سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- بیاد استاد معظم مشکسار- ایشان به حق از نوابغ ایران بودند دررشته فیزیک درس خوانده بودند ودرجه اجتهاد داشتند وجزحلقه خاص الخاص حضرت ایت الله العظمی مرحوم شیخ بهالدینمحلاتی بودند که دران حلقه درحدود65 نفر بودند که هر جلسه یک مسئله مشکل را مطرح میشد وایشان مدعی بود هشتاد درصد مسائل مشکب فقه شخص ایشان حل کرد است وبا علمای بنام اسلام ونشیع در رابطه بودند وهیچکس انراقبلا حل نکرده است واز عظما حضرا ایت الله اعظمی میفرمودند ما دوماه به کمک گروه یم سئله مشگل راحل کردهایم که بسیار مفضل بود وایشان در دوخط حل کرده است وتعجب میکردند که زمانی ایشان درخیابان راه میروند مردم قدر ایشان را نمیداند که چه عظمتی با این چثه کوچک هستند ایشان میفرمود هنر شیطان دراین است که درخانه که دراش در پیاده رو یک خیابان باز میشد واز درب که وارد میشدید یک راهر وی نیمتری داشت که به سمت چپ میچرخید وارد حیاط میشدیم که از پیاده روهم حیاط معلوم بود که افراد روی فرش نشسته اند وصدای ایشان راهم میشد فهمید افراد رد میشدند ونیم نگاهی هم نمیانداختند همین که میفهمیدند که بحث اسلام وتفسیر قران است ولو به قول ایشان این خانه غدای تیهوبدهد وحتی پول بدهد مردم گریزان هستند ایشان تعریف میکردند قبلا یک روز قبلاش باران میاید وباغچه پراز اب بوده است .پیاده رو پر از گل پای دختر خانمی میلغزد ومیافتد توی باغچه ایشان وارد خانه میشود ومیرود دستشودی که نزدیک انجا که یک باریکه بود میشود که صاحب خانه درتغیر لباس اش کمک کند وایشان بلند صحبت میکند که ایشان بشنود ایشان از صاحب خانه تقاضای یک چادر میکند وبه جلسه وارد میشود ومینشنید وعجیب متحول میشود بطوریکه جزوات ایشان را به عدهای درخانهاش درس میدهد ویک خیریه هم درست میکند- ایشان فرمودند اسلام ازمبدا از خالق هستی انسان نشات میگیرد که ایشان میفرمودند که من مطلع هستم غربی که روی  اغازوتکوین دنیا کا ر کردهاند دقیقا به خداوند رسیدند ولی صدایش را درنمیاورند داروین بازی راه انداختند وتا اخرت راه نشان دادهاست که انشائالله میروید وخواهید دید درتمدن اسلامی ما مردم دوراندیش بودند با امساک خرج میکردند غربی که امدند فرنگ جامعه تغیر دادند که پس فردا دیر است هرچه داری امروز خرج کن شاید فردا را ازدست بدهی وکاری به اخرت نداشته باش وضع مردم این شد که میبیند حالا اقایان به فکر پنچاه سال ایند بلکه صدسال اینده هستند درخیابان سازی وغیره واما بفکر فقط فردا هستیم اتلبته روزی خداوند خواهد داد ولی توشه اخرت خودمان باید تهیه کنیم- ایشان فرمودند طبق قانون فیزیک یک قاب عکس دو ضلع میخواهد یک ضلع افقی ویک ضلع عمودی اگر قاب عکس روی طاقجه باشد بخوبی مشخص است واگر ضلع عمودی را نداشته باشد روی ضلع افقی قرار میگرد حالا قاب ساز ها یک ضلع مخفی درست میکنندکه جای ضلع عمودی است وفرد ممکن است متوجه این ضلع نشود وفکر کند بایک ضلع ایستاده است واگر دقت کند متوجه میشود این قاب هم بادوضلع ایستاده است قران درباره مذهب میفرماید باید دوضلع داشته باشید میدا ومعاد هر مذهبی یک ضلع داشت خوداش خود به خود افقی میش.ود ولی فرد متوجه نمیشود تا درچاه بیفتد عظمت اسلام درا ین مثال است میفرماید به اسمان نگاه کن تمام ستارگان با نیروی جاذبه ایستاده اند ولی شما این نیروی نمی بینید واینها هم باددوضلع هستند هرگاه از دوضلع تبیدل بشوند به یک ضلع از مسیر همیشگی خارج میشوند ولی انسان تصور میکند دارد یک مسیری را طی میکند زمانی شروع به سوختن کرد ان زمان متوجه میشود که به یک ضلع حرکت کرده است تمام مذاهب وایدولوژی ها یا اصلاضلع ندارد ویا یک ضلعی است وانها خواه ونخواه سقوط میکند ودرچا میفتد ولی گناهاش به گردن اسلام وبخصوص تشیع این رژیم هم سقوط خواهد کرد وشروع کرده است گناهش رابه گردن اسلام میگذارد پیامبراکرم صلواتالله علیه واله والسلم باد ضلع بود به معراج رفت وشیطان ها یک ضلع بودند شهاب انها میسوزاند ومجبور میشوند زمینی باقی بمانند   افرادی که غرب به اسمان میفرستد در فضا راهپیمائی میکنند به بدنه ایستگاه وصل هستند انجا نمیشود به دلبخواه حرکت کرد ر وی زمین هم همین طوراست هر شب تا انجا که میتوانی اخرین ستاره ببین انجا بهشت است وشما فردای انجا خواهید رفت وقانون انیشتین که امسان اگر به سرعت نور برود نور میشود مال این دنیائی است اخرتی ها یک چشم به همزدن به انجا میروند وبفکر انجا هم باش ودو ضلع را فراهم کن


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمنالرحیم-به بهانه نگاهی به علم سنجی- متاسفانه اخیرا من فهمیدم مجله کلیات هم هست وبحثی درباره علم سنجی دارد این علم سابقه ای بطول عمر بشری دارد وانسانها مداوم علم یک دیگر نقد کردهاند دراسلام قران بخوبی علوم گذشتگان رانقد کرده است وحتی میتوانیم بگوئیم علوم ایندگان راهم نقد کرده است- درغرب بعداز پیشرفت هائی که شرق بخصوص شوروی سابقبدست اورد ودر بسیاری از علوم جلو افتاد نقد روشهای علمی خودشان موردباز بینی واقع شد بخصوص کشورهای اروپائی مانند انگلستان شکست ها هم مزید بر علت شود وتمروزه در مجلات معتبر انگلستان بیشتر شکست ها مطرح است تا پیروزی ها- جامعه انگلستان که مداوم مواجه با عقب رقتن حیثیت مردم انگلستان بود بدنبال پیدا کردن علت ان بود ودولت مجبور میکرد دست از خطا کارئی هایش بردارد غرب اروپا را بخوبی میشناسد وبخصوص انگلستان ولی در شرق با وجود انکه لطماتزیادی ازانگلستان خوردهاند ولی باز به بعضی دمکرات منشی انگلیسیها دل خوش کردهاند لذا تاکتیک جدیدی مطرح شد اشکال از سیستم بدون درنظر گرفتن افراد است که اخیرا جناب اقای بوش برا ی توجیه ازبین رفتن برج های دوقلو بکار برد وایشان فرمودند سیستم سازمان امنیت ملی اشکال داشته است ویک سیستم دیگری بنان سیستم سرزمین پدری مطرح کرد که دران تعداد متخصصین بیشتر شود وتخصص های جدیدی هم وارد شود وروش تحقیق جدی ابداع وکشف شود که زیر بار نرفتند وعیب را از سازمان نداستند وحق با انها است زیرا این سازمان قتریبا بودجه نا محدود دارد وتنخواه گردان اوشاید به سی میلیادر دلار میرسد وهرکس درا روپا کوچگترین ادهائی داشته باشد بودن انکه خوداش بهفهمد ایشان مورد باز پرسی فرار میدهند وتا به نتجه نرسد دست از تلاش بر نمیدارد ودقیقا میداند ارزش علمی هر موضوع ومطلب چیست وفریب نمی خورد حالا ان بحث بماند- امروزه علم انچه بشر با این امکانات میدادند میسر شده است وبرای رسیدن به یکسری امکانات بالاتر کوشش فوق العاده بالاتری نیاز دارد بطوریکه بودجههای نجومی امروزی عادی محسوب میشود واین کار از کشورهادی بر میاید که زیر بنای خودشان را ساختند ومردم تا حدودی به زندگانی معتدل رسیدند غربی ه برای انکه جهان سوم یک اقناع کاذب بدهند به انشجوی خارجی انان درغرب میگویند مثلا روزنامه گار ی میخواند دو ترم شش واحد جانور شناسی افریقای معتدل بخوان ویک کتاب هم ترجمه کن ودونرم ششواحد ماهواره بخوان یک کتاب ترجمه کن قس علیهالهذا روزی در راهرو دانشگاه لندن بات یک شخصیت هائی که دربودجه تحقیقات دست داشت پرسیدم کشورمن چگونه خرج تحقیقات کند ایشان گفتند کشورشما کدام است گفتم ایران است فکری کرد وگفت من تصور میکنم ایران بتواند درعلم گه استفاده مادی داشت باشدبیشاز همه دنیا دران علم پول خرج کند وحتی بتواند با شرایط انروز که اروپا هنوز متحد نشده بود حرف اول را بزند ودریک علم تا سه علم دنیا را بگرد بگذارد ولی درمابقیه متوسط وضعیف خواهد وبود ولی مهم نیست میباست درعلوم دیگر فقط بتواند از علوم دنیا کابرد صحیح بگیرد وبه نظر من این بهترین روش است در نیا امروز فقط امریکا وتا حدودی انگلستان وفرانسه والمان میتوانند کارهای شایسته کنند ودر شرق روسیه وژاپن وچین وهند بالاقوه هستند گرچه معتقدهستند چین دراینده تا هشتاد درصد علم خرف اول را میزند کانزمان مطرح بود در یک مقاله خواندم درباره یک شخصیت خاورمیانه ای کارهای شگرفی انجام شده است درحدود53 روش برای تشخیص ایشان بکار رفته است فردی بیان کرده بودکه شش روش را انتخاب کردم وبا روش خودم میشود هفت روش که بتوان به بعضی مسائل پاسخ دقیق بدهم وبه بعضی نیز تا حدودی به نتجه برسم واز هفت روش دیگر به بعضی سئوالا پاسخ متوسط وضعیف دادم ودرعمل به بعضی تحقیقات را که دیگران ردکردهام به زودی خواهم نوشت ورد کردم این کار تنها از عرب برمیاید که دراین زمینه خرج های نجومی کرده است وتعد اد زیادی دانشمند ساخته است وتخصص تا 18 سال را یجاد کرده است وما نباید یک کار سمبلیک کنیم واگر مایل هستیم دراین زمینه واقعا کار کنیم باید کاری کارستان کنیم وبقول انگلیسها هر سئوالی یک دوی ماراتن لازم دارد ودوم درعلو تجربی مقالات چیکده باشد اشکال ندارد چون باید پول بدهند ولی درفلسفه چیکده جه معنا دارد چیزی درک شدن نیست وهزاران اشکال بوجود میاورد


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانهمقلات شبکه ای امریکا در باره بحران گروگان های سفارت امریکا در ایران- د ر اغاز مقاله444 روزبحران اسارت امریکائی هابدست ایرانیان ونتایج ان-مینویسد- این صفحه قصد ندارد که یک نگرش جامع ویک برداشت تمام عیار تاریخی از اسارت گرفتن گروگانها بدست دهد بلکه برای حا لدر جایگاه یک شناختشایسته اجمالی ازان است ومقالاتوابسته ومربوط به ان دارای موضوعات زیادتریاز مباحث تاریخی وهمچنین از بیان حقایق بیشتری است نسبت به اهدافی که مایل به باز پخش ان وتقویت کردن ان هستیماز متن مقاله بخوبی نشان میدهد که میخواهد اول کارهای سفارت را قانونی وبا کسب اجازه ازدولت ایرانمعرفی کند وافراد همگی بادرایت وکاردانی واصولی از حقوق خودشان وملت امریکا دفاع کردهاند وبه نحوی قهرمان در زمان اسارت بوده اند ودر ضمن به خوبی مشخص میکند که وضع ایران چقدر بحرا نی برای امریکابوده است که قوی ترین تیم موجود درامریکا ازهمه لحاظ دراین سفارت گردامده بعنوان مثال اقای ":کالپ:" که دوبار درجنگ ویتنام مدال :" قلب ارغوانی:" که مخصوص قهرمانان مجروح هست ودر واحد ویژه که مخصوص جنگهای چریکی وضد چریکی است که نشان میدهد فرد بهتری وجود نداشته است وبعلت یک تصادف به نظر حقیرمشکوک برخود با ماشین درامریکا کشته میشود که درضمن باسیا هم همکاری میکرده است وبا یادادن باگروگانها که مثلا مادر اش مرده است میخواستند چون گروگان گیرهاجوان بودند از راه احساسات وعواطف جلو بیایند تا اقای کالپ راه فرار را نشان دهد که سه بار نقشه قرار را کشیده بوده است که موفق نمیشود ودر مقاله مینویسد منظور مااز این که به ایشان گفتهشده است که بگوید مادراش فوت کردهاست نفهمیده است واگر منظور اقایانبوده است که امریکا میمرد باید بداند که حال هم یک مرده متحرک بیش نیست- فرمانده گارد وحفاظت سفارت یک سرهنگ نیروی هوائی بنان اقای ":دیوید-ام-روئدر:" است که بخوبی نشان میدهد بانیروی هوائی ایران دراتباط بوده است که کمک های هوائی لازم را به ایشان بدهند مینویسد ایشان سعی بلیغ ولیاقت قابل تمجید خویش رابرای هیت ژوری مشخص کرد که باتمام قوا در تعلیم افراد تفنگدران دریائی حافظ سفارتبکاربرده است که همگی به مدال قهرمان اسیر درجنگ را گرفته انداشاره میکند برای کسب این مدال نیاز به هیچ درگیری ومبارزه نیست بلکه نفس مخالفت با دشمن کافی است ولی صد حیف وافسوس چرا به ایشان این مدال راندادهاند ویا به صورت سیکرت دادهاند ویادی ازان نکردهاند- وشاید برای انکه جهانیان زیادناراحت وپژمردهنشوند-؟- ایشان در مصاحبه با گروه تحقیقاز ایشان میخواه دبه جریان وسرنوشت کاری افرادهیچگونه برچسبیبجز وفاداری و وقانونی بودن زده نشود-که در زمان حیله وحقه بازی شورش های بی دلیل وغیر انسانی وعدم منطق زده نشود وقاحت تا اندازه که تاریخ ایران وانقلاب واسناد بدست امدهاز سفارت امریکا وسازمانهای شبکهای ایران بخوبی حقایق قانونی بودن ایشان را زیر سئوال میبرد اگر شما ریگی به کفش ندارید اسناد های دیگردررابطه باایرانرا منتشر کنی من فقط درباره کلمه ":حیله:" تکیه میکنم که شاید منظور ایشان این بوده است که جناب مرجوم مغقور جناب مهندس دکتر بازرگان به ایشان:" ید مبوسط:" برای حفظ منافع ایران وامریکا درایرانداده بودند وتمام اقدامات امریکا رابا خوشبینیزاید از حد مثبت تلقی میکردند شایسته است که امروز ایشان درمیان ما نیستند دوستان ایشان درباره اقداماتسفارت امریکا درایران نظر مبارکشان را بدهند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه تفسیرخصوصیات دجال- نظریات شخصی است- سنمگران وزورگویا ن قبل از پیامبر اکرم صلواتاللهعلیه واله والسلم وبعد ازایشان تفاوت ماهوی زیادی دارد- قبلا زورگویان انسانهای ساده لوح لجوج طماع ودنیاپرست بودند وصراحتا به انچه میخواستند بیان میکردند وازمردمان وحشتی نداشتند وازخداوند هم وحشتی نداشتند وتنها یهود بود که اهل حیله بود وتحریف تورات میکرد ولی انرا به خداوند نسبت میداد ولی همه مطلب را میدانستند وتورات صحیح هم موجود بود ولی بعد از بعث پیامبراکرم صلواتالله علیه واله والسلم نفاق پیبچده شروع به شکل گرفتن کرد زیرااز قدرت خوبان ومردم میترسید ندد سمبل دجال نشان میدهد که هرچه زمان میگذرد نفاق پیچیده تر میشود که امروزه بخوبی این امررانشان میدهد امرزوه دجال ها 99 راست میگویند تا یک دروغ گفته شود درجال دربصره بالاترین ظهور خود دارد که همیشه بصره درتمئن اسلامی منطقه نقش حساسی داشته است ودراخرزمان مسئله نفت مسئله بسیار حساس برای دجال ها است انها تحصیلات عالی دردانشگاه مهم غرب را دارند ودوم درپیشانی انها توشته شده است از رحمت الهی مایوس هستند زیرا سکولارهستند ولی دم از ادعامذهب میکنند که بیاد انرا در پیشانی انها خواند ودر پیشانی انها چشمی سرخ خون فشان دارند درحالیکه خود را صلح طلب وجنگ را برایشان تحمیل میشود وبخاطرانسانیت میجنگند درحالیکه باید خون ریزی انان برا یطمع دنیائی است ودجال سوار بر خری است که نشان از تکنولو‍ژی به ظاهر ساده است ولی ان خر باسرعت زیادی حرکت میکند واینهم یکی از حیله های دجال است ومهمترین تکنولوژی دجال موسیقی وبیان مطالبی است دل ها را میرباید وهرکس را با ایدهای که دوست دارد ولی درجهت منافع خوداش فریب میدهد وتاکتیک او این است که با تکنیک میتواند هرنعمتی را بدست اورد وبه رایگان به مردم مسلمان ودنیا بدهد درحالیکه دورغ میگوید وقدرت انرا هم ندارد و مردم تصور میکنند که چون قدرت تکنولوژی زیادی دارد وخوب وزیبا صحبت میکند وبعضی حرکات انان به ظاهر خوب است پس انسانهای اگاه وشریف هستند ویا راه انان درست است وبیادبه گفتار پیامبراکرمصلواتالله علیه واله والسلم توجه کرد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه مضررات خمر-ایا بین الکل ومیزان ریسک امراض قلب وعروق ارتباطی موجود است؟ الکل زیاد میتواند باعث افزایش میزان چربی درخون شود( تری گلیسیراید ) که ان موجب بالا رفتن فشار خون میشود که ان باعث افت کار قلب میگردد واز طرفی میزان زیادی انر‍‍‍ژی جذب بدن میشود که خود باعث چاقی بدن میگردد که میزان ریسک مبتلا شدن به مرض دیابت را افزایش میدهد نوشیدن بیشاز اندازه مشروبات دریک زمان معین کوتاه باعث حملات قلبی میگردد- مسئله حاد دیگر مشکلاتی است که که مادران باردارکه مشروب مصرف میکنند به خاطر ایجاد عوامل وخصوصیاتی که ناشی از صرف مشروبات است در ایجاد نقض در بچه هم در پیشرفت فیزیکی وهم دماغی بچه تاثیر گذار میگردد- مشخصه ": کاردیوی اوپسی:" ومشخصه ": کاردیوارره-ایثمیا": و سکته منجر به مرگ میشود- توصیه سازمان اها- چناچه مشروب صرف میکنید سعی کنید معتدل باشد که به این معنی است به صورت معدل مردان یک گیلاس ویا دو گیلاس در روز برای مردان ویک گیلاس برای زنان- که واحد ان هر گیلاس برای ابجو 12 اونس برای شراب چهار اونس وبرای عرق که حاوی 80% الکل باشد 1.5 اونس ویا یک اونس برای عرق 100% الکل است صرف مشروبان زیاد باعث مرض الکلیسیم وفشار خون زیاد-چاقی-حملات قلبی ومغزی سرطان پستان –خود کشی- وتصادات میشود ونمیشود به تحقیق گفت چه زمانی چه کسی مبتلا به الکلیسیم میگردد این ریسکها وریسکهای دیگر- انجمن قلب امریکا را بران داشته است که هشدار دهد هرگز شروع به نوشیدن مشروب نکنید؟- بیشاز چند دهه که تحقیقات زیادی انجام گرفته است که انها به چاپ رسیده است میزان میرائی ومرگ که ناشی ازامراض قلبی باش در بعضی جوامع کاهش پیدا کرده است بعضی محققین پیشنهاد دادند که احتمالامشروبی که منافعی داشته باشد شراب است وانهم شراب قرمز میباشد ودیگران درتحقیقتشاندر ترکیبات شراب قرمز بعنوان مثال به مادهای بنام ":فلئونوئید:"( یک نوع مادهای است درگیاهان بعنوان مثال درگوچه فرنگی پیدا میشود که تصور میشودکه از بعضی سرطانها وامراض فلبی جلوگیری میکند) ودیگر انتی اکسیدانها(موادی هستند مانند ویتامین ":سی وایی":که ملکول ها خطرناک را از بدن دور میکنند مانند رادیکال های ازاد- واز لحاظ شمییائی هم از اکسیده شدن غذا های انباره شده جلوگیری میکنندکه فاسد نشوند) این ترکیبات احتمالا در مواد غذائی دیگرمانند انگور بخصوص انگور قرمزیافت میشود در تحقیقات مشابه باالکل در مواد دیگربر الکل ترجیح دارد کهدارای خصوصیات مثبترا شراب دارد وشامل ازیاد فعالیتهای فیزیکی انسان میگردد که درغداهای رژیمی انرژی زیادی در میوه جات وحبوبات وکه کمتر دارای روغن های اشباع شده هستند یافت میشود- البته بصورت یک روش مستقیم تحقیقاتی برای شراب ودیگر مشروبات .میزان ریسک ان درژیشرفت امراض فلبی ویا حخملات قلبی انجام نشده است- ایا احتمالا واستعداد سود داشتن در نوشیدن شراب ویا هرنوع الکل دیگر وجود دارد؟- تحقیقات انجام گرفته برای فهم چه سود اوری محسوسدر نوشیدن شراب یا هرنوع الکل درجوامع انسانی که شامل نقش بازی کردن درجهت اکسیدان ویا افزایش":اچ-دی- ال": ( کلسترول خوب) است ویا ضد انعقاد خون داشته باشد- تحقیقات کلینکیدر بارا اکسیدانتهامانند ویتامین ":ای:" هیچگونه تاثیرحمایت از جلوگیری کردن از امراض قلبی را نشان را نمیدهد اگر روزی این خاصی تحمایت گر ومحافظترا نشان دهدتاسیدانتها را میشوداز میوه جات وحبوبات که شامل عصاره انگور قرمز بدست اورد بهترین اثر الکلدر میزان بسیار کمی در ازدیادکلسترول":اچ-دی-ال":‌است اگرچه ورزش منظم راه موثردیگری است که باعث ازدیاد": اچ-دی-ال": میشود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم - به بهانه حمله به برجهای دوقلو – بخش-هشتم-نظریات شخصی است- به نظر حقیر این ساختمان های دوقلو را زمانی که ساختند مواد منفجره خاصی را همانطور ان فیزک دان امریکائی گفته است را درساختمان بکاربردند که بعد ازمدت مشخصی که عمران تمام میشود به راحتی انرا منفجر گنند بطوریکه به ساختمان بغل دستی اسیب زیادینرساند اقای کلارک میفرماید وقتیکه سیمانهافروریخت که عامل باید حرارات زیادباشد واسکلت فلزی مشخص شد یک دفعه متوجه میشود فولاد اسکلت لقمه لقمه میشود وپرتاب میشود دقیقا هم عکس های اولیه با تیراهن ها بزرگ دیده میشود واصلا باید اسکلت سالم باشد ولی بجز چند تیر اهن پایه ها که بایدانهاهم خم شده باشند سالم باقی ماندهاند اینکه میگویند عمر این ساختمان تمام شده بوده است دروغی بیش نیست این ساختمان در سال 1989 پایان یافته بوده است- جت اول در ساعت 8.35 دقیقه به سمت برج حرکت میکند درساعت 8.46 دقیقه صبح به برج شمالی نمره یک برخورد میکند- هواپیماهای دیگر هرکدام با نیم ساعت بعد حرکت کردهاند خطوط  عباراتند از-خط هواپیمائی": امریکن ایر لاینر پرواز11 :" به برج شمالی نمره یک تجارت جهانی برخورد میکند وخط": یونایتد ایر لاینز پرواز175:" به برج دوقلو جنوبی شماره 2 جهانی میخوردخط :"امریکن ایر لاینز پرواز77": به پنتاگون میخورد وخط :" یونیایتد ایر لاینزپرواز93": که به سمت سان فرانسیسکومیرفته است در پنسیلوانیا سقوط میکند ضربه که به ظاهر جمبو جت به برج شماره یک میزند بعدازنکه اقای کلارک صدای بمب ویا تومب میشوند چراغ های بالا سر ایشان شروع به وزوز میکند ونا گهان یک نور خیره کنند اطاق را پر میکند ایشان که میزاش وصندلی اش روبه در اطاق پشت به پنچره بوده است متوچه میشود فضای بین دور برج پر از شعله اتش است که در اثر پاشیدن بنزین هوا پیما بوجود امده است وبنزین هم وارد برج اول میشود بعضی ها معتقد هستند که هواپیما مجهز به بنزین پاش بوده است منطقا هم درست است وحتی معتقد هستند که به مواد منقجره فسفری مجهز بوده است که بتواند وارد ساختمان شود ومنفجر شود جت درست از به پنچره خورده است ولی تا نیمه اطاق بیشتر درون ساختمان نرفته است ولی بنزین عظیمی وارد ساختمان میکند و وهوا پیما منقجر میشود وریز ریز میشود و بعد از مدتی سه طبقه میریزدو اتش خاموش میشود مارشال های طبقات بالا افراد به سمت بالا میبرنند به دو دلیل یک انکه توسط هلی کوپتر نجات پیدا کنند چون سه طبقه فروریخته بوده است ولی از هلی کوپتر خبری نمیشود اینجا است عده ای مایل میشوند به پائین بروند انها پیشنهاد میدهند همچنان بالا باشند وبقول ایشان به قلبخودشان میگویند قوش قلب من ارام باشد خطر گذشت حالا منتظر میمانند که کمک بیاید وانها را نجات دهد وانرا سهل انگاری خلبانان  تصور میکنندحمله دوم به برج شماره دو تمام اخبارها انرا کارالقاعده مینماند ترسی عظیم ایجاد میشود که باز به طبقات پائین حملات میشود همه به بالا میرونند درحالیکه دراین زمان بایداطمینان میدادند که هیچ هواپیمای دیگری پروا زنخواهد کرد ولی کمک نمیرسد وباز اتش برج دوم خاموش میشود وباز از هلی کوپنر خبری نیست نکتهای که ایشان را سخت موردتوجه قرارد اده است وباید دقت کرد انستکه که هر طبقه در سمت راست به یک پله اضطراری واورژآنسی مجهز بودهاست که مانند پله کان از طبقه اخر به اول میامده است ضربه بقدر ی قوی است که درب اهنین هر طبقه برای ورود به پله کان هم پیچ داده است  در حالیکه کسی لرزشی زیادی حس نمیکندوهم واژگون کرده وپله کان که چسبیده به دررا 90 در پیچ داده است گرچه افراد کمربندهای خاصی داشت که به نرده وصل میکردند ولی وحشت میکنند که ازان پیچ بگذرنند واین امر نمیتواند بعلت ضربه وحرارت هواپیما باشد مگر انکه مواد منفجره درداخل وخارج ان باشد البته قانون این است چه در ریل قطارومترو وپله کان اورژانسی مداوم به روز شود وکیفیت ان بالا رود- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه حمله به برجهای دوقلو - بخش هفتم نکته اخلاقی بسیار مهم- این بخش را باید درانتها میاوردم ولی بعلت اهمیت زیادصلاح دانستم دراین بخش دربارهاش صحبت کنم ایشان پس از گذشت یک جریان بسیار درد اوری که انشاله الله خواهد امد با رقیقاش اقای استانلی بیرون میایند وضعیت انها مشخص است چگونه است ایشان میگوید که از هوا درست مانند برف خاک سیمان و تکه اجر- خرده همه چیز میبارید-درب ساختمان مرکز تجارت در میدان پلازا بوده است در طبقه صفر خانم اسانسورچی به ایشان میگوید که اگر میخواهید خارج شوید از مغازه مخفی درته ساختمان خارج شوید انهم از درب راست که جنب فروشگاه که بنام :" فروشگاه نازنین اقای سام :" است خارج شوید که دران فروشگاه برای اولین بار چند نفر اتش نشان وافراد پلیس که با خونسردی تمام درحال کار روزانه خودشان بودند میبینند  که منتصورکردم زیر نظر فردی که که ازدورانها را کنترول میکندکار میکنند- تمام افراد مثل منو اقای استانلی افراد مهاجر بودند- انان تا مرکز تجارت چهار دویدند وقدرت انکه بالای سرشان را نگاه کنند نداشتند- پلیسی که در چهر چوب مرکز ایستاده بود به انها راهنمائی کرد که به چهارراه خیابان لیبرتی (ازادی) سریع برونند چون درحال ریزش همه جانبه شروع شده است که ده دقیقه بعد ریزش واضمحلال سریع اغاز میشود نکته جال ان است که امریکائی غیراز ادعای حقوق بشر ادعای خلاقیت دارند ونوع دوستی خوب اینهامیتوانستند یک سقف متحرک ایجاد کنند که افرادکه نجات پیدا میکنند زیر ان سقف خودشان را نجات دهند انها تا انجا که میشد ریر لبه های ساختامن ها رفتند وسپس در داخل خیابان لبیرتی شروع به دویدن کردند منطقه را منطقه ممنوع نظامی اعلام کرده بودند- سئوال اول من این است که تقریبا همه افراد که بیرون میامدند با شکستکی ها وجراحت شدیدی روبرو بودهاند تنها ایشان است که جراحت کمی داشته است ولی سینه ای پرازدود وگچ وخا ک سیمان ودود بنزین هواپیما که تا طبقه 75 همه جا را پرکرده بود ورفیقاش اقای استانکی غوزک پای اش بشدت خرد شده بود وچهل وشش طبقه را با کمک ایشان پائین امده بود واز پنچره ها مردم وپلیس واتشفاشانها میدیدهاند که مانند دیوار کنگره دار برج ها مانند توریست ها به انها نگاه میکنند وهیگونه کمکی نمیکنند- اولن بار یک فردی که درچهار چوت درایستاده بود ازایشان کمک میخواهند که برای انها اب بیاورد که ایشان این کار میکند ومیگوید که درحقیقت این ساختمام محل پخش رایگان سینهای نسبتابزرگ یک بار مصرف صحبانه است وامروز هیچکس نیامده است وبه انها صبحانه مفصل با میوه وشیرنی وفیره میدهد ومیگوید کلیسای تثلیث جا برای شماا ماده است ایشان ماشیناش با فاصله دور بوده است ونه پول داشته است ونه کارت اعتباری که بتواندبه ماشین اش برسد از پارگنیک خصوصی ازاد کند ومثلا بنرین بزند ومردم خونسرد وضع ایشان ملاحظه میکردند وهیچکونه کمک ارائه ندادند واین فرهنگ غرب است که انفاق شخصی گدا پروری میداند ومعتقد است فرد بیادبه بیمه ها پول دهد وموثع نیاز ازانها دریافت کند وشرق را به همبن جهت مسخره میکنند که همه تنبل وبال دیگران بار میاورند ولی دوستلش کارت اعتباریخوداش رابه میدهد وراننده ماشین بارکش طبق سنت همه جا ایشان را تا پارکنیک ماشین میبرد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه واله والسلم ویک یهودی مخالف پیامبراکرم صلواتالله علیه واله والسلم بعلت دادن یک درهم به یک فقیر یهودی ازمرگ مسلم اش به خاطر دشمنی اش با پیامنبراکرم صلواتالله علیه واله والسلم نجات پیدا کردبیشا ز دادن خمس وزکات به دادن انفاق به محرومین توجه داشتند ولی زمانی که به منزل میرود تمام فامیل بادست پرامده بودند وبه اوگفتند هیچ نگران نباش زندگانی تو تامین است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99