سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- صدای امریکا دارد برای امریکا خوش رقصی میکند- بیان میکند چرا به فرزندان مسئولین اجازه ورود به امریکا میدهند وبه افراد عادی نمیدهند واینان در اندیشه مردم امریکا توسط  مقالات در رونامه های معتبر درافکار ( بهشتی) مردم امریکا تاثیر میگذارند- و درمسائل علوم ا نسان مطالعه میکنند وافکار خطرناک ؟؟ یعنی مذهبی – تاثیر میگذارند وبه انها به راحتی ویزا میدهند- خوب چرا مردم امریکا واروپا به ایران می ایند حال امدن مردم امریکا راخوداریکای دشوار کردند انهم ترس ازفرهنگ  ایران است- تمام خارجیان به ایران میایند بیشتر برای اطلاعات بدست اوردن است زیرا بقدری بهانها دروغ گفتن که دیگر حنای انها رنگ ندارد دراول انقلاب کیاز اشنایان ما بهامریکارفت کهدرامریکا نخبه تشخیص داده بودند ودر رشته میکانیک تحقیقتاش دوم شدهبود وبنز ازاو درخواست کردکهدرباره بنز تحقیق کند واورا دعوت به المان کرد که یک هتل مجلل کهبنز نصفانرا شریکبودبرایمهمان های خوداش چهارده روز کارخانه بنز راتماشا میکرد وسرانجام بنز یک بنز مدل قبل بهنصف قیمت بهاوفروخت بعداز انقلاب ایشانبه امریکار رفت وبچه خودرادرکودکستان گذاشت بعداز چندروز – مدیر  کودکستان فرمودند از شما میخواهیم که سخنران برا ی اولیا بکنید که چر ایرانی که امریکا را دوست داشت چنین دشمن امریکا شده است- ایشا سئوال مکیند حکومت امریکا چه میگوید- ایشان میفرمیاد ایران به مرز صنایع فوق سنگین رسیده است وامریکا میخواهد صنایع فوف سنگین بهایران بدهد علما مخالفت کردند که اینصنایع هروز دودسیاه برلباس فرود میاورد وزنانما مداوم بایدلباس بشورند خانواه گسسته شدهاست طلاق زیادشدهاست فرهنگ غربی اسلام رابه حاشیهبردهاست مردم مارامیبیند سلام نمیکنند ومطالب دیگر امریکا میخواست کمی تعلل کند ولی شاه قبول نکرد روز سخنرانی ایشان فرمودندمن هرچه بوگیم شماقبول نخواهید کرد من حاظر هستم بهدونماینده شما پول بدهم به تهران مسافرت کنید وبرای جمعیتخود گزارش تهیه کیند ومقداری هم شرح دادم وانها گفتند مادرانتخابات پاسخ انهاراخواهیم داد وکم کم غرب مشکو ک شده است وامروزه همین است برای می ایند- حقیقت رادرک کند یک گروه المانی توی صف ورودبه حضرت شاهچراغ بودن من چندکورس دردانشگاه زبان المانی خوانهبودم کمی مطلب هستند خانم الممانی روبه شوهرش کرد گفت ظرف نیم ساعت یک ماشین بی ام و رد شد- با تعجب گفت وشهراش سر تکان چیزی گفت وخانم اش به شوهرش گفت که ازیکخانمجنوب شهری کهیک بچهبامزهای دربغل داشت عکسبگیرد ومن گفتم دلیل اشچی بود وایان گفت بسیاربچه بامزه است مترجم کمی ناراحت د وگفتم اینها اطلاعات میگیرنند ایشان گفت بله تسط افرادی که زبان دادن در هتل است سئولاتی میکنند که معمول استاتفقا خوب است که رسانه ها نتوانند درغرب دروغ بگویند حال یطنت امریکا اینجا است که این افرادنقاط ضعف را بگویند دیگر همه قبول میکنند بنظر من اشکالی ندارد ولی باید تبلیغات شیظانی انهاراهم خنثی کرد ویک طریق موثر همین افراد هستند- درثانی امریکا ادعا مکند ازادی است اتفاقابهخاطرهمینازادی رشد زیادیهم کرده است ومابیادمطلع شویم که نخبگان دانشگاهی وداشجویان درباره ما چگونه میاندیشند یک محافظه کاری شیطانی هم وجود دارد- حتی مردم اسرائیل برای بحث  باید بتوانند به ایران بیایند—بیخودبرای خودلقمه نگیرید


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- از حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت شده است محال همه بریت هرچقدر فکر کنند قوانینی مانند قوانین  اسلام رابیاورند- حتی میتوان گفت ولو فرشتگان هم مشارکت کنند- حال دنیا- سرمایه داری کلان وسوسیالیسم بازار  را تجربه کرده است- در المانترکیب این سه نوع مشارکت را پیاده کرده است ونتجه تاحدی مطلوب گرفته است ولی تا اقتصاد اسلامی راهی سخت دارد که هیچگاه کسی به ان نمیرسد مگر از طریق وحی- درمجله گرانسنگ – چشم انداز ایران شماره 96- در مقاله دولت انتروز- به نوشته خانم مهناز معیری- از قول خانم ماریانا-مازوکاتو- اقتصاد دان- ایتالیائی- امریکئی-د رتوصیه که میکند- شماره -2-فعالیت( اقتصاد پیشرو- ومشتری مدار – وبرطرف کننده مشکلات)- فعالیت نو اورانه خطر خیزی است که به کمک:"تخریب فعال:" الگوی های رایج به تولید محصول –خدمت –یا- فرایندیمی انجامد- که قاعده بازی را بطور کلی عوض میکند-وتحول موجا موج در اقتصادمی افکند- و –روی – شیوه زندگی انسان ها – تاثیر می گذارد- 3- دولت مربوطه- مجموعهای ازسیاست های مداخله گرانه فعال دولت برای هدایت فعالیت  های نو اورانه به وسیله شبکه سازی میان محققان بخش دولتی وخصوصی و تجهیز امکانات –برای تحقق نواوری و- رشد اقتصادی – مبتنی  بر ان—4- باط بودن- دو گانه پخمگی وتلی فکری دولت-و-خوش فکری وپوائی بخش خصوصی—5- باطل بودن دوگانه (بئدن) بخش دولتی عمومی/ بخش خصوصی – یا دولت و بازار ورقابت میان انها- وجایگزینی مشارکت بخش عمومی (تعاون هم یک مصداق ان است)- وبخش خصوصی- برای حل مشکلات اقتصادی بر اساس مزیت نسبی هر یک- در شماره-2- میفرماید تخریب فعال- الگوهای رایج است نمیگوید جای گزینی الگو های جدید- زیرا بعضی ها منافع انها اجازه نمیدهد انسان ساز مسلم است  وقدرت دولت هم غالبا بسیر ضعیف است کمونیست نشان داد قرت اقتصادی یاد دردست دولت دربعضی موارد شگفتی ساز است- لذا قدرت اقتصاد در دست معصوم است قدرت انفعال-  درحدیثی خواندم پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله وا السلم- درخیبابان عبور کردند دیدن دو جوان کنار خیابان ایستادند انچه بیاد دارم اهل حبشه بودن گفتند یا رسول الله کاری پیدا نگردیم- حضرت صلواته الهعلیه والله والسلم فرمدند فردابه دفتر من بیاید وان دو جوان امدند وعظمت صلواته الله علیه واله والسلم  فرمودند چه کاری بلد هستید گفتند فلان محصول را ما میتوانیم کشت کنیم عظمت صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند درفلان بیابان چشمه ای است وشما میتوانید فلان مقادر زمین را تصاحب کنید وسرمایه کار راهم من میدهم- ما از معصوم علیه السلام یانظر ایشان را درک میکینم ویا ازعمل متوجه میشویم که باید چکار کرد ودر ثانی بین بخش دولتی وتعاونی وخصوصی همکاری بایدباشد اینامر ا اسلام ریا اولین بار مطرح کرد سه بخش باهمکاری خود انهم به رهبری متخصص که اشراف دارد وقدرت مالی دارد ایجاد سیستم اقتصادی موفق میکند هوز دنیا به اینحد نرسیده است- تکته دوم- انگلستان وفرانسه والمان درگذشته بدنبال امپراطوری بودند و-ازسوسیالیسم- بشدت وحشت داشتند وهر جاسوسیالیسم مثلا درمحارستان بوجود امد سرنگون کردند ووگرو های سوسییست را مثلا درفرانسه محو کردند وحتی کشتند- پس یک علت حمایت از پادشاهی ایران به همین علت است- دوم تزار ها و عثمانی گرچه امپراطوری بودن ولی درحال افول بودن از جهتی غرب نمیخواست انهاسوسایست شوند ومیابیست به نحوی مردم را راضی کننند واز طرفی هم ضعیف باشند ودست از جنگ باغرب بردارند وشرق باهم درگیر شود- ورس اول نها از روسیه بود ودوم از عثمانی لذا ایران درچهارراه حوادث قرار گرفت-دوموتور یکیمتور وجود تزار ها وعدکمنیست در روسیه وموتور اگاهی به رهبری روحانیت تشخیص دادند که دراینده- برای غرب ایران مسئله ساز است لذا روی ایران تمرکز کردن روحانیت اگاه میدانست وضعیت بحرانی است دیربجنبد ایران تحولات خطرناکی تجربه میکند-لذا وارد گود سیاست شد- عثمانی دراواخر چندنفری متجوجهمسائل شدن بدنبال یک انقلاب اسلامی از بالارین ربری عثمانی شروع شد گرچه شاهزادگان واشراف مخالف ان بودد فساد تابن دندان رشد کرده بود- یک قانون اساس ایات قران وهزار حدیث درست کردند ونسخه ازان بای ایت الله العظمی کاشف الغطا فرستادند ایشان انرامطالعه کرد ومتجه شد بهمراتب از قانون اساسی انگلستان پیشرفته تر است- ایشان دوجلد کتاب برهمان اساس از ایات قران واحادیث شیعه نوشت ویک نسخه برای عثمانی فرستاد بسیاروردتجید واقع شد وبهمیزانزیادی اقتباس کردند وپاداشی درخور فرستاند ولی متسافانه مردم ایرام بشدت مسحور غرب بودن وحاضربه قبول  ان نبودند واز سی دو حزب که درایران بوجود امد چهارتا حزب ضعیف اسلامی بود اگر مکتب جمهوری را قبول میکردند باعدم فرهنگ حزبی ایران لبنن میشد ینجا است پادشاهی راقبول کردند که دراس یک فرد دیندار باش واحزاب بری مقام نخست وزیری کار کند وقانون اساسی هم اسلامی بشد وهیج کس بین افرادبهتراز احمدشاه نبود بین بدها این فردبهترین بدبود که میتواستند تاحد زیادیایشان رامهار ورام کنند تا کم کم فرنگ جامعه عوض شود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- بخش سوم حضرت مریم صلواته الله علیه-م قدمتا چند نکته باید بیان شود حضرت عیسی علیه السلام در حدود هفتاد حواری داشت- که دوازده نفرانهارا انتخاب کرد- که این اراد غالبا بعضی از انها همراه عیسی علیه السلام بوده اند حضرت مسیح علیه السلام جهان بدوقسمت تقسم کرده است ظاهر اینطور گفته میشود یهودی نشین ونجیب نشین- چنان گفته شده است که اول یهود نشین را موعظه کنید که گویا به بعضی حوارین فرمودند که ماهیگیری را رها کنید همراه من بیاید به توراند اختن انسانها را یادبگیرید- اینان انچه که از حضرت مسیح علیه السلام شنیدن ودیدن ثبت کردن وچون فرموده است اول یهودی نشین وبعدا که برای شماخطرنا ک میشود وبه خارج میرویبد برای نجیبب نشین موعظه کنید ولی بخش دوم بعید است ین حضرت مسیح علیه السلام دین جهانی نیستممکن است افراد غیریهود درفلسطین مورد توجه باشد- وبه همین علت اناجیل بصور پراکنده درشکورهای مختلف بدست امده است وظاهر نشان میدهد که نباد درخارج   از فلسطین تبلیغ شود زبان عبری از زبان ارامی است وزبان عربی هم از زبان ارامی است نزدیک بودن ایندو زبان بیشاز نزدیکی با ز بان ها دیگر است- باوجودایند مطلب ترجمهعبری به عربی بعلت عدم تخصص با اشکال های یادی روبرو شد با زبان یونانی ورومی هم بعلت انکه تدرطولزتاریخ تغیرات زیادی رخ داد حرف یا که معنای –ی- میدهدتدیل به حرف گاف شد واین امر یک سردگرمی ایجاد کرد کتاب جامع حدیث حضرت عیسی علیه السلامکه به لغت یونانی( سی نوپتیک) که به معنای همه چیز را مشاهده کرد- تبدیل شد به لغت ( سیندوپسیس9 یعنی خلاصه هرچیز-کتاب های انجیل کتابهائی است افراد حوارین بای موعظه تهیه کردن- درمورد ان دوازده نفر خاص در کتبهای اناجیل هیچگونه وحدتی نیست ومنهرچه سعی کردن به نتیجه ای نرسیدم دقیقا دوازده نفر قریش که خلیفه پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم که همان دوازده امام معصوم هستند در مذهب برادران سنی مشخص نیست وانچه   وانچه ود ویکی پیدیای فا رسی بعضی انها غلط است- بنظر میرسد جان   حواری حضرت یحیی علیه السلام بوده است وهجان غسلدهنده تعمید مشهور است جان بابتیست- حضرت مسیح علیه السلام بهجان فرموده است من مانند غسلی که بلد هستی تعمید کن پس مشهورترین انها جان است وکسی با ان مطلب مخالفت نکرده است- ولی عجیب است باوجود حضرت ذکریا علیه السلام درسن بالا حضرت مسیح علیه السلام غسل تعمید کند؟؟ وبعد درکتاب جناب جان نوشته میشود که چشنی برپا شد؟؟ - خوب وقتیکه کسی شاهد است حضرت مریم علیه السلام دیده است ویا حضرت مسیح علیه السلام است این اشکال ب بسیارر گیچ کننده شده است که ه جای نقل ول مستقیم نقل غیر مستقیم است  این طور دیه شده است اینطور روایت شده است بسیاراندک نقل قول مستقیم است کملا ذمشخص است که کتاب مداوم توسط اصحاب حواری که به انهاهم حواری گفته میشود نوشته شده است ولی نام کتاب همان انجیل جان است نگته است جان چنین گفته است وبخوبی اثر سانسورمشخص است طرح اناجیل بصورت مکتب رومی است- در مکتب رومی کتاب های داستان مطالب انها براساسا حروف الفبا تنظیم میشده است وداستان بامکان جرافیائی ان همره بوده ات چون بتدریج اسم مکان درفلسطین تغیر کرده است نتواستند مکان اصلی ب پیدا کنند اسمای تمام فرضی است که درنقشه وجودندارد وهم بسبک رومی داری داستانهای معجزات عجیب وغریب ونشان از ملافت حضرت مسیح علیه اسلام است که بار نکردنی است ودرکت های مختلف رخلاف ان ذکر شده است بخوص درکتاب جان- شخص دوم جناب اندریو است ولی در اسامی فارسی نیست وانجیل ایشان هم پیدا نشده است ولی از ایشان زیادذکر بعمل امده است وبعدی ماتیو است ولوک است است این سهنر اخری از کتاب حدیث جامع که نویسندهان مشخص نیست گرفتند وهرکدام به نسبتی ولی به یک پارچگی نمیرسند که اخیرا سعی میشود یک حدیث جامع ویکپارچه را بست اورند ویک شخص جناب اقای پیتیر است که ان وبرادرش سیمون- هردو کتاب ندارند واقای پیتر به حواریون خود زمانی که حضرت مسیحعلیه السلام مسیح علیه السلام میدیدد میفرمودند مقتد اشما این بره خدا است>> .پای صلیب به فردی فرمودند این هم اخر بره خد ؟؟ دقیقا گفته اد بهترین شناخت حرت مسیح علیه السلام وحضرت مریم علیه السلام درسورهای دوگانه قران است وعجیب است کمترین مطلب رباره حضرت مریم صلواته الله علیها است دریک از انجیل فقط شش مورد وانهم رویت از دیگری است – بعنوان مثال حضرت مریم صلواته الله علیها به حضرت مسیح علیه السلام به تعبیر اگر سفید به لغت سوسن صفت بگیریم میشود سوسن سفید واگر مرکب بگیریم میشود زنبق رشتی ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-بخش دوم حضر ت مریم سلام الله علیها- همان اتفاقات که دراسلام رخ داده است درمسیحیت هم رخ داده است- اصولا برای شخصیت های فوق برجسته که تاثیرات سیاسی ومعنوی ویک خصوصیات فوق بشری دارند رقیبان قدری که مخالف هستند وحتی ازدرون هم فامیل میباشند که قدرت هضم وصبوری وتحمل ندارند مسائل بوجود می اید- لی دراسلام بعلت نکهخواست الهی بود که حقایق لوث نشود مخالفین پیروز نشدند ودرمسیحیت درواقع پیروز مطلق نشدند ولی کتب ونوشته ها دردست مخالفین سرسخت بود هچنان درفیلم وسریال حضرت مریم سلام علیها می اید یهود بدو قسمت تقسیم شدند که از ریشه قبیله حضرت موسی علیه السلام بودند – فرسی وصدیق مانند اموی وبنی هاشم- وقدرت در دست فرسی ها بود ومانند حضرت هابیل علیه السلام وملعون قابیل- وحقایق حضرت مسیح علیه السلام وحضرت مریم علیها السلام بعداز مدتی درقرون گذشته بنام- دگم نام برده شده است یعنی مرموز نمیتوان حقایق را درک کرد یک دلیل نحوه تولد حضرت مسیح علیه السلام است دوم شخصیت حضرت مسیح علیه السلام در پیامبران گذشته نمونه حتی نزدیک ندارد چهرهای ان حضرت بسیار نورانی وملکوتی از بدو تولد اعجازها ازمان تولد وچهرهای بشدت سیاسی برخلاف انچه ساخته اند رفتن به بهشت بسیارسخت است حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمدند من اگر مقداری از حضرت علی علیه السلام تعریف کنم خاک زیرپای ایشان توتیایر چشم میکنید ومانندحضرت مسیح علیه السلام ایشان راپرستش میکنید لذا فرسیان هرنوع ضربه که میتواستندبزنندزدند ماننند ابوجهل وابولهب ابوسفیان ومعاویه ویزید کلهم ملعون امروزه امامالزمان علیه السلام نمیتوانند هضم کنند چه برسد ایشان ظاهرشود ونمونه دیگر امام الراحل رحمت الله علیه است وحضرت رهبرمعزز وباعظمت ماهم نمونه خوبی است دراسلام عل الهی بوجودامد درمسیحیت هم چنین شد وفرسیان از افراد راپروزش دادند تا حضرت مسیح علیه السلام رابکبند وهمین کارهم معاویه کرد- جالب است بیان کردند که انها عصمتی چون خدا دارند جالب است که گفته اند که انها شایسته این مقام وبهشتی بودن هستند وبرای یک دوره خدمات شایسته وعبادت شایسته میباشند ودین پروتستان مداوم از ان صفات که بنظر انها غلو درباره حضرت مریم علیهالسلام بوده است کم کردند درست مانند حضرت فاطمه سلام الله علیها- احتمالا صدیقیان همان حنیف هستند –ادامه دارد

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است حضرت مریم سلام الله علیها-اولا چر گلوی حضرت مریم سلام الله علیها باز است-؟؟ چگونه است اسمای مادر ایشان وپدرایشان دراسناد مشکو ک است؟؟ وچگونه میتواند به امطالب دیگر به راحتی پی برد- بعضی ها معتقد هستند که اسم پدر یحویا قیم- مادر -ان مقدس بوده است-که در انجیل جمیس امده است- ولی درفیلم سریال حضرت مریم صلواته الله علیها   فیلم بسیاراموزنده وسازنده مادر حضرت حنان وپدر حضرت عمران امده است ولی در انجیل متعارف وکلاسیک نامی نیامده است؟؟درانجیل ماتیو –و- لوک وقران ایشان مریم باکره نام برده است- در زمان بین قرن اول غیر میلادی- تا قرن شش میلادی که به ان دوران تلمودی گفته میشود ازدواج دومرحله ای بوده است مرحله اول خواستگاری ولی زوج جدا زندگانی میکردند وبه ان اروسین میگفتند وسر سال بعد ازدواج میکردند که به ان نیس یو این گفته میشد که به ان- کتابان –هم گفته میشد وحلقه داماد به عروس میداد ووبنظر میرسد هرکدام یک لیوانرا میشکستند- مراسمهایمتلفی هم اضافه میشده است- بیان کردن که حضرت مریم سلام الله علیها مراحل اول رابا جناب یوسف را انجام داده بود- حضرت مریم علیها السلام- میدانست که مادر حضرت مسیح علیه السلام است ومیابیست باکره باشد پس ازدواج معنا نمی دهد- زیرا شبهه ایجاد میشد هم جنان که تاحدی این شبهه بوجود امده است- برفراض اگر خداوندمنان اعوذبالله پدر حضرت مصسیح باشد دیگر جائی برای جناب یوسف باقی نمی ماند-مطابق نظریه کاتولیک وارتودکس در تحقیقات غربی سند معتبری که حضرت مسیح علیه السلام پس از پایان یافتن عمر دنیائی به بهشت رفتن وجود ندارد اولا عمر ایشان یعنی عمر دنیائی ایشان پایان نیافته است وبه اسمان چهارم رفته اند حضرت مریم سلام الله علیها توسط حضرت زکریا سلام الله علیه برای میلیون ها فرد معرفی شد وبسیاری از مقدسان ان زمان هم مورد تائید قرار گرفت- درست مانند جریان غدیر خم که ایشان مادر حضرت مسیح علیه السلام است وشخصی دیگر دراین مسائل نبوده است- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-کار دستی – پرورش کرم ابریشم- یک دوره چند ساعتی گذارندم- بیست کرم در در جعبه شیرینی که برگ درخت توت پرشده بود که ان برگ ها از درخت توت مدرسه بود که به پیه میرسیدند بیست نمره داشت- وهر سه روز بیست برگ از درخت سهم من بود ولی چون بعداز انکه برگ هنوز ب نیمه رسیده بود باید برگ را تغیر هیم- من برگ را از خارج میخریدم- ومدتی دراب میگذاشتم- بگ هنوز به نیمه نیمه رسید ارام یک برگ جدید زیر برگی که کرم داشت میگذاشتم کرم بلافاصله تشخیص میدهد- به سمت برگ جدید میرود- باید سعی میکردم که کرم ها یک جا مجتمع نشوند که غالبا نمیشوند واگر رفتن بچوب کبیریت به ان متصل میشود وجا بجا میشود یا ا جوب بریت هدایتمیشوند بسیار به مرض حساس هستند باید مراقبت زیادی کرد بادستی که نایلون مانند دستکش درست کرده بودمادرم اینکارها میکردم رنگ سفید بسیار زیبا دارند- سر سرخ وچشمان سیاه را رفتن انها موج دار است- صدای خوردن برگ ها بقول فرانسویان مثل صدای باران است خیلی زیبا است تصور میکنم بعد از بیست روز شروع به ساختن پیله میکردند عجیب است که پیله ته ان کوچک است حالت تخمرغی دارد صاف می ایستاد کرم به پیله لعاب میدهد پیله کمی سفت وچسبنده وکمی مات دمیشود که افتاب به داخل زیادنتابید لذا میبایست در گنجه ویا جای تاریک باشد- وکرم ایستاده دور میچرخد که دیندنی است ولی چگونه می ببافد برایمن قابل تشخیص نبود ولی وسط دو دندان میانی یک فاصله است نخ از انجا خارج میشود که به پیله وصل است وبا دندان های دیگر انرا میبافد باسرعت بسیار زیادمی بافد- و تصور میکنم بعداز چهارده روز   پروانه از پیله بیرون میاید سوراخی به اندازه نصف حجم بدن رست میند که پیله غذا هم است- من شانسی جعبهباز کردم که پروانه بیرون امده بود تا وسط ارتفاع جعبه بالا میاید ومیچرخد وهمین طور تخم میریزد علی برکت الله- دانه هائی به اندازه یک سییم ته سنجاق به رنگ سبز بسیار خوشرنگ ومیمیرید بسیار دلخراش است که میخواستم که پرواز کند وبرود اگربه ان دست بزنید جمع میشود وزیاددست بزنید ممکن استجمع شود وهرگز باز نشود – تخم را در لوله ای بنام لوله تریاکی کهاز داروخانه میخریدیم- پنج ریال فلسفه بافی میکرد- که دران قص سفیدی بود- یک لوله طلقی که  ارتفاع اش به پنچ سانتمیتر میرسید وضخامت دوراش به دو یاسه میلمتر میرسید درسایه قهوه ای تریاکی بود- درور زرد تیره خوشرنگ بود تخم ها دران میریختیم وباید درتاریکی وجای خنکی باشد وگرنه رشد میکنند ونمره من بیست شد ومادرم ازانها یادگرفته بود- تا زیر سوراخ را قیچی میکرد وسرنخرا پیدا میکرد وباان نخ خیاطی میکرد واگر پیله به هرعلتی میافتاد انر در گوشه ویا کنار جعبه فیکس میکردیم-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- ازدیاد چمعیت- درمرحله اول برای دفاع از کشور است-ما مرز گسترده داریم – طبق تاکتیک ایامروز ی گای درنقاطی سه ردیف وگاهی پنچ ردیف یا لایه وگاهی هفت ردیف وگاهی سیزده ردیف نیرو میخواهد- وهزینه سنگین را بر می تابد- دربیانات امیر سالار حضرت قاسم سلیمانی رحمت الله  فرمدند که یک ناوچه زدیم اسرائیل ناو خودرا یکصد کیلومترعقب برد واگر انهارا میزدیم دویست کیلومتر عقب میبرد این کشوری است خدا میداند چند صد هزار میلیارد پوند از بانک باکلیز وام گرفتهبود که سه سال بدهد سرانجام انرا بالا کشید بقول دوست من در لندن انگلیسی ها زمانی که وضع انها خوب است ادم های مودبی هستند وضع انها خراب شود درنده ودریده میشوند- روع به سرزنش بانک کردد که بهره سهام انهار پائین اورده بد وبعداز مدتی دابراز ورشکستی کرد انگلستان منتظرهمین مطلب بود- ان پول رابه بانگ بارکلیز تزریق کرد حیله اش اینبود که اعراب متوجه نشوند که به مکم فلسطیم بشتابند چون وضع ابکی بود گرچه گفتن بانک های عرب میتواند به فلسطین کمک کنند ولی کسی جرئت اینکارانداشت وهروقت مقداری باشروط کمک کردند چراغ سبز راغرب راداشتند زمانی که صدام با غرب همکاری میکرد برای گمراه کردن جامعه کمی هم به شهیدان کرد- واز پول اسرائیل هم کشورش راوهم ارتش خودرا ساخت- چین کمونیست تصمیم گرفت جمعیت را بیست سیصد تا پانصد میلیون نفر نگه دارد- حالنسبت تعداد فرد درکیلومتر مربع !* نفر هستند- امریکا که درافغانستان امد منطقه نزدیک به افغانستان اولا مرکز ساخت بمب اتمی چین است- درثانی دارینده راه ورود کالا به خاورمیانه اروپای شرقی هم است وجمعیت کمی درانجا پراکنده زندگانی میکند که وضعیت کوهستانی انجا دفاع قابل قبولی درمقابل امریکاندارد ویک جاده است اگر هوائی کنترول شد میلیون ها نفر فرار میکننتد وان منطقه از لحاظ موادمعدنی سرشار است لذا تصمیم گرفتند جمعیت رازیاد کنند ولی درمراکز شرشار معدنی واسراتژیک پخش کند واین کارا باید درکل چین کنند- امریکا تخم لقی شکست بنام حیات خلوت حال معنای ان طویله است یا زمین بیس بال مثلا مکزیک حیات خوت امریکا است امارات وسعودی یمن راهم حیات خلوت خود میدادند اسرائیل هم شرق راخانه پدری خود میداند البته شرق متعلق به حضرت سلیمان علیه السلام است- سه نفر به دهکده حضرت ایت الله العظمی محسنی رحمت الله میایند وایشان دراطاقی در حوزه که برای استراحت تعین کرده بودند که بعدا نوبت درس برسد و فقط دواطاق برای درس بوده است قرار داشتند ان سه نفر مجهز به کلت خفه کن وکلانشیکف بودند وپدر ایاشان که به سمت مغازه میرفت میزنند وبه او میگویند علت اش ان است که فرزند را گذاشتی-که طلب شود- وبعد به سمت حوزه میرونند و دو اطاق را به رگبار میکشند واز راهی دیگر میرونند وایاشان ودست اش از پنچره فرار میکند وبه روستا میرود وقتیکه متوجه شهادت پدر میشود از رابیابان به سرجاده میروند وارد کابل میشوند ودریک حوزه وارد میشوند وبعاز مدتی فردی از حوزه میگوید سه نفر دنبالشمادرحوزه میگردند انهارا راهنمائی کنیم یانه ایشان میگوید انها بفکر کشتن ما هستند وبه قدهار میروند دقت کنید نمیشود ان سه نفرا رادستگیر کرد ومجازات کرد دلیل ضعف اقتصادی است بعلت جمعیت کم که همیشه الت دست ابرقدرتابوده است که رفع نیاز کنند انها به قندهار میرونند وانجا باز همین مسئله تکرا میشود وایشان بدوست اش میفرماید به پاکستان برویم دوست ایشان میفرمیاند مادرافغانستان قادر به کمک گرفت هستیم درپاکستان پول میخواهد ایشان میفرمایند ما برای خداوندمنان کار میکنیم نه بای خود همین قدر که خداوندمنان مارا میبیند کافی است به پاکستان میرونند وعد به حوزه نجف وبعدباسرافرازی به افغانستان بر میگیردند حال چرا ایشان راترور نمیکنند- ورق برگشته مردم مطلع شدن وقدرتمند هستند که کلک انهارا بکنند- بدون انکه خطائی بکند-


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99