سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

  بسم الله الرحمن الرحیم-گفتاری برای برادران حزبی درترکیه- دنیای امروز دیگر نمیتواند دنیای غافل بودن وسطحی بودن وخود باختگی بی جهت باشد البته هیچگاه نمی بایست چنین بود اگر تا امروز غفلت هائی شده است مسلما ضرباتی هم به دنبال داشته است ونباید تکرار شود-ودر مورد اسلام وایران هم نباید پیشداوری شود البته این امر نیازمند وجود کارگاه های اموزشی بین دوکشور درمسائل ایران است- اگر شناخت دقیقی ترکیه از اسلام واقعی داشت امروز این سرنوشت را نداشت وحال میبایست کوشش زیادی کندتا اسلام راستین را پیدا کند- بکدریم که نمیبایست زیر بار جناب اتاتورک رفت زیرا ایشان منافع انگلستان راتامین میکردتا منافع ترکیه واین فکر احماقه وظالمانه را به شماتزریق کرد که مافع خودتان را درنظربگیرید تا منافع کل انسانها را درحالیکه اسلام عزیر منافع کل انسانها را لحاظ میکند زیرا وحدت انسانها ذاتی است نه عرضی زیرا نقض انسانها توسط انسانها بر ظرف میشود تا به کمال برسد بخصوص درمسائل توحیدی تا انجا انسانی به سگی اب نمیدهد به جهنم میرود حزب جنبش ناسیونالیستی(ام- اچ-پی) اولین حزب واقعی ترکیه که سال یکهزار ونهصد ونودشش میلادی بوجود امد که دمکراسی راست معتقد است وپاز چندی حزب سرزمین مادری بوجود امد که دمکراسی چپ معتقد است مگر مفهوم دمکراسی چند ذاتیات دارد وچند تعریف دارد واگر بر فرض تصور انسان این چنین باشد کدام یک واقعی است اقایان با ایجاد احزاب که امروزه به مانند قارچ درحال رشد است وجالب انکه حزب استان ازمیر هم بوجود امده است بعضی از نمایندگان بعضی احزاب ار قسم خوردن به قانون اساسی ترکیه به زندان رفتن واحزاب دست راستی درراس انان حزب(ام-اچ- پی) تا انها قسم به قانون اساسی ترکیه نخورند حق باز گشت ندارند وبا 19 لایحهای که حزب عدالت وتوسعه درجهت تغیر بعضی قوانین قانون اساسی که با اسلام مغایر بود سخت مخالفت کردن که مردموادارکنند که به ان رای :"نه:" بدهند وبقول اقای مساوات درویش اوقلو ریس حزب ازمیر ما بیشتر محکم وحدت پیدا میکنیم- نظر اقای بهچلی ریس حزب (ام-اچ-پی) این است که این قوانین پایان دهند ونابود کنند سکولار- ناسیونالیسیم است ومنافع ما در امریکا واروپا واسرائیل ازدست میدهد ومیبایست باجناب محمود عباس باشیم تا حماس اولا قسم خوردن که کاری اسان نیست شما تصور کردید که تمام احزاب دریک جبهه ملی گرد می اوری وچوت خیم شب بازی هردفعه یکی وارد وسط صحنه میشود ومردم را سرگرم میکند انطور که شما منافع ملی راتعریف میکنید شما به غرب حق میدهید که انها هم هرطور که خواستند منافع را درترکیه تعریف کنند وهرکار که تا به حال درترکیه وجهان کردند مشروع بوده است شما تا اسلام ناب را نداشته باشید زیر بنای اقتصادی – اجتماعی وایدولو‍ژی خودکفا نخواهید اشت جالبان اسن که استان گولن هم میخواهد حزب خودرا بوجود اورد بر اساس گفته اقای بهچلی اقای فتح الله گولن یک جامعه وسازمان مذهبی هدایت شده از طرف امریکا بوجود اورده است وبه ایشان نپیوسته است واعلام کرده است به حزب عدالت وتوسعه خواهد پیبوست شماها دارید مذهب را هم الت دست میکنید این چه معنا دارد؟ سعی کنید از خر دجال پائین بیایئد وحقایق دینی انطور که هست ببینید ورا مستقیم کشف کنید که به منفع دنیا واخرت شما است     


ارسال شده در توسط علی

  را  بسم الله الرحمن الرحیم- احساس برتربودن- درغرب داراواخر قرن هفدم انگلستان شروع به احساس برتری پیدا کرد در علت ان دانشمندان متفق القول نیستند- ولی شرایط لازم را درحال پیدا کردن بود واین احساس قبلا ما کشور المان وایتالیا بود بعضی ها معتقد هستند که قوم های انگلیسی دارای نژاد برتر وباهوش تر بودند نسبت به شرق وبعضی ها معتقد هستند که انگلستان مشکلات زیاد داشت وان عامل باعث شد که از هوش خوداش کمال استفاده را ببرد بعضی ها معتقد هستند انگلستان چون جزیره هست وبیشتر از راه دریا باچهان خارج ارتباط دارد ودریا بسیار خطرناک است وساختن کشتی کار امد هم بسیار مشکل است وازمایش نشان داده است ساحل نشین بعد ازمدتی درجه هوشی انها بالامیرود زیرا باجهان خارج ارتباط دارنند ومسائل دیگر- لذا دانشگاه ها .بخش خصوصی که شامل درباره هم میشد وافراد ماجراجوئی این ماجراجوئی درغرب یک فرهنگ نهادینه شده است هشتاد درصد کتب غربی بر اساس ماجراجوئی نوشته میشود واین خصلت را بشدت رواج میدهند که منظور جاسوسی است دانشگاه وبخش های ذکر شده شروع به جاسوسی کردن هر دانشگاه تمام لوازم جاسوسی وتربیت افراد وتمام علوم جاسوسی چگونه با رمز اطلاعات بدهد وغیره رایادمیداد انز مان دانمارک برای انگلستان میتوانست بسیار خطرناک باشد مداوم قدرت دانمارک ونقاط مثبت جنگی ان ونقاط ضعف انرا شناسائی میکردند که امروزه غرب دراین زمینه غوغا میکند در پنتاگون برا ی قیبله های مهم کوچکترین کشور افریقائی پنچاه اطاق فکر در پنتاگون هست که نقاط مثبت وضعف انها وعلوم نظامی انان کنترول میکند در اروپا غربی یک صد اطاق است- وانزمان لهستان یک مرکز تمدن علمی محسوب میشد وعجیب هست که هیچگاه به فکر ابر قدرت شدن هم نیفتاد این موسسات علوم انان راپس از مدتها کار کردن بکار میبردند انگلیسی برای گمراهکردن فرانسویان مقدار کمی از این تحقیقات را فاش میکردند که انها دست از جاسوسی بر دارنند بعدها حکمت انگلستان بفکر افتاد یک سازمان جاسوسی دولتی بوجود اورد که زیر نظر وزرارت امورخارجه کار کند کار گروه ذکر شد یک کارپاک محسوب میشود ولی کار این گروه جدید میتوانست ناپاک باشد امریکا درحقیقت دوملت انگلستان وفرانسه رهبری انان را بعهده داشتند وهمین روش راهم ا نها درانجا پیاده کردند مارکس برای اولین بار به این نکته رسید که المان باید متحد شود وسخت کوش باشد وبا رفیبی سر سختی چون امریکا در اینده روبرو خواهد شد وبیان کرد سرانجام سرمایه داری متوچه میشود که باهم در ضمن رقابت هوای هم دیگر را داشته باشند لذا کارگران هم باید هوای یک دیگر را داشته باشند امریکا دارا ی امیتازاتی بود اولا ثرتمند تر بود ودوم افراد بومی صاحب نفوذ کشورها درامریکا وجود داشت وبخوبی رل بازی کرد درضمن که این چننین وانمود میکرد که با تمام کشورهای اروپائی رفیق است مخفیانه جدال را بین انها بوجود میاورد وبخوبی به اطلاعات انان دسترسی داشت در شرق فقط روسیه بود که سازمان جاسوسی داشت انهم دولتی بود وبسیار کم حجم کار میکرد در بارا تاکتیک نظامی وجاسوسی امریکا که از مکتب های خاصی نشت میشود بحثهای ضد نقیض در ارتش ایران بیان میکردند که پنتاگون فقط هشت ویا هیجده تاکتیک دارد وروی هیچده تاکید میکردند در انگلستان همین بیان بود وبعضی روی هشا وبیشتر وروی هیچده تاکید داشتد وبعضی روی 256 تاکتیک وهرود به تغیر مداوم مکتب های تاکید داشتد ومیتواند 256 وحتی بیشتر هم درست باشد چون دانشگاه ها وموسسات دیگر مستقل غمل میکند ولی نتایج به پنتاگون میرسد وپنتاگون وسیا بعنوام یک مغز مرکزی عمل میکند که ارتباط بین این گروه ایجاد میکند وروسای این گروه دوماه درسال دراین مراکز هستند البته دانشگاه بیشتر وروی مسائل فنی وزبانی واعتقادی کار میکنند ولی بکارهای نظامی هم میپردازند ودرایان شایع کرده بودن که چهار مکتب اطلاعاتی وجنگی موجود است- زمانی که من در انگلستان بودم از خیابانی که سفارت خانه های اروپای شرقی که بسیار خلوت بود گذر میکدم وبخوبی جا سوسان ضد اطلاعاتی انگلیسی تشخیص میدادم ومی ایستادم  وکار انها را تماشا میکردم مثلا فردی با مشاین کوچک کلاهی بر اسر داشت ارام میامد به محض ی که سفارت لهستان میرسید چند دقیقه می ایستاد به من که نزدیک او بودم توجه نداشت ومن میدانستم داخل ماشین او وسائلی است که رد یاب انتن است ومیرفت دفعه سوم مندیدم یک پلیس قد بلند وکه اواخر سالها خدمت بود جلوی من وبد.ن سلام وبا کمی خشونت گفت این خیابان سفارخانه ها اورپای شرقی است برای کسانی با این سفارتخانه ها کار دارند شما این دفعه دفعه سومی است از اینجا رد میشوید ومن تصور میکنم راه بهتری هم هست درخیابان قدم زدن اشکالی ندارد ولی شما لطفا از پیاده روبروید زیرا ممکن است که ماشین پلیس در تعقیب کسی شمارا زیر بگیرد تصور میکرد که من عامی هستم کسی میخواهد ارتباط بگیرد خوداش غولی است راهاشرا بلد است ومندیگر به ندرت ازنجا رد میشدم- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نگاهی به فیلم قصه پریا- در منبعی خواندم-که پایمبر اکرم صلواتالله علیه واله والسلم پس از فتح مکه دستور فرمودند که تمام بعد هار نابود کنید بسوزانید وهیچگونه استفاده ای ازانها نبرید جز یک بت مه محبوب جناب ابوسفیان بود انرا تیکه تیکه کنید در جلوی یکی از درها چال کنید وهرکس زمان ورود بیشتر اورا لگد مال کند اجر بیشتری میبرد زمانی جناب ابوسفیان واردشد اینان کودن در درک ارزشها وباهوش در خر کردن مردمان هستند مثل بعضی سیاست مداران غربی بخصوص انگلیس ها که کاملا دستورا انها دربعضی فیلم ها بخوبی روشن است دونفر کنار همان محل بودند یکی به دیگری گفت ملاحظه کردی که ابوسفیان از کنار ام محل گذشت ویگ نیم نگاهی دلسوزانه به بت کرد من چند بار شاهد این موضوع بودم رفیق اش جواب داد که کارش کاملا از لحاظ سیاسی درست است زیرا ان زمان یقه اش را میجسبیدم ومیگفتم نابغه؟ یک عمر از ان تجلیل کردی ونمیفهمیدی که چوب است؟ میخواهد بگوید توجه ما به ان جهاتی و وجههی داشت درفیلمسازی مقلد اقایان هستند چون اطلاعاتی دقیقی از ساخت یکفیلم تاثیر گذار اسلامی موجود نیست  والگوباید غربی باشد وسیاست های مذهبی را غیر علمی و یک نوع سیاست گشتاپوئی است که در سطح باقی میماند وسرانجام میخواهد باشلاق همه چیز راست وریز کند واین غرب گرائی است که باکلام دلنشین مار را از سوراخ بیرون میاورد وبدنبال یک اومانیسیم مربائی هستند ومتوجه این نکته نیستند که سبک هم سخت ونرم دارد که به نظر حقیریکی از بهترینها این نکته را از قران عزیز بخوبی درک کرده است جناب حافظ است سبک کار کارگردان محترم سرانجام  میابیست

 به جائی برسد که خانم  درحمام لخت درحال کشیدن مواد مخدر است وتوصیه میکند تو بر و از ابجو شروع کن سرانجام از برج سازی گذشته به شهرک صنعتی  سازی به رسی خیلی عجیب است که یک انسان مکتبی درحد نقد نویسی بادیدن یکدختر پریائی چنین صاعقه زده شود وچیزی از حکمت ها درچنته نداشت باشد قدرت نفوذ کردن وجنمی بر خودار نباشد وهمچنین مادر ایشان ودختر عموی مذهبی ایشان وپدر بزرگوارش زمانی که برخورد عقاید است باید همان صادق بود وهمزیرک وهم بهترین ها را انتخاب کرد حداقل میابیست ایشان دم کوش دختر خانم کذا روبه مدینه منور میفرمودند پایمبر اکرم صلواتالله علیه واله والسلم این نادان احمق را دریاب در عمق حماقت فرو رود وهیچ تلاشی هم در راه الگو شدن از خود نشان ندهد ومطالبی هم در این موضوع ننویسد-واین اومانیسم مربائی غرب که در حال سقوط در دره است وراهنجات خوداش باتمام قوا که میکوشد پیدا کند واز وضع خوداش به فغان امده است وتصور میکند بدون کمک وحی راه نجاتی هست به خاطر انکه به انسان اجازه تجربه کردن وسیراب کردن خود را از انچه تصور میکند درست است میدهد –کاری صواب است وهمچنان خود انها بیان میکنند راننده اتوبوس زمان کیست واین سئوال حیاتی راباید پاسخی دقیق دادوایا برای اعمال ما عکسالعملی خارج از ما وطبیعت موجود است ویانه وایا راه ما سرانجام به کاخ میرسد ویا ومحل اعدام وما چقدر در سرنووشت خودمان در طی منازل موثر هستیم سئوالاتی هستند که هنوز به پاسخ دقیق ان نرسیدند وچگونه است بدون انک هما تحقیقی از روی واقعیت وحقیقت انجام نداده درست در همین راه بدنبال حماقت های غرب را افتادهایم؟


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم- تیر خلاص برا ی غرب- تاریخ غرب نشان داده است بعداز انکه تک همسری رایج شد تا زمانهای طولانی معشوقه رسمیت یافت ولی درتمام ملل جهان تجاوز به عنف ورابطه با زن شوهرکه معنای اتم معشوقه درجهان را پبدا کرد یکذم اخلاقی کبیره است ودر بین مسلمانان با تمام زشتی هایئی که موجود بود بیان انراهم جزو تکفیر بوده است وبرای ان حد اجرا میکردند وبسیار هم پنهائی بوده است غالبا درسطح بالاترین رده حکومتی رخ میدادهاست در اسلام چون تعدد ازدواج مطرح بوده است معشوقه مطرح نبوده بر اساس مجازگفته میسشده است- ودر غرب دو زوجی که به هم علاقمند هستند ویا یک ازانها ویا هردو مخالف ازدواج هستند به انها عاشق ومعشوق گفته میشود خوانندگان تا زمانی که رعایت اخلاق را میکند وباهم تیمی برخورد های سخت ندارند واز هم جدا نمیشوند یک جنم واعتبار به مراتب بالاتر از بالاترین دانشمندا ن غرب را دارهستند البته این مسائل ابعاد ومسادل دیگر خوداش را دارااست ولی به محض انکه به طلاق برسد تیر خلاص خورده شده است که نمونه بارز ان گروه بیتل ها بوده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-چالشی با بی بی سی- ظریفی از ایران دردانشگاه لندن به من گفت به کلاسهای درسطح راهنمائی لندن برو که جوانان ایرانی هم درانجا درس میخوانند برو ببین کمونیست چگونه در مغز جوانان ایرانی میکنند تحلیلاش ساده بود اینان درانگلستان هضم میشونند حتی به اینان امیتازاتی میدهند کههیچگونه مقرارت انگستان رعایت نمیکنند که سخت مورد غصب کارمندان بودند ومسولین به انها هشدار میدادند که حقوق تان کم خواهد شد وارام دم گوش انها میفرمودند مسکو چنین امتیازی به شما نمیدهدولی انها در ایران متصعب ابوجهلی بودند که همه نوع سرذنش ها به مقدسات میکردند وزمانی که مورد اخم وتخم قرار میگرفتند فرد را متهم به کم جنبه وکم ظرفیتی میکردند ومیگفتند ما چیزی نگفتیم- من به ان کلاس رفتم خانم استادخیلی قیافه اکامیکی داشت سرش پائین فرمودن جناب مارکس پارادوکس طبقاتی را حل کرد وبین علوم سیاسی – جامعه شناسی واقتصاد روابط درستیرا بیان کرد وپس از پایان پرداختن فرمودند جناب راسل با درجات بسیار پائین دومین نفر بودند دراین مسائل اظهار نظرکردند ویا جمله ان ظریف افتادم که هرگز از ویکتور هوگو – شکپیر- تولستوی جناب حافظ حتی مولوی وبیسار افارد دیگر اسمی به زبان نمیاید وخواستم اضافه کنم سومین هم بیتلها- درمنجی بود پامبر اکرم صلواته الله علیه واله السلم انهم در وسعتی هرگز در گذشته نمونه ندارد وتا امروزهم نداشته است ودرایندههم نخواهد مورد تاید بزرگ سکولار غرب هم هست ولی امروزه شک وتردید در پیامبری ایشان به کنار رفته است ایشان زمانی که بله شرق نگاه کردند یعنی به کل کره زمین نگاه کردند- استاد علوم ریاضی در سطح دکتری که مشهور بود روی شخصیت جهانی مطالعه ای دارد روی یک دانشجوی ایرانی از ایشان سئوال میکند درباره شخصیت ایرانی هم مطالعه کردهاید ایشان میفرماید بله من از شخصیت تاثیر ایرانی زیاد افراد میشناسم سعدی – حافظ – فردوسی ولی فقط از مولوی بدم می یایدزیرا یک فرهیخته شیاد است حرف لوکش وپر معنی زده است ولی باتحقیقات من هیچگونه به انها عمل نکرده است گند وکثافت تمام قونته گرفته بوده است حتی نزدیک مقر ایشام عوامل نکبت وفحشا موجود بوده است ودرذتکیه هیچوگنه اثر ی نگذاشته است ولی از راس تا سطح پائین هروز دست ایشان وحتی خر ایشان میبوسیدند وبایدمن اضافه کنم که همان عومال نکبت وفحشا هم احتمال دارد که دست ایشان را میبوسیدند امروزه برای مسلمان فحشا درکشوراش ویا انگلستان نباید فرقی کند واین ملاک واقعی است که بیاد شاخص کذاری کشورها لحاظ شود امرزوه بحوبی روشن است کیست که ان بحث اکادمیکی را بخوبی پاسخ میدهد وفرار ازان کاملا نشان میدهد که چنته چقدر خالی استوسالم بدانند که کار برعکس خواهد وبقول جناب حافظ اگر جبری مسلکی هستید جبری است واگر مفوضه هستید اگر ان یار شیرازی بخواهدشدنی اشت وبالاتر از وجدان انسان به خدای رسده است


ارسال شده در توسط علی

بسم اله الرحمن الرحیم-چرا خلیفته الله یک انسان است- هضم این مسئله هیچگاه ساده نبوده ونخواهد بودبخصوص که تمام قدرت رهبری الهی باتمام ابعاد اش دریک انسان ذخیره شده باشد انسانی که تصمیم میگریدگوئی خداوند جل جلاله الشریف تصمیم گرفته است سئوال اساسی این است بر فرض محال نبودن صاحب هستی که حی وزنده است وهمه جاهم هست خصوص زمانی فرد سر به صحرا میگذارد که به ایشان بگویند که این طرح بهترین طرح است وبرخلاف ان بود غلط بود انگاه خون فرد مباح میشود ویک چشم بهم زدن حساب اش رسیده میشود یک استاد امریکائی در دانشگاه شیراز میفرمودند که روانشناسی اثبات کرده است که تعصب کور عوام کم سواد به مراتب بیشتر رهبر محبوب اش هست وبسیار خطرناک هستند نباید دروغ گفت زیرا اگر قدرت داشته باشد مستقیم میبجنگد واگر ضعیف باشد به موقع اش خنجر از پشت میزند که جبهه اش اصلا مشخص نیست سرانجام کارش میکند وچیزی را که نمیتوانی توجیه کنی نگو- در تحقیقات غرب به خوبی اثبات شده است ایجاد انگیزه بادوام بسیار کار سخت تقریبا یک امر نزدیک به محال است درتجربیات زیاد وتحقیقات بسیار زیاد تصادفی اولا به نتایجی رسیدهاند- وهرچه زمان میگذرد درغرب این کار بسیار مشکل تر از گذشته میشود-اولین عامل مهم تاثیر انسان بر انسان است- انسانی را به نحوی تسخیر میکند این تسخیر دلائل زیادی دارد وهرچند عواما تسخیر بیشتر وپرقدرت تر باشد اثرش بیشتر است اولین کشف درانگلستان یک خانم ثروتمند کنار یک فروشگاه بسیار گران قیمت پوشاک ایستاده بوده است تا برای پسرش یک دست لباس بخرد یک لباس را در ویترین یک لباس را انتخاب میکند وبلافصله تصمیم میگرد که به خانه برود وپسرش را بیاورد ولباس درتن او پرو کند ولی پول بسیار درشت داشته است که نه اتبوس ونه تاکسی قدرت خرد کردنش را نداشتند اقائی بالباس فاخر میاید که ردشود وابهتی هم داشته است به ایشان جریان را میگوید ایشان پول راخورد میکند وباشاره به یک لباس دیگر را نشان میدهد وایشان پرسش را میاورد وسرانجام همان لباس را میخرد صاحب مغازه متوجه میشود وگروهی ایشان راساعتی کرایهمیکنند ونتجه مثبت بوده است- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- یک دانشجوی ایرانی فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف که درامریکا درس میخواند میفرمودند که بچه های ایرانی درامریکا به من توصیه کردند که تجربه نشان داده است که که اول دریک دانشگاه متوسط امریکا درس بخوان وسپس در یک دانشگاه ممتاز درس را فوق لیسانس را دوباره شروع کن ومنهم همین کار را کردم ودر زمانی که دانشجوی فوق لیسانس بودم یک امریکائی به ما پیوست ایشان دریک شرکتی کار میکرد که امریکا دستور داده بود تحقیقات خاصی راشروع کند وتخفیف مالیاتی مناسبی داد ه بود وان شرکت یگ گروه تحقیقاتی راه انداخته بود وایشان درضمن کار اجرائی بعلت علاقمندی با گروه تحقیقات یک همکاری کمی داشت وکم کم کار اجرائی ایشان را کم کردند تا بتواند هم مطالعه کند وهم کار تحقیقاتی کند وسپس تصمیم گرفتند که ایشان برای مطالعه فوق لیسانس به دانشگاه بفرستند وایشان به این دانشگاه امده بود جناب ایرانی میفرمودند چناچه ایشان درایران بود صدسال نمی توانست به دانشگاه صنعتی شریف راه پیدا کند ودر ترم اخر ایشان به دفتر دانشگاه میرود که انصراف دهد ودانشگاه نمی پذیرید واستاد که سرکلاس میاید به ایشان میفرماید ما نمیتوانیم متخصص از خارج وکره مریخ بیاوریم شرکت شما وشما با تهمیداتی بسیار سخاوتمندانه بوده است وظیفه دارند برای خدمت به امریکا بهترین تلاش خودشان را بکنند وگرنه هردو مجازات خواهیدشد وهمه نوع اقدام لازم شده است شما فقط هفتهای چهار ساعت کار اداری ساده خواهید داشت ودراین مدت متخصصین شرکت ودانشگاه نزدیک شما بهترین سرویس به شما خواهند داد وهفت بلیط هواپیما دراختیار شما است که به اینجا بیائید ورفع اشکال کنید وجزوات مرتب به شما خواهد رسید ویک سیستم تلفنی مداوم باشما درارتباط خواهد بود- ایشان افزود من به ایشان گفتم که ناراحت نباش شما متخصص خوبی خواهید شد وایشان با عصبانیت فرمودند معلوم است با این تمهیدات من یک متخص خوب خواهم شد ولی دیگر زندگی ندارم چون میدانم جزوات پشت سرهم میرسد ودر اسرع وقت باید انها را به خوبی مطالعه کنم یعنی حداقل هروزه تا یک نصف شب مطالعه داشته باشم ودیگر زندگانی ندارم ومن اشتباه بزرگی کردم ولی خیلی مسخره است که از خارج نمیتوانند بیاورنند مثلا شما مایل هستید چنین زندگانیرا داشته باشید ولی من انرا دوست ندارم شما بایدبخوانید شرق بشدت جلو میامد ونبوغ های عجیب انها و , اروپا اگرکمک به امریکا نمیکرد شرق ازانها  پیش می افتادند وکم کم جهان سوم یا میخواست مستقل شود ویا عامل بدون مزد واجرت بلوک کمونیست شود واروپا در بیشتر موارد دوباره امریکا درمسائل استراتژیک مانند شناخت ارتش بلوک شرق متخصص های فوق العاده بااستعداد دارند فقط جای تمدن اسلمی خالی است وعجب پیشگوئی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه واله والسلم الله-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0