سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 بسم الله الرحمن الرحیم- - به بهانه حمله به برجهای دوقلو- بخش ششم- دراین یخش دنبال جریان مورد نظر نیست بلکه حادثه برجهای که بیانات رسمی با بیانات فردی که نجات یافته کاملا متضاد یگدیگرهستند- میتواند  درس بزرگی برایاامریکا اگر بخواهد ترتیب اثر بدهد وبخصوص برای کشور عزیز ما که ساختن اسمان خراش ها دارد سنت میشود- امریکا باید بداند ازنظر دین وعقل ووجدان زمانی که یک حکومت همه چیز را فراهم کرد انگاه میتواند بگوید اسرارها را گفتن قانون زیر پا گذاشتن است دوم زمانی که این ساختمان شاهکار ایشان استن باید ذره بین بهدست به گیرد وکشورهای دیگر زیر انتقادسخت  خوداش قراردهد بخصوص کشوری که تازه به قدرت رسیده است اگرچه شماها کمی از دیگرا ن قبلا جلو بودید ولی اینهمه هیاهو بوق وکرنا نباید نتجه اش این باشد- اقای برین کلارک": که ازمهلکه نجات یافته است ومعتقد است باید حقایق گفت ولو بعداش حلقه اویز شود- اقای کلارک که دفتراش در طبقه هشتاد وچهارم برج دوقلوی جنوبی بوده است که مرکز تجارت جهانی شماره 2 نامیده میشده است- ایشان رئیس شرکت ( حمایت کننده) ":(ورشکستان اورپا:") بوده است میگویدمن مانند هروزدر سرساعت هفت وربع صبح به دفتر خودم رسیدم در ان روز خاص هوا کم وبیش بدون باد بود – یک روز زیبا واسمان هم ابی بود( دفت کنید در فیلم هااسمان را ابری نشان میدهند) من درجه حرارات هوا را بیادندارم ولی مابا یک گرمای غیرمعمول فصل پائیزی را داشت ایم – ومن تصور میکردم که ان روز هم به مثل هرروزها یک روز لذت بخش باشد-من یک مسئولیت کوچکی هم داشتم که ان روز از اهمیت زیاد ومهمی برخوردارشد جزو داوطلبان": مارشال اتش فشانی:"شدم که هروز هشت نفر وتا ده نفر داوطلب میشدند وهرکدام چند طبقه از 110 طبقه را بعهده میگرفتند بد نیست بدانید که مارشال اتش فشانی فقط یک چراغ قوه دارد ویک بیسم سوت زن گردنی موقعی که اتش به حدی خاص میرسد مداوم سوت میزند وکم وبیش فریاد میزند و میگوید:" خارج شوید هرکس خارج شود:" ودیگر هیچ امکاناتی ندارد حتی لوله اب- این فردباید بلافاصله بیادخارج شود تا همه صدای سوت را بشوند وبا چراغ قوه مردم را هدایت کنید که بسیاری از هدایت افراد بجزایشان غلط از اب درامد-ادامه دارد

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه حمله به برجهای دوقلو- بخش ششم- نظریات شخصی است-جناب اقای بوش در زلزله هائی که از قبل بعضی ها انتخاب شده بود که پول جمع کند دریک مصاحبه با اقای کلینتون فرمودند همیشه مدیریت من بر دوپایه بوده است تمرکزط دادن نیروها وهدفها ودو عدم اسراف وخرج مردن دقیق وحساب شده واستفاده از نیروهای کار امد- جناب اقای کلینتون بیشتر ازدیگران ویارن های مختلف به یک وحدت نسبی برسد وبیشتر اهل خرج کردن هست- انتخاب برج دوقلو این امرر ا به خوبی تبین میکند-   باتهدید بن لادن به ضربه زدن به نقاط حساس امریکا که یاد ایشان همیشه در ذهن اقای بوش بماند قاعدتا نمی بایست این همه دلهره ایجاد کند که مراکز بسیار حساس ومعظم امریکا مورد حمله های شدید هوائی واقع شود وجناب اقای دیک چنی قبل از اغاز اولین جلسه انیت ملی امریکا شخاصا تیمهای تحقیق برای جلوگیری از این حملات را اغاز کرده بودهاست نحوه عملکر این تحقیقات که درمراکز مختلف ارتش امریکا انجام میشود بخصوص در مراکزی کانون تحقیقات های سه بعدی مجازی امریکاست که بعد همینمحو تحقیقات را هم به پلیس امریکاهم دادمیشودنشان از یک تحقیقت بسیار شگرف با اطمینان صدردصد است طرح پس از تحقیقات به این نتجه میرسد که بن لادن نمیتواند از طریق هواپیما های معمول ومنظم کاری انجام دهد وتنها ضعف در هواپیماهای چارتر هست مه بعلت ان برای هز برنامه پروازی خلبان در ساعت مقر ممکن است پیدا نشود ویک عرب .یا طرفدار بن لادن از ان فرصت استفاده کند طرح را براین اساس میگذارنند که تمام افراد برج مراقبت وستاد پروازی همراه بن لادن باشند بیادبتواند جلوی انرا بگیرنند حتی برج نیو یورک وواز مرکز نظامی هوائی نیویورک هم استفاده نشود که در ضمن یک فریب هم محسوب میشود توسط ماهواره ناسا وواحد نظامی هوائی انیدرویوس واشنگنتن هواپیماهای خلاف کار شناسائی ومجبور به فرود شوند واز فرودگاهائی که امکان دارد چارتر ها به سمت نیویروک حرکت میکنند چون چارتر غالبا حد مسافت دارند وخطی عمل میکنند عملیات مانوری ان دران باندها انجام شود وبعد طی مراحل زمینی مراحل هوای ان در روز دهم ویازدم انجام گیرد وطراح پلیس امریکا دراین زمینه روز دوازدهم مانورخوداش را انجحام دهد وسپس پس از تهیه شده طرح نهادی پلیس به کمک ارتش ونهادهای دیگر این برنامه تا اتش بس به اجرا دربیاد که خیلی عجیب است گروه خلبان های عربستان برای دوماموریت جمع شده بودند که اول طعمهای برای بن لادن باشند که جزاانها کس دیگری نداشت ودوم برای انکه طرح دقیق با واقعیت ها بخواند انها در این طرح رل خرابکار را بازی کنند؟ که این هم خیلی عجیب است؟ امکان دارد که عراق درجریان بوده است ویا احتمالا گول خورده است- رادراهارا نور زیاد تابنده میشد که عوض شدن مسیر مشخص نمیشود ومابقیه ماجراها مانور روز دهم بسیار خوب انجام شد مردم نیویورک تعجب کردند که دوهواپیما بالای برجها حرکت کردند وعدم فیلمبرداری ازانها چه دروز دهم و وچه در یازدهمنشان میدهد کاملا همه را دراطراف وخبرنگاران برج های وضعیت کاملا نظامی محسوب شده است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه حمله به برجهای دوقلو- بخش پنجم-نظریات شخصی است- مسئله امنیت هوائی در سال 1996 توسط دمکراتها مطرح میشود  وجمهوری خواهان ماا ن مخالفت میکنند ولی بعدا با ظهور القاعده این خطر تنها امریکا تهدید نمیکند به ظاهر بلکه بهصورت جدی عربستان وکشورهای عربی که مخالف القاعده هستند هم نهدید میکند- مسئله دیگر بودجه نظامی که پیشرفتی نداشته است ومیابیست با غذر خواهی ازمردم امریکا درمحاسبات دوباره زیاد شود وجنگ عراق هم درپیش بوده است که ضعف بودجه را زیاد تر خواهد کردنیوری زیادتری هم باید وارد ارتش شودو ازادی مردم باید کمتر وکنترول بر مردم بایدزیادتر شود به علت وجود یک تروریسم هیولائی جهانی بر علیه امریکا- علت ان در خود امریکا است کشوری درتمام ابعاد منتقدین معتقد هستند دراینده نزدیکی نزول میکند ودشواری های زیادی بوجود میاید وبیش از همه جا این خاور میانه است که میخواهد تغیر کند وتغیری بر خلاف میل امریکا وغرب است ومردم کم کم وجدان انها نسبت به فلسیطن درحال تیر کشیدن هستند ودرخاورمیانه تضادها درحال رشد کردن هست وامریکا قدرت مهارکردن انراندارد وامریکا از مردم میخواهد در این برهه حساس دولت امریکا را یاری دهند وباسکوت وهمراهی با دولت امریکا بتواند جلی دوستان اروپائی ودیگر قاره ها راداشته باشد وچالش را ازدرون امریکا به بیرون از امریکا منتقل کند واین امر هم تازگی ندارد فبلا این حالت بلوک شوروی ایجاد میکرد ودرجنگ با ایران سنگ تمام گذاشتند که جنبه تبلیغاتی شدیدی به ان بدهند که مردم مشکلات خودشان را فراموش کنند حالا باید با القاعده وعربستان وعراق این بازی رافراهم کنند- ضعفهائیرا تشخیص داده شده بود که بعضی ازانها عبارت از در قلمروی ناسا بوده است-  دیک چنی ورامسفلد اولین اولویت انها این بوده است که ضعفهای ارتش را سریعا بر طرف کنند- از طرح 600 میلیون دلاری طرح جنگ ستارگان برای مبارزه به اسم مبارزه با تروریست که با مخالف کنگره روبرو شد نشان دیگری از این موضوع میباشد که بعد کارشناس معروف انان اقای کلیقور کلارک که مدعی شد القاعده خود را برای ک حمله به داخل امریکا اماده میکند واین امر باعث میشد مسلمانان ودیگر منتقدان احتیاط لازم رابیشتر مراعات کنند وکمتر وارد سیاست درامریکاشوند وبه صورت یک اقلیت حاشیهای باقی بمانند وانتقادهای شدیدمسلمانان کشورهای اسلامی ازحمایت امریکا از رهبران انها وهمکاری بدون چون وچرا امریکا از اسرائیل اینهم عامل بزرگی بود که امریکا وارد یک چالش ناخواسته میکرد که امریکانه تنها مایل نبود دران تغیرات بوجود اورد بلکه دراستحکام انهامیکشید کافی که فردی سر به روزنامه انقلابی کوبا بزنند چون وضع امریکا راترسیم میکرد وانسان تعجب میکند که چراامریکای لاتن یک لگد جانانه به امریکا نمیزند ومردم درامریکا اینقدر سکوت کردهاند- لذا القاعده میتوانست وحدت جامعه امریکا را بشکند وچامعه را به گروههای مختلف وبعضا متخاصم باهم بوجوداورد- لذا تمام سازمانهای امریکا متفق القول میشوند که از راهای مختلف به این نتجه رسیدهاند که القاعده قدرت حمله های مرگبار حتی به مراکز اتمی امریکا راداراست وجائی که حمله نمیکند دلیلاش ان است که نمیخواهد حمله کند-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه حمله به برجهای دوقلو- بخش چهارم-اشکلات طرح اگر بن لادن میخواست عمل کند- بن لادن روز ششم اگوست تمام سازمان اودر امریکا بلوکهشد وبه ظاهر روزیازده سپتامبر حمله را انجام داد یعنی فقط یکماه وقت داشت این زمان برای هیچ سازمان حتی بزرگ جهانی امکان ندارد- دوم بن لادن خلبان نداشت حقه بازی امریکائی ها از اینجا مشخص میشود که یک عرب بادیه سیاه سوخته را نشان میدهند که جوان است این فرد رابعنوان تنظیم کننده طرح معرفی میکنند که بیچاره اگر یک کوچه پائین تر از منزل اش رها کنید خانهاش پیدا میکند که صد سال به امریکا نمی رفته است این کار کردند که امریکائی حتی از چنین فردی بترسند- خابانهای مال سازمان تجاری وکشوری وجنگی عربستان سعودی هستند که هفده تای انها درامریکا گرد امدند ودوتای دیگری معرفی نکردند که احتمالا یکی ازانها ویا دوتای انها عراقی باشند طراح اصلی یک رایزن نظامی عراقی درچکسلواکی است که بگویند دست بلوک شرق وعراق درکار بوده است او از بلوک شرق اسرار حراستی امریکا را بدست اورده است ولی بعدااین نقض میشود ولی امکانات مالی ومعرفی افرادرا بعهده داشته است- این افراد که جزو ناتو هستند اگر قرار بود ضربه بزنند که به نفع بن لادن باشند به خاندان سعودی میزدند ولی بن لادن فرموده بوده است": اقای بوش من را همیشه بیاد خواهید داشت:" وغیراز همین گروه بن لادن کسی را درامریکا نداشت واصلا وچود نداشت که بتاوند دراین مسیر اقدام کند حالا چطوری چند روز قبل از عملیات فردی ازاین ها به بن لادن نامه ای مینویسد که به خواست خداوند بزودی خبری خوشی میرسد- یک مقدمه من بیان کنم تاکتیکهای ارتش وسازمانهای جاسوسی امروزه بسیار پیچیده است چندین طرح پیاده میشود که به هرکدام یک نمره میدهند مثلا تا ده نمره هر طرح گروه خاصی طرح میکنند پیش ازمون ها شروع میشود ضعف ها طرح مشخص میشود وحتی به دشمن تا حدودی اگاهی میدهند تا طرح مناسب را ایجاد کند طرحهارا تصحیح میکنند وباید دشمن را فریب داد بعضی طرح ها فریب دشمن بسیار پیچیده وخارج از قدرت ان ارتش است بدنبال طرح جدید میروند تا طرح اصلی مشخص شود المانها درجنگ جهانی دوم در اوائل دارای طرح های خوبی بودند چون در شب نیرورهای مخالف انان در شب راحت میخوابیدند وسرعت جمع شدن واماده شدن زیادبود والمانها در صبح قبل از طلوع افتاب در نور کم حمله شروع میکردند برق اسا وقبل ازامدن بدون سر وصدا اماده میشدند وبا جلو عقب رفتن مخالفین فکر میکردند این نیروئی که به سمت انها میاید خودی است برق اسا درو میکردند بعدا متفقین فهمیدند زودتر انها توسط هواپیما اماده میشدند وسرعت جمع شدن کم بود ولذا فرماندهان المانی از هیتلر درخواست انجام حیله دادند وتاکیتک کلا عوض شود ولی اشان نپذیرفت وانرا نشانه ضعف دانست که بعدا درروحیات خودی ودیگرانبه ضرر المان تمام میشود وجنگ باختند که این امریکی ازدلائل است در سازمان جاسوسی مشهور است که باید به اطاق اصلی رسید ولی بسیار مشکل است غالبا به اطاق فرعی میرسند ولی میتوانند با بلف زدن دست طرف را رو کنند درحدود10 ت15 سال کار میبرد تا به اطاق اصلی برسند اما امریکا یک حسن بزرگ دارد درهرکاری گروهای زیادیشرکت میکنند که بعضی ازانها شخصی هستند یک از فرماندهان میگفت یک طرح بزرگ دریائی بسیار پیچیده هم به کشتی ماهیگریداده بودند که انها یک مدتی دوره دیده بودند وبا .وسائی پیچده هم مجهز شده بودن وهم دانشگاه ها وهم سازمان خصوصی دارند که مخفیانه خود را مجهز میکنند واین طرح را پیاده میکنند دراین مانورها ماهیگران اولشدند وفتیکه باانها مصاحبه کردیم گفتند ما درارتش جزونفرات اول بودیم وارتش سوم شد وبخوبی با زمان میجنگند- اطلاعاتی که بعدا فاش شده است از روز ششماگوست مداوم اقای بوش به سامانهای مختلفهشدار داده است که بن لادن قصد حمله دارد وبعدا گفته است برجهای دوقلو جزو برنامه است بعدا مشخص میکنم که بن لادن حمله میکرد اول کاخ سفید میزد نهانکه گزینه چهارم باشد تنها گزینه شکست خورد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- - به بهانه حمله به برجهای دوقلو- بخش سوم-تاریخ مصرف بسیاری از حکومت های منطقه به پایان رسیده بود من جمله افغانستان وعراق وقدرت ایران روبه افزایش بود با بردن جنگ این افزایش رو به ازدیاد بود وبحران کمونیست در شوروی به نفع ایران ومنطقه تمام میشد واز همه مهمتر یک بوق ضد امریکا درمنطقه غربی که همه چیزاش درمنطقه اشکار بود بشدت ازار میدادوفلسطین از این موقعیت سود جست وبه سختی مهارشد ولی لبنان به خوبی از این موقعیت بخصوص شیعیان ازان بهره جستند و ودر افغانستان روسها به پشتیبانی ایران وارد گود شدند وکابل مداوم تهدید میشد وابروئی برای برای امریکا ویارانش درمنطقه برایحمایت از بن لادن نگذاشت ومجبور به ترک بن لادن از افغانستان ولو به صورت موقت شدند وژست دمکراسی وحمایت از مردم را بگیرنند- دومقدمه لازم است فرب بعد از هواپیما ربائی های فلسطینیها بشدن هوشیارانه عمل میکرد ومسلمانان وافراد خاور میانه بشدت کنترول میشدند یک دانشجوی ایرانی که سالها درانگلستان بود سوار ماشین اش میشود که به شمال رود در توی راه خراب میشود وخوداش را به یک دهکده نزدیک میرساند تا انرا تعمیر کند ده بغلی یکمرکز نظامی وجود داشتهاست بلافاصله از ایشان باز جوئی میشود که چه اطلاعاتی ازاین مرکزی دارید وفتیکه متوجه میشوند به خاطر خرابی ماشین بوده است میگویند ازاین به بعد درجاده میمانی واز امداد ماشین کمک میخواهی تا حدودی روحیهاش را باخته بود- یک دانشجوی عرب که شما انگلستان درس میخواند هر وفت که به لندن میامده است با قطار دودختر دانش اموز هم یا درکوپه او بودند ویا انکه در کوپه مجاور بودند که بعدا به کوپه اومنتقل میشدند با مزه وجدی بودند دقیقا ایشان راا ستنطاق میکردند وهمه چیز را بازرسی میکردند بطریکه ایشان حتی کیف پولی خوداش را درمیاورده است ونشان میدادهاست وبا دوربین از او عکس میگرفتند واز او میخواستند که ازانها عکس بگیرد ورحیهاش را کلا باخته بود در همسایگی یک فردی بود قد بلند وورزشکار بود وبسیار هم به من میخندید وکلاه اش را لبه کلاه اش را میگرفت کمی جا به جا میکرد ماهم برخورد نداشتیم به موازات هم عبور میکردیم ویک دفعه جلو رفتم گفت اسم شما فلانی است گفتم بله وگفت اسم پدر شما فلانی است گفتم بله ایشام گفت پدر شما در لندن در دانشگاه اقتصاد درس میخواند هاست وکل زبامش را انجا خواند است پیش فلان استاد وحالا پسر ان ان استاد جای پدراش است وشماهمبروید زبان را پیش ایشان بخوانید گفتم شغل شما چیست؟ ایشان گفت لوله های اتمی را پاک میکنم گفتم خطرناک نیست گفت بود ولی حالا نیست ومداوم توسط موش چک میشود ولی یک زمانی دست من که که اشاره به دست راست میکرد سرخ شد ولی تشخیص دادند که مال گرد وغبارانجا است وحساسیت است من به دانشگاه اقتصاد رفتم از محیطاش خوشم نیامد اولا دانشجوی ایرانی نداشت ودرثانی درست مانند قبرستانبود وبسیار قدیمی من که از راهروی انجا بالا میرفتم یاد فیلم های پلیسی ودادگاهی میافتادم وراهش به مترو کمی دور بود- مقدمه دوم- ایران میخواست از مدل حراست امریکا در مسائل هواپیمائی تقلید کند زیرا افسر ها میترسیدند با هواپیما سفر کند- وبه خاطرگرانی تعلیم وهزینه اجرا انرا رها کردند هردوماه افراد توسط کامپیوتر باعوامل بسیار زیاد چک میشنود وبرای دوماه بعد اتخاب میشوند وبعد مذهبی اینجا بسیار مهم بود؟ هرکس تخصص خوداش را میفهمید وبعد از دوماه همه چیز تغیر میکرد ویا فرد به باز سازی میرفت ویا به یک شغل دیگر بخصوص اشنایان ان فرد ایشان را بشناساند ویا به مرکز دیگر هواپیمائی منتقل شود که همه چیز فرق میکرد – روسها هم جز یکسری مسائل کلی را درک کند-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه حمله به برجهای دوقلو- بخش دوم-نظریات شخصی است-مذهب تمام مطالب خودر ا باداستانودیالوگ بیان میکند که هم جذاب باشد زیرا روح زنده وبا شعور مطرح است ویا انسانها هستند ویا ملائکه وشیطان است که هردو برای انسان جذاب هستند درهجمه غرب به شرق هیچگونه داستانی موجود نبود صرف حملاتنظامی بود وهیچ نیازی هم نداشتند برای دنیا وحتی ملت خودشان فلسفه بافی وداستان سرائی کنند- نبرد کمونیست اولا جنبه دفاعی داشت وحنبه ملی داشت وجنبه مستضعفان داشت واز ادبیان وداستانسرائی بسیار بالائی برخوردبود وغرب را مجبور کند که انهم داستان بسازد وجنبه های مثبت بهخود بگیرد وبسیار کم رنگ بود چون وحشتی از هیچ کس نداشت ولی کمونیست توانست برای اولین بار درامریکا شوک لازم را بوجود اورد 50000 نفر درتظاهرات شرکت کردند در اروپا هم سرمایدهداری امریکا ملعون شناخته شد- خانم استاد من دردانشگاه لندن فرمودند هم زمان من با رهبران سرمایه داری امریکا نامه نوشتم که شماها در یک مناظره اثبات کنم که انسانهای بسیار کودن واحمقی هستید وانها گفتند ما به انگلستان نمی اییم وقبول داریم که کودن هستیم ازجان ما چه میخواهید وایشان فرمودن که من مطلع هستم هر لحظه ریس جمهورهای امریکا میترسیدند که یک فرد انها ترور کند ویا کودتا شود وهرلحظه یک افسر را از پنتاگون به کاخ میامد مداوم او را بازرسی بدنی میکردند وبا قرص شبها میخوابیدند وازترس همه جا میخواستند پایگاه نظامی بزنند ویک کلیسا درهرجا بخصوص درفرانسه باز میشد بلافاصله اخباراش پخش میشدولذا شروع کردند داستانسرائی به علیه کمونیست وباز کردن دروازه انتقاد در درون وجنبه های مذهبی را رشد دادن وسازمان سیا مخفیانه عمل میکرد وهمه جا عملکرد انها پنهان میکردند ونعل وارونه میزدند وبیشا زهمه ترس از درون بود وتانستند با این طریق دوستانی در دنیا برای خودشان بوجود اورند وبه جای حمله حالت دفاعی بگیرنند وبرای ملت ها در بند کمک کنند مانند افغانستان وعراق وشکست انها در ایران بود که داستان سرائی نداشت جناب کلینتون با بوجود اوردن بن لادن خواست چا پائی در افغانستان پیدا کند وتا حدودیهم پایگاه منطقهای داشت .با مخالفت افغان ها وایران بن لادن تضعیف شد لذا برای انکه درامریکا تاتیرات بوجود نیاید بوش با وجودانکه قبلا موافق بودتصمیم تغیر او گرفت وتمام کمک هائی اقای کلینتون به خاندان بن لادن میداد یکی بعد از دیگری قطع کرد وحتی ثروت انها را درامریکا بلوکه کرد وکمک عربستان به انها هم تحت نظر گرفت ولی بن لادن درپاکستان محبوبیت داشت ودربخشی از افغانستان وصدام هم درعراق دارای مجبوبیت نسبی بود- گرچهباحمله به کویت تا حدودی تضعیف شده بود وایران وسوریه هم باید کنترول میشد واعراب طرفدارغرب هم به قدرت میرسیدند وهم تقویت میشدند تا در داخل قدرت امریکا همچنان نیرومند باقی میماند وجلوی ریزش قدرت سرمایه داری گرفته میشد وفرهنگ امریکا دوباره بعد جهانی خود راحفظ میکرد بهترین روش ان بود که داستان تروریست راعلم کنند که مخالفین امریکا جنبه انسانی ندارنند وفقط تحت تعلیمات کمونیستی انهم ازنوع منفور ان اقدام میکنند درحایلکه امریکا درکشورهای عمده کمونیستی نفوذ کرده وحامی پیشرفت انان است واینان از مذهب سو استفاده میکنند تا مذاهب انسان دوست جهان را بر علیه امریکا بشورانند ومیبایست یک ژست مظلومانه بگیرنند تا مردم امریکا متقاعد شوند که حرف های انان درست است وجنبه دفاعی داشته باشند وداستان سرائی مناسبی داشته باشند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-سال55 شمسی من در ابادان بودم عراق یک بمب در فرودگاه دمشق منفجر کرد ولی زیر بار نرفت وگفت کار مخالفین حکومت سوری بوده است هرد وکشور که سخت مخالف هم بودند نسبت به اتباع یکدیگر سخت مراقب بودند من متوجه شدم که باید کار غرب باشد وچند ماه بعد یک هواپیمای سوری وارد فرودگاه بغداد ویک بمب قوی منفجر شد که درحدود140 کشته وزخمی داشت اول فمر میکردند عراقی که چمدان بدون مسافر بوده است ولی بعدا فهمیدند یک سوری امده است باهمان پاسپورت سوار هواپیمای سوری باز گذشته است به محض انکه هواپیما ازمرز گذشته بمب منفجر شده است وبمب رادر قسمت شلوغ نزدیک عکس صدام جا گذاشته بود مداوم عراقی میگفتند که در بازرسی تلاش خودمان را کردهایم بچه های عرب ایرانی میگفتند که منظور عراق این است که کار روسها است- من زمانی که از فرودگاه ابادان به سمت شیراز میخواستم بیایم از مامور انتظامی فرودگاه جریان را پرسیدم ایشان گفت امریکائی ها یک نمد درست کردند لای هرچیزی بگذارنند مشخص نمیشود واین نمد راهم به قاچاقچیان ایران دادند ما نمیتوانیم انها را به دام بندازیم مگر ادمهای احمق نادان ناشی وبه راحتی طلا را به خارج میبرند دراین جریان روسها نشان دادن که انها انها هم دارنند حالا تمام فرودگاه های ما زیر بمب روسها است ما بایدخودمان دستگاه ها را بسازیم بعداز مدنی هم ایران وهم عراق چرخش به چپ راتا حدودی شروع کردند


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99