سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب استاد- اقای علیرضا معاف رحمت الله علیه درمقاله ای در روزنامه وزین|" نه دی|" که تولد جدیداشان را تهنیت وخیر مقدم میگویئم-بنام-اش شور ائین نامه- کاسه خالی فرهنگ-را با دیدی شخصی به ان بنگرم—ان حضرت فرمودند": نقد در فرهنگ": به منزله ": شگ در فلسفه؟؟!!وبه مثابه یقظه در سلوک": است- اولی خوشبختانه در فرهنگ اسلامی  شیعی ای معنائی ندارد ولی یقظه به معنای بیداری که تلویحا خواب الودگیرا تداعی میکند که داشتیم را باید به فال نیک بگیریم- ومیبایت همان طور که فرمودند نقد صراط المستقیمی رامغنتم شمرد ومیبایست باچشم برزخی به واقعیت هاوحقیقت ها ویابقول خارجیان به ظواهر وبواطن واقعیت ها توجه کرد- قانون اساسی قبلی ما از دو بخش تشکیل یافته بود بخش اسلامی وبخش غربی- بخش اسلامی ان همچنان باضعف خونی همراه بود وبخش غربی ماهم منجمد وراکد شده بود درحالیکه حوزه درحل تحول بود ومیتوانست بسیاری از کمبود های اقلام واحکام را برطرف کند وبه روز کند وبخش غربی که هرسه ماه درغرب قوانین به روزمیشود- وشاید این سئوال مطرح شود بابه روز شدن قوانین صرف مشروب اگر مقرارت را رعایت نکند همه چیز سه بر ابر میشود هنوز است خوب مهربانی حضرت مسیح علیه السلام وخواست بخش دولتی وخصوصی ومردم که سه بعد مهم سکولاریسیم است ومنافع انچنانی که درتمام جهات دارد مانع از ریشه کن شدن است دراینجاشکدرفلسفه وجوب پیدا میکند که روزی هم روزاش خواهد شد یک پاپ یعنی محلی که مشروب صرف میشود درلندن وجود داشت که اتفاقا سر راه من به منزل بود بچه های ایرانی به من گفتند محل جمع شدن روشنفکران دسته سه تاچهار است ما از انجا شروع کردیم سری بزن- این پاپ بسیار ساده وکوچکچهار گروه درا ن بودند افسران وپلیس ها که درهمه پا         پ هستندکه متخلفین که محل شکارشان دراین پاپ ها است منجمله موادمخدر وشکار کردن دختران وزنان برای مفاسد وچاقوکشان وجیب بران وهمچنین همقطارانهم کنترولی بکنن- کسبه وروشنفکران اوباشان- اوباشان درخواست استریپ وتیز میکنند یعنی بارقص خانمی لخت شود- یک دخترخانمی میاید اول اواز میخواند ومیرقصد اوباشان بطری پلاستیکی رابه کنار سن میزنند که لخت شود ایاشن مقداری لخت میشود انها مداوم بطری میزنند ویک دفعه9 روشنفکران بطری میزنند که تمام اش کنید- جدال ودرگیری شروع میشود واوباش سرشان را پاین میاندازنند وبساطشان درجائی دیگر پهن میکنند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-عرفان را از پیامبران باید اموخت که ازادگی میاموزد واز تعلقات این جهانی ازاد است وبر قله معرفت جان میدهند واز مرگ وفراموشی ابدی رسته اند- با نام خداوندمنان ویاد اوزیست میکنند- در رنج وشادی با اوهستند وفارغ از غیر او-بخاطر او نفس میکشند ونیاز انان تقرب به او است- ارزشی غیر از ان  برای خود قائل نیستند- وغیر از انرا اسارت میدانند- ایا خالقی قویتر از خداوندمنان وجود دارد-؟ ایا خداوند منان مارابرای جسمان خلق کرده است ویابرای روحمان- پس مسئله یک مسئله روحی وروانی است-پاسخ به این سئوال اساسی هدف عرفان است-عرفان حضور دائم در برابر خداوند منان است تنها گزینه درست در انتخاب ما است- هستی این حضور در همه جا ودرهمه مخلوقات بخوبی نشان میدهد- ایا باید انرا نادیده بگیریم- تنها انسان یک هدیه با ارزش به اوداده شده است که با انتخاب خود به این حضور نائل میشود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- جناب سایت وصال الحق؟؟؟ تمام این شعبده بازی ها راه نجاتی بای شمانخواهد بود بلکه دراولین روز بعد از مرگ جز گرز گران اتشین پاداشی نخواهید گرفت من این رابه شما اطمینان میدهم- پس از چهارده قرن هنوز شیعه یک روزنامه درعربستان ونمیتواند ازادانه یک تحقیق عقلانی انطئر که خداوند منان میخواهد انجام دهد وگناه ان بسیار سنگین تراز وزن کهکشانهان است- درضمن ادعای و بیان ازادی واختیاربالاترین جبر را که که نه یهود ونه مسیحیت انجام داد- انجام دادید کهمورد ریش خنده افراده ساده انگلیسی هستید وفقط از تمدن با شکوه اسلام تنهاع چیزی را که یاد گرفته اید ثروتمندان شما که سالها درانگلستان هستند با لباس چوپانی زواردرفته بیرون بیایند وانهم بدستور وزرات خارجه انگلستان است واز همه بیسواد باشند وانهم دستور انگلستان است جز راننده اش یک خانم انگلیسی مدتها برای شاهزاده ویا یک فرد ثروتمند عربستانی علت بیسواد جویای شده است وفرموده ایا میپذیرید که قران گفته است –ربی زدنی علما وایا این ایه از اول بوده است ویابعدا اضافه شده است وسرانجام اقرار کردند وایشان گفته است خاک برسر حکومت انگلستان وشما رانگفته است؟؟؟!!!.انوقت میرفائید وفقط تعدادانکی کودن بودند کودن نبودند خودرابه کودنی زدند- یک خانم معمولی درانگستان به من میگفت که این شاهزادگان درعربستان بودند اگر ملکه رابدست انان میدادند تیکه تیکه میکردند ولی الان برعکس است اگر ملکه بگوید که خلیفه تیکه تیکه کنید درنگ نخواهند کرد البته این مرام بسیاری از کشورهای جهان سوم است- وخطبه فدک همین مطلبرا بخوبی روشن میکند- امام حسین علیه السلم عظمتی که نخواستید ایشان رادرک کنید بخاطر دنیا- ولی غلامی لبنانی (جان- که اسم یک پیامبر معظم یهود است) بخوبی درک کرد وهیچ فرد اهل سنت به گرد ایشان درقیامت نخواهد رسید ودرجواب عظمت هستی حضرت رقیه سلام الله علیها که قدرتش راندارید به پدر میفرماید چرابه مدینه باز نگردیم- امام حسین علیه السلام درجواب -جواب تاریخ میدهد- در عربستان مداوم اب های خودجوشی داشته استکه دران ماهی های کوچکی زندگانی میکردند این ماهی خاصیت تغدیه ای وداروئی داشتند وهرزمان ازروی ناچاری به شتر ماهی میدادند ومرغ ماهیخوار از راه دور به سمت این بر که میامدند وماهی رامیخوردند ولذا دشمن این مرغ ماهی خواربودند- البته پراش بسیار گرانبها بو.ده است ولوله مری ومقداری از معده ان برای امرذاضی چون یرقان بی تاثیر نبوده است این مرع ماهی خوار دربلندی اشیانه میسازد- برای انکه دشمنان خودرا مایوس کند وروز میرفتند ولانه انرا دربالای تپه ویا کوه ویران میکردند ودرنتجه مرغ ماهی خوار مجبور میشد درشب درکناربرکه بخوابد وشب تور روی ان میدانختند زیرادرشب مرغ ماهی خوار حرکتی ندارد حضرت میفرماید با ما چنین کردند – چرا چون گرگ شدند ومیبایست شکم مارا بخورند- مگر الان نیستند؟؟؟ ایا عقل عرب به همین اندازه است که خلیفه الهی ابن تیمیه باشد خداوند قهار قادر مطلق علیم وحکیم مطلق ایا خنده دارنیست- ایا انگلیسی نمیخندند- مجبور هستم اینرابگویم- در دانشگاه لندن به دانشجویان خاریج وداخلی فرذمودند از فلانی اسلام رابپرسید- چراباید اینچنین باشد- به چه ایرانمی میخواستند از علمای سنی دانشمندانی دعوت کنند که با استعمارغرب مخالف باشد یک دانشجوی ایرانی کمونیست در رشتهای فنیدر حد دکتری فرمودند چنین نکیند زیراانها نمیتواند درسئوالات فلسقی من جواب دهند وافراد ساده هستند واقرار خواهند کرد وابهت انها از بین خواهد رفت- استادخانم انگلیسی به ریش انان میخندید که هم ام المومنین وهم حضرت علی علیه السلام درکنارهم هردو سوار شتر باهم بودن وسئوال جواب به بهشت خواهند رفت وسربازان همیبن طور وشماهنز درک نمیکنید چه جنایتی دارید میکنید- درست ماند یهود که امروزه این بحث ها دیگر مشتری ندارد ولو جناب اقای شارون باشد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-مسئله متعه ویا نکاح موقت- توسط قران مطرح شده است ولذا نسخ ان انهم فقط توسط قران امکان پذیر است وبایدبهتر ازان بیاید وگرنه کارخداوند منان اعوذ بالله عبث خواهد بود وبا حدیث نسخ نمیشود که بگویم درجنگ خیبر نسخ توسط حدیث شده است حدیث درموارد خاصی که موقت است ویا درشرایطی اندکی شرایط- اصلی تغیر میکند کاربرد دارد- وگرنه اگر چنین باشد جعل احادیث میتاند زیاد شود مثلا توحید که وحدانیت ان درقران واحادیث امده است درجنگ حنین بگویند خداوندمنان فرموده است یکگ خدای دیگر درکنار من است  که علاقه ای به خلق کردن ندارد وان زمان وحدانیت خداوند منان اعوذ بالله نسخ شود درحقیقت جناب اقای خلیفه دوم این بار گوش به بیانات قران وسنت اصیل پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نداد ویکطرفه ویک جانبه انرا تحریم کرد ومعلم میشود نه ایه ای بوده است ونه حدیثی بعدا خواستند موضوع راماست مالی کنند چیزی هائی بافتند که هیچ دلیل عقلانی ندارد ومعلوم میشود شیطان ان چنان که بیان میکنند از جناب خلیفه دوم ودوستانش واهمه ای ندارد- یک دانشجوی عربستانی درلندن میفرمود که ما درتحت فشار جنسی بودیم وبه حکومت عربستان فشار میاوردیم خوب عد ه ای تعصب مذهبی دارند ونمیخواهند با غیر مسلمان رابطه داشته باشند-برای انها این مطالب برای انهامهم نیست وبریا حکومت عربستان درباره انها این مطالب مهم نیست ولی برای زن مسلمان انهم سنی برای هردوطرف مهم است ونمیشود سریک دیگر را کلاه بگذارند ابروی دین میرود لذا درعمل همان متعه انجام میشود وبالاترین جنایت عربستان همانطور که علمای اعظام فرمودند رحمت الله علیه همان عدم دمکراسی برای تشخیص دین وحقایق ناب الهی است واب درشیر کردن وتهمت زدن وناروا گفتن به ودگرگون کردن حقایق دات که چوپ میخورنند که اهل ذکر انرابخوبی درک میکنند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- اسلام را کجا بشناسیم- خداوندمنان فرمودند یک راه سیر درجهان است- یک دانشجوی ثروتمند ایرانی که در رشته دکتری درس میخواند ایشان خیلی علاقمند بود که  سوئیت اجاره ای اشدرجای شلوغ مردمی باشد برخلاف اکثریت سوئیتی را گیر اورده بود که دربافت قدیمی لندن مشرف به یک محل بازارچه ها که اطاق ایشان روبه خیابان بود- بغل دست ایشان یک انگلیسی بودکه خدای گرافیک بود ودر یک شرکت معظم صدها دختر وزن مجرد کار میکردند بادوست دختراش پس از دهسال جدا میشونددرانگلستان سنت بر این است دوست دختر کم کم که ازدست دوست پسر ناراضی میشوند مدتها نق میزنند که جای هشدار دارد وپس از مدتی قهر میکنند وسرانجام میفرمایند مابرای هم ساخته نشدیم واز هم جدا میشوند مردها قبلا چنینی میکردند بخاطر نصیحت یک خبر نگار فنی که مرد ها نق نزنند ویک دفعه جدا شوند ولی یک نامه بفرستند وعذرخواهی کنند ومسئولیت های خودشان از لحاظ مختلف عمل کنند ولی بی تربیتی وبقول ایرانیان جدید بیشرف ها بودن علت جدا میشوند ونامه هم نمینویسند قبلا به کشورها ماند کانادا واسترالیا ومانندان میرفتند وباپول شناسنامه جدیدی میکردند وسپس رندان درلندن مانند ایران باپول شناسنامه جدیدی تهیه میشود یکی از بحث های داغ دانشمندان علوم انسانی  ان بود که ایا انها رشناسائی کنند ودر روزنامه ابروی انهاراببرنند ولی اکثریت مخالف بودند که بزور نمیشود قردی راعوض کرد البته از لحاظ فرهنگ انگلستان صلاح هم نمیدیدند صد البته سیاست پشتبانی میکند- کاتولیک با طلاق بشدت مخالف هستند ودرحد گناه کبیره میداند ولی مرد وزن از هم جدا زندگانی میکردند سیاست برای کوبیدن کمونیست شوروی واسلام به این افراد گیر داد که رشما غیرمنطقی است جناب مرد یادبایادوست زن بگیرد ویا بایدبافحشا باشد وجناب زن دراثرتنهای به مشورب ویاهم جنسگرائی تمایل نشان میدهد هرچه گفتند کهممکن است بعدا متنبه شویم گفتند طلاق واجب است واگر متنبه شدید خوب دوباره ازدواج میکنید زمانرا نمیشود از دست داد- انجناب ایرانی به ان جناب انگلیسی گفته بوده است جنابعالی صددختر وزن زیر دست شما است بایکی از انهادوست شو ان جناب فرمودند ما باهیچکدام انهاهماهنگی ندارمدربلوک یک دختر خانمی تنها زندگی میکرد به ایشان گفته بود شمامدتی دوست ایشان باشید ان دختر خانم فرموده بودند که من دوست ایشان نیستم باز جناب ایرانی فرموده بودند کهخواهری کنید یک دست دختر برای ایشان پیدا کنید گفته بوده است هرگز من چنین نخواهم کرد که بدونفر ممکن است من ضربه بزنم- یک خواننده پاپ بودند- بسیار مشهور بسیارخیر وبسیار انسان که تعداد زیادی از جوانان راخواننده کرده بود وحتی درکنسرت های بسیارمعروف خوداش جای خوداش میخواندند وبسیار هم سوسکه داشت بخصوص درخانم ها از زنش جداشد ومجرد ماند وخبرنگاران دلیل ان پرسیدند وفرمودندمن با کسی بتوانم توافق پیدا کنمپیدا نکردم- یک جناب اسکاتلندی بود هرسه ماه ده روز لندن بودرو روزی به من گفت ان خانم دوست من است وهمسرمن نیست- من پرسیدم پس شما باهمسرخودنیامدی تردیدازمن است که فرمودند انخانم یافوت کرده است ویاطلاق داده استدر حدود  دهسال قبل من باز پزسیدم شما اینمدت ازدواج نکردید ایاشان گفت خیر دیگرهم ازدواج نمیکنم زیراما صدرنگ شدیم ومن هروقت زیاداحساس تنهائی میکنم بایک خانمحداکثر ده روز خواهم بود زیرا پس از ده روز بحران شروع میشود وهردوضربه میخوریم .به شمانصیحت میکنم چنین کنید- استاددانشگاه میفرمود ما صدرنگ شدیم ونمیتوانندانرا کنترول کنند ومیگویند بایدهزار رنگ شویم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-من درنیمه برنامه جناب اقای دکترملازاده-ورود کردم-بحث درباره کتاب  المراجعات بود که سرتا پا دروغ است- ش- یعنی شیعه وسین یعنی سنی نه سین یعنی جناب اقای سلیم وشیه یعنی اقای شرفت الدین به نتیجه دانشمندان مصری رسیدیم کهابعرض معذرت کودن تشریف دارند دونفر باهم مکاتبه میکنند به اختصار اسم خود رابیان میکنند یا میگویند لبنانی ومصری ویا سنی وشیعه که دور از ادب است- ایشان بحق ازحدیث منزلت درست استفاده کرده است ونشان هوش بی حد است اگرحدیث منزلت فق ط میخواهدبگوید علی علیهالسلام شمابرادر وپسرعموی من هستیددلیلی برای امامت نیستکه بالاترین درجه خلافت است –پس شماهم ازاینکه خلیفه اول صدیق است وخلیفه دوم فاروق است ودرغاربودهد است غیره برای خلافت وصله ای درست نکنید ولی ثانیا گرچه من سالهای قبل این کتاب را خوانده ام به هوش عظیم او تبریک گفتمویک هوش عظیمی وجهنمی  بخاری داد وبه اوهم تبریک گفتم- ایشان میفرماید باید سنخیت تام وتناسب تام بین این حدیث منزلت وبرادری وپسرعموی علی علیه السلام وپیامبر ارکم صلواته الله علیه واله والسلام باشدنظریک عالم کهبعدا به استنباط اش تبریک گفتم ومنرا دراین استنباطقوی تریک کردهم تبریک وهم پیش تازی باایشان استکه جریان این است که حضرت موسی علیه السلام بعداز گذشتن از رودخانه به مقام امامت رسیدند وسپس هارون علیه السلام وبعدازایشان حضرت شمعون علیه السلام بههمین دلیل حضرت موسی علیه السلام دستور دادند که حکومت فاسق سرنگون کنید تا ایشان حکومت کنند وگرنه میفرمودندبه گوشه بروید وکاری با باپادشاه فاسق نداشته باشید وچون اطاعت نکردند مجازات شدند تاحکومت بدست حضرت شمعون  علیه السلام رسید وحضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله السلام درست فرمودند که بعد از ایشان نبی  نمی اید بلکه امام میاید اگر نبی میامد علی علیه السلام میتوانست حکومت نکند نه نبی میاید ونه ر سول میاید بلکه امام می اید چون دیگر جائی به غیر از امام وجودنداراد هم امام باید حکومت کند وهم تمام احکام از هرشبعه ای باید طبق دستور وحی باشد وهمه ادیان ومذاهب ومسلک ها وایدولوژی ها تا قیامت منسوخ است واین خود دال بر وجود امامت است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای ملازاده- شما دربحث امروز جواب خودتان رادادید ولی متوجه نشدید اگر وهابیت ادم کشی نکرده بود به اسم مشرک دنیا را زیر وزبر میکنید بدستور امریکا- امریکا ظلم های فاحش بر علیهخ کرده است شایدخبر ندارید که به موقع خواهم گفت- تمام منبع هم انگلیسی است- شما به چه علت درروسیه وجاهای دیگر مانند افغانستان بمب کار میگذارید- اگر اقای ابن وهاب رای دهد رای ایشان  که به ضرر مسلمانان وبه نفع  استعمار بیرتانیای کبیر است اشکالی ندارد اینهمه ادم کش ولی امام زمان صلواته الهعلیه واله والسلم درزمانی که ظلم همه جاپوشانده است وظالمین حاضربه تمکین نیستندئ وبه جنگ روی میاورند ولی زمانیکه اعجاز را درجنگ میننید جز انهائی که بدستور الهی باید کشته شوند- دیگر ظامین به ظاهر رام میشوند ومیخواند کودتا کنند که تک تک بصورت اعجاز از بین میرونند وکم کم متوجه میشوند که حق امام زمان صلواته الله علیه واله والسلم است  یکی از علما  بهمن میگفت که در زمان امام زمان علیه السلام وتهیت با ان جمعیت عظیم که بوجود میاید طبق محاسبه ایشان پنچاه برابر جمعیت ثروت ایجاد میشود بطوریکه امروزه از بیت المال نمی توان به افراد دادکه مداوم تحصیل کنند وانهم ثروت قابل ملاحظه ولی دران زمان هرکس خواست به اوداده میشود وهرکس خواست دنیا رابگردد وتجربه بی اموزد ازبیت المال به انهاداده میشود بهعدهای از بیت المال پول داده میشود که به عیادت مریض ها برونند وحتی روزنامه ویا کتاب بخوانند ویا تحقیقات کننداز کرات معدن میاورنند درهمین عربستان فقط شش هزار نفر وهابی کشته – درسوریه وهابیت چندنفرر ا کشته است ؟؟ شماحتما ارقام دقیق انرادارید وادم کش نیستید وخیر خواه هستید؟؟؟- اما درباره کتب شیعه متب شیعه بر خلاف کتب شما روی انها درقرون مختلف کار شده است وکتب اربع ازبهترین کارهای احادیث شیعه است وبیش ار پنج درصد حدیث ضعیف ندارد هم امویان وهم عباسیان براساس تحقیقات مصریان سی وپنج نوع حدیث برای یک حدیث جعل کردند که هرکدام دربخشی از امت اسلامی رولاج دادند مصر به چهار قسمت کردند وچهارنوع حدیث جعل کردند ومصریان به جان هم انداختند- امویان ولایت فقیه انهامشخص است که چگونه حکم میکرده است ولی عباسیان ولایت فقیه انها اصلا مشخص نیست کهبر چه اساسی حکم میکردند وتمام این احادیث جعلی علمای درباری ساختند یعنی ولایت فقیه- درعصراخباریکه شما انرا تفریطی است معلوم میشود شناخت ندارید عصر ساده بوده است اگر عالم پی بمطلب میبرد وحدیث متقن داشت حکم میکرد ولی اگر نداشت ساکت بود وانرامحول به امام زمان علیه السلام ویارای خودفرد میکرد وکم کم تعقل بالارفت ونیاز به احکام زیاد شد واستنباط پیداشد  انهم اصول منطقی دارد وامام زمان ودین اسلام پذیرفته است وعلمای اسلام تا قبلاز انقلاب باشکوه اسلامی ارشادی بودند وفقط ابلاغ میکردند صدتا باهالله اگر میامد کاری نداشتندجز ابلاغ ولی از زمان انقلاب به رهبر تنها قائد در حق اسلام امام الخمینی رحمت الله علیه ولایت فقیه به ولایت فقیه مطلقه تبدیل شد- کلمه مطلق به این معنی است که ریس کشورها یازده کار اساسی بعهده دارند ولایت فقیه هم ان یازده راهم دارد ولی چناچه اساس جدید بوجود ایدکه ضرورت دارد انرا ولی فقیه رهبری کند ان راهم عمل خواهد کرد وهابیت ولایت فقیه مطلقه دارد حال کدام درست است وکدام باطل است بایدبه عقل رجوع کرد- شما امام حسین علیه السلام که حرف ساده بسیارمنطقی زد شهید کردید وایشان راخارجی دانستید روز شهادت ایشان را چشن وپایکوپی کردید ومسلم است از امام زمان علیه السلام وحشت زیادی دارید کمی بعقل رجوع کنید مسئله ساده تر از ان است که تصور میکنید


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0