سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-چند نکته-امام صادق علیه السلام به عباسیان فرمودند که من به شما با کمال عقل صحبت میکنم- ولی باشیعیان به انها دروغ میگویم یعنی براساس علم غیب صحبت میکنم—نکته دوم استنباط درسنی با شیعه زمین تا اسمان فرق دارد- برادران اهل سنت معتقد هستند که هردو یکی است؟؟- حضرت علی علیه السلام درزمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ساکت بدند یعنی تمام بیانات ودستورات پیامبر اکرم  صلواته الله علیه اله والسلم راقبول داشتند ودر زمان خودشان به بعضی احکام محدود را تغیر دادند وفرمودند که استنباط من این است وبعد فرمودندهرچه کردم مطابق دستور پیامبراکرم صلواته الله علیه واله والسلم بود-همانطور که علمای اعظام رحمت الله علیهم الجمعین میفرمایند- که اگر رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلمدر زمان علی علیه السلام بودند همان طور رفتار میکردند واین قانون درتمام دستورات ائمه اطهارعلیهم السلام جاری وساری است واین استنباط درست است- ولی سه خیلفه راشدین احکام دیگری را قبول نداشتند وحتی باهم منازعه داشتند وهمچنین چهارائمه اهل تسنن هم چنین بودند وجناب ابن تیمیه بیاری از احکام گذشته راباطل میدند وجناب ابن وهاب بسیاری احکام گذشتگتن را شرک میداند واین استباط پادرهوائی است که روزمره طاغوتیان وحتی دزدان ونادان ها انرا اعمال میکنند ویک سردرگمی در دین اسلام شاخه اهل تسنن بوجود امده است که بای عقلای جهان محل ابهام درستی این دین از طرف الهی شده است که خیلی جاها فلسفه غلطی دارد- یثک دانشمند غربی بیان کرده است ام المومنین درشرایط عادی درسن شصت وپنج ساللگی به عقل میرسید- یک دانشجوی کمونیست ایرانی مقیم فرانسه به من میگفت حضرت علی علیه السلام اشاره کردکه عقل ام المومنین پاره سنگ میبرد- دوسئوال بر ای من امده است چطوراسلام میفرماید درسن نه سالگی ایشان عقل اش کامل است- سئوا ل دوم چظور اهل سنت ایشان پاک وپاکیزه واسوه میدانند-حضرت فاطمه علیها السلام چون پدرش سیب بهشتی خورده است استثنا است ولی همه که پدرشان سیب بهشتی نخورده اند وهرکدام درسنی به عقل میرسند چطور برای همگان سن نه سال کمال عقل است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—امام سجادعلیه السلام فرمودند که دشمنان ما از احمق ها هستند که امروزه بعضی ازانهابعنوان مجری وکارشناس ایران واسلام در صدای امریکاجمع شدند که حدیث ناب حضرت پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم را تحقیق میدهند اطفالی که درباره ایران واسلام بحث میکنند از حضرت اکرم صلواته الله علیه واله والسلم سئوال شدکه مگر ادم بالغی نیست فرمودند که انها ریش بلند دارند وسن زیاد جناباقای ب- چ شما که تحقیقات دقیق دارید نه چند جلسه درحوزه بودید ونه کتب بزرگان خواندیدحرف های مسخره میزنید که باب میل اقای اوباما است جنابی دم از ایرانی میزد حتما سرسفره هفت سین باکراوات بوده است وبقیه مسائل-  شماایرانی راتشخیص نمیدهید که ارزش کجا است- ایران در زمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم تصور میکنیدکه بالاترین تمدن را داشته است درحالیکه تمدنی ندارد و بالترین تمدن مال یهود ومسیحت است که انهم متعلق به کشورسوریه باشد کمتریت ضربه شمشمیر خوردند وحضرت علی علیه السلام فرمود ایرانیان حالا بایدشمشیر بخورندولی بعدا صاحب تمدن میشوند که تمدن اسلامی است وشمشیر  میزنند- تا امام رضاعلیه السلام وصلواته الله علیه واله والسلم اعراب از ایرانیان هیچگونه ترسی ندارندبلکه انها را زیادمطیع میبینند واز یهود مسیحیت میترسیدندکه بحث اش خواهدامد بعداز امام رضا علیه السلام ایران کم کم جای یهود ومسیحیت بخصوص یهود ومسیحیت سریانی را گرفت  درجه تمدن بالاترین  درجه تمدن درارتش بوده است انهم بر اساس تمدن سکولار که اعراب پوزه ش به خاک بمالیدند وجالب سربازان ایرانی به رستم فرخ زاد گفتند ما بااینهانمی جنگیم ما انهارادرک میکنیم وبازنجیر  انهارابستند وسرزنجیر به کمر واسب رستم بود که انها خودرا دررودخانهانداختند وزنجیر کشیدند ورستم فرخ زاد در ر.ودخانه غرق شد ویک عرب به داخل رودخانه پرید وسر زستم برید وبه همه نشان داد وفراررابرقرار ترجیح دادند وهرچه سعی کرد نتوانستند سربازان رانجات دهد وانرا به فال نیک  وگفت من هم بایدشهید شوم وکارهای دشواررابه من دهید-وشهید شد- جنا ب ابوبکر فردی تاحدودی لیبرال بود واجازه میدادیهود ومسیحی به مدینه بیایدند وسئوال کنند که بیشتر متعلق به یمن بودند وکمی از شام میامدند وسرانجام انها علی علیه السلام را انتخاب میکردند ومسلمان میشدند ومیرفتند ومسئله ای نبود وایرانیان هم به مدینه امدندکه حقیقت اسلام رادرک کنند- جناب خلیفه دوم دراواخر دوره اش متوجه شدکه این امر بروی مسلمانان مدینه تاثیر سوئ گذاشته است لذا دستورداد افرادی در حدو.دمدینه باشند وبه یهود ومسیحی اخطار دهند حق تحقیقات درباره ولی امر مسلمین نداشته باشید وگرنه من اجازه ورودنخواهم داد انها میگفتن شما کشورماتصاحب کردید .دم از اسلام میزنید ومابیادبدانیم اسلام چه میگوید واگر اجازه ندهید ما مردم خواهیم شوراند ولذا زمانی نزد علی علیه السلام میرفتند دربازکشت میگفتند ما مسلمان نشدیم اطلاعاتی بدست اوردیم کم کم جناب خلیفه از اطلاعات ایرانیان کهبه یهود ومسیحی میدادند وحشت کرد وخواست انها درشهرکی دراطراف مدینه جا دهد وحضرت علی علیه السلام سخت مخالفکرد ولیسرانجام انراعملی کرد .چهارنفر رابط داشتند که با شهردرتماس بودند وانها همان حرف یهود ومسیحی میزدند وحضرت علی علیه السلام بهانه گفتند نارحت نباشید بزودی این مسئله حل میشود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-چندنکته- بقول ظریفی اقایان از مقابل کفار فرار میکردند ومقابل شیران غرق در ذات الهی شیر میشدند این یکی از خصوصیات فیلم های کمدی امریکائی است- عظمت اهل بیت صلواته الله علیه واله والسلم ان است بعداز نام پیامبر اکرم صلوالته اله علیه واله والسلام درصلوات نام ان عظمت انها میاید ود رنماز اگر خوانده نشود نماز باطل است دونام اصحاب نمی تواندجلوتر باشد وان صلوات  باطل است واضافه کردان اصحاب به صلوالت یک بدعت وجعل است- گرچه بقول ظریفی همه وارد طبقه اهلبیت کردند یان هم یک کمدی دیگر است- علویان سنی هابودند که گفتند اول بایدحکم علی علیه السلام باشد وبشدت رشد پیدا کردند مورخین انهار بعداز جریان حجاج بن یوسف میدانند واهل سنت ان زماغن گروهی بدنبال خلیفه اعول بودند وگروهی بدنبال حلیفه دوم وتمویان بدنبال خلیفه سوم بودند چون امویان قوی بودند- گروه خلیفه اول با گروه خلیفه دوم ائتلاف کردند وچون خطرشیعه راحس کردندسه تا باهم اتئلاف کردند وازترس پیشرفت علویان بعداز یکصد وپنجاه سال علی السلام بعنوان خلیفه چهارم پذیرفتند- علویان امام حسنعلیه السلام بعنوان خلیفه پنجم پذیرفتند ولی امویان اشکال گرفتند چناچه امام حسن علیه السلام بپذیرید بای معاویه بعنوان خلیفه پنجم ویاششم بپذیرید- وچون میخواستندمعاویه رانپذیرنند- امامحسن علیه السلام را کنار گذاشتند- لصحاب شکایت حضرت علی علیه السلام درباره رای وحکمی که داشت به نزد پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام بردند- حضرت غضنباک شد وفرمودند کهخ به تعبیر من حکم ایشان مطابق حکم ذات الهی است درک نمیکردندیعنی چه یعنی حکمی ازتمام صفات بیرون یاید نه از 99 اسم از بی نهایت اسم وصفت تنها کسی اینمنظور خوب درک استبهنظر حقیر که اول بارمتوجه شدم جناب حمت الله است لذاحتی کل نبی ها بعضی مطالب به تفضیل گفتند وبعضی به اشاره وبعضی دلیل اش رانگفتند وم دکتابی خواندم که حضرت موسی بن جعفرصلواته داللهعلیه واله9 والسلام درسه روایت فرمودن اول خداوندبی نهایت صفت دارد ودردیگری من یکصدهزارتای  انرا میدانم .درحدیت من سیصدهزارتای انرامیدانم ولی شما به هان اندازه که بیان شده است برای شما کافی است- جناب بهالله فرمودند خداون پنج اسم دارد دزدناشی به کاه دانمیزند خوب مردحسابی تمامادیان الهی به نودونه اسم وصفت قائل هستند درغرب تعلیم میدهند همیشه تحقیق درباره هرچیزی درمسائل بدیهایاتنیسن که جناب بهالله خوب روی انها مانور داده است روی مسائل ذبسیارپیچده بحث میشود که عقل ممکن اسن انرانپذیرد به اصطلاح ریسک بالا اگر این مطالب شد ارزش دارد روی ماطالب دیگر تحقیق شود- اعراب جاهلی دوریسک بالا داشتند یکی ایاقران معجزه است که بدنبال ان پیامبری هم لحاظ میکردند ودوم علی علیه السلام درسن ده سالگی یاکمی بیشتر درحد وزیربودن هست یانیست؟ انسانهای بی عقلی هستند قران میفرماید برهان خودبیاورید سرتار قران همین بحث به صور مختلف امده است به همین دلیل است مسلمانان توانستندشکوفائی ایجاد کنند- جناب خلیف دوم سنگ حجر اسود بوسیدند فرمودند چون پیامبر اکرم صلوالته اللهعلیه واله والسلم بوسید ومن هم میبوسم درحالی که میدانم سنگی بیش نیست؟ ریسک بالایعنی همین قدرت دهضم که این سنگ روحی درحدفرشتگان دارد رانمیتواندهضم کند جناب بهالله فرمودند مهمتریت اسم وصفت الهی صفت":« باشکوه": است چون ایشان کاخ های انگلستان شنیده بوده است درحالیکه بخوبی روشن است که کلمه الله درتمام ادیان ابراهیمی است ودر احادیث ما صفت جلالیه وجمالیه داریم که اینهادرشکماحسن خالقین هستنتد که یک صفت الهی نور است واین نور درشکم رب است یعنی ربوبیت-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-کشور بدون سنگر—یک دنشجوی چینی اصل انگلیسی- برای من تعریف میکرد-کهقبل از انکه انگلیسی ها به چین بیایند-چین دارای دانشکده های محلی که عبارت از یک سالن بزرگ بود .چند اطاق که توسط فئودالها اداره میشدتعداد زیادی از افرادمثلا درسفال سازی که دراواخر دوره قبل از ورود انگلستان به سرامیک سازی رسیده بودندرا به افرادزیادی تعلیم میدادند که انها درکارگا ههای همکان محل دوره عملی میدیدندوگاهی یکنفرراهم استخدام نمیکردند وانها بعدا باتکپ       وی خودشان وکمک دیگران کارگاه ای میزدند وهم چنین نساجی وحتی ورزش های بومی ومحلی- زمانی که انگلستان دربار وفئودال ها راکلان خرید وحقوق ماهیانه زیادی میداد واین کارگا ه ها بسته شد .جنس انگلیسی بسیار ارزان وارد شد وحتی ورزش بومی تعطیل شدفقط رشت ه هائی مانند داروسازی وطبابت درروستا ها وشهرستان های بسیار دور به کار خوداش ادامه میداد- بعنوان مثال ورزش تنیس درکاخ چند زمین داشت که مربی ان انگلیسی بود وخارجیان درچین تنجا تنیس بازی میکردند فقطدرپکن چهار زمین ورزش تنیسبود که مربی انها انگلیسی بو.د وبیشتر خارجیان انجا بازی میکردند واین ورزش دیگر هیچ جا اغاز نشد که مایه بسیارشگفتی است- و ورزش بومی کنار زده شد- تا کمونیست ها امدند گرچه ایشان ضد کمونیست بود-تمام جهان سوم این چنین بودند با اندکی تغیرات وتمام سران کشورهای جهان سوم به هیج کس اعتماد نداشتند بجز غرب حتی فامیل خود که شاه این چنین بود- روزی من درلندن به بانک رفتم که پول بگیریم ومشخص بود کهمن ایرانی هستم چون پول از ایران می امد- پول پرداز از من پرسید ایرانی هستی گفتم بله ن ایرانی هستم- ایشان گفت قتلی که دریکی کوچه های نارمک که اسم انکوچه را گفت شنیده ای- گفت ایشان گفت قاتل بسیارباهوش وزرنگ بوده است! فردی راکه کشته است درکوچه بغلی منزل داشته اسم کوچه را گفت ولی مدانسته دران کوچه بکشد راه فراراش به فلان خیابان میرسد کهنه تاکسی خور است ونه اتوبوس دارد ون ازدحام مردم ومسیری طولانی را باید طی کند ولی درفلان کوچه سریع به فلان خیابان میرسد که هم ازدحام دارد وهم اتوبوس میخورد وهم تاکسی خور است موثعی که همه سرگرم یک برنامه تلویزونی محبوب بوده است تیراندازی میکند خود را سریع به خیبان میرساند با ارامش سوار تاکسی میشود وفرار میکند پلیس همه اقدامات لازم را کردولی هنوز به دام نیافتاده است که من تصور میکنم اصلا به دام نیافتاد- من همان لحظه فهمیدم که میخواهد این مطلب به گوش شاه برساند که پلیس مقصر نیست وکاسه ای زیر نیم کاسه نیست ولی تعجب من ازا ین بودکه این جناب بانکی از کجا فهمید ادم عادی بخوبی این مطالب رادرک نمیکند بعد درجریانی فهمیدم به خواست شاه- ماموران بانک انگلیس از ماموران اطلاعاتی انگلستان هستندکه وضع اقتصادی مملکت وافراد رابه شاه گزارش میدهند شاه از این خواسته است درقسمتی میتوانیدبه من کمک کنیدگفته بودند درقسمت پلیس هم میتوانیم کمککنیم ولی مهم ان است که ایرانی که باانگلستان همکاری میکنند مهم هستند و.علت ان این استدرقلعه فکری وایمانی درستی قرار ندارند ودرتحت تاثیرات انگلستان هستند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمنالرحیم- سوقات مشهدمنوره- نائب الزیاره همه بزرگان ودرخواست کننده درهر زمان- بوده ام—با تشکر از حضرت بی بی دوعالم صلواته اللعلیهاه الها والسلمه- وحضرت امام رضل علیه واله والسلم وحضرت مهدی علیه واسلام الله والسام ورسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلام وکل ائمه اطهار صلواته الله علیهم اجمعین -درساعت سه ونیم-  بعد از ظهر روزبیست نهم اسفند برای تحویل ساعت به حرم شگفتی ها وارد شدم وچتر راهم باخود داشت هوا کیپ ابری ومقداری ابر سیاه بود نمی هم زد وارد حرم شدم واز خادم پرسیدم کجا خلوت است گفت درصحن حیات باش چون جنابعالی مجهز امدی ومن گفتم من سر مائی هستم ایشان گفت زود به رواق پرسش وپاسخ برود- من وارد شدم که ده دقیقه بعد درب انجا راهم بستند ودر راهرو ها هم فرش ها را جمع کرده بودند- حلقه معرفت بود- جناب اقای حجت اسلام اکبر زاده صحبت غرائی کردند وتمام شکایات از روزگار را جواب دندان شکن دادند ومختصر گفتند که نه باید از حضرت علی علیه السلام شکایت کرد ونه از خدای علی علیه السلام از سبک زندگانی وجریانات گذشته باید انتقاد کرد- وبعداز ایشان جناب حجت اسلام صارمی بحث های جالبی کردند حیف که مندیر متوجه شدم وپنج ساعت تا زمان تحویل من هیچ وقت به ساعت نگاه نکردم-چند نکته ای بیان میکنم که یکی از انها شخصا برنده یک دیودی امام الخمینی رحمت الله علیه شدم- خوب است که حرم وسازمان قطار به جای گیم بازی .دیگر ومطالب مقداری ادعیه وپرسان وتفاسیر قران پخش کنند—مسئله من دربدو ورود مطرح شده بود مسئله رجعت است که9 سایت های خارجی بعضی ها باان مخالف هستند واقایان فکر میکنندکه تمام تعهدات الهی به خانه انها فاکس شده است؟؟!!رمانند جنابان یهود- امکان ندارد تا قیامت هیچ موجودی وحتی مخلوقی به این جهان پس از مرگ- بر گردد- درحالی که جناب بزرگوار اقای اکبر زاده داستان-چهار مرغی که حضرت ابراهیم علیه السلام بعلت انکه حضرنتابراهیم علیه السلام واله والسلم برای چگونی جریان خلقت درمعاد ر ا درخواست کرده بودکه چهار پرنده را گرفتن وکله انهارا کند وگوشت انهار را ممزوج کرد وسر هرپرنده گرفت ونام اش رابرد وجسم ان پرنده درهوااز هم جداشد وتشکیل همان جسم پرنده راداد وبدن سر پرواز کردتا گردن به سرسوار شد ورفت هم مسئله چگونگی خلقت مجدددرمعادرا روشن میکند وهم رجعت را چون قیامتی نشده است ویا به درخواست حضرت یونس علیه السلام وحضرت عزیر علیه السلام – که افرادی که مرده بودندحتی الاغ بزرگواران درمقابل تشکیل مجدد همان الاغ قبلی راهم داد- پس رجعت رخ داد باید بااقایان مذهب حنفیه بایدگفت مجدد قران مجیدرامطالعه کنید ومداوم نفرمائید ابای اولین- اجدادبزرگوار-اجدادبزرگوار- ایشان نکته جالی از عظمت حضرت ایت الله بها الدینی رحمت الله علیه که مدتی شاگرد ایشان بودندعرض کردند که دربخش روی ان صحبت میکنم- اجتهاد- اکتسابی نیست –نائل شدن یعنی به بلوغ رسیدن شرط زیادی دارد که اول از همه وسوسه ها کنار رود حفظیات مطرح نیست- نفس رام درک شود- وبه اصطلاح مدرکی نیست-به درک وفهم عظیمی برسد اقایان برادران مانند حنفیه مدرکی هستند- شیطان تاحدودی مدرکی بود وگرنه انعزال میشود نه عزل- یعنی فرد خود به خوداز مذهب حنفیه به سمت کفر بیرون میرود نه انکه نیاز باشدبگویئمکه شما از مذهب اسلام رسما اعلام میکنیم برون رفتید- نکته دوم- پایمبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم درسایه الهی است خداوندمنان پرچم ایشان را بلند میکند واگر اراده دالهی نباشد وخداوندمنان هم بیطرف باشد این پرچم بلند نمیشود- امامت به خاطرانکه درسایه نبوت است از اراده الهی ونبوت میتواند این پرچم رابلند کند- ولایت فقیه درسایه امامت است- وجریان هم تکرار میشود- بقول حضرت ایت الله بهاالدینی رحمت الله علیه- نشانه های ان سیر درانفس وتفتق است که نشاندهنده ان جریان است وسپس درخواست امام زمان علیه السلام است وهرکس مخافت کند انعزال میشودنه انکه عزل میشود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99