سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-دیدی به عقب –صبح یک روز من ساعت نه وارد دانشکده ادبیات شدم هیچکس جز سه دختر خانم من ندیدم-تا ان دختر خانم هامن دیدند هراسان پیش من امدند وگفتند تعدادی دانشچودر حیاط دانشگاه شعار دادند که درواقع ششنفر بودند سه نفر گفته بودندچرا مرجع عالیقدر شیراز منظور حضرت ایت اللهالعظمی شیخ بهائالدین محلاتی رحمت الله علیه همهاش درباره حقظ حوزه صحبت میکند وراجع به دانشگاهها صحبتی نمیفرمایند خوب بود راجع دانشگاه هم ایشان صحبتی میکردند وسه نغر دیگر شعاردادند کسی به مرجع دستور نمیدهد بچه ها فکرکرده بودند که ان سه نفر کمونیست هستند وسه نفر دیگر بچه مسلمان هستند به زودی زد وخورد میشود همه فرار کردهبودند شایع زیاد بود که هرکس رادیکال باشد ولوحرفی شغلی بدست نخواهد اورد وکلاه اش پس معرکه است- من پیش بچه ها رفتم کناردیوار ارام کنار هم بودند وداشتند ارام باهم صحبت میکردند من پرسیئم چطور شده است گفتند ما درباره روز امتحان شیمی بحث میکنیم نزدیک پایان سال بود من گفتم دختر خانم ها میگویند شماشعار دادید گفتند ان یک بحث طلبگی بود وتمام شد هرکس انها میدید فکر میکرد تازه از پاریس امده است این امر یک خصلت تاریخی ایران است که منحصر به فرداست انشائاله درباره ورود تمدن اسلامی به ایران طبق تحلیل استاد مرحوم رجائی این موضوع مورد بحث واقع میشود که درایران بسیاری اطلاعات توسط فرزندان افرادی که مطلع بودند ویافرادی اهل ریسک بودند ودرضمن به مهارت خاصی مجهز بودند منتشر میشد بجه ها از بیرون به خانم های تلفنچی دانشکده زنگ زده بودند که اوضاع دانکشده چطور است اگرارام است مابیائم وسپس از همه شهرها مداوم باانها زنگ زده شده بود چناچه وضع مطلوب نیست بیاند وبچه های خود را برنند کاانها سرسام گرفته بودند ورفته بود پیش رئیس دانشگاه یا افراد را زیادکنید وایاما ستعفا میدهیم ومداوم این زنگ ها بود وبچه ساعت یازده بازگشتند وسر کلاس استاد دکتر شفیعی استاد ادبیات رفتم ویک دانشجو بلند شد واز ایشان پرسید نظر شما درباره این شعارچیست لطفا مارا راهنمائی کنید- ایشان فرمودند حضرت اقا ازاد هستند کسی حق ندارد برایشان امری راتحمیل کند ولی لطفا دانشگاهراتعطیل نکنید زیرا امتحانات به شهریور میافتد همبرای شما وهم برای سختی ها ومشکلاتی دارد ومن برای اولین بار پرداراوردم- .رژیم درذهن من نابودشد وازان به بعد دانشچویان مسیری را طی کردند وساواک هم در دانشگاه مسیری دیگری را طی کرد ومسلم بود این ترس بغلت عدم پشتیبانی مردم بود که احساسات سرد داشتند وبا گرم شدن انها جریان تغیر خواهد کرد من از سر گروه علت انکه دانشجویان خدمت حضرت ایت الله العظمیشهید دستغیبرحمت الله رسیدند واین جریان بیان کردند وایشان فرمودند فعلا حفظ حوزه در راس کار است ایشسان فرمودند اما رحمت الله علیه برنامهای ابلاغ کردند وفرمودند که اولین برنامه ایجاد حساسیت درمردم برای حفظ حوزه است وحداقل سه بار قم باخاک یکسان خواهدشد ودوباره احیا میشود تا جامعه به حرکت دربیاید واین حرکت مردمی که بقول خارجی بیادبوجود اید تا کشتی انقلاب از ساحل به دریا برساند وچناچه بعد در دریا موج ها ی بلندی ایجاد شد موتورهائی که بایددرکشتی باشد تا انرا هم سرعت دهد وهم موانع نابود کندباید . بکار بیفتد بعد خواهیم دید ایران به کمترین موتور که درانقلابات جهان بی نظیر است به یپروزی رسید وبقول استاد مرحوم رجائی اینهمام پیشگوئی حضرت رسول اعظم است که ایرانیانه در دین اسلام دربدو ورود سریعا تر ازهمه شعله های نور دیدند که خود اعراب ودیگرتمدنها ندیدند واین هم سنت ایرانیان است که درتاریخ بی نظیر است وجناب مارکس چنین تصوری داشت که هر گز درتاریخ رخ نمیداد وانفلابیون کمونیست مداوم موتور بکار انداختند تا مردم به سمت انها بیایند بر خلاف نظریات کمونیستی عمل کردند چناچه امروزه درکمونیستهای نپال وهند میبینیم- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-هرکس درانگلستان برا ی پیشرفت بهداشت کار نکندنجس است- هرکس درانگلستان برای جلوگیری ار امراض مقاربتی وحل درست ان کارنکند نجس است-هرکس درجهت رضایت حضرت مسیح علیه السلام به نحوی حرکت نکند که زمانی ایشان نزول اجرا کننداز انها راضی باشد نجس است- هرکس کودن واحمق های جهان اسلام رانابغه وبا ایمان بشناسد –نجس است وهرکس از ستمگران جهان بخصوص جهان اسلام حمایت کند- نجس است هرکس کودن های سکولاریسم را که احمق هستند نابغه وهوشیار بداند وادعا کند که سکولاریسم انها را به کمال رسانده است –نجس است وهرکس بگوید انچه اسلام عزیز میگوید غیر ازان است که حضرت مسیح علیه السلام خواهد گفت- نجس است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-گفتگو مختصری با استاد رجائی- ایشان قرانراحفظ نکرده بود ولی بعلت کار زیاد باقرانمجید تقربیا حفظ بود نسیت به نهج البلاغه هم چنین وضعی داشت ولی قانون بوعلی سینا تا 70درصد حفظ کرده بود وکتب عربی درمورد طب راحفظ کرده بود علت انهم ان بود که دکتر کم بود وایشان هم به طب اسلامی اعتقاد زیادداشت ودرجوانی شهرتی به هم میزند درحالیکه دراینمورد تبلیغی یا کاری انجام نداده بود از طرف بعضی ملاکین که همبرای بحث عرفانی که دراین مورد مطالب واشعار زیادی را حفظ کرده بود استفاده ببرند وبعضا دربعضی امراض به ایشان کمک کند وبراساس تفنن گیاهان استان فارس تادحدودی شناخته بود وبعضی گیاهان هم که همریشه با بعضی گیاهان داروئی بود دستورداده بود به گوسفند مریض بدهند چناچه مرد ایشان قیمت انرا بپردازد وبه ریاضتهائی در بیابانهای بعض دهات انجام میداد که ازجمله دوماه سرپا ایستاده به عبادت الهی به ایستد وفقط موثع نماز وخوراک بنشیند ویک دفعه درحال نزدیک به بیهوشی بوده است که یک سوار پیدا میشود وایشان سوار اسب میکند وبعربی میگوید دیگر این کارنکن- ایشان میفرمودند دریکدهی درحال گفتگو بودیم پسر صاحب خانه به بالای بام رفت که کبوتر بگیرد وار بالای بام به پائین پرت شد دستاش شکست فردی اوردند که دست اورا موقتا جا بی اندازد تا اورا به شیرازببرند ایشان کمی دست را جا به جا میکرد .به پسر تکان بده ومن متوجه شدم که از طرزکاردست ومیزان درد میتواند تشخیص دهد که دست جا افتاده است ویانه وبعد دست را مجکم بست وسمت دست شکسته سفت کرد وسمت دیگررا نرمتا پسر به سمت دست شکسته نچرخد وسپس براق به بچه نگاه گرد .گفت اول ابگرم وبا کمی ابلیمو ودو ساعت بعد کمی شیر داغ ودوساعت بعد کمی شیرینی ومن متوجه شدم دارد بعد روانشناسی بکا رمبرد ولبخندبچه را بوجود اورده است- من هم دست بر سر اوگذاشتم وسوره حمد خواندم وچند دعا وبه ایشان فوت کردم وقتیمه ان بچه به شیراز بردند گفتند دقیق عمل کرده است ومن هم گفتم دفعه دیگراگر حیوانی دست و پایش شکست منرا احضار کنیدومن پای شکسته یک گوسفند را معالجه کردم- در دانشگاه که شایعه شدنش عجیب به نظر میرسید وبعد هم درمدارس شیراز بخصوص در دبیرستنها شایعه وتا حدودی یک استادفنی امریکابه نحوی در ان مسئله دخالت داشت که منطق اسلامی دیگر هیچ ارزشی ندارد وعلم بردار مدار منطق ریاضی راسلی میچرخد وهمانطور جناب راسل فرموده است که اسلام یک اخلاف ساده ولی بهتر ازاخلاق مسحیت است ودرمسائل زندگانی دنیائی هیچ نقش مهمی نداشته است وانها عرض میدانسته است ولی با تمدنها هم بعلت مردم باشعور کاری نداشتهاست واین علوم مال تمدن گذشته انها بوده است که تحت فشار بودند و بعد ازادشدند استاد فرمودند منطق اسلامی وبطورکلی علوم اسلامی یک اشکال دارد وان این است دیر جواب میدهد وکار بردی ان کمی مشگل است درحالیکه منطق غربی سریع جواب میدهد وزود کاربردی میشود ولذا باید دومنطق را فراهم بکنیم که مثلا درمرحله اولیریع به تجریه وترکیب برسد وایشان13 صفحه ازان نوشتند وبروی مطالب کتاب قانون ونجوم اسلامی واتم جدید پیاده کردند ولی دانشگاه ازچاب ان خوداری کرد وایشان هم ازخدا خواسته که تاکتیک ایشان بود که ریس دانشگاه گفته بود که اماده هستیم هرنوع مطالب استادان ودانشچویان به سرعت چاپ کنیم واجازه کلاس دراین مورد برای دانشچویان را نداند وان استادفنی سریع ایران ترک کرد ودیگراستاداجازه چاپ انهم رانداد وانها هم خدا خواسته بودند- ایشان درنجوم اسلامی تمام شهرها اعراب براساس ستاره گان درشب معین کردهاند وحتی جاده ها که بخوبی تشخیص میداد شهرا وجادهها به چه صورت و درامر حساب برای انکه کاغذ کمتر استفاده شود یک نوع الگوهای حسابی درست کرده بودند فرض کنید مانند جدول ضرب وتمام کارهای حساب را توسط این الگوها ذهنی عمل میکردند که انسان مات ومبهوت میشوند وایشان درجوانی بدنبال ساختن الگوها بوده است که استاداش منع میکند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانه روزعرفه-بخش دوم-اسلام به خوبی نشان دادکه میتواند دربالاترین فشارها به مقاومت عالی دستیابد وبه راسرعت بقول شهید حضرت ایت الله حقانی رحمت اله علیه از احساس سرد به احساس گرم تبدیل شود که دران نقش معصومین علیهم السلام بالاخص حضرت علی علیهالسلام وامام حسین علیه السلام بینظراست – وشخصیت مرجع خیلی زود هدایت جامعه را درست میگیرد وسربازان جان فشانی که رعب الهی به همراه دارند میپرواند- استاد معظم مرحوم اقای محمد علی رجائ مرحمت الله علیه تدوین کتب های علمی وفقهی باتعریف های بسیار دقیق که هنوز غرب به پای انها رسیده است وشناخت قوه عقل کرفتن کاربرد ازان به مراحلی رسیدند که غرب هنوز نرسیده است بطوریکه درخواب میتوانسته اندذهن را مانند تخت سیاه هرنوع مسئله درخوب ببیند وانراحل کنند وخودایشان دراین مسئله مبرز بودند وایشان نصف شب از خواب بیدار میشدند پس ازتهجد فراوان به مطالعه میپرداختند وسپس با اورادی که از عظمت های اسلام به خواب میرفتند ومسائل بسیاری راحل میکردند- ومعلوم نشد برای اشان کشورهای عربی چطور ادرس منزل ایشان را پیدا کرده بودند ومقالات خودشان را برای ایشان میفرستادند ایشان یکبار به اینجانب فرمودند که تمام بیانات عرفانی جناب اقای عطار دوخط یک خطبه نهج البلاغه است وغرب نه تنها از نظریات ائمه معصومین وحشت دارد بلکه ازنظریات بوعلی سیناهم وحشت دارد وحکمت ها ونصایح واسرارها که درنامه های حضرت علی علیهالسلام به کار گزارن خوداش نوشتند درهیج اداره ای درجهان پیدا نمیشود ورسیدن به نفس مطمئنه وتجلی یافتن جلوه های باشکوه الهی دران وعمل به ان الهامات نتایجی بس شگفت انگیز دارد که روانشاسی غرب هرگز به ان نزدیک هم نشده است سئوالاتی که قران مجید وائمه اطهار بوجود اوردهاند وپاسخی که قران وائمه اطهارعلیم السلام دادهاند وکوششی که دانشمندان اسلامی کردهاند درافق هائی هستند که هیچ ملتی بدان افق نائل نگشته اند- امروزه در غرب افرادی مانند اقای": انتونی ارنیز:" پیدا شده اند که معتقد هستند که انرژی روانی انسان بینهایت است وبر طرف کردن افسردگی وکم فعالیتی ومانند ان اولا باید اوقات فراغت با نشاط را زیادکرد ولی ازانمهمتر داشتن مطالب بسیار سودمند وکاربردی وعقلانی در سطوح مختلف مغز که به سرعت قابل دسترس باشند وذهن این امادگی راداشته باشد که مسئله خودر رابعمق حافظه مغز ببرد ودرانجا مسئله خوداش را حل کند وانجا است ائمه اطهار به هرکس که مشکل داشت میفرمودند بهصحرای عرفه برو –ودرانجا باخداوند راز ونیاز کن ومشکلت راحل کن


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانه روزعرفه-بخش دوم-اسلام به خوبی نشان دادکه میتواند دربالاترین فشارها به مقاومت عالی دستیابد وبه راسرعت بقول شهید حضرت ایت الله حقانی رحمت اله علیه از احساس سرد به احساس گرم تبدیل شود که دران نقش معصومین علیهم السلام بالاخص حضرت علی علیهالسلام وامام حسین علیه السلام بینظراست – وشخصیت مرجع خیلی زود هدایت جامعه را درست میگیرد وسربازان جان فشانی که رعب الهی به همراه دارند میپرواند- استاد معظم مرحوم اقای محمد علی رجائ مرحمت الله علیه تدوین کتب های علمی وفقهی باتعریف های بسیار دقیق که هنوز غرب به پای انها رسیده است وشناخت قوه عقل کرفتن کاربرد ازان به مراحلی رسیدند که غرب هنوز نرسیده است بطوریکه درخواب میتوانسته اندذهن را مانند تخت سیاه هرنوع مسئله درخوب ببیند وانراحل کنند وخودایشان دراین مسئله مبرز بودند وایشان نصف شب از خواب بیدار میشدند پس ازتهجد فراوان به مطالعه میپرداختند وسپس با اورادی که از عظمت های اسلام به خواب میرفتند ومسائل بسیاری راحل میکردند- ومعلوم نشد برای اشان کشورهای عربی چطور ادرس منزل ایشان را پیدا کرده بودند ومقالات خودشان را برای ایشان میفرستادند ایشان یکبار به اینجانب فرمودند که تمام بیانات عرفانی جناب اقای عطار دوخط یک خطبه نهج البلاغه است وغرب نه تنها از نظریات ائمه معصومین وحشت دارد بلکه ازنظریات بوعلی سیناهم وحشت دارد وحکمت ها ونصایح واسرارها که درنامه های حضرت علی علیهالسلام به کار گزارن خوداش نوشتند درهیج اداره ای درجهان پیدا نمیشود ورسیدن به نفس مطمئنه وتجلی یافتن جلوه های باشکوه الهی دران وعمل به ان الهامات نتایجی بس شگفت انگیز دارد که روانشاسی غرب هرگز به ان نزدیک هم نشده است سئوالاتی که قران مجید وائمه اطهار بوجود اوردهاند وپاسخی که قران وائمه اطهارعلیم السلام دادهاند وکوششی که دانشمندان اسلامی کردهاند درافق هائی هستند که هیچ ملتی بدان افق نائل نگشته اند- امروزه در غرب افرادی مانند اقای": انتونی ارنیز:" پیدا شده اند که معتقد هستند که انرژی روانی انسان بینهایت است وبر طرف کردن افسردگی وکم فعالیتی ومانند ان اولا باید اوقات فراغت با نشاط را زیادکرد ولی ازانمهمتر داشتن مطالب بسیار سودمند وکاربردی وعقلانی در سطوح مختلف مغز که به سرعت قابل دسترس باشند وذهن این امادگی راداشته باشد که مسئله خودر رابعمق حافظه مغز ببرد ودرانجا مسئله خوداش را حل کند وانجا است ائمه اطهار به هرکس که مشکل داشت میفرمودند بهصحرای عرفه برو –ودرانجا باخداوند راز ونیاز کن ومشکلت راحل کن


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانه روزعرفه- نظریات شخصی است- هیچ ملتی ماننداعراب عربستان دران واحد برسر دوبینهایت مثبت ومنفی نه ایستاده –است – انسان اگراز نردبانی که اسلام تهیه میکند که شرایط خاصی دارد بالا رود به خوبی خداوند وشیطان ومقامات پیشرفت رادرک میکند وگرنه به جای صعود وارد چاه میشود شیطان را مومن ومومن را شیطان میینید ولو علم لدنی وغیبی اورا هم تشخیص دهد ملتی که حاضر نبودند به ایران بیایند بدون انکه برده شوند وپول خوبی هم بگیرند ومسئول باغات خرما خوزستان شوندولی به خاطانکه استقلال انها وسنت انها رادرک نمیکنند نمیامدند ولی به راحتی اسیر شیطانی چون ابوسفیان میشدند که به ظاهر برای اسلام حتی زمانی که نام پایمبر اکرم صلواتالله علیه واله والسلم را میبردند اشگ درچشمانشان جمع میشد میشدند وتمام جانقشانی ها انها به نفع فردی انجام میشد که بعداز اسلام باانهم ثروت کسی نشنوید به کسی لطفی کرده باشد وعیاشیاش بیشترشد بخوبی میتوان اثابت کرد تاکتیک حملات به شام وایران تحت رهبری داعیانه حضرت علی علیه اسلام بوده وگرنه به راحتی درهم کوبیده میشدند در شام خالدبن واید درتاکتیک واماند ومیخواست همه را بکشتن بدهد وخوداش در روستادی شروع به معامله تجارتی میکرد عمروبن عاص فهمید نامه به جناب عمر نوشت وجریان را گفت وگفت ایشان راخلع کند وما راهم احضار کند جناب عمر خالد را خلع کرد به ایشان ونوشت تو حقه های نظامی بلد هستی؟ ایشان جواب دادپدرجد خالد هستم ولی نمیشود وما را حضار کن جناب عمر جواب داد که فتح نکردید حق باز گشت نادرید وما یک حقه یادداهایم انرا عمل کن عمربن عاص از پیام رسان سئوال کرد تاریخ چیزی نمیگوید ولی عمرو بن عاص طوماری خواست روی ان نوشت که ماسربازان الهی هستیم وخداوند ما را تائید میکند واگرتسلیم نشوید فردا زلزله خواهد امد ودیدار قلعه فروخواهد ریخت وخوداش اینرا باور نمیکرد دلیل اش این است که کنار دیوار قلعه چادر زده بودند ونشان میدادکه فکراونیست وگرنه احمقانه است کسی الدعا فردا زلزله میاید وظاهر سازی نکند وکنار دیوار چادربزند وهیچ عاقلی این حقه نمیزند زیرا اگر زلزله نیاید انها گستاخ میشوند ومگیوند شما حقه یازهستید ولی فردا انروز زلزله امد ودیدار قلع فروریخت وقتیکه وارد قله شدند همه گی افراد دستانشان بر سرشان وبشدت گریه میکردند وترسیده بودند که مارنکشیید مانمیدانستیم که خداوند حامی شما است هرکاری که عموبن عاص که چه کسی این حقه را بع جناب عمر یاد داه است جناب عمر سکوت کرد یک چنین اتفاقی درایران رخ داد در روایت تاریخی است که سپاه اسلام وارد یک کوشک به قول اعراب نخلیه که نتعلق به شاه زاده":نرسی:"بود که بیشاز پنچا ه ازانها داشت همینکه سپاهاسلام به دم قلعه بسیار مستحکم امد با کمال تعجب دیدند درب قلعه باز شد وارد حیات شدند وهر سرباز اسلان باتیر کمان به سمت یک پنچره طبقه دوم نشانه رفتند و شخصی در طبقه دوم فریاد زد به طبقه دوم بیائید گفتند ما دستورنداریم که به طبقه دوم برویم شما فردی بب پائین بفرستید گفتندا ما هم پائین نیمایم فرمانده سپاه اسلام فرمود فلانی کجااست مات ومبهوتشدند فلانی فردی بود بسیار خزناک وبسیار ظالم ومباشر ونماینده نرسی دراین قلعه بود وفردی نظامی هیچ کس جز افراد این قلعه ایشان را نمی شناخت وتاکییک او این بود که افراد وارد اطاقها کند ودرب اطاق از پشت ببندند وداخل اطاق اتش بزند وچوپ فراوان هم تهیه کرده بود که روی انها دروسط اطاق شاید پرده اند بود وخوداش در درر اهروی زیر زمینی با چند نفر مخفی شده بودند جرقهای در مغز ایرانیان زد که این بود فلانی را بترساند وفراری بدهند وبا اعراب پیمانی ببندند که جزیه میدهیم اعارب رفتند به احتمال زیادهمگی گشته میشوند وقتیکه فلانی برگرد بگویند پول زیادی ما به اعراب دادهایم امسال مالیات نمیتوانیم بدهیم واوراترساند که میخواهند اول راهرو بازدید کممئ به ا.گفتند امروز بیرون وفردا شب ازباز گرد واز راه مخفی بیرون رفت وپشت رادرب را محکم کردند تا ببیند وضع چه میشود-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه حمله به برجهای دوقلو-بخش هشتم-روز یازدهم هواپیماهای جت پایگاه اندریوس ظرف سه دقیقه بلند میشوند وروی پایگاه یک دور میزنند وسپس مینشیند که شاهدان عینی زیادی انرا میبیند ویک خبر نگار هم انجا بوده است انهم شاهد بودهاست افرادپایگاه سخت تعجب میکنند وفرمانده میگوید منهم تعجب کردم ولی دستور از ناسا چنین بود- هواپیما ی چهارم میگویند که سرنشنیان وخدمه پروازی فهمیدند دارد هواپیما مسیر اشتباه میرود وسعی کردن هواپیمای را ازدست هواپیمای ربا ها دربیاورند که کلملا یک حرف دروغ هستن از کجا فهمیدند اولا راه انحرافی میرونند درثانی انان از اول خلبان هواپیما بودند درثالث هنوز درپنسیلوانیا هستند به واشنگتن که نریسیدهاند فرض کنید این راه همیشه از کنار ساحل اقیانوس میرقته است انها هوا پیماهای رسمی بودند این چاتربوده است که مستقیم میخواسته برود پایگاه اندریوس از سه حمله قبلی هیچ اطلاعائی نداشته است که کاملا برخلاف قوانین نظامی است ومعلوم میشود حق استفاده از تلویزوین هم نداشتند سازمان امنیت ملی امریکا طرح را بدقت تمام میخواند ودستورا دقیقا صریح وروشن میدهد دراتش اگردستور صریح وروشن نبود حق عمل کردن ندارد واگر دستورداد عمل کند مقام دستوردهند زیر سوظن شدید است وبازجودی سنگین میشود- یک بار توی ارتش فرماندهمن به من گفت هرکس که از خارج به دفتر زنگ زد ویا درخارج شمارادید واسم کسی را برد که شما ایشان درواحد نمیشناختید لطفا به اطاق یازده راهنمائی کنید- روز که نزدیک مرخص شدن بودم گفتم من با سرویس نمیروم وبیادجائی بروم وایشان گفت اگر کار دارید نیم ساعت زودتر من شمارا مرخص کنم ومن تشکر کردم وسرساعت ازواحد خارج کنار واحد یک خیابان بود نزدیم نرده ها واحد یک خانم جوان سی سال زیبا بالباس بسیارزیبا وبسیار ارایش زیباداشت به من برخورد کرد وپرسید که جناب سرهنگ مثلا فرهاد دال رئیس ستاد در ستادهستند منگفتم چنین فردی ما نداریم رئیس ستاد ما- حسین –الف هست ایشان فرمودند احتمال دارد که ایشان به ریس ستاد هوا برد منتقل شده باشند من گفتم من اطلاعی ندارم ونمیدانم- فردا جریان به فرماند0 ایشان سخت عصبانی شد گفتم وفرمود به شما دستوردادم که هرکس نمی شناسی به اطاق یازده راهنمائی کن – من خواست باایشان درگیرشوم مگر با بچه طرف هستید ولی مراعات کردم وجریان را گفتم ایشان فرمودن این شق هم جزو دستور بود بعد رنگش پرید وفرمودند کهخانم ایشان زندگانی را برای ایشان جهنم کرده است وجان ایشان را به گلوی اش رسانده است واین خانم معشوقه ایشان است که میخواهد ان خانم را طلاق دهد وبا ایشان ازدواج کند وچون ان خانم دراین جا عواملیدارد ما هم تشخیص دادهایم حق با ایشان است این تاکتیک را زدهایم- سازمان امنیت ملی بیان کرده است دوعلت بیشتر نمیتواند باشد یا در شناخت روانی از اعراب اشتباه شده استویا تلقی از دستورات اشتباه بوده استدرحایلکه شق سوم هست که دراخر دستورات خلاف داده شده است اولا روانشناسی اعراب سوم است نه اول – اول ناسا است دوم اندریوس است سوم روانشناسی اعراب است- ادریوس تلقی اشتباه نداشته است مگربگوئیم همه چیز بازی بوده است- تلقی ناسا هم غلط نبوده است زیرا روز قبل دقیق عمل کرده است میماند روانشناسی اعراب قبل ازان بیاددید چرا ناسا دستورعدم اجرا بخش مهم مانور راداده است چناچه ایدریوس به موقع پرواز میکرد وهواپیما را اسکورت میکرد ومانع رسیده به برجها میشد ولی انها گوش نمیکردند وخودشان به برج ه میزدند محلی از اعراب وجود داشت که تلقی از دستورات اشتباه بوده است – ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0