سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به فیلم بسوی الی- بیاد این نکته رابه بخوبی درک کنیم که از شاخص های گذشته عبور کردهایم درحالیکه هنوز شاخص های حتی درحال گذارهم بسیارسطحی درک نمیکنم یک تصور خام داریم که گذشته درهرحال درمردمان ماجائی برای خود باز کرده بود وبقل انگلیسی ها درشرایط سخت جای خود را نشان میدهد به انظر میرسد امروزه درسینما به این نتجه رسیدند که پلان به پلان بیاد حداقل یک دگر زیستی ارامی باید رخ دهد وازتمام مدی یوم ها باید استفاده کرد عکس – روزنامه تلویزیون – کتاب  وغیره- ویک اسطوره جامعه شناسی ودرحد عالی ایدلوژیکی وهر اسطوری که به بستر سازی فیلم کمک باید باشد که متاسفانه باز بازگشت به قبل وشاخص های غربی است خود باختگی که متعلق به گذشته است همچنان پر رنگ موجود است ذدر حالیه در چنگ که هشتاد درصد ضعف ها متعلق به درک نظامیان مابود مداوم روبه بهبودی وتفکر برجسته پیش میرفت لنگی ها باید مداوم روبه بهبودی برود نه ضعف فیلم نشان میدهد که درسطح تحصیل کرده جز یک بحثهای  ساده خاله زنگی یک میز گزئ ساده بحث هم بلد نیستیم شاید علت خودکشی الی این شعار المانی باشد که ژایان با تلخگامی بهنر از یک زنگانی تلخ باشد المانها شعار های دیگری هم دارند اسلام  چطور؟ اقلا یم وصیتنامه جعلی بسار دقیقی راهم در کیف الی میگذاشتید تا خانواده متلاشی ونامزد گناهکار ایشان کمک جرئت  عاقلانها به گذشته  داشته باشد وبادی سعی کرد از ابزار موجود بهترین استفاده بهنیه درفیلم کرد وقدرت ابتکار باید نشان دادسینما یم مدیدم ساده ای نیست که ساده بیاد درمسائل دران برخورد کرد- حرکت از ع.امل بیرون به درون واز درون به بیرون ومنتقل شدن ایده ها درتک تک افراد ودر جمع ونتایج ان بسیار ضعیف هستیم- ودرترکیب اسطوره وروابط اجتماعی هم ضعفهای فراوانی داریم وافراد هیگاه ایده ها خودشان در یک جمع مطرح نمیکنند وبه یک نتیجه دقیق نمیرسند ودر حل مشکلات ناتوان هستند وتک روی دارند که نشانه یک جامعه سطحی است انشالله  در زمانی که در یک لوکشن محدود بازی ادامه دارد باید درک های سطح بالا مطرح شودموفق باشید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاه ای به تاگتیکهای سبز-نظریات شخصی است-سوسیالیسم که تحلیلی های تاریخی سرمایه داری راکه بحران ها ونکبتها نمی بیند ودست به یک اینده نگری فرهیخته گری که تمام حقایق را به عمد نمی نگرد درجهتی گام میزند که مردمان را سرگرم کند به نظرگرائی تا عمل گرائی بسنده میکندکه بهشت در اخرت بدست میاید هرگز وارد تعین مرز بندی دقیق بهشت وجهنم نیست وانسانها در تخدیری افسون کننده حقایق فلسقی صدمن یک غازسرگرم میکند وبا قطابی که بوجود میاورد که هرکدام حبلی برای رام شدن مردمان  از مقابل کردن با اربابانی که در برج عاج نشستن وجز حقایق ناب چیزدیگری نمی گویند درنتجه اسلامشناسی وولایت فقیه بادید با فرمتی جدید داداشود که به هر پیرو دوشمشیر دهدزیرا تحلیل دقیق اسلامی در نظر بلکه درعمل ولو در مدت کوتاهی بتواند رقیبان داخلی و خارجی خلع السلاح کند واز اینکه جانایان ادم کش مجهز به ایده منحطی که مورچگان هم پی برده اند که حضرت اصف برخیا فرمانده لشگر حضرت سلیمان انها به عمد نمی بیند ومیگویند مگر کوری که مارا نمی بینی تا حضرت سلیمان فرمان ایست دهد رابا مصلحت اندیشی شیوخی حل کنند وهیچ به پایمهای ان ترک شیرازی توجه ای ندارند امروزه اسلام عزیز نه کمتر از هدد است ونه مردمان جهان کمتر از ملکه سبا است وغرب امروزه در مرز ایتالیا وترکیه قرار دارد دوران داروغه باری رفیق قافله وشریک دزد درحال اتمام است ویک انتفاضه به افکار اسلامی نه از لحاظ اعتقادی بلکه از لحاظ منطقی وعلمی درحال حرکت بطنی وخفی خوداش است وکسانی که این جریان را درک نمیکنند با زنده تاریخ خواهد بود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- شعار": عیسی به دین خوداش وموسی به دین خوداش-بخش دوم-ظریفی درانگلستان برای من تعریف میکرد که سفیر انگلستان درایران زمان قاجار به یک شاهزاده قاجر که طرفدار انگلستان بود میفرمود سه نفر از مغزهای واقعی افراد ده خودات راانتخاب کن وبه انه انگلیسی یادبده که به خوبی انگلیسی را صحبت کنند وبفهمند وبعدا هم مطالبی درمدح ملکه انگلیس مطالبی بگویند تا من بورس پزشکی دانشگاه اکسفورد رابرای انهاه بگیرم بعد ازمدتی شاهزاده ده پائین متوجه میشد خدمت سفیر میامد که یک چنین برنامهای برای ماهم تدارک بگیرید ایشان میفرمودند اولا این سه نفر واقعا ممتاز هستند بقول جنابعالی مغز هستند در ثانی انگلیسی را به راحتی صحبت میکنند ودرضمن از ملکه انگلستان هم تمجید کردند انها میگفتند ماهم چنین میکنیم ایشان میگفتند سه سال حداقل باید زحمت بکشیدوهیج کس هم نباید بو ببرد بعد ازمدتی رندان درتهران متوجه میشدند همه کتاب انگلیسیزیر بغل شان هستند ومیفهمیدند بایدکار انگلستان باشد به نزد سفیرمیرفتند وجریان جحویا میشدند وجناب سفیر پاسخ میداد که خود من هاج واجهستم اولا زبان فارسی یک زبان غنی وشیرن است والبته یاد گیری زبان خارجی نه فقط انگلیسی؟؟ لازم است .یک نوع احترام به ان کشور است در سرار دنیا عدهای برای دست یابی به بعضی تخصص که مورد لزوم است ربان ان کشوررایاد میگرند وان علم را به مملکت خودشان منتقل میکنند بعد از مدتی باز شاهزاده پائین مشاهده میکرد که شاهزاده ده بالا باز امیتازات زیادی گرفت دوباره به بهخدمت جناب میامد وعلت جویا میشد واین بار جناب سفیر میفرمودند که ایشان  بهائی شده است بهائیان با ما قرابت وهماهنگی بیشتری دارند ایشان میفرمودند وماهم بهائی میشویم ایشان میفرمود به این سادگی ها نیست شما سه سال باید تحقیق کنید سیمینار سمی سمینار تشکیل بدهید اخوند شیعه بیاورید واخوند سنی بیاورید کنفرانس وسمی کنفرذانس تشکیل دهید باز رندان درتهران میفهمیدند وخدمت سعیر میامدند که این سرعت پذیرش بهائیت کار شما است باز سفیر میفرمودند من بار هاج واج هستم دین اسلام بسیاذ دین روشنفکرانه وجالبی است انچنان شما گفتید هردینی چه بهائی باشد وچه نباشد با زور وحقه وفریب وتطمیع بخواهد پیشبرود کاربدی میکند والبته من توهین به انتخاب افراد نمی کنم ولی ازان طرف جلوگیری از گفتن عضو توسط هر فرقه را شایسته نمیدانم ولی کتمان نمیکنم که بهائیان باما قرابت ونزدیکی وبیشتر مورداعتماد هستند 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- خلقت زنان نقص ندارد اساسا خداوند موجودی را که نقص داشته باشد خلق نمیکند ولی نیازمند هست واین یک اصل ذاتی مخلوق است عظیم ترین موجود خلقت حضرت رسول اکرم صلواتالله علیه واله است که فرمود الفقری فخری که فردا از ایشان خداوند نسازند اولا ودوم دیگران فکرنکنند تنها انها نیازمند هستند همان طور که قلب درکارش نیازی به دیگر اعضا ندارد ولی محتاج اکسیژن است وخون هم همینطور ولی انهم محتاج قلب است نکته دوم انسان یک ظرفیت به اندازه یک باطری قلمی نیست یک باطری به عمق کهکشان ها ست در تمام ابعاد این چنین است- بالترین ظرفیت مخلوق ژیامنبر اکرم است که بقول یکی از علما غول وقهرمان است وبه ظفیت تام وتمام غول عظیمتر وقهرمان قهرمانان خداوند جل وجلاله متصل است که هیج موجودی در این سطح با خداوند ارتباط ندارد زمانی که برای فتح مکه به بمکه میرود درودایه به سراغ مادر میرود ومیگرید درحالیکه مادر معزز ایشان شرایط بسیار سخت نداشته است غربیان به اینتجه رسیدند که اولا باید در طفولیت مادر وپدر حالت یک شکارچی دارند که بچه به چیزی نیازدارد وکنجکاوی وخواست دریک لحظه چی میطلبد بلافاصله پاسخ منطقی بدهند ودر ضمن خانواده باید یک تئاتر اموزشی روانشناسی بازی کند ومادر بعد دفاع بگیرد وزیاد از جاده صواب دورنشود وپدر باسیاست به نحوی که بچه سرنخورد از حقایق دفاع کند هرچه این تائتر منطقی تر وعلمی تر باشد به یک هواپیما سوخت بیشتر وقدرت موتوربالاتر داده شده است لذا سعی براین شود یا مادارن بهتر است کار های اجتماعی خود را درخانه انجام دهندیادر درجه دوم بچه های به محل کار خود ببرنند وعدم یک تئانر حساب نشده همان نتایج ببار  میاورد که اعراب مسلمان پس از رحلت خاتم انبیا صلواتاله علیه واله والسلم ببار اورد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0