سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-یک حبه عقل-یکدانشجوی دانشگاه شیراز برای من تعریفکرد- که ا زشیراز به تهران رفته میرفته است- کناردست ایشان یکفردی کمی قد بلند وکمی چاق وقیافه تا حدودی شهرستانی افتاب خورده نشسته بوده است وسیخ منشستوبه جلونگاه میکرد ودرهمانحال میخوابید وما مداوم به خاطربعدی صندلی ها میلویئدیم وخوابمان خوب نبود بخصوص کناره پهجرهای که افتاب به ان میتابید راننده مداوم ویراژ میداد سرعت زیادمیکرد وکم میکردسبقتهای به ظاهرناجور میگرفت ومردم مدوام نق میزدند ولی ایشان ساکت بود وبعد میفهمیدیم مه با حق با راننده است ایشان یک ساک داشت وگاهی ادامس به افراد میداد- اب میداد قرص میداد ومیوه میداد- یک خانمی با شوهرش در طرف مقابل یک ردیف عقب تر نشسته بود وبه ایشان گفت ایا شما کمی نان دارید- ایشان گفت بله من تعجب کردم زیرا من داخل ساک را بارها دیده بودم درب ساک را باز کرد یک دستمال بود ودستمال داخل ساک باز کرد به انداره چمد لقمه نان بر بریبود داخل ساک نانرا تکانداد ودست کشید ودادبه خانم-خانم فرمودند شما خیلی با تجربه هستید ایشان گفت بله من مسافرت زیاد میکنم وبعضی موقع ماشینها خراب میشوند ومن برای ر فع ورجوع مقداری نان همراهم است- ماشین ایستاد وگفت یک تعمیر چند دقیقه ای داریم کسی پیاده نشود وایشان پیاده شد .کنار در ایستاده بود-من هم پیاده شدم ایشان تاکنار لاستیک عقب بردم وگفتمجناب من یک مسله دارم لطفا من را راهنمائی کنید ومسئله را گفتم- ایشان فرمودند شما مشالله جوان فهیمی هستید احتاج به نصیحت من نداری-من اصرار کردم وچند جمله گفت درهمین موقع راننده گفت سوارشوید وایشان گفت شما سوار شوید من بعد میایم ومن سوار شدم یک پیرمردی پشت سر من بود از انهائی که شغل بازاری دارند گفت شما چه چیزی از ایشان به اصرار پرسیدی- من گفتم به ایشان گفتم من ممکن است به سفر دور.ونزدیک بروم واحتمال دارد حتی یک سفرکوتاه به یک کشور همسایه بروم- لطفا منرا راهنمائی کنید چند جمله ایشان گفتند- ایشان گفت خیلی تجربه داردما هرکار کردهایم که راحت بخوابیم نشد ومداوم دلهره وایشان یک موردنق نزد حواس من به ایشان بود هرجا پیاده شد کارش روی نظم بود وبه همه کارش رسید برخلاف ما که وقت تلف میکنیم وبه بعضی کارها هم نمیرسیم وحالا که بالا امد من از ایشان درباره تجربه سفر سئوال میکنم وسئوال کرد وایشان پاسخ داد وبعد گفت من اینجا خیلی اذیت میشوم چکار کنم ایشان فرمودند صندلی اخری خراب است وبه دراز کش است وپنچره باز است چناچه صدای موتور شمارا کلافه نمیکند بهترین جا است وایشان انجا وخوابید ومن به تهران رفتم وبا خانمی کار داشتم- ایشان شروع کردسرمن راشیره مالیدن ومن به روی خودم نمیاوردم وبحث منطقی میکردم- تا اینکه خانم خواست برود درحال حرکت بود من به ایشان گفتم من فکر شما خواندم برگشت .گفت – فکرمن چه بود- من گفتم – مات زد وامد کنار میز یکصندل بیرون کشید وگفت من که به شما چیزی نگفتم شما از کجا فکرمنرا خواندید گفتمبرعکس شما خودتان به من حالی کردید انکار کرد ومن گفتم در مقاتیح جنان بخوانید اورادی هست که هرکس بخواند طرف سرانجام نیت خوداشرا اشکار میکند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به یاد عظمت سلطان واعظین- بخش پنجم-تاریخ اسلام نشان میدهدکه تمام ابنای بشرتا والدین عظیم الشان پایمبر اکرمصلواتهالله علیه واله والسلم نجس میشدند واحتیاج به طهرات داشتند ودارای علم جامع نبودند درقران مندرج است که حضرت مریم سلامالله علیها همچنین بوده است ودر زمان وضع حمل خطاب از خداوند منان وجل وجلاله الشریفامد- که کنیسا را ترک کن زیرا کنیسا نجس میشود- ونتجه میگیریم که نجس کردن مسجد به عمد حرام است ولی حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها وقتیکه درکنار کعبه درحال عبادت وراز ونیاز بود وموقع وضع حمل ایشان رسی از خداوند منان طلبکرد یک فرجی برای ایشان بکند وخداوند دیوار کعبه را شکاف داد ونوری ظاهرشد وایشان به داخل کعبه رفت ودیوار برهم امد وایشانوضع حمل کردند ودوباره دیوار شکافته شد وایشان با نوزادی که علی علیه السلام باشند بیرون امدندومردم به داخلکعبه رفتند  بوی عطر وگلاب عجیبی  را استشمام کردند ولی از نجاست خبری نبودشیاع ان بقدری زیاد است که هیج کس که شاهد ان واقعه نبوده است منکر ان نشده است حتی بزرگان صحابهای که شاهد نبودند- سئوال این است چناچه مقام مادر علی بن ابی الطالب صلواته الله علیه کمتر از حضرت مریم سلامالله علیها باشد از انجا خداوند میفرماید ما حتی دراسمانها عدل بخرج دادهایم که اگر درنقاط بسیاردوران عدل نباشد ضرری به زمین وانسان وارد نمیکندچه برسد به زمین که میبایست درعدل مطلق باشد وفرموده است پس شما هم عدل بخرجدهید-  درحالیکه مقام حضرت مریم سلامالله علیه بالاتر از حضرت فاطمه بنت اسد علیها السلام باشد واین نعمت پائین تر باشد به حضرت مریم سلام الله علیها داده نشده استواگر این نعمت یکنعمت العظمی است پس باید مقام حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها درهمه جهات بالاتر از حضرت مریم سلامالله علیها باشد ومقام حضر ت علی علیه السلام همبیاد ازمقام حضرت عیسی علیه السلام هم بالاتر باشد وچنین هم است در روایت معتبر داریم کههمحضرت فاطمه علیه السلام در شکم مادر با ایشان صحبت میکرد وهم حضرت علی علیه السلام درشکم ماد رمیفرمود که خدمت پایمبراکرم صلواتهالله علیه واله والسلم بور واز فیوضات ایشان بهرمند شد وبخوبینشان میدهد ایندوعظمت هم کفو یک دیگر هستند و افراد عادی نیستند که بگوئیم یک جوان سیزده ساله معمولی؟! ودرهمان زمان مربی فرشتگان هستند واسوه بشریت- درثانی چناچه بزرگان در غار حرا بودند چیزی بیشتر ازنکه ان والا گوهر درک میکرد نمیکردند چه دلیل دارد که ایمان ایشان کمتر از ایمان دیگران باشد درحالیکه پیامبر اکرم صلواتهاالله علیه علوزیادی را  به ایشان یاد دادند- نکته حائز اهمیت که بشدت ازان غفلت به عمد شده است این است که تجارب گذشته دیگر بی اثر است وتمام باطل است طرحی نو درانداخته شده است بعنوان مثال فکر میکردند که رهبر نظامی باید عبوس باشد چه برای برای دشمن وچه برای خودی درانزمان تاکتیک هی مدیریت تماما امروزه اثبات میشود که غلطاست درحالیکه رهبر نظامی بسیار باید خوش خنده باشد وشادباشد وانرژی مثبت بدهد وبا راهمنائی ها درحال خنده راه نشان دهد وهرگز خوداش رانبازد حتی در لحظه احتضا وفرمان دهد وهدایت کند وگرنهروحیه افراد مضاعف ازبین میرود من شخصا این امر را درجبهه تجربه کردم وحسن شهید مهندش ظل النوار درجنک همیشه میخندید البته جای هم ممکناست عبوس بودن لازم باشد هیچگاه حضرت علی علیه السلام درجنگ کم نیاورد و روحیه اش چون شیر بود که میغرید وبنابقولی لقب حیدر کرار مردم به ایشان دادند- زمانی که حضرت در سن سیزده سالگی همراه پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم در روز یوم الدار دران خانه حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ایشان را به وزرات ووصی وجانشین خود معرفی کرد ودریک لحظه چشمان شرربار ابی لهب لعنت الله علیه الی ابد وابوجهل هم چنین به ایشان نگاه کردند خودشان را نباختند زیرا مایه داشتند وسپس انان نکبتهای روزگار خنده زهر اگینی کردند وایشان را دست انداختند کدام بچه سیزده سال میتواند تحمل کند وخوداش را نبازد وچون کوهی استوار به انها نگاه کرد حضرت مسیح علیه السلام خداوند منان میفرماید من بر تو منتی بزرگدارمکه تورااز مردمان بد خو نجات دادم ولی حضر علی علیه السلام پای به پای پیامبر اکرم صلواته الله علیه با مشکلات ربرو میشد وبلکه درسختی برای شادی پیامبر اکرم صلوالت الله علیه واله والسلم به شکم سختی های عظیم میرفت وتکبیر حاظران را بلند میکرد- ادمه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نگاهی به حوادث انگلستان- امروزه حوادث درانگلستان نشان میدهد که سونامی به مرز کشور انگلستان نزدیک شده است وعجیب استکه قانوندان ها وفرهیختگان انگلستان بادرک دقیق وصحیحی که از جریانات دارند به اکثریت خاموش پیوستند؟ باکشتن فردسیاه پوست چه بیگناه بوداست ویا میخواسته مثلا پس ارسخنرانی خود را از طبقه بالای یک برج به پائین پرتاب کند ویاتاکتیک های موهن نازی –شاه-مبارک- بختیا – این مین زمینی را خنثی کنید- دوران برتری نژادی بقول حضرتامام رحمت الله علیه تمام شده است ودوران امپریالیست حزبیهاملیتو ن جردنی هم تمام شده  اصلا دروان امپریالیست تمام شده است وعدالت فعال دیگر اجازه این کار را نمیدهد به جزانکه وحشت در انگلستان  در اروپا بخصوص اروپای شرقی وبیشتر استوار شدن رویه انقلابی در خاورمیانه وسپس جهان سوم زیادتر خواهدکرد شما نشان دادهاید سوسیالیست قلاده خوداش را بدست امریکا داده است که هیج دلیلی نداردوچون شیر انگلستان درحال چرت زدن است میبایست با درایت این نوع حساسیتهارا بر طرف کرد گرچه مردمهم اشتباه های زیادی کردندچون وقتیکه گوش ها کر شوند فریاد میزنند غرب درحال اوج دادن احمقانه به روحیه میلتیاریستی است از شکستهای اش عبرت غلطمیگرد شاید مردم جهان ندادند که سه درصد سودوال استریت به جیب ارتش میرفت که امروزه مسلما خیلی بیشتراست بقول قران بشر غیر مذهبی راستین همیشه بشریت رابر لب پرتگاه میبرد روزی یک دانشمند بسیار جوان امریکائی به من درلندن گفت که 65 درصد دانشمندان جوان امریکائی روی عقاب کارعلمی میکنند امروزه فاش شده است که برای بهبود بخشیدن به برای جنگندهای فانتوم بوده است  زیرا فانتوم های اف4-و5 شاید ده درصد هدفهای جنگی رودخانه معروف ویتنام را بزند یکچیدامان بسیار هوشمندانه که بر اساس دفاع بسیار حساب شده وبر اساس نقطه ضعف های فانتوها طرحریزی شده بود وامروزه اولین فانتوم22- که تخصصی برای ان هدف ه طرح ریزی شده است میگونید به موفقیتهای زیادی دست یافته شده است ورود ولگا هم است وهمچنین رودخانه زرد چین با ظرحریزی های مدرن امروز ان زمان گفتند برای شکست قعطی ویتنام بیادارتش مجهز برابر15 برای ویتنام نیرو لازم است بایک حساب سرانگلشتی شما جنک ساده عراق وافغانستان600 ملیارد دلار هزینه کردید گویا جناب خروشجف فرموده بودند که چناچه درجنگ دچار شکست شوم یک مغازه سالم برای شما نمیگذارم- امروزه بایدصلح را جدی گرفت واز عرض وطول کشور خوداش بیرون امد یک جهان اباد میتواند برای همه نجات بخش وشادی افرین وسعادت را بوجود اورد تز مهدویت ایران و- لطفا این را جدی بگیرید


ارسال شده در توسط علی

بسم اللهالرحمن الرحیم-نقدی بر اندیشه شیخیه- جنابان صوفی که من همه را مدنظر ندارم خواستند با اراجیفی جماعت مسلمین را نگذارند از دین خارج شوند اصل قضیه این است بخصوص زمانیکه غرب ادعا علم داشت که هنوز هم دارد که مال انها یقینی است وگاهی از 200 را ه علمی مختلف به نتجه رسدیده است مال شما ضنی وحتی مزخرف است – شخص سئوالکردهاسن ازنوع اقایان باطن گوشت خوک چیست گفته است روح ابن ملجم لعین دران قرار دارد به صورت حلول- اب چرا مطهر ومفید است جوابداده اسن زوجیت حضرت فاطمه سلام الله علیه وحضرت علی علیه السلام باطن است- اقایان خوب بود ان باطن هارا مخفی نکنند رو کنند تا همه یادبگیرنند- جرا مخفی عقول پیروان ضعیف شما میفهمند فحول واسوه های عقل نمیفهمند؟ خود شما میفرمائید- که عقل یک .یاچند نفرعالم برای انکه مستند ما درفهم حکم خداوند باشد نمی پذیریم  خوب شما که حرفتان نثض کردید یک لشگر از عقلائی که اجماع عقلا انهارا عظیم شان میدانند مانند شیخ مرتضی انصاری وواخیرا حضرت مرحوم بروجردی وامام رحمت الله وعلیه ودیگران حرف شیخ احسائی که به نظر بسیار ضعف فکری داشته است نمی پذیرید وما با همین استدلال شما بر علیه شما استدلال میکنیم در مورد علمای اصولی وحتی دانشمندان اخباری به یک طرف وبعضی صوفیان به یک طرف دیگر د رمورد معراج بحث است اولین بار یم بحث بسیار دقیق از استاد مرحوم دکتر وصال در دانشگاه شیراز دراین مورد شنیدم حقیقت امر این است کخ یک حدیث داریم که پیامبر اکرمصلواتهالله علیه در رختخواب بودند وخانم شان هم کنارشان چناچه خانمشان ایشان صدا میزند ایشان بلند میشدند وجواب ایشان را میداند بطوریکه ایشان متوجه نمیشدند که پیامبر اکرم صلواتهالله علیه والهوالسلم درعرش هستندواین استعبادی ندارد بصورت نوری حتی رفتند اینکه دلیل نمیشود کههرکه ازخانه اش قهر کرد وچند روز ی با صوفیان چرخید بتواند تا پای عرش برود حدیث را کار نداشته باشیم با ایات قران چه میکنید؟ جمله امام صادق علیه السلام را بخوبی نفهمیدهاید-این که امام فرمودند- که همه چیز برای شما مطلق است مثلا پاک اسن تا وفتیکه نصی ویا نهی به شما برسد پس لطفا قارج سمی بخورید! وستاره دریائی را بخورید امام همفرمودند لاضر ولا ضرار در اسلام در مواردی که در زمان ائمه علیه السلمموردنیاز بوده است ائمه علیهم السلام فرمودهاند در زمان عیبت عقل رشد فراوان کرده است میتواند خوب وبد را تشخیص دهد واگر نتوانست انرا رها کند جز در مسائل شرعی مشگلی بوجود نخواهد امد ولی مشگل مهم شما در مسائل شرعی که اخباری عمل میکنید درزمان عظمت فیض کاشانی رحمت الله علیه که ایشان اخباری بودند این سئوال مطرح شد که اگر بول به دیوار بخورد به صورت برگردد حکم اش چیست نمیتانند که انرا رها کند ایشان فرمودند که چون حکم نداریم پاک است گروهی گفتند چناچه به دیوارگلی بخورد به صورت برگردد خاک انراپاک میکند وگروه سوم گقتند خاکانرا پاک نمیکند پس نجس است بعدا مشخص شد نجس بوده است وعدهای گفتند درجائی که اب نیست وخاکنیست پارچه کفایت میکند که بول رااز صورت پاک کنند مثلا با گوشه عبا بعد گوشه عبا را پاک کنند اجماع بدون دلیل نمیتواند باشد ولی پرونده اجماع هم بسته نمیشود مداومروی انکار میشود به محض انکه ضعفی پیداشد ان اجماع پرو.ندهاش بسته میشود مگر انکه از راه عقلی دیگری به نتجه برسیم عقل فقهی نه عقل مطلق ونمونه زیاد دارد عقل به هیج وجه بسته نمیشود شما که به رکن رابع معتقد هستید یعنی نایب خاص دارید پس چرا جکم شرعی را از حضرت حجت اروحنا فدا نمی پرسید؟ اما من جناب اقای احمد احسائی را شناختم ایشان علاوه بر ااخباری بودن اسمیه هم هست به تهران نمیرود وبه کرمانشاه میرود درحالیمه عقل میگوید به تهران برود-


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم- نقدی بر ان بنده خدا! کی از نخست وزیران انگلستان شخصی بنام:"ویلیام ایوارت گلد استون :" است شخصیتی مانند عمروبن عاص دارد ایشان یک فئودال بسیار ثروت مند بود که بزرگ خاندانبود از بچه گی نبوغ خوداش در خطابه نشان میداد دردوسالگی روی میز میرفت وبا اینجمله اقایان وخانم ها خطابه خوداش راشروع میکرد وبعدا استاد مشهور این فن شد وفکر میکرد باخطابه میتواند به هرهدفی برسد انزمان انقلاب فرانسه کم کم درانگلستان وجهان درحال تاثیر گذاری بود درانگلستان ایرلندی بیشازهمه ارانقلاب فرانسه تحت تاثیر بودند وایشان اسکاتلندی بود ومیدانست چناچه ایرلند به گامهائیدست بزند بعد نوبت اسکاتلند است حزب توری که بعد تبدیل به محافظه کار شد سخت از انقلاب بیمناک بود وضد انقلاب بود ودر لند بیشتر خانمها تحت تاثیر انقلاب فرانسه بودند به دعای ان بنده خدا ایشان شانس زیادی اورد عمر طولانی کرد وپنجاو چهار سال هم درمجلس بود باانکه رقیبان سر سخت داشت به حدی ایشان از انقلاب فرانسه وحشت داشت درحالیکه نماینده برجسته مجلس انگلستان توی خیابان های لندن را میرفت وبه خانمها میگفت ترابه خدا تغیر نکنیدوپس از مدتی به حزب محافظه کارافتاد تغیراتی در سیستم فئوادلی بدهد وایشانهم ار پیشروها بود وبا عنوان توری بالا مقام از طرف حزب محافظه انتخاب شد و وارد مجلس شد واولین عنوان عظیم مجلس که حساب کتاب مسائل مالی واقتصادی کل انگلستان چه در داخل وچه درمستعمرات چک های انها دردست ایشان بود وشاید برای انکه ایشانهم حاضر به پول پرداخت کردن بودونان ان بنده خدا در روغن قرار گرفت در خاومیانه بیشک از کشور که درجهت انقلاب فرانسه حرکت میکردایران بود ولی مهمترین انها ترکهای بلغارستان بود که ایشان بشدت ازانها نفرذت داشت برای جلوگیری از پیشرفت ایرلند تصمیم گرفتند که دانشگاه در انجا زیر نظر کلیسای کاتولیک رومی ایجا کنند که فقط تاجر تربیعت کند ولی مسئولین ان دانشکاه مدتها به تربیت کشیکهای انقلابی روی اوردند وسرانجام بفکر اضمحلال ان کلیسا افتادند وگلد استون فهمید که دیگر قئودال حرف اول را نمیزنند واین مردم هستند که حرف اول را میزنند ونیاز به محبوبیت دارد یکی از محافظه کار بنام اقای پیل این مطلب رافهمید دلیل این بودکه حزب ویک به سمت لیبرال وانقلاب فرانسه حرکت میکرد واینها حرب پیل را بنان حزب لیبرال با گرایش محافظه کاری ایجاد کردندودر حقیقت ازملکه جدا شدند وخواست ایشان این بود که جای ملکه را بگیرد کاملا رقابت ایشان با ملکه مشخص است ولی دران زمان فردی از طبقه پایین بنام دیزرالی بود که اور جادوگر سیاسی نامیدند واومداومبرای ملکه مملکت گیری میکردوانهار حفظ میکرد وتاج ملکه هند بر سر ملکه ویکتوریا گذاشت وخود گلداستون همیشه ازملکه گله میکرد که موقعهای که میتینگ دارد دنبال من میفرستد واگر ایشان کشوری میگرفت تاج را بر سر خوداش میگذاشت-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی بر مقاله ":وصیت نامه ای نامه امام اعظم رحمت الله علیه:" سایت محترم"عرفان اباد) با تشکر از زحماتای که درراه اسلام میکشید وامیداورمروزبه روز به درجات بالاتری نائل شوید امید است این شاگرد کوچک خودتان را دراین امور راهنمائی بفرماید –من سطر به سطر بحث میکنم زیرا جناب ابوحنیفه مطلب را به صورت اکادمیکی بحث نکرده است اول موضوعی را دوقسم میکند وسپس قسم سوم انرا بعدابیان میکند- ایشان ایمان را به دودسته کلی تقسیم میکند- اقرار بلسان( زبان) وتصدیق به قلب –تصدیق به قلب کار خداوند است-کسی بران احاطه ندارد جزو امورات باطنی است ولی یک شاخص دیگری وجود دارد عمل به جوارح( اعمال فیزیکی) که میتواندتا حدودی ایمان به قلب را مشخص کند وملاک هائی ظاهری را شارع مقدس تعین کرده است که ایمانفرد را محک میزند مثلا عدم دوری از جوامع مومنین ویابشکل وهئیت کفار درنیامدن . با انها دوستی واقعی نداشتند واسرار مسلمانان را به انها نگفتنودر تسلط انان بر جوامع با انها همکاری نکردن بلکه برعکس عمل کند ومانند ان که تعداد انها بسیار زیاد است- فرمودند ایمان فردی کم نمیشودویا زیاد نمیشود مگر با کم شدن کفر بهتر بود جهل راهم اضافه میکردند دراسلام درجات معرفتی   را جز ایمان محسوب شده است به معنائی یکی از مولفه های ایمان است بقول علما اسلام نمیخواهد در علوم مجرد که درک انان برای مردم کمی سخت است موشکافی کندواین امربرای درک بیشتر وتفنن علمی افراد خاص گذاشته است ومیتوان گفت تنها با برطرف کردن کفرتنها هم نیست وبرطرف کردن جهل به معنای مطلق ان است وهمانطورهم کفر درجات دارد – اگرفرد جهل خودرا در دراعتقادات حق بداند کافر است- واگر حق را بداند وانر بپوشاندویا حق را لسانی بگوید وانر باور نداشته باشد منافق است یهود هم همانطور که ایشانفرموده است جزومنافق است- اما ایمان درکنکور الهی حد قرمز دارد چناچه اعتقادات فردی دچارنوساناتی شد  از حدی که گذشت بقول علما خداوند به توحید انفرد اعتنائی نمیکند بین مومن وکافر حد وسطی نیست که هم کافر باشد مانند شیطان جناب ابوحنیفه معتقد است که باگناه کردن ایمان برداشته نمیشود وکافر نمیشود ولی خداوند شیطان را بوجودانکه به وجود باری تعالی اقرار دارد کافر گفته است وهمین طوربلعم باعورا وشرک را همخدواند جزو کفر دانسته است نه ایمان که انواع دارد هوای نفس راهم شرک اسلام میداند وبه درستی فرمودهاند که شرک بهمعنای بدعت است وتفسیر کردن خلاف قران وسنت عمل کردن که بعضی احکام ایشان را با فرض ایشان از ایشان دلائل وامارات قرانی وسنتی را طلب خواهیم کرد-2- فرمودند- ایمان غیر عمل است و وعمل غیر از ایمان است دروجودانها درست است ولی عمل را ایمان بوجود میاورد ونشات گرفته از ایمان است که قبلا بحث شد- نکتهای دراین مورد را به نظر من دقیق فحص نکردن که فرمودند ": مثلا ازحائض- نمازبر داشته شدهاست امانمیتوان گفت که ایمان از ان زن بر داشته استویا نمیتوان به اوامر کرد پس ایمان راترک کن من اینجمله که کمی ابهام دارد اینطور درک میکنم که زن دران لحظه از لحاظ حصوصیاتی که ایمان به همراه میاورد باید ترک کند مثلا شهادت ندهد – درحالیکه عدم نمازخواندن دران حالت جزو ایمان زن حائض است بحثی است که قردی در بیابان اب پیدا نکرد ومقداری شراب پیدا کردوانرا باید بخورد وچون مشروب نخورده بود کمی هم مست کرد اگر بگوئی ممشروب خورده است قوانین اسلام بیاداجرا شود وباید ایشان شلاق بزنند استثنا پذیر نیست وچهل روزهم نمازایشان قبول نیست وباان حالت نمیتواند به مسجد بیاورد ایشان هم دستور اسلام عمل کرده است وهم شلاق خورده است این امر امکان ندارد درحقیق شراب نخورده است بعضی علما درسابق فرمودهاند که خداوند انشراب به اب تبدیل میکند درحالیکه اقایان اطبا نمی پذیرنند پس بیاداب خورده است ول کمی مست ولی در ایمان کامل است زیرا به دستور شرع عمل کرده است وظیفه همان بوده است پس جزوایمان فرداست نه خارج ازان ترک ایمان نکرده است با انحالت میتواند درمسحد به شرط شعور نماز بخواند که بخواهد بعضی اعمال راانجام ندهد- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- راه مسیحیت- امروزه درامریکا درحدودهشتاد درصدپس از مسیحی شدن انرا رها میکنند درغرب انهایئکه روحمسیحیت را به خوبی درکردهاند موفق بودند- تجربه نشان میدهد که هرچه تعداد قوانین بیشتری درمسیحیت بوجود امده است استحکام بیشتری را بوجود اورده است هررویه حضرت مسیح علیه السلام به هر فردی یک قانون جدیدی را بوجود میاورد- در هتلی بعلت کمبود جا جوانی را دخترخانمی دریک اطاق کردند ودرنصف شب ان جوان به ان دختر تجاوز کرد وروز بعد دردادگاه گفت من میپذیرم که اشتباه کردم ولی درانجیل درچنین موارد قانونی وجود ندارد-فرض کنید در یک هواپیما خلبان میگوید که دم هواپیما خوب عمل نمیکند به مقع به شما چتر میدهیم که فرود ائید کسی شروع به تمرین کند انرا مسخره میکنند وبعد خلبان میفرماید فرود خوبی داشته باشید درسفرهای بعدی شمارا ببینیم؟-خدواند نور هست یعنی شفاف وروشن وکامل است قوانین الهی همچنین باید باشد چناچه نباشد مردمان به به سمت قوانین شفاتر تغیر اعتقاد خواهند داد- چنگ ها هم بعلت عدم ثوانین روشن وشفاف هم رخمیدهد- اگرکسی باید 2000دلار بدست اورد ونتواند انرا بدست اورد احمق خواهد بودکه قوانینراتغیر ندهد- حرکت در مسیر الهی یعنی پادر جا پای حضرت مسیح علیه السلام باید گذاشت- اگر یکراننده باچشمان ضعیف بچه های معلول وکر راحمل میکند نباید از 15 کیلومتر در ساعت بیشتر حرگک کند واگربا سرعت بالاتر حرکت کرد یک احمق است- حضرت مسیح علیه السلامفرموده است فردی محبوب درجامعه خودتان باشید ولی باگناه کردن مجبوب شدن بی معنا است- بسیاری هستند که به قوانین الهی یک باله اضافه میکنند کسی که از هواپیما بودن چتر ویا باچتر بسته میپرد نباید انتظار داشته باشد که حضرت مسیح علیه السلام بلافاصله یکحیات دیگری به اوبدهد-قوانین حضرت مسیح علیه السلام هم گفته شده است وهم حکمت انرا بخوبی بیان شده است- گناه کبیره تغیر قوانین الهی است- انگاه قانون جدید گناه ساز خواهد شد—راستی –حیات- دروغ – مرگ است رسیدن به شادی وسعادت وخوشحالی مانند با چتر پریدن قوانین میخواهد- -خداوند جل وجلاله الشریف تا زمانیکه به سمت کمال گام نمیزنید مسلملدر شما تغیرات را بوجود نخواهد اورد—شکست یعنی قطع قوانین الهی است- صوابوعقاب را بیاد از درون قوانین الهی بیرون اورد- حضرت مسیح علیه السلامهمدربیان وهم درعمل انرانشان داده است-اگرچه بعضی از اناجیل انرا دگرگون کرده اند- حضرت مسیح علیه السلام هیچگاه نفرمودند سعاد وخوشحالی وشعف دردنیا مغایر با قوانین الهی است- هرگاه بهکسانیکه اکرهشدار دهیم دراینده باخطرات ربرو میشوید انرا مسخره میکنند—خداوند کسانی که قوانین الهی را مسخره میکنند مسخره میکندوپست وتحقیر میکند- دوای بسیاری از امراض روحی مانند حسادت اشکریختن است نه مداوم دروغ گفتن- دنیای امروزه شخصی یک حرف احمقانه میزند وانتظار دارد انرا بعنوان یکحقیقت قبول کنیم- در درون انسان گناه کار مسلما تضاد ایجاد میشود که راه حل ان پاک کردن ان تضاد است با گناه ترقی نکید-که نه به خداوند جل وجلاله الشریف میرسید ونه به بهشت- اگر رجمت های الهی به شما نمیرسد ایرادی در دین مسیحیت نیست—در ازدواجمردان چیزهای زیادی ازدست میدهند وزنان چیزهایبدست میاورنند ولی هردوخوشبخت میشوند- مردی ازدواج کرد وبه زنش گفت چگونه میشود زندگانی را عسلی کرد وزنش گفت عسل درکنارتو است- در انجیل اسم مردان را چند بارواسم زنان کمتر تکرار شده است واین امر نشان میدهند به مردان بایدزیادتر تذکار داد ومسئولیت انان همزیادتر است- کسی که بیشتر کمکمیکند بیشتر سازندگی میکند- حضرت مسیح علیه السلام بهفردی فرمود خدای توپول است- نه منرا اطاعت خواهی کرد ونه خدای راخواهید پرستید—همسایهگانچه خوب باشند وچه بد باشند دوست باید داشت- بعضی ها همباچشم وهم با زبان دزدی میکنند- گناه مخالف بهشت وموافق جهنم است- در روز محشر تغیر رویه بسیار سخت است مگر خداوند عنایت کند وفرد گناه کار در محشر روحش خون ندارد در روز محشر فرد را پای میز قضاوت میاورند- گناهان ایشان را قطار میکنند وبه اومیگویند 90 در صد بر اساس قانون وده درصد بر اساس رافت وفرد گناه کار بر عکس میگوید خداوند میفرماید من بایدقاضی ووکیل خوبی باشم ویاباید بد باشم وشپش میفرماید پنجاه پنچاه عمل کنید- از قانون نبیادترس داشت وازخسته کردن حضرت مسیح علیه السلام باید پرهیز کرد- خداوند در روز محشر میفرماید به تعداد دفعاتی که ارزوی خوبشدن کرده است به ایشان پاداش دهید وقتیکه حضرت مسیح علیه السلام مبعوث شدن اکثریهودیان فاسد بودن ودروازه سعادتی بسته شد ودروازه دیگری باز شد ومردمپرسیدندچه باید بکینم وجضزت فرمود به ده فرمان عمل کنید—خودتان رادر نسیم رحمت های الهی قراردهید تا بتوانید ان رحمت ها را به دیگرا بشناسائید.


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0