت زندگانی اش ارزشی والا داردلذا ریسک شهادت را میپذیرد – او میتواند راه فرار را انتخاب کند ویا تسلیم شود- اگاهانه بدون ترس وتاسف را مبا رزه وقربانی شدن را اتخاب میکند که بعد مشعل بیداری شودتا دگیران را بیدارکند زیرا این توطئه همچنانبه راه خود ادامه میدهد شهادت این غفلت را به اگاهی وشجاعت مبدل میسازد انچنان که طناب بر گردن سرور اوصیا انداختند وسرانجام درمسجد شهید شد تا حقایق برای امروز باقی بماند شهید است که باعث میگردد که زوایای پنهان بخوبی روشن شوند- شهید هم واقعیت این جهانی را بخوبی درک میکند وهم حقایق ان جهانی را شهود خواهد کرد وسرانجام راهش را دراین جهان وان جهان درک خواهد کرد- شهید برای ما پیامی روشن خواهد گذاشتودر تاریخ هم پیامش همیشه منعکس است- که بد قت بیشتری اطراف خودمان را کنکاش کنیم وحقایق را بخوبی لحاظ نمائیم وازساده لوحی وغفلت خارج شویم-  شهید اغاز گریک دوران جدید است که دوران قبل دارای مسائل ومشکلات وانحرافات وتوطئها بوده است- شهید بدنبال نابودی برای تغیر است- شهید پیامبر ی است که تغیرات جدیدی رخ خواهد داد که ضرورت دارد ولو به ظاهر باورش سخت است- شهید نه گیچ میشود ونه جاهل است وخود خطر ساز نبوده است و عمق فاجعه را بخوبی اشکار خواهد کرد-شهید فردی متعهد که با حقایق وارزشهایک رابطه عمیق وصمیمیدارد که میخواهد از انان پشتیبانی وحمایت کندتا پا برجا بمانند هم به اهدافش وهم به مردم کمک کند- جریان مبارزه زمانی است که امیدی به حل مسئله از روشهای منطقی نیست وضعفها بر افرادوفضا مستولی شده است .او باشهادتاش به این ضعفها نقطه پایان میگذارد- ومیدادند که شهادت ومبارزه راه حل نهائی است وبه راه خود وفا دار استولذا به راه شهادت سخت میجسبد- بدترین سخنان وازارها واذیت هااز طرف دشمنان – شهدا واسوه های انان هستند- واز انها انتقام سختی میگیرند- چهره ظالمین توسطشهدا بخوبی هویدا میشودشهادت برای ظالمین لعنت ابدی میاورد وغصب الهی را برای خودهموار میسازنند وسرانجام راه انان درجامعه مستحکم میشود ودر تاریخ جربیانی را بوجود میاورند که مداوم مورد اقتباس میگرددممکن است سالها به نظر  تغیری ایجاد نشود ولی سرانجام به خاطر انکه شهیدتسلیم حقایق بود وعاشق خداوند منان الرحمن بود به یک تشعشعنورانی مجهز میگرددکه سازنده شهدای دیگر میگرددتا انکه جامعه به اگاهی لازم وشجاعت مورد نیاز دست پیدا میکند واشتیاق برای تغیر بوجود میاید وازانکه شهادت یک نوع خود کشی است عبور میکنندپاداش دنیائی شهید ایجادتغیر است وپاداش ان دنیای در جوارالرحمان در نزد عرش عظیم میباشد- راهشان پایدار وپر رهرو باد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99