سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به مطالب استاد شیخ کشتکاردر برنامه تاریخ اسلام- درباره اقای ": ابو بکر:"خلیفه اول راشدین-  اصحاب ومسلمانان سیر مختلفی را درطول تاریخ چه درزمان رول اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم وچه بعد از ایشان طی کرده اند بعنوان مثال درجنگ بدر خوش درخشیدند ودرجنک احد مورد سرزنش واقع شدند درحنگ حنین موردشماتت بودند ودرجنگ خیبر تنها علی علیه السلام ابرو راخرید درجنگ خندق باز به همین طریق بود دربیعت رضوان چزتعدادی معدود مابقی قابل سرزنش هستند- سفر سری کسی نباید همراه رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله باشد مگرانکه پهلوانی باشد چناچه خطری بر ای حضرت اش صلواته اللهعلیه واله والسلم پیش بیاید بتواند نقشی کار امد داشته  باشد نه فردی خود نیازمند یاری است که ایه میفرماید پیامبر فرمودند که جناب نترس خداوندبا ما است – پیامبر ارکم صلواته اللهعلیه واله والسلم ترسی نداشتند در طول راه به مدینهدربارخورد با مشرکین ترسی نداشتند وتوسط اعجاز خطرات رابرطرف کردند- ولی شهمات وشجاعت علی علیه السلام کرد که ایه امد درعظمت حضرت علی علیه السلام ودرتمام جنگ ها این حضرت علی علیه السلام بود که نقطه قوت ونجات بخش پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلام بودند- واز بچگی تعالیمات دعظیمی بصورت اعجاز از پیامبر اکرم صلوالته علیه واله والسلم یاد گرفتند ونیاز به خانواده خود برای انتخاب دین حضرت رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم نداشتند وخانواده بخوبی میدانستند که حضرتش پیامبر اخر زمان است وخدفرمودند من مانند بچه شتری مداوم که بدنبال مادراش است بدنبال حضرتاش صلواته الله علیه واله والسلم است درست مانند حضرت هارون نسبت حضرت موسی علیهما السلام بودند ودریوم الدار بعنوان وزیر در دنیا واخرت تعین شدند یعنی خلیفه شدند- در زمان رحلت بعنوان وصی ایاشن معرفی شدند هم ایشان وهم جناب ابوبکر پشت حضرت رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلام نماز میخواندند پس هردو بایدتابع رسول اکرم صلواته الهعلیه واله والسلم باشند- چه کسانی مخالفت کردند ؟؟؟!!وچه کسانی سقیفه بنی ساعده راه انداختند- درکتابی میخواندم درهمان سقیفه جناب ابوبکر فرمودند ببایدعلی علیه السلام رای خودر ابدهد وگرنه کار ما باشمشیر ایشان خواهد بود همه تصدیق کردند جناب خلیفه دوم فرمودند من مارمولکی رابه نزدایشان میفرستمکه مار را از سوراخ درمیاورد وعلی علیه السلام به اینجا میاورد- وان فرد رافرستاد ان فرد بخدمت علی علیه السلاغم امد درحالیکه درحال تهیه مقدمات دفن حضرت اش صلواته اله علیه واله والسلم بود وگفت درسقیفه درحال تعین خلیفه هستند خودرابه انجا برسان واز حق خود دفاع کن واگرنمیخواهی خلیفه شوی خلیفه راتعین کن ورای خودت رابده- حضرت فرمودند من تا مراسم رااجرانکنم به هیچ کاری دست نمیزنم وعجب حضرت رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلام منرابعنوان خلیفه تعین کرده است هرکار که مایل هستند انجام دهندزمانی ان فردبازگشت وجریان راگفت جناب ابوبکر فرمودند عجب حضرت دست به شمشیر نمیبرد وخلیفه دوم هم تصدیق کرد که کار اسان شد مردم بامن- وجریانات بعدی بخوبی نشان میدهد که انتخاب خلفای بعدی کودتا بوده است بهتاریخ مراجعه کنید وتاریخ بخوبی گویا استچون انخاب حضرت مسیح علیه السلام به پیامبری


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-سوره عصر مطالب عظیمی بیان میکند-که انسان دراین دنیا یا خوداش نفس اماره به سو یعنی نفس شیطانی بر اوحاکم میشود که نفسی دیوانه است هم برای خوداش  وهم برای دیگران- مگر انکه ایمان به دین حق بیاورد وطبق دستور ایمان عمل کند وان زمان هم برای خوداش انسان عاقلی است ولذا با دیوانگان زیادی روبرو است که باید انرا به حق توصیه کند وسپس بر ازار انها واذیت انها صبر کند واز کوره درنرود واین امتحان مشکلی است- مگرانکه ایمان وخلوص داشته باشد راه نجات را خداوندمنان به اونشان میدهدوبه اوکمک میکند این خلاصه بحث امام راحل عظیم الشان که رحمت واسعه الهی برایشان باد میباشد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- من مایل بودم این مطالب را افشا کنم-ولی بعلتی که مداوم ذکر جناب اقای دکتر ملاز اده این است که قبر پرست به شیعیان میگوید- پاسخ دهم اگر چنین است شما که دروره کعبه میچرخید سنگ پرست هستید وسنگ به سنگی بعنوان شیطان میزنید دراوج خرافات پرستی هستید-  بیاداز پیامبر اکرمصلواته الله علیه واله والسلم این سئوال شده باشدکه پساز رحلت شما چگونه نبودن شمارا تسلی دهیم کهفرموده اند درکنارقبر اگر درست من راتصور کنید امنند ان است که درکنار من هستید- در مکه مکرمه بودم بدنبال جا هائی بودم که پیامبر اکرم درانجا ها یا مقیم بودند ویا گذر میکردند جائی است که کنار کوهی که قبلا محل پاتوق بوده است وزمانی شعرای عرب جاهلی به خاطر انکه جای دنجی بوده است وچاه داشته میرفتند وپیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم زمانی انجابودند وزمانی که خو.استندمدتی نرونند کوه ناله کرد من درمکه از هرعربی ادرس را سئوال کردم گفتندبه تنهائی بروید گم میشوید درحالیکه از پشت بام هتل قابل دیدن بود درلندن میتوانیدهرادرسی رابه راحتی پیدا کنید ولی درمکه مکرمه این امر امکان ندارد- از پنجره داشتم یک مسیر مطالعه میکردم- یک مرد-هم کاروانی پیش من امد باچهره عجیب وخاص وفرمودند دارئی مسیررا  مطالعه میکنی ومن چیزی نگفتم وتغیر تاکتیک دادم-در دمشق متاسفاته مفاتیح جنان رایادم رفت ببرم- برسر قبر مطهر حضرت یحیی علیه السلام وسنت من بیشتر بیوگرافی واحادیث عظمتها را بیاد میاورم-  وتنها من درانجا حضور داشتم یک جوانی زبز زرنگ امد یک سرکشی کرد ورفت ومن فهمیدم که یک مامور اطاعاتی استدر همین یک تعداددختر غربی امدند که اول من فکر کر دم که امریکائی هستنددربین  همه زیر سن بیست سال داشتند یکی ازانهابه یقین فرشته اسمانئ بود از خصوصیات رفتاری وچهره ایشان ویک خانم پا به سن خیلی مدیر همراه انهابود از مدیران مقتدرگرا ان جوان امد وگفت این ها از دبیرستانی از ایتالیا میایدند وزیاد میایند وفقط قصد انها زیارت حضرت سلام الله علیه میباشد ورفت ان دخترخانم باشوق وذوق به داخل ضریح نگاه میکرد وچیزی میگفت وکی از انها ماند درحالیکه انها چرخیدند ویک به نگاه به من کرد که من خشکم زد- همین که عرفا اسم اش تسخیر ویاتصرف گذاشتند وفقط سرم کمی میتوانستم تغیر دهم –خانم سرپرست درست درکنج مقابل بود وقتیکه چهره منرادیدی کمی وحشت کرد وبا گام سریع امد وکنج مقابل من ایستاد یک نگاه به اندختر ویک نگاه به من میکرد به دختر بادست دستور دادبچرخ وایشان امتناع کرد وتاسه بار وان دختر خوانم رفت ومدتی به من خیره شدبا کمال تعجب به محضی ان خانم از نظرمن دور شد من از تسخیر برون امدم وبازگشتم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- اخیرا من جناب اقای دکتر ملا زاده را درکانال تلویزونی مشاهده کردم- خدمت ایشان داستانی از صدر اسلام بیان کنم شخص درمدینه خدمت حضرت رسول اکرم صلواه الله علیه واله والسلم رسید واز حضرت درباره وحدانیت خداوندمنان سئوال کرد وحضرت بیاناتی فرمودند وان شخص رفت ودیگر نیامد حضرت رسول از اصحاب علت نیامدن ایشان جویا شد با اکراه گفتن نظریات خاصی دارد  ان شخص خدمت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم امد حضرت صلواته اله علیه واله والسلم پرسیدند چرادیگر نیامدی ایشان گفت نیازی نبود من هرکار که بخواهم از خداوند درخواست الهام میکنم وانرا انجام میدهم حضرت صلواته اله علیه واله  والسلم این روش غلط است ان جناب فرمودن خداوندنمیتواند چنین کاری بکند واگر نمیتواند پس من این خدا راقبول ندارم- حضرت فرمودند صلواته اله علیه واله والسلم چرا خداوندمنان میتواند ولی سنت ومشی خداوند این چنین نیست-ان جناب گفت من بر همین اساس کارخواهم کرد وحضرت فرمودد شما اهل جهنم خواهید شددر غرب به این سبک میگویندچهارچوب عوض شده است نه طیف وهر ملت وکشوری که میزان چهارچوبش زیادباشد- دمکرات تر ومترقی تر است؟؟؟ فقط دونکته را بیان میکنم حق همسایه چیست چرابرای همکیش وبرای همنوع- دوم نظرشما دربرای کانالهای تلویزونی اعراب چیست واگر شیعه معترض باشد نظرشماچیست


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم—نیم نگاهی به عمکرد شیطانی غرب درباره ایران—تحلیل زیبائی استادانگلیسی من در دانشگاه لندن داشت- که امربه معروف وحی ناب وعقل ناب را تجربه کنید . ونهی از منکر وحی ناب وعقل ناب را هرگز تجربه نکنید زیرادرراکثریت انها ضرر وهمر اه با اعتیاد شدید استکه هنوز راه درمان انهاکشف نشده است- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم تکثیل زیبائی دارند که گناهان چون مرض جدام وحمله شیر شرزه ودرنده خطرناک است که هردو قابل پیش گیری نیست وانسان دفاعی درمقابل انها نداشت – شیطان بدنبال چنین گناهانی استکه نابودی فرد محرز باَشد—برنامه های اقتصادی غرب بر اساس اسراف بسیاروسوسه انگیز وکالاهای پیشرفته ومدرن است که اساس ان از طریق چپاول واستعمار جهان سوم وعقب نگهداشتن انها بدست میاید وچناچه جهان سوم حرکتی رانجام دهد- این اقتصاد چون خانه عنکبوت درهم میپچد وسقوط میکند- وارام ارام حرکت جهانی به این سمت میرود ومیابیست انها جلوی این حرکت رابگیرند وطبیعی است که ایران درصدر لیست  سیاه باشد ودقیقا علت هائی رابه تراشند که مردم فریب وگناه اعتیاداور باشد که خد بخود بدون دخالت غرب سقوط از درون بوجوداید راه حل غرببقول یک سیاست مدار پرتقالی پس ازمدتی  تبدیل به چندعلم میشود  وسرانجام همان راه حل که امویان وعباسیان رفتند که ولی امر هرچه بگوید خداوندمنان به به وچه چه خواهدگفت وکسی قدرت نیست کهدرمقابل امر ولی امر مسلمین ایستادگی کند چه امام حسین علیه السلام باشد ویادیگر ائمه اظهار علیهم السلامچون نظم جهانی ومذهبی بهم میخورد وهرچه باقایان بلگویند راه این است وچاه این است واین روش شما سرانجام برای شما شکست وبدبختی خواهداورد کسی فنون جنگ رانمیداند ورعبری عداهای میپذیرد علاوه بر دیگران خودرانیز را به کشتن میدهد وتاریخ بارها این امر را تجربه کرده است وما باید تحت تاثیر القائات احمقانه انهانباشیم واز طریق سیاست ناب اسلامی باانهابرخورد کنیم وازهمه مهمتر پنبها ندیشه های کودکانه واحمقانه انهارابزنیم- تا جامعه غرب از اسارت تورهای انها نجات پیدا کنند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به نقش پیامبران در دیدگاه مسلک بهائی –میفرماید که خداوند در دسترس ودیدن انسان نیست-کم وبیش در شعور(نظم موجودات)میتوان خداوندمنان رادید(درک کرد) که علم وهدف( حیرت انگیزی ) را دارا هستند-خداوندمنان از راه های مختلف  اراده خودرا تحققق میدهد من جمله انبای وپیامبران الهی هستند که قصد از خلقت واهداف انانرامشخص میسازد وانان مذهب را بوجود میاورند چطور درقران اسمی ازمذهب وپیامبری جناب بهاالله نیست؟؟؟!! میفرماید که این پیامبران عبدهای بسیارفروتن هستند چطورایشان بسیارخشن ونسبت به بر ادراش بسیارفحاش بوده است وچه زمانی خداوندمنان با ایشان صحبتکرده است وچگونه وحی به ایشان رسیده است درکتب و.الواح متعددکدام وحی است وکدام کلام ایشان است- وهم چنین فرمودند پیامبران ازظرفیتی برخوردارهستند که در زمان خودشان احدی دارا نیست- ظرفیت ایشان کدام است؟؟ وبعد اضافه کردند که این ظرفیت درجه ای نیست بلکه نوعی استدرحالیکه قبل بیان فرمودند پیامبران یک بعدانسانی دارند ویک بعد ملکوتی پس انبیا از نوع انسان هستند از لحاظ درجات عظیم تر از مخلوقات هستند که خداوندمنان درحق انان ایثار کرده است وهم چنین ایشان معتقد هست که انبیا قبل از تولد درجهان ارواح بوده اند  این تمایز فقط برای چهارده معصوم علیهم السلام اجمعین صدق میکند نه کل انبیا که حتما شامل بها الله وفرزنداش هم میشود- تاثیران انان درمردم بسیار شگرف وفوق عادی است- باز ایشان معتقد هست که کلام خداوندمنان به هیچ وجه خدشه بر دارنیست زیرا میبایست تا پایان جهان وبعداز ان باقی بماند- باز میگوید-قوانین وامر های الهی که توسط وحی به پیامبران ابلاغ میشود(ان ظرفیت رادارا است) برای تمام کرات وفضها ومحیط ها وجوامع ومناطق وقشرها وطبقات ونژاد ها وجنس ها- شامل تمام عناصر کمک کننده به افراد است که بتوانند یکجامعه باتمدن بسیار پیشرفته رابوجود اورند – لطفا این مطالب را در مسلک بهائی نشان وتبین کنید؟؟!!- جناب بهاالله فرمودند زمان به زمان تعلیم دهنده ای برای راهنمائی انسانها خواهد امد که بدون تعلیمات انان روحیات پلید بر انسان حاکم میشود مانند ایجادنفرت وحسادت وخشم- پس چرا این بزرگواران نیامدند؟؟!!-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- حضرت زهرا علیها السلام-سوره کوثردر کمترین کلمات شگفت ترین سوره قران است  وبیش از همه ایات الهی توحید را اثبات میکند- خانم استادانگلیسی در درس میفرمودند که درتحقیقات علمی انسان به جائی میرسدکه هم انرا اثبات میکند وهم از تعجب شاخ درمیاورد ونمی تواند انرا هضم کند- بعنوان مثال جناب اقای حیدری قهرمان کشتی جهان میشود وپهلوان های جهان ره به جائی نمیبرند عاص بن وائل که مشاور ابوسفیان است بیش از ابوسفیان از پیروزی اسلام وحشت دارد کهمقام وثروت راازدست بدهدو با تمام قوا میجنگد ودر سیاست حیوانات وحشی رحمی وجودندارد جز تمساح- شاهد سنگ باران کردن پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است وجود نحس اش باعث تقویت انان است- حضرت صلواته الله علیه واله والسلم به سمت خانه حرکت میکند درحالیکه مجروح وخاک الوده است عجب ارامشی که از معجزاتش عرفان سترگ اسای جنوب شرقی درهم میپچیدکه بحث اش خواهد امد وعاص ایشان راتعقیب میکند ام ایمن کنیز حضرت زهرا علیها السلام به ایشان خبر میدهد حضرت فاطمه علیهالسلام درسن پنج سالگی بیرون میاید وبه پدر که میرسد پدر زانومیزند وحضرت زهراعلیهالسلامدرحالیکه خشمگین وگریان است بر علیه دشمان مطالبی غضب الود میفرماید و وگرد خاک وخون را ازچهره پدر پاک میکند ونگاهی غضبناک به عاص می ای اندازد واین سنگ خارا را رقتی عجیب دست میدهد که اشک از چشمانش جاری میشود وبه اوحق میدهد وبه خانه بر میگرددودختر کوچگ اش بغل میکند ومداوم میبوسد-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99