سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی برمقاله": پشت پرده" امریکا-برعلیه انان(مسلمانان)-ذهنیت فائق بر اسلام":این مقاله روزنامه نیویروک تایمز در سایت ا طاق بحث وگفتگوخوداش گذاشته است شعار این سایت این است- اخریت فعالیت ها درشبکه شما- اخرین فعالیتها در شبکه شما که توسط مردمانی که چند بار توصیه ها وپیشنهادها ونظریه ها میدهند- عنوان اصلی که این مقاله درزیر گروه ان قرار میگیرد- ایا کشتاردست جمعی نروژ اتفاق خواهد افتاد- -توسطجناح راست اورپا؟ واینمقاله حقایق بسیار ارزندهای را دربر دارد ولی دقت داشته باشید روزنامه یکمجله امریکائی است که دربخشی از بحثهادرباره اروپا داد سخن میدهد- بعنوان مثال تروریسم اسلام در اوپا بشدت ضعیف تر از تروریسم اسلام (نه اسلامخواه) در امریکا است وجالب انکه در امریکا بودن درنظر گرفتن حادثه یازده سپتامبر دوحادثه مهم تروریستی دست جمعی در امریکا رخ داده است- وعلت این حوادث را در دانشگاه جنگ ملی در بخش جنگ رومی چنین بیان کردند هدف شکستن حمیت یکپارچه عرق ملی وتضعیف حس ناسیونالیستی وسرد کردن روحیه نیرو های مبارز امریکا واروپا است- مقاله یاد شده است در اغازبا خطبه به ظاهر خانم جولیس سزاری مسئوال پروژه اسلام در غرب در مرکز خاورمیانه شناسی دانشگاه هاروارد شروع میشود که بخوبی به رندی واحمقانه بودن ایشان را درک میکنیدوچقدرزیبا نویسندگان کامنت مچ ایشان را میگریند وایشان را فرهیخته بودن هوش مینامند ودست ایشان را میخوانند در اواخر زمان شاه که من در ارتش بودم به راحتی واسانی حماقت های شاه وستاد کل ارتش مشخص میشد بطوریکه یک ستوان دوم کادر دست گثافت کاری ستاد بزرگ ارتشداران درچند نامه نگاری باز میکرد که شایعات که حقوق افسران به جای سیصد تومان هفتصد تومان در روزنامه گفته شده است کار همین ارگان بوده است وانهم فقط برای خریدن ماشین پیکان بوده است وحق دادن حتی به پدر خودشان راهم نداشتند- ودرخواست وام برای پدرتان بکنید- وجای تاسف دارد دانشگاهی این همه اوازه دارد با این منطق سفیهانه وبچه گانه بگوید که ترور ولشوب دونوع است قانونی وغیر قانونی وهردو امریکا را بشدت تهدید میکند؟ وممکن است دراینده غیر قانونی هابا قانونی ها که فقط اسم از اسلام میبرد متحد شود وجنگ خطابه وبلاگ های اسلام دلیل کشتار تروریست نروژ میداند؟ فردی نوشته است اسلام دین رسمی چند کشور است وشما چگونه جرئت میکنید( بودن انکه به سران انها بگویئد دست از اسلام بردارید) اسم اسلام میاورید ودر امریکا هر پنجاه مایل یک مسلمان زندگی میکند- از قول ایشان مقاله مینویسد- حوادث غمانگیز وتراژیکی که هفته گذشته در نروژ رخ داد نورافشانی زیادی در درک غلطی که بسیار گسترده است نشان داد- اگرچه واقعا تروریست اسلامی امروزه تهدید درجه اول امنیت اروپا نیست- عجب!!! ولی گزارش های اخیر در باره تروریست که شامل مقلات سال 2011 هممیشود بطور مکرر نشان میدهدکه اکثریت تروریستها که اعمال وتوطئه های انان در سرتا سر اروپا تدارک یافته توسط –ناسیونالیستها نژادی- وگروه جدای خواه است؟! خانم حسابی اسلام جز کدام گروه ازاین ها است دقیقا متوجه میشود طرح مبارزه با نازیسیم را میخواهند اجرا کنند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم- باید عظمت سلطان واعظین- این سئوال را ازخودم کردم چرا محور بحثهای جدلی شیعه با اهل سنت بی اثر است بلافاصله این مطلب افتادم که حضرت رسول اکرم صلواتهالله علیه واله والسم با حالت حزن وحسرت به قبرستان بقیع امدند وگفتند خوش به حالشما که دراین جا ارمیده اید بزودی پاره های تاریکی همه جا را خواهد گرفت وبقول حضرت امام رحمت الله علیه": وضع انطور؟": این برای چه کسانی فرمودند ومسلم بود برای انهائی که حاکم میشوند- وبقول ظریفی اعتدال دیگر جاذبیت نداشت وافراط گری جای خوداش را باز کردومشت خوداش را حواله ادامه جریانی کردکه درحال حرکت بودوبه سمت جراینی رفت که قبلا طرفداران زیادی داشت وخوشنتی را اشکار کرد که ترس در دل افرادی ایجاد کرد که مایل به چنین تغیری نبودند وازحمایت جریان اسلامی قبل برخوردار بودند وجرئت بحث سیاسی را نداشتند- وهمچنان که عظمت میفرماید یک اجماع را به یک اجماع دیگر تبدیل کردند که همیشه در تاریخ طرفداران زیادی داشت وهمیشه قران به این نوع اجماع هشدارهای کوبنده داده است ومداوم برانها عذاب کوبنده امده است داستان چهل سال یهود درصحرا جرائم خفیف ان محسوب میشود ویاد اوری کرده است که من با کسی شوخی ندارم ببنید با پیمبران چگونه عمل میکنم وچه امتحانات سختی میگیرم وشش دنگ مراقب انان هستم رها نیستند- انان این جریان را تا امروز در سطح جهان اسلام گشترش دادند واز حماقت نسبی گاهی تا حد حماقت مطلق و بچه گانه بسط دادند وگاهی همان وجه را نشان دادند که مشرکین درمقابل موحدان نشان میدادند وگاها عکس العملی مانند انان داشتند وترور اغاز کار شد جالب انکه پیوستن حضرت علی علیه السلام به چهار خلفای راشدین که عددانرا سیاست معین که با تاخیر فراوانرخ داد کار اصحاب نبود فشار شیعیان بودوزمانی طولی ماجرا طول کشید وان چهار تا واین پنچ تا ائمه خیر جمع تضادی نگفتنی را به امت اسلامی عرضه کردند که معنای وحدت را به خوبی روشن کنند؟ بقول امروزی ها از راست افراطی تا چپ افراطی- ومسلم بود که مشکلات چشمه های بحران را فوران خواهد داد وانبار مهمات را بوجود خواهد اورد وراست افراطی جنگاور خواهد شد ومعتدل وچپ مداوم پیام خواهد داد وسرانجام در زمان مفتضی اقدام خواهد کرد واین راست افراطی است که سرانجام مجبور میشود که موزیک خودرا ملایم تر کند وسرانجام سیاست بازی خود را درجهتی سوق میدهد که اصول وفروع قطبی شود وازهمدیگر فاصله مشخص ومتضاد گرفته شود دفاع طرف مقابل حمله تلقی میشود وحمله خوداش دفاع نام گرفته میشود.مجبور میشوند اصل وسرچشمه را به نفع خود مصادر کنند وانر امشوش بسازنند واین نسبت را به دیگری بدهند واصولا حرکت سیاسی حتی ازمنطق واصولی که بیان میکنند خارج میشود ودرحقیقت بر اساس بار ی به هرجهت ومقتضای روز عمل میشود وکسی هم نمیفهمد که مریض مالیخولیائی صحنه گردان بوده است ودیگران در سطح کودکان که گفته دیگران را بیان میکنند تبدیل میکنند- که سرانجام راهی جز انقلاب نخواهد بود ومتاسفانه برا ی نجات خودشان مداوم مسئله را بغرنج وپیچیده میکنند واین فصلی است که مداوم راست افراطی انرا تکرار میکند

 


ارسال شده در توسط علی

بسم اله الرحمن الرحیم-نقدی برعملکردامریکا- امریکا بعلت گستردگی و وجود موانع وپراکندگی جمعیت وتنوع جمعیت ونژاد هیچگونه قالبهائی که درکشورهای جهان افراد را دران منجمد میکردند وهمه چیز ار راس بایدفرمان بگیرد دران وجود نداشت وهمه چیزحالت مردمی داشت وتوسط مردم هم بایدحل شود بعنوان مثال اگرچاهی را میکنند دریک واحه وان فرمیریخت ویک اعلامیه میزدند که میتواند انرا درست کند ودلیجانهائی که درحال عبوربودند یک نسخه اعلامیه میگرفتند وبه واحه های دیگر میبردند ومیگفتند از روی ان بنویس وبه دیوار بزن تا مثلا فردی ایتالیائی میامد ومیگفت من بلد هستم وان کار میکرد درهمه اکار حتی پلیس ونظامی هم چنین بودند واین امر پبیشرفت شگرفی را بوجود میاورد که هنوز اثار این سنت هست- دوم توجه شدید به تکنولوژی هیچ کشوری دردنیا به اندازه امریکا ایجاد انگیزه برای ایجاد تکنولوژی نمی کند واین هم به یک سنت تبدیل شده است- وسوم تا مسئله حل نشود انرا رها نمیکنند- وبرای حل مسئله زیاد از حد بها میدهد واین را هم ایرانیان به من گفتند وهم انگلیسیها- وسعی میکنند با وجود انکه درفحش دادن به افراد مسئول دست بازی دارنند ولی ان فرد بتواند از خوداش به خوبی دفاع کند ومنجمد در قالب خاصی نشوند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- شیطان بزرگ امریکا- ما درایران مسئله هژمونی غرب که درحقیقت یک هژمونی هم بیشتر نیست وانهم هژمونی امریکا است ومابقیه دنبال رو امریکا هستند اصلا هژمونی ندارندوخودشان روز به روز درهژمونی امریکا حل میشوند این هژمونی فلسفه اش این است هرانسانی در دنیا متولد میشود سرانجامبسود امریکا وغرب است وغرب به اینتجه رسیده است بالاترین سود ازانسان بدست میاید واین هم نامحدود است ممکن است امریکا براساس محاسبات اش به سمت شرقبرود ولی باید فرهنگش غربی باشد وتحت تاقیر کشورهائی مانند ایتالیا واقع نشویدوهرلحظه منافعجدیدی از سریق هژمونی بدست میاورد تا شما درغرب نباشید متوجه نمیشویدودنیا مانند یک پیرمرد شل ویک چشم کور وکمر شکسته وبایک چماق مواجه یک ببرتازه نفس زیرک روبرو است وبسیار راه حل به ظاهر مناسبی گفته میشود ومن شخصا براساس راه حل قرانی همام راه حل راقوبل دارم که امام رحمت الله علیه رفت گرچه به ظاهر تاریک وسخت است وجز این راه برای ادم کردن ان ببر راه دیگری چنین تاثیری ندارد-


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم -خاطرات یک سرگرد- در نوجوانی درتابستان گوسفندان را کوهستان میبرده است وبا شکار گرگ ازگوشت ان استفاده میکرده است وبا دومرغ که همراه اش بوداست شکار روباه میکرده است وهیچگاه روبا ه نتوانسته بوده که مرغان ایشان را شکار کند وخود را استاد مسلم شکار روباه میدانست- به بهتر شدن وضع خانواده به کار های مختلف دست میزند سرانجام بنای ماهر میشود وبشدت به تحصیل هم علا قمند بوده است وبعد از گرفتن دیپلم پس از مطالعات زیاد متوجه میشود تنها راه او این است دردانشکده افسری شرکت کند وعلاقمند هم تا حدودی بوده است لذا پولی تهیه میشود وایشان به سمت تهران حرکت میکند وبرای انکه پول مسافرت ارزان شود نصف راه را پیاده میرود وغروب به تهران میرسدودرجنوب تهران دنبال یک مسافر خانه ارزان میگرددوبه یگ کاروانسرا قدیمی هم درانجا بوداست که یک پیرمرد درکنار درب ان نشسته بوده است ازایشان میپرسد که من میتوانم شب را درانجا بگذرانم – ان پیر مرد جواب میدهد – خیر شماها دزدهستید-معتاد وادم کش به محض انکه پیرمرد وارد اطاقمیشود یک چوب بزرگ بر میدارد واز پشت کنار دیوار میگذارد ومیرود یکساندویج میخورد ودرخیابان ها پرسه میزند تا هوا تاریک شود وسپس از طریق ان چوب به پشت بام کیرود وشب را درانجا میخوابد وقردای انروز به دانشکده افسری میرود وبرای امتحان ثبت نام میکند وبرمیگرد تا به مسافر خانهای نزدیکی همان گاراژ بود برود از کنار همام ساختمان میگذرد پیرمرد اوشناسائی میکند ومیگوید ت ان چوب کنار دیوار گذاشتی وایشان میگوید بله من گذاشتم ومیپرسد که چر این کاررا کرده ای جواب میدهد میخواستم شبرا درپشت بام بخوابم جناب پیرمرد میگوید من به توهم جا میدهم وهم کار میدهم ایشان قبول میکند واز رفتن به دانشکده منصرف میشود ولی برای انکه دروغگوشناخته نشود سر جلسه میرود ورقه سفید میدهد ودر بازگشت در شب متوجه میشود افراد قالطاقی با دریک اطاق میخوابند که همه دزدی کار اسان انها است وتمهیدی دقیق برای پول بکار میبرد بطوریکه انان نمیتواند یک تومان از پول ایشان بدزدند وای شب ها پول یک دیگر را ومواد مخد ر یک دیگر را میدزدیدند اایشان بکاربنائی دست میزند وخیلی زود پله های ترقیرا طی میکند تا انکه کمک مقاطعه کار میشود وصاحب کار پول را به ایشان میداده است یکی از صاحبان کار به ایشان میگوید محله ما مداوم دزدی میشود ومن یک ملیون پول در خانه دارم چکار کنم ایشان میگوید به راهنمائی من عمل کن یک میز کوچگ درجائی بسیار تاریک میشود قراربده یکسجاده روی ان بکش بسته پول درداخل یک نایلون  در روی ان قرار بده وفیوز را بکش وسیم ها پشت کنتور مخفی کن ایشان وکبریت وشمع ها راهم نابود کند وانها چنین میکنند و ودزدان که دونفر بودند وارد میشوند ومجبور میشود یکی برود چراغ قوه بخرد وتمام جواهرات ومانندانها پیدا میکنند ولی متوچه میز نمیشوند با وجود انکه چند بر ازکنار ان عبور کرده بودند ماشین پلیبس ازانجا عبور میکرده است متوجه نورچراغ قوه میشود که پنجره بیرون میزنده است میایستد ویکی ازهمدستان متوجه میشود وانها فرار میکنند ایشان سرانجام برای سرهنگ بسیار سر شناس بعنوان مباش ر ایشان با یک مقاطعه کار ساختمان یزرگی شروع به ساختن میکند وجناب سرهنگ ایشان رابه خانه اش دعوت میکند وبه ایشان میگوید که استعداد توبالاتر از این کارها است وتوبدرد ارتش میخوری وایشان بیان میکند ومن دیگر علاقه ای به ارتش ندارم ودرکارم بسیار موفق هستم ایشان میگوید ارتش ایران عوض شده است ارتش زمان رضا شاه نیست گروه گروه به خارج میروند وفضا هم عوض شده است ومن حتم دارم توبه درجات بسیار بالائی خواهیرسید وبرو امتحان بده ومن راهم ضامن خود بنویس ایشان میفرمود من فقط یک بار خر شدم وانهم دراین مورد بود- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-چهره واقعی امریکا درایران- یکدانشجوی رشته معماری دانشگاه تهران- دوستان چند سال بالاتر ایشان درهمینرشته به استخدام مهندسی ارتش درمیاید درتهران- یک طرح بزرگ ساخاتمانی که درتهران ساخته یه ایشان محول میکنند که مسوئل طرح باشد ایشان از این رفیق که سال اخر بوده است دعوت میکند که مجانی که با ایشان کارکند که همبرای پایان نامه ایشان موثر باشد وهم رابرای گرفتن فوق لیسانس امادگی پیدا کند وهمبا محیط بسیار کثیف کار درایران اشنا شود ومن حدس میزنم که با مقاطعه کاران ازما بهتران اشنا شود وایشان قبول میکند رئیس سازمان مهدسی یک سرهنگ ستادی بود که ایشان هم مسلما از نور چشمیان بودند زمانی که ایشان به سیستم ملحق میشود درحال کندن پی بود واز رقیق اش سئوال میکند این ساختمان برای چه هدفی است ایشان میفرماید یک سالن وچند اطاق ایشان میفرماید که این پی بسیار زیاد است طرح که نگاه میکند خیلی تعجب میکند وتصور میکند که حداقل این ساختمان بار سوله های موشک های کروز باشد وحتی براین انها هم زیادی است ایشان میپرسد جستجو نکردی برای چه هدفی است وطراح نقشه کیست ایشان میفرماید من تورا برایددرک این کمنظور اوردم که هیچگاه پی به مقاصد نمی بری وکسی هم مطلع نیست وشخص شاه هم دستور داده است- ایشان میفرماید من از این قبیل ادم ها نیستم وجستجو میکنم ومیرود پیش سرهنگ وجریان میگوید- ایشان میفرماید من از هیچ چیزی مطلع نیستم وروزی این طرح را اوردند وگفتند انرا اجر ا کند وفرمودند که ااین جوان مسول طرح است ومن هم تدارک چی هستم ایشان میفرماید این طرح درایران کشیده است ویا ازخارج جناب سرهنگ جواب انراهم من نمیدانم یکی از امرای بالا ارتش این طرح داد وگفت طبق دستور عمل کنید ولی فرمت های من طراح این طرح همین جوان است ایشان میفرماید- چنینی چیزی نمیشود- ایشان حس بنی هندلی میگیرد که ارمیائی به ارتش ایران یاد دادهاند- مزخرف نگو ونمیتوانی نیا وبرو بدنبال کارت-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم-حادثه نروژ-نظریات شخصی است-من انگشت اتهام را به سمت اسرائیل میگیرم-حادثه در حقیقت یک اولتیاتوم جدی بود که به حکومت نروژخطاب بود هم نخست وزیر نشانه رفت وهم شاه وملکه را که درچشن نوجوانان حزب گارگر در جزیره اتوپیا گرد امده بودند وهمحزب کارگروهمشرکت نفتکههمکاری باخاورمیانه را بجای همکاری باغرب برگزیده است وهم دارائی که محا امنی برای سرمایه گذاری اعراب وخاور میانه شده است مقدمه اول درغرب اخیرا شروع به دکترین سازی شده بودند هر روزنامه هرروزداکترینی را مینوشت وبلا فاصله جواباش راهم دریافت میکرد درحقیقت پاسخ به دکترینی هائی بود که بلوک شرق به سرگردی روسیه نوشته میشدوهدفاش شناخت غرب وایجاد جنب اش بود والبته باید بیان کرد غیر از دکترین های که مشهور به دکترینهای سازمان سیا- وزرات امورخارجه امریکا بود دکتریتهای علمی هم کم بیش بیان میشد وکمونیست همه را تبلیغات مزخرف وشتشوی مغزی سرمایه داریمسخره میکردند واینجا است که حقیقت راقبول کردن ازاتش در دست گرقتن مشکل تر است بقول یک ظریف ایرانی غرب میخواهد وجدان مغذب خوداش راندکی تسکین دهد وجلوی قیام کشورهای جهان سوم را بگیرد وانها کاری به اسلام نداشتن وقدمت تمدن راملاک قرار داده بودند تا خود راهمتبرئه کنند وبیان میکردند 2000 سال اینده هم نوبت امریکا است-ولی بعد از انقلاب اسلامی ایران وافعانستان کم کم این تئوریها نقش بر اب شد- وجنگ تمدنها را مطرح کردند وخشونت مسلمانان ومسدله جهاد مه درارس بود واسلام مطلق خواه است واجازه نفس کشیدن به دیگران نخواهد داد وجنگ تمدن ها مابین مسلمانان وتمدن غرب خواهد بود سوئدکه کم کم درتکنولژی به جایگاه شایستهای رسید به فکر افتاد که دانشجویان کشورهای ثروتمند جهان سوم به پذیرد که درانیده انها ازتکنولژی سوئد استفاده کنند بخصوص درمیان انها سهم برجستهای برای دانشچویان عرببود وبعد ازنکه غرب جای امنی برای دانشجویان اسلامی وعرب نبود این مسئله شدت پیدا کرد وکم کم سرمایه اعراب به سمت سوئد سرازیر شد وتابستان ها هم یک محله تفریح برای انان شدمردم مخالفت هادی مطرح کردند وانها هم جوابدادند یا حفظ تمدن سوئد یا اقتصاد یکی باید اتخاب کنید واعراب مردم بی تمدنی نیستند وبه زودی با فرهنگ سوئد اشنا میشوند دنیا ی امروز دنیا نژادها است وبه پشتوانه انهموارد سیاست درخاورمیانه شدند وبیشتر هم حزب کارگر دارای این رویه وگرایش است- امریکا واسرائیل که کم کم متوجه نفذ مسلمانان درسوئد شدند وتاثیرات یکطرفه انانتا حدودی کم ارزش میشد اقدام به چاپ عکس های موهن شدند ودرانجا همیک هنرمند دیوانه عصبی لائیک که یکشبه مسیحی شد را علم کردند وهم ضربه اقتصادی خوردند وهمضربه اخلاقی وسرانجامهممجبور به عذرخواهی چه مستقیم وچه غیر مستقیم شدند- نروژ که دربست دردست صیهونیست بود ومداوم درمسائل نفت کارشنکی با اعراب واپک را در دستوراش بود ضرر کرد انهم کم کم به فکر افتاد کا رویه سوئد رادنبال کند بخصوص درمسائل کشتی سازی میتوانست رقیب سر سختی برای امریکا درمنطقه باشد وبقول یکنروژیدرامد از فروش کشتی سازی به اندازه دوسنت نیست که بشود انرا به بیرون پرتاب کرد- سئولات زیادی مطرح شده است اول چرا پلیس وحافظین امنیت زیرسئوال نرفتند من تصور میکنم علت خواست امریکادرهمکاری با پلیس سوئد برای ماست مالی کردن ان باشد ودو ظاهر امر نشان میدهد که گاز درحال جمع شدن بوده است یکدفعه منفجر شده است تهیه اینهمه موادمنفجره درکشوری که بخوبی ایننوع مسائل درتحت کنترول دارد خیلی عجیب است درثالث هدف قرار دادن جوانان 14 ساله انهمدرسطحوحشیانه تا امروز سابقه نداشته است- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0