سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-خانم کندلیزیا رایس لطفا سرخودت را بتراش- من میخواستم تحلیلی برای مطالب سایت دولتی خانم هاری کیلنتون بنویسیم انشالالله بعدا این کار را خواهم کرد ولی یک مقاله ازخانم رایس موجود در اینترنتموجود بود ترجیحا دادم که انرا زود تر پاسخ بدهم- مقدمتا- جهان سوم از پیشرفتهای درون زائی علمی ویک ایدلوژی هوشمند ویک مردمان متفکر صاحب اطاق فکرفاقد بودند ومحتاج غرب ویا شرق ویا هردو ودر یک قبرستان اراده به سر میبردند ولی خواست خداوند منان به نحوی بود که بعضی ازمسائل انان ر ا حل میکرد واین امر یکی شگفتیهای تاریخ است قران مجید میفرماید که هرگاه درکشتی باشد ومایوس ازهمه جا منرابخوانید شمارا نجات میدهم واین تجربه جهانی دارد ویانکه تغیر عقیده بدهید من کمک میکنم ویا میفرماید حبل را ازدست ندهید اگرتصور میکنید با ازدست دادن حبل پرواز میکنید اینطور نیست برعکس سقوط میکنید وبطور مفصل روی خصلت انسانها صحبت شده است ولو برای باور شما سخت باشد استکبار در زمان قدرت زور ملاک است چناچه کمی احساس خطر کرد زور به صورت مخفی میشود وزور کارائی ازدست داد زر میاید وسرانجام تزویر ولی استکبار به دلائلی برای خود شکست نمیبیند زیر اان ملتها درهرحال محتاج هستند ودرست زمانی فرعون میخواهد بنی اسرائیل وارد به بازگشت کند معجزهای رخ میدهد که اصلا قابل تصوراش نبود- امروزه همان الگو سرجایش است زمان قبل امریکا یک درباغ سبز نشان د اد درابعاد مختلف که خانم کیلنتون در سه مورد خلاصه کرده است ارزشهاو منافع وامنیت در واقع درمراحل اول امنیت ومنافع درخدمت ارزشها بود محور پوشش ارزشها بود وبقول ایشان اگر یک مثلث درنظر بگیرید نقطه سیاسی امریکا نزدیک ارزشها بود لذا پایگاه نظامی امریکا نشانه دوستی زیتد واعتماد واطمینان به امریکا بود بخصوص درمقابل شوروی یک کشور عقب افتاده تر وخشن تر ویک لولو ساخت وفرهنگ جامعه امریکا ساری وجاری شد وبر فرهنگ بومی برتری یافلت ومورد ارزوی مردم شد- ولی کم کم ازاین موقعیت سو استفاده شد ودر خاور میانه با ایجاد اسرائیل وحمایت های غرب بخصوص امریکا د م خروس بیرون امد ولی اقایان وحشتی نداشتند ولی بهانه ای پیداکردند که با کمونیست بومی وارد مبارزه شوند- ضعفهای ایدلوژی عدم تشخیص موقعیت ونداشتن اطاق فکر ومدار بسته بودن ونداشتن راه حل مانند ان نسلی رافریب داد که تصور کردن راه حل نهائی پیدا کردهاند- وراه حل نهائی این بودکه هرکشوری از خاک بر افلاک شده استباید مورد االگو واقع شود ویک ایدلوژی ساخته شود که در صدر ان شضوروی بود وبعد انگلستان وسپس المان بقدر از فرهنگ بومی جدا شده بودن وبی اطلاع بودند که تحقیقات یک دانشجوی دکتری میکانیکدر دانشگاه لندن یک ایرانی ملیونر که برای تحقیق حضرت علیه السلام به کشورهای عربی است درست مانند رستم که فردوسی ساخته است وهمین است اسلام تمدن پرشکوه هخامنشی تبدیل میکند به قاجار وچونما ساخته شدیم وفرهیختگانشرق وغرب مجبورشدن محود رضاشاه ر ا کمی اجازه حرک.ت بدهند وگرنه توالت ما توی بیابان بود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تزکیه وایات الهی- تحقیقات تاریخی نشان میدهد- که جوامع کهن- استدلال انان د رهمه امور  دو مطلب بوده است- یکی انتخاب اکثریت ودوم عقلای جامعه- این دومولفه هم هنوز کارائی خودشان را دارند- ولی در تمدنهای معاصر یک تحول رخ داده است که به نظر حقیر بعد ار مبعوث شدنحضرت ختمی مرتب صلواته الله علیه واله والسلم این اتفاق رخ داده استگرچه حضرت مسیح علیه السلام اشاراتی دارد که اکثریت به شرط درست بودن است بعد از حضرت محمد صلواته علیه واله والسلم هنر  ایدلوژی که ازبین برود وخاموش شود حکمت دارد وهر ایدلوژی که باقی بماند یاحکمت دارد ویا دلیل دارد و چون درغرب شنالخت مطلق امکان ندارد پس هرایدلوژی ازنظر  انها حکمت نسبی وبه وضوح اثبات شده است به دلائل زیاد سیاستمداران بدنبال شناخت ویا یا سختن یک ایدولوژی حتی جامع تر بر نمیایند به همین دلیل کنفرانس ایدلوژی د رسطح جهانی رخ نمیدهد وموانعی بوجود میاورنند وحتی ازهمدیگر میترسند این سئوال که چرااکثریت حق بوجود نمیاید وچرا اکثریت حق درست است علما پاسخ میدهند که تاحدودی زیادی علل ان بدیهی است ودرقران امده است طیبات بخورید بریا ان است که طیبات معرفی کند چون همه طیبات میخورند؟؟!!تزکیه د رهمه جوامع است هر سئوالی که بکنید پاسخی که میشنوید ک.ه انرا سنت ویا نورم میگویند کار اساسی ان تزکیه است فرد وارد ان نظام وسیستم میکند ومنطق وعقل ان فرد زیرسازی میکند ایات علوم تخصصی ووفسلفه احکام وپیشگوئی ها واهداف خاصی است  که دانرا برای بار اول عقلادرک میکنند وشعار انها را وارد جامعه میکنند درنتجه چالش بین علما از ضرویات شناخت است امروز هرچقدر سطح علوم وکارهای روزمره علمیتر وپیچیده تر میشود قدرت عقل ودرک بالاتر میرود وازان طرف بخوبی درتاریخ علم وعمل روشن شده است که اجماع علما بر امری ناگهان توسط جوانی درهم کوبیده شده است لذا اجماع حتی عقلا نمیتواند جلوی بعضی پیشرفتها بگیرد زمانی ما میگوئیم دو بعلاوه دو میشود پچهار دلیل مانداش این است که همه انراتجربه میکنند واسلام قرران برای همین معجزه کرده است که میتوانند انرا تجربه کنند لذا هرچه زمان میگذردمرزها درهم کوبیده میشود وضعفها زود خود را نشان میدهد وچالش ها به سرعت منتقل میشود وهمین است دراخر زمان حکومتهای باطل زودبه زود تغیر میکند ومرزهای ایدلوژی درتغیر است شک وترید به سرعت فرا گیر میشود وهمه میلرزند و میترسند وفقط اهل حق هستند که استوار باقی میماند وان دلیل روشنی میگردد که باید حق در دستان انان باشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-درسالن عاج خانه کمی خودربازجوئی کنیم- که صندلی های ان از پرقو هستند- ایا ما برای تائترداستانی برای گفتن داریم؟؟!!!- ان زمان که تازه ازدواج کرده بودیم-مثل دوتا پرنده سینه سرخ به این ور وان ور پرواز میکردیم- هیچ فرزندی در افق دورهم دیده نمیشد- تصور میکردیم که فرزندان ما که بزرک میشوند عاشق تائتر بار خواهیم اورد بخصوص تاتر شکسپیر- عاشق صحنه- عاشق بازیگری- حتی عاشق خاک صحنه-ما همچنان پرندگان سینه سرخ باقی خواهیم ماند بدونانکه فراست و.تیز هوشی خود را ازدست بدهیم وچون لاکپشت های گردن براق همیشه اماده وقبراق با پوشیدن چکمه های فیلی کنار جاده ایستادهایم ومشت درها میکوبیم وشصت پای ما ازبس به سنگخورده است پخته شده است وباد سرد حتی زانوی ماراگزگز کرده استا وبا پولی که پس انداز کرده ایم برای دیدن تائتربه کرج میر ویم وچون فقیر هستیم پول مترو را نداریم پس با ماشیهای عبوری با مینی مانیور وکورتینا حتی پیکان ایده ال است وبرگشت ان مسلما اسان ترخواهد بود وچون تصور میکنیم صف طولانی وجود داشته باشد یک فلاسک چای با خود میاوریم تا کف دست وپای ما را کمی گرم کند-پگرچه ما خود را بباد سپارده ایم با بلیط ارزانی که میخریم حداقل سه ساعت تائتر میبنیم ما پول دو صندلی را داده ایم وئلی درحقیقت تا حدودی بروی زانوی دیگران نشستهایم درکل زمان- وبعد ازدیدن تائتر میتوانیم د رچادرهای لانه کبوتری درکنار رودخانه رویهم بچپیم وچقدر از تاتئر اولیور با ان صدای افسون کننده اشان موهای سیاه ابریشمیش وان قد رعنا وان بازی که نفس های مارا به شماره انداخت- ما روزی سپری کردیم که باهیچ روز با هر معیاری قابل مقایسه نبود- ما همیشه دوتائی به محض انکه فصل تائتر میرسد مثلا به تهران کوچ میکنیمتا زمانی که همسرم عروسکم بخواهد بر گردد که پروازش همیشه ناگهانی است صندلی او چای اوجای اوراخالی میکند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-ایمیلی از یک دوست از وال استر یت-0سلام با عشق-دیروز از یک فلت خالی بیدارشدم- هواسرد بود تلویزیون اخبار وحشتناکی از دولت پارازیتی پخش میکرد کمی وحشت کردم- یخچال هنوز خالی است- قلب شیرهای من هنوز منراساطوری میکند که کمی نفت پیدا کنم- نعرهای میزنم تا بلند شوم روز را مانند یک متور سیکلت قراضهشروع میکنم "|وروم:"میخو.اهم از روزگار خوش گذشته برایت بنویسم- وقتیکه گل سرخ غنچه میداد-روزچشن تولد من بود- من طبق دستورعمل روزچشن کیک میخوردم ومیدادم- امروزه- اب گرم وصحبانه ریاضتی وماشین تسترمن دراعتصاب هستند- اینجا مدتها است که فرهنگ مواج شده است ودارد کشتی هائی که به ساحل نزدیک میشود غرق میکند-البته شما اینجا نیستید اگر بودید شما هم مانند من دریک اطاق حبابی باهم مینشستیم وبا مصاحبه باشما اطاق را روشن میکردیم من از ریسجمهور اینده برای شما خواهم گفت وحشتی که از حل مسائل رائه خواهد کرد مینویسم وهمچنین من چگونه اولین شعر سیاسی ام سرودم که میخواهم انرا به شما تقدیم کنم – ما هم اکنون در وال استریت هستم که هرلحظه ممکن است به زندان رابین هودها با طوطینشان بروم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- رویای خداوند جل وجلاله الشریف-باتولد علی علیه السلام- عظمت هستی که بار امانت را بردوش بگیرد وهستی راسحر ومات مبهوتسازد از نور ازلی وعرشی پابهد عرضه دخاک گذاشت تا کروبیان گوش بر حضرت حق وچشم بر زمین اورا نظاره کنند  و به پاداش اینرسالت مربی اش حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلام ساق نشین تخت کبریائی است-که زمانی به شخصهدر وادی نورازلی بود درقدم اول سید هزارعلم وخصلت به داده شدتا به اخر انچه دروهم نایدشد تاژرفترین شناختها وخصلت ها را داراباشد تا بتواند عالیترین رسالت خویش را درک کند واساسی ترین سئوالات را بکندخاصیت علم  وصفات  همین است حضرت این صفات وعلم یکجا به حضرت علی علیه السلم القا کردندتابشریت را سحر وافسون کند- انچان که خداوند منان پیامبران سحر وافسون میکند-شخصیتی که باید رویای خداوند منان وجل وجلاله الشریف را درعالم خاکی تیره تحقق دهدکهخ بعد از پیامبر اکرم صلوالته الله علیه واله واتلسم بوده است به تحقیق اثابت شده است که پیامبران صاحب کتاب بالاترین دشواری را داشتهاند وکتب انان بعد از ایشان بقولشان صیقل داده میشده است وکتب بعدی را نمیپذیرفتند درحالیکه درحاشیه تاریخ حرکت میکند تاریخ را تسخیر میکند ونمیدانندبا او چه باید بکنند- تاریخ هرکس را بدورن خانه اش راه نمیدهد واین رمز بزرگ تاریخ است-بر معرفت خوداش تکیه زده است که میتواند هستی را فرو بریزد- میدانندچشمانشان با تمام فروغش درمقابل او کور هست وجدانهای بیدارشان دربرابراو به خواب رفته است- خورشید از انها دورشدهاست وشکوه ودرخشش خودشان را ازدست دادهاند لذا دغدغه ذاتی حضرت برای انجات وارتقای بشردخالت درکار خداوند منان تفسیر میکنند که جبر را نمیپذیرد- تقدس وایمان تجلی میابد ومعنا میشود واسوه اش را اشکار میسازد برای انان که چهره به چهره او را درک میکنندانگاه که شیطان خواست چهره او رادرطومارها تاریک کند خداوند ستارگانی برگزیدتا با چهره خودشان چهره اورا منورکنند- بسیاری هستند که نام اورا میبرند وحتی به اوعشق میورزند ولی هیچ چیزیهمستگیرشان نمیشود ولی همچنان ادامه میدهند چون رود کنگ نه کسی به نیروانامیرسد ونه روح خداوند درا وحلول میکند به امیدان همچنان ابر برسر میریزند وبدون غذا مدتها میمانند تا میمیرند- غم مقدس اش اورا حیات ابدی داد ومداوم طوفان راتاریخ را ایجاد میکندتا محبت الهی در روی زمین خشک نشود- خونی که درمسجد جاری شد تا اوج محبت را جاری سازد وتریخ را رهین منت خوداش سازد- تادریچه شودبه کهکشان دورنش  را بیابیم- تا با عمق قلبمان بگویم شاه معرفت پیرو توهستیم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- پارک زا کاتی در وال استریت پایان غفلت وخوش باوری- لوله بخاری اروزهای کریسمس دود شد به هوارفت- تاریخ امریا بهخوبی گویای ان است که اشراف طماع سکان را بدست گرفتند- متاسفانه مذهب مسیحیت به جای انکه بدنبال عدالت باشد با سکوت خوداش نظام طبقاتی که مداوم بر قدرت وثروت خوداش افزود وامرذوزه بدست اوردن چند سکه هم کاری مشکل شده است وهیچگونه نگاه محبت امیزی هم به انها نمیاندازد وابعاد های مهم غرب چون امرزش وپروش ودانشگاه هم بشدت تهدیدمیشود وجوان چون پرندگان باید اموزش را رها کنند وچون مرغ درخانه بخزنند سیاست ها ی ضعیف وابسته درمقابل حرص قارونی ودوانقی از انهمه نعمت پ.ستی بیشتر باقی نگذاشته است دقیقا انچه حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودند خوب است حداقل ثروتمندانوکلیسا به کمک انان بیاند ومالیات خودشان به انها هبه کنندوامریکا را ازاین سقوط وحشناک نئجات دهند وباید مردم امریکا بدانند که بهترین ایدولوژِی نجات اسلام عزیز میباشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-حاشیهای بر کتاب": وهابیان چه میگویند":بخش ششم این کتاب با عنوان نسبتهای ناروا است نسبت سوم ان- با عنوان:" حرم های امامان را مسجد میداند- .به عبادت ان میپردازند وبسوی ان نماز میگذارند- همانگونه که بسوی کعبه نماز میگذارند- قبل ازانکه وارد تاکتیک غرب در بی خاصیت کردن اسلام وپر خاصیت نشان دادن یهودیت ومسیحیت شوم – مقدماتی لازم است- تحقیقات تاریخی وباستان شناسی نشان میدهد که انسانها بدنبال عرفا بودند که ارتباط با عالم غیب داشتند ونظریات انان را درباره افرینش وچگونه زندگی کردن را جویا میشدند و ازانان کراماتی میطلبیدند که مشکلات زندگانی خودشان را بر طرف کنند د رکل تمدن های سابق به بفور پیدا میشوند ک.ه بعضی از دانشمندان غرب معتقد هستند چناچه گفته انان با علم روز هماهنگ باشد وجلوتر از علم انروز باشد وهنوز  مورد اعتقاد مردم به خاطر داشتن کرامات باشند اینانرا جزو پیامبران علیهم السلام قلمداد کنند ولی اسلام عزیز با توجه بهعظمت پیامبران گذشته ونام بردن از بعضی ازانان وبا احترام بسیار زیادی که ازانها نام میبرد وبخصوص در فرهنگ شیعه محل دفن انان مشخص شده است واحترامات خاصی هم برای انها در نظر گرفته شده است وجملات قصار  ازان بزرگواران یادش شده است ولی ملاک شریعت منابع ناب اسلامی است واز داستان های ان بزرگواران برای عمق بخشیدن به درک مشیت وفلسفه الهی در طول تاریخ وجاا نداختن مذهب بعنوان تنها رهنمود واقعی انسان  بیان شده است امروزه اسلام وشحصیتهای عظیم شان اسلامی ملاک شناخت حق وباطل هستند و اعجاز وکرامات با انها هست- در کل ادیان الهی بخصوص اسلام کوشش فوقالعاده شده است تماس با کفار بادقت بگیرد وتحت تاثیر زرق برق وگفتهای فربینده انها نباشند وازانها تقلید درموارد خاصی نکنند که فریبی بیش نیست- در ایران باستان هم به خدای نور وهم به خدای تاریکی معتقد بودند که اهریمن بعلت انکه وحی میکنندوسحر میکنندوفریب میدهد فکر میکردند که کار خدائی میکند نه به اینمعنا که خلق میکند ولی دارای سپاه وافسون های زیادی بوده است مردم انرا حقیقت میدانستند د رتمدنهای گذشتهناگهان سیلی میامده است ویک قبر سالم میمانده است تصور میکردند که کرامات شخص ایشان است وبرسران دعا میکردند وگاهی هواخوش میشده است ویا تصور میکردند مسئله که داشتند حل شده است کار ایشان بوده است روی ان تپه قرار میدادند تا مشخص شود وکم کم شیطان تلقین میکرده است روح خداوند درایشان حلول کرده است و مورد پرستش قرار میگرفته است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99