سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- من واقعا تعجب میکنمکه بعضی مسائل تاریخی  به خوبی روشن هست بعضی میخواهند ادای  فراماسونری دربیاورند—الیتی میفرماید که در مسئله علی محمد باب  یک تناقض وتضاد درباره روحانیت وجود دارد- این تناقض چی است- اصل قضیه این است- که برادران سنی بعضی معتقد هستند- که در هرصدسال- یک احیاگری اسلامی می اید ازجمله کسانی جزو این احیا گر است متوکل ملعون است وهر هزارسال یکفرد  می ایدکه قیام  میکند که قلمروی  اسلام حداقل دوبرابر میشود منشا این بحث اصلا اسلامی نیست  هم بابل است وهم در دین زردتشت است- مثلا حمورابی که یک بت است انسانی که بدرجه خدائی رسیده است جزو احیاگرا است دردین یهود بیان شده است قراربوده است حضرت موسی علیه السلام بعداز سیصد یال بیاید چون فاش شد- مداوو عقب افتاد-هیچ ارتباطی با امام زمان علیه السلام ندارد-یک حدیث است از امام صادق علیه السلام که فرمودند اخر حکومت عباسیان نصف سال خروج امامزمان علیه  است بعضی طول حکومت عباسیان را پاتصد وپنجا ه سال گرفته اند بعضی هفتصد وپنجاه سال گرفته اند-چون حدیت تک استت تواتر ندارد- قابل اعتنا نیست- وشایدامام علیه السلام خواستندیک تقریبی را بیان کنند- ادم بیسواد مداوم میخواهد یک اطلاعاتی رابدست بیاورد- یک عده مشتری پیدا کند- مانند شیخیه- ازخوداش علوم اسلامی میتراشد این هزارسال کارانها است کجا امام زمان علیه السلام ظهور میکند میگوید درکربلا- هنوز ما غرب بخصوص انگلستان را نشناختیم-نامه سفیر انگلستان درچین به وزرات خارجه انگلستان مینویسد- که من ماننداب خوردن میتوانم چین را مستعمره انگلستان کنم- جواب میدهند- حالا زود ااست انگلستان بایدبسیار محبوب شود وحکومت بسیارمنفور شود—جناب اقای علی محمد باب- اعلام میکند ایاشان رابطه مستقیم با امام زمان علیه السلا م دارد وامام زمان علیه السلام در هزاره پس از غیبت درکربلا ظهور خواهد کرد- ایشان   وعده ای از طلاب شخیه درسال ظهور به کربلا میروند که امام زمان علیه السلام ظهور کند انجا باشند- وامام زمان علیه السلام ظهور نمیکند  - مدتی میماننند ومایوس میشوند وباز میگردند – بسیارخوب مسئله روشن شد- کسی ریگی به کفش ندارد متوجه حقایق میشود- واز طرفی علیب محمد باب کسی نیست که درمقابل روحانیت ومردم بتواند قدرت نمائی کند- ایشان ادعا میکند که من امام زمان هستم- یعنی فریب جامعه  ئمسلم بود که روحانیت  با ایشان برخورد میکرد اگر حکم اش اعدام نبود حبس وتبعید بود علی محمد باب – ایا اینهمه احمق است که خودرا به کشتن بدهدبرای هیچ وپوچ- که چند روزی بگوید  من امام زمان علیه السلام  هستم؟؟-جناب اقای الیت میفرماید ظهور امامز مان علیه السلام- بساط روحانیت انزمان به کناری میزد؟؟ ایا واقعا این طور است همه منتظر ظهور هستند اتفاقا برعکس است ظهور امام علیه السلام باعث سربلندی مومنین بخصوص روحانیت صادق است ومقام اقایان ارتقا زیادی پیدا خواهد کرد که درتاریخ سابقه نخواهد داشت ایشان یک نتاقض است هم باید ظهور شود وهم ظهورنشود- چرا از پیش خود تناقض میسازید؟؟- ایشان میفرماید یک علتی که مردم با روحانیت خوب نبودند  این بوده است که روحانیت مداوم میخواسته- که جهاد صادر کند برعلیه روسیه وسرانجام حکومت قاجار قبول کرد وجنگ شکست خورد ومردم نارا ضی شدند- البته ایشان جهاد مردم ایران برعلیه انگلستان که هرات  وافغانستان از چنگ انگلیس بیرون بایاورند نگفت- ولی علما درست فکردن گفتند مردم دراین جهاد کمک کنند وبه شهرها اشغال شده توس روسیه که مردم ناراضی هستند کمک زیادی کنند تا انها دلگرم شوند وارد مبارزه شوند گوش نکردند وگفتند مارا مبارزه با روسیه بلد نیستیم بایدبه کمک انگلستان عمل کنیم انهاهم دستور دادند به مردم اشغال شده بیرحمی شود کمبود اسلحه وقدرت مالی وناراضی بودن مردم وسپاه اندک شکست خوردن وانزمام گفتند طبق نقشه علما جهاد میکنیم وشکست به گردن علما انداختند ولی حوادث بعدی نشان دادکه مردم متوجه جریان شدند ودرجریان گیربیاف از علما اطاعت کردند درباره درحال سقوط بود درهمه جا ایران بدنبال علما بودند دراصفهان علما تشکیل حکومت دادند درشیراز ومشهود درحال رشد بود درکرمانشاهان که دراویش ووصوفیان به نفع حکومت کار میکردندذ  کشته میشدند  وبه رودخانه انداخته میشدند- برای قاجار علی محمد باب یک راه نجات بود شاهزادگان چه روسی وچه  انگلیسی بابی شدن تا زمانی که ترور ناصر الدینشاه رخ داد وعلت انهم افشاگری ایشان کرد-که من خام بودم وبهترین فرد امیرکیبیر بود ومنرا طرفدارن انگیس وروسیه گول زدند- باید ترور میشد- رضاشاه اخر عمر به همین نتجه رسید وترور شد- ازجهتی فرمودند علی محمد باب میتوانست روحانیت حذف کند-خنده دارترین مطلب این است اولا روحانیت مستقل است ومتکی  به مردم وروحانیت مبارزه اش برای مردم بوده است چگونه حذف شود؟؟ درثانی علوم اسلامی شیعه بی نظیرترین وعقلانی ترین دین الهی است نمیشود با چهارتا جمله احمقانه از میدان بدر رود-مردم بهخاطر عقای شیخیه گول خوردن که واقعا امامزمان علیه السلام ظهور کرده است وبا اعدام باب دیگرهمه قضایا روشن شد با الله اوردند- در حدیث است لحظه ای  ازدین ناب شیعه دور نشوید- شما شیطان را نمی شناسید- خداوندمنان لطف نکند شیطان کارخوداش راخواهد کرد علاوه بر انکه شیطان لشگری دارد بعضی جن ها مستقل هستند ولی کمونیست هستند سرمایه داری هستند اینها به کمک دوستانشان می ایند وبعضی شیاطین انسی هستند وقدرت زیادی دارند وخداوند منان گاهی دست این شیاطین باز میگذارد تا افراد نا باب را منحرف کنند- اقائی بنام عرفان ثابتی- بهائی هستند- میفرمایند که اقایان روحانیت یک برتری دینی احساس میکنند وبعنوان نجات بهائیت افرادی میگویند میتواند باانها تماس بگیرید درحالیکه ما همه ادیانرا مساوی میدانیم- پس چرا اینهمه تبلاغات میکنید وسعی میکنید دیگران بهائی کنید- شما برتری بی جهت دارید- اقایان میفرمایند هرکس بهائی نشود در زندان است ومعنای ان این است که ما بایداقدام کنیم که افراد از زندان خارج شوند- درسایت های مسیحی اخیرا نوشتن هم تورات وهم انجیل غیر مستقیم دین اسلام را تائید کرده است چرا اسمی از بهائیت نیست -  همجناگفته شد بهائیت زور خودرا در اصلاحات اجتماعی متمرکز کرد که نیاز  زمان بود ولی  همراه بای انکه این اصلاحات درست عمل شود بایدبا اعتقادات بهائی عجین شود –عجب- تاریخ بهخوبی نشان داد کهاین اعتقادات در پیبشرفت اجتماعی ایران چه نقشی رابازی کرد!!

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—اتش به اختیار-همان طور که شخصیت والای اسلامی حضرت ایت الله  علیه امامی کاشانی رحمت الله-علیه- که بعضی از علما- ایشان برجسته ترین عارف زمان میشناسند- فرمودند اتش به اختیار- یک اصطلاح نظامی است که به محض انکه دستور حمله ویا دفاع صادر شد هرفرد تشخیص میدهد چگونه اقدام کند وچگونه تیراندازی کند—درمسائل فرهنگی  پیشرفت فرهنگی کاری یک ی  عده نیست- کاریک ملت است—خداوندمنان ئرقران میفرماید منرا یاری کنید- یعنی همه بشریت باید درجهت اهداف الهی کار کنند- همه مسئول هستند- ودربرزخ هم دراین باره از همه سئوال میشود-در انگلستان فردی درباره موضوعی کتاب نوشت مثلا درباره سنتهای مردم لندن-  درایران مثلا کتاب تولد یک انقلاب جناب اقای دانشمند معزز- عمادالدین باقی- رحمت الله علیه دریک ی از روزنامه فردی نوشت که برای چاپ بعدی ایشان را کمک کنید- تازمانی که من درلندن بودم این نوشته ها تبدیل به دانشنامه شد ودرحدود هشتاد جلد قطور درامده بود که درعلما مشهور است که حاشیه میزنند خود این حاشیه ها احتیاج به تفسیر وتبین دارد این اصطاح که حاشیه نزن ویاحواشی فلان موضوع از این همین موضوع نشات گرفته است- ر صدای امریکا اقائی که خودرا محقق میداند میفرماید رشته ازدست رهبران انقلاب دررفته است به بسیج میگویند کار انهارایکسرکن – یک ظریفی میفرمود- درایران مردم اگاه به نسبت هند بیشتر هستند- ولی انها شجاعت دارند نظریات خودرا مینویسند وهرکس سعی میکند حداقل یک کتاب بنویسد- ولی الیت هاما شجاعت ندارند یک مقاله بنویسند – وحشت نکنیدالبته یکمقدارتمرین کنید- وسپس بنویسید-در نمایشگاه قران – کارمابیشتر دکوری است اسم وعکس تعدادزیادی ازخادمین قران دریک بقعه گذاشته بودند که من برای اولین بار اسمائی  انها  را اشنا میشدم  فقط همین- خوب جزواتی تهیه میکردید  یا امروزه سی دی تهیه میکردید مقداری انهار معرفی میکردیدغرفه های زیادی بود که به نظر میرید یک شخصیت دانشگاهی  ویاحوزهای یک سخنرانی درباره قران کرده بوده است یک تلویزویون بود که ان سخنرانی راپخش میکرد وجنابی هم برای پاسخ دادن امکان نبود- همه این عزیران را درک کرد میبایست یک سایت مجازی درست شود برای همین موضوع- باید فرهنگ سراهای خاصی درست کرد درانجا کامپوترهای زیادیکه افراد بتواند ازانها استفاه کنند وکلاس های مجازی ویا عینی بر قرارشود ویک غرفه بود متعلق به وزرات ارشاد یک کار مردمی کرده بود- از افراد زیادی سدوال کرده بود نظرشما راجع به مذهب شیعه چیست ودراین زمینهدختر خانمی میفرمودند یک کتاباهادی که بدین طریق چاب شده به چاپ چهارم رسیده است همه تیپ دراین کتاب بود ولی کتاب برای فروش نداشتند یک صفحه من نوشتم در هرحال دشمنان مترصد بهانه گرفتن ونقطه ضعف  پیدا کردن هستند- اقای کانت یک مقاله دارد بنام فلسفه دین- من صفحه اول که خواندم نیمساعت میخندیدم- یکی  اوردن برای پخت اش ها نظر دهد- اش اولرا مقداری خورد وگفت نخودا ولپه اش کم است گفتند چقدر باید باشد که هرمقدارباشد این کم  است- حال نوبت اقای کانت است  ایشان فرموده است نظم نشانه ناظم است ونشانه شعور است ودراین جهان نظم است ولی به اندازهای- نشان دهند کهخالق اش ان خدائی که تعریف میکنند نیست- البته باشک گفته است- دوخالف بیشتر متصور نیست یا تصادف درماده بگیریم- ویاخالق باری تعالی مابقیه ماندبت هستند که موهومی هستند- اما ماده درمیوه پرتقال- رنگ نارنجی درخاک نیست- درتنه درخت نیست ودرشاخه نیست ودربرگ نیست درعنچه بایدباشد اولش سبز است وسپس نارنجی میشود یعنی مخلوق غنچه است پس مال خداوندمنان است حال نظم کم باشدویازیاد باشد ولی خداوندمنان وضعیت اینجهان راتعریف کرده است حال خیلی ساده است کهمداوم برای خداوندمنان مضمون کوک شود که نقص دارد ایده ال نیست؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—اتش به اختیار-همان طور که شخصیت والای اسلامی حضرت ایت الله  علیه امامی کاشانی رحمت الله-علیه- که بعضی از علما- ایشان برجسته ترین عارف زمان میشناسند- فرمودند اتش به اختیار- یک اصطلاح نظامی است که به محض انکه دستور حمله ویا دفاع صادر شد هرفرد تشخیص میدهد چگونه اقدام کند وچگونه تیراندازی کند—درمسائل فرهنگی  پیشرفت فرهنگی کاری یک ی  عده نیست- کاریک ملت است—خداوندمنان ئرقران میفرماید منرا یاری کنید- یعنی همه بشریت باید درجهت اهداف الهی کار کنند- همه مسئول هستند- ودربرزخ هم دراین باره از همه سئوال میشود-در انگلستان فردی درباره موضوعی کتاب نوشت مثلا درباره سنتهای مردم لندن-  درایران مثلا کتاب تولد یک انقلاب جناب اقای دانشمند معزز- عمادالدین باقی- رحمت الله علیه دریک ی از روزنامه فردی نوشت که برای چاپ بعدی ایشان را کمک کنید- تازمانی که من درلندن بودم این نوشته ها تبدیل به دانشنامه شد ودرحدود هشتاد جلد قطور درامده بود که درعلما مشهور است که حاشیه میزنند خود این حاشیه ها احتیاج به تفسیر وتبین دارد این اصطاح که حاشیه نزن ویاحواشی فلان موضوع از این همین موضوع نشات گرفته است- ر صدای امریکا اقائی که خودرا محقق میداند میفرماید رشته ازدست رهبران انقلاب دررفته است به بسیج میگویند کار انهارایکسرکن – یک ظریفی میفرمود- درایران مردم اگاه به نسبت هند بیشتر هستند- ولی انها شجاعت دارند نظریات خودرا مینویسند وهرکس سعی میکند حداقل یک کتاب بنویسد- ولی الیت هاما شجاعت ندارند یک مقاله بنویسند – وحشت نکنیدالبته یکمقدارتمرین کنید- وسپس بنویسید-در نمایشگاه قران – کارمابیشتر دکوری است اسم وعکس تعدادزیادی ازخادمین قران دریک بقعه گذاشته بودند که من برای اولین بار اسمائی  انها  را اشنا میشدم  فقط همین- خوب جزواتی تهیه میکردید  یا امروزه سی دی تهیه میکردید مقداری انهار معرفی میکردیدغرفه های زیادی بود که به نظر میرید یک شخصیت دانشگاهی  ویاحوزهای یک سخنرانی درباره قران کرده بوده است یک تلویزویون بود که ان سخنرانی راپخش میکرد وجنابی هم برای پاسخ دادن امکان نبود- همه این عزیران را درک کرد میبایست یک سایت مجازی درست شود برای همین موضوع- باید فرهنگ سراهای خاصی درست کرد درانجا کامپوترهای زیادیکه افراد بتواند ازانها استفاه کنند وکلاس های مجازی ویا عینی بر قرارشود ویک غرفه بود متعلق به وزرات ارشاد یک کار مردمی کرده بود- از افراد زیادی سدوال کرده بود نظرشما راجع به مذهب شیعه چیست ودراین زمینهدختر خانمی میفرمودند یک کتاباهادی که بدین طریق چاب شده به چاپ چهارم رسیده است همه تیپ دراین کتاب بود ولی کتاب برای فروش نداشتند یک صفحه من نوشتم در هرحال دشمنان مترصد بهانه گرفتن ونقطه ضعف  پیدا کردن هستند- اقای کانت یک مقاله دارد بنام فلسفه دین- من صفحه اول که خواندم نیمساعت میخندیدم- یکی  اوردن برای پخت اش ها نظر دهد- اش اولرا مقداری خورد وگفت نخودا ولپه اش کم است گفتند چقدر باید باشد که هرمقدارباشد این کم  است- حال نوبت اقای کانت است  ایشان فرموده است نظم نشانه ناظم است ونشانه شعور است ودراین جهان نظم است ولی به اندازهای- نشان دهند کهخالق اش ان خدائی که تعریف میکنند نیست- البته باشک گفته است- دوخالف بیشتر متصور نیست یا تصادف درماده بگیریم- ویاخالق باری تعالی مابقیه ماندبت هستند که موهومی هستند- اما ماده درمیوه پرتقال- رنگ نارنجی درخاک نیست- درتنه درخت نیست ودرشاخه نیست ودربرگ نیست درعنچه بایدباشد اولش سبز است وسپس نارنجی میشود یعنی مخلوق غنچه است پس مال خداوندمنان است حال نظم کم باشدویازیاد باشد ولی خداوندمنان وضعیت اینجهان راتعریف کرده است حال خیلی ساده است کهمداوم برای خداوندمنان مضمون کوک شود که نقص دارد ایده ال نیست؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-به نظر میرسد – که نبرد بین- اقای ترامپ واقای اوباما همچنان داغ است بن نایف از طرف اقای اوباما انتخاب شد- که میتواند  با تروریسم در منطقه مبارزه کند –حالذ این ترورسیم چه معنائی دارد پیچیده است- درصدران ایران است و سوریه- وسپس حوثی های یمن وانقلابیون بحرین به نظر میرسد داعش وطالبان  والقاعده یکنبذد  نمادین داشته باشندبیشتر یک گوشما لی ظاهری باشد- زیرا حقایق داعش بخوبی روشن شده است  وحرفی برای گفتن دیگرندارند وزور اخر را میزنند تنها وحشی گری انها باقی مانده است- که نبرد برعلیه خودشان را تدارک میکنند- درامریکا رسانه های عمومی دوحالت داشتند  - یاطرفدار حزب دمکرات بودند به نظر میرسد  -سی ان ان- وبی بی سی- ودیگران هردوطرف را  میکوبیدند- ودر باطن اقای برژینسکی که اخیرا فوت کرده است ضد اقای ترامپ بوده است که امروزه ازطرف اقا ی ترامپ بنام کودن لقب گرفته است وبقول نویسنده ای جنگ مییلیادری ها است ومابقیه حرف است- اقای محمد بن سلمان جنگرا میخواست به داخل ایران بکشاند این عبرت الهی است که ما الان درقطر هستیم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- سیاست پیچیده غرب  در شرق بخصوص اسیای مرکزی  اسلامی امروزه توسط عربستان در منطقه درحال اجرا است- از طرفی کمک های مادی- به این کشورها انجام میدهد بخصوص در امر مسجد سازی ودانشگاه خاص که عقائید وهابی را تبلیغ میکند و در ساخت مدارس شرکت میکند واز طرفی دره فرغانه درتصرف انها درامده است که از روسیه وکشورهای مجاور ازبکستان نیروی های رادیکال انحرافی داعشی به انجاسرازیر میشوند بودن هیچگونه محدودیت ومزاحمت ونیروی های خراب کار به تاجیکستان و قرقیزستان- ازبکستان وعراق وسوریه اعزام میکند- وروزنامه –خبر قرقیزستان  بسیارتعجب میکند که هیچگونه اقدامی برعلیه انها نمیشود-اغاز کار این گروه خیلی شگفت انگیز است- هیچگونه شناختی ازانها وجود نداشت وهچگونه قدرت مالی هم نداشتند ولی پس از مدتی ورق برگشت وقدرت مالی وامکانات تبلیغی پدا کردن وتوانستند دوهزارنفر عضو دائم پیدا کنند واز یک باریکه –اکنالهای بسیارکوچکی اجازه رفت وامد به همسایگان خودشان وبه سمت عراق وسوریه پیدا کردند وادعای ایدولوژی جهانی کردن یک سری دلائل برای علت پیشرفت انان گفته شده است که به- نظرحقیر همگی ساختگی است- مثلا –فقر-  بیسوادی- بیکاری مانند ان که حداقل درکشور های سابق شوروی این اقلام صدق نمی کرد- تحقیقات نشان میدهد که زمانی که ناپلون وهیتلر-پیداشدند- یک وحدت دربین کشورهای فتح شده ,- ودر نتجه به این مسئله رسیدند که میابیست یک دشمن همیشه داشته باشند تا وحدت بدست بیاید یک میکرب ضعیف که ازان واکسن بدست می اید- اتفاقا داعش در اسیای مرکزی چنین حالتی برای او درنظر گرفته شده است یک فرهنگ متزلزل که مداوم تغیر میکند ومداوم هشدار میدهد ازیک شهرت مطلوبی برخوردار نیست- اهداف اینده ای ندارد –تنها زمان حال را دربرمیگیرد- مداوم میخواهد فرد را انقلابی کندوارد مبارزه باکفار ومشرکین سازد—فعلا هدف پاکسازی مشرکین وکفار است وازهمه مهمتر تبلیغات خودر در چند فرهنگی ها  اغاز میکند که زمان تحول براری عضو شدن در داعش فراهم شده است وباید جریان رادکایزه کردن داعش را درجهان فراهم کرد- ازنکات ضعف ها این است برای برقرای این جبهه مداوم احکام اسلامی مصادر میشود وپساز مدتی انرا ازقبل داعش تکذیب میکند وبه دشمنان داعش نسبت میدهند – یعنی هدف- وسیله را توجیه میکند- که دراسلام درتمام فرق بسیار کم رخ داده است- مهمترین انها خوارج بوده است- ودرنتجه تمام ادیان هارا مشکوک وزیر سئوال میبرد وبا تقسیم پول د ردره فرغانه- که بسیارفقیر بودند توانست دزانجا جای پائی بدست اورد- که بسیاری از مردمان انجا برای بدست او ردن شغلی  به روسیه مهاجرت کردن وچون انها در جوار شهرهای به روسیه رفتند غالبا به مراکزی رفتند که زیاد وضعیت خوبی نداشتند وکنترول خوبی هم نداشتند- وچون غیر قانونی بودن واجازه کار نداشتند به راحتی استثمار شدند- ومجبور بودن برای اندک پولی ساعتها کار کنند- ومسائل غربت ومسائل ازخودبیگانی وازخودمنزجر شدن درانها پیدا شد- وداعش انهارا تشویق کرد که برگردند- ودرنتجه انها سربازان اولیه داعش شدند- مسجدهائی که در این کشوره وجود اشت مسجدهای تازه تاسیس که حالت قهوهخوانی داشت فاقد مقرارات وفاقد امام بود- وامام مسجد عقایدخودرا تبلیغ میکرد- ودربعضی مساجد امام جامعت افرادرا تشویق بهجهاد  درعراق وسوریه میکرد ودرنتجه جوانان به سمت داعش متمایل شدن- وحقوق ماه ای دوهزار دلار برای جوانان وخانواده انها جذاب بود- وفرق دیگر اسلامی که تاحدی هم رادیکال بودند ولی محبوبیت داعش را پیدا نکردند به داعش پیوستندانها بیشتر حملات خودرا درخارج از اسیای مرکزی انجام میدادند- پس بخوبس نشان میدهد که اسیای مرکزی تقریبا درمقابل داعش دست بسته بوده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—جریان  ان سه داعشی جوان تصور میکنم متوجه نشدید حقیقت چیست-  سه نفرجوان  داعشی از از یک طونلی که  به لبن رودخانه میخورد بیرون می ایند دیده بان متوجه میشود یک گلوله ارپی جی  یا توپ بر ای انها ارسال میشود تعدادی از اشپزخانه که دوسه نفر ازانها مسلح بودند- به سراغ انها میرونند چون ممکن بود یکی ازانها بعدابه انها متصل شده باشد خوداش را به مردن بزند انهارابه رگبار می بدند- خوب اسناد جالبی بدست اورد بخوص از داخل طونل که بهاینراحتی مرخصی نمیدهند ومداوم درخواست نیروی کمکی بودند زیرا  عده زیادی فرار کردند- درجیب انها یک کارت حافظه موبایل بود که ایشان در زمانی که حداکثر سن اش به سال دوم دبیرستان میخورد وارد داعش شده استدوعکسی از خانواده داشت دردرون این عکس ها نشان میدهد که در کوه درحالیثکه سرخ وسفیداب کرده است نشان میدهد در طونل درحایکه خوبیده است کسی از اوعکس گرفته است- که یک کلاه گیس زنانه بسیارطویلدر سردارد ویک کلاه گیس زنانه هم که متعلق به فرد دیگری باشد ودرکنار اش است یک خط ریش  بقول معروف شویدی داد که موقع عملیات انرا میتراشد دریک عکس دیگر درحالیکه جلیقه انفجاری پوشیده است  و ودستگش سیاه دردست کرده است که سیم چاشنی  داخل دستگش وید که سویج ان بسیار کوچکاست در درکف دست اش است مشخص نشود- - درعکس دیگری کاملا گریم ساده پودری کرمی  کرده است- کاملا قیافه دخترانه است که که  منطقه اشغال شد- لباس زنانه  ..در حجاب زنانه باشد وداخل جمعیت خودرا به نیروهای عراقی برساند وجلیقه را منفجره کند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-احادیث نبوی صلواته الله علیه واله والسلم –خداوند-   منان وسبحان- پاک است و پاکی رادوست  دارد-پاکیزه است( در نظافت) وپاکیزکی را دوست دارد بطور کلی در تمام دستورات واحکام الهی یک بعد ان  پاکی وپاکیزگی است-در صفات مشترک هم چنین است- خداوندمنان علیم است عالم رادوستدارد- حکیم است حکیم را دوست دارد به شرطها وشروط ها—هرکس کم بخورد –بدنش سالم مبماند وصفای دل می یابد- وهرکس- پرخوری کند- بدنش بیمار .قلبش سخت میشود – اندازه لازم باید انرژِی داشته باشد—لباس سفید برتن کنید که ازبهترین جامه های شما است- امروز هم درجهان بعنوان رنگ عروسی مشهور است البته ان زمان رنگ بسیارمحدود بوده است ورنگهای دیگر چندان خوش ایند هم نبوده است- موی نیکو از پوشش های خدا دادی است انرا گرامی بدارید- این امریکنمونه است تمام نعمتهای خدادای –باید قدراش را دانست وانرا گرامی داشت که مهمترین ان عمر وعقل است—خاک روبه را شب درخانه نگذارید وانرا در روزاز خانه خارج کنید—بر شما باد به زیبائی خط که ازکلیدهای روزی است- درگذشته حتی امروز- برای نسخه برداری نوشته  ها به خطاط خوشنویس محتاج بودن- که قبلا میرزا-امروزه منشی گفته میشود ودرامد خوبی داشتند—خط زیباحق را بیشتر اشکار میکند جاذبیت یکی ازعومل جذب است—برخی از شعرها حکمت است ومتضاد ان بعضی شعرها باطل است- همانا پاره ای از شعرها حکمت وبرخی ازبیانات سحر امیز است- قران بعضی از ایات شعر وزن دار است وبعضی شعر سفیدگونه است- که فصاحت سحرانگیزی به قران بخشیده است-


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7   8   9      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99