سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- شوخی با سیاست مداران-سیاست مدار خوب کسی است که حدی برای تفریح کردن با مردم نداشته باشد- به نحوی عمل کند که باز هم انتخاب شود- مدرسه علوم سیاسی نرفته باشدولی از هیچده سالگی باسیاست مدران کار کرده باشند وهمیشه بگوید من سیاستی صحبت نمیکنم- وبگوید من که از صبح علی الطلوع شروع به کار میکنم نمیدانم تا غروب چند تا شایدپنج تا وشایددوتا مسئله راحل میکنم – از برنامهای بحرانی خوشش بیاید ولی خوداش کمتر به انها پردازد- اگر مردم بگویند این مسئله هزار راه دارد ایشان بگوید فقط دو راه دارد یکی ازانها غلط است- مقداری هم کارهای تبلیغاتی- هنری بلد باشد- اقلامی را درکانون بحثهای خوداش بخوبی قرار دهد وبرجسته ومنور سازد- دامنه بحث های خوداش را وسعت دهد- در ارائه مطالب مبتکر باشد- درمباحثی پیشروباشد از مسائلی که در پرده گفته میشود استفاده کند که ذهن ها به جستجوی مطلب برایند- بحث های دیگران وگذشته گان را که شامل الهام بوده است استفاده کند- از شهادت ویا شرایطی که شهادت پیروزی بدست میدهد زیاد استفاده کند- زیاد زرق وبرق ندهد- زرق وبرق را فقط درمباحث خاصی که زیادمتفاوت نباشند استفاده کند ویکروش یکنواخت داشته باشد- باهنرمندان ونویسندگان روابط خوبی داشته باشد ویکنتجه گیری کوتاه همیشه در اخر سخنرانی های خوداش داشته باشد- از گذشته ماجراها وتاریخ به خوبی سود بجوید- درمسائل معرفتی بازتر بیان کند در پایان کلمات ضرب اهنگ خوبی داشته باشد- مراجعات خوبی به اسنادها داشته باشد- بتواند مریدان راهروقت خواست همراهاش باشند چنین شئد وهروقت خواست جلوتر از ایشان باشند چنین شود وهروفت خواست عقب تر ازایشان شوند باز چنین گردد- بادشمنان درحالت جنگ باشدوحالت هیجان مردجنگی رویائی را بوجود اورد- بسیار عالی خطبه بخواند که افراد رابه وجد بیاورد- درنظمیکه درخطبه خوداش در بیان مطالببکار میبرد انسان را وادار بههمراه شدن با ایشان بنماید- ترس از شکست وجنایت به خاطر غرور را باید بهخوبی کنترول کند- افرادی را که انتخاب میکند درمرحله اول مردم رامتعجب میسازد ولی بعد متوجه میشوند که انان تحول ساز بسیار نیرومند هستند- مردانی که بخوبی با مردم ارتباط پیدا میکنند وبخوبی درک میکنند وبسیار تحول های مثبت را بوجود میاورنند وهمیشه میگوید برای امدن اینجا نیامدهام امدم کار کنم- از کارهادی که اول انها بسیار عالی واخر انها مفتضح است که نشان کودنی است پرهیز میکند- درمسائل تدوین کردن مهارت داشته باشد وسعی کند که افراد را بایکدیگر هماهنگ کند- درست مانند مواد صبحانه-مطالبش اموزش بدهد-تاانجا که میتواند اوج بکیرد- درجاده خاکی برود بدون انکه گردی بوجود اورد- درتمام موارد نجیب زاده باقی بماند- ضد بازاری مسلک باشد- از کسانی که افکار خودشان بی جهت اغراق میکند به انها هشدار بدهد- از بیانات دیگران بهخوبی نتجه گیری کند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-مسلمانان امروزه دارای مسئولیت بسیار سنگینی دارنند-ودستور دارنند از کیان اسلام درمقابل کیان شیطان باتمام قوا محافظت کنند- عجیب است که مسلمانان باغیر مسلمان درصلح هستندولی با بردار مسلمان درجنگ هستند- اشرار راکه برانها حکومت میکند ویا همسایه انها است میپذریند وبا نیکان انها از در مخالفت بر میایندومشکلات انها را که باید قوانین اسلام حل وفصل کند نمی پذیرننذ ولی قطعنامه های سازمان ملل بایدمشکلات انها حل کند سازمانمللی که قیم انان است خود باید ازجناب مسلمانان قیمی اور ا هدایت کند- شیطان که قبلا با نی لبعک انها فریب میدادامروزه با طبل انها را به جنگ یک دیگرمیاندازد وتفالهای شیطانرا زینتداده است که کمترین اعتقادی به انها نداردوشمشیر بدست انان داده است- درموقع بحران همه ادعا میکنند که مسلمانان باید در پیرامون دایره اسلام باشند ومرکز باید عدالت باشد ولی شیطان را درمرکز دایره اسلام قرار میدهند وبحث از طرح کرد وعرب وایران است گوئی هیج ارتباط ووحدتی ایمانی دربین انها صوری است وهرکس بدنبال منافع خوداش است وان ضرب المثل اینگلیسی را تداعی میکند که کوه ها دوست ندارنندوبایداضافه کرد که عقل هم ندارندوهرکدام فرهنگ وایمان ودین ومنافع وجهت خاص خود دارندوپیشرفت هریک مضر برای دیگری است-جمعب رهبرانان بریک امر مسلم وساده غیر ممکن است مگر بر جان ریس سازمان ملل متحد قسم یاد کنندونداهای شیطانی را درباره یکدیگر به راحتی میپذیرنند بخصوص امروزه که انرژی اولیه برای ایجاد یک بلوک اسلامی بوجود امده است بیش از شیاطین ازانها وحشت دارنند-کلمه اتحادوتوافق وهماهنگی برای انها بسیاربرای انها غریبه است ولی با دشمنان اسلام بسییار اشنا است ویقول حضرت علی علیه السلام از انها چه خیری دیدهاند درحالی که انها را باسرعت به سمت پرتگاه میکشانند چون بچه شتر بدنبال مادر خویش روان هستندمداوم برقوانین متعالی ومتین وپر ارزش اسلام حاشیه میزنندوثروت اندوزی راتنها هدف خویشبرگزیدند وباانکه لقب خدمت گذاری اسلام ومسلمانانرا ادعا میکنند بر سر پست ومقام ازهیچ امری فروگذاری نمیکنند ودشمنان دون وپست وبیشعور انها به خوبی از این وضعیت سو استفاده میکنند ولی در دفع انان تعلل میکنند واز تاریخ اسلام هم عبرت نمیگیرند وبه زرادخانه های بی حاصل خودشان تا پیشرفت جامعه شان اهمیت میدهند ومعلوم نیست این غفلت وشیطنت که روحاش را از سرزمین انان رخت خواهد بست ولی تاریخ میفرماید زیاد دور نیست انشائالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- دوخاطره- دریک جلسه که کمونیست درسالنی درانگلستان تشکیل میشد دعوت عام میکردند رفتم سرگروه انی یکجوان ایرانی مفیم انگلستان چپ روسی بود ولی به نظر خیلی منطقی به نظر میرسید واهل سخنانی جلسات نبودفقط سه بار ایشان دیدم یک اتفاقی دریکی ار پادیگان های تهران افتاده بود وبچه کمونیست انرا بسیار داغ کرده بودند ومن تشخیص دادم که داغ کردن وارد جلسه شدم با ایشان برخورد کردم وجریان رااز ایشان پرسیدم فرمودند چیز مهمی نیست در واحدها رسم استکه برای فرماندهان غذای مخصوصی درست میکنند به ان فرد گفته بودند برای خودات هم میتوانی درست کنی ان فرد برای خوداش یک دیزی بارگذاشته بوده است ویمفرد باکمال پروئی رفته وانرا خورده است ویکدرگیری مختصری رخ دادهاست اینها بیخودی انرا داغ میکنند ورژیم هم به ریش اینها میخندد- ازمن پرسید مستشارهای امریکائی در واحدت دیدی گفتم بله دیدم گفت مودب بودند گفتم بله مودب بودند گفت موذی هم بودند گفتم تصور میکنم کمی موذی فکر میکنم باشند این رامخصوصا گفتم که چه میگوید برایمن کاملات مشخص بود تمام برخوردههای حکومت با فارد حتی عادی که ساواک وضد از اطلاعات انها را حتی کوچکترین توجه به انها نداشت وحتی باز جوئی نمیکرد وطبقف مقرارات همنبود شاه روی انها حساس بود وبا مشورت کارشناسان خارجی بسیار قهار روی انها برنامه ادی حتی تا کشتن صادر میکرد ایشان با تعجب وژست صدر صد انگلیسی گفت کمی مودی هستند؟ بگو زیاد موذی هستند- دوم یکجلسه بود باز متعلق کمونیستهای طرفدار شوروی برنامه منظم سخنرانی داشتند-   درانگلستان تابستان جوان دیپلمه دختر وپسر که زبان یاد بگیرنند وچناچه از محیط خوششان بیاد برای تحصیل دانشگاهی درانجا بمانند اغلب دختران باز میگشتند واز پسران تعداد کمی میماندند که انها بعد از مدتی یا به المان میرفتند واغلب انها به امریکا میرفتند اینها ازاین جوانان زیر نظر نداشتند وپس ارتحقیقات دختر میترسیدند وادعا میکردند چون والدین ما راضی نیستند به جلسلات نمیایم ولی جزواتی به اینها که دوت انها ان جزوات  را به نشان دادندوگفتند ماچیزی سردرنیاوردی ولی پسران خیلی زیاد تر شرکت میکردند وبه انها یاد داده بودند گزارش کار به شهرستان بدهند وبگویند برای انکه سر در بیاوریم رفتیم- دراین جلسه یک دختر خانمی بود با پ.ست خز میامد وماشین اخرین سیستم داشت ومثل گرگ من را میپاید که نکند روی دخترهای جوانی تازه امدند تاثیر بگذارم کامل چسبیده بود وچشمان وحشتناکی داشت وبعد ازمدتی متوجه شد من کاری به این کارهاندارم وبیشتذ دنبال بحث های اکادمیکی هستم که اطلاعات خودم را کمل کنم به اخبار هم توجه ندارموکمی دورمیشد من ازانها سئوال میکردم ومیگفتند ما برای بیشتر شدن اطلاعات سیاسی امدیم وجداکثر دوجلسه دیگر بیشتر نخواهیم امد- ایشان دوصندلی اورد وسئوالاتی را خواست ازمن بکند ایشان همدانشجوبود وهمکارهای سنگینی میکرد سالن بزرگ میگرفت انرا میشستد وغذا تهیه میکردند وخیلی کارهای دیگر وعجیب بود که اغلب کارها بچه پائین شهرتهران که برای کارهم امدبودند وکمونیست بودند شرکت نمیکردندمن از ایشان سئوال کردم زمانی که درتهران بودید سیاسی هم بود ایشان خیر تیتیش مامنی بودیم بطوریکهمن دوست پسر داشتم وبا دوست پسرمهم فامیلی دور ما بود میخواستم برویم هتل هیلتون که یکغدای محبوب من درانجا درست میشد خاله من زنگ زد که بیا منزل ما من جریان را گفتم ایشان گفت بادوست پسر بیا ومن از هیلتون ان غذا راتهیه میکنم وما رفتیم ولی ازغذاازهیلتون نبود ولی از یکرستوران گرانقیمت تهران بود من سخت عصبانی شدم ولی به روی خودم نیاوردم وبه خانه امدم به مادرم جریان گفتم وبه ایشان این خواهرت راادم کن مقصوداش چه بود- بحث به سفارت کشید –سفارت با رندی تمام خوداش میخواست دردل ایرانیان جا کند ومی میدانستم حقه باز است ایشان گفت جریان شماشنیدهاید گفتم کدام جریان ایشان گفت پس از عمری یک روز کاردار سغارت ار دانشجویان دانشگاه لندن درخواست درجلسه گرد بیایند تا ایشان صحبت کند در حدود چهل دانشجو جمع شدیم ایشان فرمودند ومن غرض مزاحمت ندارم وفقط از دونفر یکسری سئوالات دارم اول اسم من اورد ودومی اسم یک اقائی ایشان پرسید میتوان از شما بپرسم چرا شما کمونیست شدید ومن بلند شدم ونیم ساعت فحش چاوداری دادمک.ه بیشرف به توجه من کمونیست شدم احمق عالم نمیدانی که بهترین ایدولوژی کمونیست است از امریکا گرفتم درایران وجهان لجن مالاش کردمرسیدم به شاه به اشرف وهمه راگفتم ودراخر گفتم اخرین علت کثافت کاری شخص شما اسن سرش را پایین انداخت بدون خداحافظی رفت- براساس شایعاتی اولین بار این موضوع در حوزه نجف پخش شده است وسپس به تهران رسیده است البته درخون ایرانی است یا ازداخل سفارت بوده است ویا ازمنبع ویا منابعی خاص من گفتم شما که دیگر نمیتوانید به تهران بروید ایشان فرمودند اگر به تهران میرفتم ریز ریز میکردم عجب تاکتیکی

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نقدی بر سریال اقتباس از غرب- یک غربی گفته است که جهان اینده بالاجبار از فرهنگ غرب تقلید خواهد کرد زیرا تنها ماهستیم که بجد در مسائل فرهنگی کار میکنیم ودیگران کاری انجام نمیدهند دقیقا همین طور است بچه ها درانگلستان یک برنامه درست کردند ویک تئاتر یک پرده ای دونفر یکی شاه ویکی یک انقلابی را به نمایش بگذارند- نمایش از گفتگو دوستانه شروع میشد وسرانجام هردو همدیگر به کنج زاویه اطاق  میکشاندند وفکر میکنمسرانجام انقلابی شاه درکنج اطاق خفه میکرد تمامکلمات مال چخوف وشکسپیر ویکفرد دیگر بود جوانی تازه ایران به انگلستان بود کنار دست من بود ایشان کردبه من و گفت شاه جملاتی که چخوف گفته میگوید اگر بگوید من چنین حرف هائی نزدم چه میگویند- خواستم بگویم جنابعالی تازه از ایران به اینجا امدی مدتی به مانی عاشق جملات غربی میشوی این اتتقادبه گروه گرفته شد انها جواب دادنداولا ما ده روز بیشتر فقط نداشتیم وروزی دوساعت تمرین نیمتوانستیم بکنیم هرچه فکر کردهایم چگونه این نمایش را بنویسیم نتوانستیم ودرایران چنین پیسی نبود ولی درغرب الی ماشائالله یکی را انتخاب کردیم وبا جملات ان تئاتر وچخوف وشکسپیر که یکسطح ممتازیرا بوجود بیاورد تهیه کردیم حرفی میتوانی انرا بنویسد –بنویسدبه ما بدهد جلسه بعد انرا بازی خواهیم کرد سالن ساکت شد- شما به کلیسا در مصر وفلسطین نگاه کنید عینا کلیسا اروپا است همان جملات غربی را ترجمه میکنند چون مال خودشان بسیار بچه گانه است اینه نیازی به شبیخون غرب ندارند بلکه دوستی غرب را میجسبند  به فیلم ساخت کشورهای عربی توجه کنید هیچکدام نماینده امروزی فرنگ عربی نیست تمام تقلید از غرب است درمسائلی که مطرح میشود گوئی اسلام دراین موارد هیچ چیزی نگفته است واگر به یک ایرانی حتی یک شخصیت علمی طراز اول دانشگاه لندن بگوئید درمورد شورا اسلام پدرجد شما صحبت کرده است مات میشود وهیچ ایرانی که قبلا مسلمان دواتشه بوده است باور نمیکند گرجه انزمان فرم اسان بوده است ولی محتوا عالی بوده است غرب حالا هم به فرم رسیده است وهم به محتوا ولی به این نظر که زمانی بیان کردم میتوانم اثبات کنم که هنوز شورا در اسلام ازلحاظ محتوا بالاتر از شورا درانگلستان است دریک ساختمان بودم یم خانم باتحصیلات عالی سیاسی درسطح بالای حزبی ریس شورای ساختمان بود دره مشاور نیرومند داشت یکی ازانها من میشتناختم که ایشان پول فراوان داشته است وام بسیار سنگینی راهم گرفته است وخانه مجلل خوداش رافروخته است که یک ساختمان چند طبقه برای خوداش وفرزندانش بسازد ودراین ساختمان یک سوئیت بزرگ گرفته بود که تاان ساختمان تمام شود- مشاور ده شرکت معظم پارچه بافی بود- ایشان به من گفت بعد از جنگ جهانی دوم که غالبا لب خیابان باهم صحبت میکردیمما تعارف را باحکومت کنار کذاشتیم دلم میخواهد دریک جلسه که وزیر ویا نماینده وزیر میاید ببین من چگونه صحبت میکنموازجمله کارها من شخصا دوره نظامی تا حد ژنرالی خواندم به نحواحسن واعضای شرکت دررده های مختلف درحا ل خواندن هستند وکارگران درحد یک سرباز کماندی عالی هستند که چناچه جنگ شد حوادث سابق رخ ندهد درتمام موارد حتی دراین جلسات ساختمانی ما به دولت میگئوئیم که اگر نمیتواند مشکلات حل کنید ما ازخارج متخصص بیاوریم وچناچه بقول خودشان عمل نکنند در روزنامه انها مفتضح میکنیم حالا میشود به ایرانی گفت این کار قبل از همه پیامبر اکرمصلواته الله علیه واله والسلم کرده است به طعنه میگئید راست میگئی در تاریخ از شاه عباس گل وجناب مجلسی  شیخ اسلام دقیقا این مطالب نوشته شده است؟ امروز کشورهای عربی روی فرهنگ خودشان کار نمیکنند سی سال دیگر این کارها تاریخ مصرف تمام میشود وچون کار نکردند وغرب بشدت کار کرده است د.وباره به سمت غرب میرونند وپنچاه سال اینده نسل از این ها میپرسد فرهنگ پنچاه سال پیش ما کدام است چیزی برای ارائه ندارند من نمیخواهمفیلم انانرا نقد کنم خود این عرب هم علی بابا وچهل دزد بغداد که یک انگلیسی نوشته است برای بچه خودشان میخوانند که درانجا چهل دزد مانند افراد انگلیسی قرن نوزدهم با علی بابا بجث گفتگو میکنند وخودشان میگویند ما خجالت میکشیم مال خودم یاد به چه ها بدهیم ومن گفتم اینکه کاری ندارد  یک تجدیدنظر کنید ویک نسخه جدید بنویسد درنوشتن اینهم عاجز هستند وجنابان میگیند زمانی که ما درایران بودیم فکر میکردیم ما مغز هستیم ومدتی هم که درانگلستان بودیم همین فکر داشتیم حالا متوجه میشویم چقدر ما اشتباه کردیم-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- چرا مسیحیت نمیتواند درغرب زیادموفقیت بدست اورد- هر مذهب وشخصیت مذهبی تا زمانی که برترین ها در ایدهها وا افراد زمان باشند – میتواند در فرهیختگان نفوذ کند- یکی از موضوعات مهم نشان دادن میزان پیجیدگی زندگانی که حداقل مورد نیاز است وبدنبال ان پیچیده کردن انسان میزان موردنیاز است روانشناسی در غرب بدلائل زیادی دراین زمینهکار کرده است وهمان نقش پیر مغان رابازی کند انسان مایل است استعداد های خوداش رابه خوبی بشناسد وانها را ارتقا دهد ورانشناسی امروزه بیان میکند انسان تعریف محدود ندارد ویک موجود نا محدود است درغرب برای اولین بار متوجه شدند که قمار بازان خودرا بخوبی ارتقا میدهند ومیتواند فکر کسانی که باانها بازی میکنند به فهمند وبروی انها تاثیر بگذارنند المانها فرماندهان برجسته نظامی را بوجود اوردندکه روحیات سربازان خودشان را به خوبی میشناختند وبه خوبی انها راتهیچ میکردن که که تا اخرین فطره خونشان ایستادگی میکردند وبه دشمن میخندیدند وتمام سربازان زمانی که بادشمن خود ربرومیشند مداوم میخندیدند ومیتواتنست به خوبی با چند برابر خودشان بجنگند وپیروز شوند واین خندیدن امروزه یکی ارتاکتیک های مهم چنگ است که امریکای ها وروسها دران مهارت زیادی دارن ژنرال چیاب فرمانده معروف ویتنامی همیشه درعکسها وفیلم ها مداوم میخندید- فرمانده من در مرکز زرهی من ملاحظه کردم مداوم دارد لاغر میشود ایشان فرمودند کهمن ازاینکه یکنظامی ولوتا زمان مرگ شکم داشته باشد بیزار هستموباید فرد نظامی اندامی موزون داشته باشدوکم کم حس کردم چشم امش گود بر میدارد خواستم به ایشان بگویم به نزد دکتر برو شاید سرطان گرفتهای خط ارتش ما در جبهه عراق یک خط شلم وشوربا بودودر مقابل مال عراق بسیار فنی ودقیق بود ولی مهم جلوه نمیکرد یک روزی فرماندمن با من خلوت کرد وگفت اطلاع پیداکردی که چنذ ژنرال روسی از خط عراق بازدید کردند وخندیدند وایشان حالتی گرفت وگفت البته انها هم علم مارادارند و وسایل چنگی مارا هم دارند- بقول انگلیس ها قلدرهای موذی طوری سیلی میزنند که نه صدا نداردونه جایش سرخ میشود ایشان ادامه داد که همه جهان وایران میگویند که شاه ستم کار است همه میگویند که ارتش اورا حفظ کرده است وباید حقوق ما چندر غاز باشد که میتوانیم به راحتی بیرون بدست اوریم من بلد هستم اگرچنگ شد چگونه خودم را حفظ کنم تو هم اینچنین کن- من پرسیدم انها راجع به خط چه نظر دادند-0 خواستم بگویم توی این مملکت جاسوس روسها راحت حرکت میکند وجرئت ندارند به او بگویند بالای شما ابرو است واخرین ازاطلاعات روز را درباره ایشان دارند- چرا برای انکه اگر به جناب خروشجف میفرمودند که این فرد را شما جاسوس کرده اید میفرمود بله برای انکه بدانیم شما با غرب چه تعامل هائی دارید خون انها ازما رنگین تر است وبرای من تقریبا محقق است که شاه خیلی میخواست به روسیه امتیاز دهد روسها قبول نمیکردند ولی این مطلب درجائی حدی داشت ومن نمیخواستم ایشان مطلع شودبچه هادرلند میگفتند که یک روز دانشگاه لندن یک نوازنده کیتار رادعوت کرد این نوازنده بسیار کم حرف بود وفقط اخر تشکر میکرد وپس از نواختن تشکر کرد ورفت ولی شخصیتی عجیب پرنفوذ داشت وموسیفی عجیب تاثیر گذار وفردای انروز صدها دانشجو حتی دراخرین ترم یک فوق تخصص پیچیده رشته خودشان را رها کردند ورفتند موسیقی بخوانند به خاطر تاثیر شگرفی گذاشت-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم- درانگلستان روزنامه استکه برای کاریابی افراد ویا نیروخواستن سازمانها وشرکت واگهی ازدواج مجددمجانی چاپ میکرد که تعدادزیاد طلاق ها وزندگی انها بعضی ها دلخراش بود- من روز ازیم دانشجوی انگلیسی این مسئله راسئوال کردم – که بسیاری ازانها دونفر که ازدواج کرده است وصاحب فرزند شده است یک دفعه دیگر به خانه نمیاید چرا دولت هیچگونه اقدامی نمیکند- ایشان فرمودند ایشان که ازدواج نکرده است که ترک ایشان طلاق محسوب شود  یکنوع تفاهم بوده است درثانی به نفع حکومت نیست که بامردان دربیفتد زیرا انها موتور حرکت هستند وزنان هم ازاین کار راضی هستن مگر پس ازانکه بامشکلاتی روبرو شوند انچناب مرد غالبا کار درست حسابی ندارند وار قبل خانم به نوائی میرسند ولی یک زمان طاقت انها تمام میشود وبعد هم بامشکلات زیادی روبروهستند خرج خودشان را به سختی درمیاورند ودولت بااین حیله که زن ومرد دراین کشور ازاد وبرابر هستند وهرنوع قرار دادی هم میتوانند داشته باشند که گوش جهانیان با این شعارها کر کردهاند دخالتی نیمکند تحقیقات نشان دادکه به نفع حکومت هم است زیرا اوائل بادادن ازادی تصور میکردند مردم فقط درمسائل پائین دستی موردتوجه انها است مانندازادی لباس وغذا ومسائل مانندان وفکر نمیکردند که روز ی مردم یفه انان درباره سیاست های کلان بگیرد وبخواهد انان را به میز محاکمه بکشاند واعتصاب کند ولی زمانی که مواجهه شدن میابیست مردم را باخودشان درگیر کنند درسبزباغی نشان دهند که داخل اش جهنم است ولی خیلی ظریف وحساب شده بخوبی بقول ان دوست انگلیسی قبلا کسی این کار میکرد نامه عذر خواهی مینوشت وبه محص پولی بدست میاور د انرا برای هزینه مدرسه ویابحساب خانم میفرستاد ولی کم کم این عادت ترک شده است زندگانی انان بعد جهنمی میشود مرد میترسد دوباره چنین کند وزنهم مدتها تحمل میکند وشانس مجد زیاد نیست وباز ترس دارد ووضع بچه ها معلوم است که به چه دشواری هائی روبرو میشوند وحتی پلیس درکار افراد دلسوزی میخواهد فرد را پیدا کند کارشکنی میکند وفلسفه زندگانی هرچه لذت بیشتر نشان عقل بیشتر است ونداشتن توکل واحساس وظیقه شرعی وعرفی این نتجه رامیدهد ولی عامل دیگری دارد یک دانشجوی حقوق میفرمود استادان حقوق دانشگاه لندن کشف کرد که مافیا دفت کنید به سران ثروتمند لقب مافیا میدهد اینان توسط حقوقدادنهای برجسته که شگر دهای انان کشف شده است تمام راه بندهای حقوقی را ازراه کانال های استتار شده پیچ در پیج باز میکنند وحتی قبل ازانکهقنانی بسازند حساب این کانال ها کردند وجامعه تحت تاثیر همین فرهنگ تغیر عقیده داه است وان گروه ازمردم هم نمیترسد مگر با قلدری نیرومند تروموذی تر از خوداش ربروشود که بهترین نمونه ان شاه بود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم- معما های منطقی-1- میدانیم شترهای تاسمانیائی زمانی که به لبه باریک میرسند به عقب باز نمیکردند حالا چهار شتر از سمت راست وچهار شتر از سمت چب لبه باریک بهم رسیدند- این شترها میتوانند از روی بالابروند به شرطی که در سمت دیگر به اندازه یک شتر فضای خالی داشته باشند این شتر ها تا به اندازه عرض یک شت بهمنرسند همدیگررا نمیبینند چگونه این دوگروه به راه خود ادامه میدهند بودن انکه باز گشت کنند-2- سه نفر به یک رستوران رفتند وغذ ا ی انها 15 دلار شد وپیشخدمت 15 دلار را گرفت به نزد صندوق دار برد وصندوق دار چون انها دوستان ایشان بود 5 دلار تخفیف داد ولی پیشخدمت چون فردشایستهای نبود به هرکدام یک دلار داد ودو دلار را به چیب زد حال هرکدام دقیقا چهار دلار پول غذای انان میشود وسه چهار دلار میشود 12 دلار وبا دو دلاری که پیشخدمت به چیب زده است میشود چهارده دلار ان یکدلار به کجا رفته است؟-3- ما سه جعبه داریم روی یکی نوشته شده است سیب وروی دومی پرتقال نوشته شده- روی سومی هم نوشته شده است سیب وپرتقال ومیدانیم تمام این نوشته جابجا نوشته شده است فقط حق داریم دریک جعبه را از کنیم ونوشته ها را تصحیح کنیم  چگونه عمل میکنیم-3- سه ادمخوار با سه انسان شناس با هم به یک رودخانه رسیدند ویک قایق که حداکثر میتوانست دونفر را حمل کند وجود داشت ادمخواران افرادی حرف شنوبودند ولی اگر دوادم خوار بایک انسان شناس درخشکی ویا یکی درخشکی ودیگری در قایق ولی قایق کنار رودخانه باشد ان انسان شناس را میخورند اینان چگونه عمل کنند که همگی به ان سمت رودخانه بروند وخورده نشوند-4- مادری سنش از فرزنداش در زمان حال 21 یکسال بزرگتر است وشش سال دیگر سن مادر 5برابر سن فرزنداش میشود در زمان حال پدر کجا است؟- فرض کنید که شما در یک اطاق دو در گرفتار شدهاید که دو ربات هرکدام یکدر نگهبانی میدهند یکیاز درها به سمت مرگ انسانرا میبرد ودیگری به سمت نجات وشما حقدارید فقط ازیکی از رباتها یک سئوال بکنید ومیدانیم یکی از ربات ها راست میگوید ویکی دروغ میگوید چگونه عمل کنیم—5- قور باغه ای درپای یک دیوار 30 متری است وبایکجست وخیز سه متر بالامیپرد وخوداش را به دیوار اویزان میکند وشب دومتر سر میخورد چند روزه به بالای دیوار میرسد-


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0