سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- دونکته مهم – در عتبات مثلا دربارگاه منور امام علی علیه السلام – از هر قسمتی که وارد شوید دوباره فردرا تفتیش میکنند ودر طول مصیر چند بار فرد را تفتیش میکنند بالای ان کیوسک نوشته است حصن منیع للوجهه الرهاب یعنی دژ مستحکم برای ترساندن زور گویان- ان افراد بسیار کار کشته هستنداز روی نگاه تشخیص میدهند   درغرب وشرق کشورهای پگیشرفته جاسوسان انها زحمات زیادی میکشند واز دواهای خاص استفاده میشود که نترسد وجا نخورد وبخوبی درامری اطلاع ندارد دروغ بگوید وخودرا خلاص کند باتوجود ان بعضی مواقع تشخیص داده میشود وصبر میکند که تاکیتک ان فرد چیست واین جاسوسان کارشان مقاطعه کاری است رمیزان اطلاعات بدست اوردند پول نجومی میگیرند وبسیارافرادخاصی هستند- لذا افرد داعشی اندک انها میتوانند کمی شهمات دراین کمی سائل داشته باشند مثلا بگویند چندی پیش درموصل چه اتفاقی افتاد؟؟ جا میخورد- من سرمائی هستم دراین سفر به عتبات یک چیر کلفت بخاطر جیب ان پوشیده بودم درصحن حضرت علی علیه السلام نشسته بودم که دعا بخوانم ونماز کمی زیادبخوانم بلافاصله یک اقای ایرانی تیپ ثروت مند کنار من نشست دیدم تیز من را نگاه میکند کمی بعد فرمودند-ان گوشه سینه زنی است شمانمی ایئد گفتم میخواهم نماز بخوانم ایشان رفت چون کت چیر پوشیدن قابل قبول نبودهمه بشوخی میگفتند سرمات شده؟؟ در نجف همهنوع بلیط ایران فروخته میشود درحالیکه درایران مثلا برای شیراز ندارد وکاغد می دهد قبلا اینترنی از اژانسی بلیطتهیه میشد وفقط یک کاغذ میدادند وکاغذ میدادید وان گاه بلیط میدادند وبعدا کاغذ رها شد ولی درنجف هنوز کاغذی است   درشیراز بلیط شیراز نبود بلیط نجف اصفهان گرفته بودند وکاغذی هم ندادند که میابیست یا انرادرموبایل میفرستادند ودرنجف اسکن میکردند وتبدیل به کاغذ میشد ویا به کنسول گری اینران درنجف ان کاغذرا فاکس میکردند بسیار مانند خانواده من د رجریان نبودند عدم اطاع رسانی وبسیاری درموبایل داشتند ومیگفتند کاغذ بیار ودرک نمیکردند که بایدانرا اسکن کنند خوب موبایل که سند نمیشود خلاص ماتاصرار کردمیک به اینترنت مراجعه کنند وباکمک یک خلبان ایرانی مسئله حل شد – اگر امکاندارد در فرودگاه یک مرکز اسکن تهیه شود من وارد اصفهان شدم وخوب فرد خلاف کارنبودم اگربودمم هیچگاه نمی گفتم سالن داخلی کجا است؟. ازمن پرسیدن شما سالن داخلی برای چه میخواهی من جریان گفتم که میبایست به شیراز بروم من ر کنار کشیدفرمودند متادون داری    من گفتم بلیط نجف شیراز موجودنبود وچهرشنبه فقط یک پرواز به شیراز امی امد واتوبوس هم نوبد ومن باسواری امدم سه بار منراچک کردندتمام کول پشتی بیرون ریختن وفذر د پشت دستگاه ژست غم لنگیز کداوم روی پا خود میزد که چرا دستگاه چیزی نشان نمید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- من – و-اربعین- دروازه های خروج و ورود بسیار مهم استتاثیرات زیادی روی فرد مثبت ومنفی میگذارد فرض کنیم دروازه شلمجه اگر باران بگیرد چه میشود ؟؟ بایدانجارابه بخش خصوصی داد- مواد وکلاهای مورد نیاز را فراهم کنند من ئجملهشارش موبایل عیتک های ارزان ضد افتاب هرگز نزد پنچره نشنید واگر نشسته اید زیاد به بیرون نگان نکنید چون چشم شما سرخ میشود گرچه یادمهم نیست و کرک ضد فتاب داشته باشید وکرم ماساش وسعی کنید چند نرمش یوگا برای استراحت دادن به پاها وگردن و وکل بدن انجام دهیدبعضی از انها میتوانید روی صندلی که کنار جاده انجام دهید- دقت کنید درشروع حرکت اول پنچ عمود که رفتید هرعمود پنچاه متر اینعمود ها بیشتر میله وتیر چراغ برق هستند وبعضی تیر مووبایل وبعضی هاهم فقط تیر هستند- وهرکدام یک شماره دارن که پشت سر هم هستند از یک شروع میشودکه برای اداره پست ونشانی بکار میرود کوچه ها در توی راه ویا مغازه ها وخانه ها از روی این علامت عمود شناخته میشود ویا مثلا هلال احمر که از عمد هزار صود شروع میشودوشش تا است- ویا مثلا عمود یک موکب کارمندان ایثار بانک ملی است که فقط از میزهای جلویان استفاده میشود وجای بانک ملت خالی است- استراحت کنید حداقل پنج دقیقه وگردن را ماساژ دهید و نفس های عمیق بکشید ومدتی نگاه دارید وتند رها کنید وپنجه های پا روی زمین فشار دهید وماساز دهید کولهدپشتی هرچقدر سبکتر باشد بهتراست بند را سفت بنیدید وچانچه گردن شما حرکت نکنید ان غلط است با دوانگشت دررکا بی ادازیاد وکوله پشتی رابالا بکشید ویا بادوست زیران را بگیرید وکمی بالا بکشید ویا دوست را زیران قفل کنید که این بسیاربهتر است واحس اس کوله پشتی نمیکیند باید دقت کنید که عرق ننکنید قرص مولتی ویتماین باخودداشته باشید ومیایعات زیادبنوشید وهر چند عمود تخم مرغی ویا شیرنی ویا مواد دیگری بخورید- شایع است که خلبانان بایدبهترین مدیریت راداشته باشند کهعمر وسلامت هواپیما بهتر تامین شود- اگر بسرعت حرکنید میزان عرق کردن زیادمیشود وعادت میشود وضعف ایجاد میکند وکم بدن هوشمنداست سعی میکند در طول راه هماهنگ شود وزماین عرق ریختن زیادشد حتما به بخش هادی از موکب که به ان محل استراحت میگودندبروید که غالبا روباز است وپنیگ

که وکولر دارد ودرانجا بمانید تاعرق شماخشک شود وپا های به بالای تکیه به مبل بدهید وکمی هم متوانید بخوابید- زمانی کهعالت عادی پیدا کردید ارام ارام حرکت کنید درطول زمان حرکت شماتند میشود زیادنه ایستید مگرانکه کوله پشتی رابیرون اورده ه باشید وروی صندی ها بنشید وبه حرکات یوگا عمل کنید- واگر باکی حرکت میکند یک علامت باید داشته باشید که بهترین خریدن یک پرچ است که به قیمت دهزارتومان وطرف مقابل یک علامت داشته باشد وسعی کنید که این علامت زیادشبیه نداشته باشد ودر از کنار چاده یادست راست وچپ حرکت که شناخت اسان تر است مخوصا اگران فردیک خانم بادش بیادحتما یک علامت منحصر داشته باشد جه از جلو وچه از عقب ولی برای ضریب اطمینان بکوید مثلا درعمود بسیت پگنج من می ایستدم هرکس رسید انجا توقف میکند منیزان رازیاد نکیند ان برا ی افراد حرفه ای است صحبت کردن ویافکر کردن ویاذکر گفتن راه به اصطلاح کوتاه میکند  خداوندمنان دراول حرکت یک نسیم زیرعرشی برای شما میفرستد پدرجد مکه- که با اشتیلق خرکت چجناچه درباره امامحسین علیه فکر کنید این نسیم است وپگرنه بسیارکم میشودولی شوق حرکت است بهترین فکر این است که دانشمن امریکائی گفته است کهاز خدا وشیطان شروع شود صفات الهی را درنظر بگیردکه زندگانی انسان را منظم مرتی ومتعالی میکند دراصول کافی بحث اوا کتاب اول جنود یا سربازان عقل وجهل است وسعی کیند سربازان عقل درخودتقویت کنید وبفکرباشیدعلت انکه بعضی ها راه بهشت رانمیرند چیست وچگونه نفسرابرای پیمودن راه بشت که مشکلات بیادرام کرد وسپس ئبه جریان امامحسین فکر کنید وتا انجا که کیتواند به مبدا نفس برگریدد نوشته   وتوصیرها ومجسمه هادی گپارچه وغیررا دست کردن که درابطه با کربلا است بدقت تماشا کنید بسیارتاثیر گذار است- تابلوی مشهوری است که حضرت زینب سلام الله علیها که بسیار درشت کشیده شده است خیمه زده بر جسد مبارک علی اضغر علیه السلام که کلبدن سرخ است ودست وپا درحال جداشدن است من اول فکردم حضرت لیلا علیها اسلام است ولی درزیرا نوشته شده است عمع حضرت زینب سلام اللهعلیها اان تابلور با پارچه بسیارزیبا درست کردند وتمتم شعاربخوانید وودتمام م بنرهای موکب ها ینادی یا خسین وینادی مهدی علیه السلام یعنی اغان بیعت میمند مثلا یا ام اطفل الرضیع   یا ماد رطفل شیرخوارد شب جمعه من فامیل بین الحر مین بودیم- بلندگو اعلام افراد مفقودین میکرد بیان کرد خانم فلانی اینجا است اسم شوهر ایشان رابرد وفرمود شنما درقلب خانم هسیتد بیادیانجا وخودی یعنی نمایند نفرست خودت بیاد ازلحاظ امنیتی مهم است وگاهی خانم شما درقب شهورتان هستید پنچ موردمسئله بی شک مسئله مادی است برای خریدسوغاتی برای فامیل- حلا نمی گوید ما که به عروسی نمیرویم امدن من وبچه من چه نیاز است حرف روحانی ایرانی که اثری ندارذ باید یک روحاتنی عراقی که فارسی بداست نصیحت کند ودرضمن میابیست نقشه شهر بدهند بیشتر موکب ها در شهر کربلا در کوچه ه هستند قبلا ثکسری کتاب بود که موضوعات موردنیار به زبان خارجی باتلفظ فارسی وترجمه وجود اشت درمانگاه به عربی میشودفرزه الطبیته برا یکخان کهپای تاول زده بود رفته بودم یک خانی هرچه بفارسی میکفت یک جوان مثلاسالدو داروساز میکفت ما یفهم گفتم خان چی میخواهی بگوید ایشام فرمودند دستم مداوم خواب میرود گفتم دست میشو ید- خاب هم میشو نوم حلا شما بگوی دید لاتحرک مسئله حل شد اگر من عربی بلد بودم همانجا مینشستم تا اربعین اجر اش بیشتر است بعداز نماز ظهر وناهارخورید تا ساعات شش ونیم استراحت کنید انجا بیادبگوید دار نوم ویا ساتراحت نوم ولی بعضی قبلائل استراحت همزه وسط را میداندزند میشوداسترحته نوم یک جای تاریک وبا دشک وپتو است وکولرهای قوی دارد تاعرق شماخشک نشده است انجانروید وسعی کنید کنار کولر نباشید ولی دورهم نباشد وبخوابید بدن میگیود چقدربخوابید اب سرد که دران ابمعدنی نگه میدارند مداوم بر روی سر وصورت وپاهای برزید ویکنوه اب معدتنی کوچ سرد است که بهان بارد میگویدندبردارید وروی پیشتان وسر وصورت بکشید هیمن که خواست گرم شوید بنوشید چادی دونوع است عراقی وایرانی چای عراقی همان چای ارانی است ولی بسیارغلیظ وباشکار زیدونصف فنجان است وایرانی نضف استکان است ونصف دیگر اب جوش است شما بگوید چای ایرانی با اب جو وسکر قلیل یعنی شکر کم وشکرهم میفهمند وهرجا هوای مداحی ایرانی بند شد ان موکب ایرانی است- بخصوص د ر شب درکنار جاده باشد وبه سمت طرفی که نور بیشتری دار د ودقت کنید کهمراه اگرخانم باشد پیدا کردن ایشان سخت است-ب- ادامه شعارنا حب الحسین- یا قاهرالبطال- بعضی جا چادر فقط برای است استراحت دارند یا نوشته است الرجال نجف الشرف ویا نوشته است النسا نجف الشرف مرد وزن را مشخص کرده است وبعضی مخلوط است انشلالله نایب الزیاره همه باشید انشالله-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- من-و- اربعین- سه شعری مداحیدر ماشین عراقی که از شلمجه به سمت نجف اشرف میرفت یک بیت ان این بود – حسین جان هرکه سیرت دارد- سیرت تورا انتخاب میکند- وهرکه سیرت ندارد از تو دوری میکند- بیتی از مداحی عربی میفرماید- یاران امام حسین علیه السلام- در رو امامحسین علیه السلام ذوب شدن وروح امام حسین علیه السلام بر مرکبی به سمت عرش میرود وجسم انها در روی زیمن است دقیقا زمانی میرسد که انسان چنین است یا روح در دغدغه حضرت زینب کبری سلامه الله علیها است جسم در روی زمین است نشانه میدهد که ان فد بدنبال التجاح الهی است وراه شفاعت وتوبه که (بردیگرران بستند) برانها باز است ودختران وزنان یاوران امام حسین علیه السلام کوکب های درخشان کهکشان اسمانی هستند- چهارد قرن است که فتنه ای که ایجادشد مخالف بنی هاشم- شیعیان وایرانیان است وهم چنان ادامه دارد زیرا از انرژِی درون انها اگاه هستند که من کلمه احیا کننده بهترین   توجیه کننده است- شاخص میدانم- ومعتقد هستم در اربعین هرکس که نگاه ای مثبت- به امام حسین علیه السلام- دارد میتواند موکب بزند- ودروقت استراحت وارد یک چالش علمی شویم درطول تاریخ در شاخه دین سنی سعی شده است پیچیده گی ها مذهب اسلام که بنظر میرسد غیر عقلامی است حذف شود- لذا ربرخورد بظاهر علمی ان ایرادها به شیعه میگیرنند در کانال وصال حف که متعلق به برادران سنی است به این بحث رسیدم- که امام حسین علیه السلام که شیعیان اعتقاد دارند- که امام علیه السلام برکون ومکان سلطه دارد خوب امام حسین علیه السلام میتوانست اب تهیه کند وبایک زلزله همه انها نابود کند نیازی به کمک دیگران نداشت حتما گفته است امام قصد خودکشی داشته است خوب این پیچیدیگی هاجای بحث فراوان دارد بهاین سئوال پاسخ دهند چرا حضرتا ابراهیم علیه السلام قصد کشتن فرزند خوداش راداشت ایای اعوذبالله ایشان دیوانه شده بود؟؟- تصور نشود تبلیغات مخالفین ساده هستند از تعدادطرفدرانی پیدا میکنند بخوبی میتو.اند درک کرد که ستادانه کار میکنند نبض جامعه را در دست دارند شخصی به امام صادق علیه السلام نامه نوشت که من نوزده بار به حج موفق شدم شاید ایشان امکان به سمت کربلا رفتن نداشته است ونوشته است چندبار دیگر بروم تا برابر یک بار زیارت امام حسین علیه السلام شود امام صادق علیه السلام مرقوم فرمودندیکبار دیگر- یعنی بیست بار- چرا در مکه فقط اسلام مطلق وکلی شناخته میشود ومتاسفانهبرای افراد ساده لوح علیه با دین سنی وامروزه وهابی است درنتجه باید کنجکاو باشد تا دفعه بیستم درک کند کهان مذاهب راستین نیستند اما در اربعین هم اسلامکلی وهم ناب وهم ایدلوژی امام حسین علیه السلام شناخته میشود در حوزه های شیعیان بحث فرق اسلامی ازاد است واستقبال میشود ولی در مکه چنیننیست که میبایست چنین باشد وقبلاز وهابیت تاحدی بوده است درست مانند بازار هرکس مطاع خودرا پیدا کند که خوشبختانه دراربعین تاحدی درحال انجام گرفتن است من چندین سال پیش مشرف به دمشق شدم وبه بارگاه منور حضرت رقیه علیه السلام رفتم یک گروه از دختران لبنانی امده بودند که بدون حجاب بودند مدت کمی بودن وخواستن بروند ومن از روی کنچکاوی خواستم چند اسئوال ایشان بکینم ولی انها اعتائی نکردند- یک اقا انجابود فرمودند اینها زیادبا ماتو نیستند وصبح می انید وبعد از چند ساعتی بعد بر میگردند ولی امسال خانم ها بنگلدشتی وپاکستانی   بادختر من در حرم امام حسین علیه السلام بحث خوبی داشتند ودر فرودگاه نجف خانم لبنانی که غالبا زن متوسط داشتندیکی از انه درنزدیک گفتند امام الخمینی درقلب ما است ومشت خودر برقلب زدند ومن هم گفتم حضرت ایت الله نصراللهبرسرما جای دارد ودستم برسلام گذاشتم وجدا به ایشان ایمان دارد واین امر کار سادهای است فقط لطف الهی است با اینهمه قدرتهای جهانی درمقابل یک ایدلوژی قرن ها زیرذ ساطور وچکمه مخالفین بوده است وکتابها وفیلم ساخته وپرداخته شده است این چنین رنگ ببازد واز همین جهت است دررنج وبیقراری هستند از شلمجه که به سمت نحف الشراف حرکت میکند یبنابرگفته جناب اقای حسن الحمدانی روستا اسم فرد دارد که فرد بخاط بعضی مسائل دریک بیابان زندگانی کرده است که نه ابدارد ونه درخت ندارد وامروزه مثلا سههزانفراز ان خاندان بوجود امده است نهمدرسه دارد ونه مسجد دارد ونه سازمانهای بهداشتی هیچ چیز نداردمعلوم است مجبور بوده است که انجا باشد تازه ایشان میفرمودند سر ی به العماره وکوت عبدالله بزنید صد مرتبه وضع شیعیان بدتر اینها هستند واماه به شما بروید وضع زنگانی برردارن اهل سنترا ملاحظه کنید این جاده که به سمت ایران است درزمانقرون وسطی بهترین بود وامروز بدترین است واما جاده کویت که قائم ان است بهترین اسفالت وپل هادریا رادارد- عرض این جاده بقدری کم است اینه به اینه عبور میکنند درسمت را یک کانالی از رودخانه گرفته شده استکه فقط برای ابر رسانی است ویک لولهیا سه لوله یک اینجی داخل ان است که اگر ماشین روی ان رفت مدتها اب نیست لذا رانندگانان فقط پنج سانت بان جوب فاصله دارند درکنار جاده خاکبرداری وخراب کردن بافت سابق روستا ریخته شده است وباعث شده است خاک روی اسفالت بگیرد وچون بارسرعت عبور کنند احتما تصادف ودرجوب افتادن استلذا چون مورچه میروند که خاک بلند نشود بعلت حرارت زیادلاستیک وگرمای خاک وصاف بودن لاستیک هراز گاه ماشین دم یک موکب که فقط جا دارد واب دارد واطاق دارد وتوالیت دارد صبر میکنند وتمام لاستیکهای باز میکنند وبا کمک زائرین میشورند که خنک شود وگرنه پنچر میشود ویا میترکد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است— جوانان که موفق میشوند به اربعین بیایند مخصوصا جوانان خاص انرا یک موهبت الهی بدانند شق القمر نکردند- ان حالت پسر پروری تاحدی خوب است ولی دراربعین باید علی اکبری بود بی جهت نبود ه است ماشین انها دوبار پنچر شذه است قیافه ها دژم بود زمانی که راننده عراقی مابه انها جاداد دانشجو بودند بامعیار جدید اخلاقی بیادشناخته شود مدوام و جوک های ساده از دست روزگارگفتن وخندیدن- به پیرمردان صاحب سیرت نگاه کنید- کار خوبی کرده موکب سپاه که یک انبار برای چ صندی چرخی وکالسکه غیره کرده بود ولی بهداز مدتی هوها ان وسایل انرا به د اخل سالن اوردند به هرحال –این نشان دهند عدم درک مدیرت است راه حل دارد- دوم مخابرات عزیز ما- هیچ اشکال کهدرمراحل او اعلام میکرد که شبکه پوشش ندارد- بسیار عالی – ولی بعدا شماره تلفن نامعتبر است کم کم فرد به هوش خود شک میکند یا موضوع ندارد یا اسم نداردمداوم النجات فی الصدق- وای –فا عراق مخصوصا ضعیف عمیل میکرد که عکس نفرستند و گرفتن سخت باشد ولی مردم فکر میکند گوشی انها ضعیف است وبیادگوشی بهتری بخرند وبعضی ها در نجف رفتن وگوشی خریدن وسرانجام پول به جیب خارجی میرود دراین مسائل استادجهان هستیم عجسب گوشی من هزلرفرسنگ با مدرنیس فاصله داشت در شارش بود یک شخصیت به نظر حقیر امنیتی 480 کیلو به راحتی میزد گفت جناب درحالپرشد است ودرست گفت خالی کرد زنگ میزند با وای –فا فوی - شما کی هستی – ان فرد اسم اش گفت وفرمودندمثلا گوش یده دومیز عقب تر ایشان گفته است گرفتارم بعد ایشان بگو بزمچه تازه امدی ژست میگری – مثلا گفته کمی صبر کن ایشان جواب میدهد نمیخواهد به فلانی بده بعدمی فرماید این بار هشتم است که وا ی- فا میزنم اینجا شلوغ است خوب خوب میگیوید بعد درضمن میپرسد کی -؟ بعدگوید خوب- عدای جوان کنار ایشان نشسته هستنذد درست مانند بچه های جبهه که طرح جنگی میشکند پقدر جدی وکمی عصبی کی از انه میپرسد کی است میفرماید بردار رضا دست بن مکیند درحالی که به بچه هست یک خوب میگیودمشغول بحث است ایشان عاقل درسفیه اشراقی به میکند که ار لعین شمر میدید هفتصدبار در ساعت پای امام حسین علیه اسلام را بوسه میزد ومن خدا حافظی میکنم اولا درموکب اسم گذاری به مکانی بعنوان مسجد ظاهری است درباطن و واقعیت حسینیه در مرحل درثانی قصاص قبلا زجنایت که نیست در موکب پر معنوی سیدون ها سیدون یک شهرستان کوچکی است در منطقه شمال شیراز همه سادات معزز هستند وهمه نسب انها به امام سجا علیه السصلام میرسد وهمین طورهم باید باشد ومسوئل موکب یک عارف تمام عیار است شب نوه ها امده بودن درکربلتا ایشان گفته بود تا صبح روی صند لی باشید  انجا براساس خیمه بود خیمه ما عداهای نماز شب خان درکنار چراغ راهرو مشغول عبادت بودند به اقایان حیمه پنچ فرمودندبیدار شوید وهرکس مقداری جمع وجور شود وبه انها جادادنتد مداوم امد- اتفاقا من قبلاز حرکت بهخداوندمنان گفتم که خدای هتلی نمیخواهم بروم کمی زجر هم باشد اگر زجر نباشد داستان کربلا علم الیقین است کمی جزب اشد به همان اندازه حق الیقین است تکرار دقیق نشانه وجود خداوند منان است از نظر حقیر- خداونذمنان دونوع تربیت دارد- یکی برای صلحا وفرهیختگان وعظمت ها اول بار رحمت برخورد مکیند ولی هشدار عذاب هم میدهد- ونوع دوم برای عموم است اول هشدارعذاب میدیهدبعد خبر رحمت میدهد که عجیب است ائمه اطهارعلیهم السلام خودرا جزو گروه دوم میداند- شخص من هم جزو گرزوه دوم که درضمن هشدار کمی هم ارده بهم زنیم وشجاع شویم دقیق عمل میشود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- من و- اربعین- بارها دوست عزیرم که مهندس است وسید است واژانس جهانگردی دارد- من رادعوت به اربعین میکرد ولی دختر من مداوم انرااستجابت میکرد-تاامسال- خداوندمنان تا فردکامل نشود امتحان- و مورد سنجش الهی واقع نمیشود- اول باید حکمت را یابد بگیرد- علم کلام الهی را بخواند ایات درک وفهم تاریخ را بشناسد تامورد ازمایش واقع شود ما به همه دانش اموختن گان اید فرصت دهیم تا اعلام وضعیت کند که حاضر به امتحان هستم مگر میشوداب تصفیه نشده را خورد-؟؟ حدیثی درباره امام حسین علیه السلام – در کتاب چه زیارت حضرت العباس علیه اسلام نوشته است – قبل از بیان اعراب مثالهائی دارند که ظاهر ان معنائی دقیقی ندارد علم جاهلی است ولی معنای عمیق ودقیق است- به امام حسین علیه مستقیم ویقول حضرت ایت الله اشکوری امام جماعت یلد حضرت هانی علیه اسلام که مسجدی باشکوه درجاده شهید اعبرات این برای فروریختن اشکها امام حسین ویارانش شهید شدند اب وهوا سازنده روحیات است بخصوص احساسات بحث اش خواهدامد- دینا کاراوانال رقص واواز می ساز اربعین کاروان درک حکمتهای عمیق وامتحان دادن موفق استامتحان گیر خداوند منان است مصحح امامحسین علیه السلام است- خیلی حساب شده بایدامتحان پس داد مقدمه را عرض کنم اعراب فکرد میکردند بچه همانطور که از سینه مادر شیر میخورد در رحم مادر هم از پستان مادر شیر میخورد- وپدر محکم ترین عضو اش کمر است نطفه بچه در کمر بوجود می اید لذا به کمر میگفتتد صلب یعنی محکم- بقول دوست عزیرم جناب اقای حسن ابوالحمدانی که در موکب حضرات بزرگوران صلب شده ایمان جنابان فیروزی در عمود 480 برخورد کردم یک نصیحی ایشان کرد- فرمودندمن د از قبیله حمدان هستم که مشعور به به قبیله ابوال حمدانی من خواستک تکار کنم کمی مکث میشد وایشان کمی ناراحت شدندوفرمودندسریع بگو عربی را مشکل نکن اگر سخت است- ال- رابی انداز—به امام حسین علیه اسلام میفرماید من صلب ایمان یعنی از کمر ایمان امام حسین نطفه اش تشکیل شده است- حال در دررمله الی کربلا چه میفهیم- این شعار رمله الی حسین ا برای من معنایاش مشخص دهبو.د بزرگوری پییر ولی بسیارزیبا وخندان اب میداد پرسیدم رمله یعنی چه ایشان به عربی گفتند دارید باهدف وشوق به سمت کربل ا ودست اش از چپ به راست کشاند یعنی دار ی به سمت کربلا میروی ویعنی دار ی به سمت امام حسین علیه السلام میرو.ی وبه فارسی گفت به سمت خدا میروی ---ادامه دارذد

م


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- زمانی که درابادان دبیر بودم در اوائل خدمت به شیراز امدم – ماسه نفربودیم که یک هنرستان خالی کرده بودندکه به تازه دبیران دهند اول قراربود اغمتحان تخصصی بگیرنند- بهم خورد شش هزارنفر دبیر نیاز داشتند من بعلت دستور ساواک فقط ر اموزش وپروش میتوانستیم کار کنیم که بعضی افرادکمونیستهای توبه کننده بودن- روز امتحان فقط ششصدنفربودیم- وکاسه از اعداد اوردند وهرکس یک شماره برداشت وبران اساس حق انتخاب داشتیم ونزدیک ترین جای به شیراز ابادان بود ومن میخواستم به مشهد مقدس بروم— ابادان سهمیه اش دوازده نفربودکه بسیاری از انهااهل درود بودند ورفتن وگفتن اگر در درود بهما جای دادید دراموزش وپرورش باقی میانیم وگرنه رها میکینم گفتهبودند پانزده سال کار کیند بعدبه استخدام شرکت نفت درخواهید امد- قبول نکردند وبعی ها انصراف داند وبعضی ها در درود جای دادند واین هنرستان برای دوازده نفر امده شده بود- ومن درشیراز وسایلی کهنیاز داشتم با کامیون به ابادان فرستادم وخودم با هواپیما به ابادان رفتم- هواپیما از کویت به شیراز امده بود- وبه ابادان میرفتم جای من نزد یک خانم عرب ابادنی بود که ایشان زن چهارم یک شیخ مدرن بود مانندیک مهندس ایرانی دیده میشد من پرسیدم برای چه بکویت رفتید- ایشان فرمودند هفتاد درصد فامیل ادربصره است وسی درصد درکویت ماانجا که میرویم برای ماپول تهیه میکنند و- کلا های دیگر ومیگویند شماد درروری نفت هستید وفقیر هستید ومن میگویم به منزلما بیاید وزندگانی مارا ببند تاکسی دم منزل ایستادکه مقداری از شهر دوربود کاخی بزرگ بود ویک نخلستان که شوهراش برای خودساخته بود من درباره اعراب ابادان شروع به تحقیق کردم کاملاسیاست انگلستان رامن درک کردم درحالی درکویت از شاه تعریف میشد ولی مردم ضد شاه بودن ومیگفتند اعراب درایران استثمار میشوند وهیچگونه انعکاسی درایران نبود این مایه اختلاف بین ایرانی واعراب باشتد به نفع هرسه است وحتی شیوخ عرب ابادانی تحقیقات من نشان میداد دکه اعراب ه روش سنتی خودزندگانی میکنند اگر پدران کشاورز یا دام دارباشند انها چنین هستند ودردهکده باقی میانند ولو پنج نخل خرما داشته باشند هرگز بدنبال مهندس شدن ودکتر شدن وتاجر شدن نیستند وشیوخ هم هیچکمکی به انها ینمیکنند یک جوان بازرس اموزش پرورش برای من تعریف کرد- که به بخش اعراب رفته بود وبه انها گفته بود- که درس عربی را ما فارس ها بای به شما یاد بدهیم ودختربودند وپرسیده بود شما مایل هستید درانیده چکار کنید اکثرا گفته بودند خانه دارد چدنفری گفته بودند به کویت برویم وزبان انگلسی انجا یادبگیریم وبه اگلستان برویم ومدل عکاسی شویم  ولی پدران ما مخالف هستند لطفا انهارا راضی کیند ایشان دودستی به سرخودزده بود وگفته بود خاک برسرمن وبرسر این اموزش وپروش وعدچند دختر فارسی هم به ایشان گفته بودند ماهم تحت تایر دختران عرب میخواستیم چنین کنیم—م به سد دوست فرهنگی به شبهه جزیره مینو رفتیم جای دیدنی است ندیک ترین فاصله باعراق دارد درحدود چهار متر یک گردابی دارد بسیار دینید است ابر ا سی سانتیمیتر از سطح قبلی پائین میاورد تافاصلی   این اب پانین است وقطر دهانه یه به اندازه سی سانتیمتر دارمشهورترین گرد ابها مال اقیانوس اطلس است به قطر دومتر لذا تنها راه رفتن به امریکا یاز رادریای مانش مستقیم بوده است به امریکا که به شهرنیویرک مشهور شد وامواج بسیار بزرگ وخطرناک دارد که کشتی ها درزمانی که امواج می امده است به پشت کو ه های یخ میرفتند واین امواج درنزدیکی ساحل شدیتر میشده است ویا راه مسلمانان از اسپانیا به برزیل بوده است که درسال سه ما از برزیل به سمت شیلی دریا طوفانی بوده است بطوری که سیاه پوستا ن افریقای غربی باقایق معمولی به برزیل رفت وامد داشتند- وسیاه پوستان برزیل برده نیستند افرادافریقا هستند که انجا مقیم شدن- جناب کریستف کلمب- هرگز قصددر فتین به هند نداشته است ایان میخواسته مردم رافریب بدهد وبرزیل را فتح کند ایشان چندین کشتی سرباز مسلح با لباس رزم واسب همراه خوداش داشته است گرچه به اومسلمان گفته بودند دراین زمان حرکت خطرناک است وشما راه بلدنیستی دفعه ایشان برای انکه مسلمان درک نکنند ازانها کمک نخواست ولی برای دفعات بعد همراه ایشان مسلمانان بودند کشتی ها به طوفان برخورد کردند- وبه کشتی ها به سمت امریکا رفتند ایشان نمیدانست که یادوارد عمق اقیانوس شود- به سمت ساحل رفت درجائی ازدور قایق های پوستی سرخ پوستان رادید کشتی ایشان هم قوی بود وهم باری نداشت خودرا به ساحل رساند ومابقیه همه غرق شدند وتنها سابها خودرانجات دادند وبه ساحل امدند اسبهای امریکا نژاداسپانیائی هستند وکریستوف بخاطر سرخ پوستان نجات پیدا کرد ومدتی انجابود وزبان انها رایاد گرفت  به انهاهدایائی ماننداینه وسیگار غیره داد وبهد اسپاینا باز گشت- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- زیارت اربعین- مطالب از بیانات مشعشع حضرت والا مقامی عاشق ال حسینی   ایت الله حسین انصاری رحمت الله اسا با الهمات ایشان نوشته شده است فقط یک حدیث از حقیر سرتا پا تسلیم است وان این است-که- امام صادق علیه السلام فردی راخواستند که ازدوستان سربود فرمودند که من مخارج تو وتوشه راه را برای رفتن به کربلا میدهم که در زیربارگاه حبیبالهی  نظر کرده ودعا کنی - وحال خوشی ندارم وشفای منرا از امام حسین علیه السلام بطلبی ایشان گفت چراشخص خودتان تشریف نمیبری حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند مخواهم توهم دراین   مسئله شریک شوی تاامام خواست چگونه اداب را بجای بیاورد اشگ مهلت نداد ساعتی هردوگریان شدند ان فرد به خانه رفت ودوباره باز گشت سه بار تکرارشد وان مرد گفت حضرت من باید ازنور استفاده کنم درحال غروب است امام علیه السلام فرمودند خواستم بدانی در من چه میگذرد ولی تو همین که ازدروازه شهر دور شدی بک پنچاه قدم رفت به پنجاه قدمی سواد کربلا میرسی   قبلاز غروب شاید شب جمعه بوده است که نزدیکترین زمان برای اجابت دعا است دربارگاه منور ر امام حسین علیه السلام خواهی بود-  حضرت استاد رحمت الله علیه میفرمایند که حضرت علی علیه السلام بههرچیز که نگاه میکرد به باطن ان موجود نگاه میکرد نه به ظاهر انموجود وغرق لذت باطن امام حسین علیه السلام که پرلذت وپرشکوه وپر عظکت گر کمالات وابعادبینهایت ایشان مینگریست ولی ما از ظاهرر به باطن میرویم که ظاهر امامحسین علیه اسلام سحر وجاذب چون مغناطیس الهی است وزیارات ازخصوصیات باطن شروع میشود ب لام گفتن شروع میشود این سلامی است که امام میدهد درحقیقت سلام الله است این درجات عظمت امام حسین علیه اسلام درسطح انبیا اعظام سلام الله علیهم اجمعین- بلکهوارث انبیا در ادای امانت الهی است که امامحسین علیه السلام انرابه اکمال واتمام رساند السلام علی الحسین المظلوم والشهید- پیامبران گذشته یا فائق وپیروز میشدند ماند حضرت داوود علیه السلام –حضرت سلیمان علیه السلام ویاحضرت موسی علیه السلام- حتی حضرت عیسی علیه السلام که نجات پیدا کرد – یاانکه نفرین میکردند واشرار نابود میشدند- ولی امام حسین علیه السلام یک راه استثنائی را رفت کمال ادب وکمال مهربانی وکمال بلاغت وفصاحت و هدایت را تا اخرین لحظه برای نجت وبیدار کردان انهارا از مسخ شدن انجام داد وانها تا اخرین لحظه دنائت وپستی وشرارت وناجوانمردی وبی فائی و که نشان از داشتندمکتب تاریک وشیطانی بود- ودرعمق لجن زار نفسانیات لگام گسیخته انهارا فروبرده بودد استادمعززوباعظمت به درستی بیان کردند- که فساد را شیطاتین میداند از شهوات جنسی باید شروع کرد که قویترین شهوت است وبدنبال ان شهوات ضعیفتر  به راحتی خواهد امد مانند مشروبخوردن- این شهوت جنسی سد سکندر تقوا را ازهم میپاشد وبخاطران حرامخوری هم میاید شاید به همین دلیلاست خاندان امام حسین علیه السلام و یارانش تعددی از خا نم ها ودختران رابه همراه دارند ویزید ملعون حضرت زینب کبری را صلوالته الله علیها را مجبور میکند که بدون حجاب باشد امامحسین علیه دراین نبرد قصد کشتارنداشت وقصد فاع داشت وحتی به مجروحین که ضربه خرده بودند به کمک انان شتافت- که قصد کشور گشائی و زورمداری ندارد وفقط بفکر امت رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم است کهبدن رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلمبرگردند   پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله اسلم وحضرت علی علیه السلام وحضرت امام حسن علیه السلام جریان کربا قبلا بصورت تمام کال بیان کردهبودند وگریان بودند واین حدیث معروف حسین منی وانه من حسین حسی از من است- ومن از حسین هستم درکربلا رخ داد امام حسین علیه السلامئمیخاستند مرم از غفلت وبخواب رفتن ومسخ شدن –وگول زدن بیرون بیرونبیاور ودین مرجئه ازبالاتا ناف تقوا داشته باشد واز ناف بهپائین هرچه خاهی لذت ببر ویزید از سرتا پا راغرق لذت کرد واندینمرجئه مال معاویه العین بوداست اسراتژیک گریه وعزاداری نشان بران است که سرانجام عواطف باعث راهای برای درک حقیقت خواهد شد- جای امیدواری است – ایشان بدرستی بیان کردن که اربعین مقدمه حرکت توابین شد دوپیام دارد کهاول حق امامحسین علیه السلام است ومیزان انبوه جمعیت نشاناز درستی راهامامحسین است ودرضمن ما اول از راه مسالمت امیز به هراه خود ادامه میدهیم- ولی درحمله به ما مرادان جنگیئ چون مردان کربلا خواهیم بود

- ابن سئوال که چراخداوندمنان امام حسین علیه السلام یاری نکرد- غلط است شهادت امام حسین اول سر عظیم است- در زیارات میفرماید که ( ایشان) کامیاب شد وبرای بزرگ داشت ایشان وگرامیش کردن ایشان به وسیله هادت و- مخصوص ش داشتی   به سعادت وبر گزیدی اورابه پاک زادی وقرارضش داددادی که یکی از بزرگان ( الهی) باشد- واز رهروان پیشرو ویکی از کسانی که از حق دفاع کردند- شاید اول کمی انان گیچ شود که یک تناقض فاحش است ولی به مرورزمان کم کممسئله روشن میشود- که امام حسینعله السلام بخاطرهمن شهادت جزو رهبران پیشرو محسوبمیشود-


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99