سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-خیمه شب بازی افغانستان- دقیقا تداعی حکمت رضاش اه ومحمد رضا شاه راتداعی میکند- حملات شدید طالبان نشان میدهد که غرب وافغانستان سرانها کلاه گذاشته اند- روس ها متوجه شدند مجبور شدند با طالبان وارد مذاکرات سیاسی شوند—پر واضح استکه نیرویهای طالان و داعش از خارج تقویت میشوند درتمام ابعاد- هیچگونه ارتش مرز داری  قابل ملاحظه وجود ندارد- طالبان را در دوردست درپاکستان توسط پهبادهای  امریکائی  غلغلک میدهند ولی پایگاه حقانی که جسبیده به مرز افغانستان- پاکستان است  هیچ خطر مهمی انرا تهدید نمیکند وحتی هواپیمای مانند میک هفده که اخیرا ازرده خارج شده است که البته به روز شدن انها میتواند بافانتوم پنج وچهار بخوبی نبرد کند- ودرارتش روسیه نقش دفاعی مرزی  عمل میکرد هم ندارند وکانالهائی که امریکا حفر کردند همچنان سرپا است وانهارا نابود نکردند ومورد استفاده طالبان وداعش است ومداوم شعار میهند وشعارهای جدید میدهند ومهرهای جدید می اورند ولی وضع بدتر از گذشته میشود وهمسایگان منجمله ایران را  مورد اتهام میدهند که هیچگونه سندی در کار نیست وغرب میخواهدیک منطقه داغ درافغانستان باشد که بتواندحضور داشته باشد وهمسایگان استراتژیک از نزدیک  دیده بانی کند وعوامل نفوذی به داخل انها ارسال کند-تا متوجه شود که ماهواره ها درست انتقال دادند یانه وجاسوسان درست مخابره کردند یا نه ویا درچه مواردی باید جاسوسی وکسب اطلاع کرد وافکار سنجی کند- تاریخ نشان میدهد کهغر میخواهد به هر طریق که شده درجهان سوم دستورات خوداش رادیکته کند—میگویند رضا شاه در رخت خواب بود وبه اخبار صبح گاهی گوش میکرد-  رادیو  اعلام کرد که دولت انگلستان گفته است رضاشاه ازما خواسته است فکری برای پول ایران بکنید- وما از تحقیقات مفصل مایل بودیم به دخواست رضا شاه پاسخ مثبت بدهیم- وسرانجام به این نتجه رسیدیم که پول ایران را در کشوربلژیک چاب کنیم که برای هفته اینده به تهران منتقل میشود- هم بسیارعالی چاب کردند وهم دراروپا ارزانترین است رضا شاه یک بیست سانتی به  بالا پرید بلافاصله با ریس بانک مرکزی تلفنی ارتباط بر قرارکرد وازانها پرسید  ایا شما چنین برنامه ای را خواستید-؟؟ ایشان گفت- که من هم مثل شما برای اولین برا است که میشنوم- درتمام موارد این چنین است یک جاده انگلستان درایران برای شمال کشید با پول ایران ومنهدسی انها که از شهرها که رضا شاه درانحا  کارخانه ویا متغلات داشت وهمچنین از زمینهای ایشان میگذشت به عوامل خوداش گفت این راه برای دلگرم کردن رضاشاه کشیده است بقدری انگلستان درایران دخالت میکرد که مردم تهران  درانزمان به جارو میگفتند چوب جارو  وفیمت ونرخ انرا انگلستان مشخص میکند- رضاش اه که به جزیزه سنت موریس رفت- این جزیره دراختیار انگلستان بود وافراد کشورافریقای جنوبی اگر به انجا میخواستندبروند – بایدپاسپورت میگرفتند – چون انگلستان کم کم احساس انقلاب در افریقای جنوبی میکرد دراین جزیره یک بندر مهم درست کرد- که انگلیسی هارا به انجا ببرد واز طریق ان بندر به انگلستان منتقل کند رضاشاه بادیدن- پایتخت افریقای جنوبی پی به اشتباه خودبرد- وسه نفرااز محمد رضا خواست که به نزد ایشان بفرستد-محمد رضا خام بود نفر اول را فرستاد ورضا شاه به ایشان گفت پایتخت افریقایب جنوبی رادیدی واین چهبرنامه هائی بود که شما ارائه دادی ایشان گفت من جزو فرماسونری  لندن بودم وطبق دستورات سفیرانگلستان درتهران برنامه میدادم- وایشان باز گشت واندونفر باوجود انکه هرچه نامه نوشت محمدرضا عمل نکرد-در زمان محمد رضا اینعمل فوقالعاد-زیادشد- من از عموی مادرم مطلع شدم یکروز  کشیتی از انگلستان امده بود پانزده تاکسی اماده شده وارد بندر شد – بدون زمینه قبلی نه چراغ راهنمائی بود- نه افسرراهنمائی بود ونه شرکت تاکسی رانی وجود داشت- اینهابسیار مسائل ایجادکردن- مردم میترسیدند سوارانها شوئند وانها مداوم بوق میزدند کهمردم سرسام گرفته بودن که مردم سوارشوند واردپیادرو میشدند وبچه ها برای دین انها به وسط خیابان میامدندواسب ها رم میگردندوانهامداوم تصادف میکردند .دفعه بعد صد تاکسی امداین نحوی اداره ایران بود- حال نوبت افغانستان است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-برگرفته –از- کتاب- مسائل جدید-از دیدگاه علما- رحمت الله- علیهم اجمعین- نویسنده حجت اسلام-جناب اقای سیدمحسن محمودی –رحمت الله علیه- من جزو  اعضای یک سایت مسیحی هستم که اقای جان مسئول ان است- ایشان معتقد است-که باید فرد از طریق  موعظه های دینیسمود- به ارامش واستحکام عقلی وتعادل برسد- با مناجات وصحبت باخداوندمنان راحل مشکلات خوداش رابیابد- الهامات الهی راه گشا هستند-جزو گروه شهودی هستند ودرک عرفانی را طلب میکنند-امید است  این کتاب جلدهای بعدی موضوعات بیشتری را دارا باشد—حدیت از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- -خداوند به وسیله مهدی صلواته الله علیه والسلم-(عج)- ا زامت رفع گرفتاری میکند—دل های بندگان را با عبادت واطاعات پر میکند- وعدالتش همه جارامیگیرد- خداوند به وسیله او دروغ ودرغگوئی را نابود میسازد- روح درندگی وستیزه جوئی را ازبین میبرد  وذلت بردگی را را ازگردن انها برمیدارد—امام مهدی علیه السلام- به دست اوردن –معارف جز از طریق ماخاندان پیامبری مساوی باانکار ما ست-چرا-؟ برای انکه درتضاد با احکام  اهلبیت مکرم رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم است- امام صادق علیه السلام-کسی که که حدیث مارا  درمیان مردم نشر دهد وان را در دل شیعیان ما استوار سازد از هزار عابد  برتر است-پیبمبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-باادکی از انچه که خداند به شما عطا فرمود ه است به سوی او تقرب بجوئید که خداوند منان درمقابل  فراوان به شما محمت میکند- -هرچقدر انسان اندک کمی بتواند بکند مهم است مهم نیت است که انسان نشان بدهد که خاطر خواه خداوندمنان است- بدنبال جلب توجه الهی است اصل نیت- است گرچه بسیار اندک باشد- استادمعزز درمورد خون  واهدای خون بیان کرده اند – ولی درتمام موارد دنیائی ومعنویصدق میکند—حضرت ایت الله العظمی  جناب  اقای رهبر عظیم الشان فرموده اند—اگر بانیت  تقرب به خدا  انجام بگیرد-ثواب هم دارد—ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-برادران وهابی-نادانسته راه یهود عنود را طی میکنند-که حضرت عیسی علیه السلام مبعوث نشده است ویک نفر بدل کاردجال نقش ایشان را بازی کرده است که جنایات زیادی هم کرده است  که تنها جنایت ی که میتوانبگویند این است که گفته است من عیسی راستین هستم-!!!!- اخیرااقایان فرموده اند- هرکس برچسبی- به خانم عایشه بزند-قتل اش واجب وخونش مباح است—درمورد خانم عایشه چند رای است-پیا مبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- درمورد بانوان یک نوع نرمش وهمسازی وسکوت درباره انها وگذشت زیاد را ایفا میکردند- تا انجاکه من مطالعه دارم کمتر زنی است که جهنمی بودن اش را حضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم- بیان کرده  باشند واهلبیت مکرام اش هم صلواته الله علیهم اجمعین هم همین سیاست را داشتند- وبیشتر به سکوت گذشته است ولو بیانات  کمی تند هم داشته اند-لذا ئرمورد خانم عایشه بحثی از جهنمی بودن یانبودن درمیان نیست وبههمیندلیل بعضی از علما دراین موارد سکوت میکنند ولی حقایق تاریخی که رخ داده است که نمیشود از ان چشم پوشید واین امر پرده پوشی حقایقی میشود که جامعه  دربعضی مطالب وحکمتهادچار اشتباه وخطا میشود—در الگو سازی باید بسیار دقت کرد  بعضی حسن هادلیل نمیشودکه بعضی خطا ها را ندیده گرفت علی ظاهر بعضی اقدامات ایشان  درحد گناه کبیر است- ایشان باجناب عثمان- کهخلیفه بود درگیر شد نه سال  با انجناب مدار کرد- درمسئله فدک که به داماد خود مروان بن حکم دارد وسهم را قطع کرد ایشان وارد چالش شد-حضرت علی علیه السلام نامی از فدک نبرد فقط ایشان سه روز بیشتر تحمل نکرد وکودتا را  راه انداخت به جرم انکه بیت المال را مطابق دستور پیامبر اکرم صلولته الهعلیه واله والسلم تفسیم میکند وپست هارا به افراد شایسته میدهد- حضرت رسول اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم-هم به اقای زبیر وهم به خانم عایشه هشدار داده بود- مخانم عایشه  فهمیده بود که حضرت رسول اکرم صلوا ته الله علیه واله والسلم- علی علیه السلام بر پدراش ترجیح میدهد- -بعد از انکه حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- حفضه دختر اقای عمر-ازدواج کرد- اقای ابوبکر سخت ناراحت بود-تمام خواستگاران  خانم عایشه را رد کرد وتصور مکینم مادر خانم عایشه خوابی دید که سرانجام رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- به خواستگاری عایشه خواهد امد وچون دیرشد مایوس شدند خواستگار دیگری را انتخابکردند که رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- به خاستگاری علی علیه السلم رافرستاد- وچون سن ایشان ازنان دیگر رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم کمتربود فکر میکرد  وزنی پیدا نکند ورسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم-مخصوصا توجه  زیادتری به ایشان کرد- این امر حضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم-نه بهخاطر زیبائی نه به خاطرخوش بیانیبلکه به خاط انکه تحت تاثیر حسادت وخودباختگی قرار نگیرد وگرنه حداقل سه تا زنان حضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم بسیار زیبا بودند- که منافقین مضمون کوک کردند – که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم اخیر عاقل شده است وعاشق شده است زنان زیباروی را انتخاب میکند ومثلا  دست از ایمان واخلاق  برداشته است چند سال پیش شخصی درمدینه-به خیابان امد وبرعلیهمحمدبن وهاب ناسزاگفت ایشان برور ی زمین انداختند ودوتا نیزه  به سمت اش گرفتند لگد باران کردند وبعد ماشین امد وایشان را به زندان برد ولی ناسزا گفتن برای علی علیه السلام ازطرف خانم عایشهمهم نیست چون ایشان چنین استنباط کرده است؟؟!! کمی ه بهعقل بیایئد- البته بایدسعی کرد  به نحوی بیان نشودکه برادران سنی ما هم جریحه دارشوند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-احادیث پیامبرصلی الله علیه واله والسلم-مشورت دژی در مقابل هجوم پشیمانی و مایه ایمنی از سرزنش است- ازان حضرت اش صلواته الله علیه و اله والسلم0:یاعلی –با ترسو-مشورت نکن-زیرا راهحل مشکل را برتوتنگ میکند-و با بخیل مشورت مکن –زیرا تو را از هدف باز می دارد – وبا حریص مشورت مکن –زیرا ازمندی را در نظرت زینت می دهد—پیامبر صلی الله واله والسلم—خداوند منان دوست دارد که بندهاش را درجستجوی روزی حلال-خسته ببیند—از حضرت اش صلی الله علیه واله والسلم-:صبح گاهان در جست  وجوی روزی ئدر درپی تامسن نیازهای  زندگانی باشید: زیرا برکت-و- توفیق در صبح گاه نهفته استاز حضرت اش صلی الله علیه واله والسلم—هرکه  برای کسب روزی حلال برای خانواده خود بکوشد تلاش او در سبیل الله است- -از حضرت اش صلی الله علیه واله والسلم- ظلم -در پرداخت مزد کار گر- از گناهان بزرگ است—بلز از حضرت اش صلی الله  علیه واله والسلم- من معلم برانگیخته شدم-صلی الله علیه واله والسلم—بخشنده ترین شما پس از من – کسی است  که دانشی بیاموزد-ان گاه دانش خودرا بپراکند—از حضرت اش صلی الله وعلیه واله والسلم- از هرکس که علمی اموختی- بنده او شدی


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-احادیث پیامبرصلی الله علیه واله والسلم-مشورت دژی در مقابل هجوم پشیمانی و مایه ایمنی از سرزنش است- ازان حضرت اش صلواته الله علیه و اله والسلم0:یاعلی –با ترسو-مشورت نکن-زیرا راهحل مشکل را برتوتنگ میکند-و با بخیل مشورت مکن –زیرا تو را از هدف باز می دارد – وبا حریص مشورت مکن –زیرا ازمندی را در نظرت زینت می دهد—پیامبر صلی الله واله والسلم—خداوند منان دوست دارد که بندهاش را درجستجوی روزی حلال-خسته ببیند—از حضرت اش صلی الله علیه واله والسلم-:صبح گاهان در جست  وجوی روزی ئدر درپی تامسن نیازهای  زندگانی باشید: زیرا برکت-و- توفیق در صبح گاه نهفته استاز حضرت اش صلی الله علیه واله والسلم—هرکه  برای کسب روزی حلال برای خانواده خود بکوشد تلاش او در سبیل الله است- -از حضرت اش صلی الله علیه واله والسلم- ظلم -در پرداخت مزد کار گر- از گناهان بزرگ است—بلز از حضرت اش صلی الله  علیه واله والسلم- من معلم برانگیخته شدم-صلی الله علیه واله والسلم—بخشنده ترین شما پس از من – کسی است  که دانشی بیاموزد-ان گاه دانش خودرا بپراکند—از حضرت اش صلی الله وعلیه واله والسلم- از هرکس که علمی اموختی- بنده او شدی


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مهدویت-نکته اول-انسان را به زور نمیشود هدایت کرد-  وبه سادکی نمیشود قانع کرد- انبیا بهترین معلمین جهان هستند خداوندمنان جل وجلاله الشریف بهترین –هادی وهدایت گر است وبسیاری به  به کتب الهی ایمان نیاوردند-درتحقیقات امریکائی کردندقدیمی ترین دین درهند است که به پیش از هفت هزار سال قبل برمیگیردد – امروزه دوعقیده درباره این دین که ریشه هندو است وجود دارد بعضی کارشناسان امریکائی  معتقد هستند که کتاب دارای اعجاز های فراوان است ومسائل اتمی  امروز را بخوبی تبین کرده است- وبعضی معتقدهستند که امریکائی  برای حفظ این دین به خوات دانشمندان این دین چنین برداشتی را مطرح کرده است-دراین باره دین باید چه کند  باید صبر وانتظار داشته باشد- عجله کردن  ورادیکال شدن سرانجام نابودی است-تمم ادیان رادیکا سرانجام به صبر وانتظار وارامش روی اوردند البته فراز ونشیی هائی است انهم به شرطیکه خیلی عالمانه باشد ودرتقویت مداوم اثر بگذارددر طول تاریخ شیعه از امام علیه السلام میپرسیدند مهدی که می اید امام علیه السلام جواب میدانند همه ما مهدی هستیم ومیپرسیدند قائم که می اید ومیفرمودند بسیار دور است وانها جذب مذهب های ارادیکال شیعی میشدند وبعداز پیروزی های زیادی سرانجام انه  باعث یاس  ودلمردگی میشدند واز مبارزه دست میکشیدند- لذا امام ز مان علیه السلام اگر ظاهر هم میشد تا روز موعود –مهدی بود ولی قائم نبود ولی چون مردم ایشان ارام نمیگذاشتند ودشمنان ایشان هم درپی نابودی ایشان بودند لطف الهی بران شد که غائب باشند ولی همچنان هدایت گر هستند برای شیعه  بخصوص فرج هائی در مسیر رخ میدهد که فراهم کننده ان مسیر وان فرج هاشخص امام علیه السلام است از لحاظ فلسفی بدون منجی الهی امکان هیچگونه راحل واقعی برای نجات واقعی انسان ها وجودنداردتا امروز تاریخ این امر را بخوبی اثبات کرده است- در قران اینده برای متقین خوب خواهد بود واین متقین از لحاظ دینی سرامد دیگران خواهند  بود وبرهمه ادیان غلبه خواهند کرد-خوب امروز که همه خودرا متقی میدانند وهم میگویند ما سرامد بر دیگران هستیم ولی در طول تاریخ از پای در می ایند وبا پرونده ای سیاه از نظر عقلا وگاهی افکار عمومی  گرچه خودشان قبول ندارندمواجه میشوند وکم کم رنگ می بازند پس  باید متقینی باشند که حقیقتا برتر از دیگران باشند وخداوند منان از انها راضی باشند وانهارا حمایت کند وبردیگران غلبه سازد عقل میگوید انها مریدان ناجی ومنجی الهی بایدباشندبعد از غیبت امام زمان علیه السلام هروقت ظلم به نهایت میرسید وکس نبود که  پرچم عدالت خواهی را بلند کند وگاها خودشان هم در سلک ظلمه بودند مشاهده میکنیم عده ای خودرا مهدی مینامند وعدهای کثیر بدنبال انها رامیفتند وحتی بعضی ها اخرعمری توبه میکنند که ما اشتباه کردیم- اساس امام معصوم علیه السلام- مهدویت است هدایت امام علیه السلام هسته مهدویت است وقتی که شیعیان بر سر قبر امام حسین علیه السلام می امدند- میفرمودند مهدی ابن مهدی این لقب  بعد هدایت وسیاست دارد چون جنگ بر سر هدایت جامعه بود وبه همین علت در زمانی که امام زمان علیه السلام ظهور میکند الا ماشالله مذهب هست که دران زمان میخواهند هدایت جامعه جهانی را د بر  یگران سرجنگ دارندگیرندمهدویت امام زمانعلیه السلام  است که با اوسر جنگ دارند عظمت شیعه دراین است که درطول تاریخ درچهارچوب صراط واقعی الهی حرکت کرده است واین زمان میطلبد تا برای مخالفین اشکار شود مسئله غیبت انسانها از حکمرانهای غیرشیعی دور میکند وچالش بیشتر غیر مستقیم است وفرهنگی به صورت عمده است وفقهای است –فرق دیگر به صورت مستقیم وسیاسی وفقهی  باهم چالش دارند ولی درزمانی که شیعه میدان دار است شیعه سعی میکند فرهنگ اصیل اسلامی مطرح کند وفقه ناب الهی  اشکار سازد واز حریم دین وجامعه حفاظت کند وچون خداوند منان با این مذهب است مشکلات بهمرورزملن اسان میشود وبرای مخالفین سخت میشود- واوازه دین ناب الهی کم کم پر رنگ میشود وهمه منتظر ظهور هساتند که بخش عقلای جامعه هستند وان زمان است که اما معلیه السلام ظهور مبکنند


ارسال شده در توسط علی

کار سختی نخواهد بود

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب اقای جمال عبدی- ریس سازمان- ایرانیان –- امریکاهائی ایت سازمان پس ازبه چپ وراست زدن- به نظر میرسد به عقل رسیده است- در اخبار خوب جمعه—مینویسد- باتمام دیوانگی هایئی در واشنگتن درجریان است—ما میتوانیم به راحتی همه چیز را فراموش کنیم؟؟ ودر این سالها به موفقیت های چشمگیر نائل شدهایم—این ضعف خودراقدرت تلقی نکنید- باید جواب دندان شکن میدادید وکتابها مینوشته اید- اگرما عاشورا سنت نمی کردیم هزاران عاشورا برای ماتدارک میدیدند-نمونه عرض کرده است در موافقت تاریخی که مانع جنگ شد وتحریم هارا برطرف کرد- که برای مردم ایران- امریکا وجهان سودمند واقع شد- اعضای اداری واعضای سازمان وطرفداران- دراین نبردتا اخر جنگیدند- تا به یک موفقیت وپیروزی که دربعضی موارد بسیار شگفت اورنادر به موفقت نائل شدیم-هم هوای واشنگتن روبه کرمی است وهم تجارت وسیاستدرحال داغ شدن است از حد اعتدال گذشته است- هرموافقتی به اندازه جنگ جهانی دوم وقت وانرژی میطلبد- بهتر است سیاست مداران از سایت بوک باب- که باب مخفف بابلی- یعنی مردان وزنان خوشحال انسان دوست وجذاب یعنی کتاب های جذاب ورمانتیک وانسان دوست وغیره  یامجانی دانلود کنند- یا قیمت به دودولار رسیده است دانلود کنند-که مورد تائید پنچ ستاره از مجله نیویورک تایم  ودیگر مجله های مشهور امریکا قرار گرفته است یکمقدار بخارات معده ومخ را خالی انهارا خنک کنند- قرار داد دریائی-حوادث دریائی هم درخلیج همیشه فارس- بین ایران وامریکارا انگولک نکنند که مورد رضایت کلانتر امریکا اسرائیل واقع شود خوب مبارزه اقایانبرای امدن مادربزرگ ها وپدربزرگ ها مثل انکه بدون یک فشنگ ختم به خیر شد الحمدالله-ما باید جواب حزب های مافیائی که هدف انها مبارزه با اسلام است جواب های داندان شکن بدهیم تا عقل به اروپا باز گردد- انشالله-جناب اقای جفری ام-گابریل -معاون فروش تلگرام از اعضا خواسته پنج دقیقه با اقای  بروکرراب- پنچ دقیقه از وقت  تان  را درباره چگونهتجارت ره به نزول امریکا صحبت کنید بهتری زمان همان امروز است که من تصور میکنم دربه بودی تجارت نقش مهمی دارد وسپس نوبت تلفن دادمیشود که چه زمانی نوبت شما میشود –بایداولخداوندمنان راضی شوند- مابقیه اسان است


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99