سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-یک سپاه چون یک ایدئولوژی بمانند یک انسان روزتولد  وزمان بچه گی وروزغم وروزشادی وروزی هم روزپایان داردغدیر معلوم بود روزی مظلوم میشود همانطور که اسلام معلوم بود روزی مظلوم میشود-زندگی با چاشنی حساسی یک زندگانی مرگ وزندگانی است- سکوت واینده نگری  همیشه شعرزندگانیرا پربار تر میکند- قهرمانان شعر حماسه در بسط زندگانی خود به فضا جدیدی که سرشار ازاحساسات عالی وهیجان های دلنشین ودرک عالی  وقرب بی نظیر که مورد کانون توجه خاص هستند تبریک وتسلیت عرض میکنم- به بردارن اهل تسنن این گوشزد را میکنم که غدیر راازدست داداید امروزه درمرز ارتداد قرار دارید که چاشنی یک انفجار عظیم درحال اماده شدن است- جناب اقای اوباما داشتن بمب هستی مهم نیست مهم ایدلوژی واقتصاد سازنده است وشما میبایست به ایدولوزی اسلامی واقتصاد ان توجه کنید به جای انکه ازفرار کنید-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- درجه پیچیدگی در انسان- یکی از عواملی که چه درغرب وچه در شرق مورد توجه بوده است همین مسئله است که واقعیت ان چیست- به صورت ساده دانش اموز سال اول دبستان نسبت به کودک مهد کودک میگوئیم ازدرجه پیچیدگی بالاتری برخوردار است زیرا هم میتواند اوراراهنمائی کند وهم میتواند اورافریب دهد بعدا مشخص خواهد شد فریب دادن درجه پیچیدگی نیست چون لغت کم داریم ازان استفاده میشود بلکه پیچیدگی در شیطنت است که نتچه اش به پستی رسیدن خود انسان است به پستی رسیدن که پیچیدگی نیست بلکه از پیچیدگی خارج شدن است غربی وقیتکه به هند رفتند مثلا به دهات اطراف کوه هیمالیا رفتن وتحقیقاتی را درانجا شروع کردن کهانان کوه هیمالیا اوائل خدا میدانستندوبرای اثابت ان بیان میکردند بعضی عبادات ویا ایثارها وانفاق ها ودعا ها باعث میشد که اب ذوب شده ازبرف درهیمالیا بیشتربه سمت انان رود وبه یک سری بهجت هادست پیدا میکردند لذا فکر میکردند که انان به درجاتی از پیچیدگی رسیدند ودر این تجربیات به این نتجه رسیدند که مذهبیون درجات پیچیدگی انان بااشراق سنجیده میشود که این خصوصیات درسکولاریسم نیست وهرچه خدای هیمالیا به سمت خدای واقعی سوق دادند بهجت واشراق بیشترشد که البته اندازه گیری ان سخت است ولی امکان پذیر است واین دلائل ماتریالیست ها که این اشراقات جنبه اوهامی ومادی دارد بخوبی ردمیشود زیرا انها قادر به تقلید ان نیستند- وپاسخ های داندان شکن به اشکلات انها داده شدهاست- واین انسانها نسبت به درجه اشراق اثار مستقیم وغیر مستقیمی ازخود ظهور وبروز میدهند- در سکولاریسم درجه پیچیدگی اهمیت تام وتمام اش در رهبری متجلی شد که رهبر باید مجهز به شناختها ودانستنی ها ومهارتها بالائی باشد تا به رهبری برسد در انگستان کسی نمیتواند شاه شود این امررا امریکائی ها یک ضعف قلمداد کردند در امریکا همه بچه هایشان از بچه گی ریس جمهور فلانی خطاب میکنند ولی متاسفانه مداوم اهمیت ظاهری پیدا کرد که عامل مهماش شهرت وتاریخی شدن نام وافراد فامیل بود خدمات به جامعه در ردیف بعدی بعدی بود وچون بعضی ریس جمهورها ونخست وزیرها براساس لیاقت بالا نبودند وکم کم ارتباط انان با مافیا مبرهن ومشخص شد- مجبور شدن به ظاهر مقدماتی را تهیه کنند که رسیدن به ریاست جمهوری هم ساده نیست- توجه جوانان به کشیش شدن زیادشدولی کشیشهائی که موردتوجه مردم هستند وبعضی برچسبها راندارند ولی اینهم با شکست ربروشد که علت شکست انهم خود کلیسا بود طرح جدیدی بنام انسان طبیعی سالم بوجود امد دراین بحث ماتریالیست ها مطرح میکردندپس چرا شیطان ادم نشد جواب روشن بود که شهوات حاکم بر شیطان بود همانطور که بر مافیا حاکم است وانسان حتی اگربخواهد مافیاشود امروزه باید هزینه سنگینی بدهد وبعدازمدتی عتدهای ازان انها متوجه اشتباه خودشان میشوند ودر غرب هم تجربیات خوبی وجود دارد سئوال اساسی دیگراین است چرا رهروی ان کم است دلیل به خاطر همان پیچیدگی است که اسان بدست نمی اید وبیشتر لذت ان روحی است بیشتر اسباب بازی ها جنبه روحی دارد تاجسمی ازمایشات زیادیدرغرب شده است بخصوص از افراد مذهبی با انقلاب ایران عرفان اسلامی دوباره مطرحشد که درحقیقت شناوری درانوار وجلالت خداوندی است واثاری هم بوجود امد ک/ه میابیست این اثار به غرب نرسد ویا انکه درمرزها منجمد شود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-عظمت  پیامبران گرام رحمت الله علیهم اجمعین ان است که همیشه دریک حالت ثابت اعتقادی هستند ودرضعف ترسی بخود راه نمیدهند وباج وهمرنگ کافرین نمیشوند ودرقدرت هم مستقدرت ویا باز همراه مستکبرین نمیشوند- ولی متاسفانه در خصلت بشری چنین حالاتی امری طبیعی است که انسانرا گیچ ومبهوت میکند و ودر تاریخ وتمدناسلامی هم مصداق فراوان دارد وبسیاری هم فریب میدهد- ازجمله جناب اقای برسکونی وجناب ریس حزب حاکم کره جنوبی است- جناب اقای برسکونی درسال1994 که به رهبری ایتالیا رسید –اتیالیا وضع ناسامانی داشت که امید به بهبودی ان به این زودی ها تصور نمیشد وجناب برسکونی توانست استحکام واستقرار وضعیت قابل قبولی به ان بدهد که اخیر ریس کره شمالی درنامهای خطاب به ایشان – ان جناب راقهرمان استقرار نظم واستحکام اقتصادی دران زمان دانسته است که خودشان فاقد ان تیز هوشی مانند ایشان میدادند وجالب است نظریات اقای اوباما درباره ایتالیا درست ونظریات فرانسه والمان برای شکستدادن یک رقیب قدر تشخیص دادهاند وهمچنین اقای ارکادی دورکویچ کشاور اقتصادی کاخ کرملین بازچنین نظری دارد تنها اقای برسکونی فردی میداند که قادر است ایتالیا را به سامان  برساند وایشان اشاره دارد که مدل سنجیدن خاصی در غرب وجود دارد که نام برده است ان درستاست واخیرا مدلهای جدیدی ابداعشده است که پایه علمی انرا مشخص نمیکنند وروسیه به انها اعتقادی نداردواقعیت این است به دلائلی که بعد روشن خواهد شد خواه بعلت ناتو ویااسرائیل ویا هرعلت دیگری مردی که توازون واستحکام اقتصادی وتوجه به خواست مردم رابخوبی میدانست سراز وضع جدید دراوردن خیلی بعید است- دقیقا همین وضعیت درکره جنوبی رخ داده است حزب حاکم با کاربرجسته توانست بین شش حزب به اکثریت برسد وحتی در شرایط امروزاکثریت مجلس راهم به تنهائی در دست دارد ولی اخیرا برخلاف ان پنج حزب ومردم عمل میکند وبیشتر مطابق خواست امریکا است بطوریکه اخیرا میخواهند برای کنترول احزاب همه را دریک حزب ملی باقوانین خاصی ادغام کنند که چنین حالتی دیگر رخ ندهد ویا کمتیه عالی احزاب رابوجود اورند که یکسری قوانین ثابت برکلیه احزاب حاکم باشدوکار احزاب را کنترول کند واحزاب باید ازانان تبعیت کنند عظمت دین درهمین است که علاوه بر داشتن دستورات واحکام ومعرفتها یقینی شخصیهای رهبری انان هیچگاه دچار خطا وگناه نمیشوند وتجربه تاریخی هم بخوبی روشن میکند که تئوری شیعه هم ازلحاظ تاریخی بخوبی نشان میدهد که ازاستحکام ودقت نظر برخورداراست


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تاکتیک های نخ نما شده امریکا واسرائیل-رژیم شاه پس ازانکه مردم بخوبی فهمیدند که دو حزب اقلیت واکثریت یک جدال کمدی- فانتزی برای احقاق حقوق مردم راه انداختند وتیکه کلامها نقل مجالس شده بود وبا تیز هوشی مطالب نقل میشد- شاه دمکرات یک شبه انها را منحل کرد وحزب رستاخیز را بوجود اورد ومعلوم شد مفسر قانون اساسی کشور کیست وبسیار ناشی گرانه بیان کرد هرکس مخالف است پاسپورت داده میشود که از مملکت خارج شود از به بعد تاکتیک حساس بودن رامطرح کرد ساواک در زندان ها به بچه میگفتندوضع حساس است واستعمار سرخ وسیاه درفکر  نابودی کشور ایران هستند وما ازهیچ اقدام کوچگ هم نمیگذریم وباشدت پاسخ میدهیم- بچه ها ترویج میکردند ماهم نسبت به ملت وکشور حساس هستیم وهم چنین به فرمایشات حضرت حاج اقا روح الله دامت عزته- در امریکا حداقل از زمان جناب اقای کارتر تا اغاز حکومت بوش پسر مردم امریکا صبر کردند که مسئله فلسطین حل شود- حل که نشدهمه گفتند فرمول اتمی هم که بود تا به حال حل شده جناب اقای بوش پسر متوجه شد که جامعه دارد حساس میشود- خانم رایس مامور حل مسئله کرد- کم کم مسئله حساس است راافتاد این دوحزب امریکا که مثل دو حزب ایران که احمق نبودند خودشان را کنار کشیدند خانم رایس طرح های ز یادی داد اخرین طرح این بود که اسرائیل در سرزمین اشغالی ساختمان نکند وگفتگو ها ادامه پیدا کند ودوکشور بوجود بیاید ایشان اخرین مرقوم فرمودند من به اسرائیل رفتم وجناب اقای المرت فرمودند این امر بر ای اسرائیل غیر ممکن وغیر قابل باور است ومن انجا متوجه قضایاشدم جناب اقای محمود عباس چند هفته مانده بود به اخر حکمرانی جناب اقای بوش درگفتگو شرکت نکرد واین امر  ابه ایشان اخطار دادند که باعث خواهد شد اسرائیل از مذاکرات کنار بکشد که به ضرر شما است وبعد از انتخابات ایشان فرمودند که من مخالف نبودم بازی را تا اخر بخوانید وحال من همیشه به اقای اوباما گفتم طرح ما حلال مسئله است ایشان  درست برعکس ما گفته است اسرائیل هرجا میخواهد بایدبتواند خانه سازی کند ویک ملت وکشور باید باشد ونمایندگان در این زمان حساس نباید خودشان را کنار بکشند مثلا کار  ایران است؟؟!! درحل مسئله مانده اند زیرا با مردمان روبرو هستند که کاری نمیتواند انجام دهند لذا مسئله تروریست وامنیت مطرح کردند وخانم کلینتون هم با مسئله حساس بودن وارد پست شدندوفرمودندکه نمیگذارم مردم امریکار رامایوس کنند طلوع جدیدی خواهد بود- در منطقه امریکای لاتین ودرکشور ارژانتین کنفر انسی درباره ضد یهود بودن مسلمان بر پا شده است؟؟!! که تا امروز هیچگونه خبری دراین موراد ذکر نشده است وهمچنان که مسلمانان گفتند این ضد یهودیت طرح جدیدی باری ایجاد ذهنیت اسلام هراسی است درحایکه مسلمانان همه جا با صیهونیست مبارزه کلامی دارند نه با یهودیت واقایان توقع دارند که هیچکونه مطلبی درباره صیهونیست گفته نشود؟؟!! و تبعیض همچنان بر قر ار باشد وبتوانند دیک روحیه وغرور واحترام ومظلومیت برای صیهونیست فر اهم اورند ومیفر مایند مسلمانان علاوه بر روش کلاسیک روشهای مدرن ضد یهود را ایجاد کردهاند واز اینترنت بعنوان مسائل اجتماعی سو استفاده میکنند ومعنی ان ایجاد تهدید است ودر جامعه سعی میکنند مسائل مالی وتجارت وکنترول انان بر مسائل بانکی وپولی وسوئ استفاده از هولوکاست مطرح کنند وجناب پرفسورسعدحدید دریک برنامه تلویزونی بیان کرده استکه جناباقای تئودر هرتصل مریض روانیبوده و هم چنین دارای روحیه مالیخولیائی بوده است وسران یهود در زمان هیتلر با حزب نازی همکاری تنگاتنگ داشتند وهلو کاستی به ان معنی اصلا وجود نداشته است چپقدر وضعه حساس شده است؟؟!!! در هر حال امروزهجامعه امریکا این سئوال رزا میکند شما ازیک طرف مداوم قوانین سازمان ملل متحد را ریزودرشت انرا که اسرائیل را محکوم میکند وتو میکنید واز طرفی مداوم دربوق وکرنا  میگوئید فلسطینی ها پاسخ مناسب را نمیدهند وبخوبی مشخص است تمام این ریس جمهورها بر گزیده لابی اسرائیل هستند وما ازاین وضع به تنگ امدهایم ولی مداوم میگویند وضع حساس است باید روش دقیق سیاسی را لحاظ کرد که مهمترین ان مسئله امنیت امریکا واسرائیل است؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی بر عملکردیهود- تاریخ نشان میدهد- که توجه شدیدی به کسب درامد دارند وهنوز دلائل ان مشخحص نشده است چر ا تنها این قوم این همه انگیزه به بدست اوردن ثروت ازخودشان نشان میدهند ودراین هدف تلاش وپشتکاری عجیب دارند بقول یک دوست انگلیسی نبوغ لازم نیست گرچه مسلم است که تعدادی ازانان ازنبوغ بالئی برخوردار هستند دومین خصیصه انان اتحاد وهمکاری باهم است وسوم تمام مولفههای انرابخوبی تهیه میکنند ودرتهیه کادر برجسته مهارت زیادی دارند افراد ایرانی که با یهودیان درانگلستان کار کردند به این امر اذعان دارند که بهترین کارفرما هستند چون امضای انان اعتبار دارد مالیات کمتری میدادند وازبیمه استفاده میکردند وپول خوبی هم دریافت میکردند وادم های خوش اخلاقی هم هستند- اگر به روند پیشرفت انان دقت شود فراز ونشیب دارد ولی درکل به سوی پیشرفت صعودی است ومتاسفانه بعضی ازانها هم ازراه مثبت وهم منفی سود جستند واین یک مسئلهای شدهبود که باانها مخالففتهائی میشد طبقه عمومی یهود درقبل ایرادشان ان بود بشدت ضدمسیح علیه السلام بودند ودوم ازبزرگانشان حمایت میکردند ولی کم کم این حمایت به صورت خنثی درامد ومتاسفانه هیتلر متوجه این موضوع نبود که اینان گناهکار نیستند از اواخر قرن نوزدهم کم کم تجارت جهانی ارزش پیدا میکند وصنایه جدیدی مثل بانک واسلحه سازی ومانند ان وارد صحنه اقتصاد میبشود یهودیان در سراسر دنیا پخش بودند ومیتوانستند دراین مسائل به امت یهود بصورت اعم همکاری کنند اینموضوع که مغزمدریتی یهود کجا هست بحث زییاد است بعضی ها انگلستان وفرانسه را میدانند وبعضی هلند ولی امرذوزه بیشک امریکا است ولی اندام های ان پخش هستند تنها جائی که یهود قدرت زیادی نداشت ودرحالت انفعال بود درکشورهای اسلامی بود- مقدمه دوم این امر درطول تاریخ تا امروز اثبات شده است تنها ایدلوژی به همه مسائل حساس است وجواب داردوجواب عملی دارد (پراگماتیبسیم) با تمام ضعفهایش درجهان اسلام است بقول ظریفی انسانها اکثریت انان پراگماتیسم هستند یعنی اگر درعمل از حکومتی نتجه های عملی مثبتی دیدند به نظریات انان هم ایمان میاورند ولاغیر اندکی هستند که بقول حضرت رسول اکرم صلواتاللهعلیه واله والسلم که کبریت احمر هستندچناچه ایدلوژی از لحاظ نظری درست باشد ولی موانعی داشته باشد ویا تحریف شده باشد ودرزعمل بد عمل کند انرا رها نکنند اسلام دراوائل خوب عمل کرد ومیرفت تنها ایدولوژی جهانی شود ولی بد عمل کرد وقدرتهای شیطانی وحشت کردندوسرانجام از پیشروی باز ماند ایدلوژی رنگارنگ امدند که بسیاری ازمسائل نادیده میگرفتند وبسیاری ناقص عمل میکردند وبسیاری را شعار میدادند که حتی امروز درامریکا بخوبی روشن است یک ظریف انگلیسی میگفت که دراین کشور مداوم شعار میدهند وبعد میگویند یک پله بالا برویم درست میشودوسرانجام انها به پشت بام میرسند وان زمان میگویند اگر یک پله پائین بیایئم درست میشود انجا است که مردم انها را پشت بام به زمین پرتاب میکنند که امروزه به نظر میرسد درحال رخ دادن است- لذا ازاینکه فرهنگ اسلامیدوباره احیاشود وحشت زیادی داشتندلذا تصمیم گرفتند شاخه اسرائیل را بوجود اورند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله االرحمن الرحیم- -نقدی بر سیاست امریکا وانگلیس-بخش دوم-استاد فریریر-درسال دانشجوئی من در دانشگاه شیراز که ان زمان که برای انتخاب واحد وتعین کلاس مدت زیادی طول میکشید-  برای سرگرم کردن بچه ها به دستور جناب استادفر یریر  که یک فرد انگلیبسی بود میز ی را در وسط یک سالون بزرگ میگذاشتند  وایشان هم قدبلندی داشت ویک لباس فاخر عربی ازنوع عربستان سعودی برتن میکرد  ومیگفت منرا یک شاهزاده عربستان سعودی تصور کنید وازمن سئوال کنید ودقیقا قیافه لورنس عربی داشت- بچه زیادسئوال بلد نبودند ایشان میپرسید بگوئید چند زن دارید وجواب میداد ده زن وبعد میگفت بگویئد چند تاانرا دوست دارید جواب میداد چهار تا وبچه ها هاج واج میمیانند ومیپرسیدند واقعا جواب بله واقعا ایشان تخصصاش در یاد دادن زبان انگلیسی به خارجی بود بخصوص اعراب بیتر  وقت اش درکشورهای عربی گذارنده بود وقبل ازانکه به ایران بیاید استادتعلیم زبان انگلیسی به شاهزادگان سعودی بوده است چنین فرد سفت وسختی من اصلا درغربیان ندیده بودم وازاین لحاظ منحصر بفرد بود ایشان گفت من این سئوال د ر کلاس شاهزاده ازانها پرسیدم انکار کردند وسر صدا کردند وگفتم چیگ چیگ نکنید من از روی اطلاعات دقیق صحبت میکنم ساکت شدند وقتی کلاس تمام شد دوتا شاهزاده پیش من امدند واعتراف کردند که چهارتای انرا ما دوست داریم ودوتا بفرمان ریس قبیله وچهار تا بفرمان سران حکومت دقیقا این امر بفرمان انگلیس وامریکا است وتاکیتک ان دقیقا تاکتیک  محمود غزنوی است بعد ایشان بپرسید که ایا شما اموال وثروت زیادی دارید وجواب داد وگفت ایا شرکتی دارید جواب دادبله وایا شما باغرب ارتباط مالی دارید جواب دادند بله وایا منشی دارید جوابدادند بله واین منشی ها کجائی هستند جواب دادیا انگلیسی هستند ویا هلندی هستند واین امر افق دورعربستان است یک شاهزاده عربستان به کشور اذربایجان رفت ویک ملیارد دلا با خوداش برد درا ظاهر در اوائل خرج چاپ قران وکمک به به چه های یتیم وغیره کرد وسپس به صورت مخفی در تاسیس کاباره وسالن رقص و وارد کردن شراب ارزان قیمت کار کرد ومداوم عیاشی های تخدیری منفی گرانقیمتراه انداخت ونقشه این بود سکولار روسی را بیرون کند وسکولار واردتی امریکائی ساخته وپرداخته شده برای جهان سوم وارد کند که هشت ساعت کار وهست ساعت عیاشی گران قیمت وهست ساعت خواب به ایشان گفتن پولت رابرداربرو ویکی از دوستان من درپروازی از مسکو به شهر پطرزبورگ از دو جوان روسی که تازه ازدواج کرده بودند سئوال میکند شما راجع به اسلام اطلاعاتیدارید جواب میدهد تقریبا مفصل است ومیپرسد این دین چگونه دیدی جواب میدهد بسیار عقب افتاده میپرسد چرا جواب میدهد اول زنان درشماخریداری است ودرجه دو است ودرطالبان درسطح کنیز است وحدی ندارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی بر سیاست امریکا وانگلیس- در غرب بجز افرادی انگشت شمارهرکس تحقیقات گستردهای دربار مذهب به صورت اعم به این نکته  رسیدهاند که مذهب درزمانی فردی وشخصی است بهترین عامل است ولی درحکومت وقوانین اجتماعی بدترین است وباعث سقوط جوامع خواهد شد وسکولاریسیم چه غربی وچه شرقی به ان معتقد هستند ومیخواهند مداوم  انرا اثبات کنند- طالبان در محل بعثاش ورشد ونمواش پاکستان بود- پاکستانی ها ممکن ست به ظاهر افرادی جوشی به نظر برسند ولی بسیار انسانهای سلیم نفس هستندوارام درهیچ جای دنیا شما نمیشنوید که دوپاکستانی باهم زد وخورد کردند ویا کارشان به پلیس کشیده شده است- وسعی میکنند که بسیارمهربان باشند لذا هرجا خشونت سنگینی درپاکستان رخ دهد دست خارجی است درغرب اخیرا معتقد به شیطان شدند که شیطان بزرگترین واگاهترین فرشته میدادند که هرچه بگوید براساس حقایق است وعامل پیشرفت ولی تعلیمات فرشتگان خوبر است وبسیاری ازانها به شکست منجر میشود- سیاست یعنی پیروزی- فرهنگ باستانی شبه قاره هند  فرهنگ بودائی وهندو هست که هندو سرانجام به صلح رسیدواسلام بخوبی میتوان فهمید بدنبال صلح ودوستی ومودت سازندگی است وفلسفه افرینش انسان دراین دنیا جمع اوری هرچه بیشتر کملات واعمال صالح است وعیاشی مثبت بقول امریکائیهخا درانجهان است وبا کسانی خوی شیطانی- حیوانی درانها رشده کرده است وازحد تجاوز کرده است مقابله میکند- که امروزه سخت مورد توجه بشریت است- طالبان از پاکستان با یک ارتش مجهز وبا پول دلار فراوان که درپاکستان به سختی بدست وزمانی که موشکهای اسکاد رابروی مردمان بیدفاع کابل ریخت تازه معرفی شد درتمام مدت وحشی گری کرد کوچکترین نشانهای ویا ایه ای ازرحمت ومودت ومهربانی اسلامی ظاهر کرد وحتی در مزار شریف که منطقه روشنفکری وتمدن افغانستان کرد به محض ورود دست به کشتار زد وتصور میثکرد زرنگی کرده است وتریخ را یک باره هم مرورنکرده نبوده بود درسیکه بقول خانم استاد انگلیسی سیاهان رودزیا ویا زیماوه جدید کمه به انگلستان پس دادند وهمین کاررارمردم مزارشریف  کردند- کجای دنیا یک حزب کمونیست به یک شعبه دیگری بمب درداخل سازمان انداخته است وبه همین نحو مسیحیت ویهودیت مگر درجهان سوم که بدستور خارجی بوده است طالبان بدستور غرب به شوروی سابق رفت وروسها بعدها نوشتند که غربی گفتندورود انها به نفع شما هست تا انکه بمب رادر متروی مسکو منفجر کردند وبساط خود را برای ابد در انجا جمع کردند وجالب انکه مردمی تازه اریوغ کمونیست بیرون امده بودند وهاج واج بو.دند که به سمت مذهب برونندوتنها عامل برای جذب انان ایران اسلامی بود ودربین چندنفر انگشت شمار که رادیکال شده بودن به این معنی که مردم را به سمتمذهب دعوت کنند پیش اینان رفتند که طالبانی شویدوگرنه گشته میشوید وانها ترور کردندویا درمساجاد انها بمب کار گذاشتند اگریک جو عقل داشتند باید ازهر فرد مذهبید فاع میکردندوبعد که دین کار امد شد  بامهربانی ومنطقی شگرف وانسانیتیباشکوه مردم جذب میکردند واگرجائی ترورمیکردند دنیاباید میپذیرفت-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99