سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- دراپارات جسه ئوم حضرت مجاهد کبیر ایت الله سیدحسن رحمت الله شنیدم بسیار منطقی وجذاب بود –مقدمه ای- بیان کنم من در باژست هایئی که گرفته میشد دراوائل عادت کرده بودم ولی کم کم این ژست هابصورت عصبانی بودن از وضعیتای هابروز میکرد وبعضی افسران اجازه سلام دادن راهم- نمی دادند-سرلشکر ضرغامی بشدت از این که این ژست ها کم میشود ناراحت بود من لیسانس وظیفه درخیابان زند دیدم که درخیابان داردبستنی میخورد ومن سلام میدهم درماشین به ایشان ایشا ن سلام نمیدهد این عمل در ارتش سه ما ه زندان-د داردباید شئونات نظامی رعایت شود- درمنزل به من میگفتند ژستی شدی من تعجب میکردم ومادر من میگفتب بیرون ژست بگیر برای من ژُست بگیر برای پدرت ژُست نگیر وپدرم من هم چنین میگفت برای هرکس که خواستی ژست بگیر ولی برا ی من نگیر-روزی من به خدمت استادمعزز مرحوم دکتر علی اکبر حسینی سروری استاد روانشناسی رفتم و-گفتم من هرشعبه بانک که-میروم همه بانک ها درگیر خود میبینیم نظرشما اولااین مطلب درست است؟؟ درثانی علت اش چیست- ایشان فرمدند این یک ناراحتی است که جهانی است ودرهمه جا وجودارد- علت این است که فردبانکی میبیند که کسی سرتا پایش دو ریال نمیارزد – ملیاردر است- وناراحت میشود- یک جناب ر وحانی سرمنبر به همین نکته اشاره کردعلاوه بران که کسی نبایدناراحت شودبلکه باید خوشحال-شود زیرا که این یک پدیده است قدرت الهی رانشان میدهد ویکجای امیداوری است که فرد باتوجه بهزخداوندمنان مشکلات اش  هرچه قدر سخت باشد-بخوبی حل شود درثالت اگرفقیربود ودم منزل می امد خوب بود؟؟ ولی یک امتحان کمی سخت هم ان فرد دارد –من به انگلستان رفتم پدرمن گفتند اولین شعبه بانک که به تو نزدیک است- حساب باز کن وشماره حساب رابرای من بفرست-پول من دربانک میدلند است میدلند هشتمین بانک جها ن بود وبارکلیز نهمین بانک جهان بود- نزدیکترین شعبه به من متعلق به بانک بارکلیز بود- ایشان فرمودند که مناز طریق میدلند برای تو به ان شعبه پول میفرستم   این دوبانک هشتاد کار میکردندا ولی بانک های امریکا صد کار میکردند- گرچه بعدا ازیک دانشجوی ایرانی که در دانشگاه شیراز درس اقتصاد خوانده بود ودردانشگاه لندن فوق لیسانس بانک داری میخواندمن همبود ایشان میفرمودند که میدلند همه اعضای بجز کارمندهای دم باجه دکتری بانکداری دارند- واسنادشناسی امروز تبدیل بهیک تخصص پیچیده شده است بهان تکنولوژِی اسنادشناسی میگویند- دراروپا میدلندبعد از سویس خلاق استا همن شعبه من سه بار در اسناددرست کردن جوایزجهانی برده است ولی امریکا درتکنولوژی اسناد ساختن بسیارپیشرفته است ولی کشورسویس محرمانه نبوغ جهانی را گرد اورده است وتکنولوژِی امریکا میخرد وبهبود میبخشد وحرف اول جهانی را میزندمن به شعبه بارکلیز رفتم   ک دختر خانم بسیارجوان که غالبا انهادانش اموزان هنرستان بانکداری هستند-که بای کاراموزی مدتی دربانک کار میکند ویک خانمی سی وپنچ سال کهمشغول کارخودبود وکسی هم دربانک نبود- من به اطاق مدیریت درا طبقه بالا هدایت کردکهتنها اطاق بالا بود- مندرب باز کردم خیلی عادی برخورد کرد و واشاره کردبنشنید- ومدارک من را گرفت ومن یک بسته تروال چک پنچاه تائی به ایشان دادم ایشان سربلند کرد باکم خشم وبسیارگرفته بهمن نگاه کرد ورفت درژست- منخیلی تعجب کردم ولی رخودرانباختم ولی خیلی تعجب کردم بهمن گفت بیرون باشید ودرب راقفل کرد بعداز مدتی یک برگ سفید تایپ شده به من داد وگفت بنزدان دختر خانمی بروید من نزد ایشان رفتم عجیب میخندید وقتیکهانخانم معاون مطلبرا فهمید کاررارها کرد سعی میکرد مغزمنرابخواند از تنگی چشمان ذل زدن منمیفهمیدم که میخوهد م-من گفتم سرهر ماه ایشان فرمودند امروز ده است من پول بیست روز رابه شما میدهم شماسرهرماه بیائید بگیرید وقبلا زنگ بهاین شماره بزنید که اگرشلوغ بودمن بگویمچه ساعتی بیایئید ویکسری قبض نشان دادگفت من بعدا همه انهار پر میکینم فقط سی ثانیه امضا میخواهد ومن هیچگاه زنک نزدم وهیچ گاه ازسه نفر بیشترنبود وتعجب میکردم این شعبه چگونه میچرخد- از دوستم سئوال کردم علت ژست اینها چیست؟؟ ایشان فرمودندهرشکستی کهانگلستان درموردی میخورد مثلا فوتبال وغیرهجهان سومی چشن میگیرنندمخصوصا اعراب واینها ازدست اینها شکار هستند ژست میگیرنند که پیش دستی کرده باشند تو توجه نکن- نظر من این است باید اولا تاحدی تقیه کرد- درثانی بایدحال دمستکبرین گرفت وانهارا سرزنش کرد وهدایت کرد ولی بهمردم عادی گرچه تا حدی مقصر هستند بهنحو دیگری عمل کرد –ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است – -سازمان ملل متحد-اقای ترامپ اینده متعلق ه کسای که به جهانی شدنمعتقد هستند نخواهد بود- بلکه برای ناسیونالیستها خواهد بود- امریکا منزوی شده است حال دم از وطن خواهی میزند- -ادامه داده است هفت ده ازتاریخ این هال گذشته است- با حاصل هائی که بدست اورده است وتراژدی ها ودرما ها ییکه داشته است در دفعه سومی که درسازمان ملل متحدخطاب میکند-اوبالحن بی رمق وغم انگیزی صحبت کرد که درضمن جالب بود زیرا سال گذشته سالن منفجر شد با خنده ناگهانی به یکیاز مطالبی که گفت- اینده متعلق جهانی شدن هانیست اینده متعلق به وطن دوستان است؟؟تاخلاف های حقوق بشر خودرا توجیه کند- اقای ترامپ- دوباره گام زد ر راه نخ نما شده اش کهدرت زیاد بدون کنترول اش راارتقا دهد که مسلط بر روابط بین اللملی شود- او درباره اقتصادامریکا وتجارت جهانی صحبت کرد وسپس گفت-ایشان اماده است که یک معامله بزرگ تجارتی باانگلستان- خواهد داشت- چهره های اعضای انگلستان بسیارجالب بود زمانی که اقای ترامپ از اقای بوریس جانسون صحبت میکردند- که ایشان نمیتواند درانجا حضور داشته باشدکه اولین سخنرانی خودراشروع کند که درضمن درجهت همکاری رقابت با اقای ترامپ باشد

 

 

 

 

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- نیم نگاهی به تحقیقات جدید درباره ابوالهول که یک نمای ازسنگ اسن که سری انسانی وبدنی چون شیر دارد- چون خیلی نزدیک به سمبل ها وفلسفه انها با هخامنشیان است به احتمال زیاد انها از مصر تقلید کردند- سمبلهای باستان بیشتر مفسر –حیات وجاودانگی درحیات هستد که دراین جهان باشند وچه در حیات بعدی باشند ومیخواهند پرقدرت باشند ودرحال رشد وبه مخالفین حکومت و شورشیان داخلی یک هشداربدهند ودرضمن پادشاهان از یک تخمه برتر ان نژاد هستند وبه این حکومت حق انها است که بت خدا یاخدایان در ارتباط هستند و- یک هشدار به خارجیان که ازانها بترسند- نشانی ازفرهنگ جامعه - نشانی از هویت ودین جامعه- وعامل وحدت جامعه –ونشانی ازمقدس بودن ان منطقه است که مخصوص دربار واطرافیان است ومعبد اصلی درانجا است ومتواند گاهی پادشاه به انجا رود که بیشتر برای مسائلی خاص است-جامعه شناسی دینی که درافریقا واسیا تحقیق شده است اول خدا زمینی است وسپس د ردراخل جنگل- کوه ویابیابان است وسپس به سمت بالای جنگل است وپس توسط نمادی به پائین میاید مدتی کوتاه درختان خدابودند وکم کم حیوانات وشیر بخاطر قدرت وغرور وبرتری مطرح شد البته بسیار کم عقاب واسب وگرگ   وگاو وگوساله که سامری انرا تولید کردمطرح شدند وشیر سمبل اکثریت   را پیدا کرد کم کم   مسائل دینی گسترش پیدا کرد- ترکیب چدسمبل که باهم یک نظام میسازند=سیستم مطرح شد- خدای اصلی شد خورشید وماه خدای استراحت وعدم فعالیت- وچهار عنصر - اتش واب وخاک وبا مقدس که حیات را ادامه میدهد وباعث رشد است وسیستم –خورشید وماه وستارگان مورد احترام بقا دهنده –خحافظ وقدرت بخش و باعث رشد فرهنگ میشود- مطرح شد- برا ی انکه این سیستم اعضای انرا هماهنگ کنند- خورشید بصورت شیر پائین میاید ونژاد اریائی راخلق میکند که ر مصرهم همنطور است وبعد این شیر هرسال یکبار به زمین میاید وبا مخلوقات خود دباره مسائل صحبت میکند گاهی گفتندبصورت انسان است وگاهی صورت اش مانندانسان است صورت ان مانند

جمشید است واز نژاد خود محافظت میکند او است ابرا فراوان میکند تا درختان وحیوانات اهلی بتوانند درانجا زندگانی کنند- حال درمصر برای این خدای خورشیدی ابولهول سمبلی هم ساخته اند ان اسب بال دارد که دروازه ورودی تخت جمشیداست بعضی معتقد هستندخدای اولیه اریائی بوده است ولی بعدا این اسب اسب خورشیداست که به زمین میاید وحافظ تخت جمشید هم است وبه همین علت دراطراف تخت جمشید دختکاری اجباری شد وتولید حیوانات اهلی کردندبخصصوص اسب بیشترامامی مردان از دارنده نوعی اسب گرفته شداست گشتاسب یعنی دارنده اسب قهوی وغیره- اما درمصر در بیابان جیزه امکان درخت کاری نبوده است بعلت اهک وسیلیس که یک انسان ده دقیقه درداخل شن قرا بگیرد تنهااستخوان اش میماند- لباس اعراب عربستان متخصص تشخیص جهت کوهی شنی بودند که برسرانها اوار نشوند ولی درانجا محل تولید گندم بوده است وقتیکه مسلمانان به رهبر عمرو بن عاص به مصر رفتند به این اهرام رسدند ونوشتند انبارعظیم با درب های اهنین انجا وجوداشت وبسیار زیاد که دپشت سرهم دریک خیابان سنگفرش ده است که گاری درانجا حرکت میکردند از ابهت ان بناها گفتند دین اینها بهتر ما است وجناب عمرو بن عاص گفت این مظاهر دنیائی است وخداوند منان مارابرانها برتری داد وشکل این شیر شبیه یکی ازصورت فرعون های است که بنام خوفو معروف بوده است اما اهرام ثلاله باتوچه به رهنگ سابق اول برای ازیاد باران کوه رحمت دوم سان دین نظامی سوم درموقعی امراض خطرناک میاید ماند وبا وطاعون ویا دمنان نزدیک میشود دران پادشاهان مخفی شوند وسپس از غار وهم ستاره شناسی کنند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نیم نگاهی به اخبار یاهو- اقای ترامپ اولین اقدام ایشان محکم و فیکس کردن جبهه اتلاف امریکا- بر علیه ایران بود-به نظر حقیر سوره های مکی زیر ساخت اعتقادی واخلاقی وتعلیم وتربیت را مطرح میکند یکی ازانها سوره عبس است یعنی ترش روئی که بقول حضرت امام راحل رحمت الله علیه مخصوص دهان بزرگان است درمقابل دهان کوچک ها- که انها را بحساب نمیاورند- برتری های مظاهر دنیائی بسیار خطرناک است – انسان رارفریب میدهد که بدنبال شهوات دنیائی میتواند همهچیزرا خد وخاک شیر کند ورحمی هم نداشته باشد- حرف انها ملاک عمل است نه قانون عمومی وبخصوص قوانین الهی ایشان در سازن ملل هیچگونه قوانین بین المللی را رعایت نکرد- متکلم. وحده شد- به جلسه تغیرات اب وهوائی رفت وفرمودند برای دیدن ان دختر خانم جذاب که اینه خوبی دارد رفتم که ایشان راملاقات کنم- سوره عبس میفرماید خداوندمنان کریم است یعنی صاحب کرامت است درفارسی معنای کریم بخشنده است- درلغت عربی کریم یعنی صاحب کرامت است بزرگواری وارجمند بودن- خداوند کرمت عظیمی دارد رسولان ایشان چهاز لوح وقلم تا فرشتگان وحی رسان وچه انبیا واولیا الهی همه صاحب کرامت هستند یک از اولین اقدام ان عظمت ها صلواته الله علیهم اجمعین تزکیه انسان از شهواتی که کرامت انسانی را دربنداسارت میاورد-کافر یا پوشاننده کرامت میشوند یعنی انسانرابی کرامت میکند- قران هم صاحب کرامت است به همین دلیل قران کریم است- انسان دوتا ::من:: دارد- یک من من ناخوداگاه است که میگویند ضمیرناخود اگاه این من نماینده خدا در انسان است شاما فطرت –عقل -و وجدان است یک م دیگر من فرد است که به ضمیر خوداگاه گفته میشود ان من خدائی را قوانین الهی را بخوبی درک میکند وسعت وقدرت بیشتری نسبت به من خوداگاه دارد اگر براسا س درک من خدائی انسان حرکت کند به ارامش وبه معنویت وبه بهجت وشادی میرسد واگربرخلاف انعمل کند دریک تضاد شدید ی گیر میکند غربیان دلائل جالبی برای درک این مطلب رسیدند ودانمشندان اسلامی به این مطلب رسیدند ان من الهی بهاین سادگی قابل خاموش کردن نیست و بایداز ان به سختی عبور کرد- عده ای از دانشمندان امریکائی به یک سرزمین افریقائی میروند- یک فردی که ازان کشور کهدرامریکا تحصیل کرده بود پیدا میکند- در ان کشور درمراسم عزاداری لباس سفید میپوشند- شمت لباس سیاه بپوش زیرا رنگ قرار دادی است ایشان لباس سیاه میپوشد ومتوجه میپوشد که مردم با کمی تعجب به اونگاه کردن کم ینارحت شد ولی موضوعی نوبد ایشان یک تحقیق کرد که لباس سفید برای این علت است که مرده دران ان دنیا لباس سفید تن اش میکند و- چهره اش سفید ونورانی وندان است واگر سیاه بپوشد برعکس میشود سخت ناراحت شد هرچه گفتن ازلحاظ اماری یک نفرسیاه پوشیده است ایشان قبول نمیکرد وبعدبرای ایشان اثبات کردن که اسنان هرکاری میکند بعد میخواهد اثبات کند که فلسفه دارد زوز اول شایذ رنگ سفید محبوب بوده است ویا ارزان بوده اس ت ولی بعدا یک فلسفه برایان تندرست میکنند که مسئله بیارحائز اهمیت است ومیتواند بسیار خطرناک باشد- وبعدا ایشان ارامش پیداکرد ومردم گفتند مافکر کردیم لباس سفید مناسب نداشته است ویاانکه فرهنگ ایشان- با ماا ختلاف دارد اقای ترامپ دربسیارجاها قوانی کشور خوداش وسازمان ملل متحد رانقض کرده است-مهم نیست ایشان به اقای جانسون بوریس گفته است درباره برجام به سمت من بیا وقوانین سلزمان ملل متحدازایشان پیروی کند که اگر ابن قوانین سازمانملل متحد عقلانی نیاشد روزی مخالفین سرسختی پیدا میکند- یکی از دلائلی که ناپلئون بناپارت راازمیدان سیاست برون کرد که هرکس انتقادی سازنده به ایشان داشت شب به خانه ایشت پلیس پورش میاورد بنام قانون ایشاندستگیر میکرد ایشان خوداش قانون شد- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99