سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانهحمله به برجهای دوقلو-اقای":بارتینسکی:" از روشنفکران شوروی سابق معتقد است که معنویت انسان یک دروغ است- این مطلب از جهتی درست زیرا که معنویت شیطان دروغ است ومذهب را اقایان قبلا دروغ میشاختند درنتجه انسان مجبوراست دریکجهان پوچ زندگانی کند مانند معاویه علیه العنت به تمام خوش هادست پیداکند وبفکر درک حقیقت نباشد-بیش از سی سال پیش یکدانشجوی ایرانی دانشگاه لندن به من گفت که من از ریس بخش یا ریس داشگاه تردید از من است پرسیدم چرا دورس اسلامی اینقدر ضعیف است ایشان جواب دادن که بودجه لازم به ما نمیدهند وهمین مسئله یک دانشجوی عرب عینا به من گفت ایشان از یک دختر خانم انگلیسی که همشاگردی ایشان در درس اسلام بودپرسید بود که دروس اسلامی را چطوری میبینید ایشان گفت بسیار ضعیف و با کمبود منابع همراه است ایشان از رئیس بخش سوائل کرده بودچرا اینطور است ایشان جواب دادبود علت اش نبود منابع موثق است زیرا اقای بخاری از یک ملیون حدیث ششهزار حدیث انتخاب کرده است ازکجا معلوم ان راهم بخاطر پول انتخاب نکرده باشد ان دختر خانم گفت بود که پس راه چاره چیست ایشان گفت شما مسیر ا پیدا کن( مسیر شناخت) ومنبع موثق را بیابید وبه نشان دهید وگفت که چگونه این کا را من بکنم گفت این مشگل شما است بروید وتحقیق کنید وبالاخره به نتجهای میرسید وایشان هم گفت من نمتوانم ولی کلاس را هم ترک نمیکنم ایشان اضافه کرد اعراب بقدری تنبل شدهاند که یک انجمن که بتواند مسیر امشخص کند ومنابع را مشخص کند بوجود نمیاورنند و وچشمانها به انگلستان است وتازه اگر انگلیسی ها چیزی کشف کند انها توجهای نمیکنند زیرانگلستان فرموده است به ضرر شماا ست من کار ی اعراب نداشتم شاه به همان اندازه برای پدراش کارکرد اگر برای اسلام کا رکده بود ومقداری از قوانین اسلام را پیاده میکرد هم در داخل وهم درخارج تاثیری شگرف میگذاشت- وحداقل معنویت اسلام مطرح میشد نکته مهم که روشنفکر روسی بیان میکند که به این صورت مطرح میکنم انقلابی فرد معمولی است ویا طرفدارغرب فرد معمولی است واین هنر فرب است که دزد معمولی است وعادل غیر معمولی استدر طول اسلام صوفی انسان وارسته است وائمه اطهارعلیه السلام خارجی هستند-اخیرا عکس خرابی پنتاگون توسط هواپیمای ربوده شده است به سایت ها امده است وهمچنین هوایپای روبده شده به برجهای دوقلو از نزدیک نشان داده میشود ومسائل دیگر خرابی پنتاگون هرکس توسط عکس های ماهوارهای گرفتهشده را فاش نمیکنند زیرا تابلو است تنها توسط دینامیت های بدون دود وطرح ریزی دفیق که فقط توسط دینامیت انجام میشود میتواند یک خرابی منظم بدون دود ایجاد ولاغیر در تمرین نظامی برای انکه اثابت شود دینامیت فقط میتواند به صورت یکسان نیور وارد کند مقدار یلاستیک را روی تخته میگذارند وبا منفجر کردن دقیاق لاستیک به جای اول بر میگردد وباد دست کار بسیار مشکل است وهواپیامی بزرگ شده ارام ندارنند وکاملا دور زدن انها انیمیشنی است- وخیلی جالب است که مفدار سیم وپیچ ومانند ان سالم در کنارقطعه صفحه گردان هواپیام کنار هم در کنار ساختمان با هم سالم پائین امدند- هواپیما وساختمان وهوا مات خاکستر ی هستند وهیچونه تابش خورشید را منعکس نمیکنند- ادامه دارد .


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99