سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-معنویت چیست؟- نظریات شخصی است- بهترین تعریف  و-واقعیت معنویت- ان طنابی است که از چاه تاریکی ها انسان را به بیرون میاورد وبه روشنائی میرساند این معنویت دونوع است- یا عقلانی است- یا ربوبیتی است- در مثال عقلانی- ئفردی مثلا درگذشته داروساز میشود از طریق گیاهان- به کمالاتی دست پیدا میکند- این فرد بدنبال- شناخت گیاهان داروئی برمی اید این خصوصیات چگونه دراین گیاه بوجود امده است- وچه خصوصیات دیگری دارد ودر ضمن چگونه شد که داروساز شد چه عواملی  دست اندر کاربود این امر منجر میشود به عرفان گیاه وعوامل سازنده شخصیت ان فرد وانگیزهای ان فرد درجهت تکامل ان گام میزند- در ربویتی – این نفش را خداوندمنان عمل میکند من از انگلستان به شیراز امدم نظریات خودم باحضرت ایت الله العظمی علی محمد دستغیب رحمت الله علیه درمیان میگذاشتم- ایشان فرمودند شما متوجه نیستید دارید با صفت -ثابت -الهی بالا میاید- پس پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- نمام مبارک ایشان دراسمان –احمد ودر روی زمین محمود ودرقران ونام رسمی ایشان محمد هست پس بایاحامد- یامحمود بالا می اید-  بسیاری معنویت دارند وبه عرفان هم رسیده اند- خود نمیفهمند – که مسائلی برای فرد حل شده است وسئوالاتی  برای فرد مطرح است که میخواهد انهارا حل کند وتنها طریق ان یا عقل است ویاوحی است که مسلما وحی فراتراز عقل است ودقیقتر لست وکارامدتر – ومنبع حل مسائل خداوندمنان است حال حل مسائل در دین باشد ویا ازطریق فرقان به انسان برسد که عرفا معتقفدهستند به یکی ازصفات الهی باید متصل شد-تنوع است ولی تناقض نیست فرد تصور میکند چون بادیگری اختلاف دارد درای تناقض درمعنویت وعرفان است ایامربه خاطربینهایت بودن صفات الهی است وطرق های مختلف عقلانی است- فرا دینی نیست جزو دین است ولی بدیع است  ممکن است فردی درقبل از صفت یا ثابت به نحوی دیگر سود جسته است ومن به نحوی دیگری

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-خداوندمنان- درقران بیان میکند-که ازخلقت انسان هدفی داشته است- واگر هرانسانی به سمت ان هدف سیر نکند-مرده است وبرای انکه حیات بیابد0منت برانسان میگذارد که معنای ان این است که بسیارخداوندمنان دراینمورد شکر گذار باشد-   برای اینمورد مهمترین ان مبعوث کردن-انبیا که هم معلم بشریت هستند وهم ناجی هستند که انسان را از مردگی نجات دهند- قران یک نمونه  نشان میدهد- که قبلاز انسان جن وجود داشتکه به سمت سکولار رفتند سرانجام دشمنان یک دیگرشدند انبیا خودشان را کشتند وهم دیگرراهم گشتند وسرانجام دستورعذاب صادر شد وفرشتگان انهارا نابود کردند بجز شیطان ر که به ظاهر عبادت الهی میکرد- حضرت یوسف علیه السلام ازدست یک انسان منحرف شیطانی شده به خداندمنان-متوسل شد تانجات پیدا کرد- این نقش بارز دین است-امروزه درامریکا فلیسوفی میگوید سه تا هم جنسگرا میتواند تشکیل یک خانواده بدهند—این امر بعلت- بیان ازادگی وشاخص کردن سکولار نیست- این بعلت به نظرحقیر یک جبراست- ولی اگر یکفرد مسلمان براساس حکمت دوزن را عقد کرده باشئ بلافاصله-سکولارها-برجسب تبعیض بران میزنند-باید خداوندمنان را بهعیلم بودن وحکیم بودن- یعنی اسغراق وغلو درعلم وحکمت شناخت بادید یک خالق معمولی نباید- شناخت- درقران میفرماید خالق اسمانها خالق شما است- شایدقرن ها بگذرد تا انسان پی  به بعضی حکمت ها اندکی ببرد-زود قضاوت کردن-انهم درباره انسان که بسیار پیچیده است-در سالهای قبل درامریکا تصور میشد دختران در رقابت باپسران به علوم پزشکی ومهندسی علاقمند میشوند- اندک زمانی هم چننبود ولی امروز بیشاز هشتاد درصذ به روانشناسی وهنر وادبیات وزبان توجه میکنند- بسیار کوته فکریاست که انسانمیتواندمعمارزندگی خوداش بدون راهنمائی الهی باشدمثال زیبائی خداوند میفرماید انسانی که باعلوم الهی سیر میکند پرندهای است که بادوبال حرکت میکند- کسانی که از دین جدا شدند یا یک بال یا دوبال ان پرنده کنده شده است- سراجام هم منحرفمیشود وهم سقوط میکند ونابود میشود-امیداست بادقت بیشتری نسبت به دین اهتمام و وقت مطالعه-بگذاریم-انشالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مسئله جبر واختیار- اکر مسئله جبر طبیعی درست است- که ذرات وفتون های عالم مادی دارای بار علمی  هستند ذرات بنیادی مغز هم دارای بارعلمی هستند تاثیرات من – که بخشی از سلولهای مغز است وایجاد فتون علمی میکند ویا دربرگیرندعلم میشود- بر روی ذرات مادی علم یعنی همان فتون ها که ازجهان هستی مادی وارد ابر کوانتمی ذهن مادی میشود- یک فکر را میسازد- ماد ر جواب  دوبعلاوه دوکه میشود چهار همیش درشرایط متفاوت فیزیکی باید جوابهای مختلف داشته باشیم ما که نمیتوانیم- تاثیرات ذرات جهان هستی را یافیلتر کنیم ویاشکل دلخواه بدهیم چون جبر طبیعی حاکم است- حال قول استاد معزز حضرت ایتالله العظمیسید محمدحسین طباطبائی رحمت الله علیه- به فردی بگویم دوماه هرکسی از شما پرسید دو بعلاوه دو چقر میشود شما بگوید میشو دپنج ودوماه دیگربگوئید میشود سه وبعد بگوید میشودچهار- چگونه مکن است که جبر طبیعی باشد که دراختیار مانیست ولی همیشه به فرددرمقال سئوالش جواب منطقی میدهم؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مسئله جبر واختیار- اکر مسئله جبر طبیعی درست است- که ذرات وفتون های عالم مادی دارای بار علمی  هستند ذرات بنیادی مغز هم دارای بارعلمی هستند تاثیرات من – که بخشی از سلولهای مغز است وایجاد فتون علمی میکند ویا دربرگیرندعلم میشود- بر روی ذرات مادی علم یعنی همان فتون ها که ازجهان هستی مادی وارد ابر کوانتمی ذهن مادی میشود- یک فکر را میسازد- ماد ر جواب  دوبعلاوه دوکه میشود چهار همیش درشرایط متفاوت فیزیکی باید جوابهای مختلف داشته باشیم ما که نمیتوانیم- تاثیرات ذرات جهان هستی را یافیلتر کنیم ویاشکل دلخواه بدهیم چون جبر طبیعی حاکم است- حال قول استاد معزز حضرت ایتالله العظمیسید محمدحسین طباطبائی رحمت الله علیه- به فردی بگویم دوماه هرکسی از شما پرسید دو بعلاوه دو چقر میشود شما بگوید میشو دپنج ودوماه دیگربگوئید میشود سه وبعد بگوید میشودچهار- چگونه مکن است که جبر طبیعی باشد که دراختیار مانیست ولی همیشه به فرددرمقال سئوالش جواب منطقی میدهم؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-ترجمه مقاله ای از  مجله هفتگی رسپکت کشور چک در روزنامه مانیتور به روز پراگ- سیاستمدران چک عموم مردم به نظر میرسد از فرصت که میتوانند وارد منطقه یورو شوند غفلت دارند که باعث خواهد احتمالااز دمکراسی غربی دور شوند—خانم – کاترینا-سفریکو وا-  این مقاله  درهفتگی رسپکت نوشته اند- بی تفاوتی به سختی  قابل درک است- اگر جمهوری چگ درخارج از محدوده اروپا واقع شود- تقصیراش بعهده مردمان خوداش است- ایشان مرقوم کرده اند- -ایشان از ریس بانک مرکزی چک-اقای-جری-راسنوک- نقل قول کردند- انچنان که ایشان گفته اند- که کشور امادگی داردقدم دراین را بگذارد ومعیارهای لازم را تهیه کند برای پذیراش قبول  ارز یورو بعنوان پول جاری- پذیرا ارز یورو یکرویداد سیاسی با دیدگاه خارجی است –- این فرصت برای ما امروزه فراهم است-به نظر میرسد  تا ماه های اخرسال- به جای سالها- ریس سابق بانک مرکزی- اقای-میروسلاو سینگر- اخیر به روزنامه-ام-اف-دی- گفته است-بنابرنوشته خانم مزبور-مذاکره احتمالی درباره پذیراش یورویک مذاکره بی معنا است وخالی از واقعیت- زیراهرکسی بخوبی میداند- که کشور هرگز پول رایج کشورهای اروپائی را نمیپذیرد—با نقل قول از اقای سینگر-مردم میتوانند  این احساس را داشته باشند-که  با استحکام اقتصاد کلان بصورت شبکه ای وسیستمی با پول یورو-چیزی جدید بدست نخواهند اورد—اگر ارز-یورو- فقط نقش یک پول را بازی میکند- کشورهای بالتیک- وهمسایه ما اسلواکی دلیلی وجودنداشت که انها- وارد منطقه –یورو- شوند زیرا دارای یک شبکه وسیستم قدرتمند اقتصاد کلان هستند- که ان خانم بیان کرده است—کشورهای بلتیک واسلواکی  درک کردند ویافتند که-ارز یورو- ایجادیک امنیت پایداردر روابط بین قارهای خواهد کرد وابزاری  است که  یکنوع قراردادهای نادرای بین کشورهادریک روابط سالمرا بوجود میاورد که انهارا متصل در یک سیستم میکند که امنیت بدست امده برای هر کشور توسط امنیت کل کشورها تضمین میشود- ایشان اضافه کرده است که کشور یونان از این موضوع با اطلاع بود—جای تعجب دارد که این گفتگو بقدر کافی درجمهوری چک جا نیافته است-تکرار های سازنده اینده- بستگی بر تنوع وحدتها ی قراردادهای گذشته است- از دست دادن ازادی واستقلال که بیش از یک بار تکرار شده است همه انها  بخاطریک قراردادعجولانه وناگهانی بوده است که سرانجام تبدی به یک تیکه کاغذ بی مصرف شد ان خانم مرقوم کرده است-ایشان مرقوک کرده است-اروپای 2016و 2017 دوجهان متفاوت است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-ترجمه مقاله ای از  مجله هفتگی رسپکت کشور چک در روزنامه مانیتور به روز پراگ- سیاستمدران چک عموم مردم به نظر میرسد از فرصت که میتوانند وارد منطقه یورو شوند غفلت دارند که باعث خواهد احتمالااز دمکراسی غربی دور شوند—خانم – کاترینا-سفریکو وا-  این مقاله  درهفتگی رسپکت نوشته اند- بی تفاوتی به سختی  قابل درک است- اگر جمهوری چگ درخارج از محدوده اروپا واقع شود- تقصیراش بعهده مردمان خوداش است- ایشان مرقوم کرده اند- -ایشان از ریس بانک مرکزی چک-اقای-جری-راسنوک- نقل قول کردند- انچنان که ایشان گفته اند- که کشور امادگی داردقدم دراین را بگذارد ومعیارهای لازم را تهیه کند برای پذیراش قبول  ارز یورو بعنوان پول جاری- پذیرا ارز یورو یکرویداد سیاسی با دیدگاه خارجی است –- این فرصت برای ما امروزه فراهم است-به نظر میرسد  تا ماه های اخرسال- به جای سالها- ریس سابق بانک مرکزی- اقای-میروسلاو سینگر- اخیر به روزنامه-ام-اف-دی- گفته است-بنابرنوشته خانم مزبور-مذاکره احتمالی درباره پذیراش یورویک مذاکره بی معنا است وخالی از واقعیت- زیراهرکسی بخوبی میداند- که کشور هرگز پول رایج کشورهای اروپائی را نمیپذیرد—با نقل قول از اقای سینگر-مردم میتوانند  این احساس را داشته باشند-که  با استحکام اقتصاد کلان بصورت شبکه ای وسیستمی با پول یورو-چیزی جدید بدست نخواهند اورد—اگر ارز-یورو- فقط نقش یک پول را بازی میکند- کشورهای بالتیک- وهمسایه ما اسلواکی دلیلی وجودنداشت که انها- وارد منطقه –یورو- شوند زیرا دارای یک شبکه وسیستم قدرتمند اقتصاد کلان هستند- که ان خانم بیان کرده است—کشورهای بلتیک واسلواکی  درک کردند ویافتند که-ارز یورو- ایجادیک امنیت پایداردر روابط بین قارهای خواهد کرد وابزاری  است که  یکنوع قراردادهای نادرای بین کشورهادریک روابط سالمرا بوجود میاورد که انهارا متصل در یک سیستم میکند که امنیت بدست امده برای هر کشور توسط امنیت کل کشورها تضمین میشود- ایشان اضافه کرده است که کشور یونان از این موضوع با اطلاع بود—جای تعجب دارد که این گفتگو بقدر کافی درجمهوری چک جا نیافته است-تکرار های سازنده اینده- بستگی بر تنوع وحدتها ی قراردادهای گذشته است- از دست دادن ازادی واستقلال که بیش از یک بار تکرار شده است همه انها  بخاطریک قراردادعجولانه وناگهانی بوده است که سرانجام تبدی به یک تیکه کاغذ بی مصرف شد ان خانم مرقوم کرده است-ایشان مرقوک کرده است-اروپای 2016و 2017 دوجهان متفاوت است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- رهبر مخالفان سیاسی- اقای –میروسلاو کلوسک-- از دولت چک خواست که ملاقات نمایندگان مجلس را که فرار بود به چین بخاطر مرگ شاعر ومعترض وشورشی نوبل گرفته اقای لیوشیائو بو- سفر کنند را  لغو نماید-درباغ وحش چک برای اولین درچک یک بچه شیر سفید متولد شده است که بسیار نادر است-مجله –ام-اف- دی- چک دیروز گزارش داد که زنان زندانی شده باشیب  درحال افزایش نسبت به سنوات اخیر بیست درصد رشدد اشته است- درحال حاضر بیست ویک هزارمرد  وتقریبا یکهزار وهفتصد زن پشت میله ها هستند که امروزه جمعیت چگ- ده میلیون ونیم میباشتد- که درسنوات گذشته فقط نهصد زن زندانی بوده است0- روزنامه پراو- گزارش داده است که شهرهای چک- به یک اپلیکشن مجهز شدند- که نزدیکترین توالت ودستشوئی رابرای افراد مشخص میکند- که متاسفانه یرای بعضی ها که به یک دستشوئی نزدیک نیاز دارند که نزدیک انها است- ولی اغلب برای پیدا کردن ان خیلی سخت است-دست مزد ها امسال با افزایش چهار ویک درصد از استاندارد متوسط بالاترفته است


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99