سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- به یاد عظمت سلطان واعظین- بخش سوم- بخش دیگر شناخت عقل-شناخت عقل کامل است- درغرب تصور میکردند که هرفیلسوفی که سابقه علمی روشنی از قبل داشته است مثلا ریاضیات دان برجسته بوده است دکتر حاذقی بوده است ومانند ان وقتیکه وارد میدان فلسفه وایدواوژی شد وسالها هم مرارت کشیده است حوزه علمی در این باره داشته است و شاگردان زیادی را پرورانده استویا شخصیت های زیاد لبحث گفتگو کرده است وبزرگانی هم مرید ایشان شدهاند وقتیکه فلسفه خودرا منقح وکامل کرد ان فلسفه درست است وقابل اعتنا است وگروهی طرفدارایشان میشدند وانراهم جایز میشمردند کمکم تعداد انها زیادش واین تصور رایجاد کرد همه انها یک حقیقت را میگوینوتنوع مسئلهساز نیست تا انکه بین فیلسوفان در یکموضوع واحد تضاد ایجاد شد وکم کم اثار سو ان درجامعه که هیچ تصور نمیکردندرخ دهد بوجود امد مانند مسئله سکون زمینوبه جنایات های زیادی وبحرانهای عمیقی بوجود امد که اصلا قابل پیشبینی نبود درتنجه امدن گفتگو را بین فیلسوفان مطرح کردند که بیاد مناظره انجام گیرد ویکی مغلوب شودوچون نتوانستند گفتند عقل فیلسوفان کامل نیست ونسبی است وچون نسبی است انتخاب توسط اکثریت جامعه است وهرکس مخالفت میکرد سخت با انها برخورد میشد وازانجا بدنبال پیدا کردن عقل کامل بر امدن وهنوز هم معتقد هستند در فلسفه عقل کاملی وجود ندارد ولی سعی میکنند چلوی بحران را بگیرنندایدولوژی را به همین علت پیچیده ترین دانش میدانند وچناچه فیلسوف اهلی شد مرحله دیگری را عقل کامل تائید میکند باید وجود داشته باش وانهم وحی کامل است یعنی مرحله عقل کامل+ وحی کامل- نکته مهم دیگر شیادان زیادی بوجود امدند که ادعای عقل کامل وحتی عقل کامل و+ وحی کامل میکردند وجامعه تعدازیادی هم فریب میخوردند ومتاسفانه بسیار اثر گذار هم بودند ویکی از مشکلات مهم جامعه میشدند وهنوز هم معتقد هستن که درک بشر درحالت نوجوانی است وبه راحتی میتواند فریب بخورد ومیبایست راه سد کردن انرا پیدا کرد- نمونه دقیق ان در اسلام مسئله غدیر خم است که این واقعه را تعداد بسیار کثیرشاهد بودن ومیبینیم چه میزان انار متشدد کردند وحتی بعضی هم انرانکار کردند پس چگونه میتوان به حقایق زمان رسول اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم پی برد کافی بود د رشام فردی مانند عمرو بن عاص کل قضیه را لوث کند ولی امروزه به این سادگی نیست وفردا مسلما بهتر امروز است من با فردی قبل از انقلاب از شهرستانی به سمت شیرازمیامدیم به شهرستانی رسیدیم عده ای   سر جاده ایستاده بودند وماشینها را متوقف میکردند که بروند درصحرائی نزدیک انجا وعکس امام الخمینی رحمت الله علیه درکره ماه بییندکه ما بعدا به انجا رفتیم ومن دقیقا عکس امام علیه السلام در کره ما دیدم ایشان به من فرمودند چه میگوئی در باره این خرافات واین کارها شان امام رحمت الله علیه را پائین میاورد وشاه هم خواهد گفت من با این ملت خرافاتی ربرو هستم وبهانه ای بدست شاه میدهد درهمین موقع ماکنار جاده ایستاده بودیم گروهای باچند ماشین ویک ماشین وانت امدند ویر دسته انها یک فرد بسیار سرشناس ان محل بود ودوست منرا میشناخت وهمه درحال خندیدن بودند ایشان پرسید شما کجا میروید ایشان باز خندید وگفت نیم ساعت پیش یکی از این جوانان خاص بالباس شیک وماشین اخرین سیستم به صحراامد وگفت چناچه این شخصیت رهبر من شود خدا ماشین منرا که نوهست ولاستیک است تازه عوض کردم وشاید گفته است ژاپونی انداختم وخودمنهم سالم هستند وبا احتیاط به شیراز میروم لاستیک منفجر شو.د وگردن من هم بریده شود ایشان مسافت زیادی طی نمی کند که لاستیک منفجر میشود ومردمهرکار میکنند که درب راباز کنند نمیشود وجراثفال واهن بر میبرنند با سعی زیاد که همه تعجب میکنند درب ماشین باز میشود وگردن ایشان بریده شده است وخانواده ایشان ازمن خواست بروم وجنازه را بیاورم ایشان پرسید چرا ازشما تقاضا کرد ایشان گفت برای انکه جنازه را تیکه تیکه نکنند ورقتند ایشان به من گفت کار شاه دراین شهرستان تمام شد خواهید دید هر حقه بزنند دیگر کار گر نیست وهمین طور شد زیرا شاه دران شهرستان دست قوی داشت- ادامه دارد -


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی بر سیاست امریکا-نظریات شخصی است-حل مشکلات جامعه بشری مسلم است یک سرنخ ان در دست خداوند جل وجلاله الشریف است وقضا وقدر هم تماما قابل درک نیست ومیبایست چون پیامبران علیهم السلام تسلیم شد ولی به نفع فرد وجامعه است- بگذریم ازاین اصل- صورت مسئله تعین میکند که راه حل کدام است نه جناب مافیا- دیدن که باغ همسایه دیوارش کوتاه است همیشه پاسخ مسئله را روشن نمیکند بلکه به مرور زمان پیچیده هم میکند وتاکتیک ها را یکی یکی از صحنه خارج خواهد کرد وبچسب زدن فرا فکنی کردن سازمان دادن وغیره تماما وقت تلف کردن وسرانجام بور شدن است- من تمام تاکتیک های اقای هامیلتون جوردن را پی بردم بعضی ازانها را درارتش یاد گرفتم شماخانم کلینتون ازان ها استفاه نکنید بخصوص کوکائین زدن صلاح امریکا است ژست مدیریت های پیشرفته بگیرد وسرانجام ان متخصص بگوید جز ضایع کردن چیزی نبود امروزه شما از هر دانشجوی بیگانه درباره دانشگاهیکه دران تحصیل میکند سئوال کنید مانند یک دانشجوی باهوش امریکایئ برای شما تجزیه وتحلیل خواهد کرد صلاح امریکا است همان ژستی جناب جردن گرفت مستقیم باشید نه مستقیم مافیایئ-


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم- نقدی بر قانون منع حجاب که درکمیسیون مجلس اتیا لیا به تصویب رسید- لایحه ان به تصویب رسیده است وسه شنبه به کمیسیون امور قانون اساسی داده خواهد شد که زنانی که درخارج برقه ویا نقاب نمیتوانند داشته باشند البته در ملا عام این قانون عمل میشود واین قانون نشات گرفته ازقانونی بوده است که ده هاسال قبل در ماده پوشش صورت داشتن ماسک به صورت راممنوع کرده بود-نکته اول زمانی در دانشگاه لندن با یکی از اساتید برجسته علوم حقوقی صحبت میکردم واز ایشان پرسیدم شما حاضر هستید در دانشگاه های ایران تدریس کنید ایشان فرمودند خیر – زیرا دانشگاههای بسیار عقب افتاده است وما قوانین غلط امریکا را دراینجا رد میکنیم در دانشگاهای ایران ازانها دفاع میکنند ویا سکوت میکنند بطوریکه دانشجویان به اینجا میایند تعجب میکنم باید گفت یکی از انها خود من بودم وتعجب میکنم که امروزه ساکت هستند – هرکس نقاب ویا برقه بزند درملا عام100 یورو تا300 یورو جریمه میشود وهرگروه ویا حزبی ازانها بغیراز احزاب اصلی از انها دفاع کند30000 یورو ودوازده ما زندان مواجه خواهد شد نحو به تصویب رساندن این لایحه کمی مشکوک است در زمانی بوده است بسیاری از نمایندگان درتعطیلی موقت بودندوبا رای بسیار کمبه تصویب رسید که از طرف حزب حاکم پیشنهاد داده شده است - معاون این حزب وهمچنین تئوریسین این حزب هم است بایک شعاری که جدید بروکسل راه انداحته است وشعار فرانسهرا کامل تر کرده است این است که زنان مسلمان دررنج از این نوع پوششها هستند؟!! وبا اعمال فشاراز طرف بستگان خودشان مجبور به تحمل ایننوع حجابشدند!!؟؟ وازادی وشرافت خودرا تاحدودی ازدست دادهاند ومیخواهند با جامعه به همسانی برسند بیانات خانم سالتا مارتینی-سخنگوی جامعه اسلامی گفته است ممنوعیت حجاب یمبی عدالتی ودستکاری حقوق افراد است وگرفتن ازادی انها- واقای ربرتو حمزه پیکارد سخنگوی جوامعه اسلامی ایتالیافرموده اند": که ایننوع ممنوعیتها اولا جدا کردن زنان طرفدار اسلام وخانه نشین کردن انها میباشد وخانم سین-صبا که مراکشی اصل وتنها نماینده زن مسلمان در مجلس ایتالیا است که در حزب حاکم میباشد ایشان هم دلیل انرا کمک به زنانمسلمان وحدت مسلمانان باجامعه ایتالیا میداند!!؟؟ درهرحل بخوبی روشن است که غرب پس از حادثه نروژ میخواهد دست به اقداماتی زند که مدتی مجبور بود عقب نشینی کند وازان حادثه مانند حادثه برج های دوقلو سوئ استفاده کنند بیان که زنان روسپی اعرراب بعنوان زمان مبارز عرب که به ایتالیا پناهده شدن شاید یک فریب بیش نباشد وهمجنان بعضی از مسلمانان در ایتالیا ذکرمیکنند هدف نهای به سمت کمتر پوشش لباسی باشد که بی شک این دستور از طرف امریکا صادرشده است وکمال تعجب است که کشورهای اسلامی فقط تماشاچی هستند؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به یاد عظمت سلطان واعظین- بخش دوم- انسان ها به انواعی از لحاظ عقلانی تقسیم میشوند- گروه اول افرادی هستند تحت تاثیر محیط شیفته یک مقتدا میشوندومقلد ایشان میشوند ودیگر بدنبال تفکر واندیشه بر نمیایند واینان اکثریت جامعهرا تشکلیل میدهند وقران انها را وادار میکند که تفکر دقیق انتخاب کنندودلیل وبرهان عقلانی داشته باشند-وظیفه مسلمانان هم مسلمانان وهمبشریت را تشویق کند کهدر چنین راهی گام بزنند-گروه دوم- انسانهای  عقل را بکار میبرنند ومسئله راهم حل میکنند ولی درنتجه ای که میگیرنند- بسیار عجیب وغریب است به عقل خودشان بی جهت شک میکنند وبر میگردند به اندیشهای که رایج است واینانهم زیاد است درانگلستان تعداد بیشماری ازانها را پیدا کردن- بعنوان مثال تعداد زیادی در سنگ شناسی کار کردند به زنگ اهن ربا رسیدند وگفتند ساختمان ان باید خاص باشد وخواستند ساختمان انرا پیدا کنند ولی عدهای گفتند که فکر رایج بوده است این موضوع ربطی به ساختمان خاص ندارد جن عامل است که درهرچیز قرار بگیرد انرا اهن رائی میکند وایشان هم ادامه تحقیقخوداش را رها کرده است ویا روی گیاهان کار کرده است وبه یک گیاه داروئی رسیده است ولی جامعه گفته است این داروی این درد نیست فوق اش این گیاه ارام بخش است اساس روح شریری است که دراین فرد حلول کرده است ومیبایست انر روح شریر را بیرون کرد وان فرد بدنبال راه حلی برای اخراج روح شریر بر امده است-وگروهی باعقل ناقص خود قضاوت میکندوتصورمیکند عقل کل است مثل جناب ابو حنیفه لذا قران انسانها به گردش درجهان دعوت کرده است با وجود انکه قرانمعجزه استونیاز به تحقیق درجهان نیست علت ان این است که عقل اش قوی تر وکامل تر شود اینان مشکل افرین هستند ودر طول تاریخ خواسته وناخواسته جنایات وضربات زیادی زدند وامروزه ما میبایست با گرفتن درس ار تاریخ مانند ان عمل نکنیم وتا انجا که امکان دارد عقل را خود را بکار ببریم ولی متاسفانه دیده میشود که عقل امروزی خود را ضعیف تر زمان ها بسیار دور میداند وتجربه غرب نشان میدهد بیاد از بچه گی تمرینها ولوسخت هم باشد انجام پذیرد تا عقل به حد کافی باور شود- ازمایشی است که خانمی را به یک قصرمخروبه میبرنند وبا نظارت ایشان یک انبا پر  از اشیا که اخر ان هیزم است میبرنند وتمام اشیا را بیرون می اورند وجلوی ایشان در داخل انبار میگذرانند ودرب انبار لاک ومهر میکنند وقفل ها متعدد به ان میزنند وتمام اطراف ان انبار را نشان میدهند که هیچ ذی روحی نمیتواند وارد شود وهمه قصر جز ایشان ترک میکنند واخر شب بهایشان میگویند ما پشت درب واطراف کشیک میدهیم وشما بروید وان چکش را از پشت هیزم بیاورید وجند قدم میرود ومیگوید گربه در انجا است چراغ را روشن میکنند ونیم ساعت بعد دوباره انرارتکرار میکنند درحالیکه خانمی است که شجاعتاش به اثبات  رسیده است ویکعلت ان این است شایعه است که گربه دوست دارد درانبار تاریک در پشت هیزم ها مخفی شود- برگردیم  به زمان جاهلیت داستان تولد حضرت علی علیه السلام که مولود کعبه است امری واضح است سئوال اول این است که این حادثه چه پیامی دارد –فردی میگوید تنها پیام اینحادثه این است که خداوند نشان دهد این امر مانند جلوه ها سینمائی میتواند انجام دهد وقدرت دارد که هرکاری بکند همین-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-با دورود فراوان حق شناسان بحرین- شما دقیقا درجنک صفین عصرحاضر هستید-شکار صلح شما تنها برای خودشما نیست بلکه برای تاریخ شما است وبرای تاریخ بشریت است- شما را نتوانستند به بازی بگیرنند ونتوانستند یک سیاست بتون ارمهای برای شما  به کرسی بنشانند جزانکه تمام نفوذ خودشان حتی در دهات ازدست دادند حکمرانان شما وامریکائی ها بامتن خودشان وارد شدهاند وشما هم بامتن خودتان وارد شوید واین متن بزودی سنگینی خوداش را بردوش انها خواهد گذاشت که ظرفیت تحمل انان بسی سنگین تر است در تظاهرات اصول طلائی خودتان بیان کنید تا درک کهکشانی ایدلوژی شمارا بخوبی تاریخ درک کن وهرگز تاریخ خودتان در دستان انها قرارندهید ابتکار عمل وقدرت کنترول کشور   در دستان شما است امریکادی ها حتی سولیوان راهم نفرستادن وباید روحیه انان به یک روحیه مسیحی که به عقاید شما احترام فراوان بگذارنند بهنترین کار حکمرانان ان است که منزلی درکنار هالیوودبگیرنند وبگشت گذار روی اورند هیچ گونه التر ناتیوی را نپذیرید- تغیرات کلا باید از سوی انان باشد  از اشک تمساح انها هم گول نخورید مسلمانان درجنگ بهتر از صلح همیشه عمل کردهاند از چاخانهای انان هم تحت تاثیر قرار نگیرید انها باید چهره دوم خودشان را نشان دهند انشائالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به یاد عظمت سلطان واعظین-متاسفانه تاریخ گویای این حقیقت است که انسانهای زیادی در اوائل انسانهای وارستهای بودند وبعدا به خاطر قدرت چه علمی وچه هنری وچه ورزشی وسیاسی ونظامی وغیره بسیار احمقانه وحتی بچه گانه عمل کردهاند وتاریخ پادشاهان مملو از این خصوصیات است که یکمورد خصوصیات پادشاهان انگلستان است وسازمان وابسته به انان سعی بلیغ کردند تا صورت مسئله را بر عکس کنندولی هماممیزان اندک که قائل به حماقت انان شدند انقلابی را بوجود اورد ود رتاریخ اسلام هم مستثنی نیست وهمین امرپیامبراکرم صلواله الله علیه واله والسلم گوشزد کردند درحالیکه بشدت ناراحت بودند- دوستمن در سازمان مهندسی ارتش زمانیکهدرحال ساخت یک سالن بودند که هدف اصلی انرا کسی نمیدانست وستاد بزرگ ارتشداران فرمانده به بعضی ازجمله مغازه داران کنار گفته بود یک سالن چند منظوره است ولی اصل ان برای سالن رقص مرد وزن است وتحقیقات دوست من ان از فرمانده سازمان مهنذسی ارتش ایشان اعتراف کرده بود که قبلا انرا به من هم گفته بودند- نکته مورد توجه این است یک مناقضه برای خاک برادری ان وانتقال به بیرون قرار میدهند وکسی برنده نمیشود وخاکدرخیابان به امان خدا کود میکنندخاک مداوم بوسیله باد به سمت میدان ومعازه مردم میر فت دوست من خدمت جناب سرهنگ میرسد کهاین خاک در زمانی که برق نباشد خطرناک است لطفا شبرنگبزنید واب پاشی کنید وبه سرعت انتقال بدهید ایشان جواب میدهد امکان اش رانداریم وشهرداری هم ندارد ارتش جامع نه شبرنگ دارد ون ماشین ابپاش ویکملیارد دلار به اسرائیل میدهد ایشان به سمت مغازه دار میرود وتحریک میکند که به شهرداری ومهندسی ارتش فشار بیاورند فردی میگوید شما جوان هستید ما زمانی که اینجا مغازه زدیم بیابان خالی بود شب که به خانه میرفتیم صدای زوزه شغال میامد وما تحمل کردیم تا به وضعیت رسیده است وبسیار مایوس وبسیار بی فایده میدانستند وعدهای هم از ارتش میترسیدند وعدهای هم ارتش راتحسین میکردند که مقدار زیادی از بیابان را تبدیل به ساختمان میکند که دراینده  برای انها خوب است ولی سرانجام چهارده نفر نامهای به سازمان مهندسی ارتش مینویسند که فرمانده جلوی ایشان زیر نامه مرقوم میکند که انرا به رده بالا ارسال شود ولی بعد متوجه میشود دستور بایگانی داده است ضد اطلاعات جریان ان جوان وتحریکاتی که میکند به سمع شاه میرساند- شاه دستور میدند باماشین سرباز برخاکبرداری کنن این ارتش کامیون ندارد که بعدا درباراش بحث خواهمکرد واگر همنیاز نداشت باید درحدود 400 کامیون درتهران میداشت وبعد از مدتی دوبار مناقضه میگذارنند ویکنورچشمی برنده میشود ودوست من بعنوان نماینده خود درسازمان معرفی میکند ومداوم از تورم شکایت میکند وپول میگیرد- ان زمان ارتش ایرانبشدت حساسیت نسبت به ارتش شوروی وعراق داشت وفرمانده من هرچه از دهانش بیرون میامد راجع به ارتش شوروی وعراق میگفت واین مطالب امتیاز زیادی داشت-جناب سرگرد به من میگفت نه ارتش شوروی ونه ارتش عراق چنین کار احمقانه نکردند که ما نسبت به انان حساس هستیم ویمبیشعوری مطلق است انان عاقل هستند چیزی دراین مورد نمیگویند ولی بعدا خواهند گفت دوست من به مرکززرهی امد وضد اطلاعات ایشان خواست دردومورد مورد دوم حال بحث میکنم ایشان فرمودند که شما مدتی درسازمانمهندسی ارتش بودید و اشکالات غیر اخلاقی گرفتهاید ایشان فرمودند درست است وایشان پاسخ داده است شما متو.جه کار بالعظمت ودقیق حواه شاه باشد ویا امیر باشد نشدهاید اول مناقضه دادند برای حمل خاکبرداری والی مقاطعه کاران پول چپی بیشاز حد داده بودند وراهی جز این نبود که انها را به عقل دربیاورند وزمانیکی متوجه شدند منافع خود رازدست میدهند عاقل شدند وحقیقت راقبول کردند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- یک روزنامه انگلیسی زبان نروژی مقالهای با عنوان یک حفره درجامعه رامنتشر کرده است- درسر تیتر ان نوشته است حملات به دولت وجوانان معصوم وبی گناه جامعه نروژی ار سهم معصمیمن خوداشبیدار کرد من امیداورم این اخرین سهمیه ای باشد که هدیه میشود- بحثها- تحقیقات وبازجوئی ها ادامه دارد وبسیاری میپرسند چه اتفاقی برای جامعه بازافتاده است- سئوال جالبی استودر ادامه بیان میکند این جزیره بنام اوتویا درنظر گرفته شده بود که فرهنگ وتمدن هردم شکوفابدهد وباز نروژ را به جهانیان نشان دهد ازادی بیان وصفر هر سال نخست وزیر وسیاست مداران وقدم زدن انها درخیابانها وگفتگو کردن در خیابان های انجا با مردم وغیره بعنوان مثال میشود با مکه مکرمه مقایسه کرد البته در زمان پیامبر اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم- ولی امروزه نروژی ها درشوک فرور فتهاند وسعی میکنند استدلاتی برا ی رخدادن چنین فاجعه های که بالاتر از سیاهی است پیدا کنندچنین جنایاتی به هیچ وجه مناسب ملت نروژ –کشوری با سیستم دمکراتیک- باطرح ریزی برای بدست اوردن برابری فعالیت میکند نیست- اظهار عقاید ازاد- وقوانین به اندازه کافی خوشبختی اور است ورحمت الهی هم درنصیب کردن نفت کافی دارا است وهمه چیز برای رسیدن به خوشبختی فراهم است وامنیت درتمامخیابانها موجود استوهمچمنان ادامه داده است واین سئوالرا مطرحمیکند حال باید این خصوصیات تغیر کند وجناب نخست وزیرهم این حادثه را یک کابوس نامیده است- دولت درهم کوبیده وداغان شده بیاد بدنبالا عمل به وظایف اش باشد- ملت در حالی که پرچمهای عزا را برافراشته ودر دکل کشتی ها پرچم ملی نیمه افراشته است جامعه را به همبستگی دعوت میکند ولی در همین زمان ضربه میزنند بشتیبانی جریانی که توطئه را درحال کنترول دارد- شاید اردوگاههای سیاسی جوانان مانند اردوگاه جزیره از حفاظت بهتری بر خوردارشود وشاید ما مراقبت ومحافظت بهتری از اقدامات افرا طیون- مسیحیان- مسلمانان ارتدوکس ها ودیگران داشته باشیم- درغیر این صورتیکجنایت کار متهمشده با برنامه ریزی میتواند با جعل بشکل دراوردن خودبه صورت یک پلیسافسر سفید پوست ازتمام ظنها خود را نجات دهد واقدام به حملات بکند- نه درک امروزی-نه ساده لوحی اینده نمیتواند برای دوستان وفامیل درگذشتاگان مفید باشد- قبول کردن نیازمند بودن به یکدوره جدید با قیود ساده نخواهدبود که دولت انرا انتخاب کند وسرانجام مردم مجبور باشند که ازان تبعیت کنند (جان مطلب) ما معتقد هستیم که رفتار شرارت منشانه فردی نمیتواند اجازه داده شود که یکیاز مهمترین ارزشهای در جامعه نروژ تغیر کند- باز بودن- اینمقاله گرچه از نروژ بسیار بعید بود که جهان سومی شعار دهدواز گفتن حقایق طفره رود ولی یک اصل مهم بشری را مطرح کرد که چقدر انسان جاهل وساده لوح است در طول تاریخ تا امروز بشر فقط از عنوان های کلی را میپذیرد مانند باز بودن ولی این باز بودن شرط وشروط واجکام فرعی ندارد ماان انجناب فرمود قران مارابس ویاهمام میزان احکام کافی استولی مردم بخوبی مسئله را فهمیدهاند ولی متاسفانه با جامعه باز برخورد دارد- فردی مینویسد که در تلوزیون نروژهرنوع عقاید با داشتن پشتیبانهای نیرومند ازاد است در حقیقت باید گفت شبیخون فرهنگی شده است روزخون فرهنگی وبقول ایشان سیب بد را از رسانه ها خارج کنید که به موازت خوبی وسعادت ترس وابروریزی همفراهم میشود- مرض تنفر از بیگانگان جامعه را درخود فرومیبرد وچناچه این تراژدی مداوم عمق نفرت رابرای امری وفردی ناشناخته زیاد کند جنایت کار موفق شده است- ما باید اجازه دهیم که نیروی تاریک باعث از بین بردن انهائی شود که صاحب نفرت بی جهت هستند- فرددیگری مینویسد زمانی که ترس همه چیزرا کنترول میکند از ازادی بیاد نگهداری ومراقبت بهتری کرد وعده ای هم نوشته اند جنایت کار بدنبال یمموفقیت ناشناخته وبدست نیامدنی خود را به رنج وزحمت ومردمان را به کشتن داد در هر حال اسلام از اوال ااین داعیه داشت که انسانها شما خیر وشرخودتان را به خوبی تشخیص نمیدهید وتنها خداوند علیم حکیم است که میتواند راه نجات را به شما نشان دهد وتذکاری به مسلمانان درذ کشورهای های بیگانه بیاد بسیار بادقت عمل کند وچهره طالبانی را تاریکنشان دهند وتنها ار روش های جمهوری اسلامی تقلید کنند که راه نجات منحصرا دران است


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0